Wiki 23          Katenibong 

Warekan ana Boki te burabeti ae Mik..5: 1-4

Ngkoe, Betereem Ebarata, ae te mangori i buakoni barongani Iuta, e na bungiaki mairoum teuare na tau taekaia Iteraera, are riki ma rimoa ni bong ake ngkoangkoa. Ma ngaia ae e na kaki taekaia ni karokoa e a bung neiere ariri. A na oki ngkanne nikiraia tarina nakoia natini Iteraera. E na teirake ni kaamarakea ana nanai ni korakoran te Uea ao ni mimitongin aran te Atua. A na tiku ni maeka, ba e na kakanato ni karokoa tian te aba. Uotana bon te raoi. 

Te Taramo 126: 6-7

Kaekana: E kukurei nanou iroun te Uea.

Te Uea, I onimakina am akoi, ngai; ke e kabaia nanou n am makuri ni kamaiu. K.

N na anene nakon te Uea, i bukin ana akoi nakoiu. K. 

Alleluia, alleluia.

Ko a kabaia, Nei Maria ae te Bareteneia, Ao ko riai ni kamoamoaki, Ba E oti mairoum taai ae te eti Ae boni Kristo ae Atuara. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio..1: 1-16, 18-23 (1: 18-23)

Bokini kateirikini Iesu Kristo ae natin Tawita, are natin Aberaam.

Aberaam, e karika Itaaka,

Itaaka, e karika Iakoba, Iakoba, e karika Iuta ma uakeke tarina;

Iuta e karika Bereti ma Tera iroun Nei Taama;

Bereti, e karika Etiron, Etiron, e karika Aram, Aram, e karika Aminataba,

Aminataba, e karika Naation, Naation, e karika Taremon, Taremon, e karika Boati, iroun Nei Raaba, Boati, e karika Obeta, iroun Nei Ruta,

Obeta, e karika Iete, Iete, e karika Tawita ae te uea.

Tawita ae te uea, e karika Toromon, iroun neiere bun Uria,

Toromon, e karika Roboam, Roboam, e karika Abia, Abia, e karika Ata,

Ata e karika Ieotiabata, Ieotiabata, e karika Ioram, Ioram, e karika Otia,

Otia, e karika Ioatam, Ioatam, e karika Akatai,

Akati, e karika Etekia, Etekia, e karika Manate, Manate, e karika Amon,

Amon, e karika Iotia, Iotia, e karika Iekonia ma tarina, n tain te kairaki nako Baburon.

 

I muin te kairaki nako Baburon, ao Iekonia, e karika Taratiera, Taratiera, e karika Terubabera; Terubabera, e karika Abiuta, Abiuta, e karika Eriakim; Eriakim, e karika Atora;

Atora, e karika Tiatoka; Tiatoka, e karika Akim, Akim, e karika Ereata; Ereta, e karika Matan; Matan, e karika Iakoba. Iakoba, e karika Ioteba are bun Nei Maria are E bungiaki mairouna Iesu ae atongaki ba Kristo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ao aei aroni bungiakin Iesu Kristo. Ngke e kainrouaki Maria are Tinana ma Ioteba, ao ngke a tuai ni botaki, ao E riki Natina n ana makuri te Tamnei ae Raoiroi. Ma bon te aomata ae raoiroi Ioteba are buna, ao e aki kani kabuakaka Maria i mataia aomata, ao e reke ana iango ba e na kanakoa, ni karaba. E tia ana iango anne, ao e kaoti naba i matana ana anera te Uea n te mi, ao e kangai ana taeka: “Ioteba ae natin Tawita, tai maku ni kaira Maria ae bum, ba te baere riki irouna, boni mairoun te Tamnei ae Raoiroi. E na bungia natina te mane, ao ko na aranna ba Iesu, ba boni Ngaia ae na kamaiuia ana botanaomata man aia bure.”

A bane n riki baikanne ba kakorani bukini ana taeka te Uea, ngke E kangai iroun te burabeti”

“E na kariki te ataeinaine, ao e na bungia natina te mane, ao e na aranaki ba Emanuera, are nanona ‘Raora-te-Atua!’”

