Aikai bon ana taeka Iesu ngke e tabe n reireinia ana abotoro ma te koraki ake a iriria. Ti ataia ba inanon irirakin Iesu ao ti na bon kakamarakeaki irouna n ana Taeka ae maiu are bon taekan te Abanuea ae Karawa.
N te Ewangkerio n te bong aio ti ongora ana kaikonaki  Iesu are te tia ununiki ae e kamaenakoi ara koraa ao iai ake a baka iaon te ririba,ibuakon akanta , ao iaon te tano ae raoiroi. E kamatata Iesu n taku ba te kora bon ana taeka te Atua aika a baka iaon taano ake bon kabarabaran naano aika kakaokoro. I taku ba ti bon kona n norira ba e nga te aekaki n tano ae ti mena iai. Bon Nanon te Atua ibukira ba e na riai ni kariki ua aika bati ana taeka te Atua inanora. Boni ti ngaia aio aron motikan taekara iroun te Uea ao aron naba  karekean te kabaia ae tokina- ba te kariki ua..
Ti ataia ba ngkana e na maiu raoi te aroka mani kairiki ua ao e bon riai moa katauraoan te tano ba e na ewa kanan te aroka iai. Ti bon riai ni katauraoi nanora ba e aonga n rin ana taeka te Atua mani maeu raoi ao n tokina ni kariki ua aika bati. Ti na urui taian atibu i nanora ao ti kanakoi baai aika a na karibaba ana taeka te Atua inanora. Bon iai muiokoara ba ti na taraia raoi ba e na maiu raoi koran ana taeka te Atua i nanora ao man kariki ua. Ba ngkana e aki kariki ua ana taeka te Atua inanora ao e na roko te tai are e na roko iai te toka man tuoa ba ti kariki ua ke tiaki. Aroka nako ake a aki kariki ua e na tua te toka ba a na koreaki ao man teenakoaki  n te ai. Ma aroka nako ake a karika ua a bane ni katukaki ao man riki ba kakukureian nanon te toka.
Tariu ma maneu bon iai te muioko ae kakakwaki ibukira ni kabane- ba ti na riai ni kariki ua. Aio are bon irian maeura n tataro ba karaoan makuri aika raraoi ni kaota ana tangira ma ana nanoanga teAtua nakoia tarira ma manera ni kabane. E a bon tia n unika koran ana taerka te Atua inanora inanon te Babetito ao e tiku ba muikoara ae kakawaki ribanan ao kamaeuraoan te aroka aio ba e na kariki ua. Ane iai tangingana ao ke ongo!! Bon aio te rongorongo ae kakawaki ibukira ao ti na butia te Atua ana karatia ba ti na kona n ongo ana taeka te Atua ao mani kaawakin ana tua. Ti na reitaki n taai nako ma tinara Nei Maria ba e na buokira ba ti na kakaonimaki nakon Nanon  te Atua ni maiura ni kariki ua aika bati. 

Inanon ara makuri n tataro n ibuobukoki nakoia tarira ao manera aika a aoraki  ao iai bai aika uoua aika a kakawaki ba ti na matata iai ao n ataia ba tera raoi te bai ae kakawaki ae ti na karokoa irouia tarira ma manera aika a aoraki.
N angin te tai ao te bai ae ti iangoia ngkana ti tataro ma te aoraki bon ti te kamarurung ao tiaki te kamaiuaki. Ba tera te kaokoro imarenan baai aika uoua aikai? Te kamarurung bon katokan te aoraki n te rabata ao te kamaiuaki bon katokan te aoraki n te nano ma te tamnei ao karekean te reitaki n tangira ae boou ma te Uea. N rongorongoia rebera ake tengaun ao ti noria ba a kamarurungaki man aorakia ruaman rebera ma ti temanna ae kamaiuaki ba teuare e a manga oki ni karaba te Uea. E bon titiraki Iesu nakon teuare e oki ni kangai;”Tiaki tengaun ake a katokaki aorakia? Ao a nga ake ruaman?
Eng, tariu ao maneu inanon ara tataro ni katoki aoraki ao te bai ae moan te kakawaki ba manga kaokakia tarira ma manera nakon te Uea ba aonga n riki ba taan irira Iesu. Are nanona ngkanne ba bon karokoan te kamaiuaki n te nano ma te tamnei.
N ana taeka te Uea nakoira n te bong aei ao ti ongora rongorongoia te koraki ake a irira Iesu. Tabeman mairouia bon te koraki ake a tia ni katokaki aorakia iroun Iesu ake a tia ni kunea te reitaki n tangira ae boou ma Ngaia. Te kamaiuaki bon reken te reitaki aio ma Iesu ao te tauraoi n iriria ni katoa bong.
N ana reta Bauro nakon Timoteo ao e kauringira Bauro arora aika a na kona ni kararoaira ma Iesu inanon ara tai n iriria. Teuana bon iangoan te kaubai are kona ni kairira nakon baruan baai aika bati riki ake a na karokoira nakon te bua ao te mate. Ba tangiran te mane (money) bon wakan taian buakaka aika bati ao karekean  te tabeainaga ma te aki kukurei inanon maiura. Bai ti roko iaon te aba n akea te bai ae ti uotia ao ti na bon kitana naba te maiu aio n akea te bai ae ti na uotia.
Ti na kabanei maiura n irira te Uea ao ti na barua n taai nako te raoiroi ao karokoan te kamaiuaki irouia tarira ma manera. Ti bia reke ba taan uouta tiaki te kamarurung ma ae kakawaki riki bon te kamaiu nakoia tarira ma manera ni kabane.    

