Bakate. Wiki   7.                   Kanimabong 

Warekan aia Makuri Abotoro. 25:13-21 

E roko I kaitareia te uea ae Akeriba ma neiere Berenike, ao a nako ni kamaura Betito, Ngke a maan n tiku, ao e taekina Bauro Betito nakon te uea, ao e kangai: “Iai ikai temanna te aomata ae katukaki ni kabaeaki irouni Berika. Ngke I mena i Ierutarem, ao a tangitang i bukina mataniwa berebitero ma aia unimane I Iutaia, ao a bubuti ba e na kabureaki. Ao I tuangia ba a aki tataneiai i Roma ni kaburea te aomata ngkana e tuai ni kabowiaki i mataia tani bukinna ma n anganaki ana tai ni kaeka bukinana. Ma ngaia are a roko ikai, n aki baenikai, n te bong naba are i muina. I tekateka n te bao ni motikitaeka, ao I tua ba e na kairaki te aomata arei nakoiu. Ngke a kaitara ma ngaia tani bukibuki, ao a aki kaota te bai teuana n taekan ana bure, n ai aron are I taku ba a na kaotia. Ma bon ti taiani kauntaeka i marenaia n taekan aia Aro ao n taekan te aomata temanna ae Iesu, ae e a tia ni mate, ao are e taku Bauro ba E a maiu. E bon aki reke au iango ngai n te aeka n rongorongo arei, ao I titirakinna ba e kan nako Ierutarem ke e aki, ba e na motikaki taekana iai n te rongorongo anne. Ma a e katea ana bubuti Bauro ba e na kawakinaki taekana i main ana moti te embera ae kakanato. Ai ngaia are I tua ba e na kawakinaki ni karokoa ae N na kanakoa nakoni Kaitara.’ 

Te Taramo. 103: 1-2, 11-12, 19-20

Kaekana:  E tekateka te Uea i karawa.

Tamneiu, neboa te Uea; Nanou ni bane, neboa arana ae tabu.

Tamneiu, neboa te Uea, Tai manuoka ana karea teuana. K

Aron rietatan karawa ietan aonaba, Ao ai aroni korakoran ana tangira nakon ane makua.

Aron raroani mainiku ma maeao, Ao ai aroni kararoan ara bure irouna. K

E katea kaintokana te Uea i Karawa, E uea i aonaba ni kabuta.

Karaoiroa te Uea, ngkami ana anera, Aika kam maka ma ni korakora

Ni ira nanon ana taeka. K    

Alleluia, alleluia

I nako mairoun te Tama nako aon te aba, Ao ngkai, I kitana aon te aba n okira te Tama. Alleluia 

Te Euangkerio 

Wareken ana Euangkerio Ioane  21: 15-19

I muin te amarake, ao E kangai Iesu nakon Timon Betero: “Timon ae natini Ioane, ko tangirai riki nakoia uakai?” E kaeka ni kangai: “Te Uea, ko ataai ba I tangiriko.” E kangai Iesu nakoina: “Kaamarakeia au tibu ataei.” Ao E manga titirakinna Iesu ni kangai: “Timon ae natini Ioane, ko tangirai?’ E kaeka Betero ni kangai: “Te Uea, ko ataai ba I tangiriko. “Ao E taku Iesu nakoina: “Kaamarakeia au tibu.” Ao E titirakinna Iesu n te katenua n tai ni kangai: “Timon ae natini Ioane, ko tangirai?” E rawawata nanoni Betero, ngke E katenua ana titiraki Iesu ba e tangiria ke e aki, ao e kangai nakoina: “Te Uea, ko atai bai ni kabane, ko bon ataai ba I tangiriko.” E taku Iesu nakoina: “Kaamarakeia au tibu. I bon tuangko ae koaua: ngke te tei ngkoe, ao ko boni kabaea nukam, ao ko nako ike ko kan nako iai; ma ngkana ko a kara, ao ko na takini baim, ao e na kabaea nukam temanna, ao e na kairiko nako ike ko aki kan nako iai.” E taekina anne ni kaota aroni mateni Betero are e na neboa te Atua iai. I muin anne, ao E kangai nakoina: “Ko na irai.”

 

Tibatiba: Timon ae natina Ioane, ko tangirai? 

