Te moan Kanimabong koraki bon te bong ni karinea Atiniban Iesu ma ana berita ake e anganira rinananon St Mangarita Maria (Margaret Mary). Aio naba te bong ae ana toa Santa Ingrid mai Sweden ae ngaia are e katea te moan utu n Tina ae te Dominicans iaon Sweden ao taekana ba e mate n otabaniniaki n te ota ae mimitong ao a maiti kakai ake a reke ni butiana ana ibuobuoki imuin matena.
Nanon te ara ae Ingrid iaon abana ae Sweden bon aikai: te moan benebene n nati aine, bakitoutou ao nanona teuana bon te tawaana n uteute ae e tamaroa.
N te wareboki n te Tutia n te bong aio man I-Korote (Colossians) 1: 9-14 ao e kaota iai aron ara Uea ae Iesu ae te moan benebene iaon bai nako. E kabarabaraki iai ba Inanon Iesu ao a bane n karikaki bai aika a noraki ao aika aki noraki. Te bai ae rangi ni kakawaki riki are e kabarabaraaki ikai bon aron te onikaki are e riki nakoia aomata ao bai nako, rinanon raraan Iesu n te aro are ti kona iai n tei imatan te Atua n akea barekara ao n riki ba moan benebenen nanon te Atua.
Man tebokakira iroun Iesu n rarana ae moan te Tabu ao ti kororaoi n te tamaroa imatan te Atua. Nanora ma rabatara a riki ba te tawana imatan te Atua ae koro tamaroana are E kona n kimareirei inanona Atuara n reitaki ma ngaira iai ni koaua inanon ara tai n tataro ke n reitaki ma te Atua n te tai teuana ma teuana inanon maiura.
Tao ti boraoi n iango ba akea bukin maiura ma karikara nako aon te aba ba ti kekeiakinan maiuakinan te maiu ae e tabu ao akea riki. Ti bane n weteaki nakon kimareirein te Atua i karawa n tokin maiura, are nanona ba ti bane n riai n riki n tabu ao n kekeiaki nako iai ba n tokin kawaira ao ti na riki ba taian Santa ao Santo ake bon moan benebenen te Atua i karawa n aiaron St Ingrid.
Ti na bubutia ara Uea ae Iesu ba e na tebokiira n tainako n rarana ae moan te tabu man Atinibanna ae moan te Tabu, ao n raonira ngkana ti kaniia ma n tei imatan Tamara te Atua n ara tai n tataro ibukira ma ai moarara ibukia tarira ao manera ake ti uouotia nako matana n ara tataro ibukiia. Ti na bubutia naba Iesu n te tai aio, ana karatia ba E na anganira namakinan ao ataakina ni koaua ba ti bon itiaki ao n riki ba moan benebenen nanon te Atua iaon te aba ngkana ti tei imatana n ara tai n tataro, man tebokakira n raran Atinibanna ae moan te Tabu ngkai ao n tainako.

