Wiki  i mwin te Ephihany          Katenibong 

Warekan ana moa n Reta Ioane: 4: 11-18 

Ngkami aika kam tatangiraki, ngkai E bati n tangirira te Atua, ao ti riai naba ngaira ni itangitangiri. Bon akea temanna ae a tia n nora te Atua. Ngkana ti itangitangiri, ao E maeka te Atua i nanora, ao e kororaoi ana tangira i nanora. Ti ataia ba ti maeka i nanona ao Ngaia i nanora, ba E a tia n anganira Tamneina. Ao ngaira ti a tia n noria, ao ti kakoaua ba E kanakoa Natina te Tama ba te tia kamauia aonaba? Ane kakoaua Iesu ba Natin te Atua, ao E maeka te Atua i nanona ao ngaia i nanon te Atua. Ao ngaira ti kina ana tangira te Atua nakoira ao ti kakoua. Bon te tangira te Atua: ane maeka inanon te tangira, ao e maeka i nanon te Atua, ao e maeka te Atua i nanona. E na kororaoi te tangira i nanora ngkana ti aki maku n bongin te motikitaeka, ba arona Ngaia, ao ai arora naba i aon te aba. Akea te maku i nanon te tangira, ma e kamauna te maku te tangira ae kororaoi, ba e reke te maku man te karekekai: ane maku, ao e tuai kororaoi ana tangira. 

Te Taramo  72: 1-2, 10, 12-13

Kaekana: A na bane botanaomata n taromauriko, te Uea.

Te Atua, angan te uea am moti, angan natin te uea am eti,

ba e na kaira am botanaomata ma te eti, ao e na kaeti taekaia am aomata

aika kainano.  K

A na angabai nakoina uean Taatiti ma abamakoro,

a na anganna aia karea uean Tieba ma Teba. K

E na kamauia te kainano ae wewete ma te kananoanga ae akea buokana.

E na nanoangaia mamara ma kainnano, E na kamaiu tamneia kainano.  K 

 Alleluia, alleluia.

 E kanakoai te Uea ba N na taekina te Rongorongo ae Raoiroi nakoia kainnano

ao te inaomata nakoia akana kainaki. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mareko. 6: 45-52 

Ngke a tia n amarake ma n rauaki aomata ake nimanga, ao E kairoroia ana reirei Iesu ba a na toka n te booti, ao a na rimoa n nako Betetaita, ao Ngaia E na kanakoia te koraki. Ngke E tia ni kanakoia, ao E nako n tataro i aon te maunaga. Ngke e a tairiki, ao e mena te boti i nukan te nama, ao Ngaia E mena i eta n ti ngaia. E nori kainnanoia ni buru, ba e tutuki te ang; ao ngke e a boni kaan te ngaina, ao E kawariia n nakonako i aon te nama, ao E nang kitania. Ngke a noria ba E nakonako i aon te nama, ao a taku ba te anti, ao a takarua, ba a bane n noria, ao a maku. Ma E taetae naba Iesu nakoia ao E taku: “Karau nanomi, boni Ngai, tai maku.” Ao E toka i rarikia n te boti, ao e baka te ang. E koro te maku i nanoia, ba a aki ata nanon te kakai are (kamaitakin) te bwerena; a aki ota nanoia iai.

 

Tibatiba: Ane kakoaua Iesu ba Natin te Atua, ao E maeka te Atua i nanona ao ngaia i nanon te Atua 

Tariu ai maneu ti a manga reita ara maroro are ngkoananoa iaon te maiu n Atua ae ti anganaki iroun Iesu ae Natin te Atua ao are e na noraki inanora ngkana ti maiuakoina te tangira. Te tangira bon maiun te Atua inanora ae na noraki ao e na kaokoroira ma aomata nako aika aki ata te Atua.  Te tai aio ao ti karekea te maiu n Atua aio ngkana ti katonga Rabatan ao Raran Iesu n te takaramentu ae te Eukari. Ao ti ataia ba ti na ti kona ni katonga Rabatan ma Raran Iesu ngkana ti maiu inanon  te raoiroi ao ti kakaraoa Nanon te Atua.

N te bong aio ao e a manga kamatoaki nakoira kakawakin maiuakinan te tangira are ti kaota iai te reitaki ma te Atua n te aro are ti maiu inanon te Atua ao Ngaia E maiu inanora. Ma ti ataia ba ti na kona ni maiuakina te tangira ngkana ti kakoaua Iesu ba Natin te Atua are kanakoaki nakoira ba ti aonga ni kamaiuaki.

