Bakate. Wiki   6.                   Kanimabong 

Warekan aia Makuri Abotoro. 18:9-18 

N te taina, ngke e a bong, ao E taku te Uea nakoni Bauro n te mi: “Tai maku taetae naba, ao tai kainababu. Ba bon raom Ngai ao akea temanna ae na katoka baina i aom ni kamarakiko, ba boni iai au botanaomata ae maiti n te kawa aei.” E maeka Bauro n te tabo anne teuana te ririki ao onoua namakina, ao e reirei aomata ana taeka te Atua. Ngke e tautaeka Kario i aon Akaia, ao a teirake I Iutaia, ma te nano ae ti teuana, n eeka nako Bauro, ao a katikia nakon te bao ni motikitaeka ao a kangai: “E anai nanoia aomata teuanne ba a na taromauria te Atua n te aro ae bobuaka ma te Tua.” E nangi taetae Bauro, ma e kangai naba Kario nakoia I Iutaia: “Ngke arona ba taekan te riaon tua ke te ioawa, ao I a bon tauraoi n ongora n ami tangitang. Ma, ngkai kam uneakin taian taeka ma taian ara ma oin ami Tua, ao ai bon ami bai iroumi. I a rawa ngai ni motiki tekani bakanne.” Ao e kanakoa man te tabo ni motikitaeka. Ngkanne a bane n eweka Totetene ae mataniwin te tinakoka, ao a ororoia I mantan te bao ni motikitaeka. Ao e bon aki tabe iai teuare Kario.

E kamanna riki Bauro I Korinto, ao i muina e kabo ma tari, ao e borau nako Turia, ao raona Biriikira ma Akuira. E korea irana i Kengkiria i bukin ana taeka ni bau teuana. 

Te Taramo. 46: 2-7

Kaekana:  E uea te Atua i aonaba ni bane.

Botanaomata nako, uboi baimi, Takaruaea te Atua n te bana ni Kukurei;

Ba E kakamaku te Uea, ao moan te Rietata, Bon te Uea ae kakanato i aonaba ni kabuta. K

E taonia botanaomata i an ara taeka, E waerake te Uea n tangin te bu.

Anenea te Atua, anene, Anenea ara Uea, anene.  K      

Alleluia, alleluia

E mangauti Kristo: E ota i aora, ba E kamaiuira n rarana.   Alleluia. 

Te Euangkerio

Wareken ana Euangkerio Ioane  16: 20-23

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “I bon tuangingkami te koaua: kam na katu rannimatami ao kam na tang, ma e na kimareirei aonteaba, ao kam na nanokawaki. Ma e na onikaki nanokawakimi nakon te kimareirei. E nanokawaki te aine ngkana e nang bung, ba e a roko ana tai. Ma ngkana ao e tia ni bung, ao e manuokina rawawatana, ao e kukurei, ngkai e bungiaki te aomata nako aon te aba. Ngkami naba, kam nanokawaki ngkai, ma N na manga nori ngkami, ao a na kakatonga nanomi, ao akea temanna ae na kona n rawea kakatongami mairoumi. N te bong anne, ao kam na aki manga titirakinai.”

 

Tibatiba: Tai maku; taetae naba ao tai kainababu ba bon raom Ngai n tai nako

 

Bakate. Wiki   6.                   Kaabong 

Warekan aia Makuri Abotoro. 18:1-8

E kitana Ateniti Bauro, ao e nako Korinto. E kaitibo iai ma temanna te I Iutaia ae arana Akuira mai Bonto, ae tiba roko mai Itare, ngaia ma buna ae Biritira, I bukin ana moti Kerautio, are tua ba a na bane ni kitana Roma I Iutaia. E kawariia Bauro, ao e tiku irouia ni makuri, ba bon tani karaoi uma n rianna. E katoa tabati n reirei n te tinakoka, ao e kataia n anai nanoia I Iutaia ma I Erene. Ngke a roko Tira ma Timoteo mai Maketonia, ao e kabanea ana tai Bauro ni kaotiota te taeka, ni kakoaua Iesu nakoia I Iutaia ba te Kristo. Ma ngke e nori aroia n rawa ma aia taetae Buaka, ao e ioi kunnikaina I mataia, ao e taku nakoia: “Ke e bakari atumi rarami: I a itiaki ngai, n akea au bure: N na nakoia bekan ngkai.” Ao e mananga Bauro ao e kawara temanna te aomata ae arana Iutito, ae te tia taromauria te Atua, are e kaan ana auti ma te tinakoka. E kakoaua te Uea Kiritibo, ae mantaniwin te tinakoka, ngaia ma ana uti ni bane. A maiti I Korinto ake a rairaki nakon te onimaki ngke a ongora irouni Bauro, ao a babetitoaki. 

