Antai ae na kona motiki taekara ngkana ti maiu inanon ana tangira te Uea? Tera te kabuanibai ae ti kona n reke iai ngkana ti ataia ba bon ana botanaomata ngaira te Atua. Ba E na tei i bukira n taai nako te Atua ngkana ti muiokoi arora ni kabane inanon bain te Atua. E na tei ibukira n taai nako ngkai e bon rawa Nanona ba ti kamaenakoaki ma Ngaia.

Ma ti na kanga n teimatoa ni maiu inanon ana kakawakin te Atua ao n aki reke n te kabuanibai? Te moani bai ae kakawaki bon te kakoaua aron te Atua n tangirira ao n tauraoi n anganira ana nanonaga n taaai nako. Ti na riai naba ni kakoaua naba ba e rawawata Nanon te Uea ngkana ti rineia ba ti na raurenako ma Ngaia. Ba ngkai e a tia ni kaboira te Atua n Raran Natina ae Iesu are mate i aon te kaibangaki ao e bon kaota naba iai takan Nanona n taai nako ibukira ba ti na tiku Irouna ao ti na karekea tokin Nanona ibukira are te maiu ma Ngaia inanon kororaoin te kimarerei i Karawa.

Tariu ao maneu ti riai ni kakaboua i nanora n taai nako aron atakin ao kinakin ana babaire n tangira te Atua ibukira. Ti riai n ata aron tangirara iroun te Atua ao ni kaeka ana Tangira aio n arora ni kaburei maiura. Ti na riai n tauraoi ni butimaii taian kaibangaki inanon maiura ao n tauraoi naba ni manga anga te tangira aio nakoia tarira ma manera. Ti na tauraoi naba n tang nakoina n ara tai n rawawata ba akea te bai ae E na rawa n ongo iai n ara bubuti ngkana e na anganira te maiu. Inanon taai aikai ao a maiti tabeaianga aika a kona n anganira te maku. Ngkana ti maiu inanon ana tangira te Uea ao a na bon akea te bai ae ti na tabeianga iai ba e kakawakinira n taai nako te Atua.

E taku St Bauro n te bong aio ba akea kaboutauan aron taian maraki ba rawawata ake ti kaitara ma ngaai inanon maiura aio ma te kakukurein te Maiu inanon mimitong ma te Atua i Karawa n aki totoki. E reitia ma n taku naba St Bauro ba te kantaninga inanon te bai ae ti noria bon akea manena nakon te kantaninga inanon baai aika ti aki nori.

Tera tibangara aika a kona n reke man ana maroro St Bauro aikai? Teuana te bai ae kakawaki bon ataakina ao kakoauakina ba taian maraki ma rawawata bon bai aika riki inanon te tai ae uarereke, ma te maiu ni kimareirei ma te Atua e na bon riki inanon te tai ae aki totoki. Tera ngkanne manenan ae ti na kabua te kabaia ae aki totoki ibukin baai aikai a riki ni maiura ake a reke inanon te rube ni mata? Tera bonganan ae ti na kabua te bai ae aki mamauna ibukin baai aika a mamauna? Tera bonganan ae ti na iri nanora ni kakukurein te maiu aei ae aki tei maan ao ti na kabua te kabaia ae akea tokina? Eng tariu ma maneu, ti na kona n teimatoa n rinanon taian kanganga ni maiura ibukin karekean te kabaia ae akea tokina ngkana iai iroura te kantaninga ae boto i aon te bai ae ti aki noria. Ba te kantaninga i aon te bai ae ti aki noria bon te onimaki ni koaua. E na kairira nakon te mate ae aki totoki te kantaninga ae boto iaon te bai ae ti noria ngkai aikai bon bain aonteaba ao tiaki baini Karawa.

Te bai teuana ae kakawaki inanon maiura aio ibukin karekean te kabaia are e taekinna St Bauro nakoira n te bong aio bon te aeka ni maiu ae E inaomata iai te Tamnei ae Raoiroi ae ti aranna ngaira kain te charismatic ba te Maiu ae Onraken te Maiu. Bon te Tamnei ae Raoiroi Ngaia ae na kakororaoa maiun te Atua inanora ma ni kakoroi bukin bai ni kabane ake E a tia n anganira Iesu ni matena i aon te kaibaingaki ao mangautina.

Ti na butia te Atua ba E na bukoira n ana karatia ba ti na kona ni butimaai taian ikoaki ma maraki i nanon maiura ao riki ba ti na kona ni karikirakei ao ni kabonganai ana karea te Tamnei ae Raoiroi ake ti a tia ni muiokoaki iai ibukin katongan karawa ikai i aonteaba ao karekean te kabaia ae akea tokina i Karawa.

