E tangiria te Atua ba ti na reitaki moa ni koaua ma Ngaia n te nano ae ti teuana, inanon koburaken ao m'akan ana Tangira ae Natina ae Iesu, n te reitaki n aiaron ana reitaki te karo ma natina ba ti aonga ni kona ni karaoa raoi kabeabeanakira Irouna. 
Ngke a titiraki ana reirei Iesu nakoina aron aia tataro ao e reireinia,  ao E angnia te tataro anne ma te moan kibu are e kangai, "TAMARA ARE I KARAWA..."
Ti nora aron kororaoin te reitaki imarenan te karo ma te nati iroun Iesu. E aki kabatia arona Iesu nakon Tamana ibukin kamaiuakira ma kamaiuakia tarira ao manera nako, ma e ongotaeka inanon koburaken ana Tangira ibukira, n aron te tiibu, ao e kataui bai nako, ao e kabanea are bon Ngaia inanon reitakina ma Tamara are i Karawa. Aio naba arora nakon Tamara ae te Atua, ae te Teniman n Temanna, ao arora ngkana E kabeabeanira, ae ti na ururingnga ao ni katotongnga.
Man te wareboki n  te bong aio ao e oti  ba e kakabatia arona Iona imatan te Atua. E birinako ni karabaa n rawa ni kabeabeanakina ba e na buoka kamaiuakia kain Niniwe. E a kaman noria te Atua ngke e karaba i tamaroo i kabin te kaibuke, ao e karekea te buaka i taari ngkai bon akea te bai ae e aki kona ni karaoia ke e kona n raba mai Imatana. E rairannano Iona ao e butia te Atua buokana mai buuan te ika ao e nanoangaia te Atua. E karaoa bukinana Iona ao e kawaria kain Niniwe. Ngke a rairannano uean  Niniwe ma ana botanaomata ao a kamaiuaki man te rekenikai, ma e a riki ba unin Iona! E kaekaki Iona iroun te Atua.. "Ko taku e eti unim?" 
A bane naba n rereke nano aikai iroura n te aro are ti aki karaoi raoi ara makuri ba ti a manga taui ake bon Nakoana. A maiti ana titiraki te Atua ake tao e na kona n titirakina riki Iona. " Ko taku eti ae kona bakabureiko ba am bai maium ao ko kaakeai ae I karikiko ao akea tian m'akau.?" "Ko taku eti ae ko kamoamoa ba ko rietata nakoiu?" "Ko taku e eti am kairiribai ba ko kororaoi riki nakoiu?" "Ko taku eti ae ko na birinako ni karabako ba I aki noriko?" "Ko taku ko na baka n aki ongo ba I aki ataia?".....
N tokin te karaki ao e kaotia te Atua ba e tangiria natina ni kabane ao e aki kona ni motikitaekaia ngkana a rairannano ni koaua n aroia kain Niniwe,  ma e kabeabeanira ba ti na uouota ana rongorongo ae raoiroi Ibukina n tainako ke ni katoa minitin ikeikera.Ti aki kona n raba mai matana ba e norira n tabo nako ao iai bukin karikara irouna ba ti bane ni bongana Irouna, Ngaia ae Tamara.
Ti a butia te Atua ae Tamara, inanon kororaoin Ana Tangira ae ara Uea ae Iesu, ana karatia, ba e na reitira ma Ngaia ni M'akan Tamneina, n te namakin ae Ngaia Tamara ae e m'aka, e tabu e mimitong, e tangira ao e raonira ni ngaina ao ni bong. Ti na butia ana karatia ba ti na kona naba ngaira n namakina raoi aron te natinaki ni koaua irouna n tainako ba ti na karaoi kabeabeanakira Irouna ni katoa minitin maiura n te aro ae e kororaoi man tamaroa.

Bon nanon te Uea ibukira ba ti na riai ni kariki ua. Te kai ni kurebe kanga bon nanora n tatabemanira are e a tia ni katauraoia man ununiki iai te Atua ba e na kariki ua; E a tia naba naba ni katea te o iai ba e na tuuki taian kabuanibai. Te o aio boni ngaia katanara ake ti anganaki inanon taian tua ao irouia anera ake taan kawakinira. Ti anganaki naba katanara ao tararuakira inanon te Ekaretia. E kairira naba te Atua nakon iangoan baini Karawa rinanon maiua aomata aika a tabu ao E anganira te kona n rikirake inanon te tangira n reitakira ma tarira ma manera.

