Tuesday-The Fifth Day in the Octave of Christmas

Reading 1: 1 JN 2:3-11

Beloved: The way we may be sure that we know Jesus is to keep his commandments. Whoever says, “I know him,” but does not keep his commandments is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps his word, the love of God is truly perfected in him. This is the way we may know that we are in union with him: whoever claims to abide in him ought to walk just as he walked.

Beloved, I am writing no new commandment to you but an old commandment that you had from the beginning. The old commandment is the word that you have heard. And yet I do write a new commandment to you, which holds true in him and among you, for the darkness is passing away, and the true light is already shining. Whoever says he is in the light, yet hates his brother, is still in the darkness. Whoever loves his brother remains in the light, and there is nothing in him to cause a fall. Whoever hates his brother is in darkness;
he walks in darkness and does not know where he is going because the darkness has blinded his eyes.
 

Responsorial Psalm: PS 96:1-2A, 2B-3, 5B-6

R: Let the heavens be glad and the earth rejoice!
Sing to the LORD a new song; sing to the LORD, all you lands.
Sing to the LORD; bless his name. R.

Announce his salvation, day after day. Tell his glory among the nations;
among all peoples, his wondrous deeds. R. 

The LORD made the heavens. Splendor and majesty go before him;
praise and grandeur are in his sanctuary. R.  

Alleluia, alleluia.
A light of revelation to the Gentiles and glory for your people Israel. Alleluia. 

Gospel LK 2:22-35

When the days were completed for their purification according to the law of Moses, the parents of Jesus took him up to Jerusalem to present him to the Lord, just as it is written in the law of the Lord, Every male that opens the womb shall be consecrated to the Lord, and to offer the sacrifice of
a pair of turtledoves or two young pigeons, in accordance with the dictate in the law of the Lord. Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. 
This man was righteous and devout, awaiting the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. 
It had been revealed to him by the Holy Spirit that he should not see death
before he had seen the Christ of the Lord. He came in the Spirit into the temple;
and when the parents brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to him, he took him into his arms and blessed God, saying:

“Lord, now let your servant go in peace; your word has been fulfilled: my own eyes have seen the salvation which you prepared in the sight of every people, a light to reveal you to the nations and the glory of your people Israel.”

The child’s father and mother were amazed at what was said about him;
and Simeon blessed them and said to Mary his mother, “Behold, this child is destined for the fall and rise of many in Israel, and to be a sign that will be contradicted (and you yourself a sword will pierce) so that the thoughts of many hearts may be revealed.”  

 

Tibatiba: E a roko Otan Raneanean te Atua ae na Kaota te Koaua nakoia Bekan ao te Karaoiroaki nakon Aonnaba

Mauri tariu ao maneu inanon te Kiritimatu aio ao bon au kantaninga ba kam a bon tia ni katonga kakukurein, raoin ao te kamaiuaki inanon te Kiritimati .

 N te bon  aio ao ti a manga tuangaki n te moan wareboki  aron te Ota are bon Iesu te Tei are bungikai nakoira are bonii Ngaia Otan Reneanean te Atua ae kaota nakoira kororaoin te Koaua are bon te Atua ae riki n iriko ao E a maeka ibuakora. Ba te Atua are raba ngkoa ao e tataekinaki irouia Burabeti E a kaoti Rabatana iroun Iesu te Tei ba ti aonga ni kona n nora te Atua ni matara ao n aki manga kakewekewe ma ti na bane ni kakoaua ao n  onimaki. E roko Iesu ba e na kaota te koaua are ti na bane ni kamaiiaki Irouna ao ti na anganaki te neboaki ngkana ti roko ni kororasoin te kamauiaki Iroun Iesu are Natin te Atua.

Tariu ao maneu n te ewangkerio n te bong aio ao ti ongora aron taekan Iesu ngke e kaotaki n te temboro n reitaki ma te tua are e na kabureaki te nati te mane nakon te Atua. Aio bon te kaotioti nakoia aomata ba Iesu are kaotaki n te temboro bon Natin te Atua are a kaman taekinaki rongorongona ba Ngaia Natin te Atua are na roko ba e na kamaiua aontnaba. Boni Ngaia a are e maiu Tamnein te Atua inanona are kaitibo ma Tamnein te Atua are inanon Simeon are tuangaki ba e na aki mate ni karokoa ae e nora te Messia. Eng bon te kaitibo n tamanei aio ae kaota te koaua nakon te aonnaba ba e a roko ibuakora te Atua ae te tia kamaiua aonnaba. Ngkana ti taekinna ba ti tei ibukin te Koaua ao ngkanne ti riai n riki ngaira ba bon bannan ao katotongan te Kristo n arora ni maiu kabana akoia tarira ma manera ni kabane..

