E moa kainakin karawa iaon te aba. Aio are e mataata raoi iroun Santo Batere Bio (St Padre Pio), are ana toa te bong aio, te bong are e mate iai, 23 Tebetemba. 1968 ngke ai 81 ana ririki.

N Tebetemba 20, 1918 ao e katorobubua ian te kaibangaki Santo Batere Bio ngke a kaoti naba ikoakin Iesu iaon rabatana, ao e a riki ba te moan Tama n te Ekaretia ae e reke irouna ikoakin Iesu (Stigmata). E taekinaki ba a kua taokita n ukeuke iaon ikoakina ma akea kabarabaraana ae a kona n taekinna. A bon aki kona riki ni kabarabara ba e kanga n boiarara, kanga boiararan taian rooti, te rara ake a tiinako man ikoakin Santo Batere Bio.

Ti ongora n te bong aio n taian wareboki ana koroboki Santo Bauro nakoia kain Karatia ao e taku, "I tauraki n te kaibangaki ma Kristo ao ngkanne ai tiaki ngai ae I maiu ma e maiu Kristo.

Ti kona naba ni kangai ba e a tia ni maiu ma ngaira Santo Batere Pio iaon te aba, n tauraki n te kaibangaki ma Iesu ni katoa bong ao ai tiaki ngaia ae maiu ma e maiu Kristo irouna.

E moana kaainakin karawa Santo Batere Bio iaon te aba n arona n reitaki ni koaua ma Iesu n nanona ao rabatana ao ana kariaia ni butimai ikoakin ma marakin Iesu. Ae e kakawaki riki ba e moana kaainakin karawa Santo Batere Bio iaon te aba, n arona ni kairiia aomata nakon te kaiokaki ma Atiniban Iesu n te Takaramentu ni Kaiooki/ Penetenia, are e riki ba oin ana makuri ni katoa bong. Ti a anga ara tataro n te bong aio ao n tainako ibukia ara Berebitero ba ana anganaki te korakora n nakoaia. Ti na bubutia naba Iesu ibukira ao ibukia raora nako ba E na anganira ni kabane te korakora ni kakawaria ni kaiokaki ma ngaia ba ti aonga ni moana kaainakin karawa iaon te aba n te nano ae itiaki ao e koaua inanon te ioki ni koaua ma Ngaia n tainako.

E teimatoa n taetae n akoi te Uea nakoira, n aiaron te karo nakoia natina ae e rangi n tatangiriia, ao e kauringira nakoara irouna are katean ana temboro.

Ti bane n ataia ba bon taekan naba nnena aika inanora ao inanoia tarira ma manera nako irarikin are bon taekan ana temboro ke mwengana n ara utu, ara botaki, ara kaawa ao n ara umantabu.

Nte wareboki n te bong aio ao e  kauringira arora n taai ake ti kariaa te uaa ae bati ma aki riki, ao ngkana ti uoti rikaaki ba ti na kawakinni ke ti na kaikoi ao Ngaia E ukianako. E kaotia ba a riki aikai ba bukina ba e uruaki ana temboro ao ti bane n ienikuri moa tian ara auti ke are bon nanora.

N te Taramo n te bong aio ao e kaotia iai te Uea ba E kukurei irouia ana botanaomata.

Ana botanaomata aika a mangori, aika a mauku iaon kieia ke tao aoraki iaon kieia.

E anga te tokanikai nakoia akana a mangori, a kimareirei man nebonebo ana aomata ao a takarua ni kukurei iaon kieia, a takarua ni kamoamoa te Atua ao a taua te kabang ae e uaitera wiina,

A riki ba ana tan buaka te Uea ao a kakoroi bukini motikan taekaia akana a kaitara te Uea.

Bon anne karineaia Ana aomata ni kabaneia.

Ti na butia te Uea ba ti na kona n nora aron kakawakin karimoaan katean moa ana temboro n tainako nakon ake bon nanora ao ara auti.

