Wiki 11           Kanimabong 

Warekan te kauoua ni Boki ae taekaia Uea. 11: 1-4, 9-18, 20.

Ngke e noria ba e mate natina te mane, neiere Ataria ae tinan Akatia, ao e kamateia ana kariki te uea ni kabaneia. Ma e kamaiuaki Ioati ae natin Akatia, ba e anaki mai buakoia natin te uea n aia tai ni kamateaki. E uotia nako neiere Ieotieba, are natin te uea ae Ioram ao manen Akatia. E karinna n te tabo ni wene ma te tia tobaia. E karabaki iai mai matan Ataria, ao e aki mate. Onoua ana ririki ni karabaki irouni Ieotieba i nanon ana Temboro te Atua, ngke e uea Ataria i aon te aba.

N te kaitiua n ririki, ao e tua Ieoiata ba ana roko irouna ana mataniwi ni bubua Karaite ma mataniwia tan tantani, ao e karinia i nanon te Temoboro. E karaoa te berita ma ngaia ao e tuangia ba a na taetae n tuea i nanon te Temboro, ao e kaota natin te uea nakoia. A ira nanon Ieoiata ae te berebitero mataniwi ni bubua ni bai ni kabane. A kairia aia oamata ake a bane aia tei n te Tabati, ao a kawara te berebitero ae Ieoiata; ao ngaia e angania ana kabang ma ana otanga te uea are Tawita, ake a mena i nanon ana Temboro te Atua. A bairea nneia tan tantani, ao a tei ma aia kai ni buaka i nanoni baia, man te maninganinga are mai maiaki ni karokoa are i meang ri rarikin te baonikarea ma te Temboro, ao a katobibia te uea. E kaotinakoa te uea Ieoiata, ao e katoka ana baunea ma ni kainikinaean ueana. A kaueaa ma ni kabiria, ao e uboubo ma n takarua ni kangai: “E na mauri te Uea!” Ngke ongo takaruaia te koraki Ataria, ao e nako ni kawaria i nanon te Temoboro; ao e taratara nako, ao e nora te uea ba e tei i aon te bao, n ai aroni kateina, ao e i rarikina mataniwi ma tani katangi bu, ao ai kain aonteaba ake a kimareirei ma ni katang aia bu. Ao e raeuai kunnikaina Ataria, ao e takarua ni kangai: “Bon te kamane, bon te kamane!” Ao e tuatua te berebitero ae Ieoiata ni kangai nakoia mataniwin te tanga: “Kairia nako, ao kaotinakoa. Ngkana iai ae rimuina, ao kamatea.” Ba e aki tangira te berebitero ba e na kamateaki i nanon ana Temboro te Atua. A katikia nakon ana auti te uea; ao ngke e a roko n aia tabo aoti n rin, ao kamatea iai.

Ao e karaoa te berita Ieoiata i marenan te Atua ma te koraki, ba ana riki ba ana botanaomata te Atua; ao te berita naba i marenan te uea ma ana botanaomata. A bane kain aonteaba n nakon umani Baara ae te anti, ao a urua, ao kabakai baonikareana ma tamenina, ao kamatea Matan ae ana ibonga Baara i matan te baonikarea.

Ao e kateia tan tantani te berebitero, ba a na teiakina ana Temboro te Atua. A bane ni kukurei kain aonteaba, ba e rau te kawa, ngke a tia ni kamatea Ataria n ana tabo te uea. 

Te Taramo 132: 11-14, 17-18

Kaekana: Mwengan te Uea Tion are Erineia.

E taetae n tuea te Uea nakon Tawita, e na aki bitaki ana taeka:

“Bon am kariki ae N na kateia, i aon am kaintokanuea.” K.

Ngkana a kawakina au berita, ma au tua are I angania,

Ao a na aki toki naba aia kariki, n tekateka n am kantokanuea. K.

Ba E rinea Tion te Uea, E tangiria ba mwengana.

