Wiki 25           Kanimabong           

Warekan ana Boki te burabeti ae Akai..1: 15; 2: 9

N ana kauoua n ririki n uea Taraiati, n te bong are te kauabui ma teuana, n te kaitiua n namakaina, ao e uotaki ana taeka te Atua iroun te buraeti ae Akai, ni kangai: Taetae nakon Terubabera ae tautaeka i aoni Iuta, ao nakoni Iotua ae te mataniwi ni berebitero, ao nakon te koraki ni kabanea. Ko na kangai:

“Antai te nikira n aomata i buakomi ae a tia n nora te Uma aei ni moan tamaroana? Ao e kanga taraana iroumi ngkai? Ma ngaia ae kamarurungko, Terubabera; kamarurungko, ngkoe botanaomatan te aba ni kabanea. Kam na makuri, ao bon raomi Ngai. Bon ana taeka te Atua. Bon anne au berita ma ngkami ngke kam otinako mai Aikubita. E mena tamneiu i bukoami, tai maku. Ai ti teutana riki, ao N na keieiea karawa ma aonaba, ao marawa ma aon te aba. N na kamakuria botanaomata, ao N na kaona te Uma aei n te mimitong. Au bai te tirewa, au bai te koora. Bon ana taeka Uean aonaba. A na bati riki mimitongin te Uma aei rimui nakoni mimitongina are rimoa; Ao N na karekea te raoi n te tabo aei.’ 

Te Taramo     42: 1-4

Kaekana: N na neboa te Atua ae au Tia Kamaiu.

Te Atua, kaeta taekau, Ira tangau ni kaitara te botanaomata ae buakaka.

Kamaiuai mairoun te aomata, Ae kewe ma ni kamane. K.

Boni Ngkoe au nono, te Atua, E aera ngkai Ko kitanai?

E aera ngkai I a tiku n rawawata, ma ni kamarakaki iroun te kairiribai? K.

Kanakomaia am ota ma am koaua, Ba a na kairai ma ni karokoai

n am maunga ae tabu ao n umam. K.

Ao N na kawara baonikarean te Atua, Ae boni Ngaia kabaiau ma kukurein nanou.

N na neboiko n te anene. K. 

Alleluia, alleluia.

Te Uea, kauki nanora n ongora n ana taeka Natim. Alleluia.

 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka..9: 18-22

N te bongina, ao E tataro Iesu n te tabo ae raroa, ao raona ana reirei. E titirakinia ni kangai: “A taku te koraki ba antai Ngai?” A kaeka ni kangai: “Ioane te tia Babetito; ao a taku temangina ba Eria, ao temangina ba temanna te burabeti ni ikawai ae a mangauti.” E kangai nakoia: “Ao ngkami, kam taku ba antai Ngai?” E taetae Betero, ao e kaeka ni kangai: “Ana Kristo te Atua.” Ao E kamatoa ana taeka nakoia ba a na aki kaongoa temanna taekana. E manga taku: “E riai ba E na bati ni maraki Natin te aomata, ma ni kakiaki irouia unimane ma mataniwi ni berebitero ao tani koroboki, ao E na kamateaki, ao E na mangauti i muin tenibong.” 

Tibatiba: Kam na makuri, ao bon raomi Ngai. Tai maku ba E mena tamneiu i bukoami.

Warekan ana moa n Reta Bauro nako Timoteo.6: 2-12

Ko atai kanoan am reirei ma am kaotioti aika ko riai ni wakin. Ngkana iai ae e okoro ana reirei, ae aki kawakin taeka aika koaua aika ana taeka ara Uea ae Iesu Kristo; ngkana e aki kawakina te reirei ae boraoi ma te Aro, ao bon te nanoro, ae kaminoaki n te kamoamoa, ae aorakina te baka n rabakau ma te kauntaeka. E riki mai iai te bakantang, te kabotaeka, te taetaebuaka, te bukibuki ni ioawa, te kauntaeka ae akea tokina i marenaia aomata aika aki iangoraoi, aika aki ata te koaua, ba ti aia iango te kani karekei aroia. E boni uana te Aro nakon te aomata ae nanoraoi n arona.  Ba bon akea uotara ngke ti roko i aon te aba, ao bon akea uotara ngkana ti kitanna. Ngkana a reke rabunana ma karara, ao a na rau naba nanora iai. Akana kani kaubai, ao a mane n te kaririaki, ao a bae n taiani kaibabaru aika matebuaka ma ni kareketati, ao a katika te aomata nakon te kabuanibai ma te mauna nako. Te kanibaibai, boni wakan taiani buakaka nako. A tia n reke iai tabeman, ao a maninga nako ni kitana te onimaki, ao a taonaki n rawawata aika bati.

