Wiki 27           Kanimabong           

Warekan ana Reta Bauro nakoia I Karatia…3: 7 – 14

Kam na ataia ba akana taua te onimaki, ao boni ngaia natin Aberaam. E a kamani kaotia te koroboki ba E na karaoiroia bekan te Atua n te onimaki, ba e a kaman tuangaki Aberaam taekana ae kangai: “A na bane ni karaoiroaki botanoamata iroum.” Akana taua te onimaki, ao a karaoiroaki ni karaoiroan Aberaam, ae te tia onimaki. Ma akana kabongana tauan te tua, ao a bane ni kamaraiaki, ba e koreaki ae kangai: “E na maraia te aomata nako ae aki kakaonimaki ni karaoi bai ni kabane aika koreaki ni bokin te tua.” E aki kona ni karaoiroaki temanna n te tua i matan te Atua, ba e kangai te taeka: “Bon te onimaki ae e maiu iai teuare raoiroi.” E aki tei te tua n te onimaki, ba e kangai te taeka: “E na maiu te aomata n taian tua ngkana e karaoai kanoaia.” E kamaiuira Kristo man ana kamaraia te tua, ngke E kamaraiaki ngaia i bukira, ba e koreaki ae kangai: “E na maraia te aomata nako ae taurakin n te kai.” Ma ngaia ae a anganaki bekan, i nanoni Kristo Iesu, te karaoiroi ae karaoiroan Aberaam; ao ti anganaki, n te onimaki, te Tamnei ae kanoan te motikitaeka. 

Te Taramo     110 (111): 1 – 6

Kaekana: E ururinga ana berita te Uea.

I katituaraoa te Uea ma nanou ni bane, i buakoia akana raoiroi ma te botaki.

A kakanato ana makuri te Uea, a iangoaki, ba a tangiraki. K.

E kakanato ma ni mimitong ana makuri, akea tokin ana raoiroi.

A ururingaki ana kamimi, E akoi ma n nanoanga te Uea. K.

E kaamarakea ane makua, E ururinga ana berita n aki toki.

E kaota makana nakon ana botanoamata, E anganna abaia botanaomata. K. 

Alleluia, alleluia.

Ngkana kam ongo banana n te bong aei, ao tai kamatoai nanomi. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka…11: 15 – 26

A taku aomata temangina: “E kanakoia taimonio irouni Beeretebuba ae mataniwia taimonio.” Ao temangina a kani kata Iesu, ao a butia ana kanikina teuana mai karawa. Ma E atai nanoia, ao E taku: “Te abanuea nako ae koroutu i bon irouna, ao e na mae nako, ao a na baka autina teuana i aon teuana. Ao ngkana tao e koroutu naba Tatan i bon irouna, ao e na kanga n teimatoa ueana? Ba kam taku ba I kanakoia taimonio irouni Beeretebuba, ao ami koraki a na kanakoia taimonio iroun antai? Ma ngaia ae boni ngaia tani motiki taekami. Ma ngkana I kanakoia taimoni ni makan te Atua, ao ngkami, e a roko iroumi Uean te Atua. Ngkana e kawakina mwengana te aomata ae korakora ae iai ana bai ni buaka, ao a rau ana bai. Ma ngkana e kaoti temanna ae korakora riki nakoina ma ni kona aona, ao e rawei ana bai ni buaka ake e onimakin, ao e tibia nako ana bai. Ane aki raonai, ao e katei nakoiu; ane tiaki raou ni kaiko bai, ao e bakatae. Ngkana e otinako te tamnei ae kamara mai nanon te aomata, ao e rerebaua n tabo aika maiteretere n ukera motirawana, ma e aki reke. Ao e taku: ‘N na okira mwengau are I otinako mai iai.’ Ao e roko, ao e nori aba e a tia ni iakinaki ma ni kaitiakaki. Ao e nako ni kairia tamnei riki aika itiman aika buakaka riki nakoina, ao a okiria ni maeka iai. Ao n tokina e buakaka riki aron te aomata arei nakon arona mai maina.”