“Bon au tabo ni motirawa n aki toki, Boni mwengau ae I tangiria.” K.

N na karikirakea iai korakoran Tawita, N na kaura tauran au aomata ae kabiraki

N na rabunia aiana n te maneang, ma e na raneanea bauna n uea. K. 

Alleluia, alleluia.

Te Uea, kauki nanora, n ongora n ana taeka Natim. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mataio.. 6: 19-23

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Tai kaikoi ami kaubai i aon te aba, ike a kangi bai iai te koa ma te ino ao a urubai ma n ira iai tani ira. Ma kaikoi ami kaubai i karawa, ike a aki kangi bai iai te koa ma te ino ao a aki urubai ma ni ira iai tani ira. Ba ike e mena iai am bai ae kakawaki, ao e mena naba iai nanom. Tauran rabatam, boni matam. Ma ngaia ae ngkana e raoiroi matam, ao e bane n ota rabatam. Ma ngkana e aoraki matam, ao e bane n ro rabatam. Ma ngaia ae ngkana bon te ro te ota ae i nanom, ao ai bati ra te ro!”

 

Tibatiba: Tai kaikoi ami kaubai i aon te aba, ike a kangi bai iai te koa ma te ino

Wiki 11           Kaabong.

 

Warekan ana Boki Tiraka. 48:1-14

E teirake Eria n ai aron te ai, e urarake ana taeka n ai aron te oi. E karokoa te rongo i aoia Iteraera, e kauarerekei maitia ni korakoran nanona. E kaina karawa n ana taeka te Uea, ao tenua ana tai ni kabaka te ai. Ai kakanato ra ngkoe, Eria, n am kakai! Antai ae na kabotaua ma ngkoe? Ko kateirakea te aomata mai buakoia mate n ana taeka Teuare moan te Rietata. Ko karekea te kabuanibai nakoia uea, ko kabakaia ake a kakanato mani nneia ni wene. Ko ongo taekan te kaburebure i aon te maunga ae Tinai, ao taekan te karekekai i aon te maunga ae Oreba. Ko kabiria uea ba tani kaeta te tua, ko kabiria burabeti ba tan rua muim. Ko uotaki nako n te ukeukenanti ae te ai i aon te ka ae aotina taian ai. Ko rineaki i buakon te taeka ni bukibuki ae taekan te tai ae na roko, ba ko na kamaraua te un i main rebwetauana, ao ko na raoiakin nanoia karo ma natia, ao ko na manga katei ana baronga Iakoba. A kabaia akana Noriko, akana mate i nanon te tangira, ba ti na bon maiu naba ngaira.

E rabunaki Eria n te ukeukenanti, ao e kaonaki Eritai n tamneina. N ana tai ni maiu ni kabanea, ao e aki konaki iroun te uea temanna, ao e aki tauaki arona iroun temanna. E aki kona aonaba te bai teuana, ao ngke e mate, ao e taetae ni burabeti naba rabatana. E karaoi kakai n ana tai ni maiu, ao e karaoi kamimi i muini matena.

 

Te Taramo 97:17

Kaekana: A kabaia akana raoiroi.

E tautaeka te Uea, ke e kukurei aonaba, Ke a kukurei abamakoro nako.

E rabunaki n te nang ma te ro, Kaintokana te Raoiroi ma te Eti. K.

E rimoana te ai, Ae kabuokia aiana mai rarikina.

A kaotaa aonaba ana iti: E noria aon te aba, ao e maku. K.

A neinei maunga n ai aron te nenea, i matan uean aonaba.

A taekina arona n eti karawa, A bane n nora mimitongina botanaomata. K.

Ke a mama tan taromauria anti, a kamoamoaia n aia boua.

Ke a bane atua ni bobaraki i matana. K.

 

Alleluia, alleluia.

I arangingkami ba raou, ba I kaongoingkami Ana taeka ni bane te Tama nakoiu. Alleluia.

