Mauri n ana Tangira te Uea,
N te bong aio ao ti kauringa te Toa ae Aran Nei Maria ae moan te Tabu. Ai kamimira aron kakannaton te Aine ae moan te mangori ibuakoia aine nako. E boni koaua ae ti na bon anganaki naba te aro ni kakannato ngkana ti kabanei maiura aio ibukin karaoan Nanon te Uea. Karaoan Nanon te Uea bon karokoan Ueana ibuakora are nanona ba bon uruan makan te riaboro inanon maeura. Ti na namakina n taai nako te korakora ni buakana teuare buakaka  ngkana ti katotonga Nei Maria n arona ni kabane n nanorinano, nimamannei, n ongotaeka ao n onimaki.
N te bong naba aio ao ti a manga kauringaki naba aron ana onimaki te mataniwi ni bubua are e tuanga Iesu ba e aki tau ba E na rin (Iesu) n umana ma ke ti taetae naba ao e na kamaiuaki ana toro are e aoraki. E boni koaua ba angin te tai ao ti kona n nanououa ngkana ti taetae n Aran te Uea ba a na kamaiuaki tarira ma manera. Ti na onimakinna n taai are E maka ana Taeka te Atua, ao E makuri te Uea inanon te Taeka are ti taekinna ngkana ti kakoaua te Uea ba E maiu inanora ao ti namakina te maiu ni katiteuanaki ma te Uea.  Ti na butia Nei Maria ba e na tataro ibukira ba a na karikirakeaki ara onimaki ao riki ba ti na katotonga aron tinara n nanorinano, n nimamannei ao n ongotaeka mani kakaonimaki.
Irarikin aikai ao e bon tuangira naba arora Nei Maria n taai aikai ba ti na kabatia riki te tataro, te benetenia ao te aki mamatam.   Ti bia manga kauringaki ana rongorongo Nei Maria ae moan te kakawaki aikai n te tai aio ao ti bia karakai ao ni kabatia riki ara motinnano aika a raka ibukin kabaran bure aika a rangi ni bati n te aonaba ao ibukin naba te rairannano nako te Uea imain ae e rangi ni waeremwe. 

Te nano ae itiaki man tamaroa bon ana baintangira nakoira te Atua inanon ana karatia are e anganira ba ti na teimatoa iai. Man ana karatia te Atua ao e riki n te itiaki ke e riki n Imakurata Tinara Maria ba e na rikinaomata natin te Atua ae Iesu. Nanon te miterio aio ba akea te bai ae e aki konaki ni karaoaki n ana karatia te Atua. Ai arona naba ngkana ti butia ana karatia n tainako inanon maiura ao ena bon kabaroa inanora ao ti na onrake iai. Tiaki ti onrake iai ma ti na bon kona ni karaoi ana kakai te Atua, inanora, ao nakon nanoia raora ao inanon ara makuri ni kabane. Ngkana ti butia ao tina onimakinna ni koaua ba e a roko iroura, ngkai e ongo ao e kakaonimaki n tainako te Atua.

Ti na butia te Atua ana karatia ba ti na kanakoi karibaakin nanora ni kabane.Ti na butia naba ana karatia ba ti na kona n tuki bai aika ana karibai man kabuakakai nanora, ao n urua te itiaki ma te tamaroa inanora n te tai aio. Aikai tabeua aika a reke iangoakia, ao ti a bon botii ma ake inanom n te tai aio, n angan te Atua, rinanon Atinibanin Natina ae ana rikitemanna, ara Uea ao ara tia kamaiu ae Iesu, n te bong aio:

Nanokokoraki.

Iai ana taeka St Ioane (St John of the Cross) ba ko riai ni kanakoa te nanokokoraki mai inanom ibukin raom, ba aio e na kamauna itiakin ao tamaroan nanom. Ana bai te Atua aron raora ake ti a anganna n ara tataro ibukia, ao ngaira ara bai te kaetira ma te Atua n tainako .

Te un ma te rokonnano

N te wareboki n te bong aio ao e taekinaki naba ba te un ma te rokonnano bon te bure ao ti bon ataia ba a nako man nanora aika a buakaka. Ti na kaaki unra ma ara kairiribai ao n angan te Atua ba ana bai, ao ngaira, ti na kaeti nanora ma te Atua n tainako.

Kaibabarun nanora ni kabane.

