Ti bane n uringa n te bong aio Santa Monica are tinan Santo Augustine. E rangi ni kakanato te tina aio ibukin korakoran ana onimaki n tataro ibukin natina ae Aukitino ba e na rairaki maiuna nakon te Uea. E ngae ngke e aki kaekaekaki ana tataro ni bubuti i nanon ririki aika bati ao e bon aki bara nanon te tina aio ni karokoa ae e a kaekaki ana bubuti ba e raira nanona natina ae Aukitino; e riki ba te Tama ao imuina e te tia reirei ae kakannato man rabakau. Ibukin rianakon wanawanana ao e a tia te Ekaretia n tabekia nakon aia baonikarea aika a tabu n riki ba te Santo ao ni karikaki naba ba Taokitan te Ekaretia.

Te reirei ae kakawaki ikai ba ti na riai ni kakatotonga Santa Monica n onimakina te Atua ba E tauraoi ni kaekai ara buburti n taai nako ao ba E na bon kaekaira n aron ae E ataia ba te kabanea n tamaroa ibukira. E taku te taeka n rabakau teuana ba ngaira aomata ti bon ti kona n nora are i tabon bairira; ma te Atua bon akea tokin ana taratara ao Ngaia ae te Atua ae kariki baai ni kabane ti bon aki kona n rota wanawanana ma makana. Ngaia are e bon riai n taai nako ba ti na onimaki ngkana ti bubuti ao n tauraoi ni muiokoi arora ma kainnanora ni kabane i nanon bain te Uea.

Teuana naba te bai ae reireinira Santa Monica ba bon ti ara bai ngaira aomata te tataro ni bubuti ao bon ana bai te Atua te kamaiu ma te rairannano. Bon aio naba te reirei ae kakawaki iroura ngaira kain te botaki n tataro ibukia aoraki ba n tabetai ao ngkana ti tataro ibukin te aoraki ao akea ara kantaninga ba ti reken te marurung iroun te aoraki ao n tabetai ti kona ni marara ngkana e aki marurung ara aoraki. Ti riai ni kawakinira n taai nako ba t i na aki roko n ana maake te Atua ma ti na teimatoa n ara onimaki ni bubuti ma te aki barannanno.

Te maiu ae tabu bon Nanon te Atua ae tangiria ibukira ni kabane ba ti aonga ni bane kamaeuaki. Te maiu inanon te raoiroi bon kaotan te wanawana iroura n tauraoi butiamaea Tia Mare ngkana E a roko. N rongorongoia aine ake niman ake a wanawana, are ti ongo n te bong aio, ao I taku ngai n au iango ba baan aia taura are a uouotia bon taekan te maiu ae tabu are a maiu inanona ao ngaia are e katauraoia ni butimaea te Tia Mare n rokona.

Tao a na bati ara iango n titiraki ba e na kanga n reke te maiu ae tabu iroura. I bon irou ao aikai tabeua buoka n iango aika a na kona ni karekea te maiu ae tabu iroura. Teuana bon te tauraoi n rinnako inanon te maiu ni kainnano n aiaron te maeka n te rereua ba ti ngaia te anga ae ti kona iai ni kainaomataki mani katabetaben te maiu aio ao mani kona naba ni kaitibo iai ni koaua ma te Uea. Ara makuri ni mitinare ae kororaoi e na bon kainnanoa te maiu inanon te aki kaubai ma te nanorinano ao te tauraoi ni kona ni kitana arora ni mwengaraoi. Ma ae kakanato riki bon te maiu n ongotaeka ao te tauraoi n nako ike E kairira nako iai te Uea, n aiaron Betero are e ongotakea iroun Iesu ni kabaka te karaun n aron are e tuangaki. Te aki kaubai, te ongoateka ao te nanorinano bon ngaia ae na anganira te kona n rooti ao n ringii maeuia tarira ma manera ake ti na karokoa irouia ana Tangira, ana Nanoanga ma makan ana Kamaiu te Uea.

Ngkana ti boni karaua ni iangoia ba tera te Maiu ae Tabu ao ti na kunea ba ngaia bon katotongan Iesu. A na bon akea ara kanganga ni karekea te aeka ni maiu aio ngkana ti nim n taai nako ma Iesu. Inanon rikira n ti teuana ma Iesu ao I taku ba a na bane n ti teuana nanora ma St Padre Pio n ana tataro teuana imain matena are e kangai,”Ko raba te Atua ngkai I ataia ao I kakoaua ba Ko maeka inanou ao ngai Inanom.”

E kamimi aron wetean Batoromaio iroun Iesu ba ngke e tabe n roko ma Biribo ao e takarua Iesu nako Batoromaio ni kangai, "Aio te Iteraera ni koaua ae akea te kewe irouna". E a manga titiraki Batoromaio nakon Iesu ni kangai, "Ko kanga ni kinaai?". E kaeka Iesu, "Imain ae e weteiko Biribo ao I noriko ian te kai te biiku".

