Wiiki 10 Kauabong 

Warekan te moani Boki ae taekaia Uea. 17: 7-16

I muin tabeua te bong, ao e ora nanon te karanga, ba e aki babaka te karau i aon te aba, Ao e roko ana taeka te Atua iroun Eria ni kangai: “Teirake, nako Tarebata n te aba ae Titon, ao ko na tiku iai. I a tia n tuanga temanna te aine ae e mate buna, are mena n te tabo arei, ba e na kaamarakeko.” Ao e teirake Eria n nako Tarebata. Ngke e nangi roko ni mataroan te kawa, ao e tabe n riko aia temanna te aine ae e mate buna, ao e weteia Eria ni kangai: “Uota mai teutana te ran n te kaatibu, ba N na moi.” Ao e nang kawaria neierei, ma e a manga takaruaia Eria ni kangai: “An rekenibaia naba te makarona te bwerena.” Ao e taku neierei: “I kaotia n aran te Uea ae maiu: bon akea au bwerena ae mai; bon ti te abutana te burawa i nanon te baketi ao teutana te ba i nanon te batoro. Ao ae I a tabe n anai uai te aia ba N na karaoi ba kanau ma natiu. Ti na amarake ao na karaoi ba kanau ma natiu. Ti na amarake ao ti na mate.” Ma e taku Eria nakoina: “Tai maku, nako, karaoa ane ko taku, ma karaoa moa te bwerena ae uarereke ba kanau, ao uotia nakoiu, ao rimui ko na karaoa kanam ma natim. “E na tai bane te burawa n te baketi, e na tai tare te ba n te batoro ni karokoa ana bong te Atua ni kabaka te karau i aon te aba.”

Ao e nako neierei n rinanoa ana taeka Eria, ao e amarake, ngaia ma natina. E aki babane te baketi ni burawa, ao e aki tatare te batoro ni ba, n ai aron ana taeka te Atua are e taekinna Eria. 

Te Taramo  4: 2-5, 7-8

Kaekana: Te Uea, kaota matam nakoira.

Ngkana I weteiko, ao kaekaai, Te Atua ae te tia kamaiua taekau.

Ko kabebeteai n rawawatau, Nanoangaai, ongo au tataro. K

Ngkami aomata, ningai tokin rawami? Ningai tokimi n tangira te akea

Ma ni barua te kewe? Uringnga: a kamimi aron te Uea

Nakon ane Makua: E ongo te Uea ngkana I weteiko. K

A kangai aomata: “Antai ae na karekea kabaira?”

Te Uea, kaota i aora raneaneani matam. K

Te Uea, ko kabatia riki kabaian nanou, Nakoni kabaiaia nako aomata

Ngkana e ruo marin te uita ma te uain. K 

Alleluia, alleluia.

Ke e ota matam i aon am toro, Ao reireiai am tua. Alleluia

 

Warekan ana Euangkerio Mataio 5: 13-16

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Taarin te aba ngkami.  Ngkana e mauna taarin te taari, ao e na manga taarinaki n tera?  Akea riki manena, ma e na tewenakoaki ma n toubekaki irouia aomata. 

Otan te aba ngkami.  E aki kona ni karabaki te kawa ae tei i aon te maunga.  E aki kauraki te taura ba e na karabaki i an te baketi; ma e katokaaki i aoni nnena, ao a bane n ota iai kain te auti.  Ai aromi naba: ke e ota ami ota i mataia aomata, ke a nori ami makuri aika raraoi, ba a na neboa iai Tamami are i Karawa. 

Tibatiba: Uringnga: a kamimi aron te Uea nakon ane makua

Bukin tibangara n te bong ao I anaa kibun te taramo aio ba ti na kananoa ibukn kanara mairoun te Uea n ana taeka. Eng tariu ao maneu bon aio te kibu n taeka ae moan te tamaroa ibukira. Te moani bai ae kakawaki man te toa ae Bentekota bon kawakinan karekean taian karea aika bati n te tai aio man bainakin te maku ao te onimaki inanon maiura. Ba ngkana ti maaka te Uea ao nanona ngkanane ba ti riai ni karinea te Uea ni kakaraoa Nanona ao n onimakinna. N te moani wareboki ao ti ogora taekan Eria ngke e tuangaki ba e na nako Tarebata ike e na reireinaki iai te kona n onimakina ana kakaonimaki te Atua n tararuaira ao n onimakina te Uea ba bon ti te Atua ae tauraoi n n tarauraira ao ni katauraoi bai nako ba ti aonga n teimatoa n onimakina kamaiu   te Atua. Eng n akea te bai ae ti kona ni karaoia ao inanon taian kanganga ae ti taonaki iai ao ti na teimatoa n onamkina te Atua ba e  tarauaira ao ni kakawakinira n tai nako.

