Tariu ao maneu iai te koaua teuana are I taku ba ti bane n titebo iai. Ba ti a tia ni irira Iesu inanon te tai ae maan ao n tabetai ti a taku ba ai akea ara kanganga ni maiura ni Kiritian. Ma tao e bon riai ba ti na bon manga kaekaira n te tai aio ba iai te bai inanon maiura ae ti tuai man angan te Uea ke akea? Iai te ruu teuana inanora ae ti tuai man angan te Uea kingina ba E na inaomata iai?

N te ewangkerio n te bong aio ao ti ongora aroia te koraki ake a taku ba a kan irira Iesu ma iai riki tabeia teuana ae a na karaoia imain ae a ira Iesu. E kamatata ikai Iesu ba bon akea nnen taian tabeianga ma katabetabe aikai ngkana ti na ira Iesu. Are nanona ba E tangiria Iesu ba ti na anga ngaira ni kababaneira ngkana ti na iriria. Are nanona naba ba ti na riai ni kanakoi baai ni kabane ke ni kainaomataira mani baikorakin te maiu aio ba e aonga n reke iroura te maiu ni koaua. Ti kona naba n noria ba akea te bai iaon te aonaba aio ae e kona ni kaboa kamaiuakira i Karawa ao akea naba te bai teuana mai aonteaba ae ti na uotia nakon te maiu ae na roko.

Tariu ao maneu ti na butia te Atua ana karatia ao Tamneina ae Raoiroi ba E na buokira ni kaotaira ba ti na kona n noora te bai inanon maiura ae ti tuai man angan te Uea. I taku ba aio bon te rongorongo ae kakawaki nakoira ba aio te itera ae na katabanina aron kamaiura man urua ana tabo te riaboro ni kona n rin inanora man urui maiura ni kekeiaki ma te Uea. Ti na kanakoi bai ni kabane ba ti aonga ni inaomata ni koaua mani kababaneira ibukin te Uea ae Ngaia te Koaua, te Kawai ao te Maiu.

N tabetai ao ti kataia ni kakaai taian kakai inanon maiura ae ti na nora iai ana kaimimi te Uea ibuakora. N te bong aio ao ti kauringa ana toa St Vincent de Paul are rangi n kinaaki n arona n tabeakinia kainnano ma kananoanga. I taku ba bon aio te moan ni kakannato ni makuri ae ti kona iai ni kaota bannan te Atua nakoia tarira ma manera ni kabane.

E boni kamimi aron kinaakin Iesu irouia aomata n ana tai ni maiu i aonteaba ba rinanon ana makuri n tangira ao n nanoanga nakoia aomata. Ngke E kaotia nakoia Abotoro i muin mangautina ao E rineia Iesu ba E na kinaaki n taian ikoaki iaon Rabatana.

Tariu ma maneu tera arora nakoia aika ti noria ba a kainnano mani kananoanga? Ngkana ti kan kaota Iesu nakoia ao ti na riai ni n tauraoi ni katokai i aora aroia n rawawata ao n namakina te kainnano iroura inanon karaoan ara makuri n ibuobuoki nakoia. Bon iai ana kibu ni koora St Vincent de Paul are e kangai, "Ti na kaota tangiran te Atua ni uaan ara makuri ni baira ao man maonon ramara". E taku naba Mother Teresa ba "ti riai n tangira ni karokoa ae ti rotaki n te maraki". Bon aikai aekani makuri aika ti kakoaua ba ti kona iai n roota Nanon ke Buroon te Atua, ao boni ngaia ngkanne kawain reken ana kakabaia te Atua ni maiura. Ngkana ti kauring ana taeka ni kakabaia Iesu ao ti kona ni kakoaua ba e na baroira taian kakabaiaki mairoun te Atua ngkana ti kakaraoa te makuri n tangira ma te nanoanga.

Ti na manga butia te Uea ba E na anganira te matairiki ni kona n nora Iesu ibuakora rinanoia kainnano ao n tauraoi ni kabanei maiura ibukin karaoani makuri n ibuobuoki nakoia tarira ma manera. Ngkana ti karaoa aio ma te nano ni koaua ao e na kona n noraki i roura bannan ni koaua Iesu are E na kona n ringi maiua aomata ba a na manga okira te Atua inanon te rairannano.