 

Euangkerio

 

Warekan ana Euangkerio Mataio. 6: 7-15

Ngkana kam tataro, ao tai kau barantiko n ai aroia bekan; a taku ba e ongo riki te aba ngkana a kabati aia taeka. Tai kakairi irouia, ba E atai kainnanomi Tamami i main ami bubuti. Ngkami, kam na tataro ni kangai: Tamara are i karawa, ke e tabuaki aram, ke e roko ueam, ke iraki nanom i aon te aba n ai arona i karawa. Anganira n te bong aei karara ae tau. Kabarai ara bure n ai arora ngkai ti kabarai naba aia bure akana bure nakoira. Ao tai taonira n te kaririaki, ma kamaiuira man te buakaka. Ba ngakana kam kabarai aia bure aomata, ao E na kabarai naba ami bure Tamami are i karawa; ma ngkana kam aki kabarai aia bure aomata, ao E na aki kabarai naba ami bure Tamami.

 

Tibatiba: E atai kainnanomi Tamami i main ami bubuti

Wiki 11          Katenibong 

Warekan te kauoua ni Boki ae taekaia Uea. 2:1, 6-1

Aei aron Eria ngke E uotia rake te Atua nako karawa n te ukeukennati. A mananga Eria ma Eritai nako Kirekara. E taku Eria nakon Eritai: “I a butiko ba ko na tiku ikai, ba E ti kanakoai te Atua ao i matam, N na bon aki kitaniko.” Ao a uaia n nakonako, Ngke a tei ngaia uoman i etani Ioretan, ao a roko taria burabeti ake nimangaun, ao a tei n raroa ma ngaia. E ana rabunana Eria, ao e rukumma, ao e orea te ran, ao e tabwenaua nakon te atai ma te maing, ao a ri nanona ngaia uoman n toua te ora. Ngke a roko n are te iterana, ao e taku Eria nakon Eritai: “Tuangai, tera ae N na karaoia i bukim ngkai I tuai uotaki nako mai iroum?” E kangai Eritai: “Anganai tamneim ni kauoua tibangau.” E taku Eria: “E kanganga am bubuti. Ngkana ko noria n te tai ae N na uotaki nako iai mairoum, ao e na reke.” Ngke a tabe n nakonako ma n taetaenikawai, ao e kaoti i marenaia te ka ae te ai, ma aotina aika taian ai; ao e waerake Eria nako karawa n te ukeukennati. E noria Eritai, ao e takarua ni kangai: “Tamau, tamau! Aia ka Iteraera ma tan tokaria aotina!” Ao e aki manga noria, ao e anai rabunana n raeuaia n uamakoro. E anaa rabunan Eria, are baka mai aona, ao e okira Ioretan ma n tei i etana. E taua rabunan Eria, ao e orea te ran, ao e bwenauaki nakon te atai ma te maing, ao e ri nanona. 

Te Taramo 31:19, 20, 23

Kaekana: Kamarurungingkami, onimakina te Uea!

Te Uea, ai bati ra am akoi, ae Ko kataua nakon ane makuko,

ao Ko angan ane katanna iroum, i mataia aomata! K.

Ko katania i matam mane aia kamani aomata;

Ko karabaia n umam, man aia kauntaeka newe. K.

Tangira te Uea, ngkami nako ana aomata, E kawakinia akana kakaonimaki,

ma E aona ana karekeai, akon ane kainikatonga. K 

Alleluia, alleluia.

Atuau, reireiai am kawai, kairai i nanon am koaua. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio. 6:1-6, 16-18

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Kam na tararuai ngkami ba kam na aki kaotioti ami raoiroi i mataia aomata i bukin te kan noraki, ba e na bua iai kaniwangami iroun Tamami are i karawa. Ngkana ko anga am baintangira, ao tai katanga te bu i maim, ba bon aroia tani mamana te aba i nanon tinakoka ao i nanoni kawain te kawa, ba a kani kamoamoaki irouia aomata. Ma ngkoe, ngkana ko anga am bai n angataim, ao ke na tai ataia maingim; e aonga n raba am baitangira, ao E na kaboko Tamam, ba E nora te bai ae raba.