 __________________________________________

Tibatiba: E ururinga ana berita te Uea


 

Wiki 27          Kauabong 

Warekan ana Reta Bauro nakoia I Karatia…1: 13 – 24

Kam a bon tia n ongo taekan aroarou ngkoa, ngke I mena n te katei ni Iutaia, ba I kakorakoraai ni bainikirina ana Ekaretia te Atua, ao I karawawata. Ngke I mena n te Aro ni Iutaia, ao I tekenia raou akea a maiti ake au roro, i bukini kawakinan aia katei au bakatibu. Ma E kaokoroai te Atua mangke I mena i nanoni biroton tinau, ao E weteai n ana akoi; ao E kaota Natina i nanou, ba N na tataekinna nakoia bekan. Ao I aki ira nanon te iriko ma te rara, ao I aki waerake nako Ierutarem nakoia uake a riki n Abotoro i maaiu; ma I nako Arabaia, ao I manga okira Tamateko. Tenua te ririki i muina, ao I waerake nako Ierutarem, ni kawara Keba, ao tebui ma nimua au bong n tiku irouna. I aki nora te Abotoro temanna, ba ti Iakobo ae tarin te Uea. I kaotia i matan te Atua ba tiaki te kewe ae I taekinna nakoimi. I muin anne, ao I nako Turia ma Kirikia, ma a aki kina matau ana Ekaretia Kristo ake i aoni Iutaia; a ti ongo taekau, ba teuare bainikirinia ngkoa, ao e kaotiota ngkai te onimaki are e kani kamauna rimoa ao a neboa Atua i bukiu. 

Te Taramo 138 (139): 1 – 3, 13 – 15

Kaekana: Kairai, te Uea, nakon te maiu ae aki toki.

Te Uea, Ko kaninganingaai ao Ko ataai, Ko ata tekatekau ma teirakeu,

Ko a kaman ata au aingo; Ko ata nakonakou ma motirawau,

a tangaina arou ni bane iroum. K.

Boni Ngkoe are Ko karaoai, Ko rarangaai nanon tinau.

I katituaraoiko n am kamimi nako, a bane ni kamimi am makuri. K.

Ko a Kaman ata tamneiu, a aki raba riu i roum

ngke I karaoaki n ae raba. ma n rarangaaki i an tano i nano. K. 

Alleluia, alleluia.

Te Uea, a kamaiua nanou am taeka, e kaotai matau am reirei.  Alleluia 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka…10: 38 – 42

E mananga Iesu ma ana reirei, ao E rin n te kawa teuana. E butimaeaki iroun te aine temanna ae arana Mareta. Iai naba tarin neierei ae arana Maria. Ao e tekateka Maria i matani Iesu, n ongongora n ana taeka. Ma e tabetabe neiere Mareta n ana makuri n akoi aika bati. Ao e rairaki ao e taku: “Te Uea, Ko aki nanoangaai ngkai e katukai tariu ni makuri n tin gai? Tuangnga ba e na buokai.” E kaeka te Uea ni kangai: “Mareta, Mareta, ko raraoma ao ko tabeaianga ni baika bati. E aki kainnano te aba ni baika bati, e tau ae ti teuana. E rinea tibangana ae raoiroi riki Maria, ao e na aki anaki mairouna.”

 

Tibatiba: Kairai, te Uea, nakon te maiu ae aki toki

Wiki 26           Kanimabong           

Warekan te Boki ae taekani Iobi.38: 1, 12 – 21; 40: 3 – 5

E kaeka Iobi te Uea mai nanon te te ukeukenanti, ni kangai: Ko a tia n tuatua n te taina nakon te ingabong? Ko a tia ni karokoa te karangaina ni nnena ba e na tau rarikin aonaba n taeia akana buakaka mai aona? Ngkanne e onika aonaba ba te riburibu n tau kanikina ao e kataaea n ai aron te kunnikai, ao e ana te ota mairouia akana buakaka, ao e otea te bai ae nang oro. Ko a tia ni mananga nakoni koburaken tari? Ko a tia n nakonako i kabini marawa? Ko a tia n neweaba ni mataroan te mate? Ko a tia n noriia tan teiakina aban te ro? Taetae ngkana ko atai baikanne! E maeka n te tabo ra te ota? ao e memena ia te ro? ba ko na kairi nakon abaia ma ni karini i nanoni mwengaia. Ngkana ko atai baikanne, ao ko a kamani bungiaki, ao a maiti am bongi ni maiu. Ao e kaeka te Uea Iobi ni kangai:

I taetae ni kairua: tera ngkai au taeka nakoim? e raoiroi riki ngkana I kaina wiu ni baiu. Teuana taetaeu; N na aki okiria; uoua taetaeu: akea riki au taeka. 

