Bakate. Wiki   5.                   Katenibong 

Warekan aia Makuri Abotoro. 15:1-6

A ruo mai Iutaia aomata temangina ake a reireia tari ni kangai: “Ngkana kam aki korotobibiaki n ai aron ana katei Mote, ao kam aki kona ni kamaiuaki.” E riki iai te kauntaeka ma te kakarabakau ae ababaki i marenaia aomata akanne ma Bauro ma Barenaba. Ao e a baireaki ba a na waerake nako Ierutarem Bauro ma Barenaba ao tebaman riki mai ibuakoia, ba a na kawaria abotoro ma unimane ni bairea te rongorongo anne.

Ma ngaia are a kanakoaki irouia kain te Ekaretia ni bane, ao a moana Boinikia ma Tamaria; a taekin aroia bekan n rairi nanoia, ao a bati ni kukurei iai tari ni bane. Ngke a roko i Ierutarem ao a butimaeaki iroun te Ekaretia ao irouia abotoro ma unimane, ao a kaongoia bai ni kabane ake E karaoi te Atua irouia. Ma e teirake temangina i buakoia te koraki ni Baritaio, ake a riki ba tan onimaki, ao a taku ba a riai ni korotobibiaki bekan ma n tuangaki ba a na kawakina ana tua Mote. Ngkanne, a botaki abotoro ma unimane ni iangoa te rongorongo anne. 

Te Taramo. 121: 1-5

Kaekana: Ti na nakon uman te Uea.

I kukurei n ongo ae kangai: “Ti na nakon uman te Uea.”

A tei waera ngkai, Ni mataroani Ierutarem.     K

E kateaki Ierutarem ba te kawa, Ae tei n ti teuana rabatana.

A waerake nako iai baronga, Aika ana baronga te Uea.   K

Bon te tua i bukia Iteraera, Neboan aran te Uea.

A tei iai kaintoka ni motikitaeka, Aika kaintokan uman Tawita.  K 

Alleluia, alleluia

Ti ata Kristo ba E mangauti ni koaua. Te Uea ae Ko tokanikai, akoira. Alleluia. 

Te Euangkerio 

Wareken ana Euangkerio Ioane  15: 1-8

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Te kai ni kurebe ni koaua Ngai, ao Tamau te tia ribana. Te manga nako ae irou, ae aki kariki ua, ao E koroia Tamau. Te manga ae kariki ua, ao E kaitiakia, ba e aonga ni bati riki uana. Ao ngkami kam a tia ni kaitiakaki naba, i bukin te taeka are I a tia n atongnga nakoimi. Kam na maeka i nanou, ao Ngai i nanomi. E aki kona ni karikiua te manga i bon irouna ngkana e aki nim ma te kainikurebe; ao ai arona naba ngkana kam aki maeka i nanou. Te kainikurebe Ngai, ao mangana ngkami. Ane maeka i nanou, ao Ngai i nanona, ao e kariki ua aika bati. Ba ngkana kam raure nako ma Ngai, ao akea te bae kam kona ni karaoia. Ngkana e aki maeka i nanou temanna, ao e tewenakoaki, n ai aron te manga, ao e rai. Ao a rikoaki manga n tewenakoaki n te ai ba a na kabuokaki. Ngkana kam maeka i nanou, ao ngkana a maeka au taeka i nanomi, ao bubuti ane kam tangiria, ao kam na anganaki. Kam riai ni kariki ua aika bati, ba E aonga n neboaki iai Tamau, ao kam na riki iai ba au reirei.”

 

Tibatiba: Kam riai ni kariki ua aika bati, ba E aonga n neboaki iai Tamau

Tariu ao maneu ti weteaki n te bong nakon maiuakinan te maiu ae raoiroi ae karikiua aika raoiroi ba ti aonga n neboa te Atua te Tama iai. Bon aio te karea ae kakawakai ibukira ae ti anganaki inanon te Bakate ni mangauti aio. E a anganira mimitongin mangautina Iesu ba e na kaotai nanora ao ti na riki ba aomatan te Ota aika tan baibai n te kabaia ae akea tokina i Karawa.

Ao ti na kanga ni kariki ua aika raraoi ba ti aonga n neboa te Atua iai? Eng karekean te maiu ae akea tokina bon tiaki man iran te katei n Iutaia are te lorotobibialki ma bon man butimaean Iesu ba e na riki ba te tia taua taekan ao kirira maeura. E kamatata aio Iesu ngke e kaotia makoira ba boni Ngaia te kainikurebe ao  ngaira bon mangana ao ti na kona ni kariki ua ngkana ti nim ma boton te kai. Ao ngkana ti aki nim ma te manga ao ti na rai ao ti na mate ao ti na bon aki kona ni maiu. Ao te Atua boni Ngaia te tia kamaiua te kainikurebe.