E taku te boto n iango ae ti kataia ni kananoa n te bong aio ba “Ane kakoaua Iesu ba Natin te Atua ao e maeka inanon te Atua ao te Atua E maeka inanona. Are nanona ba ti riki n ti teuana ma te Atua.

Ti kauringkai n te ewangkerio ba ngkana ti maeka ma Iesu ao ti na bon namakina tai nako te rauaki ao te mweraoi. Ba ngkai ti riki n ti teuana ma te Atua ao ti ataia ba boni ngaia ae na buokira ao E na kawakinira ma taian kabuanibai n te maiu aio. Inanon katongan Rabatan ao Raran Iesu ao ti anganaki te aki kona ni maku ngkai ti ataia ba bon raora Iesu n tai nako. Ngkana ti raurenako ma Iesu ao ti na bon maku n tai nako ngkai ti namakinna ba ti aki kona n reitaki ma te Atua ngkai bon tan bure ngaira.

Inanon te takaramentu ae te Eukari ao ti weteaki ba ti na uota Rabatan Iesu nakoia tarira ao manera nni kaota te taangira nakoia ba aonga n maeka naba inanon te mweraoi ma te raoi ngkai bon raoia te Atua n tai nako.

Kauabong-  Memorial of Saint John Neumann, Bishop 

Reading I: 1 Jn 4:7-10

Beloved, let us love one another, because love is of God; everyone who loves is begotten by God and knows God. Whoever is without love does not know God, for God is love. In this way the love of God was revealed to us: God sent his only-begotten Son into the world so that we might have life through him.
In this is love: not that we have loved God, but that he loved us and sent his Son as expiation for our sins. 

Responsorial Psalm 72:1-2, 3-4, 7-8

Response: Lord, every nation on earth will adore you.
O God, with your judgment endow the king, and with your justice, the king’s son;
He shall govern your people with justice, and your afflicted ones with judgment. R.    

The mountains shall yield peace for the people, and the hills justice.
He shall defend the afflicted among the people, save the children of the poor. R.    

Justice shall flower in his days, and profound peace, till the moon be no more.
May he rule from sea to sea, and from the River to the ends of the earth. R.     

Alleluia, alleluia
The Lord has sent me to bring glad tidings to the poor and to proclaim liberty to captives. R. Alleluia, alleluia. 

Gospel: Mk 6:34-44

When Jesus saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, for they were like sheep without a shepherd; and he began to teach them many things. 
By now it was already late and his disciples approached him and said, “This is a deserted place and it is already very late. Dismiss them so that they can go to the surrounding farms and villages and buy themselves something to eat.” 
He said to them in reply, “Give them some food yourselves.” But they said to him,
“Are we to buy two hundred days’ wages worth of food and give it to them to eat?” 
He asked them, “How many loaves do you have?  Go and see.” And when they had found out they said, “Five loaves and two fish.” 
So he gave orders to have them sit down in groups on the green grass. The people took their places in rows by hundreds and by fifties. Then, taking the five loaves and the two fish and looking up to heaven, he said the blessing, broke the loaves, and gave them to his disciples to set before the people; he also divided the two fish among them all. They all ate and were satisfied. And they picked up twelve wicker baskets full of fragments and what was left of the fish. Those who ate of the loaves were five thousand men. 

Tibatiba:  Te uruakaki ao te tibatiba 

N te bong aio ao ti ongora n te ewangkerio te bai ae moan te kakawaki ni maiura ni kiritiam ba ti na riai ni baina te tangira imarenara ba ti aonga ni katotonga te Atua. E taku te taeka ba ngkana ti baina te itangitangiri ao ti katotonga iai te Atua. Ba akea te tangira ae kororaoi riki nakon are E a tia ni kaotia nakoira Natina ae Iesu.

Ba te Atua bon te tangira ao ti katonga te aro n Atua n aron are E a tia n tangirira iai Iesu ngke E anga maiuna ao e mate ibukira iaon te kaibangaki, Ngkana ti tangira n aron are e a tia n tangirira iai Iesu ao ngkanne ti bon kaota te maiu n Atua nakoia tarira ma manera.