E koaua are ti a bon ngae n ongongo te karaki aio ao tao ti a bon ata raoi nanona. Ma I takungai ba e na bon kaokoro nanona ngkana ti iangoia ba E a bon roko Iesu iroura n te bong aio ao E takaruaea arara man titirakinira ba ti tangiria ke ti aki. Eng ngkana e riki aio nakoira ao tao ti na bon katotonga aroni Betero ni kaekaka Iesu n aki rangi n iangoa ara kaeka nakon ana titiraki Iesu ma n te kateniua n tai ao e na bon rawawata nanora ba e aera ngkai E a kaokioka ana titiraki Iesu. Ma E kan kauturuturua ikai Iesu ba arora n tangira Iesu bon tiaki te bai ae na nako man atura ma e na bon riai n nako ma inanora ni koaua.

Irarikin anne ao ao E bon tangiria Iesu ba ti na tangiria n aron are E a tia n tangirira iai. Ma ana tangira Iesu ibukira bon te bai ae kababanea nakoira. E kororaoi ana tangira te Atua ibukira n tai nako. Ma iai te bai riki teuana ba tera arora ni kaota ara tangira nakoina. E tuangira Iesu ba ngkana ti tangria ni koaua ao ti riai ni kaotia n ara makuri ni kammarakeia tibu ataei ao tibu ni kabane. N ai aron te tia kawakin tibu ao ti riai n tauraoi ni kaburei maiura ibukia ake ti muikoaki ba ti na kawakinia. Eng tibu bon maan aika a kainnanoa n tai nako kawakinaia raoi man taian kabuanibai ao mairouia tan kamarua. Ma te bai riki teuana ae ti riai ni kakoaua ba ngkai boni ngaira rabata aika maamra ao ti riai ni kattotonga Betero n ara kaeka ae kangai;”Te Uea Ko atai bai ni kabne , Ko ataia ba I tangiriko.” Ngkai ti bon mamara ao ti muiokoi arora ni kabane inanon bain Iesu ba e na kawakinira ao ni buokira ba ti na teimatoa n tangiria.      

Bakate. Wiki   7.                   Kaabong 

Warekan aia Makuri Abotoro. 22:30, 23:6-11 

N te bong are imuini kabaeani Bauro, ao e kan ataia mataniwin te tanga ba tera oini bukinana irouia I Iutaia. Ma ngaia are e kabara, ao e tuangia mataniwia berebitero ma teTanirim ni kabanea ba a na botaki. Ao e kaira Bauro ni kateia I mataia.

E ataia Bauro ba te korakina bon Tatukaio ao te korakina Baritaio. Ma ngaia ae e kanenea banana i matan te Tanirim, ao e kangai: “Tari, bon te Baritaio ngai ao natia Baritaio. Ao e kabowiaki taekau ngkai i bukin ara kantaninga ae mangautia mate.” Ngke e a tiba atonga te taeka anne, ao e bwenauaki iai te botaki. Ba a taku Tatukaio ba akea te mangauti ao akea te anera ao akea naba te tamnei, ao a taku Baritaio ba iai baikanne. Ma ngaia are e bati te karongoa. A teirake tani koroboki tabeman ake Baritaio, ao a kakorakorai banaia ni kangai: “Bon akea buakakan te aomata aei ae ti noria. Ao ngkana tao e taetae te tamnei ke te anera nakoina?” Ao e rikirake te kauntaeka. E maku mataniwin te tanga ba tao e nangi mate Bauro irouia, ao e karokoia tautia ba a na raweia mai buakoia ma ni kaokia nakon te nono.

Ngke e a bong, ao E roko te Uea ni kawaria, ao E taku nakoina: “Keiaki, ko a tia ni kakoaua taekau i Ierutarem; ko riai naba ni kakoaua taekau i Roma.” 

Te Taramo. 16: 1-2, 5,7-11

Kaekana:  Kawakinai te Atua, ba I onimakiniko 

Kawakinai te Atua, katanau ngkoe, I kangai nakon te Uea: “Atuau Ngkoe.

Te Uea, Ngkoe tibangau ma au mangko, Boni Ngkoe ae ko kawakina tibau.” K

I karaoiroa te Uea ae buoka au iango, ao e reireiai oin nanou ni bong;

I taua te Uea i matau n tai nako: Ngkai E tei i angataiu, ao I aki baka. K

E kukurei nanou, e kimareirei tamneiu, e rau rabatau n aki maku.