Te Taramo. 97: 1-4

Kaekana:  E bane aonnaba n nora ana kamaiu Atuara.

Anenea te Uea n te kuna ae bou, Ba a kamimi ana makuri

E karekea te tokanikai, Ni makani baina ae tabu     K

E kaota makana ni kamaiu te Uea, E kaota arona n eti nakoia botanaomata,

E uringa ana tangira ma ana kakaonimaki, Nakon te utu ae Iteraera K

E bane aonaba, n nora ana kamaiu Atuara.

Takaruaia, aonaba ni bane, Katang kunami ni kukurei.   K 

Alleluia, alleluia

 Te tia kakoaua ae kakaonimaki Ngkoe Iesu Kristo, Ao te moa ni bungiaki mai buakoia mate;

   Ko tangirira, Ao Ko tebokira man ara bure n raram. Alleluia. 

Te Euangkerio 

Wareken ana Euangkerio Ioane 16: 16-20

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Ai ti teutana riki, ao kam na aki norai; ao manga teutana riki, ao kam na norai.” A taku ana reirei tabeman i bon irouia: “Tera nanon ana taeka ae kangai: “N na nakon Tamau”? Ai ngaia are a taku: “Ai tera te baene teutana anne? Ti bon aki ata nanon ana taeka.”  E noria Iesu ba a kan titirakinna, ao E kangai nakoia: “Kam bon ukera i nanomi nanon au taeka are kangai: ‘Ai ti teutana riki, ao kam na aki norai, ao manga teutana riki, ao kam na norai.’I bon tuangingkami ae koaua: kam na katu rannimatami, ao kam na tang, ma e na kimareirei aoteaba, ao kam na nanokawaki. Ma e na onikaki nanokawakimi nakon te kimareirei.” 

 

Tibatiba: Iesu bon te Kristo

Bakate. Wiki   6.                   Moanibong 

Warekan aia Makuri Abotoro. 16:11-15

Ti borau mai Teroa ni kaeta Tamoterake, ao n te bong are i muina, ti borau nako Neabori; ao mai ikanne ti nako Biribi, ae te kawa ae moan te kakanato ni makoroni Maketonia arei, ao bon te korone. Tabeua ara bong n te kawa anne, ao ni bongin te tabati ti nako tinanikun te kawa, i rarikin te karanga are e taneiai te aba n tataro iai. Ti tekateka, ao ti taetae nakoia aine ake a botaki. Temanna i buakoia bon neiere Ruria ae ongora iroura; bon te tia kaboi kunnikai aika uraura man te kawa ae Tuateira, ao e taromauria te Atua. E ana nanona te Uea, ao e butimai ana taeka Bauro. Ngke e a tia ni babetitoaki, ngaia ma ana koraki, ao e bubuti nakoira ni kangai: “Ngkana kam taku ba ana aomata te Atua ni koaua ngai, ao nakomai, maeka n au auti.” Ao e tebonira nako iai. 

Te Taramo. 149: 1-6, 9

Kaekana:  E tangira ana botanaomata te Atua.

Anenea te Uea n te kuna ae bou, neboia i buakoia ana aomata.

ke e kabaia Iteraera iroun te tia karikia, ke e kimareirei natin Tion iroun aia Uea.     K

Ke e neboa arana n te ruoia, ke a katanga te abi ma te turam i bukina.

Ba E tangira ana botanaomata te Uea, E katokanikaia akana mangori.  K

Ke a kakatonga ana aomata n te mimitong, ke a takarua ni kukurei ni motirawaia.

ke e oni wia n neboan te Atua: bon anne kakanatoia ana aomata.  K 

Alleluia, alleluia

Ko Kakoauaai, Toma, ba ko norai; a kabaia akana kakoauaai n aki norai. Alleluia. 