Inanon te rongo ma te kabuebuae ae taona Taraebata ao Eria e onimaki ba e  na kamaiua te Uea man makaan aia onimaki ao onikinan ana nanoanga ma ana tangira te Atua.E teimatoa n onimaki Eria ba e na kamarakeaki irouia maan reben ao iroun te unaine are e a tia ni mate buna ao e na teimatoa n aki tare te baketi ni burawa ao te baa n oera  n te batoro ibukina ba bon te Uea na tararuaia

Ti na butia te Atua ba E na karaoi taian kakai inanon maiura ao ti na katuka ara onimaki iroun te Atua ba e na kangaraoi bai nako ao ti na tauraoi ni butimai bain eta ba ti aonga ni karekea te kaniwanga ae te maiu ae akea tokina ao ti na kaki bain aonteaba.

Wiiki 10 Moanibong 

Warekan te moa ni Boki ae taekaia Uea. 17: 1-6

E taetae Eria, ae te burabeti mai Titibe i Kireata, ao e kangai nakon te uea ae Akaba:

“I kaotia n aran te Uea ae Atuaia Ieteraera, ae I tei i matana: e na aki aoi ma ni karau n ririki aikai, ni karokoa N na taetae.”

E roko iroun Eria ana taeka te Atua ae kangai: “Kitana ikai, nako, waerake ao karabako i rarikin te karanga ae Kerita i mainikuni Ioretan. Ko na momoi man te karanga, ao I a tia tuangia reeben ba a na karekea kanam.” E ira nanon ana taeka te Atua Eria, ao e nako ni maeka i rarikin te karanga ae Kerita i mainikuni Ioretan. Ko na momoi man te karanga, ao I a tia tuangia reeben ba a na karekea kanam.” E ira nanon ana taeka te Atua Eria, ao e nako ni maeka irarikin te karanga ae Kerita i mainikuni Ioretan. A uouoti kanana reeben, ba te bwerena n te ingabong, ao te iriko n te tairiki; ao e momoi man te karanga. 

Te Taramo 120: 1-8

Kaekana: E buokira te Uea are karika karawa ma aonaba.

I tabeki matau nakoni maunga: e na reke buokau mai ia?

E reke buokau mairoun te Uea, are karika karawa ma aonaba. K

Ke E tai kataua tibanakoni waem, Ke E tai matu te tia kawakiniko.

E bon aki matu ma ni wene, Te tia kawakinia Iteraera. K

Bon te Uea buokam ma katanam, E tei i angataim.

E aki taoniko taai n te ngaina, Ke namakaina ni bong. K

E na kawakiniko te Uea man te buakaka, E na kawakina tamneim.

E na kawakina nakom ma okim, Ma ngkai n aki toki.

 

Alleluia, alleluia.

Am taeka, te Uea, bon te koaua: Katabuira i nanon te koaua. Alleluia

 

Warekan ana Euangkerio Mataio 5: 1-12

E noria botanaomata Iesu, ao E ararakea te maunga.  E tekateka, ao a roko ana reirei irouna.  Ao E tabeka ana taeka n reirei nakoia, ni kangai:

            A kabaia akana aki nanona te kaubai, ba aia bai te Abanuea ae karawa. 

            A kabaia akana nimamannei, ba a na abana te aba. 

            A kabaia akana a rawawata nanoia, ba a na kabebeteaki.  

A kabaia akana barua te raoiroi, ba a na rauaki.

            A kabaia akana a nanoanga, ba a na nanoangaaki. 

            A kabaia akana a itiaki nanoia, ba a na nora te Atua. 

            A kabaia tan raoi, ba a na atongaki ba natin te Atua.  

            A kabaia akana bainikirinaki i bukin te raoiroi, ba aia bai te Abanuea ae karawa. 

Kam a kabaia ngkana kam taetaebuakaki, ma ni bainikirinaki, ma ni uabuakakaki i bukiu: kam na kakatonga ma ni kimareirei, ba e ababaki kaniwangami i karawa. 