 

Tibatiba: Ko na mauri Maria ae Ko on n te karatia

Nakomai aba nako nakomai botanaomata nako ma reeti ao taetae nako ao man roro nako. Ti a bane n runga te bong aio ma te kukurei ao te kimareirei are bon ana rekenibong Neiere e a tia ni uota te kakukurei ae moan te bati nakon te aonnaba, ngaia are a tia n rineaki ba Tinan te Atua are boni ngaia ae a tia ni bita aron te aomata nakon te natinaki ao te mimitong. Bon Nei Maria are a tia ni bita aron buangira inanon te maraki mairoun te moan Eva (Karikanbai 3:16) nakon te kauoman n Eva are kangai te anera nakoina;”Ko a kakabaia  ngkoe ae raka tangiram iroun te Atua ba E mena iroum te Uea” (Ruka 1:28).  

Ke a bane karikibai nako n runga te bong aio ma te anene n neboneboa te aine ae moan te tabu mani karaoiroaki are e a tia ni uota nako aonteaba te kaubai ae akea n aiarona. Rinanon Nei Maria E a tia ni karikaki ana Taeka te Atua ba E na ikotaki ma te karibai ni kabane ao ti a neboa ngkai tokin ana kanoabo te aomata ao tokin te aoraki are kararoaira ma karekean te raoiroi. E a tia naba te karikibai ni bungia te karatia are karokoa te karikiua nako aonteaba. Eng bon te karatia aio ae kauka biroton te Tina ba e na bungia te moan ua are Ngaia are taui man kamatoai taian karikibai nako.

Ara tataro ni katituaraoi nakon Ioakim ma Nei Anna ngkai rinanoia ao e roko iaon te aba te angakarea ae moan te kakannato are bon te Tina ae te tia neboaki ngkai e a tia ni bungia nako aonteaba Te Tia Karikibai are a karikai bai Irouna ao Ibukina ao boni Ngaia ae E angan te Tina kaknnatona. Ti reitaki n neboa Nei Maria n te bong aei n ara tataro are kangai: “Ko na mauri Maria ae ko on te karatia, E mena te Uea iroum, ko karaoiroaki ibuakoia aine ao E karaoiroaki uan birotom ae Iesu.”

 

Wiki 23          Kauabong 

Warekan ana Reta Bauro nakoia I Korote.  2: 6-15

Ngkai kam a tia n anganaki Kristo Iesu ae te Uea, ao kam riai ni mena i nanona; kam na waka ma n tei i nanona, kam na teimatoa n te onimaki ao a na on nanomi n te katituaraoi.

Taratarai ngkami ba e na akea temanna ae na mamanai ngkami n te kairua ni kamane, ni kawain te rabakau, ae reke man te karaka n aomata ao te katei n aonteaba, ao tiaki mairouni Kristo.

Ba e maeka i nanon rabatana kororaoi te aro n Atua, ao kam botaki i nanona ni kororaoina, ba boni Ngaia atun te Tautaeka nako ma te Maka nako.

Kam a tia ni korotobibiaki i nanona, tiaki n te korotobibiaki irouia aomata, ma bon ana korotobibi Kristo, ao kakiakin rabatami ni kabanea ae te iriko. Kam a tia n taunaki ma ngaia n te babetito, ao kam mangauti ma Ngaia, ba kakoaua korakoran te Atua are kautia mai buakoia mate. Kam mate ngkoa i bukin ami bure ma rabatami ae aki korotobibiaki. E manga kamaiungkami te Atua ma Ngaia. E a tia ni kabarai ara bure ni kabane.

E a tia n taona bairen te Tua, ba E kamauna bokini baera are karawawataira, ba e kanimma n te kaibangaki. E tinanikuia Tautaeka ma Maka ba a na kamamaeaki i mataia aomata, ngke a rimuina n te mananga n tokanikai. 

Te Taramo 144: 1-2, 8-11

Kaekana: E nanoanga te Uea, E akoia ana aomata.

N na kamoamoako, te Uea ae Atuau, N na neboa aram n aki toki;

N na karaoiroiko ni katoa bong, N na neboa aram n tai nako, n aki toki. K.

E akoi ma n nanoanga te Uea, E iremwe n un ao E bati n tangira.

