Ti ongora n te Ewangkerio n te bong aei aron Iesu n taetae ni kamaraia nakoia baritaio ibukin aroia aika bati ake a aki botau ma Nanon te Uea. Teuana aroia ae ti tuangaki ba aroia ni motikii taekaia aomata man aron tarakiia mai tinaniku ao tiaki man taran te nano.

N tabetai ao ti kabanei ara tai ao ara mane ni katamaroa aron tarara mai i itinaniku ao ti aki mannanoa aron nanora ma tamneira. Te bai ae kakawaki ba a na riai n ti teuana ara makuri ma nanora. Ti na karaoi bai ni kabane tiaki ibukin te kan atongaki raoi, ke ibukin karekean arora ke tera riki ma ti na karaoi ara makuri ibukin kaotan ana Tangira te Uea are e maiu inanora. Ngkana ti karaoa aio ao ti na kakoaua n tai nako ae ti waaki inanon te eti ao te koaua are bon mairoun te Atua.

N aiaron ae ti nakon te taokita ngkana a aoraki rabatara, ti riai naba n nanakon taokitan te tamnei ba e na tuoa tamneira ao e na anganira bai n aoraki aika a na kamarurunga tamneira. N aiaron ae ti kainnanoa te tebotebo ni katoa bong ao ti riai naba ni kaakawara te Takaramentu ni Kaiooki ao ni Kamarurung ae te Benetenia ba ao a aonga n itiaki nanora ma tamneira ao ni kakoaua n taai nako ba ti karaoa Nanon te Atua inanon maeura. Ti na butia te Uea ba E na anganira ana karatia ba ti na aki kabanei ara tai ni katamaroai tinanikura ba muina ao ti na reke naba n ana taeka ni kamaraia Iesu nakoia baritaio are ti ongo n te bong aio.