Te maiu ae tabu bon Nanon te Atua ae tangiria ibukira ni kabane ba ti aonga ni bane kamaeuaki. Te maiu inanon te raoiroi bon kaotan te wanawana iroura n tauraoi butiamaea Tia Mare ngkana E a roko. N rongorongoia aine ake niman ake a wanawana, are ti ongo n te bong aio, ao I taku ngai n au iango ba baan aia taura are a uouotia bon taekan te maiu ae tabu are a maiu inanona ao ngaia are e katauraoia ni butimaea te Tia Mare n rokona.

Tao a na bati ara iango n titiraki ba e na kanga n reke te maiu ae tabu iroura. I bon irou ao aikai tabeua buoka n iango aika a na kona ni karekea te maiu ae tabu iroura. Teuana bon te tauraoi n rinnako inanon te maiu ni kainnano n aiaron te maeka n te rereua ba ti ngaia te anga ae ti kona iai ni kainaomataki mani katabetaben te maiu aio ao mani kona naba ni kaitibo iai ni koaua ma te Uea. Ara makuri ni mitinare ae kororaoi e na bon kainnanoa te maiu inanon te aki kaubai ma te nanorinano ao te tauraoi ni kona ni kitana arora ni mwengaraoi. Ma ae kakanato riki bon te maiu n ongotaeka ao te tauraoi n nako ike E kairira nako iai te Uea, n aiaron Betero are e ongotakea iroun Iesu ni kabaka te karaun n aron are e tuangaki. Te aki kaubai, te ongoateka ao te nanorinano bon ngaia ae na anganira te kona n rooti ao n ringii maeuia tarira ma manera ake ti na karokoa irouia ana Tangira, ana Nanoanga ma makan ana Kamaiu te Uea.

Ngkana ti boni karaua ni iangoia ba tera te Maiu ae Tabu ao ti na kunea ba ngaia bon katotongan Iesu. A na bon akea ara kanganga ni karekea te aeka ni maiu aio ngkana ti nim n taai nako ma Iesu. Inanon rikira n ti teuana ma Iesu ao I taku ba a na bane n ti teuana nanora ma St Padre Pio n ana tataro teuana imain matena are e kangai,”Ko raba te Atua ngkai I ataia ao I kakoaua ba Ko maeka inanou ao ngai Inanom.”