E akoi te Uea nakoia ana aomata nako, E tangiria ni kabaneia akana E karikia. K.

Ke a katituaraoiko am makuri nako, Ke a karaoiroiko am aomata.

Ke a kaota mimitongin ueam, Ke a kawakin am makuri aika kamimi. K. 

Alleluia, alleluia

I arani ngkami ba raou, ba I kaongoi ngkami ana taeka ni bane te Tama nakoiu. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka…6: 12-19

Ni bong akekei, ao E nako Iesu nakon te maunga ba E na tataro, ao E tataro n ua te ngaina. Ngke e a ngaina, ao E weteia ana reirei, ao E rineia tengauni ma uoman ao E arania ba Abotoro. Ba Timon are E aranna ba Betero, Anterea ae tarina, Iakobo, Ioane, Biribo, Batoromaio, Mataio, Toma, Iakobo ae natin Arebaio, Timon ae aranaki ba Terote, Iuta ae natini Iakobo, ao Iuta Itikariota ae na riki ba te tia kamane. Ngkanne E ruo ma ngaia, ao E tiku n te tabo teuana ae aoraoi. A mena iai ana reirei ake a maiti ma te koraki ae uanao ake mai Iutaia ni kabanea, mai Ierutarem ao mai rarikini marawan Turo ma Titon: a roko ba a na ongora irouna ao a na kamaiuaki man aorakia. A kamaiuaki naba ake a bainikirinaki irouia tamnei aika kamara; ao a bane te koraki ni kan ringnga, ba e otinako mairouna te maka ae kamaiuia ni kabaneia. 

Tibatiba: Neboa te Uea ba e akoi man nanoanga

Tariu ao maneu ti bane ni kakoaua ba e a tia ni kwarira te kamaiuaki are E anganira Iesu mai aon ana kabangaki are maraki mani mate iaona. Eng ti a bane n tia n nora ana kamaiu te Atua iroura ao ibuakora iroun Iesu are a tia ni kaboira n rarana ae moan te tabu are wawanako mai aon te kaibangaki ba ti aonga ni manga okira te aro n natinaki ao n riki ba tan baibai ma Iesu n ta Abanuea ae akea tokina i karawa. N te moan wareboki ao ti ongora aron ana tataro Bauro ibukia I Korote ba e na rikirake irouia ataakin  ana akoi te Atua ao ti a tia naba n anaganaki kororaoin te koaua ba E bati n tangira ao man akoi te Uea.

Te bai ae kakawaki inanon maiura aio ba ti na teimatoa n nora ao ni katonga koraoin ana tangira te Atua aio ibukira. Ma ae kakawaki riki ibukira ba ti na teinatoa n nora ao ni kakoaua otan ana kamaiu, ana tangira ao ana nanoanga Iesu Kristo nako aomata. Ti weteaki naba ba ti na teimatoa n reitaki ma Iesu are na kakaboua maiun Tamneina ae Raoiroi inanora ao ibuakora. N aron ae reireinira Mother Teresa ao te bai kakawaki inanon maiura bon te maiu ni kainababu are ti na kona ni karekea te rau inanora ao ti na kona n ongo bananan te Atua ae taetae nakoira n aro aika bati. Te maiu ni kaninabau bon te maiu n tataro ni butia Tamara ae te Atua ana buoka ma ana kakawakin ba ti na teimatoa n onimakinna ba boni Ngaia ae taruaira n tai nako. Inanon te kainababu ao ti kona naba n nora te Atua irouia raora, n te ang ma aroka ao tarira ma manera ao ana inanon ana karikibai ni kabane te Atua.

Ti bia reitaki ma ana karikibai nako te Atua ni kaotia ni maiura ma ara makuri, n ara taetae ma arora ni kbane ba E maiu ni koaua te Atua, Ngaia are ti na riai n neboia n tai nako ba E bati n akoi man nanoanga te Atua.

Wiki 22          Kanimabong.

