Wiki 26          Katenibong 

Warekan te Boki ae taekani Iobi.. 1 – 12, 14 – 16

E taetae Iobi nakoia raona ni kangai: I ataia ba e eti ami taeka, ao e aki kona n eti riki te aomata nakon te Atua. Ane kani kauntaeka ma ngaia ao e na aki kaboa teuana te taeka i buakon tenga. E wanawana nanona ao e bati korakorana, antai ae na kauntabaaa n aki konaki? E karaaii maunga, ao a aki namakinna, E kabakai ngkana e maraki nanona. E mwemweka aonaba mani nnena, ao E kaeiei bouana. Ngkana E tuatua, ao e aki oti taai, ao E rabuni matani itoi. Bon ti Ngaia are takina karawa, ao E tou naoni marawa. E karaoa Kameang ao te Itua ni Inai, ao Nei Auti ao Ru ni Maiaki. E karaoi makuri aika ababaki aika aki kona ni baireaki ma kamimi aika a bure warekaia. Ngkana tao E ri rarikiu, ao I aki noria, E buti n aki namakinaki. Ngkana e rawea konana, ao antai ae na tukia? ao antai ae na kangai nakoina: “Ko aera?” Ao ngai, N na kanga ni kamaiua taekau ma I rinei au taeka ba N na kauntaeka ma ngaia? Ngke arona ba eti arou, ao tera uani kamaiuan taekau? Ba N na riai ni bubuti nakoina, Ngaia te tia motika taekau. Ao ngkana tao E kariaia weteana, ao I aki ataia ba E na kan ongo banau ke E na aki. 

Te Taramo 87(88): 10 – 15  

Kaekana: Te Uea, butimaea au tataro.

Te Uea, I weweteiko n ua te bong, I arori baiu nakoim.

Ko na karaoi kakai i bukia mate? A na teirake tamneia n neboiko? K.

E taekinaki am akoi i nanon te rua? ke am kakaonimaki n aia tabo mate?

A ataki am kamimi i nanon te ro? ke am eti n te aba ni maninga? K.

Te Uea, I weteiko ngai, buokai, e butimaiko au tataro n te ingabong;

Te Uea, Ko ti kararoa tamneiu? Ko ti karaba matam nakoiu? K. 

Alleluia, alleluia.

E karikira te Atua n te taeka ae te koaua, ba ti na riki ba moan uan ana karikibai. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka…9: 57-62

Ngke a tabe n nakonako i aoni kawaia, ao e taku temanna te aomata nakoni Iesu: “N na iririko n tabo nako ike ko na nako iai.” E kangai Iesu nakoina: “Boni iai bangaia arobeke ao ngaoia mannikiba, ma akea ana tabo Natin te aomata ni kawenea atuna.” E kangai Iesu nakon temanna: “Ko na irai.” Ao ngaia e kangai: “Katauai ba N na nako moa n tauna tamau.” E taku Iesu nakoina: “Ke a tiku mate n taunia aia mate; ao ngkoe, nako, taekina Uean te Atua.” E manga kangai temanna riki: “Te Uea, N na iririko, ma katauai moa ba N na kabo ma kain au auti.” E taku Iesu nakoina: “Ane tanrikaki ngkana e a tia n taua te makuri, ao e aki tau i bukin Uean te Atua.”

Tibatiba: E aki kona n eti riki te aomata nakon te Atua

Wiki 26          Kauabong  Aia toa Akanera-Santo Mikaere, Kabiriera, Rabaere

 

Warekan ana Boki te burabaeti ae Taniera..: 9 – 10, 13 – 14

I mataku n te mi ni bong: A kateaki kaintokanuea, ao e tekateka temanna te unimane; e mainaina kunnikaina n ai aron te tinoo, ao irantauna, ai aron te buraentibu ae itiaki; ana kaitokanuea, bon uran te ai, ao uirana te ai ae uramaka. E ranga nako i matana te karanga ae te ai; nga ni nga tani buokia, ao rebu n rebu tan e ii mtana. E wakinaki te kabowi, ao e kaukaki te boki. I mataku n te mi ni bong. Ao akea ba e nakomai i aon angina karawa ae ai aron te nati n aomata. E nako ni kawara teuare te Ikawai ao e kairaki nako matana. Ao e anganaki te maka, te neboaki ma te tauteaka, ao a bane n toro irouna botaonaomata, aba ma taetae. Ana tautaeka, bon te tautaeka ae akea tokina ae na bon aki bua, ao e na aki kamaunaki ueana. 