Tariu ao maneu tao e bon riai n te bong aio ba ti na kananoa raoi aron ana tangira te Atua ae ti riai ni maiuakinna. Te moan ni bai ae kakawaki n te tangira bon te tauraoi n anga boni ngaira nakoia raora n te aro are ti na bon maraki ao n tang ke n rotaki iai. Ngkana ti aki tang ao ni maraki inanon karaoan te makuri n tangira ao nanona ngkanne ba ti tuai n anga ana tangira te Uea. E taku St Teretia n Calcultta ba ti riai n tangira ni karaokoa ae ti maraki iai ke “Love until it hurts”

N te ewangkerio n te bong aio ao ti nora aron Iesu ni kamarakeia nimaua te ngaa te aoamata ake airiria n ongora n ana reirei. Ba E katituaraoa Tamana ao iana E oteia ao i imuina e riki ni maiti ika ake niman ao akriki ake uaai. Te bai ae kakawaki ikai ba ngkana te bai ae na tibatibaki ao e riai moa n urakaki. Te tangira ni koaua bon mai nanora ae ti na tibaia nakoia raora. Ngkana e aki nako mai nanora te tangira ao anne bon tiaki ana tangira te Atua. E kakawaki naba ngkanne ba te makuri n tangira are ti karaoia bon te Uea ae Iesu ae ti tibaia ma raora ao tiaki ti ngaira n akea te Uea. Ti riai naba ni kakoaua ba ngkana e makuri te Uea inanon ara makuri n tangira ao ngkanne e na bon maiti ao e na aki kona ni bane.

Thursday-The Seventh Day in the Octave of Christmas

Reading 1: 1 JN 2:18-21

Children, it is the last hour; and just as you heard that the antichrist was coming, so now many antichrists have appeared. Thus we know this is the last hour. They went out from us, but they were not really of our number; if they had been, they would have remained with us. Their desertion shows that none of them was of our number. But you have the anointing that comes from the Holy One, and you all have knowledge.  I write to you not because you do not know the truth  but because you do, and because every lie is alien to the truth. 

Responsorial Psalm: PS 96:1-2, 11-12, 13

Let the heavens be glad and the earth rejoice!
Sing to the LORD a new song; sing to the LORD, all you lands.
Sing to the LORD; bless his name; announce his salvation, day after day. R. 

Let the heavens be glad and the earth rejoice; let the sea and what fills it resound;
let the plains be joyful and all that is in them! Then shall all the trees of the forest exult before the LORD.R. 

The LORD comes, he comes to rule the earth.
He shall rule the world with justice, and the peoples with his constancy. R.  

Alleluia, alleluia.
The Word of God became flesh and dwelt among us. To those who accepted him
he gave power to become the children of God. Alleluia, alleluia. 

Gospel: JN 1:1-18

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
He was in the beginning with God. All things came to be through him, and without him nothing came to be. What came to be through him was life, and this life was the light of the human race; the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.

A man named John was sent from God. He came for testimony, to testify to the light, so that all might believe through him.
He was not the light, but came to testify to the light. The true light, which enlightens everyone, was coming into the world. He was in the world, and the world came to be through him, but the world did not know him. He came to what was his own, but his own people did not accept him.But to those who did accept him he gave power to become children of God, to those who believe in his name, who were born not by natural generation 
nor by human choice nor by a man’s decision but of God.

And the Word became flesh and made his dwelling among us, and we saw his glory, the glory as of the Father’s only-begotten Son, full of grace and truth.John testified to him and cried out, saying, “This was he of whom I said, ‘The one who is coming after me ranks ahead of me because he existed before me.’” From his fullness we have all received, grace in place of grace, because while the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God. The only-begotten Son, God, who is at the Father’s side, has revealed him.  

 

Tibatiba: Imain baai ao iai te Taeka ao e memena te Taeka  iroun te Atua ao bon te Atua te Taeka.

Mauri tariu ao maneu n tokin te bongin te Kiritimati ao moan te ririki ae bou ae ti nang roko inanona nakon te ingabong. Ni moan te ririrki ae bou ao ti kauringa te toa ae kakawaki ae Nei Maria ae Tinan te Atua. Te toa aio e bon reitaki ma te boto n iango ae ti maroroakinna n te bong aio are Imain baai ao iai te Taeka ao e memena te Taeka iroun te Atua ao bon te Atua te Taeka.
Ti kakoaua ba n te kibu aio ao ti ataia ba e riki n iriko te Taeka ae Iesu inanon biroton Nei Maria inanon te KaotiTaeka. N te bong ae ni ngabong ao ti nang kakoaua iai koron bukin ana kantaninga te Atua ibukin Nei Maria ngke E a tia n rieneia ba tinan Natina ae Iesu are bon te Atua. I kukurei ni manga katoka te kabarabatara aio are e anaaki man ana nutibeba te charismatic ae Emmanuera n 14 Tianuare, 2020. 

