E kamimi aron wetean Batoromaio iroun Iesu ba ngke e tabe n roko ma Biribo ao e takarua Iesu nako Batoromaio ni kangai, "Aio te Iteraera ni koaua ae akea te kewe irouna". E a manga titiraki Batoromaio nakon Iesu ni kangai, "Ko kanga ni kinaai?". E kaeka Iesu, "Imain ae e weteiko Biribo ao I noriko ian te kai te biiku".

E ringaki nanon Batoromaio n ana taeka Iesu aio ao e namakinna ae e a kaman kinaki imain rokona ao e a ota raoi nanona ba: "Te Aomata aio (Iesu) E atai rongorongoni maiu ni kabane, ao E ata naba kawain te MAIU; I taku ba I kona n onimakinna!"Ao imuina e taetae ni kaotioti nakon Iesu ni kangai; "Rabi.., boni Ngkoe Natin te Atua; boni Ngkoe Uean Iteraera"

Inanon te karaki aio ao iai te koaua ae I kona n ongo ao I kan tibaia ba E tai arora ni kabane te Atua ao bon akea te bai ae kona n raba ma Irouna. Te kauoua ba bon iai ana babaire te Uea ibukira ao n tabetai ti kainnanoia tarira ma manera ba a na buokira ni kairira nakon te Uea ba ti aonga n ota n ana babaire ao ana wewete te Atua ibukira are e a kaman tauraoi i main bungiakira.

Tariu ma maneu ti na butia te Atua ba E na kammakura Tamneina inanora ba ti na kona n ataia ae E nori ara makuri ni kabane ake ti karaoi te Atua ao E na bon rawawata man uruaki Nanona ngkana ti karaoa te bure.

N aiaron Biribo are e kaira Batoromaio nakon Iesu ao ti bia riki naba ngaira ba taan kairiia tarira ma manera nakon te Uea ba a aonga ni kona ni kaotaaki iroun Iesu aron ana tangira ma wewete ao ana muioko te Atua ibukia inanon ana babaire ni kamaiu ae moan te kororaoi ibukira ni kabane.


 


Ti ongora n te Ewangkerio n te bong aei aron Iesu n taetae ni kamaraia nakoia baritaio ibukin aroia aika bati ake a aki botau ma Nanon te Uea. Teuana aroia ae ti tuangaki ba aroia ni motikii taekaia aomata man aron tarakiia mai tinaniku ao tiaki man taran te nano.

N tabetai ao ti kabanei ara tai ao ara mane ni katamaroa aron tarara mai i itinaniku ao ti aki mannanoa aron nanora ma tamneira. Te bai ae kakawaki ba a na riai n ti teuana ara makuri ma nanora. Ti na karaoi bai ni kabane tiaki ibukin te kan atongaki raoi, ke ibukin karekean arora ke tera riki ma ti na karaoi ara makuri ibukin kaotan ana Tangira te Uea are e maiu inanora. Ngkana ti karaoa aio ao ti na kakoaua n tai nako ae ti waaki inanon te eti ao te koaua are bon mairoun te Atua.

N aiaron ae ti nakon te taokita ngkana a aoraki rabatara, ti riai naba n nanakon taokitan te tamnei ba e na tuoa tamneira ao e na anganira bai n aoraki aika a na kamarurunga tamneira. N aiaron ae ti kainnanoa te tebotebo ni katoa bong ao ti riai naba ni kaakawara te Takaramentu ni Kaiooki ao ni Kamarurung ae te Benetenia ba ao a aonga n itiaki nanora ma tamneira ao ni kakoaua n taai nako ba ti karaoa Nanon te Atua inanon maeura. Ti na butia te Uea ba E na anganira ana karatia ba ti na aki kabanei ara tai ni katamaroai tinanikura ba muina ao ti na reke naba n ana taeka ni kamaraia Iesu nakoia baritaio are ti ongo n te bong aio.


Man te boki ae Rinanon ana Taratara Iesu ibukin Ana Toa Tinara ae Uotakirakeana n te bong aio....

