Tairu ma maneu E mate Iesu iaon te Kaibangaki ba E na kaboira n rarana ae moan te tabu ao n anganira te kona n riki ba natin te Atua ao te botanaomata ae rineaki I rouna. E mate Iesu ibukia aomata ni kabane n akea temanna ae katukaki.

Ma e na tabanin te kamaiuaki iroura ngkana ti butimaea te Tamnei ae Raoiroi ao n irira nanon te Atua are E tangiria aomata ni kabane ba a na roko i Karawa i rarikina. Kainaomatan te Tamnei ae Raoiroi inanon maiura ao kairakia aomata nakon te Uea boni ngaia raoi angan reken te kamaiuaki iroura. Kairakia aomata nakon te bure boni karekean te rekenikai ae rawawata iroura are bon te mate ae aki totoki i moone.

Ti bon riai ngkanne ni butia te Atua ba E na katabuira n tai nako n Rarana ae moan te Tabu ba ti na kona ni buokiia tarira ma manera ao ni kaokiia nakon te Uea inanon te rairannano. N te aro aio ao ti na katotonga iai Iesu are E anga maiuna ibukin kabaran ara bure ba ti aonga ni katonga karoraoin te mimitong i Karawa. Tariu ma maneu ti na tuoi aron maiura ao ni butia te Tamnei ae Raoiro ba E na kaotaira n arora ake aki botau ma Nanona. Ti na butia naba ana karatia ba ti na riki ba bannan ao katotongan raoi Iesu n arora ni kabane n te aro ba ti aonga n riki ba kanga taian bikan ake a na kaota te kawai nakoia te koraki ake a bua ma n raroanako ma ana Tangira ao ana Nanoanga Atiniban Iesu ae moan te Tabu.