E ringaki nanon Batoromaio n ana taeka Iesu aio ao e namakinna ae e a kaman kinaki imain rokona ao e a ota raoi nanona ba: "Te Aomata aio (Iesu) E atai rongorongoni maiu ni kabane, ao E ata naba kawain te MAIU; I taku ba I kona n onimakinna!"Ao imuina e taetae ni kaotioti nakon Iesu ni kangai; "Rabi.., boni Ngkoe Natin te Atua; boni Ngkoe Uean Iteraera"

Inanon te karaki aio ao iai te koaua ae I kona n ongo ao I kan tibaia ba E tai arora ni kabane te Atua ao bon akea te bai ae kona n raba ma Irouna. Te kauoua ba bon iai ana babaire te Uea ibukira ao n tabetai ti kainnanoia tarira ma manera ba a na buokira ni kairira nakon te Uea ba ti aonga n ota n ana babaire ao ana wewete te Atua ibukira are e a kaman tauraoi i main bungiakira.

Tariu ma maneu ti na butia te Atua ba E na kammakura Tamneina inanora ba ti na kona n ataia ae E nori ara makuri ni kabane ake ti karaoi te Atua ao E na bon rawawata man uruaki Nanona ngkana ti karaoa te bure.

N aiaron Biribo are e kaira Batoromaio nakon Iesu ao ti bia riki naba ngaira ba taan kairiia tarira ma manera nakon te Uea ba a aonga ni kona ni kaotaaki iroun Iesu aron ana tangira ma wewete ao ana muioko te Atua ibukia inanon ana babaire ni kamaiu ae moan te kororaoi ibukira ni kabane.


 


Te tauraoi n taai nako ibukin te Uea boni ngaia aron uakoraan wanawanara iroun te Uea. Tariu ma maneu n tabetai ao ti taku ba e tei te tai ao ti taku naba ba e kiriaria te tai ae E na weteira iai te Uea. Ma ti kakoaua n te wareboki n te bong aio ba aio te aeka n tai are ti aki kona n ataia ba e na roko nningai. Tariu ma maneu aio te koaua ae ti riai ni butimaia ao ni kammakuria inanora ba muina ao ti reke n te kabuanibai. Bon kaotan te wanawana ni koaua iroura ngkana ti tatauraoi n taai nako. Bon aio naba ana rongorongo Nei Maria nakoira ba ti na maiu n te bong aio n aiaron are ai ara kabanea ni bong. N aiaroia aine ake niman ake a wanawana ao ti na tatauraoi ma ara baa ba ti aonga ni kona ni butimaea te tia Mare ngkana E a roko. Ara baa bon te maiu inanon ana karatia te Atua.

N tabetai ao ti taku ba iai te ingabong ma n aron are ti a tia n rereiaki iai irouia ara Tama ni Kiribati ao ae tataekinna naba te Tama Ikataere, ao ti riai n norira n taai nako inanon te tai ae NGKAI ba bon akea te ingabong ao ti riai ni kamateraoa ana baintangira te Atua nakoira ae E anganira are bon te tai ae NGKAI ao ni kakoaua ba ti kabongana ibukin neboana Ngaia ae te Atua. Ti na bane ni kamanena raoi te tai aio ao ti na katabuira n taai nako ibukin ana Tangira te Uea. N te aro aio ao ti na bon kakoroa raoi iai aron ana Babaire ni kamaiu te Atua ibukira are E a kaman kawenea mai moana are bon te maeka ma Ngaia i Karawa inanon te mimitong.

Ti na teirake ao ti na makuria Nanon te Uea aio ao riki ti na waaki ni buokiia tarira ma manera ni kaokia nakon te Uea inanon te rarannano. Ti na butia te Atua ba E na nanoangaira ao E na anganira ana karatia ni barua te raoiroi inanon maiura ao ni kan taua bain Natina ae Iesu are E aroria nakoira n taai nako ba E aonga n riki ba ara kaaben are E na katanira man taian kabuanibai nako ao mani karokoira raoi ni mwengara ni koaua irarikin Tamana ao Tamara ba ti na bane ni katonga iai kororaoin te kukurei.    

Ti ongora n te Ewangkerio n te bong aei aron Iesu n taetae ni kamaraia nakoia baritaio ibukin aroia aika bati ake a aki botau ma Nanon te Uea. Teuana aroia ae ti tuangaki ba aroia ni motikii taekaia aomata man aron tarakiia mai tinaniku ao tiaki man taran te nano.

N tabetai ao ti kabanei ara tai ao ara mane ni katamaroa aron tarara mai i itinaniku ao ti aki mannanoa aron nanora ma tamneira. Te bai ae kakawaki ba a na riai n ti teuana ara makuri ma nanora. Ti na karaoi bai ni kabane tiaki ibukin te kan atongaki raoi, ke ibukin karekean arora ke tera riki ma ti na karaoi ara makuri ibukin kaotan ana Tangira te Uea are e maiu inanora. Ngkana ti karaoa aio ao ti na kakoaua n tai nako ae ti waaki inanon te eti ao te koaua are bon mairoun te Atua.

N aiaron ae ti nakon te taokita ngkana a aoraki rabatara, ti riai naba n nanakon taokitan te tamnei ba e na tuoa tamneira ao e na anganira bai n aoraki aika a na kamarurunga tamneira. N aiaron ae ti kainnanoa te tebotebo ni katoa bong ao ti riai naba ni kaakawara te Takaramentu ni Kaiooki ao ni Kamarurung ae te Benetenia ba ao a aonga n itiaki nanora ma tamneira ao ni kakoaua n taai nako ba ti karaoa Nanon te Atua inanon maeura. Ti na butia te Uea ba E na anganira ana karatia ba ti na aki kabanei ara tai ni katamaroai tinanikura ba muina ao ti na reke naba n ana taeka ni kamaraia Iesu nakoia baritaio are ti ongo n te bong aio.