Wiki 4 n Avenete           Kaabong 

Warekan ana kauoua ni Boki Tameura: 7: 1 – 5, 8 - 11, 16

E tekateka Tawita n ana auti i Ierutarem, ba E anganna te rau te Uea, ngke E kamaunaia ana kairiribai ni bane ake a otabaninia. Ao e kangai Tawita nakon Natan: “Noria, I maeka n te auti ae te tita, ao e maeka ana ati te Atua i an umana.” E taku Natan nakoina: “Karaoi bai ni kabane aika ko iangoi, ba bon raom te Uea.” 

Ma ngke e a bong, ao e roko ana taeka te Uea iroun Natan, ni kangai: “Nako, tuanga au tabonibai ae Tawita ni kangai: Aei ana taeka te Uea: Tao boni ngkoe ae ko na katea umau ae N na maeka iai? Boni Ngai are I weteiko man am nanai ngke ko rumuia tibu, ba kona kaira au botanaomata ae Iteraera. I a tia n raoniko n am makuri ni kabane, ao I taonia am kairiribai i maim. N na kakanatoa aram n ai aroia akana moa ni kakanato i aon te aba. N na karekea nnen au botanaomata ae Iteraera, ao N na unikiia iai, ao a na tekateka iai n aki manga maku; ao a na aki manga roko tani ioawa ni bainikirinia, n ai aroia ngkoa, ngke I kateia tani moti i aon au botanaomata ae Iteraera. N na kamaunaia am kairiribai ni kabaneia. E kaongoko te Uea ba E na katea am auti. E na teimatoa n aki toki am auti ma ueam i matau, e na matoa n aki toki am kaintokanuea.  

Te Taramo 88: 2 – 5, 27, 29 

Kaekana: N na aki toki n neboa ana Raoi te Uea 

Te Uea, N na anenea am akoi n aki toki, N na kaota am koaua n roro nako.

I kangai: E tei te tangira n aki toki, Ko katea am koaua i karawa. K.

“I berita ma teuare I rineia, I tuea nakon au toro ae Tawita:

N na kawakina am kariki n aki toki, I katea am kaintokanuea i bukin roro nako.” K.

E na weteai ni kangai: “Tamau, Atuau ae au Ba ni kamaiu.”

N na kawakina tangirana n aki toki, e na teimatoa au berita ma ngaia. K.

 Alleluia, alleluia.

Nakomai, Emmanuera, ae ara Uea ma ana Tia Moti: kamaiuira, te Uea ae Atuara. Alleluia.

 Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka. 1: 67 – 79

Ngke e bungiaki Ioane te Tia Babetito, ao e kaonaki n te Tamnei ae Raoiroi Takaria are tamana, ao e taetae ni burabeti ni kangai:

E na karaoiroaki te Uea ae Atuaia Iteraera, ba E kawara ana botanaomata ni kamaiua; ao E kateirakea te maka ni kamaiu i nanon ana utu Tawita ae ana toro, n ai aron are E taekinna rimoa ni wia burabeti ni ikawai ake a raoroi, ba E na kamaiura mairouia aiara ao mai nanoni baia tan ribaira ni kabaneia. E kaota ana nanoanga nakoia ara bakatibu, ao E uringa naba ana berita ae raoiroi, are E taetae n tuea iai nakon Aberaam are Tamara ba E na anganira te aki maku ao te kamaiuaki mairouia aiara, ao ti na toro irouna n te raoiroi ma te eti ni kabanei ara bongi ni maiu.

Ao ngkoe, ae te ataei, ko na araki ba ana burabeti Teuare Moan te Rietata, ba ko na rimoan te Uea ni kataua kawaina, ma n angan ana botanaomata atakin te kamaiu ni kabaran ara bure.

Bon uan ana akoi ma ana nanoanga Atuara, ae na karekea Otin Taai ba e na kawarira mai ieta, ao E na kaotaia akana tekateka i nanon te ro ao n nun te mate, ba E na kairira ni kawain te raoi.