Te Euangkerio 

Wareken ana Euangkerio Ioane 15: 26- - 16:4

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Ngkana E roko te Tia ibuobuoki, ae N na kanakomaia mairoun te Tama, are Tamnein te koaua, ao E na kakoaua taekau. Ao ngkami naba, kam na kakoaua taekau, ba bon raou ngkami mai moana. I atong baikanne nakoimi ba kam aonga n aki baka. A na kakioi ngkami nako man aia tinakoka, ao e a kan te tai ae a na tiku iai akana kamatei ngkami ba a angan te Atua iai neboana. A na karaoa anne, kioina ba a aki ata te Tama ao a aki ataai. I taekini baikanne nakoimi, ba kam aonga n uring, ngkana e roko taina, ba I a tia n tuangi ngkami.”

 

Tibatiba: Ko Kakoauaai, Toma, ba ko norai; a kabaia akana kakoauaai n aki norai.

Bakate. Wiki   6.                   Katenibong.

 

Warekan aia Makuri Abotoro. 17:15, 22; 18: 1

A kaira Bauro uake raona nako Atenti, ao a oki rikaki n tuangia Tira ma Timoteo ba a na waetata ni kawara Bauro. E tei Bauro i buakoia kain te kabowi ae te Areiobako, ao e taku;

“Ngkami kain Atenti, I bon noria ba bon tan taromauri ngkami, aika akea n ai aroaia. I nakonako i nanon ami kawa, ao ngke I neweabai ami tabo n taromauri, ao I nora te baonikarea teuana ma te koroboki ae kangai:

“Nakon te atua ae aki ataki.” Te Atua a kam taromauria n aki ataia, ao I a nakomai n taekinna nakoimi. Te Atua are karaoa aonaba ma kanoana nako, boni ngaia Ueani karawa ma aonaba, ao E aki maeka i nanon uma aika karaoaki ni baia aomata, E aki akoaki naba ni baia aomata, ba boni Ngaia ae angania aomata nako te maiu, te ikeke ao bai ni kabane. E kamaekaia aomata ni kabaneia aika riki mairoun ae ti temanna i aonaba ni kabuta. E angania botanaomata nako aia tai ma tian abaia. Ba a onga n ukera te Atua aomata ao E aonga n reke irouia, n ai aron ae e kona inanon aia ukeuke. Ao E bon aki raroa te Atua ma ngaira nako. Ba ti maiu ao ti kakamakuri ao iai Ngaira irouna. Ao a taku naba ami tia ototo tabeman, ba a kangai: “Bon natina naba ngaira” Ngkai bon natin te Atua ngaira, ao ti aki riai ni iangoa te Atua ba aongkoa te koora ke te tirewa ke te atibu, are e karaoia te aomata n ana rabakau ma ana iango. E aki taua muin te tai are ngkoa, te Atua, ba tain te nanoro, ma E tuangia aomata ngkai, n tabo nako, ba ana bane n rairi nanoia. Ba E a tia ni bairea te bong te bongina ae  na motikaki iai taekan aonaba ma te eti. E na motikaki taekana iroun temanna te aomara are E a tia n rineia. Ao E a tia ni kauta te aomata anne mai buakoia mate ba ana bai ni kakoaua i bukia aomata nako.”

Ngke a ongo taekani mangautia mate, ao a kakaniko tabeman, ao a kangai tabeman: “Ko na kaongoraira n anne n te taina! Ai ngaira are e nako Bauro ni kitania. Ma a raonna aomata tabeman, ao a taua te onimaki. Temanna i buakoia bon Teonitio ae kain te Areiobako, ao iai naba temanna te aine, ae arana Tamariti, ao tabeman riki. I muin anne, ao e kitana Atenti

 

Te Taramo. 148:1-2, 11-14s

Kaekana:  A oni karawa ma aonaba ni mimitongina.

Alleluia! Neboa te Uea mai karawa, neboia i eta.

Neboia, ngkami ana anera, Neboia, ngkami ana tanga.     K

Neboia, ngkami uea ma botanaomata, Ngkami tan tautaeka ma tani moti,

Ngkami rorobuaka ma taeinaine, Ngkami unimane ma ataei.  K

Ke e neboa aran te Uea, Ti ngaia ae e kakanato arana

E rietata mimitongina, I etan aonaba ma karawa.   K

E angan ana botanaomata te korakora, Boni ngaia atongaia ana aomata,

Ba ana koraki ni Iteraera, ma akana kaani ma ngaia. K

      

Alleluia, alleluia

Ngkami kam a mangauti ma Kristo,  Ao ukeri baika i eta, Ike E tekateka iai Kristo I angatain te Atua. Alleluia.