Ke:

Warekan ana Kaotioti Ioane…12: 7 – 12

E bo te buaka i karawa: e buakana te Rakon Mikaere ma ana anera. E kaitaraia te Rakon ma ana anera, ma a konaki ao a kakioaki mai karawa. E tewenakoaki te Rakon ae te toa, ae te Naeta ni ikawai, ae aranaki ba te Riaboro ke Tatan. Are te tia mamana aonaba ni kabanea, ao e tewenakoaki i aon te aba, ngaia ma ana anera. Ao I ongo te bana ae takarua mai karawa ni kangai: “Ana bai Atuara ngkai te tokanikai, te maka ma te tautaeka, ao ana bai ana Kristo te maka, ba e kabakaki te tia bukinia tarira, are bukinia ni ngaina ao ni bong i matan Atuara. A tokanikai i aona n raran te Tibutetei ao n aia kaotioti ngke a bainikirinaki, ba a aki mutiakini maiuia ni karokoa te mate. Ma ngaia ae kam na kukurei, karawa ma akana maeka iai.” 

Te Taramo 137 (138): 1 – 5

Kaekana: N na neboiko, te Uea, i mataia anera

I katituraoiko, te Uea, ma nanou ni bane, Ko ongo au taeka aika I atong;

I neboiko i mataia anera, I taromauri i matan umam ae tabu. K

I katituraoiko n am tangira ma am koaua, ba e riaon taekam ae ti ongo;

Ngke I weteiko, ao Ko kaekaai, Ko kakorakora tamneiu. K.

A bane ni katituraoiko uean aonaba, ngkai a ongo baika Ko taekin.

A kamoamoai ana baire te Uea; Ai bati ra mimitongin te Uea! 

Alleluia, alleluia.

Karaoiroa te Uea, ngkami ana anera aika tani kakoroa bukin ana taeka. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ioane..1: 47-51

E kaitibo Biribo ma Natanaera, ao e taku nakoina: “Ti kunea Teuare taekinaki n ana tua Mote ao irouia burabeti. Boni Iesu ae natini Ioteba mai Natareta.” E taku Natanaera: “Ba e kona n reke ae raoiroi mai Natareta?” E kangai Biribo nakoina: “Nakomai, noria.” Ngke E nora Natanaera Iesu, ba e nakoina, ao E taekinna ni kangai: “Aei te Iteraera ni koaua, ae akea te kewe irouna.’ E kangai Natanaera nakoina: “Ko kanga ni kinaai?” E taku Iesu nakoina: “I maini weteakim irouni Biribo, ao I noriko ngke ko mena i an te biku.” E kangai Natanaera nakoina: “Rabi, bon Natin te Atua Ngkoe, ao aia Uea Iteraera.” E taku Iesu nakoina: “Ngkai I tuangko ba I noriko i an te biku, ao ko kakoaua; ma ko na nora ae kamimi riki.” Ao E manga taku: “I tuangingkami te koaua: kam na nora karawa ba e uki, ao ana anera te Atua ba a wawaerake ma n ruruo i etan Natin te aomata.”

Tibatiba: Ko na neboaki te Uea ae Ko maaka, Ko mimitong ao Ko tautaeka n aki toki

Wiki 25          Katenibong 

Warekan te Boki ae Taeka n Rabakau..30: 5 – 9

Moan te itiaki ana taeka nako te Atua, bon te otanga ngaia i bukin ane katanna irouna. Tai karaka te bai teuana nakon ana taeka, ba E kawa ni tiringko ma ni bukiniko n te kewe, I butiko baika uoua; tai rawa iai i maini mateu: kararoaa te kewe ao te kamane ma ngai, tai anganai te kainnano ke te kaubai, ma anganai tibangau te amarake, ba I kawa n rauaki, ao N na tannako ma ni kangai: “Antai te Uea?” ke I kawa ni kainnano, ao N na iraa ma ni bainataea aran Atuau.                                                          

Te Taramo 118 (119): 29, 72, 89, 101, 104, 163

Kaekana:  Am taeka, te Uea, bon otani kawaiu.