Tibatiba: Nakomai, Emmanuera, ae ara Uea ma ara Tia Kamaiu

Akea ba ti riangf roko inanon te Kiritimati are E nang bungiaki iai nakoira Iesu te Tei ae Natin te Atua ae moan te maka mani mimitong ba boni Ngaia te Atua are a karikaki bai nako Irouna ao Ibukina. Akea ba e nang roko te aoi n te karangaiana are nang kamauia aonnaba are E na uota te Raoi bnakoira ni kabane aika a raoiroi nanora. Ti na bane ni butimaea Iesu te Merimeri are nang anganira te mweraoi ao te kukurei ba e nang maeka ibuakora.

Bon aio te tai are ti nang katonga iai kororaoin te te kamaiuaki iroun Iesu are boni Ngaia ara Uea ao ara Tia Moti are e na tautaeka inanon te Koaua ma te Eti; are na kawakinira mairouia aiara ba ti aonga ni maeka inanon te raoi ao te kimareirei.

N te moan wareboki ao ti ongora aron ana babaire te Atua n rinea Tawita ba e na katea Umana ae moan te Tabu ba E aonga te Atua ni maeka ibukia ana botanaomata. Bon aio anuan te Atua are ti katonga n tai nako ngkana E maeka ibuakora ao ti butimaia ba E na maeka inanora.

Tariu ao maneu n aron are e bon aki reke ngkoa nnen Iesu are na bungiaki iai ba a bane ni kebo auti ao ngaira ti bia kauki nanora ba e na bungikai Iesu inanora n te bong aio ba ti aonga ni katonga te Rau ma te Raoi are uotia Iesu te Tei n te Kiritimati aio.

 

Wiki 4 n Avenete          Kauabong

Warekan ana moa ni Boki Tamuera.   1: 24 – 28

Ngke e a tia ni kakorira natina ae Tamuera, ao e nako Anna, ma uotana te kao mane ae tenua ana ririki ao teuana te eba ni burawa ao te batoro ni uain, ao e rin n ana Temboro te Uea i Tiro, ao bon raoia te ataei. Ao e kamateaki te kao mane, ao e kawara Eri tinan te ataei. Ao e taku: “Taiaoka, au toka; ngkai ko maiu, au toka, ao boni ngai te aine are tei i rarikim ngkoa ikai, n tataro nakon te Uea. I tataro i bukin te ataei aei, ao E ongo au bubuti te Uea. Ao ngkai, I kaburea nakon te Uea ni kabanei ana bongi ni maiu. E kabureaki nakon te Uea.”                                                                     

Te Taramo 1 Tamuera 2: 1, 4 – 8 

Kaekana: E kukurei nanou iroun te Uea ae au Tia Kamaiu.

E kukurei nanou iroun te Uea, e reke korakorau iroun te Atua.

I ngareakinia au kairiribai, ba I kabaia ni buokau iroum. K.

A maoto aia kainikatebe uake a maka, a niraki n te korakora uake a mamara.

A makuri i bukini kanaia, uake a nuai, a aki manga makuri, uake a baki. K.

Itiman natin neiere e kanoabo, e a mamara neiee kakariki.

Bon te Uea ae anga te maiu ma te mate,E karokoa te aomata i tiore ma ni kaokia. K.

Bon te Uea ae anga te kainano ma te kaubai, E karinanoa te aomata, ao E karietaa.

E tabeka ane mangori man te tano, E tabeka ane kainnano man te mange. K.

E katekatekaia i buakoia uea, E anganaia te kaintokanuea ae mimitong.

Ba ana bai te Uea bouan aonaba, E kaota aon te aba iai. K. 

Alleluia, alleluia.

Nakomai, aia Uea botanaomata, Ae Ko botia aomata ni katiteuanaia:

Kamaiua te aomata ae Ko karikia. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka: 1: 46 – 56

E katituaraoa te Uea Nei Maria ni kangai: E neboa e Uea tamneiu; ao e kimareirei nanou iroun te Uea ae au Tia Kamaiu. Ba E mutiakina neie ana toro ae mangori; ao akea ba a na bane roro ngkai n atongai ba I a kabaia. E akoia akana makua i nanon roro ma roro. E kaota makani baina, E kamaenakoia akana iango ni kainikatonga. E kabakaia akana maka man aia kaintokanuea, ao E karietaia akana mangori. E kanuaia akana kainnano, E kaokia kaubai n akea aia bai. E kamaiua ana tabonibai ae Iteraera ba E uringa ana akoi, are akoan Aberaam ma ana kariki nako n ai aron ana teaka nakoia ara bakatibu. Ao e tiku Maria iroun Eritabeta, tao teniua namakina, ao e a okira abana.