Ngkana kam tataro, ao tai katotongia tani mamana te aba; ngkana a tataro, a kan tei i nanon tinanoka ke i tutani kawai, ba a kan noraki irouia aomata. I tuangi ngkami te koaua: a tia n reke kaniwangaia. Ma ngkoe, ngkana ko tataro, ao rin i nanon am ru, kaina te mataroa, ao tataro nakon Tamam are raba iai, ao E na kaboko Tamam, ba E nora te bai ae raba.

Ngkana kam aki mamatam, ao tai kabubuakai matami, n ai aroia tani mamana te aba. A kabubuakai mataia ba a aonga n ataaki irouia aomata ba a aki mamatam. I tuangi ngkami te koaua: a tia n reke kaniwangaia. Ma ngkoe, ngkana ko aki mamatam, ao kabira atum ao teboka matam, ba e aonga n aki ataiko aomata ba ko aki mamatam, ma E na ataiko Tamam ae raba, ao e na anganiko kaniwangam, ba E nora te bai ae raba.”

 

Tibatiba: Atuau, reireiai am kawai, kairai i nanon am koaua

Wiki 11          Katenibong 

Warekan te kauoua ni Boki ae taekaia Uea. 2:1, 6-1

Aei aron Eria ngke E uotia rake te Atua nako karawa n te ukeukennati. A mananga Eria ma Eritai nako Kirekara. E taku Eria nakon Eritai: “I a butiko ba ko na tiku ikai, ba E ti kanakoai te Atua ao i matam, N na bon aki kitaniko.” Ao a uaia n nakonako, Ngke a tei ngaia uoman i etani Ioretan, ao a roko taria burabeti ake nimangaun, ao a tei n raroa ma ngaia. E ana rabunana Eria, ao e rukumma, ao e orea te ran, ao e tabwenaua nakon te atai ma te maing, ao a ri nanona ngaia uoman n toua te ora. Ngke a roko n are te iterana, ao e taku Eria nakon Eritai: “Tuangai, tera ae N na karaoia i bukim ngkai I tuai uotaki nako mai iroum?” E kangai Eritai: “Anganai tamneim ni kauoua tibangau.” E taku Eria: “E kanganga am bubuti. Ngkana ko noria n te tai ae N na uotaki nako iai mairoum, ao e na reke.” Ngke a tabe n nakonako ma n taetaenikawai, ao e kaoti i marenaia te ka ae te ai, ma aotina aika taian ai; ao e waerake Eria nako karawa n te ukeukennati. E noria Eritai, ao e takarua ni kangai: “Tamau, tamau! Aia ka Iteraera ma tan tokaria aotina!” Ao e aki manga noria, ao e anai rabunana n raeuaia n uamakoro. E anaa rabunan Eria, are baka mai aona, ao e okira Ioretan ma n tei i etana. E taua rabunan Eria, ao e orea te ran, ao e bwenauaki nakon te atai ma te maing, ao e ri nanona. 

Te Taramo 31:19, 20, 23

Kaekana: Kamarurungingkami, onimakina te Uea!

Te Uea, ai bati ra am akoi, ae Ko kataua nakon ane makuko,

ao Ko angan ane katanna iroum, i mataia aomata! K.

Ko katania i matam mane aia kamani aomata;

Ko karabaia n umam, man aia kauntaeka newe. K.

Tangira te Uea, ngkami nako ana aomata, E kawakinia akana kakaonimaki,

ma E aona ana karekeai, akon ane kainikatonga. K 

Alleluia, alleluia.