Te Taramo     138(139): 1 – 3, 7 – 10, 13 – 14 

Kaekana: Kairai, te Uea, nakon te maiu ae aki toki.

Te Uea, Ko kaninganingaai, ao Ko ataai, Ko ata tekatekau ma teirakeu,

Ko a kaman ata au iango; Ko ata nakonakou ma motirawau, a tangaina arou ni bane iroum. K.

N na raroa ma tamneim ia? N na raroa ma matam ia? Ngkana I waerake nako karawa,

Ko mena iai; ngkana I wene n te rua, Ko mena iai. K

Ngkana I toka ni bain te karangaina, ngkana I mena i taboni marawa,

ao Ko kairai ni baim, ao Ko tauai n ataim. K

Boni Ngkoe are Ko karaoai, Ko rarangaai i nanon tinau.

I katituaraoiko n am kamimi nako, a bane ni kamimi am makuri. K 

Alleluia, alleluia.

E teimatoa n aki toki ana taeka te Uea; bon te Rongorongo ae Raoiroi ae kam anganaki. Alleluia.  

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka..10: 13-16

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Ko na maraia, Koratin! Ko na maraia, Betetaita! Ba ngke arona ba a karaoaki i Turo ma Titon kakai ake a karaoaki i nanomi, ao a na Kaman rairi nanoia i an te bua ao i nanon te mannang. Ma ngaia ae a na bebete riki taekan Turo ma Titon nakon taekami n tain te Motikitaeka. Ao ngkoe, Kaberenaum, ko taku ba ko na neboaki i karawa? Ko na kabakaki i nano. Ane ongo iroumi, ao e ongo irou; ane rawa iroumi, ao e rawa irou; ao ane rawa irou, ao e rawa iroun Teuare kanakoai.”

_______________________________________________________ 

Tibatiba: Ongo banaan te Atua n te bong aio ao rairi nanomi

Wiki 27          Moanibong

Warekan ana Reta Bauro nakoia I Karatia..1: 6 – 12

I kuba ngkai kam waetata ni kitana Teuare weteingkami n ana akoi Kristo, ao kam nakon te euangkerio teuana. Bon akea riki te euangkerio teuana, ma boni iai temangina aika kakiriweingkami ni kani kaminoa ana Euangkerio Kristo. Ma ngkana iai ae taekina nakoimi te euangkerio ae okoro ma ae ti a tia n reireingkami iai, ba tao ngaira ke te anera mai karawa, ao ke e maraia! Ti a tia n tuangingkami, ao I amanga okiria naba ngkai: ngkana iai ae kaota nakoimi te euangkerio ae okoro ma ae kam a tia n anganaki, ao ke e maraia! Ba tao I kan akoaki irouia aomata? ke iroun te Atua? Tao I kani kakukureia aomata? Ngke arona ba I kani kakukureia aomata, ao tiaki ana toro Kristo ngai. Ma kam na ataia, tariu, ba te Euangkerio ae ti taekinna, bon tiaki aia taeka aomata, ao I aki anganaki naba iroun te aomata, ma I reireiaki n ana kaotioti Iesu Kristo. 

Te Taramo 110 (111): 1 – 2, 7 – 10

Kaekana: E ururinga ana berita te Uea. 

I katituraoa te Uea ma nanou ni bane, i buakoia akana raoiroi ma te botaki.

A kakanato ana makuri te Uea, a iangoaki, ba a tangiraki. K.

A eti ao a koaua ana makuri, a bane n raraoi an atua,

a teimatoa n tai nako n aki toki, a kateaki n te eti ma te koaua. K.

E karekea inaomatan ana botanaomata, E katea ana berita i bukin tai nako.

E tabu ao e kakamaku arana, akea tokin neboana. K. 

Alleuia, alleluia.