Nanon Iesu ibukira, nakon Tinana
Ngke e a toki ara tataro, ao e taku Tinau Maria, “N nang katauraoa te amarake ba kam a bon bae n rangi ni baki.” E kibarake man teirake Iakobo ao e taetae ma arona ae kaota te nano ni kairake, “Tinau, tinang katauraoa ngkai marikem. E a bon rangi n riao ae ko a tia ni kakaraoia ibukira.”
E mananga Tinau nakon Iakobo man katoka baina iaon angana n rabatia ao e taku, “Natiu, ko aki toki n tatauraoi n tainako n ibuobuoki. Teteinimane ngkoe ae ko rangi n raoiroi.”
E bon tara n rangi ni kukurei Iakobo ao e taku, “Ao tera ae N na karaoia?”
“Ngkana ko kona n nako n te maniba ni karekea ara ran teutana ao e na rangi n ibuobuoki.” e kaeka Tinau. E anaa te tiaeke (jug) Iakobo ao e otinako ni katiotioa ao e taku, “I aki maan.”

Tairu ma maneu E mate Iesu iaon te Kaibangaki ba E na kaboira n rarana ae moan te tabu ao n anganira te kona n riki ba natin te Atua ao te botanaomata ae rineaki I rouna. E mate Iesu ibukia aomata ni kabane n akea temanna ae katukaki.

Ma e na tabanin te kamaiuaki iroura ngkana ti butimaea te Tamnei ae Raoiroi ao n irira nanon te Atua are E tangiria aomata ni kabane ba a na roko i Karawa i rarikina. Kainaomatan te Tamnei ae Raoiroi inanon maiura ao kairakia aomata nakon te Uea boni ngaia raoi angan reken te kamaiuaki iroura. Kairakia aomata nakon te bure boni karekean te rekenikai ae rawawata iroura are bon te mate ae aki totoki i moone.

Ti bon riai ngkanne ni butia te Atua ba E na katabuira n tai nako n Rarana ae moan te Tabu ba ti na kona ni buokiia tarira ma manera ao ni kaokiia nakon te Uea inanon te rairannano. N te aro aio ao ti na katotonga iai Iesu are E anga maiuna ibukin kabaran ara bure ba ti aonga ni katonga karoraoin te mimitong i Karawa. Tariu ma maneu ti na tuoi aron maiura ao ni butia te Tamnei ae Raoiro ba E na kaotaira n arora ake aki botau ma Nanona. Ti na butia naba ana karatia ba ti na riki ba bannan ao katotongan raoi Iesu n arora ni kabane n te aro ba ti aonga n riki ba kanga taian bikan ake a na kaota te kawai nakoia te koraki ake a bua ma n raroanako ma ana Tangira ao ana Nanoanga Atiniban Iesu ae moan te Tabu.

Ti reitaki ma te Ekaretia ae banin n neboa te Atua ngkai E a tia ni kaota ana kantaninga ae moan te kororaoi ibukira ba ti na kona ni katotonga tinara Nei Maria are e uotakirake nako Karawa mani baunaki n te mimitong. Ara tangira ao ara reitaki ni koaua ma Nei Maria boni ngaia ana kawai te Ekaretia are ti a tia ni kaikawaki ao n reiakinaki iai ibukin kamaeuara ao karekean te maiu ni mimitong.
Tera aron nnen Nei Maria inanora ao n ara utu? Iai ara waaki n ara utu ke ni mwengara aika a kakoaua aron maiun ara tangira ma Nei Maria? Ti na karekea ara motinnano ae bou n te toa aio ba ti na kaboui ao ni kamarurung ara waaki n reitaki ma tinara Nei Maria ni kakaonimaki ni karaoa ara korona ni katoa bong, ni ueuena tamnein Nei Maria n ara auti ke n tataro ni bubuti nakoina ba e na kawakina ara utu ao ni buobuokira ni kainnaora nako. Ma ae kakawaki riki ba ti na ira nanon Nei Maria ni kan karikira ba bannan ao katotongan raoi Natina ae Iesu ba ti aonga ni bane ni kamaiuaki.