Mauri tariu ao maneu n ana tangira ara Uea ae Iesu,

Inanon te wareboki n te Baibara, n te boki ae Etita, ao ti kona ni wareka taekan wanawanan te aine ae Etita.
Ni makorona ae “E roko Etita imatan te Uea,” ao ti nora iai aron tauraoin ma ninikorian Etita ni waki nako matan te Uea ae Atueruti ba e nang iangoa kamaiuiaia ana botanaomata ake a nang bane ni kamateaki n ana waki ni kairibai Aman ae temanna ana tabonibai Atueruti. E taekinaki ba e kanako taeka Etita nakoia ana botanaomata ba ana reitaki inanon tenibong n tataro ma ni kamangoria ao n aki mamatam imatan te Atua, ma te nano ni koaua. Ngke e a koro tenibong ao e a mananga ma te ninikoria ao te onimaki.
E taekinaki imain te makoro aio aron ana tataro Etita nakon te Atua ao ibuakon ana taeka ao e kangai nakon te Atua, “Anganai te ninikoria ngkoe aia Uea atua ao mataniwia tan tautaeka. Wiwinai taeka aika a tangiraoi ngkana I kaitaraa te Uea ae Aatueruti. Bita nanona nakon ribaakin aiara ae Aman ba e aonga ni kabuanibai ngaia (Aman) ma raona ni bane.”
Tariu ao maneu iai te iango ae moan te nano man kakawaki man te taeka ae wiwinai taeka aika a tangiraoi ba ti kona nora iai bannan te WANAWANA are e reke iroun Etita, ae bon mai iroun te Atua. Ngke e a tia ni katauraoia Etita ao e nang mananga nakon te Uea ao e taekinaki ba “ E koro tamaroana, ao e raneanea matana n te kukurei ma te tangira ma e koro te maku inanona.”
N rokona imatan te uea are Atueruti ao e bitaki nanon te Uea nakon te nimamannei ao te tangira ae koro ao e ongo ana bubuti Etita ao a maiu ana botanaomata Etita ae Iteraera.
Tariu ao maneu, aio teuana te wareboki ae aki toki n okioki inanon te nebonebo ao tao iai nanon ara Uea ae Iesu iai nakoira ni kabane. Bannan Etita aio bon te banna ae tangiria Iesu ibukia ana tabonibai ake e a tia n rineia ba taan kairiiri, aika a na kamaiuia ana botanaomata te Atua. Aio naba te wewete nakoira ni kabane ngkai ti bane n kairiiri ni kabane, man te utu, n te botaki, te kaawa ao te tautaeka. E anganiira arora n tataro, te kamangorira ao te aki mamatam ma te nano ae koaua. Ao ti na waki ma te onimaki ba e na wiwinira te Atua ara taeka ma arora ao ti na tokanikai iaon aiara ma kanganga aika a na kaitaraira, tiaki man korakorara ma ni korakoran ao m'akan ara Uea ae Iesu.
Ti na bubutia te Atua ana karatia ba ti na kona n uringnga n tainako n okirikaaki nakoina n aron Etita ao n aron ana rongorongo Tinara Nei Maria ae e teimatoa ni bubutira, te maiu n tataro ao te aki mamatam, ba ti aonga ni karaoa ara makuri ni kairiiri ni koaua (n aki manikangare) ao ma te korakora, te ninikoria ao te wanawana mairoun te Atua n tainako.

N te bong ae te Moanibong ao e kauringaki iai ana Toa Santo Ioane te Tia Babetito ni kaota aron matena ae e kakannato ni kakoroa bukinana iroun te Uea ni katauraoa kawain natina ae Iesu ae boni Ngaia te Kawai, te Koaua ao te Maiu nakon Tamara.
E mate Santo Ioane ibukin te KOAUA. E aki wimakiki n kaonakoa neiere buun tarin Erote ni kaota arona ae e aki riai i matan te Atua ni mataiakina buun tarina are bon te Uea ae Erote. E bane maiun Santo Ioane n tataekina te koaua ao e mate ibukin te koaua. Tao ti na kangai ba tera te KOAUA. Ti bon bane n ataia ba te Atua, e ti tatangira te koaua ao tiaki te kewe. Ti bon bane naba n ataia ba te wanawana e reke man ataakin te koaua ao kakaraoan te makuri inanon te koaua. Ti bon bane naba n ataia ba te kewe bon kaaitaran te koaua ao bon ngaia kawain ma b'akan te nanobaba.
Maitira ara tai ae ti a tia iai n kararoaira man te koaua ba ti baka n aki noria ke n ataia ngke ti bon ataia ba ti riai n tei iaona?
Baikara baai aika a riki man karaoan anne? A kakukurei ke a kananokawaki? A karekea te raoi ke a karekea te mangaongao n ara botaki ma ara community? Ao bon iroura n tatabemanira nako, maitira ara tai ae ti babaina te kokoaua ao e reke te rauaki n nano iroura? Ke maitira ara tai ae ti kewe iai ao ti aki rau?
Tariu ao maneu, ti na bubutia te Atua n te tai aio n aran Natina ae Iesu ba E na anganiira te kakorakoraaki n tainako ba e na riki te KOAUA ba ara kambati (compass) inanon maiura. Ti na butia ba E na anganira te karatia ba ti na kona ni maiu inanon Iesu ae te KOAUA n aron Santo Ioane te Tia Babetito are e aki wimakiki ao e ninikoria iaon te koaua n tainako. Ti na bubutia te Atua ba E na kakorakoraira n tei n te koaua n tainako ba e aonga n reke inanon maiura kabaian te wanawana ao tiaki tekebuakan te nanobaba.

