Ti bane n uringa n te bong aio Santa Monica are tinan Santo Augustine. E rangi ni kakanato te tina aio ibukin korakoran ana onimaki n tataro ibukin natina ae Aukitino ba e na rairaki maiuna nakon te Uea. E ngae ngke e aki kaekaekaki ana tataro ni bubuti i nanon ririki aika bati ao e bon aki bara nanon te tina aio ni karokoa ae e a kaekaki ana bubuti ba e raira nanona natina ae Aukitino; e riki ba te Tama ao imuina e te tia reirei ae kakannato man rabakau. Ibukin rianakon wanawanana ao e a tia te Ekaretia n tabekia nakon aia baonikarea aika a tabu n riki ba te Santo ao ni karikaki naba ba Taokitan te Ekaretia.

Te reirei ae kakawaki ikai ba ti na riai ni kakatotonga Santa Monica n onimakina te Atua ba E tauraoi ni kaekai ara buburti n taai nako ao ba E na bon kaekaira n aron ae E ataia ba te kabanea n tamaroa ibukira. E taku te taeka n rabakau teuana ba ngaira aomata ti bon ti kona n nora are i tabon bairira; ma te Atua bon akea tokin ana taratara ao Ngaia ae te Atua ae kariki baai ni kabane ti bon aki kona n rota wanawanana ma makana. Ngaia are e bon riai n taai nako ba ti na onimaki ngkana ti bubuti ao n tauraoi ni muiokoi arora ma kainnanora ni kabane i nanon bain te Uea.

Teuana naba te bai ae reireinira Santa Monica ba bon ti ara bai ngaira aomata te tataro ni bubuti ao bon ana bai te Atua te kamaiu ma te rairannano. Bon aio naba te reirei ae kakawaki iroura ngaira kain te botaki n tataro ibukia aoraki ba n tabetai ao ngkana ti tataro ibukin te aoraki ao akea ara kantaninga ba ti reken te marurung iroun te aoraki ao n tabetai ti kona ni marara ngkana e aki marurung ara aoraki. Ti riai ni kawakinira n taai nako ba t i na aki roko n ana maake te Atua ma ti na teimatoa n ara onimaki ni bubuti ma te aki barannanno.