Tairu ma maneu E mate Iesu iaon te Kaibangaki ba E na kaboira n rarana ae moan te tabu ao n anganira te kona n riki ba natin te Atua ao te botanaomata ae rineaki I rouna. E mate Iesu ibukia aomata ni kabane n akea temanna ae katukaki.

Ma e na tabanin te kamaiuaki iroura ngkana ti butimaea te Tamnei ae Raoiroi ao n irira nanon te Atua are E tangiria aomata ni kabane ba a na roko i Karawa i rarikina. Kainaomatan te Tamnei ae Raoiroi inanon maiura ao kairakia aomata nakon te Uea boni ngaia raoi angan reken te kamaiuaki iroura. Kairakia aomata nakon te bure boni karekean te rekenikai ae rawawata iroura are bon te mate ae aki totoki i moone.

Ti bon riai ngkanne ni butia te Atua ba E na katabuira n tai nako n Rarana ae moan te Tabu ba ti na kona ni buokiia tarira ma manera ao ni kaokiia nakon te Uea inanon te rairannano. N te aro aio ao ti na katotonga iai Iesu are E anga maiuna ibukin kabaran ara bure ba ti aonga ni katonga karoraoin te mimitong i Karawa. Tariu ma maneu ti na tuoi aron maiura ao ni butia te Tamnei ae Raoiro ba E na kaotaira n arora ake aki botau ma Nanona. Ti na butia naba ana karatia ba ti na riki ba bannan ao katotongan raoi Iesu n arora ni kabane n te aro ba ti aonga n riki ba kanga taian bikan ake a na kaota te kawai nakoia te koraki ake a bua ma n raroanako ma ana Tangira ao ana Nanoanga Atiniban Iesu ae moan te Tabu.

Man te boki ae Rinanon ana Taratara Iesu ibukin Ana Toa Tinara ae Uotakirakeana n te bong aio....

Nanon Iesu ibukira, nakon Tinana
Ngke e a toki ara tataro, ao e taku Tinau Maria, “N nang katauraoa te amarake ba kam a bon bae n rangi ni baki.” E kibarake man teirake Iakobo ao e taetae ma arona ae kaota te nano ni kairake, “Tinau, tinang katauraoa ngkai marikem. E a bon rangi n riao ae ko a tia ni kakaraoia ibukira.”
E mananga Tinau nakon Iakobo man katoka baina iaon angana n rabatia ao e taku, “Natiu, ko aki toki n tatauraoi n tainako n ibuobuoki. Teteinimane ngkoe ae ko rangi n raoiroi.”
E bon tara n rangi ni kukurei Iakobo ao e taku, “Ao tera ae N na karaoia?”
“Ngkana ko kona n nako n te maniba ni karekea ara ran teutana ao e na rangi n ibuobuoki.” e kaeka Tinau. E anaa te tiaeke (jug) Iakobo ao e otinako ni katiotioa ao e taku, “I aki maan.”

Ti reitaki ma te Ekaretia ae banin n neboa te Atua ngkai E a tia ni kaota ana kantaninga ae moan te kororaoi ibukira ba ti na kona ni katotonga tinara Nei Maria are e uotakirake nako Karawa mani baunaki n te mimitong. Ara tangira ao ara reitaki ni koaua ma Nei Maria boni ngaia ana kawai te Ekaretia are ti a tia ni kaikawaki ao n reiakinaki iai ibukin kamaeuara ao karekean te maiu ni mimitong.
Tera aron nnen Nei Maria inanora ao n ara utu? Iai ara waaki n ara utu ke ni mwengara aika a kakoaua aron maiun ara tangira ma Nei Maria? Ti na karekea ara motinnano ae bou n te toa aio ba ti na kaboui ao ni kamarurung ara waaki n reitaki ma tinara Nei Maria ni kakaonimaki ni karaoa ara korona ni katoa bong, ni ueuena tamnein Nei Maria n ara auti ke n tataro ni bubuti nakoina ba e na kawakina ara utu ao ni buobuokira ni kainnaora nako. Ma ae kakawaki riki ba ti na ira nanon Nei Maria ni kan karikira ba bannan ao katotongan raoi Natina ae Iesu ba ti aonga ni bane ni kamaiuaki.