 

Tibatiba: E buokira te Uea are karika karawa ma aonaba

Mauri tariu ao maneu inanon ara toa ae kakawaki are bon Ruon te Tamnei ae Raoiroi inanon te Bentekota. Ao e aera ngkai e kakawaki te toa aio ibukira ngaira tan onimaki? Tera te karea ae kakawaki ae ti anganaki ke ti karekea inanon te toa aio ao tera nanona ibukira inanon maiura ma ara kekeiaki ni Kiritian ao te kaniwanga ae E katauraoia te Uea n tokin maiura aio?

Tariu ao maneu inanon te toa ae Bentekota ao ti anganaki iai te berita n akoi ae moan te kakawaki ;” Ba E kangai Iesu nakoira;” Ao noria , I angani ngkami au berita n akoi ba N na mena irarikimi ni karokoa tokin aonnaba. Inanon waeraken Iesu nako Karawa ao ti bane n anganaki te kantaninga ae moan te te tamaroa ba ngaira ni bane ba n te aro ti nora iai Iesu ni waerake nako karawa ao ti na bon noria naba ba E na roko ni butimaira nakon mwengara ni koaua are a tia ni katauraoia i bukira i Karawa. Inanon te tai ni bakate are moa man mangautin Iesu ao e toki  n te toa ae Bentekota ao E a manga kamatoa Iesu nakoira ba ti bon n roko n tokin kawaira ngkana ti teimatoa ni karaoa Nanon Iesu n nako tokin aonnaba ao ni babetitoia aomata nako n aran te Tama, te Nati ao te Tamnei ae Roiroi. Ma inanon ara borau n te maiu aio ao ti na bane n tauraoi ni butimaea Iesu are E kaoti ngkoa nakoira ao ni kanagai; “Te Raoi nakoimi.” Ao muina e ukira Iesu ao E a manga kangai;” Butimaea te Tamnei ae Raoiroi are boni Ngaia te Tia Ibuobuoki are na anganira te korakora n reitanako kabouan bitakin taran aonnaba. Aei bon te Tamnei ibukin te aonnaba aio ba E na onrake n raneanean mimitongin te Atua ao ti na nora Ierutarem ae bou are karuoaki mai Karawa are bon tin a nora iai tamnein te kaniwanga ae ti na karekea ba muin ara kekeiaki inanon maiura aei ni kabuta nakoia tarira ma manera te Maiu ae Onraken te Maiu ae ti anganaki n tain te Bentekota.

E na bon reke te Maiu aio ngkana E inaomata raoi iroura ao inanora Tamnei te Atua ae te Teiniman Temanna ae moan te Tabu man Mimitong. Ti na kauki nanora nakon ana reirei Iesu ana Taeka ni Kakabaia Iesu are ti anganaki n te bong aio aika a na riai n riki ba kairan maiura ba ti aonga ni karekea te Maiu ae akea tokina i Karawa.   

Bakate. Wiki   7.                   Kaabong 

Warekan aia Makuri Abotoro. 22:30, 23:6-11 

N te bong are imuini kabaeani Bauro, ao e kan ataia mataniwin te tanga ba tera oini bukinana irouia I Iutaia. Ma ngaia are e kabara, ao e tuangia mataniwia berebitero ma teTanirim ni kabanea ba a na botaki. Ao e kaira Bauro ni kateia I mataia.

E ataia Bauro ba te korakina bon Tatukaio ao te korakina Baritaio. Ma ngaia ae e kanenea banana i matan te Tanirim, ao e kangai: “Tari, bon te Baritaio ngai ao natia Baritaio. Ao e kabowiaki taekau ngkai i bukin ara kantaninga ae mangautia mate.” Ngke e a tiba atonga te taeka anne, ao e bwenauaki iai te botaki. Ba a taku Tatukaio ba akea te mangauti ao akea te anera ao akea naba te tamnei, ao a taku Baritaio ba iai baikanne. Ma ngaia are e bati te karongoa. A teirake tani koroboki tabeman ake Baritaio, ao a kakorakorai banaia ni kangai: “Bon akea buakakan te aomata aei ae ti noria. Ao ngkana tao e taetae te tamnei ke te anera nakoina?” Ao e rikirake te kauntaeka. E maku mataniwin te tanga ba tao e nangi mate Bauro irouia, ao e karokoia tautia ba a na raweia mai buakoia ma ni kaokia nakon te nono.