 

Te Euangkerio

 

Wareken ana Euangkerio Ioane  16: 12-15

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “A bati riki au taeka nakomi, ma kam na aki konai moaia ngkai. Ma ngkana E roko Teuare Tamnein te koaua, ao E na kairingkami nakon te koaua ae banin; ao  E na aki taekina oin ana taeka, ma E na atonga te taeka nako are E ongo. Ao E na taekin nakoimi baika na roko, ao E na neboai, ao E na anai au taeka, ao E na kaoti nakoimi. Te bai nako ae iroun te Tama, ao bon au bai; ai ngaia ae I tuangingkami ba E na anai au bai n taekin nakoimi.”

 

Tibatiba: Ngkana E roko Teuare Tamnein te koaua, ao E na kairingkami nakon te koaua ae banin

Bakate. Wiki   5.                   Kaabong 

Warekan aia Makuri Abotoro. 1: 15-17, 20-26

E teirake Betero i buakoia tari, Tao tebubua uangauni maitia aia koraki ake a botaki. Ao e taku: “Tari, e bae ni kakoroaki bukin te Koroboki, are E taetae iai te Tamnei ae Raoiroi iroun Tawita, ba E taekina iai Iuta mai maina. E riki ngaia ba te tia kairiia uake a taua Iesu; ao bon temanna ngaia I buakora, ao e anganaki tibangana n nakoira. E taku te Boki “Ke e kamarewa ana tabo ni maeka ao ke e aki maeka iai temanna.”

E kangai naba te taeka teuana: “Ke e anganaki temanna nakoana.” Ma ngaia ae e riai n reke temanna mai buakoia aomata aikai, aika bon raora n tai nako ngke E maiu te Uea i buakora, ni moa man ana babaetito Ioane ni karokoa te bong are E uotaki nako iai mai buakora. E riai n reke temanna ba raora ni kakoaua mangautina.”Ao a kateaki uoman, ba temanna Ioteba, ae aranaki ba Baretaba ao arana teuana Uitito, ao are temanna Matia. Ao a tataro n kangai: “Te Uea, ko atai nanoia aomata nako, Ko na kaotia nakoira ba antai ae Ko rineia I buakoia uake uoman aikai, ba e na baina te nakoa n Abotoro n onea muini Iuta, are kitana nakoana ba e na kaea ana tabo.” Ao a kaiwa, ao uia nakoni Matia, ao e karinaki i buakoia Abotoro ake tengauni ma temanna. 

Te Taramo. 112: 1-8

Kaekana:  E katekatekaa i buakoia mataniwi.

Ngkami ana toro te uea, neboia, Neboa aran te Uea.

E na neboaki aran te Uea, Mangkai n aki toki.     K

Man otin taai n ua bungina, e na neboaki aran te Uea

E rietata te Uea i aoia botanaomata, ane i etani karawa mimitongina.   K

Antai ae ai aron te Uea ae Atuara, Ae tekateka i karawa,

ao E ruo ba E na tara, karawa ma aonaba?  K

E tabeka ane mangori mai buakon te tano, E ana te kainnano mai buakon te mange

ao E kamaekaa ibuakoia mataniwi, ma ueana ana botanaomata. K 

Alleluia, alleluia

I rineingkami mai aonteaba, ba kam na nako, ao kam na kariki ua aika na teimatoa. Alleluia. 

Te Euangkerio

 Wareken ana Euangkerio Ioane  15: 9-11

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “N ai aron Tamau ae a tia n tangirai, ao I a tia n tangiringkami. Kam na maeka n au tangira. Ngkana kam kawakin au tua, ao kam maeka n au tangira, n ai arou Ngai ae I kawakin ana tua Tamau ao I maeka n ana tangira. I atonga anne nakoimi, ba e aonga ni mena kabaiau i nanomi, ao e na kororaoi kabaiami.”

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Bon aei au tua: Kam na itangitangiri, n ai arou ngkai I a tia n tangiringkami. Akea te tangira ae ababaki riki nakon ae e anga maiuna te aomata i bukia raona.  Bon raou ngkami ngkana kam karaoa ane I tuangingkami. I aki manga atongingkami ba raou, ba bai ni kabane ake I ongo iroun Tamau, ao I kaoti nakoimi. Kam aki rineai, ma boni Ngaia ae I reneingkami, ao I kaeingkami ba kam na nako, ao kam na kariki ua, ao e na teimatoa ami ua; ao Tamau, E na anganingkami bai ni kabane akana kam butia n arau. Bon au tua nakoimi ba kam na itangitangiri.”

 

Tibatiba: Bon aei au tua: Kam na itangitangiri