Tariu ao maneu, mauri n ana Tangira ara Uea ae Iesu,
Ti na reita aron te bong are ngkoananoa are 29 n Aokati. Irarikin are bongin te toa ae kauringan maten Santo Ioane te Tia Babetito iroun te Ekaretia, ao bon ana toa naba Tinara Nei Maria,  n arana ae Uean te Marurung (Our Lady of Good Health).
E bon kona n nako ara iango ni kananoa nanon aran Tinara ae tatangiraki aio iroura, ao aikai tabeua iango mai ikai ao kam bon kona naba n ikotia ma ake iroumi, ni kabaranakoan kakannaton ao nanon ana rongorongo Tinara Nei Maria iaan arana aio – Uean te Marurung.
1. E mena iroun Tinara Nei Maria buokara ibukin marurungin rabatara.
E buokira ni katoki aorakira ma kainnanora n aorakira, n uan ana bubuti nakon Natina are e ongoongo irouna. Ti ataia ba e karokoi ara bubuti ngaira natina aika aomata ni kabaneia, nakon Natina ibukin buokara n aorakira ma mamaran rabatara.
Ibukira ngaira aine, e riki Tinara Nei Maria bon te banna, ae ti riai ni katotongnga, n tein rabatara, ba bon mai iroura ae e maiu man otinako mai iroura te botanaomata, are te mwioko ae moan te mimitong. E itiaki rabatan Tinara Maria ba e Imakurata- ti riai naba n maiu ma rabatara aika a itiaki. Ti kona n iangoia ba inanon ana tai ni maiu iaon te aba ao e kunnikaia n tainako n kunikai aika a mangori ma a itiaki. E bon bae n keiaki n tainako inanon te marurung ao te mamara ni kakaitiaka nanona ma nanon mwengaia, ibukin mwengaraoin Natina Iesu ao tibura are Santo Ioteba. Ngaira aine, man itiakira ao konamakira n kateimatoaa te itiaki ao ana bon toronibwai ara botanaomata i matan te Atua.

Inanon au tai n reirei i Canberra i Aotiteria ao I a nako n te taina ni kawara te tabo n tataro teuana are kanga bon Bangotan Nei Maria iaon Aotiteria. N rokou ikekei ao e bon rangi n rotaki nanou n namakinan angin te tabo aio are I taku ba e onrake n ana tangira te Uea ao kanga akea te moan bai are e reke ba ai bon ti te kan tataro. I nako ngkanne ni kawara temanna te Tama ian te kai teuana ba Nna kaotibure ao bon iai naba au korona ae I uotia ba e na katabuaki. Ngke I a roko iroun te Tama ao e a nora au korona inanon baiu ao e taku; “Ai tikiraoira te bai ae ko uouotia”. E a manga titirakinai ni kangai; “ Ao ko ataia ba e aera ngkai e moanaki te korona man te kaibangaki? E aki waekoa n reke au kaeka ma e a manga kabarabara te Tama n taku, “Ko atai moromoron te korona aika nimabui? kanga a tei ibukin ana karaoiroi te Atua ae E kani kabaroa iaom. Ma ti teuana aron reken taian kakabaia ma karaoiroi aikai ba ti te KAIBANGAKI.

E boni koaua tariu ma maneu ae te kaibangaki bon te bai ae ti riai n rinanona ao akea ae e kona ni birinako ma iai. E taku ana taeka te Uea nakoira n te Tabati aio ba ti riai ni kaakeaira boni ngaira,ti na tabeka ara kaibangaki man irira Iesu.

N tabetai ao ti titiraki nakon te Uea ba e aera ngkai NGAI ae I anganaki te maraki ma te rawawata ao ti taku ba E ribuaka te Atua nakoira. Ke tao n tabetai ao ti bubuti ba e na kanakoaki mairoura te kaibangaki ba ti tuai n tauraoi ni butimaia. Ma te bai ae kakawaki ba ti riai n tauraoi ni waki nako n uota ara kabaingaki ni karokoa tokina. N aiaron Iesu are E uota ana kaibangaki ni karokoa tokina n te kawario ao ti riai naba ngaira ni keiaki ni uoti ara kaibangaki ni karokoa tokina ba ti aonga ni kona ni karekea uana are bon te kona ni mangauti ma Iesu inanon te mimitong. Ngkana ti taku ba ti kan nora makan te Atua ibuakora ao akea riki kawaina ba ti rinanon ana kaibangaki Iesu. Korakorara inanon ara botaki ni charismatic bon ti inanon naba te kaibangaki. Tariu ma maneu ti na butia te Atua ba E na anganira te tauroai ni butimaai ara kaibangaki ao n aki bakataeia ibukina ba ngkana ti anganaki te kaibangaki ao bon iai nanon te Atua ae moan te kakawaki iai ibukira.