Warekan ana Reta Bauro nakoia I Korote.1: 15-20

Iesu, boni katotongan te Atua ae aki noraki, ao bon te moa ni bungiaki i buakoia akana karikaki, ba a bane ni karikaki i bukina bai akana i karawa ao i aon te aba, baika noraki ma aika aki noraki, Kaintoka, Toka, Tautaeka ma Maka; a bane ni karikaki irouna ao i bukina. Iai Ngaia i maini bai nako, ao a bane bai n teimatoa irouna. Boni Ngaia naba atun te Rabata ae te Ekaretia. Boni Ngaia moani bai, ao te moa ni bungiaki mai buakoia mate; e riai ba E na rimoa ni bai ni kabane, ngkai E tangiria te Atua ba e na maeka i nanona te kororaoi, ao a na bane bai n raoiakinaki irouna ao nakoina i karawa ao i aon te aba, ngke E karekea te raoi ni matena n te kaibangaki. 

Taramo 99: 2-5

Kaekana: Kawara te Uea ma te kimareirei.

Kam na toro iroun te Uea ma te kabaia, nakoina ma te kimareirei.

Uringnga ba te Atua Ngaia ae te Uea, E karikira, ao ana bai ngaira,

ana botanaomata ngaira ao tibun ana nanai. K

Nakoina ma te katituaraoi, rin ni mwengana ma te anene,

katituaraoia, neboa arana.  K

Ba E akoi te Uea, akea tokin ana tangira,

E kakaonimaki n roro nako. K 

Alleluia, alleluia.

I onimakina te Uea, I kakoaua ana taeka. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka…5: 33-39

A kangai Baritaio ma tani koroboki nakoni Iesu: “A bati n aki mamatam man n tataro ana reirei Ioane, ao ai aroia naba aia reirei Baritaio; ao a amamarake ma ni momoi am reirei!” E kaekaia Iesu ni kangai: “Kam tangiriia raon te tia iein ba a na aki mamatam ngkana e mena i buakoia te tia iein? E na roko taina: ngkana e uotaki nako te tia iein mairouia, ao ngkanne a na aki mamatam.”

E taetae ni kaikonaki naba nakoia ni kangai: “Akea ae raea te moti man te kunnikai ae bou ba e na itua n te kunnikai ae e mane, ba e raeaki iai te kunnikai ae bou, ao e bobuaka te moti ae bou ma te kunnikai ae mane.

Akea naba ae atoa te uain ae menai i nanoni batoro aika mane, ba a tabwenaua batoro n te uain ae menai, ao e baro te uain ao a bua batoro. Ma e riai n atoaki te uain ae menai ni batoro aika bou. Ao akea ae tangira te uain ae menai ngkana e a tia ni moi n te uain ni ikawai. Ba e kangai te taeka: “Ae raoiroi bon te uain ni ikawai.” 

Tibatiba: Ti karikaki iroun ao ibukin Iesu are iai Ngaia ngkai, ngkoa ao n tai nako ba bon te Atua Ngaia

Tariu ao maneu bon aio te koaua ae kakawaki ibukira ba ti na ataia raoi ba tera raoi oun ana kantaninga te Atua ngke E karikira nako aonteaba. Eng te moan kantaninga ae ti riai n ataia ba ti karikaki ibukin te Uea ao nanona ngkanne ba ti riai ni kaburei maiura nakon Iesu ba E na tautaeka iai ao e na riki Ngaia ba ara Uea ao ngaira ti na riki ba ana toro. Ao ngkana ti karikaki ibukin Iesu ao a na riai n riki maiura ba ana bai Iesu ao E na riki Ngaia ba Atuara ao ngaira ba ana botanaomata. Ti bon riai ngkanne ni kabanei maiura aio n neneboa te Atua ao ni kakaraoa ae Nanona. Te bai riki teuana ae ti riai n ataia ba bon antai ngaira, ti nako ma ia ao ia tokin kawaira. Eng n te boki ae karikan baai ao ti ataia ba ngke E moan karikira te Atua ao E buabuaira moa man te tano ni karikira ba katotongana. Ngke E a rau nanon te Atua ba ti a roko raoi ni katotongana ao te kabanea ni bai ae karaoia ba E karina te ikeike inanon bairira ba ti aonga ni maiuna maiun te Atua are nanona ba e a rin inanora te Maiu n Atua. Ti noria ngkanne ikai ba ngkana ti kan karekea te maiu ae akea tokina ao ti riai ni maiuakina te Maiu n Atua are ti anganaki. Inanon te babetito ao ti kabaeaki ba ti riai ni kawakina itiakin te maiu are ti a ti a n anganaki ba ti aonga ni kateimatoa te aro n natinaki are E a tia n anganira Iesu ngke E maraki, E mate ao E mangauti. Bon ana kantaninga te Atua ba n te taina ao tin a roko i Karawa ike ti na reitaki iai ma anera, Nau Maria ao kain karawa ni kabane n neboa te Atua ae moan te maka, moan te mimiting ao moan te kakannato ae te Teniman Temanna ae te Tama te Nati ao te Tamneu ae Raoiroi.