Ti na kakawakina tabun te Tabati ao ti na  kabanea ara bong aio ni karau ara iango ma nanora, ao n neboa te Atua ba aio ana bong ae e tabu.
E tangiria ba ti na reitaki ni koaua ma ngaia iai ao E na riki Ngaia ba tabetaben nanora.
N te wareboki n te bong aio man ana Euangkerio Mataio, ao e kaotaki iai aron te karo ma natina ake uoman. 
E kaekaa te moan nati  ao E tuangnga ba e na nako ni makuriia ana onaroka ni kai ni kurebe.
Ti kaongoaki ba e kaeka te moan nati ba e rawa ao e tabeakina are bon oin nanona. Ma e uringaaba n ana aki ongotaeka ao e nako.
Teuana te bai ae e karaoia ba e aki irannanoa tarina ma e waki n karaoa tuangakina.
Te nati are temanna, e tuangaki naba ba e na nako ni makuri ao e kaeka ni karaoiroia ba aongkoa e  a nako ao e aki nako. 
Te nati are e moan kaekaaki, e kabaia ba e nori kamimin ao kakukurein ana karikibai te Atua, ngke e nako n rin ni makuria te tabo ni kurebe.
Ti kona n raonna n te bong aio, n tarai kanoan bong aika a nako ake e a tia n ongotaeka ao n makuri korakora iai inanon te onaroka ao ti a uaia n raonna naba n neboneboa te Atua ni baike e a tia n nori ao ni kakoauai.
Tera ae e noria n te onaroka ao tera ana namakin ngkai? 
Ni moan rokona n te onaroka ao e nora tamaroan ueen te kai ni kurebe, maiureirein baana ma kaina, taian man ni kiba, ao manin aontano. 
E nora tamaroan karawa ma te ang ae e ukii  taian banikai. E ikeike n te eea ae e boou man kamaiu.
E nori naba uteute ake a karibai maiun kainikurebe ao e kanakoi.
E nori kai ake a nimamate ao e tabeakinia
E nori ake a tangira tebokaia te ran ao e tebotebokiia.
E nori ake a kan kamarakeaki ba a maii baia ao e kakamarakeia.
Akea ba e a nori uaaia aika a tiinako ao a bubura man koro tamaroaia ao kangkangiia.
Ngke e a roko tain te tai ao e a nora te uaa ae e kororawatana ao e a booti nakon Tamana.
Ao e a manga kaboua naba ana tano ni manga moana karikan te maiu ae boou.
E bon aki nori tamaroan aikai te nati are e kaenga ma e aki makuri.
Ti a butia te Atua n te tai aio ba e na anganira te ongotaeka n tainako.
N ara tai ni makuri n ana onaroka aika e katikuira iai n tatabemanira, ao ti na butia te Iesu ba e na anganira te aki irannano nakoia tarira ao manera ma ti te ongotaeka ao te kabaneira nakon are E tangiria.
Ai uana naba inanon ara botaki nako ao riki, ara botaki n tataro ao inanon ara tai n nebonebo; ti na aki irannanoia tarira ao manera ma ti na bane ni koobane nakon neboana ao karaoan nakoara irouna iaan te ongotaeka Irouna ao te kairiri.
Tia butia te Atua ba e na anganira ana karatia ba tina nora kakawakin nakoara irouna ao tamaroan ana karikibai n ara aonnaba ae anganira, aika a kakoaua mimitongina ibuakora.
Ke e riki ba tabetaben nanora ni koaua, ana wewete ara Uea ae Iesu ni kan buokaki n ana onaroka, ni katoa bongin maiura
 

N tabetai ao ti tauaninne ba ti ngaira aika ti na kamaiuaki. Iroura ngaira katorika, ti kona n taku n tabetai ba ti ara bai te kamaiuaki ibukina ti katorika. Ma I taku ba n te koaua ao e aki reke kamaiuara man arara ke kainakin te aro teuana ke te botaki teuana ma e bon reke man ara makuri aika ti karaoi aika botau ma Nanon te Uea.

Ni karakinan teuae Mahtma Gandhi ae rang ni kinaaki ae kain Inria, ao iai temanna te Kiritian are titirakinna ba e aera ngkai e aki riki ba te Kiritian. E kaeka man taku Mahatma n taku ba e na ti kona n riki ba te Kiritian ngkana e a tia n nora te Kiritian ni koaua ni matana.