Ti na bubutia te nano ae mangori n tainako n aiaron nanoia aika a wene ni mauku ke n aoraki ao iai inanoia te nano ni koaua ni kainnanoa kan akoaakia ao ni kan buokaki iroura ao iroun te Uea. Iai naba inanoia te nano ae e kariaria ana buoka te Uea, ao atakina ba e korakora ao e m'aka te Uea man riai n anganaki karieana ao ngaira ti bon rangi ni mangori n akea arora ao korakorara imatana.

Ti na butia naba ba nanora ao ara auti, ana aki naba raka rietaia ma buburaia ao tamaroaia nakon ana temboro aika ti na katei, ao ti na aneneia n neboia n te kuna ae boou n tainako ba e kukurei iroura ana botanaomata.

E anganira ae e banin n tainako te Atua ao tiaki te kamakorokoro.

Aio te iango are e na kaira ara iango n te bong aio ao e bia reke ba ara kibu ni kauring inanon maiura ngkana ti waki n angan te Atua are mai iroura ni katoa bong.

Ngke e anganira natina te Atua ae Iesu, ao e aki anganira ni karaoia n te kawai ae e kimototo ba e bon kororaoi aron wakinana. E riki n aomata n aiarora ao e maiu n aiarora. E boo ma bai ake ti boo iai n aron te nanokawaki ao te kukurei, e namakina te mengabuaka, te kabuebue ao te maitoro, e kana aekan kanara iaon te aba,...E aki toki ikanne ma e a manga kataua ba natina ae ana rikitemanna, e kataua ba e na katokai ara bure iaona ao ni kamaiura n rarana, marakina ao matena. Ti nora iai te banin ma tiaki te kamakorokoro.

Ti teimatoa n karaoa ae aki riai, ti teimatoa ni baka ao ti teimatoa n aki muti ibuakon ara kekeiaki.

E a manga kataua te Atua ba e na maeka ibuakora. Ni m'akana ae akea tiana, ao e katea te Eukari ae moan te tabu ao e maeka natina ae Iesu ibuakora n arona ae banin, n aomata n rabatana n te Eukari ae moan te tabu ao n arona n Atua ae te Teniman n Temanna.

E kataua iai te Atua ba ti na botaki ni koaua ma ngaia, n arona n Atua ae moan te tabu, moan te maka, ao moan te mimitong n te komunio!!! Ba ngkana ti butimaea Iesu n te Eukari ao e roko inanora ma te Atua ae Tamana ao te Tamnei ae e Raoiroi, ba are te Atua ngaia, ae te Teniman n Temanna. E roko naba inanora Tinara Nei Maria ba e aki kona n kamaenakoaki Atinibanin Iesu ma Atinibanin Tinana Nei Maria. N rokon naba Nei Maria inanora ao raona naba n roko anera ma kain karawa ngkai e uea iaoia ao a reitaki inanon naba Atinibanna ao ana nebonebo nakon te Atua ae te Teniman n Temanna. N te tai naba aio are e anganira te Atua kororaoina ao tabaninna ao ngaia ni kabane, ba e nang ongora nakon nanora, ara tangira nakoina, ara bubuti ma ara kakatituaraoi nakoina, ngkana e a rin inanora ao n riki n ti teuana ma ngaira. Ti banin nakoina ngkai e roko ni banin ke ti anganna kamakoron nanora, ke maitira?

Ti a butia te Atua ba e na kaotamaakaa norakin ao namakinan kororaoin ao baninin baika e anganira ao ana tangira nakoira inanon ara tai n komunio ao inanon maiura n tainako, ao ti na butia ba e na anganira te korakora n anga ngaira n kabane nakoina n tainako n ara makuri ma ara anga nano. Tera ae na aki kona ni karaoia ngkana e a roko ae bon ngaia inanora n te komunio?

E taekinaki n te Eungkerio n te bong aio aron weteakin Mataio. E oti ba e mananga Iesu n rirakin te aobiti n angabai ke aobitin te tax ao e nora Mataio n tekateka inanona. E wetea Mataio ao e tuangnga ba e na rimiuina. E teirake Mataio ao e a rimuina. Ma iai riki te bai are e karaoia Mataio ba e bon kaira Iesu nako nanon ana auti ao e amarake ma ngaia ao a manga roko raraon Mataio ao a bane ni katongnga kimareirein te mimitong ao ana Tangira Iesu.