Ngke e a bong, ao E roko te Uea ni kawaria, ao E taku nakoina: “Keiaki, ko a tia ni kakoaua taekau i Ierutarem; ko riai naba ni kakoaua taekau i Roma.” 

Te Taramo. 16: 1-2, 5,7-11

Kaekana:  Kawakinai te Atua, ba I onimakiniko 

Kawakinai te Atua, katanau ngkoe, I kangai nakon te Uea: “Atuau Ngkoe.

Te Uea, Ngkoe tibangau ma au mangko, Boni Ngkoe ae ko kawakina tibau.” K

I karaoiroa te Uea ae buoka au iango, ao e reireiai oin nanou ni bong;

I taua te Uea i matau n tai nako: Ngkai E tei i angataiu, ao I aki baka. K

E kukurei nanou, e kimareirei tamneiu, e rau rabatau n aki maku.

Ba ko aki katuka tamneiu I Tiore, Ko na aki kataua raom n nora te maka. K

Ko na reireiai kawain te maiu; Ane i matam te kabaia ae kororaoi,

ao i angataim te kimareirei, ae akea tokina. K 

Alleluia, alleluia

N na kanakoa Tamnein te koaua nakoimi: E na kairingkami nakon te koaua ae banin. Alleluia. 

Te Euangkerio 

Wareken ana Euangkerio Ioane  17: 20-26 

E tararake Iesu nako karawa, ao E taku: “Tamau I tataro, tiaki ti ibukia aikai, ma i bukia naba akana kakoauaai n aia taeka. Ke a bane n riki n ti teuana. N ai aron ae ko mena I nanou ao ngai I nanom, ao ke a riki n ti teuana naba i nanora, ba e aonga ni kakoauako aonteaba ba ko kanakoai. I angania te neboaki are ko anganai, ba a na riki n ti teuana n ai arora ngkai ti teuana: Ngai i nanoia, ao ngkoe I nanou, ba a na riki n ti teuana ni koaua, ao e na ataiko aonteaba ba ko kanakoai, ao I tangiriia n ai arom ae ko tangirai. Tamau, I tangiriia n ai arom ae ko tangirai. Tamau, I tangiriia akana ko anganai ba a na raonai ike I mena iai, ba a na aki toki n nora te neboaki are ko anganai, ba ko tangirai i maini karikan aonaba. Tamau ae ko eti, e aki ataiko aonteaba, ma I ataiko Ngai, ao a ataiko aikai ba Ko kanakoai. I kaota aram nakoia, ao N na kaotia nakoia, ba e aonga n reke irouia te tangira are ko tangirai iai, ao I aonga ni mena i nanoia.

Tibatiba: E katiteuanaira onimakinan Iesu Kristo 

Tariu ao maneu te bai ae katiteeuanaira inanon maiura aioa bon ana oni maki ae ti teuana ba Iesu bon Natin te Atuaae kanakoaki mairun te Tama ba e na kamaiura. Inanon ara tai ni katauraoi imain te Bnetekota are bon ruon te Taamnei iaora ao te bai ae kakawaaki ae ti riai n taua bon te reitaki n te nano ae ti katiteuanaki ngaira ma Iesu ao ngaira ma tarira ao manera ni kabane.

Te bai ae na katiteuanaira bon Tamnein te Atua ae mamaeka inanora; ae bon te Tamnei ae Raoiroi. Bon kororaoin te tangira imarenan te Tama ao te Nati ae ti anganaki iai kororaoin bai ni kabane iroun te Tamnei ae Raoiroi. Ao bon inanon te Tamnei ae Raoiroi ae ti anganaki iai te korakora, te maaka ao te maiu ae Onraken te Maiu ba ibukina ba ti kairaki iroun te Tamnei ae Raoiroi. Ao ti kona ni karaoi bai ni kabane man korakoran ao maakan ana karea te Tamnei ae Raoiroi are ti riki iai ni kabane ba Natin te Atua aika tauraoi ni kammakuri  ana karea te Tamnei ae Raoiroi n ringi ao man oniki maiuia tarira ma manera ba a na kabouaki ni makan te Tamnei ae Raoiroi.