N te bong aio naba ao e anga ana taeka St Ioane Viane ae nna kataia n rairia nakoim: Tiaki ngaia anne tariu ao maneu, te karatia n kororaoi ae te itiaki, a aki ataia, ataeinimane, aika mataia ao baia, a kamaraeaki man aia mataukiro ao...Oo Atuau, ao ai bon maitira tamnei aika a uakinaki nako mone....Te karatia n kororaoi ae moan baan te tamaroa aio, a bon aki ataia naba ataeinaine aika a kabuakakaki nanoia ma tamneia, ni kaibabarun aonteaba, ake a kabaabanea aia tai ni kakabotonnaineia, ao a kabanea aia tai n iangoia ba ana katika matan te noo nako aon rabataia.....ake, n aron kunikaia aika a nanoni ba ana kabakabaka iai, a bon kaotia nakon te koraki, ba bon ngaia bai ni makuri aika a kammaira, ake a kabonganaki mai mone ba ana urui tamnei aika a itiaki man tamaroa......aika tamnei ake e korarakai iai Iesu ni kaboi n uruakin nanona ma korakaina ni maraki. Ani bon taraiia, nakai aika ti a arania ba,, a bua kabaiaia.... ao kona bon noriia nga ma ngaa tamnei aika a buakaka, ba a mimitoiaki man otabaninia atuia ma banibania. Ma te bai ae e a bon rangi ni kakubanako riki bon atakina ba tinaia, a kariaia ba a na mena natia n te maiu ae e a aki tau ibukin te Kiritian. N na bon tuangia tiina aikai ba bon akea okoroia, ba ti tebo aroia imatan te Atua ma natia aine aikai. St Joane Viane.

Ti a butia te Atua ana nanoanga , iroun natina ae ara tia kamaiu ae Iesu, ao ana karatia ba ti na kanakoi bai aikai mairoura ao e na anai ni kararoai ma ngaira n aiaron raroan mainiku ma maeao ma aroia n aki kona ni kaitibo. Ti a butia te Atua ba e na anganira ana karatia n kororaoi ae te itiaki n nano ao te tamaroa n tainako. Ko raba te Atua.  

Ti a bon rimoa moa ni katituaraoa te Atua n te ingabong aio ibukin ana baintaningira nako ao n te maiu ao te marurung are e a manga karokoira iai n te bong aio. Tia katituaroa Iesu ibukin tibangara ake a tia n reke mairoun Tinana Nei Maria. Ti a karaba Tinara Nei Maria n ara reitaki ma ngaia ae e okoro ngkoananoa ao riki n arona ae e teimatoa ni kairira iaon te maiu aio nakon natina ae Iesu.

Ngkoananoa ao tao e bon reke ara tai n tanrikaki ao n ururing ma te nano ni kakatituaraoi ibukin arora ake tia tia ni buokaki iai n ana ibuobuoki Tinara Nei Maria n ara Novena ma ngaia, ke n tai ake ti wetea ana buoka iai, ke n tai ake ti butia ba e na katanira iai ian ninirana, N tatabemanira ao bon iai ni kabane aron kamimi aikai ake a tia n reke iroura ke ti ongora mai irouia raora. E oti iai aron kororaoin ana tangira ma ana kakawakin Tinara Nei Maria nakoira, ma ae kakawaki riki bon arona ae ti ataia ba te tia kairira ni koaua iaon te aonnaba aio.

Te wareboki n te bong aio ao e kakorakora ara iango n nora te kabaia ma te kukurei mai iroun te Atua ao arora ni kawa ngkana ti mawa mairoun te Atua. Ti a riki ni mataki ao ngkana ti a kairia raora ngkana ti mawa ma te Atua ao ti na bon bane n reke n te kabuanibai.

N te tai aio ao ti a bubutia Tinara Nei Maria ba e na riki ba te tia kairira ba ti na aki baka n te manono ma raora. Ngkai e atai ni koaua arora iaon te aba ao ti na butia ba e na taui baira n tainako inanon ara borau n te maiu aio. Ti na butia ba e na kaeta kawaira ba e na reke abara n tainako ae Atinibanin Natina ae moan te Tabu.

Te bai riki ae ti na bubutia, ba e na kamaiua inanora, ana tangira n tainako. Ai tera aron koburaken ara tangira, ara nebonebo ma ara kakatituaraoi nako Iesu ngke arona ba ti te bo nanora ma nanon Tinara Nei Maria!!! Ai tera aron ara reitaki ma Iesu n te Eukari ao n tabo nako, ngke arona ba e reke iroura nanon Tinara Nei Maria!

Ti weteaki n te bong aio n kanoan te Euangkerio nakon iangoan ao noran tamaroan te raoiroi ao tarabuakan te buakaka.

E kinaki te kai man uana. E kinaki te nano man te taetae ba man kaubain nanon te aomata ao e otinako kanoana man te wi ba e raoiroi ke e buakaka.