E roko Iesu ba E na kaota rabatan ana tangira te Atua ibuakora ao ba E na anganira Onraken te Maiu iroun Tamneina ae Raoiroi.
E kaota makan ana Tangira ma ana Kamaiu te Uea nakoira iaon ana Kaibangaki are E uoti iai rawawatan ara bure mani kauka nakoira koburaken te maiu man ikoakin rarikina are E raanga mai iai Rarana ae moan  te Tabu are E na kaitiakira man ara bure ao ni karikira ba naati ngaira iroun Tamana.
N te bong aio, ae bon te toa ae Neboan te Kaibangaki ae moan te Tabu, ao ti a kauringaki iai ba inanon arora ni kananoanga inanon te bure ao ti na riai n taai nako n tararake nako Karawa n tara te Kaibangaki are E mate Iesu i aona ba ti aonga ni kamaiuaki. N aiaroia natin Iteraera ake a tenaaki n taian naeta ibukin aroia ni bure nakon te Atua ao a kamaiuaki man taran te naeta ae te buraati iaon te kai, ao ngaira ni kabane ti riai ni kauki nanora nakon ana kamaiu te Uea ae tauraoi ibukira n taai nako man te Kaibangaki ae moan te Tabu.
Tariu ao maneu, tera ae ti kona n noria ngkana ti katuturua taran te Kaibangaki are E mate Iesu i aona? Ti nora aron kororaoin ana tangira Iesu ibukira inanon ikoakina ma marakina ake E uoti i aon ana Kaibangaki? Ke tao ti bon tiku n nano uoua man aki rotaki nanora n te aeka n tangira aio? Angin te tai ao ti boni  maninga aron kororaoin ana tangira Iesu ibukira ke tao ti katuruturua ikoakin rabatana ba ngaia oin marakin Iesu. Ma n te koaua ao bakataean ma aki mutiakinan ana Tangira Iesu bon ngaia riki te bai ae rangi ni kamaraka Iesu.  Bon aio te tamnei ae I aki toki n noria inanon taran Atiniban Iesu- ba te tangira ae bakataeaki.
Tariu ao maneu ti na manga kaboua ao ni kananoa n te tai aio aron kakoauan ana tangira te Atua ibukira inanon ana Kaibangaki Iesu ae moan te Tabu. Ti na butia te Atua ba E na karanga nakoira ana karatia ba ti na teimatoa inanon te raoiroi ao ti na tataro ni bubuti buokaia taani bure ao kain te Burikatorio ba a na kamaiuaki mani makan ana Tangira ao ana Kamaiu te Atua ibuakora ae bon te kaibanganki ae moan te Tabu.
N noran marakin Iesu i aon te Kaibangaki ao ti na motinnanoia ba ti na karakai riki ara kekeiaki ni kabebea marakina. Ao tera ae ti kona ni kabebetea marakin Iesu iai? Boni karaoan nanon ana bubuti Tinara Nei Maria  nakoira n taai aikai are bon kabatian riki te tataro, te benetenia ao te aki mamatam. Ti na ongotaeka nakon ana rongorongo Nei Maria aio ngkai boni ngaia are E a tia n anganira Iesu mai aon te Kaibangaki ngke E kangai nakon Ioane;”Aio Tinam”, ao nakon Tinana (Nei maria), “Aio Natim”.