Taetae, te Uea, ba e ongora am toro: a mena iroum taekan te maiu ae aki toki. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka…10: 25 – 37

E kani kata Iesu temanna te tia reirei te Tua, ao e titirakinna ni kangai: “Te tia Reirei, tera ae N na karaoia ba e aonga n reke irou te maiu ae aki toki?” E kaeka Iesu ni kangai: “Tera ane koreaki n te Tua? E kanga warekana iroum?” Ao e kangai teuarei: “Ko na tangira te Uea ae Atuam ma nanom ni kabanea, tamneim ni kabanea, ao ko na tangira raom n ai aron tangiram I bon iroum.” E taku Iesu nakoina: “E eti am kaeka. Karaoa anne ao ko na maiu.” Ma e kani karaoiroia teuarei, ao e manga titirakina Iesu ni kangai: “Ao antai raou?” Ao ngkanne E kangai Iesu: “E ruo temanna te aomata mai Ierutarem nako Ieriko, ao e mane irouia tani kamarua, ake a tanabaia ma n oroia, ao a kitanna ngke e a kani mate. Ao akea ba e toua te kawai naba arei temanna te berebitero, ao e noria, ao e toua nako kawaina. Aron naba temanna te Rewita, e noria, ao e toua nako kawaina. E mananga naba temanna te I Tamaria, ao e noria ao e nanoangaia. E kawaria, e kabiri ikoakina n te ba ma te uain ao e kabaei; ao e katoka i aon ana man ao e uotia nakon te auti ni irua ni kawakinna. Ngke e a ingabong, ao e buti uoua te tenario n angan teuare ana auti te auti, ao e kangai nakoina: ‘Kawakina teuaei, ao am bai ae na manga nako i bukina, ao N na kaboa muina ngkana I oki.’ E uara? Antai aron teuare reke irouia tani kamarua mai buakoia uake teniman?” Ao ngaia e kangai: “Teuare nanoangaia.” E taku Iesu: “Nako, ao ai arom naba anne.”

 

Tibatiba: Antai Raou?

Wiki 26           Kaabong 

Warekan te Boki ae taekan Iobi.19: 21 – 27

E kangai Iobi: Nanoangaai, nanoangaai, ngkami raou, ba e oreai bain te Atua. E aera ngkai kam karawawataai n ai aron te Atua ao a aki toki nanomi n tiring rabatau? A bia koreaki au taeka aikai, a bia makoro ma ni kataneaki ma te koro ae te biti ao te unika, a bia tane n te ba n aki mamauna. I ataia ngai ba e maiu te tia ira tangau, ae na teirake, ba te kabanea, i aon te aba. Ngkana I a uti, ao e na kateai i rarikina, ao N na nora te Atua mai nanoni irikou. E na ira tangau teuare N na noria, tiaki te inanena ae N na noria ni matau. 

Te Taramo 26(27): 7 – 9, 13 – 14

Kaekana: N na nora am akoi i abaia akana maiu.

Te Uea, ongo banau ni wewete, nanoangaai, kaekaai:

E taku nanou n taekam: “Ukera matana.” K.

Te Uea, I ukera matam, tai karaba matam nakoiu.

Tai kanakoa am toro n unim, ba boni Ngkoe buokau. K

I bon ataia: N na nora ana akoi te Uea, i abaia akana maiu.

Onimakina te Uea, keiaki, kamarurungko, onimakina te Uea. K. 

Alleluia, alleluia.

Butimaea ma te nanoraoi te taeka ae unikaki i nanomi, ba e kona i kamaiu tamneimi. Alleluia.   

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka…10: 1 – 12

E rineia riki ana aomata ake itingauni ma uoman te Uea. Ao E kanakoia ni kakauoman, ba a na rimoana nakoni kawa ma tabo nako ike E kan nako iai. Ao E kangai nakoia: “E boni karuo nako te tai, ma a karako tani makuri. Ma ngaia ae kam na butia Uean te tai, ba E na kanakoia tani makuri nakon ana tai. Kam na nako, ba ae I kanakoingkami n ai aroia tibu nako buakoia kameanti. Tai ua bua ni mane, tai ua tianaki, tai ua kauniwae, ao tai kamaura temanna i nanon te kawai. Ngkana kam rin n te auti teuana, ao kam na kangai moa: “Te raoi nakon te auti aei.” Ao ngkana iai natin te raoi i nanona, ao e na tiku i aona ami raoi; ma ngkana tao akea, ao e na tiku i aona ami raoi; ma ngkana tao akea, ao e na okiri ngkami. Kam na maeka n te auti arei, ao amarake ma ni moi ni baika a angani ngkami, ba e riai n anganaki te tia makuri boon ana makuri. Tai kitana te auti teuana n nakon te auti teuana. N te kawa nako ike kam rini iai, ngkana kam akoaki iai, ao kam na kang baika uotaki nakoimi. Kamaiuia aoraki, ao kangai nakoia aomata: ‘E a kani ma ngkami Uean te Atua.’ Ni kawa nako ike kam roko iai, ngkana kam aki butimaeaki, ao otinako i nanoni marae, ao kangai: ‘Ti taea naba tanon ami kawa ae nimti waera, ba e na tiku iroumi. Ma kam na ataia ba e a roko Uean te Atua.’ I bon tuangingkami, ba n te bongi ni motiki taeka, ao e na bebete riki aron Totoma nakon te kawa anne.