Tariu ma maneu ti na manga tuoi aron ara kekeiaki ni maiura ni Krirtian ba e uara. N te wareboki ngkoananoa ao ti kauringaki ba te bai ae kakawaki n ara kekeiaki bon te ongotaeka n te makuri. Ti na aki ti atonga te bai ae ti na karaoia ibukin te Uea ma ti na riai ni makuria. N te bong aio ao ti a manga anganaki teuana riki arora ae ti na kamaiuaki iai ao aio bon te nanorinano n aiaroia ataei aika uarereke. Ti na aki ukera te kamoamoaki n ara makuri ma ti na karaoi baai ni kabane ma te nano n tangira ao n nanoanga. Ti na kataia naba ni kakoroi nanon ara motintaeka ke ara taeka ni bau ma te Uea. Ti na uringa naba kakawakin arora ni maiu n te tai ae ngkai ba ngaia ae na bairea aron te tai ae na roko ibukira. A na bane ni mauna mani bua arora ni bure n taai aika nako ngkana ti rairi nanora man tanrikaki nakon te Uea n te tai aio ae ngkai naba. Te bai  naba ae kakawaki ba ti riai n aki taku ba ti a kamaiuaki ba ngaira katorika ke kain te charismatic ma ti ngkana ti karaoa Nanon te Uea n taai nako ao ni maiu inanon te maiu ni karatia. 

E rangi ni kakawaki aron mengaraoin nanora n tainako ba e na itiaki ao e na rau man raoi, ao e na aki kiriwe,  ba ti ataia ba e maeka inanora Iesu ngkana e raoi nanora ao ti namakina ana Tangira.
Ti ataia naba ba ngkana iai te aki rau ao te kiriwe ao iai teuare e buakaka are e kataia n tautaeka inanora.
Ti kakoaua ba ana bai ni buakanira bon kakiriwean  nanora n te un, te kairiribai, te tabeaianga, te kaibabaru ao a bon rangi ni maiti riki.
Aio ana tibatiba Santo Baraniko (St Francis de Sales) ibukin arora ni aki katokanikaia te un, ao e na bon ibuobuoki naba n anganira te tokanikai iaon kakiriwe ake ana anaa te raoi mai nanora.
"Ko titiraki ba ko na kanga n totokoa te un? N te tai are ko namakina iai angin te kairiribai ma te un, ao angita korakoram ni kabane, tiaki ni kawaekoa ma karaurau ao nanonna raoi. Ba n aiaron tabo ni kabowi tabeua, ao nake nakoaia te karekea te rau, e korakora riki aia tatakarua ni kataia ni katoka te karongoa, nakoia nake a karongoa. Ma ngaia are ngkana ti rokonnano n ara waki n totokoa unra, ao ti na karekea riki te kiriwe inanora nakon are imaina, ao n te tai are e bure iai baerantin mengaraoin nanora, ao e na bua inaomatana."(St Francis de Sales).
Ti a taraa nanon ana ibuobuoki Santo Baraniko aio ao ti kona ni kauaea n itera aika a maiti ba ngaia ana ibuobuoki ibukin kairan maiura nakon rikirakera n te maiu ae e tabu iaonteaba.
E kaungaira ba e riai ni maeka inanora Iesu n tainako. Maekan Iesu inanora bon ti ngkana ti reireinira arora n babaina te taonannano ma tiaki te rokonnano; te kainabaabu  ao tiaki te karongoaa, te karaurau ma n nanona raoi te bai ae ti karaoia ma tiaki te teruarua ke te kabarabae.
Ti a butia Iesu n te bong aio ba e na anganira korakorana, ba ti na kaitarai iai baika ana urua nnena inanora ao n urua marenara ma Ngaia. Ti  a butia ba e na karikirakea arora aio ni kaitaraa te un ma kakiriwe ma kariri nako,  ba e na reke ba kairan maiura  ba ti na uaia ni mengaraoi ma Ngaia inanora n tainako. Tia bon butia naba Santo Baraniko ana tataro n ibuobuoki ibukira ao ba e na raonira ni kaitarai unra ao kataakira,  n ana kawai aio n tainako.