Ma ti na kanga ngkanne ni kariki ua? Ti na kariki ua ngkana ti kona ni kouti taian uteute/titania  ake a na karibabai ara iango- aio bon te kainaomataaki man katabetaben te maiu aio ake a na katinebuira. Ba ngkana ti inaomata man kaubain te maiu aio ao ti a kona ngkanne ni maiu raoi mani katotonga te kai ni kurebe are e tabe n tamarake ba e na karekei bai ni Karawa. Ao ngkana ti tamarake nako Karawa ao ti inaomata man bain aonteaba ao ti na kona ni kariki ua aika raraoi.

Tariu ma maneu, ti na manga motinnanoia ngkanne inanon te namakaina aio ba ti na kariki ua n aiaron are kantaningaia te Uea. Ti butia Nei Maria ana buoka inanon karikirakean tangiran te korona. Ti na kona ni kariki ua ngkana ti rairaki nakon te Uea mani butia buokara ao ngkana ti kainaomataira man katabetaben te maiu aio ao ni kabanei ara tai ni baini Karawa. N aiaron ae kauringira St Bauro n ana reta nakoia i Biribi, ti riai n teimatoa ni karaoi baai ni kabane ake ti a tia n anganaki man ongo iroun Iesu. Ti riai n taai nako ni kakoaua ba E maiu te Uea inanora ao bon Ngaia ae E mamakuri inanora. N te aro aio ao ti na aki toki n namakinna ba E maiu ni koaua inanora ana Raoi te Atua. Ngkana ti aki kariki ua ao ti riki ba kai ni kurebe ake a na taobekaaki nako ao man koreaki ao ni kabuekaki ba akea manenaia.

Ti na neboa te Uea n tai nako ao ti na karaoa Nanona n aki toki.

Teuana bukin karikara iroun te Uea bon neneboana n taai nako n reitaki ma ana karikibai ni kabane. N tabetai ao ti nora maiura n te bong teuana ma teuna ba kanga ai aron ae ti tibatiba ara tai imarenan te Uea ao bain te aonaba. Ma ti na kanga ngkanne ni kona n neboa te Uea n tai nako? Iai te bai teuana ae I kunea inanon maiu ni kekeiaki ba ngkana ko uti n neboa te Uea ao ni kareana am bong inanon te kukurei ao te rawawata, te marakai ma te kainnnano, ao ko na namakinna ba ko tataro inanon baai ni kabane aika ko karaoi. N te aro aio ao ko kona n namakina ae ko neboa te Uea man te moani ingabong ni karokoa te tairiki. Ngkana ti neboa te Uea ao ti kakoaua ba muiokon bai ni kabane Ngaia, ao E tararuara ni bai ni kabane ao bon akea te bai ae ti na riai n tabeianga iai. Are nanona ngkanne ba ti na riai n aki toki ni kakaraba man neboa te Uea ibukin kororaoin ana tangira nakoira n tai nako.

Te kauoa ni wewete nakoira ni maiura aio ae moan te kakawaki bon tatakaruaean te Rongorongo ae Raoiroi nakoia tarira ma manera. Ti kauringaki n te bong aio ba ti na riai ni karaoi baai ni kabane aika ti taekin nakoia tarira ma manera. Are nanona ba inanon bai aika ti taekin ao bon ngaira moa ae ti kainnanoia ba ti na ongo te rongorongo anne. Are nanona naba ba e na riai n ti teuana te bai ae ti taekinna ma te bai ae ti karaoai. Ti na reitaki ma te tataro n te Taramo teuana are kangai, "Te Atua anganai te karatia ba N na kona n riki ba te moan aomata ae na ongo am rongorongo are ko taekinna." E taku naba St Augustine ba "Ngkoe are ko taetaekina te Rongorongo ae Raoiroi, kakauongo (ao karaoa) moa te bai ae ko taekinna, ngkana ko tangiriia aomata ba a na ongo iroum."

Ti karaba te Uea ngkai ti a manga bane n roko inanon te namakaina aio are bon namakinan te Rotario. Aio te tai are ti bane n reitaki iai ma tinara Nei Maria ni karinea ba ngaia Uean te Rotario. Ni kaotin Nei Maria i Fatima n 1917, ao e anganira te korana Nei Maria ba ara tataro ni buakana te bure n te aonaba ao ni kaokiia tamnei ake a bua man raroa nako ma ana tangira Natina ae Iesu. Bon aio naba te te tai ae kakawaki irouia utu ni Kiritian n te aonaba ni manga kunea kaubain ana buoka Nei Maria ni kona n tibatibai taian karatia ake e tia ni kaonarakeaki iai iroun te Atua. Inanon tinara Nei Maria ao ti kona n ono n ana karatia te Atua are ti kainnanoia inanon maiura i aonteaba ao n ara borau nakon mwengra are E tia ni katauraoia Iesu ibukira. Ti na bane ni manga kaboua tangiran te korona are boni ngaia te kaubai teuana are e tia n angira tinara Nei Maria. Ti manga karina te ang ae bou n ara utu ao iroura n tatabemanira ibukin tangiran te korona. Ngkana ti tataroakina te korona ao ai aron ae ti kareani ara rooti aika aki kona n rai nakon Iesu ake a na riki ba kanga ai aron ara karinimane nakon te maiu ae na roko.