Ba ko aki katuka tamneiu I Tiore, Ko na aki kataua raom n nora te maka. K

Ko na reireiai kawain te maiu; Ane i matam te kabaia ae kororaoi,

ao i angataim te kimareirei, ae akea tokina. K 

Alleluia, alleluia

N na kanakoa Tamnein te koaua nakoimi: E na kairingkami nakon te koaua ae banin. Alleluia. 

Te Euangkerio 

Wareken ana Euangkerio Ioane  17: 20-26 

E tararake Iesu nako karawa, ao E taku: “Tamau I tataro, tiaki ti ibukia aikai, ma i bukia naba akana kakoauaai n aia taeka. Ke a bane n riki n ti teuana. N ai aron ae ko mena I nanou ao ngai I nanom, ao ke a riki n ti teuana naba i nanora, ba e aonga ni kakoauako aonteaba ba ko kanakoai. I angania te neboaki are ko anganai, ba a na riki n ti teuana n ai arora ngkai ti teuana: Ngai i nanoia, ao ngkoe I nanou, ba a na riki n ti teuana ni koaua, ao e na ataiko aonteaba ba ko kanakoai, ao I tangiriia n ai arom ae ko tangirai. Tamau, I tangiriia n ai arom ae ko tangirai. Tamau, I tangiriia akana ko anganai ba a na raonai ike I mena iai, ba a na aki toki n nora te neboaki are ko anganai, ba ko tangirai i maini karikan aonaba. Tamau ae ko eti, e aki ataiko aonteaba, ma I ataiko Ngai, ao a ataiko aikai ba Ko kanakoai. I kaota aram nakoia, ao N na kaotia nakoia, ba e aonga n reke irouia te tangira are ko tangirai iai, ao I aonga ni mena i nanoia.

Tibatiba: E katiteuanaira onimakinan Iesu Kristo 

Tariu ao maneu te bai ae katiteeuanaira inanon maiura aioa bon ana oni maki ae ti teuana ba Iesu bon Natin te Atuaae kanakoaki mairun te Tama ba e na kamaiura. Inanon ara tai ni katauraoi imain te Bnetekota are bon ruon te Taamnei iaora ao te bai ae kakawaaki ae ti riai n taua bon te reitaki n te nano ae ti katiteuanaki ngaira ma Iesu ao ngaira ma tarira ao manera ni kabane.

Te bai ae na katiteuanaira bon Tamnein te Atua ae mamaeka inanora; ae bon te Tamnei ae Raoiroi. Bon kororaoin te tangira imarenan te Tama ao te Nati ae ti anganaki iai kororaoin bai ni kabane iroun te Tamnei ae Raoiroi. Ao bon inanon te Tamnei ae Raoiroi ae ti anganaki iai te korakora, te maaka ao te maiu ae Onraken te Maiu ba ibukina ba ti kairaki iroun te Tamnei ae Raoiroi. Ao ti kona ni karaoi bai ni kabane man korakoran ao maakan ana karea te Tamnei ae Raoiroi are ti riki iai ni kabane ba Natin te Atua aika tauraoi ni kammakuri  ana karea te Tamnei ae Raoiroi n ringi ao man oniki maiuia tarira ma manera ba a na kabouaki ni makan te Tamnei ae Raoiroi.

Ti na butia te Atua ae Tamara ba E na katauraoira ni butimaea te Tamnei ae Raoiroi inanon te Bentekota ae nang roko ao ti na onikaki ba karikibai aika bou ni makan ana karea ate Tamnei ae Raoiroi ao mti riki ba tan bita aron taran aonteaba. Ti bane n rairi nanora man onimakina te Atua ae ti Temanna ae moan te Tabu ae te Atua te Tama, te Atua te Nati ao te Atua te Tamnei ae Raoiroi.