 

Tibatiba: Te kareanaki nakon te Uea ba ti na maiu Ibukina

Mauri tariu ao maneu inanon te tai ae e nang totoki tauin te Avenete ba ai ti uoua riki te bong. N te bong aio n te moan wareboki ao ti ongo taekan te aine temanna are airi ma natina ao karea n angakarea ni karaba te Uea ngkai e a tia ni kaeka ana tataro ni bubuti nakon te Atua ba e na anganaki natina te maane are na kona ni kareanna nakon te Atua ba e na bainaki iroun te Uea ibukin kakaraoan Nanona. Ba tao ngkoa ngke moan bubuti ba e na anganaki natina are bon akea ngkoa ao ngkai e a bon karabaraba ba e a tia n anganako natina are e a tauraoi ni kareanna nakon te Uea. 

Tariu ao maneu bon aio te bai ae ti nang noria inanon te Kiritimati ba te Atua E nang kakoroaki bukin ana berita ma te aonnaba ba e na kanakoa Natina ae te Rikitemanna ba e na ruo nako aonteaba ba e na uota te kamaiuaki nakon ana botanaomata are a tia ni baka n aia bure ara moan karo. Ai kamimira aron ana iango te Atua ibukira ba e kan manga kaokira nakoina ba ti na bane n natinaki ao n riki ba taan baibai irarikin Natina ae Iesu. E ngae ngke akea rakan arona ngkana ti kamaiuaki ma e bon tauraoi n anga Natina ba e na riki ba te karea ae kororaoi ibukin kabaran ara bure. N tain te Kiritimati aio ao ti a bon kauki nanora n nora ana karea te Atua ibukira ao n tauraoi naba ni kaeka ana tangira ao ana nanoanga ni kaburei naba maiura nakon te Atua. Ti na tauraoi ni kareani maiura nakon te Atua ba ti na riki ba ana bai ngaira aika ti tauraoi ni kakaraoa Nanona n tai nako. Ti na reitira ma tinara Nei Maria ba e na anganira nanona n tauraoi n anga naba Natina ae Iesu inanon Kiritimati ao ti na butimaia nako nanora ao ti na karikia ba ara Uea ma ara tia Kamaiu.

 

 

Wiki 4 n Avenete          Katenibong 

Warekan ana Boki te burabeti ae Maraki: 3: 1 – 4, 23 – 24

E kangai te Uea ae te Atua: Ae N nang kanakoa au aomata ba e na kaitiaka te kawai i maaiu. E na rin n umana ae tabu te Uea ae kam kariaria, ao e nangi roko aneran te berita ae kam tangiria. Bon ana taeka te Uea. Antai ae na kona ni maiu n ana tai n roko? Antai ae na kona n tei ngkana e a kaoti? Ba ai aron ana ai te tia kaburo kunnikai. E na tekateka n ai aron te tia kaburoburo ma te tia kaitiaki. E na kaitiakiia natin Rewi, ao E na kaburoia n ai aron te koora ma te tirewa, ao a na riki ba tani uota te karea i matan te Uea n ai aron ae riai. E na butimaeaki ngkanne ana karea Iuta ma Ierutarem, n ai arona ni bong ake ngkoa ao n ririki ake rimoa. N na kanakoa Eria nakoimi i main rokon au Bong ae kakanato ma ni kakamaku. E na rairi nanoia karo nakoia natia, ao nanoia nati nakoia aia karo, ba I kawa n roko n orea te aba n te kateke buaka.   

Te Taramo 25: 4 – 5, 8 – 10, 14 

Kaekana: Tararake, ba e a kaan kamaiuami.

Te Uea, tuangai am kawai, te Uea, reireiai kawaiu.

Kairai i nanon te koaua, kaotaai, boni Ngkoe te Atua ae au tia kamaiu. K.

E akoi te Uea, ao E eti: E kaota te kawai nakoia tani bure,

E kairia akana nanorinano n te eti, E reireinia kainnano ana kawai. K.

Ana kawai bon te akoi ma te koaua, i bukia akana kawakina ana berita ma ana moti.

E iraorao te Uea ma akana makua, E kaota ana berita nakoia. K. 

Alleluia, alleluia.

