Bon ara rairannano, ara tangira ma kabaneakin nanora ao ngaira ni bane, ni bai nako ake ti karaoi ae e tangiria te Atua ba ti na uotirake n tainako nakoina ibukin kamaiuakiia raora, n te burikatorio ao ngaira ni bane. Ngkana tiaki karaoa aio ti na tiku naba n te burikatorio?
A maiti ara anganano ake ti kona n ibuobuoki iai nakoia kain te burikatorio ma teuana bon anganakin te Atua marakira ma te nano ae e kororaoi mantangira ba buokaia.
Inanon karaoan ara makuri aika a raraoi ibukin te Uea ibukia ara utu ke ara botaki, ara makuri ao raora nako ao e kona n roko iroura te barannano, te bainrang, te iango are akea uaan ara makuri, te un te maku ao a maiti riki buakanakin nanora ake bon ana buaka teuare e buakaka ba tina katukui ara waki aikana a raoiroi aikanne ba e nang kakiriwea te waki ao e na aki rikirake te raoiroi man reke te kamaiuaki nakoira ni bane.
Aikai ara tai ni katongnga te burikatorio iaon te aba ake E kataui Iesu ba ara tai naba ni buokia tarira ao manera n te burikatorio ngkana ti keiaki inanon ara tangira, n teimatoa irarikina ma Tinana Nei Maria n angannai rawawata aikai ba buokan kabaraakia tarira ao manera nako man te burikatorio.
N ara tai ni komunio ma Ngaia ae ara Tangira, Atuara ao ara Uea ao ti a kakorakoraaki ni M'akana ao ti kimareirei n ana Tangira ba ti a botaki ma Atuara. Ti a reitaki n ara tangira, ti a maroro ma Ngaia ibukia naba. Ti a bua inanon Ana Tangira Tamara ae te Atua ao ti anga ngaira nakoina. Aio are aikoa kona n reke irouia kain te Burikatorio. 
E aki tangiria naba te Atua ba ti na raroa ma Ngaia ni kabanea ara tai n te Burikatorio ba ti ataia ba nanona E tangirira irarikina n tokin kawaira ao akea riki.
Ma ngaia are ti na butia te Atua,  Tamneina ae e Raoiroi ba e na buokira ni karikirakeira n te maiu ae e tabu ba ti na kona buokia ni koaua tarira ao manera n te burikatorio ao bon ngaira ni bane ba ti na katongnga kimarereina n tokin kawaira.
E kakawaki te bong aio ba te Moan Kanimabong, ti neboa iai ana Tangira Iesu ao ana Toa Tinara Nei Maria Uean te Rotario.
Iai ana rongorongo Tinara Nei Maria nakoira ni katoa bong ae ti na ongo ngkana ti tei ni kakauongo. E tuangiria ba ti na botaki ma ngaia n tainako  inanon ana Tangira Natina ae Iesu iaon te aba n akea ae bua mai irouna.
Anne bukin ae e raonira n tainako ni maiura ao n te umantabu, n neboneboa ao n taromauria te Atua. Anne ana tai are e rangi n ingainga iai ba ti na butimaia nako nanora ma Natina n ara komunio ke ti na aki. E kaantaninga ba ti na kaomataa n reita naba nanora ma ngaia ke ti na aki ba are e a roko inanora ngkai ti teuana Atinibanna ma Natina ae Iesu. Ngkana ti butimaeia ao e na bon kakororaoa reitakin nanora ma Atiniban natina Iesu, ao ti na namakina te botaki ni koaua ma Atuara ni kimareireina ma mimitongina n tainako.
Ngaira tiina, ai bon ti tebo naba aron ingaingan nanora aikai ibukia natira. Te kabanea n tamaroa ae ti tangiria ba e na reke irouia ni bai nako.
E aki babaranano Tinara Nei Maria ao inanon raonakira irouna ao e kakauringira, ba ti na maiuakina te rairannano, te tataro ao te maiu ni penetenia ba buokara n ara borau ao buokaia tarira ma manera n uan ara makuri ma nanoraoira aikanne.