Atuau, reireiai am kawai, kairai i nanon am koaua. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio. 6:1-6, 16-18

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Kam na tararuai ngkami ba kam na aki kaotioti ami raoiroi i mataia aomata i bukin te kan noraki, ba e na bua iai kaniwangami iroun Tamami are i karawa. Ngkana ko anga am baintangira, ao tai katanga te bu i maim, ba bon aroia tani mamana te aba i nanon tinakoka ao i nanoni kawain te kawa, ba a kani kamoamoaki irouia aomata. Ma ngkoe, ngkana ko anga am bai n angataim, ao ke na tai ataia maingim; e aonga n raba am baitangira, ao E na kaboko Tamam, ba E nora te bai ae raba.

Ngkana kam tataro, ao tai katotongia tani mamana te aba; ngkana a tataro, a kan tei i nanon tinanoka ke i tutani kawai, ba a kan noraki irouia aomata. I tuangi ngkami te koaua: a tia n reke kaniwangaia. Ma ngkoe, ngkana ko tataro, ao rin i nanon am ru, kaina te mataroa, ao tataro nakon Tamam are raba iai, ao E na kaboko Tamam, ba E nora te bai ae raba.

Ngkana kam aki mamatam, ao tai kabubuakai matami, n ai aroia tani mamana te aba. A kabubuakai mataia ba a aonga n ataaki irouia aomata ba a aki mamatam. I tuangi ngkami te koaua: a tia n reke kaniwangaia. Ma ngkoe, ngkana ko aki mamatam, ao kabira atum ao teboka matam, ba e aonga n aki ataiko aomata ba ko aki mamatam, ma E na ataiko Tamam ae raba, ao e na anganiko kaniwangam, ba E nora te bai ae raba.”

 

Tibatiba: Atuau, reireiai am kawai, kairai i nanon am koaua

Wiki 11          Kauabong 

Warekan te moa ni Boki ae taekaia Uea. 21:17-29

E roko iroun Eria ana taeka te Atua ae kangai: “Teirake, ruo ni butimaea Akaba ae aia uea Iteraera i Tamaria. Ane e mena i aban Nabota, ba e na tia n ruo nako iai ba e na abanna. Ko na kangai nakoina: ‘Aei ana taeka te Atua: Ko a tia ni kamatea te aomata, ao ngkai ko rawea abana. Ma ngaia ae E kangai te Atua: Te tabo are newenewea iai raran Nabota kiri, ao e na newenewea naba iai raram.’” E taku Abaka nakon Eria: “Ngaia I a reke iroum, ngkoe au kairirbai!” E kangai Eria nakoina: “Ko a reke irou. Ngkai ko a tia ni mamanaki ma ni karaoa e buakaka i matan te Atua, ao N na karekea kaim: N na kamaunaia am kariki, N na kamateia mane ni kabaneia n ana utu Akaba, aika kainaki ma aika inaomata, kioina ngke ko kaunai ma ni karekea aia bure Iteraera. E taekinna naba Ietebera te Atua ni kangai: ‘A na kana Ietebera kiri n te aba ae Ietireera.’ Kain ana utu Akaba ae na mate i nano nte kawa, ao e na kanaki irouia kiri; ane mate n te nukamotu, ao e na kanaki irouia mannikiba.”

Bon akea temanna n ai aron Akaba ae kamarua ma ni karaoa ae buakaka i matan te Atua, ba e mamanaki iroun buna ae Ietebera. Moan te buakaka arona, ba e toro irouia anti n ai aroia Amoraite, ake a kakioaki nako iroun te Atua i maia natini Iteraera. Ngke e ongo ana taeka Eria Akaba, ao e raeuai kunnikaina, ao e karina te bua i aon rabatana, ao e aki mamatam, ao e wene i aon te bua, ao e nakonako ni karaurau. E roko iroun Eria ana taeka te Atua ae kangai: “Ko nora Akaba, Ngkai e karinanoa i matau, ao N na aki karekea kaina n ana tai, ma N na karekea kain ana utu n ana tai natina.” 