Nakomai, Emmanuera, ae ara Uea ma ara Tia Moti: kamaiura, te Uea ae Atuara. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka. 1: 57 – 66

Ngke e koro ana tai ni bung Eritabeta, ao e bungia natina te mane. Ao a ongo raona ma kain ana utu ba E kabatia ana nanoanga te Uea nakoina, ao a raonna ni kimareirei. I muni wanibong, ao a roko i bukini korotobibian te tei. Ao kan aranna ba Takaria ba ingoan tamana. Ma e kaekaia tinana ni kangai: “Tiaki. E na aranaki ba Ioane.” Ao a kangai nakoina: “Bon akea te ara anne n am utu.” Ao a titirakina tamana ba antai te ara ae e na aranaki iai. Ao e karokoa te baba ni koroboki, ao e korea ae kangai: “Ioane arana.” Ao a bane ni mimi iai. Ao akea ba e ure wina, ao a bara newena, ao e taetae ni karaoiroa te Atua. Ao e rotiia kain te tabo arei ni bane te maku, ao e buta maungani Iutaia n taekani baikanne nikabane. Ao aomata ni bane ake a ongo, a kawakina uringana, ao a taku: “Ai tera aron te ateai ae rimui?” Ba e mena bain te Uea i aona.

 

Tibatiba: Tararake, ba e a kaan kamaiuami

Tariu ao maneu e a reitaki rongorongon Kiritimati n te bong iaon kororaoin te kamaiuaki ae na reke nakoira ngkana ti katauraoi raoi ni butimaea Iesu te Tei are nang bungiaki nakoira. Ba inanon ara katauraoi imain rokon Iesu ao ti riai n ongo ao ni makuria kanoan banan St Ioane te tia Babetito are e weteira nakon te babetito n rairannano ni kaeta ao ni kaboraoa kawain te Uea. Ti na teea te tabukibuki ao ti na kanoai ao ni kaboraoi taian marua are nanona ba ti riai ni karenakoi nanora ni kamoamoa ao ni kainikatonga ao ti na riai naba tauraoi ni karasoi makuri aika a raoiroi ngkana a kainanoaki. N ara katauraoi aikai ao ti na kona ni butimaea Iesu te Tei inanon te itiaki ao te kimareirei. Ma bon aio interan te katauraoi are ti weteaki nako iai inanon te avenete ma ae kakawariki riki ba ara katauraoi ni butimaea Iesu ni kaua okina ngkana e nang roko inanon te maaka ma te korakora ba E nang motika taekan aonnaba. Inanon ara katauraoi ni butimaea kaua okin Iesu ao ti riai n ongo ana wewete te Uea nakon te rairannano are ti weteaki iai irouia ana aomata te Uea ake e taetae irouia. Bon aikai aomata are a na kaitiakira ni karaneaneaira ao ni kabuekira ba aonga n nako barekarekara n ai aron te kora ma te tirewa are riai ni kabuekaki ba e aonga n nako te bareka ao n tiku te tamaroa ma te raneanea.

Tariu ao maneu bon aio te rongorongo nakoira ae kakawaki inanon te Kiritimat aio ba ti riai ni karekea kororaoin te kamaiuaki are e roko Iesu ba e na anganira n aron Nanon te Atua te Tama. Ti na bubutia te Atua te wanawana ni koaua n iangoa reken are bon te oinibai are bon te kamaiuaki ae akea tokin i Karawa ngkai ao n aki totoki.Ti riai n te tai aio n tararake ao nora te kamiuaki are E na angnira Iesu te Tei iroun Tinana ao tinara ae Nei Maria.

 

Wiki 4 n Avenete          Moanibong

Warekan te Boki ae te Anene. 2: 8 – 14

I ongo teuare I tatangiria. Noria, e nakomai, E ewewe riaoni maunga, e kibakiba riaon tabuki. Ai aron te anterobe teuare I tatangiria, ai aron te ria te tei.

Noria, e a tei i akun ara o. E kaninganinga n te kamama, e taratara n te warawara.

E taetae teuare I tatangiria, e kangai nakoiu: “Teirake, ngkoe au tangira, ngkoe te tamaroa, nakomai. Noria, e a toki tain te kamariri, e a moti ma ni mauna te karau. A raure uen abara, e a roko tain te anene; e oti banan te turukon i abara. E katei ua te biku, e kia boiararan te kainikurebe. Nakomai, ngkoe au tangira, ngkoe te tamaroa, nakomai. Au taobe ae ko raba n tabwenan te aba, n rabeni maunga, kaota matam ao kaongongo banam, ba e kamaiu banam, ao e kakateke matam.” 