Te kariki ua ngkanne e bon reke ngkana ti nim ma boton te maiu are te Atua, ke te riki n ti teuana ma Iesu are te kai ni kurebe. Bon aio ngkanne miterion te kamaiuaki ba ti na maiu inanon te Atua ao te Atua E na maiu ao ni maeka inanora. Bon aio miterion te kamaiuaki ba te riki n tai nako n ti teuana ma te Atua. Ti na bon aki kona ni kairiki ua ngkana ti aki toma ke ti raurenako ma Iesu n te bure. Ao ngkana ti aki toma ma te maiu ao te bai ae na riki nakoira ba ti na koreaki nako man boton te kai ao ti na teweakinako nakon te ai ni kabuekaki.

 

 

Bakate. Wiki   5.                   Kauabong 

Warekan aia Makuri Abotoro. 14: 19-28

A roko mai Antiokia ao mai Ikonia I Iutaia temangina ake a anai nanoia te koraki. E karebanaki Bauro, ao e katikaki nako tinanikun te kawa, ba aongkoa e a mate. Ma, ngke e a katobibiaki irouia reirei, ao e a manga teirake, ao e manga rin n te kawa. N te bong are i muina, ao e mananga ma Barenaba nako Terebe.

Ngke a tia n reirei n te kawa anne, ma ni karekeia aia reirei ake a bati, ao a okira Rutitera ao Ikonia ma Antiokia. A kamatoai nanoia reirei, ao a kaungaia ba a na teimatoa n te onimaki; a kangai: “Ti riai n ri buakon rawawata aika bati ba ti na rin n Uean te Atua.” A rineia aia unimane i nanon te Ekareia nako akanne. Ao ngke a tia n tataro ma n aki mamatam, ao a muiokoia iroun te Uea are a onimakinna. Ao a riaoni Bitiria ni kaea Bamburia, Ngke a tia ni kaotiota te taeka i Bereke, ao a batete nako Ataria, ao a borau mai iai nako Antiokia are a mananga mai iai ngkoa, ngke a muikoaki n ana akoi te Atua ibukin te makuri are a tia ni karaoia.

Ngke a roko, ao a bota te Ekaretia, ao a kaongoraaia bai ni kabane ake E karaoi te Atua irouia ma arona ngke E kauka mataroan te onimaki nakoia bekan. Ao a kamaania i buakoia reirei. 

Te Taramo. 144: 10-13, 21

Kaekana: Te Uea, ke  e neboiko am aomata.

A na neboiko am makuri, te Uea, a na karaoiroiko am aomata.

Ke a taekina mimitongin Ueam, ke a kaota korakoram.     K

Ke a kaongoia aomata ninikoriam, ma mimitongin Ueam.

Akea tokin am tautaeka, E teimatoa makam i nanon roro nako.  K

N na taetae n neboa te Uea, Ke e neboa arana ae tabu aomata nako

n tai nako n akea tokina.  K 

Alleluia, alleluia

E a uti Kristo, ao E oniki bai ni kabane: E nanoangaia aomata nako. Alleluia. 

Te Euangkerio 

Wareken ana Euangkerio Ioane 14: 27-31

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “I katuka te raoi iroumi, I angani ngkami au raoi, tiaki n ai aron ae e anga aonteaba. Ke a tai manga kirewe ma ni maku nanomi, Kam a tia n ongo, ao I a tia n tuangi ngkami ba I a nako, ao N na okiringkami. Ngke arona ba kam tangirai, ao kam na kukurei ngkai I a nakon Tamau, ba E kakanato riki Tamau nakoiu. Ao I a tia n tuangi ngkami i main taina, ba kam aonga ni kakoaua ngkana e roko taina. N na aki manga taetae riki ma ngkami, ba e a nakomai mataniwin aonteaba aei. Akea te bae e kona ni karaoia nakoiu, ma e riai n ataai aonteaba ba I tangira Tamau, ao I karaoa are E tuangai Tamau.” 

Tibatiba: Ti riai n ri buakon rawawata aika bati ba ti na rin n Uean te Atua 

E koaua ae  ngkana ti irira Iesu ti riai n ataia ba bon kaitibo ma taian karawawata, kamgakamnga ao maraki ao ti na rinanoa ba ti aonga ni karekea te kaniwanga are bon te maiu ae akea tokina i Karawa inanon te kabaia ao te kimareirei ae aki totoki.