Ti na butia te Atua ae Tamara ba E na katauraoira ni butimaea te Tamnei ae Raoiroi inanon te Bentekota ae nang roko ao ti na onikaki ba karikibai aika bou ni makan ana karea ate Tamnei ae Raoiroi ao mti riki ba tan bita aron taran aonteaba. Ti bane n rairi nanora man onimakina te Atua ae ti Temanna ae moan te Tabu ae te Atua te Tama, te Atua te Nati ao te Atua te Tamnei ae Raoiroi.

      

 

Bakate. Wiki   7.                   Kanimabong 

Warekan aia Makuri Abotoro. 25:13-21 

E roko I kaitareia te uea ae Akeriba ma neiere Berenike, ao a nako ni kamaura Betito, Ngke a maan n tiku, ao e taekina Bauro Betito nakon te uea, ao e kangai: “Iai ikai temanna te aomata ae katukaki ni kabaeaki irouni Berika. Ngke I mena i Ierutarem, ao a tangitang i bukina mataniwa berebitero ma aia unimane I Iutaia, ao a bubuti ba e na kabureaki. Ao I tuangia ba a aki tataneiai i Roma ni kaburea te aomata ngkana e tuai ni kabowiaki i mataia tani bukinna ma n anganaki ana tai ni kaeka bukinana. Ma ngaia are a roko ikai, n aki baenikai, n te bong naba are i muina. I tekateka n te bao ni motikitaeka, ao I tua ba e na kairaki te aomata arei nakoiu. Ngke a kaitara ma ngaia tani bukibuki, ao a aki kaota te bai teuana n taekan ana bure, n ai aron are I taku ba a na kaotia. Ma bon ti taiani kauntaeka i marenaia n taekan aia Aro ao n taekan te aomata temanna ae Iesu, ae e a tia ni mate, ao are e taku Bauro ba E a maiu. E bon aki reke au iango ngai n te aeka n rongorongo arei, ao I titirakinna ba e kan nako Ierutarem ke e aki, ba e na motikaki taekana iai n te rongorongo anne. Ma a e katea ana bubuti Bauro ba e na kawakinaki taekana i main ana moti te embera ae kakanato. Ai ngaia are I tua ba e na kawakinaki ni karokoa ae N na kanakoa nakoni Kaitara.’ 

Te Taramo. 103: 1-2, 11-12, 19-20

Kaekana:  E tekateka te Uea i karawa.

Tamneiu, neboa te Uea; Nanou ni bane, neboa arana ae tabu.

Tamneiu, neboa te Uea, Tai manuoka ana karea teuana. K

Aron rietatan karawa ietan aonaba, Ao ai aroni korakoran ana tangira nakon ane makua.

Aron raroani mainiku ma maeao, Ao ai aroni kararoan ara bure irouna. K

E katea kaintokana te Uea i Karawa, E uea i aonaba ni kabuta.

Karaoiroa te Uea, ngkami ana anera, Aika kam maka ma ni korakora

Ni ira nanon ana taeka. K    

Alleluia, alleluia

I nako mairoun te Tama nako aon te aba, Ao ngkai, I kitana aon te aba n okira te Tama. Alleluia 

Te Euangkerio 

Wareken ana Euangkerio Ioane  21: 15-19

I muin te amarake, ao E kangai Iesu nakon Timon Betero: “Timon ae natini Ioane, ko tangirai riki nakoia uakai?” E kaeka ni kangai: “Te Uea, ko ataai ba I tangiriko.” E kangai Iesu nakoina: “Kaamarakeia au tibu ataei.” Ao E manga titirakinna Iesu ni kangai: “Timon ae natini Ioane, ko tangirai?’ E kaeka Betero ni kangai: “Te Uea, ko ataai ba I tangiriko. “Ao E taku Iesu nakoina: “Kaamarakeia au tibu.” Ao E titirakinna Iesu n te katenua n tai ni kangai: “Timon ae natini Ioane, ko tangirai?” E rawawata nanoni Betero, ngke E katenua ana titiraki Iesu ba e tangiria ke e aki, ao e kangai nakoina: “Te Uea, ko atai bai ni kabane, ko bon ataai ba I tangiriko.” E taku Iesu nakoina: “Kaamarakeia au tibu. I bon tuangko ae koaua: ngke te tei ngkoe, ao ko boni kabaea nukam, ao ko nako ike ko kan nako iai; ma ngkana ko a kara, ao ko na takini baim, ao e na kabaea nukam temanna, ao e na kairiko nako ike ko aki kan nako iai.” E taekina anne ni kaota aroni mateni Betero are e na neboa te Atua iai. I muin anne, ao E kangai nakoina: “Ko na irai.”