 

 

 

Wiki 23          Moanibong 

Warekan ana Reta Bauro nakoia I Korote.  1: 24; 2:3

I kukurei ngkai I maraki i bukimi, ao I kakoroa i nanon rabatau marakini Kristo ae tuai ni koro, i bukin rabatana ae te Ekaretia. Ba I riki ba minitan te Ekaretia, i bukin te nakoa ae I anganaki, ae karokoan ana taeka iroumi: bon te miterio are raba i nanon tai ma roro aika nako, ao e a tiba kaotaki ngkai nakoia akana raoiroi. Bon nanon te Atua ba E kani kaota kaubaini mimitongin te miterio anne nakoia bekan: ba Kristo i nanomi ao kantaningan te neboaki. Ti taekina Kristo, ao ti tuangia ma n reireinia aomata ni kabaneia te wanawana ae banin, ba a aonga ni bane aomata ni kororaoi. Ai ngaia ae I kakorakoraai ma ni keiaki, ni korakorana ae makuri i nanou ma te maka.

Bon nanou ba kam na ata korakoran te buaka ae I bae ni buaka iai i bukimi, i bukia akana I Raorikeia ao I bukia riki akana maiti aika tuai n norai ni mataia. A aonga ni kaungaki nanoia ao A aonga ni botaki n te tangira, ao e na reke irouia te ataibai ae kororaoi, ao a na ota ni mimitongin te Atua, are a bane n raba i nanona kaubain te wanawana ma te atatai. 

Te Taramo 61: 6-7, 9

Kaekana: Bon te Atua katanau ma au kamoamoa.

Ti te Atua raun tamneiu, E reke buokau irouna.

Ti Ngaia au Ba ma au nono,Ao katanau: I teimatoa. K.

Kataningkami iroun te Atua, Ngkami botanaomata,

Onimakinna n tai nako, Kauki nanomi nakoina,

Ba boni katanami te Atua. K. 

Alleluia, alleluia.

Ierutarem, neboa te Uea; E kanakoa ana taeka nako aon te aba. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka. 6: 6-11

N te tabati teuana, ao E rin Iesu n te tinakoka ao E reireinia aomata. Iai temanna te aomata iai ae e mate baina ae ataina. Uake tani koroboki ma baritaio, a tataraia ba tao E na katoki aoraki n te tabati, ba e aonga n reke bukinana. Ma E atai aia iango, ao E taku nakon teuare e mate baina: “Teirake, ao tei ikanne i mataia aomata.” E teirake, ao e tei. E taku Iesu nakoia ngkanne: “I titirakiningkami: e katauaki karaoan ae raoiroi n te tabati ke ae buakaka? te kamaiu ke te kamamate?” Ao E tarataraia nako, ao e kangai nakon te aomata arei: “Arora baim.” Ao e aroria, ao e manga raoiroi baina. Ma a maraki nanoia, ao a kakarabakau ba tera aroia nakoni Iesu.

 

Tibatiba: E katauaki karaoan ae raoiroi n te tabati ke ae buakaka?

Tariu ao maneu I taku ba aio bon teuana te titiraki ae kakawaki ba kanoan ara onimaki ni Katorika. Te moani bai ae ti tuangaki man te boki ae te karikibai ba aron te Atua ni karikibai man te ota, baini karawa nakon aonteaba, nakon bain marawa ao manikiba ma maan aika kawakawa ao a nakonako. E kariki bai te Atua inanon onoua te bong man te Maonibong ni karokoa te Kaonobong. Te kabanea ni bai ae karikia te Atua bon te aomata ao n te kaitiua ni bong are aranaki ba ana bong te Atua ao E motirawa te Atua.