Ma, ngkoe ae ana aomata te Atua, kawakiniko mai iai. Ukera te eti ma te raoiroi, te onimaki ma te tangira, te nanomaka ma te nimamannei. Wakina te buaka ae raoiroi, ae buakan te onimaki; rawea te maiu ae aki toki ae ko weteaki nako iai, ao are ko kaota kakoauana i mataia aomata aika maiti.

 

Te Taramo 48: 6-10, 17-20

Kaekana: A kabaia akana aki nanona te kaubai, ba aia bai te Abanuea ae karawa.

I aki maku n tain te kanganga, Ngkana a otabaniniaki aiau aika buakaka,

Aika onimakin aia bai ngkai a bati, ao a kamoamoaia ni kaubaia. K

Akea ae kona ni kaboa te aomata, ke n angan te Atua booni maiuna.

E aki kona ni kakoroa te boo ba e na maiu n aki toki, ma n aki nora te mate.   K

Tai maka te aomata ae riki ni kaubai, ae e rikirake mimitongini mwengana.

Akea uotana ngkana e mate, e tiku mimitongina i muina. K

Tao e toki nanona n ana tai ni maiu, Tao e kamoamoaki n tekeraoina;

ma E na bae n roko i buakoia ana bakatibu, Aika na aki manga nora te ota. K

 

Alleluia, alleluia.

Otan aonaba Ngai. Ane e irai, ao e reke irouna otan te maiu. Alleluia

 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka. 8: 1-3,

E nakonako Iesu ri nanoni kawa ma tabo ni maeka, n reirei ma ni kaota rongorongon Uean te Atua. Bon raona uake tengauni ma uoman, ao aine tabeman ake a kamaiuaki mairouia tamnei aika kamara ao man aorakia, ba Maria ae aranaki ba Matarena are a otinako mairouna taimonio ake itiman, ao Ioana ae buni Kuta, ao Tutana, ao tabeman riki ake a buokia n aia bai.

 

Tibatiba: Te kanibaibai, boni wakan taiani buakaka nako

Wiki 23           Kanimabong           

Warekan ana moa n Reta Bauro nakon Timoteo..1: 1-2, 12-14

Bauro, ae kateaki ba ana Abotoro Kristo Iesu, n ana baire te Atua ae ara Tia Kamaiu ao Kristo Iesu ae ara kantaninga. Nakon Timoteo, ae natiu ni koaua i nanon te onimaki. Am bai te akoaki, te nanoangaki ao te raoi mai iroun te Atua te Tama ao mairouni Kristo Iesu ae ara uea.

I katituraoa Kristo Iesu, ae ara Uea are e anganai te korakora, ba E onimaki, ni kateai n te nakoa, ngai ae ti arou ngkoa te taetae buakaia ma ni bainikirinna ao te tinaraia. Ma I nanoangaaki, ba I tuai onimaki ngkekei, ao I aki ata are I karaoia. Ao e korakora akoau iroun te Uea ngke E anganai te onimaki ma te tangira ae i nanoni Kristo Iesu. 

Te Taramo     15: 1-2, 5, 7-8, 11

Kaekana:        Tibangau ngkoe, te Uea.

Kawakinai, te Atua, katanau Ngkoe. I kangai nakon te Uea: “Atuau Ngkoe.

Ti Ngkoe kabaiau.”

Te Uea ae tibangau ma au mangko, Boni Ngkoe ae Ko kawakina tibau. K.

I karaoiroa te Uea ae buoka au iango, Ao e reireiai oin nanou ni bong.

I kawakina taraan te Uea n tainako: Ngkai E tei i rarikiu, ao I aki baka. K.

Ko na reireiai kawain te maiu; Ane i matam te kabaia ae kororaoi,

Ao I angataim te kimareirei ae akea tokina. K. 

Alleluia, alleluia.

Otan aonaba Ngai. Ane irai, ao e reke irouna otan te maiu. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka…6: 39-42

E taetae ni kaikonaki Iesu nakoia ana reirei ni kangai: “Tao e kona ni kaira te mataki te mataki? Tiaki a na uaia ni baka i nanon te marua? E aki rine te reirei nakon ana tia reirei. Te reirei nako ae kororaoi arona, ao e boraoi arona ma ana tia reirei. Ko ti tara te aneke ane i nanoni matan tarim, ao ko aki nora te raubaba ane i nanoni matam? Ko na kanga n taku nakon tarim: ‘Tariu, taningaai ba N na buta te aneke ane i nanomi matam,’ ao ko aki nora te raubaba ane i nanoni matam? Te tia kewea te aba, buta moa te raubaba mai matam, ao ko a noraba ngkanne ni buta te aneke ane i nanoni matan tarim.”