Tariu ao maneu e bon rangi n riai ba e na kaukaki te ririrki ae bou ma ana toa Nei Maria ae Tinan te Atua iroura ngaira ake e kakawaki iroura aron kaukan moani baai ke ara tai ni moana maiuakinan ara motinnano aika bou ao ni kaboui ara kantaninga ibukin kawakinan raoi te maiu ae ti anganaki iroun te Atua. Inanon te toa aio ao ti bane ni kauringaki ba Nei Maria ae tinan Iesu ae te Atua boni ngaia naba tinara mai Karawa. Ai ngaia e bon riai n riki ba ara boto ni iango n te ririki aio 2020 “Te Nakon Iesu Rinanon Nei Maria”. Bon ara tai aio ni kaboui ara anganano nakon Nei Maria are boni ngaia Tinan te Ekaretia ngkai boni ngaia tinara ngaira kain rabatan te Ekaretia. E kamatoaki te toa ae Nei Maria Tinan te Atua iroun St Bobe Bauro VI n 1970. E kamatoa Bauro VI ba karaoan te toa aio n 1 Tianuare ni katoa ririki bon reitan te katei n tataro rimoa iaon Rome are a kauringaki iai te muioko ae kakawaki ae anganaki Nei Maria ni karokoan te kamaiuaki nakon aonnaba. Aio are e a bon katerea naba te karineaki ae kaeineti nakon Nei Maria iroun te Atua ngke e rineaki ibuakoia aine nako ba… “E na riki ba te tia butimaea Boton te Maiu ae Iesu ba E na maeka ibuakora.” E a riki ngkanne te Toa ae Nei Maria Tinan te Atua ba kamatoan te reitaki imarenan Iesu ma Nei Maria. Ao aio are ti riai ni kina iai aron taian ara aika moan bati ae anganaki Nei Maria ba a riai ni bane n baranako man nakoana ae “Tinan te Atua.” Katean te toa aio ni moan te ririki bon kaotan nnen Nei Maria inanon maiun Iesu. Ti ataia naba ba inanon te ririki ao ti karinei bong aika a tia ni baireaki ba aia toa Santo aika bati ma bon ti Nei Maria ae moan te rine arona ba e nako ana toa n 1 Tianuare. Ngkai Nei Maria bon Tinan te Tia kamaiu ngaia ao taan kamaiuaki, ti kakoaua ba Nei Maria ngkanne bon aia Uea kaini Karawa ae e tekateka irarikin Natina ae Kristo Uean Aonnaba. E a tia ni kamatoaki naba te Toa aio iroun Bobe Ioane XXXIII n 1963 ba e na riki ba bongin te Raoi n te aonnaba.     

Moanibong- Wk1  

Reading I: 1 Jn 3:22–4:6

Beloved: We receive from him whatever we ask, because we keep his commandments and do what pleases him. And his commandment is this: we should believe in the name of his Son, Jesus Christ, and love one another just as he commanded us. Those who keep his commandments remain in him, and he in them, and the way we know that he remains in us is from the Spirit whom he gave us. Beloved, do not trust every spirit but test the spirits to see whether they belong to God, because many false prophets have gone out into the world. This is how you can know the Spirit of God: every spirit that acknowledges Jesus Christ come in the flesh belongs to God, and every spirit that does not acknowledge Jesus does not belong to God.
This is the spirit of the antichrist who, as you heard, is to come, but in fact is already in the world. You belong to God, children, and you have conquered them, for the one who is in you is greater than the one who is in the world. They belong to the world;
accordingly, their teaching belongs to the world, and the world listens to them.
We belong to God, and anyone who knows God listens to us, while anyone who does not belong to God refuses to hear us. This is how we know the spirit of truth and the spirit of deceit. 

Responsorial Psalm: 2:7bc-8, 10-12a

(8ab)  I will give you all the nations for an inheritance.
The LORD said to me, "You are my Son; this day I have begotten you.
Ask of me and I will give you, the nations for an inheritance
and the ends of the earth for your possession." R.    

And now, O kings, give heed; take warning, you rulers of the earth.
Serve the LORD with fear, and rejoice before him; with trembling rejoice. R.    .

Alleluia, alleluia.
Jesus proclaimed the Gospel of the Kingdom, and cured every disease among the people. R. Alleluia, alleluia. 