Te moamibai ae kakawaki ae ti riai n ota iai ibukin kanoan ara onimaki ni Katorika ae ti riai n ataia ba te Tabati bon ana bong te Atua. Ti kabaeaki ngaira tan onimaki ba ti riai ni karinea ana bong te Atua ae te kaitiua ni bong n aki makuri iai ao ti riai naba ni kaea te taromauri ao neboan te Atua are katauraoia te Ekaretia ibukira. Ti na kaea te tutia ke taromauri ake a katauraoaki irouia katekiti ma tama n te bong aio. Ao ti kabaeaki ian tuan te Ekaretia ba ti na kaea te tutia ke taromauri ake a wakinaki ao akea inaomatara ni baireia ba ti na aki roko iai, ti ngkana iai bukina ba ti aoraki.

Te kauoua ni bai ae kakawaki ibukin te Tabati ba bon te titiraki ae kateaki ba te boto ni iango n te bong aio ba e karaoaki te Tabati ibukin te raoiroi ke te buakaka? Iai naba irian te titraki aio ae kangai ba e karaoaki te Tabati ibukin te aomata ke e karaoaki te aomata ibukin te Tabati? E kaeka aio Iesu ao e taku ba e karaoaki te Tabati ibukin te aomata. E kaotaki naba aio man rinanin ana karikibai te Atua are E moannaba man te ota, aonnaba, karawa, taari, ibukim te aomata. E kamatoa aio te Atua ngke e taetae nakon te aomata ni kangai; tautaeka n te karikibai nako ao kabonganai ibukin maium. Ma E anganira naba ana taeka ba ti na kabongana raoi ke ti na baina te wanawana ni kabongan raoi taian karikibai. Te kabanea ni bai ae ti ongora n te bong aio ba e uki ke aki karaoakin te makuri ae raoiroi n te Tabati. N aron ae teretere n te wareboki n te bong aei ao Iesu e aki tabe ma tuan te Tabati irouia Iutaia ma e kaotia ba te makuri ae raoiroi ae na buaoka te aomata e kakannato riki nakon te tua. Ngkanne karaon te makuri ni kamaiu n te Tabati e bon reita nanon te Atua are e tei ibukin te maiu. Aio are e reita naba Nanon te Atua ibukin ana karikibai ba a karaoaki bai nako ibukin te aomata are karikaki ba katotongan te Atua.

 

 

 

 

 

 

Wiki 22          Kaabong

Warekan ana Reta Bauro nakoia I korote.. 1: 9-14

Man te tai ae ti ongo iai taekami, ao ti aki toki n tataro i bukimi ma ni butia te Atua ba E na karokoi ngkami n atakin nanona ni koaua, i nanon te wanawana ae kororaoi ma te atatai ae bain te tamnei. Kam na kona iai ni maiuna te maiu ae tau i matan te Uea ma ni kukurei ni bai ni kabane, ao kam na karaoi aekani makuri nako aika raraoi, ba kam na rikirake n ata te Atua, ao kam na kakorakoraki ni makani mimitongina, ao kam na karekea te nanomaka ma te nanomatoa ae kororaoi, ao kam na kukurei ni katituaraoa te Tama are anganingkami te kona n raonia akana raoiroi i nanon te ota. Ba E a tia ni katikira mai ani makan te ro, ao E karokoira n Uean Natina ae tatangiraki, ae e reke mairouna kamaiuara ae kabaran ara bure. 

Te Taramo   97: 2-6

Kaekana: E kaota ana kamaiu te Uea.

E kaota ana kamaiu te Uea, E kaota ana eti nakoia botanaomata.

E uringa ana akoi ma ana kakaonimaki, nakon te utu ae Iteraera.  K

A bane tabon aonaba, n nora ana kamaiu Atuara.

Neboa te Uea, aonaba ni bane, Karebwea te kukurei ma te anene. K.

Anenea te Uea ma te abi, ma bai ni katangitang;

Katanga te bu ma te bikura, i matan te Uea ae te Atua.  K 

Alleluia, alleluia.