 

Tibatiba: Buta moa te oka ane ni matam ao iana ko a tiba kona ni buta te aneke inanon matan tarim

Inanon te bong aio ao e kateaki imatara te reirei ae kakawaki ba inanon kamiuakira ao te bai ae rangi ni kakawaki ba boni ngai ae I riai moa ni kaitiaka nanon au auti imain ae I kona ni manga uota te kamaiuaki anne nakoia tariu ao maneu. Eng te bai ae kakawaki irou ba N na riai n norai ba te tia bure ni koaua ngai ae I kainanoa ana kamaiu te Uea. N na riai ni kauka nanou nakoi ana tangira ma ana nanoanga te Atua ae akea tokina ibukiu ao n ataia naba ba akea au bure ae I a tia ni karaoia ao e kona n riaon ana nanoanaga te Atua.Eng te moanibai ae I riai ni karekea irou bon onimakinan ana tangira ma ana  nanoanga Iesu ibukiu ngai ae te tia bure.

N te moan wareboki ao ti ongora aron Bauro n nanoangaki iroun te Atua ba e ringaki maiuna ngke e tuai ni kakoaua Iesu ao e aki karekea kaina te Atua ni moantai n anaa maiuna. Inanon te onimaki iroun Iesu ao te uki n nano ni koaua ni bubutia te Uea kabaran ara bure ao tebokakira n Raran Iesu ae moan te Tabu ba E na kaitiakira ao man kainaomataira, ao ngkanne ti na onikaki n riki ba taian karikibai aika bou ba ti a riki ba maneaban ao mwengan te Tamnei ae Raoiroi. Ti na bon aki kona ni kamaiuaki ngkana aronga ba ti aki kataia moa n nora te mamara are iroura ma ti tabe moa ma te mamara are irouia raora. Eng ti na bon aki kona ni kamaiuia raora ngkana e tuai moa  n ura inanora ain ana tangira te Uea.

Te kauoua ni bai ae ti riai ni karaoia ba e aonga ni banin iroura te kamaiuaki are e anganira Iesu bon te tauraoi n riki ba mitinare ngaira aika tan uota ana raoi ma ana tangira te Uea nakoia raora. Ti na bon aki kamaiuaki ngkana ti aki tauraoi ni kaota ao ni uota ana tangira te Uea nakoia raora. Eng ti weteaki n te bong aio ba ti na butia te Atua ba e na kaitiaki ma ara taratara ba ti aonga n nori kainnanoia tarira ma manera ao ni kaokia nakon te Uea.

 

 

Tuesday, September 14
The Exaltation of the Holy Cross - Feast

Book of Numbers 21,4b-9.

With their patience worn out by the journey, the people complained against God and Moses, "Why have you brought us up from Egypt to die in this desert, where there is no food or water? We are disgusted with this wretched food!"
In punishment the LORD sent among the people saraph serpents, which bit the people so that many of them died.
Then the people came to Moses and said, "We have sinned in complaining against the LORD and you. Pray the LORD to take the serpents from us." So Moses prayed for the people,
and the LORD said to Moses, "Make a saraph and mount it on a pole, and if anyone who has been bitten looks at it, he will recover."
Moses accordingly made a bronze serpent and mounted it on a pole, and whenever anyone who had been bitten by a serpent looked at the bronze serpent, he lived.

Psalms 78(77),1-2.34-35.36-37.38.

Hearken, my people, to my teaching; incline your ears to the words of my mouth.
I will open my mouth in a parable, I will utter mysteries from of old.

While he slew them they sought him, and inquired after God again,
Remembering that God was their rock, and the Most High God, their redeemer.

But they flattered him with their mouths, and lied to him with their tongues,
Though their hearts were not steadfast toward him, nor were they faithful to his covenant.

But he, being merciful, forgave their sin, and destroyed them not;
often he turned back his anger, and let none of his wrath be roused.

Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint John 3,13-17.

Jesus said to Nicodemus : "No one has gone up to heaven except the one who has come down from heaven, the Son of Man.
And just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up,
so that everyone who believes in him may have eternal life."
For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him.

Tibatiba: E na tabekaki Iesu iaon te kaibanagaki ba E noraki ao a na kamaiuaki akana a onimakinna

Wiki 23           Kaabong 

Warekan ana Reta Bauro nakoia I Korote…3: 12-17

Ngkami aika kam rineaki iroun te Atua, aika kam itiaki ma n tangiraki irouna, karina i nanomi te nanoanga, te akoi, te nanorinano, te nimamannei, te aki bara n nano. Kam na itaotaon nanomi ma ni ikabarabure iroumi, ngkana tao e tang temanna iroun temanna. Kam na kakairi irouni Kristo, are kabarai naba ami bure. Ao i aoni bai ni kabane karina te tangira, ba boni ngaia matoatoan te raoiroi ma kororaoina. Ke e uea i nanomi ana raoi Kristo, are kam weteaki nako iai, ba kam na ikotaki n te rabata ae ti teuana; ao babaina te tituaraoi.