 

Tibatiba: Timon ae natina Ioane, ko tangirai? 

E koaua are ti a bon ngae n ongongo te karaki aio ao tao ti a bon ata raoi nanona. Ma I takungai ba e na bon kaokoro nanona ngkana ti iangoia ba E a bon roko Iesu iroura n te bong aio ao E takaruaea arara man titirakinira ba ti tangiria ke ti aki. Eng ngkana e riki aio nakoira ao tao ti na bon katotonga aroni Betero ni kaekaka Iesu n aki rangi n iangoa ara kaeka nakon ana titiraki Iesu ma n te kateniua n tai ao e na bon rawawata nanora ba e aera ngkai E a kaokioka ana titiraki Iesu. Ma E kan kauturuturua ikai Iesu ba arora n tangira Iesu bon tiaki te bai ae na nako man atura ma e na bon riai n nako ma inanora ni koaua.

Irarikin anne ao ao E bon tangiria Iesu ba ti na tangiria n aron are E a tia n tangirira iai. Ma ana tangira Iesu ibukira bon te bai ae kababanea nakoira. E kororaoi ana tangira te Atua ibukira n tai nako. Ma iai te bai riki teuana ba tera arora ni kaota ara tangira nakoina. E tuangira Iesu ba ngkana ti tangria ni koaua ao ti riai ni kaotia n ara makuri ni kammarakeia tibu ataei ao tibu ni kabane. N ai aron te tia kawakin tibu ao ti riai n tauraoi ni kaburei maiura ibukia ake ti muikoaki ba ti na kawakinia. Eng tibu bon maan aika a kainnanoa n tai nako kawakinaia raoi man taian kabuanibai ao mairouia tan kamarua. Ma te bai riki teuana ae ti riai ni kakoaua ba ngkai boni ngaira rabata aika maamra ao ti riai ni kattotonga Betero n ara kaeka ae kangai;”Te Uea Ko atai bai ni kabne , Ko ataia ba I tangiriko.” Ngkai ti bon mamara ao ti muiokoi arora ni kabane inanon bain Iesu ba e na kawakinira ao ni buokira ba ti na teimatoa n tangiria.      

Bakate. Wiki   7.                   Katenibong 

Wareken aia Makuri Abotoro 20:28-38

E kangai Bauro nakoia unimane ake a roko man te Ekareita are I Ebeto:

“Kawakiningkami ao kawakina te nanai ae E muiokoingkami te Tamnei ae Raoiroi ba kam na tararuaia ma ni kaamarakea, ba ana Ekaretia te Atua ae E karekea, ni kaboa n oin rarana. I ataia ngai, ba ngkana I a nako, ao a na raneanea i buakomi kameaanti aika kakamaku, aika na aki karaua te nanai, ao a na teirake naba mai buakomi aomata aika na kabaouai aia taeka ba a na katikiia reirei n rimuia. Ma ngaia ae tataraingkami, a uringnga ba tenua au ririki ni kaetietingkami ma te tang, ngkami nako, ni ngaina ao ni bong. Ao ngkai, I muiokoingkami iroun te Atua, ma ana taeka n akoi ae kona ni kateimatoaingkami, ma ni karei tibangami i buakoia akana katabuaki ni kabaneia. I tuai man butia temanna te tirewa ke te koora ke te kunnikai. Kam bon ataia ba boni baiu aikai aika karekei baika I kainnano iai, ngai ma raou. I a tia ni kaotia nakoimi, n arou nako, ba ti riai ni keiaki n ai aron anne, ba ti na buokiia iai akana mamara, ao tin a uringa ana taeka i muin ana taeka akanne, ao e katororbubua n tataro ma ngaia ni kabaneia. Ao a bane n tang ma ni bakara roroana ni kaboria ma ngaia; ao a bati n nanokawaki riki n ana taeka are taku ba a na aki manga nora matana. Ao a iria nakon te kaibuke ni bakaborauia. 

Te Taramo: 68: 29-30, 33-36

Kaekana: Anenea te Atua, botanaomata nako.

Te Atua, tuatua n ai aroni makam, Makam ae ko makuri iai I bukira.

A na kawariko uea ma aia karea, n am  Temboro i etani Ierutarem. K

Botanaomata aonaba, anenea te Atua, Neboa te Uea ae tokara karawa, Ae karawa mangkoa.