E kamatata naba ana Euangkerio Ruka ba e kabarabaraki aron te aomata ae e onrake nanona n te raoiroi ba e ongo ana taeka te Uea ao e ira nanona. Ti tebo ma te aomata are e katea ana auti ae e koro matoana. Te aomata are onrake nanona n te buakaka ba e aki kan karaoi ake e tuangnga Iesu ao e na bon baka ana auti n te aro ae e kakaiaki (in ruins).

Ai bon arora naba. Ti namakina te korakora, te kukurei ao te tokanikai ibuakon te mwengabuaka ao te kariribai ngkana ti ongo ana taeka Iesu, n aron ae e kangai, ane ko butiai ao nna karaoia.

Tamaroan nanora ao nanora aika a raoi a kaira ara iango ao ara makuri ake a manga bon kairia raora ni kabane nakon te mwengaraoi, namakinan te tangira ao te raoi ma te rau.

Ngkana ti roko ibuakon te botaki ma nanora aika a kiriwe, ao ti na bon manga kairia aomata nakon te mwengabuaka, te kiriwe ao te buakaka.

Ti a butia Iesu n te bong aio ba e na anganira te totokanikai ni uouotakin ana tangira ao ana raoi nako buakon te koraki. Ti a butia ba e na anganira te korakora, te wanawana ao te matairiki n tainako ba ti na bweena nanoia aomata nakon te mwengaraoi ao te kukurei ma tiaki nakon ae aki botau ma nanon Iesu.

E raba te Atua are e a kaman nori nano ni kabane ao e buoki nanora aika a koaua n ukera ana tangira ma ana raoi n tainako.

Ti na reitaki man nebonebo ni kakatituaraoi n te bong aio ba ana rekenibong Tinara Maria. Ti na kaoti ara kakatituaraoi ao nanora ni kimareirei nakon te Iesu n ana baintangira nakoira ae Tinana ao Tinara Nei Maria n te bong aio.

Te bong aio bon te bong are e katauaki iroun te Ekaretia ba ana bong ni bung Tinara Maria.

N aron ae e tataneiai ni kakaraoaki ao ti bon karaoa ara botaki ni bukamarua te rekenibong ao n uoti ara bai nakon te tia koronririki ba kaotan ara tangira.

I taku ba a kaman tauraoi ami baintangira ibukin Tinara Maria n te bong aio ma kanoan te buroukuraem ibukin ami botaki n reita te kukurei ma te nano ni kakatituaraoi.

Teuana ara bai n tangira ae e rangi ni kakawaki n te bong aio bon te itera ni ba ae Kanan Tamneira n ana website te Kiribati Catholic Charismatic Renewal Service. N te bong aio ao e a kaewenakoaki te itera ni ba aio man kakoauaki n aia nebonebo ae e raka te botaki ni Charismatic iaon Biti ake a reitaki iai ma botaki n Charismatic iaon Nutiran ao Kiribati, ba aia bai n tangira ae e raka nakon Tinara Nei Maria. Ti kakatituaraoa te Atua ngkai e kataua ba e na waki te itera ni ba ae e maiu aio ao man taubobonga nakon ana rekenibong Tinara Maria ba e na riki ba nnera are ti na kona n reitira iai ma Tinara Maria, ni katoa bong, ni kananoi ara iango ma ara onimaki n taian tibatiba inanon te itera ni ba aio.

Ti na kakatituaraoi nakon te Atua ibukin ana baintangira nakoira ae iaon baintangira nako ae Tinara Maria. E anganira e Atua, tiaki ti ibukina ba e na riki mai irouna ara Tia Kamaiu, ma ibukina naba ba e na riki ba tinara ni koaua ae e na kairira man tabeakinira ni koaua ni katoa bong. 

A bon aki kona ni botau ara baintangira n te tai aio ma aron mimitongin ana tangira Tinara ma ana makuri aika e a tia n karaoi ibukira ao aika e tabe ni karaoi ni katoa bong ibukira. Ma e ngae n anne ao ti a bon boti banara n te bong aio inanon ara waki n nebonebo ao ara maroro ma ara tibatiba n te bong aio n ara tabo nako  ba ti na kaoti ara tangira ma ara kakaitau nakon Tinara, ibukin ana makuri ao ana tangira nakoira ae akea kabotauan tamaroaia aika ti a tia n nori ao ni kakoauai inanon mauira ao maiua tarira ao manera nako ni katoa bong.

Ko raba Tinara Maria n am tangira ae kororaoi nakoira. Ko raba  Iesu ngkai ko anganira tinam ba tinara ni koaua. E raba te Atua Alleluia Alleluia Alleluia.