Te Taramo 51:1-6, 11, 16

Kaekana: Nanongaai, te Uea, ba I bure.

Te Atua, nanoangaai n am akoi, kabarai au bure ba Ko nanoanga.

Tebokai mani buakakau, kaitiakai man au bure. K.

I bon ata au bure, E aki mauna bureu mai matau.

I bure nakoim n ti Ngkoe, I karaoa ae buakak i matam. K.

Tannako man au bure, kamauna buakakau nako.

Te Atua, kamaiuai, Ngkoe te tia buokai, ao N na kaota neboan am eti. K. 

Alleluia, alleluia

Ane kawakina ana taeka Kristo, Ao e na kororaoi tangiran te Atua irouna. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mataio. 5:43-48

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Kam a tia n ongo ba e kangai ngkoa te taeka: ‘Ko na tangira raom, ao ko na riba am kairiribai.’ Ao ngai I taku nakoimi ba kam na tangiria ami kairiribai, ao kam na tataro i bukia akana bainikirini ngkami, ba kam aonga n riki ba natin Tamami are i karawa. Ba E kaota ana taai i aoia akana buakaka ma akana raoiroi, ao E kabaka ana karau i aoia akana raoiroi ma akana buakaka. Ba ngkana kam tangiria akana tangiringkami, ao tera boomi ae kam riai n anganaki?

Tiaki ae a karaoa naba anne Bobirikano? Ngkana kam kamauria ti tarimi ao tera rakami iai? Tiaki bon aroia naba bekan? Ma ngaia ae kam na moaniba n te raoiroi n ai aron Tamami are i karawa, ngkai moaniban te raoiroi.”

 

Tibatiba: Nanoangaai, te Uea, ba I bure

Tariu ao maneu ti n ana reirei temanna te  Ebikobo ae rangi ni kinaki ae Robert  Barron ao e taku ba ibuakon bure aika a rangi ni kamamate ao teauana ae moan te kamamate bon te bure ni kamoamoa ke ni kainikatonga. Bon aio te bure are baka iai Rutibero ma i Karawa ba ana bure n rawa ni kan kairaki ke n ongotaeka iroun te Atua. Eng te bure aio e bon reke ibukin akean te nanorinano ke te tauraoi ni mena inano. Eng te kamoamoa bon te rawa ni kan kaotiko ba te tia bure ngkoe ao te aki nanomaraki ibukin am makuri are bure imatan te Atua are e tia ni karekea te rawawata ma te maraki nakoia tarim ao manem.

N te bong aio ao ti ongora taekan te uea are Akaba are mataai n ana nne ni kurebe Nabota. E kataia te uea n tuangnga ba e na kaibibiti abana ma Nabota ma e rawa. N tokina ao e mwane iroun buna ao e tuanga ba e na kamatea Nabota ba e aonga ni kabongana ana nne ni kurebe. Ao te Atua are rangi n urarake n un E taetae ba e riai ni kamateaki Akaba ibukin ana bure ma ana babakanikawai. E kangoa Eria te Atua ana babaire nakon Akaba ba E na tiringaki ibukin ana bure. Ngke e ongo ana taeka te Atua Akaba ao e rotia te nanokawaki ao te raraoma ao e raeuai kunikaina man nanomaraki ao e moana ana aki mamatam. Ngke nora aio te Atua ao E bita ana motikitaeka nakon Akaba mani kangai; “Ngkai e karinanoa i matau, ao Nna aki karekea kaina n ana tai”. E oti ikai ba man ana nanrinano Akaba n ataia ba te bure ngaia ao e nanomaraki n ana bure ma ana tauraoi ni karinanoa ao E bita ana baire te Atua n aki karekea kain Akaba n ana tai. Ti riai n onimakina aio n tauraoi n nanomaraki ibukin ara kairua ao ara bure ao n tataro ni butia te Atua ba E na nanoangaira.