Ke e ota matam i aon am toro, ao reireiai am tua? Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka.. 5: 1-11

A kariba rarikini Iesu te koraki, i etan te nama ae Kenetareta, ba a ongora n ana taeka te Atua. Ao E nori boti ake uawa ake a roaki i rarikin te nama. A tia n aerake mai iai tan akawa ba a kume n teboki aia karaun. E toka Iesu n te boti tewana are ana boti Timon, ao E tuangnga ba e na kararoa eta. Ao E tekateka n reireinia aomata mai aon te boti. Ngke a bane ana taeka, ao E taku nakon Timon: “Nako nano, ao kabakai ami karaun i bukin te akawa.” E kaeka Timon ni kangai: “Te Tia Reirei, e a ngaina ara ngaina, ao ti bon aki kona; ma N na kabakai karaun n am taeka.” Ao a kabakai. Ao a kamanei ika aika moan te bati, ao a nangi moti aia karaun. Ma ngaia are a anoanoia raoia ake n te boti are tewana, ba a na nakomai ni buokiia. Ngke a roko, ao a kaoni boti ake uawa n te aro ae a nangi inako. Ngke e nora anne Timoni Betero, ao e katorobubua i matani Iesu, ao e kangai: “Kararoaai, te Uea, ba te tia bure ngai.” Ba e kuba, ngaia ma raona, i bukini maitini konaia. Ao ai aron naba Iakobo ma Ioane ake natin Tebetaio, ake raon Timon. E kangai Iesu nakon Timon: “Karaua nanom, ba man te tai aei, ao konam aomata.” Ao ngkanne a kaerakei aia boti, ao a kitani bai ni kabane ma ni iriria. 

Tibatiba: Te Atua anganai Otan Nanom ni Koaua ba I aonga ni kamaiuaki

Tariu ao maneu inanon warekan taian wareboki itou ibukin te bong aio ao e bon roko irou norna taneaiangan Bauro ma raona ioruia I Korote ni kororeta nakoia ni akotia ba a teumatia n uringia ao n a tataro ibukia ba a na rikirake inanon ataakin te kamaiuaki are a tia n naganaki inanaon te rongorongo ae raoiroi are a tia n angaanki mairoun Bauro. Eng e bon rotai aron ana kabarabara Bauro ni kan kaotaia I Korote bat era tabia ae maoan te kakawaki ae a tia n anaganaki ao teraa te bai ae riai karaoia ba e aonga n aki bua ma ana noria raoi man ataia ba e na bon reke irouia ao e na rokoraoi itan ana kantaninga te Atua ibuki.

I raonai ma nagakami n te bong aio ni butia te Atua ba e na anganira otan Nanona mo koaua bat i aonga ni mataiakina ao ni kabanea kroakroara ni ni kataia ni karekea te kaniwanga ae kakantanginga ibukira. Inanon ao ti nori tamaneia aika uoua aika a katekeanao ba aomata aika maiti aika riki n ongora ana taeka te Atua n ana kabarabara Iesu. Inanon te nama ao ti anganaki tamneia ana rerie Iesu ake tia ni bong aia bong ni karaun ao bon akea konaia ao a iangoia ba a nang aerake. E kararoa riki teuatana Iesu ma te koraki ao e nako n toka iaon ana boti Timon ba e aonga n noria riki aomata inanon ana marroro. Ngke e bane a na maroro ao tua nakon Betero ma reirei ba a na kabanka aio karaun. E rawarawa nanon Betero ngke e tuangaki ba e namanaga kabaka te karaiun ba e roti ate kua ao te barannano e a ngaina ao e tuai man reke konaia. Ma ti man ana takea Iesu ao e na manga kabaka te karaun. Ti ata te karaki   tera ae riki ngke aa managa kabaka aia karaun. Eng e mane ika aika maon ao kan uruaki aia karaun. E kaotia ikai te Atua ba oin Ota nana kantaninga iroun te Atua ba inanon maiura aio ao tin a riki ba tan tia akawaia aoamata ba a aonga ni katikaki man makan te roo ao maneaki inanon ana kakawkain te Atua ae na anganaira kamaiuara man kabaran ara bure.