N 13 bongin te namakaina aio bon kauringan kaotina i Fatima nakoia Lucia, Jacinta ao Francisco ngke e kaota arana nakoia ba 'Uean te Rotario".
E tuangia  ba ti riai n tataro n te Rotario ni katoa bong. Aio ana tataro ae  e botaki iai ma ngaira n tainako ao n raonira ni bubutia Natina kainnanora ma tabeaiangara ni kabane. Ara rotario ake ti anaii ba ara nebonebo ma ara katituaraoi,  e a bon karokoraoi riki ibukira. Bon iai bubuti mai irouia aomata ake a uoti ataei aikai nakoina n te tai arei. N titirakinana ba e na kaekai ke e naki ao e taku., "Iai ae N na kariaia ao iai aika N na aki . A riai aomata n kaeti maiua ao n bubuti kab'araan aia bure. Aki riai ni manga kamatauningaa te Uea riki ba e a bon rangi ni matauninga."
Maitira arora aika ti kakamatauninga iai te Atua?
Ti a reitira ni katoa bong n aki tarai boong aika imaira. Ti a maiuakina te bong teuana ma teuana. N te bong aei ao ti na tarai arora ni kamatauninga iai te Atua. Ti na taraia naba raora ba tera aroia ae a kamatauninga iai te Atua ao a kamatauningaira iai
Ti a bubutia Tinara Nei Maria, ngaia kaetan kawaira iaon te aba ba e na raoniira n tataro,  ao n raonira ni bitii arora aika a kamatauninga te Atua.
Ti a butia naba ba e na raonira n ara bau n nanoanga, ni bubutia te Atua ba E na kaitiakira ma raora nako, man ana makuri teuare e buakaka are e tauira iai ba ti na kamatauninga te Atua. Ti a bubutia Tinara Nei Maria ba e na raonira ngkai n tataro ba e na katabuira te Atua ba ana bai ngaira ni bane, n te bong aei ao ni katoa bong.
Ti nora nanon Iesu ni kan reitaki ma ngaira ni koaua n te bong aio ma Tamara are i karawa rinanon koburaken Ana Tangira man Atinibanna ae moan te Tabu.
Aio nanona are E kaotia naba nakon St Faustina are ana toa te bong aio. E kaotia ba bon Atinibanna ae e kamaiuira ao ti na ongo man aki bakataea Ana Tangira.
Ngaia Atinibanna ae E korakai n tangirira ao E a bon rawa ni kan kataua ba ti na bua, ba Ngaia kawaira n kaakatoonga kimareirein te Atua ae Tamara iaon te aba, ao ba ti aonga naba n roko i rarikina i karawa.
Ibukin tangiran reken aio iroura n tainako ao Iesu, E aki ti kataua te rawawata ae akea kabotauana ae rawawatan te Tangira, ma e kataua naba ba e na uruaki man ewaraki ibukin te Tangira naba anne n te aro ba e na bane n raanga Are bon Ngaia ae te Tangira, nakoira ni kabane ba e na teimatoa n reke iroura te kimareirei, te raoi ao te rau mai iroun Tamara are I karawa. Nanon te kamaiuaki aio bon te kona n reitaki ma te Atua ae Tamara are i Karawa, rinanon Atinibanna aio, ae Moan te Tabu ao Moan te Tangira, ni katoa minitin maiura.
E riki iai Iesu n tainako ba te tia tei ibukira ba ti na reitaki iai ni koaua ma te Atua ae Tamara, ao n rereke  korakorara ni karaoi tabera ke kabeabeanakira iroun Tamara ae te Teniman n Temanna.
E noria Iesu ba te bai ae na kanganga iangoana iroura ngaira aika aomata.