      

Bakate. Wiki   6.                   Kanimabong 

Warekan aia Makuri Abotoro. 18:9-18 

N te taina, ngke e a bong, ao E taku te Uea nakoni Bauro n te mi: “Tai maku taetae naba, ao tai kainababu. Ba bon raom Ngai ao akea temanna ae na katoka baina i aom ni kamarakiko, ba boni iai au botanaomata ae maiti n te kawa aei.” E maeka Bauro n te tabo anne teuana te ririki ao onoua namakina, ao e reirei aomata ana taeka te Atua. Ngke e tautaeka Kario i aon Akaia, ao a teirake I Iutaia, ma te nano ae ti teuana, n eeka nako Bauro, ao a katikia nakon te bao ni motikitaeka ao a kangai: “E anai nanoia aomata teuanne ba a na taromauria te Atua n te aro ae bobuaka ma te Tua.” E nangi taetae Bauro, ma e kangai naba Kario nakoia I Iutaia: “Ngke arona ba taekan te riaon tua ke te ioawa, ao I a bon tauraoi n ongora n ami tangitang. Ma, ngkai kam uneakin taian taeka ma taian ara ma oin ami Tua, ao ai bon ami bai iroumi. I a rawa ngai ni motiki tekani bakanne.” Ao e kanakoa man te tabo ni motikitaeka. Ngkanne a bane n eweka Totetene ae mataniwin te tinakoka, ao a ororoia I mantan te bao ni motikitaeka. Ao e bon aki tabe iai teuare Kario.

E kamanna riki Bauro I Korinto, ao i muina e kabo ma tari, ao e borau nako Turia, ao raona Biriikira ma Akuira. E korea irana i Kengkiria i bukin ana taeka ni bau teuana. 

Te Taramo. 46: 2-7

Kaekana:  E uea te Atua i aonaba ni bane.

Botanaomata nako, uboi baimi, Takaruaea te Atua n te bana ni Kukurei;

Ba E kakamaku te Uea, ao moan te Rietata, Bon te Uea ae kakanato i aonaba ni kabuta. K

E taonia botanaomata i an ara taeka, E waerake te Uea n tangin te bu.

Anenea te Atua, anene, Anenea ara Uea, anene.  K      

Alleluia, alleluia

E mangauti Kristo: E ota i aora, ba E kamaiuira n rarana.   Alleluia. 

Te Euangkerio

Wareken ana Euangkerio Ioane  16: 20-23

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “I bon tuangingkami te koaua: kam na katu rannimatami ao kam na tang, ma e na kimareirei aonteaba, ao kam na nanokawaki. Ma e na onikaki nanokawakimi nakon te kimareirei. E nanokawaki te aine ngkana e nang bung, ba e a roko ana tai. Ma ngkana ao e tia ni bung, ao e manuokina rawawatana, ao e kukurei, ngkai e bungiaki te aomata nako aon te aba. Ngkami naba, kam nanokawaki ngkai, ma N na manga nori ngkami, ao a na kakatonga nanomi, ao akea temanna ae na kona n rawea kakatongami mairoumi. N te bong anne, ao kam na aki manga titirakinai.”

 

Tibatiba: Tai maku; taetae naba ao tai kainababu ba bon raom Ngai n tai nako

 

Bakate. Wiki   7.                   Katenibong 

Wareken aia Makuri Abotoro 20:28-38

E kangai Bauro nakoia unimane ake a roko man te Ekareita are I Ebeto:

“Kawakiningkami ao kawakina te nanai ae E muiokoingkami te Tamnei ae Raoiroi ba kam na tararuaia ma ni kaamarakea, ba ana Ekaretia te Atua ae E karekea, ni kaboa n oin rarana. I ataia ngai, ba ngkana I a nako, ao a na raneanea i buakomi kameaanti aika kakamaku, aika na aki karaua te nanai, ao a na teirake naba mai buakomi aomata aika na kabaouai aia taeka ba a na katikiia reirei n rimuia. Ma ngaia ae tataraingkami, a uringnga ba tenua au ririki ni kaetietingkami ma te tang, ngkami nako, ni ngaina ao ni bong. Ao ngkai, I muiokoingkami iroun te Atua, ma ana taeka n akoi ae kona ni kateimatoaingkami, ma ni karei tibangami i buakoia akana katabuaki ni kabaneia. I tuai man butia temanna te tirewa ke te koora ke te kunnikai. Kam bon ataia ba boni baiu aikai aika karekei baika I kainnano iai, ngai ma raou. I a tia ni kaotia nakoimi, n arou nako, ba ti riai ni keiaki n ai aron anne, ba ti na buokiia iai akana mamara, ao tin a uringa ana taeka i muin ana taeka akanne, ao e katororbubua n tataro ma ngaia ni kabaneia. Ao a bane n tang ma ni bakara roroana ni kaboria ma ngaia; ao a bati n nanokawaki riki n ana taeka are taku ba a na aki manga nora matana. Ao a iria nakon te kaibuke ni bakaborauia. 