Kararoaai ma kawain te kewe, ao buokai n am tua.

E raoiroi riki irou te tua ae mai wim, nakon te kaubai n te tirewa ma te koora. K

Akea tokin am taeka, te Uea, e teimatoa i karawa.

I kitana kawain te buakaka, ba N na kawakina am taeka. K

I wanawana ba muin am baire, ao I riba kawain nakon te kewe.

I rawa n te kewe, ao I riribaia, ma I tangira am tua. K 

Alleluia, alleluia.

Ko na raneanea i aon te aba n ai aron otan taiani Itoi, ba Ko anganna taekan te maiu.  Alleluia.

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka…9: 1-6

E weteia uake tengauni ma uoman Iesu, ao E angania te maka ma te tautaeka i aoia taimonio ni kabaneia, ao te maka ni katoki aoraki. Ao E kanakoia ba a na taekina Uean te Atua ma ni katoki aoraki. E kangai nakoia: “Tai karekea uotami ni mananga, akea ekomi, ami bua, ami bwerena ma ami mane; ao tai kauoua ami kabaraki. Ngkana kam rin n te auti teuana, ao tiku iai ao kam na mananga mai iai. Ngkana iai aika aki butimaingkami, ao kitana aia kawa ao taea tanoni waemi ba kaotan aia bure.” Ma ngaia are a nako, ao a ri nanon kawa, n taekina te Rongorongo ae raoiroi ma ni katoki aoraki.

________________________________________________________________________________________

Tibatiba: Buokai te Uea ba N na teimatoa n taetaekina Rongorongon am Tangira, am Nanoanga ao am Kamaiu

Tariu ao maneu ti kauringnga n te bong aio ana toa te Santo ae rangi ni kinaki ae St Padre Pio are boni ngaia te Tama are a tia n anganaki te baintangira ae kakawaki ba ikoakin ao marakin Iesu aika moan te tabu.

Tariu ao maneu tera raoi nanon ana baintangira Iesu aio ngkana e reke iroura? Eng bon aio aron nanon Iesu ae tangiria ba e na kinaki iai. E a tangiria Iesu ba e na kinaki tiaki n aron maakana ma mimitongina ke kakannatona. Ma e riniea Iesu ba e na kinaki irouia aomata n ikoakina ao marakina iaon te kaibanagaki. Ba bon nanon Iesu ba e na kinaki n aron kororaoin ana tangira ibukira ao Nanona ba ti na bane ni kamaiuaki man uan ana anganano ae kororaoi iaon te kaibangaki ba E na uoti rawawatan ara bure ao E na riki Ngaia ba te tia bure ao te tia onea muira ni motikaki taekana nakon te kammarakaki, te bainikirinaki ao te tiringaki iaon te Kaibangaki.

Ti na neboa Iesu n ana tangira ae kororaoi ibukira ao ibukin ana kaibanagaki are maraki mani mate iaona n te Kawario. Ti karaba te Uea iroun Sr Padre Pio are a tia ni kataua ba e na riki ba te tia kaota ao ni kamomoa ikoakin ao marakin Iesu aika moan te tabu iaon te kaibangaki.

Ti bia katotonga St Padre Pio n tauraoi ni butimai ara kaibangakai aika ti anganaki inanon maiura ma te kukurei ao ti na butia St Padre Pio ba e na tataro ibukira ba ti na katotonga maiuna n tauraoira ni butimai ara kaibangaki ba ti aonga ni kaota marakina ma ikoakina aika moan te tabu ake ti kamaiuaki iai.

Ti bia reita nanon Iesu ni kakaotia nakoia aomata  n aron are e tuangira n te bong aio- inanon marakina ma ikoakina iaon te kaibangaki. N ai aron are kaotia iai nakon St Toma ba e aonga n aki manga kakewekewe ao n ai aron are katoka tamnein ubuna nakon St Veroenica, ao ti bia kaburei naba maiura ibukin kabutan te rongorongo ae raoiroi ba E mate Iesu ibukira ba ti aonga ni kamaiuaki.