Ba ti kona ni kangai ara kaeka, "Akea nanona ba ai bon te bai ae te iango, e tamnei ao tiaki kona n namakinna ke n iangoia." Ke tao ti na kangai, "E a kabanetai ba ti a rangi n mwengaraoi n angin bain aon te aba aio". Ti kona naba ni kangai, "Ae ti a ukeuke ao e na kanga n reke iroura?  A bara nanora."
E rangi ni bebete kaekana iroun Iesu are e kaotia nakon Sr. Faustina ba ngaia ti na ti kangai, "Iesu, I onimakiniko!" nakon Atinibanna, ao Ngaia, E na karaoa ke n anganira are ti kainnanoia mai Irouna. Ia riki ara tabo ae ti kona riki n namakinna iai ma ti ian waen Iesu n te Eukari!
Ana Euangkerio Ruka ae te wareboki n te bong aio, e kaokira nakon ara kanoa n te Moanibong ba E a reireinia ana Reirei Iesu aia tataro, ni kabanina te tataro are 'Tamara are i Karawa....".
Ti kakoaua iai ba Iesu, E aki reireinia riki te tataro teuana,  ma bon ti aio, ibukin tangirakira ba ti na ataa ni koaua Tamara are i Karawa,  n tangiria, n karinea, n taetae ni kawai ma Ngaia, ni baebaeti nanora ma Ngaia, n iango ma Ngaia, n nanokawaki ma Ngaia, ao ni kimareirei ma Ngaia,... ba Tamara ni koaua ae e tangirira ni koaua ae ti na reitaki ni koaua ma Ngaia,....ao arora ni kona n reke anne iroura bon ti rinanon Atinibanna ae ti na onimakinna n tainako. " Atinibaan Iesu ae moan te Tabu, I onimakiniko".
N te bong aio ao e weteira Iesu nakon te kawai teaina nakon te Atua ae Tamara.
Kanoan taian wareboki n te bong aio a bane ni kakoaua ana wewete Iesu nakoira n te bong aio ba ti na uringnga ba bon ti Ngaia ara Toka, ara Uea ao Atuara, ao tiaki kona n toro irouia uoman ba E bon aki kariaia.
E taku te burabeti are  Maraki nakoira n te bong ba ti na aki irarang irouia ake ti taraia ba a kukurei man kakatonga ni kaubaia ae bain aon te aba ke ni karaoan te bure, ba ti na katotongia te koraki ake a m'aaka te Atua n aki kan irarang. A bon koreaki araia nakai n te boki imatan te Atua ao E roko Ana Taeka nakoia rinanon Maraki ae e kangai, "N na nanoangaia n aiaron te karo ae nanoanga natina ao e bubuokia".
Ti anganaki rongorongon kawai aika uaai n te Taramo n te bong aio.ma tuangira ba e a kabaia te aomata are e aki iraraang,  ba e na riki n aiaron te kai, irarikin te karanga n ran, ae e kariki uaa n taina, ao a aki raarai baana: a materaoi ana makuri ni bane, ba E kaakairiia akana a raoiroi Iawe ma a matebuaka aia waki akana a buakaka!
Ao e kaota aron akoakira Ruka iroun te Atua ae Tamara: Ngkana ti ukeuke ao e na reke, ngkana ti karebwerebwe, E na ongo  ao ngkana ti bubutia ao E na anganira. Ngaira karo ti ongo banaia natira n tainako. Antai te karo iroura, ae e kona n reke, boni n oin m'akana, te Tamnei ae e Raoiroi, ke ni kona n angania natina ma tibuna ke aomata nako, ba ana kariki uaa man aki raarai baia n tainako? 
A maiti baika a kona ni benaua nanora ni katoa bong  ba a na  n totokoa kaueaakin Atuara inanora ao anganakira te Tamnei ae Raoiroi ma katokan kainnanora ma reken korakorara n ibuobuoki. Taraakira n te kiraati ba ti a tarabuaka n moamoara, e na reke ba mamaarara n nako buakon te nebonebo ke ni kaueaa te Atua ni maiura n tibaa ana Tangira! .Ke tao taraakia ma kaaniakiia raora n te bobotaki e tei naninga ibukin nanora aika aki raraoi.