Te Taramo: 68: 29-30, 33-36

Kaekana: Anenea te Atua, botanaomata nako.

Te Atua, tuatua n ai aroni makam, Makam ae ko makuri iai I bukira.

A na kawariko uea ma aia karea, n am  Temboro i etani Ierutarem. K

Botanaomata aonaba, anenea te Atua, Neboa te Uea ae tokara karawa, Ae karawa mangkoa.

Ongo banana, ba te bana ae korakora. Kakoaua makan te Atua. K

E toka mimitongina i aoni Iteraera, Ao korakorana i aon te nang.

E kakamaku te Atua ni mwengana ae tabu, Bon Atuaia Iteraera.

E angan ana botanaomata te maka ma te korakora, E na karaoiroaki te Atua. K   

Alleluia, alleluia

E na reireingkami bai ni kabane te Tamnei ae Raoiroi, ao E na kauringkami bai ni kabane aika I tuangingkami. Alleluia 

Te Euangkerio 

Wareken ana Euangkerio Ioane 17: 11-19

E tararake Iesu nako karawa, ao E kangai: “Tamau ae ko tabu, kawakinia ake ko anganai i nanon te kakaonimaki nakon aram, ba a aonga n ti teuana n ai arora. Ngke I mena i buakoia, ao I kawakinia ake ko anganai i nanon te kakaonimaki nakon aram. I kawakinia, ao akea temanna ae bua ba ti teuare na boni bua, ba e aonga ni kakoroaki bukin te koroboki. Ma I a nakoim ngkai, ao I taekina aei ngkai I mena i aonteaba, ba tiaki mai aonteaba ngaia, n ai arou ae tiaki mai aonteaba Ngai. I aki butiko ba ko na anaia mai aonteaba, ma Ko na kawakinia mairoun teuare buakaka. Tiaki ana bai aonteaba ngaiia, n ai arou ae tiaki ana bai aonteaba Ngai. Katabuia i nanon te koaua: am taeka bon te koaua. Ko kanakoai nako aonteaba. I katabuai i bukia, ba a aonga ni katabuaki naba i nanon te koaua.” 

Tibatiba: I katabuai i bukia, ba a aonga ni katabuaki naba i nanon te koaua.

Aikai bon ana taeka Iesu ni muiokoia tarira ao manera inanon ara kakawakin ba aonga n aki bua ma a na maiu n aki totoki. Ti kauringaki ngaira tan kairiri ao tan kawkain tibu ba ti riai ni katabui maiura i bukia ake a muiokoaki maiua iroura, ba a aonga ni katabuaki naba nakon ana kantaninga te Atua ae moan te tamaroa ibukira ngaira kain te nanai n tibu ae ti teuana aika tan onimaki inanon te koaua ae ti teuana.

Tariu ao maneu ai ti tabeua ngkai te bong ao e a roko te Bentekota. Aio bon kanoan ana berita ni baiu Iesu nakoia ana reirei ao abotoro ngke E kangai nakoia imain ae waerake nako Karawa. “E riai ba Nna waerake nakon Tamau ba I aonga ni karuoa te tia ibuobuoki are boni Ngaia te tia kakoroi bukin bai nako ake I a tia n tuang ngkami.

E teretere ikai ba kororaoin bai nako bon reken iroura te maiu ae Onraken te Maiu, ke te maiu ae kairaki iroun te Tamnei ae Raoiroi, ke te maiu ae e inaomata iai te Tamnei ae Raoiroi. Are nanona ba inanon te maiu aio ao ti kairaki iruon te Tamnei ae Raoiroi. Te maiu aio bon te maiu ae aanaki iaon karaoan Nanon Iesu ae bon te Atua te Nati ao Raon te Atua ae Teniman n Temanna ae moan te Tabu mani Mimitong.