N te bong aio ao e anganira Iesu n Ana Taeka n te Tutia, te kabanea n rietata n Tua ni maiura aio. "Tangirai,  rinanoia aomata nako". Ti aki toki n tuangaki ba tiaki kona n Tangira te Atua ngkana tiaki tangiria raora ma ara kairiribai n te aro ae ti te bo. Ti na kanga n roko i karawa ngkana aongkoa ti tangira ao ti ti tangiria raora ma tiaki nake ti riribaia? Ba taani bure, a kona naba n tangiria ake bon ti raraoia.

N te rongorongo n te aonnaba ni bong aika a nako ao e taekinaki maten te tei i Tiaina ae e a tiba rabakau n nakonako,  are e bua mai rarikin tinana ao e a roko inanon te kawai, ao ea  okakinako n te van. E taekinaki ba e nakon tengaun tabun aomata ake a rirakina ao a manga taonnako. Iai te tia rebwerebwe are e rirarikina ao e noria ao e taonnako, e manga roko te ka ao e a manga taotaonna riki ao e taonnako. Akea ba e a kan tengaun tabun te koraki ake a nora te tei inukan te kawai n rarabuabua ao a bane n rirarikina ao ni kitanna. E roko te unnaine temanna ao e a katikia mai inanon te kawai ao e a tiba roko tinan te tei ao e a bon rangi n rotaki n te nanokawaki. E bon mate te tei.

E rikirake maitin te botanaomata n te aonnaba ba ea roko n 7 te birion te aomata n tokin te namakaina aio. Maitira ibuakora aika a na koreaki araia n ana boki te Atua ba taian Santa ao Santo ni mateia ba a maiuakina te Tangira ni koaua? N tai aika a nako ao ti tabeman aika e kakouaia te Ekaretia ba Santa ao Santo, ibuakoia iraua te mirion ake a tia ni mate. Bon iai naba, aika a rangi ni karako riki maitia, ake a bon atongaki ba taian Santa ao Santo aika a maiu (living Saints). Temanna ibuakoia bon Mother Teresa mai Calcutta n ana tai ni maiu. E kanga arom ae ko tangiria. I taku ba ngkana ti tangira ni koaua Iesu ao ti na kona ni katotonga Mother Teresa ni maiuna n Tangira ao ti na riki ba ana aomata te Atua aika a tabu aika a maiu naba, ba aio ana wewete ae tangimaka Iesu nakoira,... ma e bon nakoira.

Aio ana taeka Santa Teresa mai Calcutta, "Iesu, e karikia Ngaia ba te Kariki ni Kamaiu ba e na katoki nanora ni bárua te Atua, ao e na katoki nanora aika a bárua Ana Tangira. Ma e aki tau anne Irouna. E manga karikia ba te aomata ae baki, ae akea rabunana ma kunnikaina, ae akea mengana.....ao E kangai ana taeka, "Ane karaoa te makuri n tangira nakoia aika a kananoanga ao kam bon karaoia naba Nakoiu."

E taakin baina Iesu ao e rabátiira mai iaon te kaibangaki. E roko iroura namakinan te aakoaki ao te raoi ngkana ti mena inanoan manokan ao bain ara tangira, ma e kororaoi riki aron manokaakira  iroun Iesu. Ti a butia Iesu ba e na kabároa iaora ana Tangira mai iaon te kaibangaki ba ti na kona ni kaoka boon Ana Tangira ngkana ti nora raora ae e kainnano, e aoraki,  ikuaki ke n akea kanana ma karabaan nukana.

N te Tabati are ngkoanannoa ae e a baireaki iaon Biti ba e na riki ba te Tabati ibukia Mitinare (Mission Sunday). Bon te tai are ti a kauringaki iai aron kakawakin te makuri ni mitinare are bon tataekinan ao uotan te rongorongo ae raoiroi nakoia tarira ma manera. Ao tera te rongorongo aio? I taku ba oin raoi te rongorongo bon Ana Tangira te Atua te Tama nakoia aomata ni kabaneia ao Nanona ni kan anganira te Maiu ae Onraken te Maiu.