A bon maiti riki ara iango, anuara ao ara makuri aika a kab''akekeei kawaira n aki karika Iesu ba Ngaia ara Uea, arora aika tia kaueai aika aki riai man akea nanoia ao akea uaia. Ti a butia te Atua ba e na anganira Tamneina ae e Raoiroi ba e na kaotai nanora ao n buokira ni kanakoi arora aikai, ao  E na kairira inanon kawain Iesu, ae ara Uea ao Atuara n tainako.Ti neboiko Iesu.
N tainako ao ti kamaurira n te taeka ae kangai," Mauri tariu ao maneu n ana tangira te Uea."
Ti ataia iai ba bon tariu ao maneu ni koaua ngkoe ba e karikira te Atua n te aro are ti tebo arora ni kabane imatana, ao n ara kamauri aio ao ti namakina n tainako te kimareirei ae e kamimi are ti reitaki iai ni koaua ibukina ba ti mena inanon Ana kimareirei te Atua inanon Ana karikibai.
Ai kamimira aron Santo Baraniko mai Assisi are ana toa te bong aio ba e nora m'akan te Atua ao mimitongina n Ana karikibai ni kabane. Ibukina ba E karikibaai ni kabane te Atua ao ngaia anne ae e karinei bai nako aika a maiu ao aika aki maiu, ao n kaekaekaia man tangiriia ao ni karineia ni kabane, Santo Baraniko, ba 'tariu ao maneu'. 
N aron karakinana ao e kabaneaki iroun tamana iaon te aba are e tangiria ba e na maiu ni kaubai man bitineti n touamuina. Ma Baraniko, e tangira riki te Atua ao e butii ana kunikai tamana ake iaona ( e a motikia ao e a kaakea are bon ngaia) ao e a takaruaea ibuakon te botanaomata i nukan te kawa ba man te tai aio ao e a butimaea kakeaakina iroun tamana ao e a inaomata ngkai ni ira kakatongan nanona inanon te maiu ni kainnano,  ae ti te tatakaruaea ae e kangai, "TAMARA ARE I KARAWA...."
E nora te Atua n ana karikibai ni kabane ao e kaania Atuana ibuakon Ana karikib'ai, ao e neborake nanona n tainako n reitaki ma te Atua inanon maiuna, n te aro are e a katokaki arana n te Ekaretia ba te Santo ibukia maan ao ibukin te botanimaiu ke te eniwaeromenta.
Tariu ao maneu, ai maiura Santo Baraniko n arona ae akea katabean ana iango ba ti Tamara are i Karawa,  ao e anganaki ba e na kaakatoonga kimareireina ma mimitongina ikai iaon te aba . Ti a raona Santo Baraniko n te bong aio ni kakeaira, ni kanakoi b'ain aora  ao bain nanora, aika a tuka ara namakin ao ara taratara n nora mimitong ao tabun te Atua n ana karikibai ni kabane aika a otab'aninira, aika a maiu ao aika a aki ao inanoia tarira ao manera nako. Ti a raona Santo Baraniko
ni kainaomatai nanora ma tamneira ao n rierake n ara nebonebo ni katoa bong nakon te Atua ae Tamara, ma 'tarira ao manera'.
Ti a bubutia te Atua ana karatia ae te  teimatoa ni kaakeaira. Ti na butia naba ba E na anganira matara aika a raka riki aron ara noraba iai n nora mimitongina n bai ni kabane, ao ara namakin aika ti na kona iai n reitaki ni koaua ma Ngaia n tainako, inanon ara nebonebo nakoina ibuakon ana karikib'ai aika a otab'aninira. Ti a bubutia naba ara kakauongo aika a raka ba ti na kona n ongo tangiraoin  b'anaana inanon ana kararikibai ibuakon tabetaben te aonnaba aio.