Ti kauringa naba n te bong aio ana toa St Theresa n Iesu te Tei are aki toki ni kabarabaraki ba te ue te rooti ae uareeke. Te ue bon ana karikibai te Atua ae rabatana te tamaroa ao te kakukurei nakoia aomata nako. E rangi ni kinaki te Santa aio ni kekeiakinan karaoan te tamaroa mani makuri aika uarereke. E rereinira naba Santa Teresa ba ti kona ni karekea te maiu ae tabu mani karaoan raoi ara makuri ke tabera aika uarereke. Inanon te nanorinao ao te nimamannei ao ti kona ni karekea te reitaki ni koaua ma te Atua. Aio are e bon kaineti raoi ma kanoan te wareboki n te bong are "Te Atua E kaota miterion kaubain ana tangira nakoia aika a uarereke n aiaron St Teresa. Ibukin matenanon te Santo aio ni maiuakina Karawa ikai i aoanteba inanon karaon makuri n tangira ao E a tia ni katokaaki iaon te Santa aio te ara ae kakannato ae Taokitan te Ekaretia iroun Bobe Ioane Bauro n 1997, e ngae ngke bon akea ana rerei ae bubura. Inanon tataroakinan te Rotario ao ti na butia Santa Teresa ba e na kamamararai rotin ana karatia te Atua mai Karawa nakoira ni kabane. 

Ti katekeraoia naba botaki ke kurubu nako n ara charismatic ake a tia n ingoanaki iroun Santa Teresa n Iesu te Tei.

N te bong aio ao ti neboa aia toa anera aika a tabu i Karawa. Tariu ao maneu tera te bai ae ti ataia n rongorongoia anera? Te bai ae kakawaki ba aio kanoan ara onimaki ni Katorika: ti kakoaua ba iai anera aika maiu ni kukurei irarikin te Atua, mani katonga kororaoin te kimareirei inanon kororaoin te tamaroa are mairoun te Atua are akea te mata ae e a tia n noria, ke te taninga ae e a tia n ongo, ke nano ae e tia n namakinna. Ti bon aki kona ni kabarabara te mimitong ae a mena inanona anera ma ti ti kona n kabarabarai aron aia ibuobuoki nakoira. Ba irarikin aia kona ni katonga kimareirein te Atua, a bon tauraoi naba anera n ibuobuoki inanon baai ni kabane ake iai iai te tangira ma te nanoanga. Ngkai ti bon aki kona n rota ke ni kabarabara kakannatoia anera i Karawa, ao nanona ba ti kona naba n onimakina tauraoia n taai nako ni makuria ana nanoanga te Atua nakoia aomata.

E taku St Bauro n te kaotioiti teuana are e reke irouna ba e nora Karawa ma kaubaina aika a karabaaki are ngaia bon tabeia anera ae kakawaki ba te ibuobuoki nakoia ake aia bai te kamaiuaki. Ti kakoaua ba tabeia anera aio bon tiaki te bai ae raka ngkai te Atua are Ngaia aia te Tia Kariki baai ni kabane ao aia Uea kain Karawa ni kabane, E a tia ni kaotia iroun Natina ae Iesu ba E roko i aonteaba ba E na aki buokaki ma E na anga te Maiu nakoia aomata. Te rongorongo ae moan te kakawaki ngkanne nakoira n te bong aio ba anera bon tan tia ibuobuoki nakoia aomata aika kan kamaiuaki iroun te Atua.

I uringnga n te bong aei kakukurein te tai are e a butimaeaki iai tarira ma manera n ara botaki ae St Padre Pio, i Suva, ae Tem Barry (natia Ian ao Maryanne) nako Karawa irouia Akaanera aika St Mikaere, St Rabaere ao St Kabiriera. Ti na tataro n te bong nakoia ara anera ake tan tia kawakinira ba a na buokira inanon ara kekeiaki ao riki inanon ara taai are ti reke iai n te kabuanibai.