E kamimi aron wetean Batoromaio iroun Iesu ba ngke e tabe n roko ma Biribo ao e takarua Iesu nako Batoromaio ni kangai, "Aio te Iteraera ni koaua ae akea te kewe irouna". E a manga titiraki Batoromaio nakon Iesu ni kangai, "Ko kanga ni kinaai?". E kaeka Iesu, "Imain ae e weteiko Biribo ao I noriko ian te kai te biiku".

E ringaki nanon Batoromaio n ana taeka Iesu aio ao e namakinna ae e a kaman kinaki imain rokona ao e a ota raoi nanona ba: "Te Aomata aio (Iesu) E atai rongorongoni maiu ni kabane, ao E ata naba kawain te MAIU; I taku ba I kona n onimakinna!"Ao imuina e taetae ni kaotioti nakon Iesu ni kangai; "Rabi.., boni Ngkoe Natin te Atua; boni Ngkoe Uean Iteraera"

Inanon te karaki aio ao iai te koaua ae I kona n ongo ao I kan tibaia ba E tai arora ni kabane te Atua ao bon akea te bai ae kona n raba ma Irouna. Te kauoua ba bon iai ana babaire te Uea ibukira ao n tabetai ti kainnanoia tarira ma manera ba a na buokira ni kairira nakon te Uea ba ti aonga n ota n ana babaire ao ana wewete te Atua ibukira are e a kaman tauraoi i main bungiakira.

Tariu ma maneu ti na butia te Atua ba E na kammakura Tamneina inanora ba ti na kona n ataia ae E nori ara makuri ni kabane ake ti karaoi te Atua ao E na bon rawawata man uruaki Nanona ngkana ti karaoa te bure.

N aiaron Biribo are e kaira Batoromaio nakon Iesu ao ti bia riki naba ngaira ba taan kairiia tarira ma manera nakon te Uea ba a aonga ni kona ni kaotaaki iroun Iesu aron ana tangira ma wewete ao ana muioko te Atua ibukia inanon ana babaire ni kamaiu ae moan te kororaoi ibukira ni kabane.