Ongo banana, ba te bana ae korakora. Kakoaua makan te Atua. K

E toka mimitongina i aoni Iteraera, Ao korakorana i aon te nang.

E kakamaku te Atua ni mwengana ae tabu, Bon Atuaia Iteraera.

E angan ana botanaomata te maka ma te korakora, E na karaoiroaki te Atua. K   

Alleluia, alleluia

E na reireingkami bai ni kabane te Tamnei ae Raoiroi, ao E na kauringkami bai ni kabane aika I tuangingkami. Alleluia 

Te Euangkerio 

Wareken ana Euangkerio Ioane 17: 11-19

E tararake Iesu nako karawa, ao E kangai: “Tamau ae ko tabu, kawakinia ake ko anganai i nanon te kakaonimaki nakon aram, ba a aonga n ti teuana n ai arora. Ngke I mena i buakoia, ao I kawakinia ake ko anganai i nanon te kakaonimaki nakon aram. I kawakinia, ao akea temanna ae bua ba ti teuare na boni bua, ba e aonga ni kakoroaki bukin te koroboki. Ma I a nakoim ngkai, ao I taekina aei ngkai I mena i aonteaba, ba tiaki mai aonteaba ngaia, n ai arou ae tiaki mai aonteaba Ngai. I aki butiko ba ko na anaia mai aonteaba, ma Ko na kawakinia mairoun teuare buakaka. Tiaki ana bai aonteaba ngaiia, n ai arou ae tiaki ana bai aonteaba Ngai. Katabuia i nanon te koaua: am taeka bon te koaua. Ko kanakoai nako aonteaba. I katabuai i bukia, ba a aonga ni katabuaki naba i nanon te koaua.” 

Tibatiba: I katabuai i bukia, ba a aonga ni katabuaki naba i nanon te koaua.

Aikai bon ana taeka Iesu ni muiokoia tarira ao manera inanon ara kakawakin ba aonga n aki bua ma a na maiu n aki totoki. Ti kauringaki ngaira tan kairiri ao tan kawkain tibu ba ti riai ni katabui maiura i bukia ake a muiokoaki maiua iroura, ba a aonga ni katabuaki naba nakon ana kantaninga te Atua ae moan te tamaroa ibukira ngaira kain te nanai n tibu ae ti teuana aika tan onimaki inanon te koaua ae ti teuana.

Tariu ao maneu ai ti tabeua ngkai te bong ao e a roko te Bentekota. Aio bon kanoan ana berita ni baiu Iesu nakoia ana reirei ao abotoro ngke E kangai nakoia imain ae waerake nako Karawa. “E riai ba Nna waerake nakon Tamau ba I aonga ni karuoa te tia ibuobuoki are boni Ngaia te tia kakoroi bukin bai nako ake I a tia n tuang ngkami.

E teretere ikai ba kororaoin bai nako bon reken iroura te maiu ae Onraken te Maiu, ke te maiu ae kairaki iroun te Tamnei ae Raoiroi, ke te maiu ae e inaomata iai te Tamnei ae Raoiroi. Are nanona ba inanon te maiu aio ao ti kairaki iruon te Tamnei ae Raoiroi. Te maiu aio bon te maiu ae aanaki iaon karaoan Nanon Iesu ae bon te Atua te Nati ao Raon te Atua ae Teniman n Temanna ae moan te Tabu mani Mimitong.

Ngkana e inaomata inanora te Tamanei ae Raoiroi ao nanona ngkanne ba ti katabui maiura nakon aran Iesu are E katabua maiuna ibukira nakon ana kanataninga te Tama.

Ngaira ake ti muiokoaki ba tan kairia tarira ma manera nakon te Uea, ti bon riai n ataia ba inanon te muikoaki aio ba a na bane n roko n te Abanuea ae Karawa taria ao manera ao ti bon riai ngkanne ni tabui maiura ba ti aonga n riki ba taian banna ni kairiri nakoia raora ba aonga n roko iroun te Atua te Tama. Ngkana ngaira tan kawakin tibu ti aki maiuna te maiu ae tabu ao ngkane a na bon aki koro nanon muiokoara iroun Iesu ba tan kwakinia ao ni kairia tarira ma manera nakon te Tama ao ti an bon kaekai bukinara iroun te Atua n ara tai ni motikaki taekara.