N te Kaabong 15 Tebetemba ao e kauringaki iai rawawatan ao marakin Nei Maria. Tariu ma maneu tao e bon riai ba ti na karaui raoi ni iangoi marakin Nei Maria aikai n te aro ba ti aonga n nora ao ni kakoaua raoi ana tangira n tina Nei Maria ibukira ni kabane. Ao aikai ngkanne marakin Nei Maria ake itiua:  
1. Ana taetae ni burabeti Timeon- are e taku Timeon nakon Ioteba ma Nei Maria ba “E na riki te Tei aio ba bakaia ao kamaiuaia aika a bati i Iteraera ao te kanikina ae na kakeweaki; ao ngkoe ( Nei Maria) e na ewaraki buroom n te kabang.
2.Te rabanako nako Aikubita- ao e kaoti te anera nakon Ioteba inanon te mii ni matuna ni kangai;”Teirake ao kawaekoa ni kaira te Ataei ma Nei Maria nako Aikubita ao tiku ikekei ni karokoa te tai ae N na manga tuangko, ngkai e tabe Erote ni ukeukera te Ataei ba e na kamatea.
3. Buan Iesu te Tei n te Temboro- N okia mai Ierutarem ao a aki ataia Maria ma Ioteba ae E tiku Iesu te Tei n te temboro imuia.  Ngke a ataia ba tiaki raoia Iesu ao a nako nanoia ao  a manga okira Ieruterem ni kakaea.
4. Kaitibon Iesu ma Nei Maria ngke E tabe ni uouota ana Kaibangaki- Ao a ira Iesu te koraki aika a bati ngke E uouota ana kaibangaki ao a tang man nanoangaia. Bon raoia naba te koraki tinan Iesu ae Nei Maria.
5. E tauraki Iesu iaon te Kaibangaki- Ao a tauria ni kamarakia iaon te kaibangaki. A tei irarikina iaan ana kaibangaki Tinana Nei Maria, te reirei are rangi n tatangiraki, ao Maria Matarena. Imain matena ao e taku Iesu nakon Nei Maria; “Neiko ao aei natim”, ao nakon te reirei, “Ao aei tinam”.
6. E karuoaki Raban Iesu man te Kaibangaki- Ao e roko Ioteba are te I- Arimatea ao e butia Birato ba e na anaa Rabatan Iesu. E karuoa Iesu ao e niniria n te kunikai te rinen.
7. Taunakin Iesu- Ao n uakaan ma te tabo are tauraki iai Iesu, ao iai te ruanimate teuana ae e tuai ni kabonganaki. Ao a kawanea ikekei Rabatan Iesu n ira nanoia Iutaia ao ibukina ba e uakaan te tabo aio.

Tariu ma maneu tera am iango ni marakin Nei Maria aikai? Ao terana bukina ngkai e bane ni butimaai maraki aikai Nei Maria mani kawakin inanona?Tataroakinna ao karekea tibangam ni kabebetea marakin Nei Maria.

Tariu ma maneu tera ae reke nakoim ngkana ko taonaki n te aoraki ma te rawawata? Ko iangoia ba E mena ia Iesu n te tai anne? Ao ko a tia ni kakaraba te Uea ibukin taian rawawata ma aoraki aika ko taonaki iai.
E boni koaua ae bon iai nanon te Uea ni baai ni kabane ao ti kainnanoa n taai nako te karea ae te kona n nora bain te Uea inanon baai ni kabane ao riki ai bon inanon te aoraki ma te rawawata. Ba tera raoi te bai ae riki inanon rawawatara? Ibukin nanora n tabetai ae ti tuai n tauraoi ni butimaai taian rawawata ao ti kona n taku ba e ribuaka te Uea nakoira ao akea te bai ae ti iangoia ma ti te bubuti ba ti na waekoa ni marurung. Inanon taai aikai ao e kan kaotia te Uea ba ti kainnanoia n taai nako ao  E tauraoi ni buokira. Ti bon kauringaki naba ba ti na  teimatoa n onimakina te Atua n ana tangira ae kororaoi n taai nako nakoira. Inanon naba taai aikai ao bon nanon te Atua ba e na kamoamoaki man neboaki ngkai boni Ngaia moani baai ma tokia- bon te Areba ao te Omega.
Ngkana akea te rawawata ma te aoraki ae ti kaitibo ma ngaia ao e na bon kanganga noran ana kamimi te Uea inanon maiura. Te bai naba ae kakawaki inanon taian kangang a ma rawawata  ba aio bon ara tai ae kakawaki ae ti kona iai ni buokiia taan bure ma kain te Burikatorio. N aron te makuri ni kamaiu ae karaoia Iesu iaon ana kaibangaki ao ngaira ti riai naba n tauraoi n anga marakira ma rawawatara ibukia tani bure ma ake a raroanako ma ana tangira te Uea. Te maraki ma te rawawata bon ngaia naba kawain karekean ana karatia te Atua nakoira aika ti kainanoi ibukin kaboan muin ara bure ao karikirakeara inanon te maiu ae tabu.