E kona n oneaki muin te Wareboki anne n te Wareboki aei: 

Warekan ana Boki te burabeti ae Tebania:L 3: 14 – 18

Neie natin Tion, takarua ni kukurei, Iteraera, takaka ni kimareirei! Natini Ierutarem, kabanea nanom ni kakatonga n tokanikai! E kamauna rekeni kaim te Uea, E kaoka nako aiam. Te Uea i nanom bon aia Uea Iteraera, tai manga maka te kabuanibai.

N tebong anne, ao e na kangai te taeka nakoni Ierutarem: Tion, tai maku, ke a tai mate baim. E mena i nanom te Uea ae Atuam ae te tia tokanikai ma te tia kamaiu. 

Te Taramo 33:2 – 3, 11 – 12, 20 – 21  

Kaekana: Anenea te Uea n te kuna ae bou.

Katituaraoa te Uea ma te abi, Katanga te raea ae tengauni karaina.

Aneneia n te kuna ae bou, Rungarungaia n ami katangitang. K.

E teimatoa n aki toki ana baire te Uea, Ao motin nanona n roro nako.

E kabaia te botanaomata ae Atuana te Uea, ma te aba ae E rineia ba ana bai. K.

A kantaninga te Uea tamneira, Boni Ngaia buokara ma otangara;

Boni Ngaia kukurein nanora, Ti onimakina arana ae tabu. K.

 

Alleluia, alleluia.

Nakomai, te Karangaina, Raneanean te ota ae akea tokina, taai ae te eti, Kaotaia akana tekateka n te ro ao n te mate. Alleluia.

 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka. 1: 39 – 45

E mananga Maria, ao e kawaekoa nakon te aba ae maungaunga, nakoni kawani Iuta teuana. Ao e rin n ana auti Takaria, ao e kamaura Eritabea. Ngke e a tiba ongo ana kamauri Maria Eritabea, ao e kakamakuri te tei i nanoni birotona. Ao e kaonaki Eritabeta n te Tamnei ae Raoiroi, ao e takarua ni kangai: “Ko karaoiroaki i buakoia aine, ao e karaoiroaki uani birotom. E kanga naba n reke irou Kawarau iroun Tinan au Uea? Ba noria, ngke e a tiba rota taningau am kamauri, ao e kakatei natiu ni kimareirei i nanou. E kabaia neie onimaki, ba e na koro bukin te taeka are e tuangaki mairoun te Uea.”

 

Tibatiba: Nakomai, ngkoe au tangira, ngkoe te tamaroa, nakomai

Tariu ao maneu bon aio te Uea ae e wewete nakoira inanon totokin wikin te Avenete ngkai ao e ang roko te Kiritimati ae ti nang butimaea iai Iesu ae nang bungiaki nakoira. Aio bon banan te Uea nakoira ba ti Nakoina Ngaia are tatangirira ao are mate nanona iroura. Ti a tia ni waki inanon te Avenete ni katauraoira nakon te tai aio are ti nang nora iai te Merimeri ae na kawarira ao are e kainanoa ara tangira ma ara akoi ngkai bon te merimeri ae uarereke ae akea te bai ae kona ni karaoia. Aio te tai are a nang ruo iai anera ni kaongoira te rongorongo ae moan te kakukurei ba e a bungiaki Iesu te Tei.

Ti na butua Nei Maria n te tai aio ba e na karekea ara tai n toba Natina ba ti na kaboroa nakoina ara tangira ma ara akoi. Ti na katauraoira ni koaua nakon te tai ae kakawaki are ti na kawara Iesu Tei Tei n ana tabo are na wene iai n te Umantabu ao ti na butia Nei Maria ba e na kariaia ba ti na toba Iesu Te Tei.

Akea ba e a roko te tai ae moan te kakukurei are ti na namakina ao ni katonga oao te kimareirei ao te kukurei ba E a roko te Toa Kamaiu nakoira iroun Natin te Atua are te tia anganira kororaoin te kamaiuaki ae akea tokina.

Ti na karokoa te rongorongo ae kakukurei aio nakoia tarira ao manera ba a aonga n reke naba tibangaia n tain te Kiritimati aio. Ba e roko Iesu tiaki ti ibukia aika marurung ma bon ibukira took ngaira aika ti  kainnano mani mamara. Ti na reitaki ma Anera i Karawa n neboa te Ura n ara anene are kangai;”Ena neboaki te Atua ieta i Karawa ao te raoi i aonnaba nakoia aomata aika nanoraoi.”