 

 

Wiki 25           Kaabong 

Warekan te Boki ae te Minita1: 2 – 11

Akea maneni bai. Bon ana taeka te Minita. Bon akea maneni bai nako, bon akea maneia! Tera uan ana makuri nakon te aomata i aon te aba? E nako te rorona, e roko te rorona, ma e teimatoa nako naba aonaba. E oti taai, ao e bungi taai, ao e biri nakoni nnena are e na manga oti mai iai. E wai nako aiaki te ang, ao e rairaki nakoiang; e rairaki nako naba te ang, ao e okira kawaina. A bane karanga ni waki nako marawa ao e aki oni marawa; ao a boni waki nako naba karanga i aoni kawaia. A kabotu bai ni kabane. Akea ae kona n taku ba a aki ngae mata n taratra ao a aki ngae taninga n ongongo. Baika iai ngkoa, ao boni ngaai naba baika kakaraoaki, ao a na kakaraoaki nako naba; bon akea te bai ae raka i an taai. Ngkana tao e atongaki ae kangai: “Noria, e a tiba raka aei!” ao boni kaman arona ngkoa. Ma e aki uringaki are ngkoa; ao ai arona naba n tai aika rimui, a na aki uringaki baika nangi roko. 

Te Taramo 89 (90): 3 – 6, 12 – 14, 17

Kaekana: Katanara te Uea n roro nako. 

Ko kaoka te aomata nakon te tano. ni kangai: “Oki, natin Atam.”

Ba te nga n ririki i matam, ai aroni ngkoananoa, ae a nako,

bon ti teuana te tei ni bong. K           

Ko kamaunaia n ai aron te mi, ai aron te uteute ae rikirake:

e maiu ma ni ue n te ingabong, e rai ma ni bata n te tairiki. K

Reireinira ni wareki ara bong, ba ti na nano wanawana.

Te Uea, Oki! Ningai tokina? Nanoangaia am toro. K

Kaonrakeira n am akoi n te ingabong, ba ti na kimareirei n ua matera.

Ke e mena i aora ana akoi te Uea: karekea uan ara makuri. K

   

Alleluia, alleluia.

Katituaraoa te Atua ae Tamara iroun ara Uea ae Iesu Kristo, ao ke e maiu i nanomi ana taeka ae banin raoi. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka..9: 7-9

E roko iroun Erote ae te uea rongorongoni bai ni kabane ake a karaoaki irouni Iesu, ao e bati n tabeaianga, ba a taku temangina: “Boni Ioane ae mangauti mai buakoia mate”; ao a taku ake temangina: “Bon Eria ae manga oki”; ao a kangai riki temangina: “Bon temanna te burabeti ni ikawai ae mangauti.” Ma e taku Erote; “Ia tia n tua korean roroani Ioane. Ao antai teuare I ongo taekana aikai?” Ao e ukera angana n noria.

______________________________________________________________________ 

Tibatiba: Rereinira ba ti na kona ni wareki nikiran ara bong ni maiu te Uea

N te bong are ngkoananoa ao e a bon reke ara tai ngaira kain St Padre Pio ni karaoa ana toa ara Santo ao ingoan ara botaki ae St Padre Pio. Ai bon tiba ara tai aio ni manga kaitibo imuin kitanan Biti. Bon aio te tai ae kakawaki ba ti a manga kuringa arora ni kukurei ao arora ni weteaki nakon ataakin ao kinaakin te Uea ao te kabouakl man maiura inanon te roo ao kaukurein te maiu aio nakon te maiu n irirra Iesu. Ti bon karabaraba naba ibukin ana karea ao ana buoka St Padre Pio nakoira riki ni kina ao n nora ana tangira te Uea inanon te rawawata ma te kainnano n ai aron St Padre Pio are anganaki ana kaibangaki are bon marakin ao ikoakin Iesu ngke e tine iaon te kiabangaki.

