Te tauraoi n taai nako ibukin te Uea boni ngaia aron uakoraan wanawanara iroun te Uea. Tariu ma maneu n tabetai ao ti taku ba e tei te tai ao ti taku naba ba e kiriaria te tai ae E na weteira iai te Uea. Ma ti kakoaua n te wareboki n te bong aio ba aio te aeka n tai are ti aki kona n ataia ba e na roko nningai. Tariu ma maneu aio te koaua ae ti riai ni butimaia ao ni kammakuria inanora ba muina ao ti reke n te kabuanibai. Bon kaotan te wanawana ni koaua iroura ngkana ti tatauraoi n taai nako. Bon aio naba ana rongorongo Nei Maria nakoira ba ti na maiu n te bong aio n aiaron are ai ara kabanea ni bong. N aiaroia aine ake niman ake a wanawana ao ti na tatauraoi ma ara baa ba ti aonga ni kona ni butimaea te tia Mare ngkana E a roko. Ara baa bon te maiu inanon ana karatia te Atua.

N tabetai ao ti taku ba iai te ingabong ma n aron are ti a tia n rereiaki iai irouia ara Tama ni Kiribati ao ae tataekinna naba te Tama Ikataere, ao ti riai n norira n taai nako inanon te tai ae NGKAI ba bon akea te ingabong ao ti riai ni kamateraoa ana baintangira te Atua nakoira ae E anganira are bon te tai ae NGKAI ao ni kakoaua ba ti kabongana ibukin neboana Ngaia ae te Atua. Ti na bane ni kamanena raoi te tai aio ao ti na katabuira n taai nako ibukin ana Tangira te Uea. N te aro aio ao ti na bon kakoroa raoi iai aron ana Babaire ni kamaiu te Atua ibukira are E a kaman kawenea mai moana are bon te maeka ma Ngaia i Karawa inanon te mimitong.

Ti na teirake ao ti na makuria Nanon te Uea aio ao riki ti na waaki ni buokiia tarira ma manera ni kaokia nakon te Uea inanon te rarannano. Ti na butia te Atua ba E na nanoangaira ao E na anganira ana karatia ni barua te raoiroi inanon maiura ao ni kan taua bain Natina ae Iesu are E aroria nakoira n taai nako ba E aonga n riki ba ara kaaben are E na katanira man taian kabuanibai nako ao mani karokoira raoi ni mwengara ni koaua irarikin Tamana ao Tamara ba ti na bane ni katonga iai kororaoin te kukurei.