Te bai ae kakawaki ngkana ti kan riki ba mitinare ni koaua ngaira bon te kona n tangira Iesu. E kaota ana Tangira te Atua nakoira inanon Iesu ae E tauraki iaon te kaibangaki. Ti na riai ni katuruturua ara taratara n taai nako iaon Iesu ngke ae tine iaon te kaibangaki ba ti aonga n ota raoi n ana Tangira te Atua ibukira. Ti riai n Tangira Iesu ngkana ti na riki ba mitinare ni koaua. Bon ana Tangira te Atua are ti na rabatanna nakoia manera ma tarira ao n te koaua ti aki kona n taekina ao ni kaota te tangira anne ngkana ti aki tangira te Uea.

Ti na uaia ngkanne ni karaba te Atua n ana baintangira nakoira ae bon ara mitinare, riki Taama, Tiina ao Taari. Ti karaba te Uea n te tai aio iroun te Tina Tiura Kaiuea are E a tia ni weteia man te maiu aio ni bakantain te Kaonobong 22 October, 2011. Ti uringa te Tina Tiura n ana tangira ma ana ibuobuoki ae moan te bati nakoira ni kabane, riki n reireiakinara, ma ringan maiura ba ti na kina te Uea. Ti reita naba te karabaraba nakon te Uea ibukin ana utu n tina i Kiribati ae Natin Nei Maria ae ara Uea mairoun Atiniban Iesu n aia makuri ae moan te bati ibukin abara ae Kiribati.Ti na uaia n uringa te Tina Tiura n ara tataro ba E na nanoangaia te Atua ao ni waekoa ni karokoa Irarikina inanon kororaoin te kimareirei ao te mimitong. Ko raba te Tina Tiura ni maiun ao ni baai ni kabane ake ko a tia n anganira. Ti na bon aki kona ni manuokin arom ma am makuri ni kabane ao a na titiku ba ururingam iroura n taai nako.

Nei Tiantaake bon te aine ae e kakoroa nanon maiuna ao maiura iaon te aba ae ngaira kain ana Ekaretia te Atua ae e buaka iaon te aba, ao e kateitei naba iaon te aba.
Tiaki maiura aio ti te tataro ma te taetaenikawai ni kabuta ana rongorongo te Uea ma ti na bon riai ni buakana te buakaka, ni buaka ibukin te eti ao ni makuri n aiaron Nei Tiantaake.
Ngkai ti ataia ba iai nakoara ngkai ti karikaki ao ti bon ataia naba ba e aki kona ni karikira ao ni karekea nakoara te Atua ao akea ara bai ni makuri ke ni buaka ae e tauraoi mai Irouna. 
A bora tan rabakau ni karaoi aia bai ni buaka aika a mákaroiroi ke ni kakaei rabakau aika a na kabonganai ba ana katoki nanoia iai ma e bon korakora man maka riki ara bai ni buaka mai iroun te Atua ao E katauraoi n tainako ibukira ngkana ti a kataua te buaka.
E bon anganira naba raora ni buaka n te aro are tiaki kona ni maroa ke ni barannano ba e tauraoi Santo Mikaere ma kain karawa irarikira n tainako, n aiaron are e noria ao ni kakoaua Santaake ngke E roko Santo Mikaere n nikira ana rongorongo te Atua irouna ao n raona n ana tai ni buaka.
N tabetai ao ti bon aki kan karaoi makuri ao e korakora riki katikitikin te aoriori ao e nako tebongina ao are ti bon aorira naba. Ti taku ba akea te kanganga ke te kabuanibai iai ngkana ti bakataea ara tai ke maiura aika ti anganaki.
Ngkana ti noria aomata aika a taonaki n te kanganga n aron aba i tinaniku aika a bubuaka aoia, ao ti kona ni kangai ba ái bon boon aia bure" ao ngaira are ti bon mengaraoi naba n arora n aoriori.
Ana taeka te Uea nakoira n te bong aio ba ti na riai n bitii arora man rairannano ba tiaki raoiroi riki nakoia aomata ake a kainnano ke n rotaki n te kanganga. Ngkana tiaki waekoa n bitii maiura ao tina bon katotongia naba. 
E anganira te kaikonaki Iesu n te bong aio n ana Euangkerio Ruka are taekan te kai te biku are e nang koreia te toka ba e a tia n tei teniua te ririki n akea uaana ao e a karibá abana n akea bonganana.
E bubuti teuare e tabeakini kamaiuakin ana kainamarake te Toka ba e na anganaki ana tai ni kamarakea te biku arei teuana riki te ririki ao ngkana e aki kariki ua ao e a koreia.
Ti a butia Iesu ba e na buokira ba tina nora kakawakin maiura aio are bon ti ara tai ni makuri ao ni buaka ibukin Rabatana ae te Ekaretia, ba ti na kabongana raoi maiura ba ti na aki koreaki ma tina karikiuaa aika a rangi ni maiti.