Ngkana e inaomata inanora te Tamanei ae Raoiroi ao nanona ngkanne ba ti katabui maiura nakon aran Iesu are E katabua maiuna ibukira nakon ana kanataninga te Tama.

Ngaira ake ti muiokoaki ba tan kairia tarira ma manera nakon te Uea, ti bon riai n ataia ba inanon te muikoaki aio ba a na bane n roko n te Abanuea ae Karawa taria ao manera ao ti bon riai ngkanne ni tabui maiura ba ti aonga n riki ba taian banna ni kairiri nakoia raora ba aonga n roko iroun te Atua te Tama. Ngkana ngaira tan kawakin tibu ti aki maiuna te maiu ae tabu ao ngkane a na bon aki koro nanon muiokoara iroun Iesu ba tan kwakinia ao ni kairia tarira ma manera nakon te Tama ao ti an bon kaekai bukinara iroun te Atua n ara tai ni motikaki taekara.

 

 

Bakate. Wiki   6.                   Kaabong 

Warekan aia Makuri Abotoro. 18:1-8

E kitana Ateniti Bauro, ao e nako Korinto. E kaitibo iai ma temanna te I Iutaia ae arana Akuira mai Bonto, ae tiba roko mai Itare, ngaia ma buna ae Biritira, I bukin ana moti Kerautio, are tua ba a na bane ni kitana Roma I Iutaia. E kawariia Bauro, ao e tiku irouia ni makuri, ba bon tani karaoi uma n rianna. E katoa tabati n reirei n te tinakoka, ao e kataia n anai nanoia I Iutaia ma I Erene. Ngke a roko Tira ma Timoteo mai Maketonia, ao e kabanea ana tai Bauro ni kaotiota te taeka, ni kakoaua Iesu nakoia I Iutaia ba te Kristo. Ma ngke e nori aroia n rawa ma aia taetae Buaka, ao e ioi kunnikaina I mataia, ao e taku nakoia: “Ke e bakari atumi rarami: I a itiaki ngai, n akea au bure: N na nakoia bekan ngkai.” Ao e mananga Bauro ao e kawara temanna te aomata ae arana Iutito, ae te tia taromauria te Atua, are e kaan ana auti ma te tinakoka. E kakoaua te Uea Kiritibo, ae mantaniwin te tinakoka, ngaia ma ana uti ni bane. A maiti I Korinto ake a rairaki nakon te onimaki ngke a ongora irouni Bauro, ao a babetitoaki. 

Te Taramo. 97: 1-4

Kaekana:  E bane aonnaba n nora ana kamaiu Atuara.

Anenea te Uea n te kuna ae bou, Ba a kamimi ana makuri

E karekea te tokanikai, Ni makani baina ae tabu     K

E kaota makana ni kamaiu te Uea, E kaota arona n eti nakoia botanaomata,

E uringa ana tangira ma ana kakaonimaki, Nakon te utu ae Iteraera K

E bane aonaba, n nora ana kamaiu Atuara.

Takaruaia, aonaba ni bane, Katang kunami ni kukurei.   K 

Alleluia, alleluia

 Te tia kakoaua ae kakaonimaki Ngkoe Iesu Kristo, Ao te moa ni bungiaki mai buakoia mate;

   Ko tangirira, Ao Ko tebokira man ara bure n raram. Alleluia. 

Te Euangkerio 

Wareken ana Euangkerio Ioane 16: 16-20

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Ai ti teutana riki, ao kam na aki norai; ao manga teutana riki, ao kam na norai.” A taku ana reirei tabeman i bon irouia: “Tera nanon ana taeka ae kangai: “N na nakon Tamau”? Ai ngaia are a taku: “Ai tera te baene teutana anne? Ti bon aki ata nanon ana taeka.”  E noria Iesu ba a kan titirakinna, ao E kangai nakoia: “Kam bon ukera i nanomi nanon au taeka are kangai: ‘Ai ti teutana riki, ao kam na aki norai, ao manga teutana riki, ao kam na norai.’I bon tuangingkami ae koaua: kam na katu rannimatami, ao kam na tang, ma e na kimareirei aoteaba, ao kam na nanokawaki. Ma e na onikaki nanokawakimi nakon te kimareirei.” 

 

Tibatiba: Iesu bon te Kristo