Gospel: Mt 4:12-17, 23-25

When Jesus heard that John had been arrested, he withdrew to Galilee. He left Nazareth and went to live in Capernaum by the sea, in the region of Zebulun and Naphtali, that what had been said through Isaiah the prophet might be fulfilled:

      Land of Zebulun and land of Naphtali, the way to the sea, beyond the Jordan,
Galilee of the Gentiles, the people who sit in darkness have seen a great light,
on those dwelling in a land overshadowed by death light has arisen.

From that time on, Jesus began to preach and say, "Repent, for the Kingdom of heaven is at hand."

He went around all of Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the Gospel of the Kingdom, and curing every disease and illness among the people. His fame spread to all of Syria, and they brought to him all who were sick with various diseases and racked with pain, those who were possessed, lunatics, and paralytics,
and he cured them. And great crowds from Galilee, the Decapolis, Jerusalem, and Judea, and from beyond the Jordan followed him.

Tibatiba: Tamnei nako ake a kakoaua ao ni kamatoa ba E roko Iesu ibuakora inanon te iriko bon mairoun te Atua

Ti karaba te Uea n te tai ae ti a tia n rinanona inanon te avenete, te Kiritimati ao ai te ririrki ae bou ae ti a tei inanona ae bon 2021. Ti a tia n ananganaki ara tai ni katauraoi imain rokon te Metia ba ti aonga n tauraoi inanon te raoiroi ni butimaea Iesu are E a tin i bungiaki nakoira ao ti a tauraoi naba ni butimaea manga ka-uaokin Iesu ba e na motika taekan aonnaba.

Ngkai ti a roko n te ririki ae bou ao ti kauringaki kakawakin te tauraoi ni  butimaea manga okin Iesu n te tai ae aki ataaki. Te kakantaninga inanon te tai ae aki ataaki boni ngaia are na kamatoai nanora ba a na teimatoa n tauraoi n butimaea Iesu ngkana e a manga oki. Te tataninga n aki ataa te taI boni ngaia ae na kairira nakon te wanawana ni koaua inanon te tauraoi n tai nako.

Inanon ara borau n te ririki aio ao e kakawaki iroura ba tin a kakoaua ao n onimakinna e ba E a tia ni kawarira Iesu ae Natin te Atua are boni Ngaia ae E a tia n anganira  te kamaiuaki ngkana ti teimatoa n irira nanon te Atua ao te ongotaeka irouna. Irarikin te onimaki iroun Iesu ao e bon riai iroura ba ti na teimatoa inanon te maiu ae raoiroi, n aki kataua ba ti na raurenako ma te boto are bon Iesu. Inanon taian kataki ma karawawata ao ti na teimatoa n onimakina te Atua ba E na bong kakawakinira ao ni buokira ma tararuaira n tai nako ao e na kawakinira ma taian kataki ti ngkana ti kataua ba E na rin inanora ao ni maeka inanora ao e na katanira mairoun teuare buakaka.

Wednesday The Sixth Day in the Octave of Christmas

Reading 1: 1 JN 2:12-17

I am writing to you, children, because your sins have been forgiven for his name’s sake. I am writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning.

I am writing to you, young men, because you have conquered the Evil One. I write to you, children, because you know the Father. I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I write to you, young men, because you are strong and the word of God remains in you,
and you have conquered the Evil One.

Do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world,
sensual lust, enticement for the eyes, and a pretentious life, is not from the Father but is from the world. Yet the world and its enticement are passing away. But whoever does the will of God remains forever. 

Responsorial Psalm PS 96:7-8A, 8B-9, 10

Let the heavens be glad and the earth rejoice!

Give to the LORD, you families of nations, give to the LORD glory and praise; give to the LORD the glory due his name! R. 

Bring gifts, and enter his courts; worship the LORD in holy attire. Tremble before him, all the earth. R. 

Say among the nations: The LORD is king. He has made the world firm, not to be moved; he governs the peoples with equity. R.  

Alleluia  

A holy day has dawned upon us. Come, you nations, and adore the Lord. Today a great light has come upon the earth. Alleluia, alleluia. 

Gospel: LK 2:36-40

There was a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was advanced in years, having lived seven years with her husband after her marriage, and then as a widow until she was eighty-four. 
She never left the temple, but worshiped night and day with fasting and prayer. And coming forward at that very time, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were awaiting the redemption of Jerusalem.

When they had fulfilled all the prescriptions of the law of the Lord,
they returned to Galilee, to their own town of Nazareth. The child grew and became strong, filled with wisdom; and the favor of God was upon him.

Tibatiba: A na kimareirei Karawa ma Aonnaba