Ke a maeka i nanomi ana taeka Kristo n aekaia nako. Kam na reirei ngkami i boni iroumi n te wanawana n aki toki, ao n taeka ni ibuobuoki. Kabanei nanomi n anenea te Uea ma ni katituaraoia, n taiani kuna ma manewe ma anene aika bain te tamnei. Te bai nako ae kam na karaoia, ke n taekinna, ao karaoia ma n taekinna n aran te Uea ae Iesu, ni katituaraoa iai te Atua te Tama irouna. 

Te Taramo 150: 1-6

Kaekana: Ke a neboa te Uea bai ni kabane.

Neboa te Atua n umana ae tabu, neboia i karawa ma makana.

Neboia n ana makuri aika kamimi, Neboia ni kakanatona ae ababaki. K.     

Neboia n tangin te bu, neboia ma te abi ao te raea.

Neboia n te ruoia ma te timbara, neboia n taiani karai ma kaibaba. K.

Neboia n te timbara aika tangiamaka, neboia n timbara aika tangiraoi.

Ke a bane n neboa te Uea, baika maiu. Alleluia. K. 

Alleluia, alleluia.

Am taeka, bon taekan te tamnei ma te maiu: A mena iroum taekan te maiu ae aki toki. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka…6: 27-38

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “I tuangi ngkami, ngkami aika kam ongora: kam na tangiriia ami kairiribai, buokia akana ribai ngkami, karaoiroia akana karekei kaimi, tataro i bukia akana bainikirini ngkami. Ane orea tabam teuana, ao anganna naba tabam are teuana; ane anaa rabunam, ao anganna naba am kabaraki. Ane butiko, ao anganna; ane anaa am bai, ao tai anaia mairouna. Te bai ae ko tangiria ni karaoaki nakoim, ao karaoia naba nakoia aomata. Ba ngkana kam tangiriia akana tangiriia. Ngkana kam buokia akana buoki ngkami, ao tera aromi ae na reke iai? a karaoa naba anne tani bure. Ngkana kam anga nakoia akana kam taku ba a na manga anga nakoimi, ao tera aroma ae na reke iai? A anganga naba tani bure nakoia tani bure ba a aonga ni manga kaboaki muin aia bai. Ma kam na tangiriia ami kairiribai, ibuobuoki ao anga ami bai n aki kani kaboaki, ao e na ababaki kaniwangami, ao kam na riki ba natin Teuare moan te Rietata, ba E akoi Ngaia nakoia akana bangaomata ma akana ioawa. Kam na nanoanga, n ai aron Tamami ae nanoanga. Tai motiki taekaia aomata, ao a na aki motikaki taekami. Tai kabureia aomata, ao kam na aki kabureaki. Kabarai aia bure aomata, ao a na kabaraki ami bure. Anga, ao kam na anganaki; ao a na kanoaki rukuman ami kunnikai n te baire ae koro raoi, ae ibe ae toki, ae taonako; ba te baire ae kam babaire iai, ao e na baireaki naba iai nakoimi.

 

Tibatiba: Anenea te Uea ma ni katituaraoia n taiani kuna ma manewe ma anene aika bain te Tamnei

Tariu ao maneu n aron Nanon te Atua ae ti ataia ba E kan anganira kororaoin te maiu iroun Natina ae Iesu Kristo, a na bane ni kakoroaki nanoia ngkana ti kaburei maiura ba ti na katotonga mauin Iesu n tangiria raora n aiaron tangirara i bon iroura; ngkana ti tauraoi ni buokia ara kairiribai ao ngkana ti tauraoi ni kabarai aia bure akana a karaoa ae buakaka nakoira. Inanon karaoan makuri aika raraoi aikai ao te bai ae ti reireinaki iai ba ti riai ni katabeira ma kaikoan kaubain te Tamnei ao ni katikui bain te rabata ke te aonnaba. Ti reireinaki naba ikai ba ngkana ti kairaki ni bain te Tamanei ao ti na kona ni kababaneira ibukin karaoan Nanon te Atua. Ngkana ti nebonebo n Tamnei ao ti kataua Tamnein te Atua are mamaeka inanora ba E na tautaekanira ke E na inaomata ni koaua inanora n te aro are E na kairi maiura ao ti na toua manekana ni kabanei bongin maiura.

Tariu ao maneu ti riai n te bong aio ni manga kaboui ara anganano nakon te Atua ni butia ba E na buokira ni kona ni kababaneira nakon te Atua n riki ba tan ririmuina n uouota ara kaibangaki ni katoa bong ibukina ba ti a tia ni kakeaira i bon iroura ba ti kakaraoa ae Nanona ba ti aonga n roko n tokin kawaira are te rin n te Abanuea ae Karawa are e a tia katauraoaki ibukira ba mwengara ni koaua ngkai ao n aki totoki.