E maiti te rongorongo inanon e karaki aio are ti kona noria ao ni kauaea.

Tiaki kona n ata ana tai Iesu n rirakira man weteira ba ti na iriria. Tao ti a taku ba ti a mengaraoi inanon ara aobiti ke n ara makuri are ti taku ba a reke iai kabaiara, ma ngaia iai nanon Iesu ae tiaki kona n ataia, ngke e a kan toua naba rarikin ara aobiti ke ara auti. Bon ibukina ba a kaokoro ana iango ma ara iango ao ara katei a kaokoro naba ma ana katei n aiaron raroan karawa ma aonteaba- n aron ana taeka ae tabu ibukira n te Tabati ae nako.

Mataio e ongo weteakina ao e aki tou n tekateka, ma e teirake ao e mananga n rimui.

Inanon ririmuiakin Iesu ao e uki nanona ao e a karina Iesu inanon ana auti are kaotan ukin nanona ni koaua.

Man ongotaekana ao ukin nanona ao a bane ni kona n namakina naba mimitongin ao kimareirein te tangira ao te kamaiuaki, raraon nako Mataio, ma raraoia raraona!

E kamatata naba Santo Bauro nakoia I Ebeto n te wareboki n te bong aio ba e anga Iesu te karatia nakon are e bon rineaia ni baintangiraia, n aron Mataio. Ti bane naba ni weteaki irouna ao e anganira ana baintangira aikanne aika bon taian karea ake a na anganira te toamau ni karaoi nakoara ni kabanina ao ni kakororaoa rabatana ae ana Ekaretia, ba ti na riki ba ana abotoro, tan kabuta ana Euangkerio, mitinare ke tao taan reirei.

Ti a butia Iesu n te tai aio ba ti na kona n ongo banaana ni katoa bong, e na anganira korakoran te angin n nano n aron Mataio are e aki tou n tekateka ma e teirake n ongotaeka ao e kauka nanona. Ti a butia naba Iesu ba e na anganira ana baintangira nakoira aika ana karea ba ti na karaoi raoi nakoara ibukina inanon maiura, ao ana maiti naba raraora, ao raraoia raraora, aika ana manga katongnga naba te kamaiuaki ao kimareirein Ana tangira te Atua.

E bae ni kauraki te taura ao e katokaki n te tabo are e na noraki iai otana. Aio kanoan ana taeka te Uea nakoira n te Tutia n te bong aio. Ai bon aron naba ara Uea ae Iesu n aron matena ibukin kamaiuara. E karietaaki n toka ieta iaon te kaibangaki. E kianako m'akan ana nanoanga ma ana kamaiu nakoira ao ti a bane ni baroaki, ma ni kamaiuaki. Iai ara tarena n tatabemanira nako aika e a tia naba te Atua n anganira, ibukin kakororaoan tibangara ni buoka ana kamaiu Iesu aio. N aiaron nanon Tairati are uean Botika, e ongotaeka ngke e karekeaki nanona iroun Iawe ba e na katea ana temboro i Ierutarem. E anga ana katanoata Tairati, 'Ngkami ni bane aika ana botanaomata, ke e mena Atuami iroumi, kam na waerake nako Ierutarem n te aba ae Iuta ba kam na katea ana temboro Iawe iai.' A bane te koraki ake a maeka irarikia ni karekei buokaia aika a rangi ni bati, ba te tirewa ma te koora, aia tianaki ma aia man ao bai n tangira ake a kakawaki ao taian karea naba ibukin te temboro, Ti a bubutia te Atua ba e na karekei naba nanora ao n anganira nakoara ibukin katean ana temboro iaon te aba ao inanora ma nanoia tarira ao manera nako. Ti a bon bubutia naba te nano n tituaraoi n ara kaubai aika iroura, aika ara bai iaon te aba ba buokan ana makuri ao ara kaubai ni maiura n tataro ba ara karea inanon ana temboro.