 

Tibatiba: N na nora am akoi i abaia akana maiu

Tibatiba: N na nora am akoi i abaia akana maiu

Ti kukurei n reitaki inanon te bong aio ni kauka ana namakiana Nei Maria ae Uean te Rotario. Bon aio te ara ae kanakanto nakon tinara Nei Maria are ti onimakina iai maakana ni buokora ni kainnanora ni kabane riki ibukin kaiokara ao karekean te rairannano ba ti aonga ni kakukureia nanon natina ae Iesu. N te bong aio ao ti kauka ana namakaina Nei Maria ma ana toa St Teretia n Iesu te Tei. Bon aio te Santa ae rangi ni kamoamoaki ibukin arona n ongotaeka man nimamannei ao ni kakaonimaki nakon te Atua. Aio te Santa are maeuakina ana kibunikoora ae moan te kakateke ae “N na kabanea au karawa ni karaoan te raoiroi ikai i aonteaba.” Aio te Santa are rangi ni kinaki maiuana ae tabu mani karaoan raoi tabena inaaon te mwenga ao n ana utu ma te nanorinao, te ongotaeka ao te anganao n tauraoi ni ibuobuoki nakoia aomata. Santa Teretia n Iesu te Tei e mate ngke 24 ana ririki ao e kabanea maeuna ni buokia aomata ba a na rairi nanoia ao e aki toki n tataro ibukia Berenitero ba a na karaoi tabeia ma  te kakaonimaki ao inanon te itiaki ma te ongotaeka ao te nanorinano.

Ti na kabanei nanora inanon te namakaina aio ni buoka te Tama Koru ba e na kawakinaki iroun tinata Nei Maria ao e na anganaki te marurung iroun natina ae Iesu. Ti na butia naba Nei Maria ba e na tataro ibukina ba e na katauraoi raoi nakon katabuan maiuna nakon te butimaean te muikoko ae kakawaki mairoun te Atua ba e na riki ba te tia kawakina te Ekaretia Katorika iaon Kiribati. Ti uringia naba ara mitinare riki ara berebutero i aonnaba riki ake a taonaki n te aoraki ma te rawawata ,a te bainikirinaki. Ti na butia Nei Maria ba e kawakiniia ara berebitero ni kabane ao man rabunia n ana rabuna ni katantan.

Tariu ao maneu I a buti ngkami ba ti reitaki n anga naba ara namakina aio n tataro ibukia ara Tama iaon Kiribati n ana tataro St Teretia n Iesu te Tei are e oteia ibukia Taama ae kangai,

Te Tataro Ibukia Berebitero

Iesu, Ngkoe ae bon te Berebitero n aki toki,

Kawakinia am Berebitero ni kabane inanon Atinibanim ae moan te tabu

ba a na katanaki iai man taian kabuanibai.

Kateimatoai itiakin baia ake  aki toki n taua Rabatam ae Moan te Tabu

Ao kawakina itiakin wiia ake  aki toki ni katonga Raraam ae Moan te Tabu.

Kaitiaka ao karaneanea nanoia ake Ko a tia ni katabui ibukin nakoaia ni Berebitero.

Ao rabunia mani katania n Am Tangira ae Moan te Tabu

man taian kariirii nako ao baikorakin te maiu.

Kakabaiai ao kabatiai uaan aia beku Ibukim

ao ke e riki kamaeuan tamneia aomata ba maten nanoia

ao kakukureiaia iaon te aba, Ao kawaia ni karekea te kanuanga

ae te kona ni maeka ma Ngkoe

Inanon te mimitong ae akea tokina i Karawa. Amen.