Inanon kanoan te programa are bon te nebonebo ao bon iai tibangara ae anganira te Uea ba bon te koaua are ti riai n aki neboa te Uea ibukina ba iai te bai ae ti kantaningaia ba e na manga anganira n te aro are ti na bon un ngakana akea te bai ae ti namakinna ba E anganira te Uea n tain te nebonebo ao ti na bon un iai ao man taku ba e aki tabeakinita te Uea. Ma ngaia ti a bane ni kauringaki ngke e bong ba ti na riai n neboa te Uea ibukina ba boni Ngaia te Atua ae kororaoi ana tangira nakoira  tai nako. Ngaia are ngakana ti nang neboa te Uea ao ti na bon titirakinira tiaki ibukin te bai ae ti kantaningaia ba E NA ANGANIRA ma bon ibukin te BAI AE TI KONA N ANGAN TE UEA. Ngkana ti baina te nano aio n tai nako ao a na bon akea te un ke te barannano iroura ba ibukina ba e na bane nanora ni kan kanakoraoa ara baintangira ae ti na angan te Uea inanon neboana.

Inanon ana taneka te Uea ao ti kauringaki iai ba te Uea e anganira te inaomata ni karaoi ao n rinei bai nako ake ti kan karaoi n te maiu aei ma n tokin te tai ao a na bon bane ni motikaki taekara man arora ni kabonganai bai aikai inanon maiura- ba ti kabonganai bon ti ibukira ke ibukin kaotan ara tangira nakoia tarira ao manera. Tariu ao maneu inanon ana taeka te Uea aio ao ti kauringaki naba ba ti riai n rabakau ni wareki nikiran ara bong ba ti aonga I katuraoira ni koaua nakon te tai are ti na wetaki iai iroun te Uea ao a na motikaki iai taekara. Ti na bane ni keiaki ni maiu ma Kristo ni karokoa te are ti na mate ao ti na anganaki kaniwangara ae bon te maiu ae akea tokina i Karawa.

Wiki 25          Kauabong 

Warekan te Boki ae Taeka n Rabakau..21: 1 – 6, 10 – 13

Nanon te uea i nanoni bain te Atua, ai aron te ran ae ranganako, ba E rairia n ai aron are E tangiria. N ana iango te aomata a bane n eti arona, ma E ata aron te nano te Uea. E raoiroi riki i matan te Atua karaoan te eti ma te riai nakon te angakarea. Te matatoka ma te nano ni kamoamoa, aia taura akana buakaka, bon te bure. Te aomata ae bekutata ma ni iango, ao e reke arona; ma ane ienikuri, ao e reke n te kainano. Karekean te kaubai n te kewe bon te akea ae aia bai akana ukera te mate. E tangira te buakaka nanon te aomata ae buakaka ao bon akea ana akoi nakon raona. Ngkana e tiringaki te tia kakaniko, ao e wanawana iai te nanoro, ngkana e reireiaki ane wanawana, ao e rikirake rabakauna. E tara ana auti te aomata ae buakaka Teuare raoiroi: E karekea te kabuanibai nakoia akana buakaka. Ane bonoti taningana nakon ana wewete te kainnano, ao e na aki kaekaki naba ngkana e wewete.  

Te Taramo 118 (119): 1, 27, 30, 34 – 35, 44

Kaekana: Kairai, te Uea, ni kawain am tua. 

A kabaia kana a eti raoi aroia, aika ira ana tua te Uea.

Kaotaai ni kawain am tua, ba N na iangoi am kamimi. K

I rinea kawain te koaua, I tatangira am moti.

Kaotaa nanou ba N na kawakina am tua, ao N na kabanea nanou n tuaa. K

Kairai ni kawain am tua, ba bon anne kabaiau.

I kani kakawakina am tua, n tai nako ao n aki toki. K 

Alleluia, alleluia.

Ke E kaotai nanora Taman ara Uea, ae Iesu Kristo, ba ti na nora abakin

te kantaninga ae ti weteaki nako iai. Alleluia.

Euangkerio.

Warekan ana Euangkerio Ruka… 8: 19-21

A roko tinani Iesu ma tarin aba ana kawaria, ma a aki kona n roko irouna i bukini maitin te koraki. E kaongoaki ni kangai: “A tei I tinaniku tinam ma tarim ba a kani kawariko.” Ma E kaekaia ni kangai: “Tinau ma tariu, bon akana ongo ana taeka te Atua ma n toua muina.”

_____________________________________________           

 Tibatiba: Kairai, te Uea, ni kawain am tua