Inanon rongorongon te Bakate ao ti kauringaki aron reken te karea ae moan te kakakwki ba te maiu ae akea tokina I Karawa. Eng bon aio te rongorongo ae ti riai ni kakoaua ao n onikinna ao ni kauki nanora nako iai. Ti riai n ataia ba iai te bai ae ti riai ni karaoiai ba ti aonga ni kamaiuaki. Ba bon te kairua te koaua are ti bane ni kamaiuaki tiaki ti man maten Iesu iaon te kaibabangaki ma ti boni kainnanoia ba ti riai naba ni karaoi makuri aika raraoi ba ti aonga ni karekea te kaniwanga are bon te kona ni mangauti ma Kristo n te kaitira ni bong ba ti aonga n katonga te kukurei ae akea tokina i Karawa.

Ngkai ti na bon kaitibo ma taian wawawata ma kanganga aika bati inanon irirakin Iesu ao ti kuringaki n te bong aio ba ti na teimatoa ni katikui ara taratara iaon Iesu ba ti aonga ni kona n tokanikai iaon kanganga ma kaririaki ao tin a bon katonga te kaniwanga ae moan te kakawaki are bon te rinnako inanon te kabaia ae akea tokina i Karawa. Ti na butia te Atua ba E na taui baira n tai nako ao E na buokira mani kawakinira ba ti na bane n roko n tokin kawaira are bon te kabaia ae akea tokina i krawa.

 

Bakate. Wiki   4.                   Kanimabong 

Warekan aia Makuri Abotoro. 13: 26-33

E tei Bauro n te tinakoka are i Antiokia I Biritia, ao e tatae ni kangai: “Tari, ngkami natia ana kariki Aberaam, ao ngkami aika kam maka te Atua, aika kam mena ikai: e bakarere nakoimi te rongorongo aei, ae taekan te kamaiu. Ba a aki kina Iesu ngkekei kaini Ierutarem ma

uake aia mataniwi; ao a aki atai kanoan aia taeka burabeti aika wawarekaki n te tabati koraki ao a kakoroi bukia ngke a motika matena. E boni ngae ngke e aki reke irouia bukini kamateana, ao butia naba Birato ba e na kamatea. Ma e kautia te Atua mai buakoia mate. Ao e kaoti i nanoni bong ake a maiti nakoia ake a waerake ma Ngaia mai Kariraia nako Ierutarem, aika tani kakoaua taekana ngkai nakoia aomata. Ao ngaira, ti taekina nakoimi te rongongo ae raoiroi, ba te motintaeka are karaoaki nakoia ara bakatibu, E kakoroa bukina te Atua nakoira, ngaira aika natia, ngke E kauta Iesu. 

Te Taramo : 2: 6-11

Kaekana:  Natiu Ngkoe, I karikiko n te bong aei.

“Boni Ngai ae I katea au Uea, I aon au maunga ae tabu ae Tion.”

N na taekina ana moti te Uea: E kangai nakoiu: “Natiu Ngkoe, I karikiko n te bong aei. K

Bubuti, ao N na anganiko botanaomata, ao tabon aonaba ba abam.

Ko na bouaia ma te kainuea ae te biti, ko na ibea n ai aroni mangko aika tano.  K

Uea, karekei wanawanami, karekei ongomi, tani moti I aon e aba;

kam na toro iroun te Uea ma te maku, kam na karinea ma te ruru.  K

 

Alleluia, alleluia

Ngkai kam a mangauti ma Kristo, Ao ukeri baika i eta, Ike E tekateka iai Kristo  I angatain te Atua.   Alleluia. 

Te Euangkerio 

Wareken ana Euangkerio Ioane 14: 1-6

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Ke a tai kiriwe nanomi. Kakoaua te Atua, ao kakoauaai naba. A maiti tabo ni maeka n ana auti Tamau. Ngke arona ba akea, ao  N na kaman tuangingkami. N na nako ni katauraoa ami tabo. Ao ngkana I a tia n nako ni katauraoa ami tabo, ao N na oki ni kairingkami ba raou, ba kam aonga ni mena naba ike I mena iai; ao kam ata te kawai nako ike I nako iai.” E taku Toma nakoina: “Te Uea, Ti aki ata te tabo ae Ko na nako iai, ao ti na kanga n ata kawaina? E kangai Iesu nakoina: “ Boni Ngai te kawai, te koaua ao te maiu. Akea ae nakon te Tama ngkana e aki rirou.”

 

 

Tibatiba: Natiu Ngkoe, I karikiko n te bong aei

Tariu ao maneu bon aio te rongorongo ae moan te kakukurei  nakoira n te bong aio ae kangai “Natiu ngkoe ae I karikiko n te bong aio. Eng bon aio ana kantaninga te Atua ae moan te kakanato ibukira ba inanon te mangauti ao ti a karikaki ba nati ngaira aika ti manga anganaki te kamauiaki ae aki totoki inanon maten ao mangautin Iesu. Inanon te tai are tine iai Iesu iaon te kaibangaki ao ti bane ni kakoaua aron natinakira iroun te Atua ngke e kangai Iesu nakon Tinana Nei Maria,”Neiko ao aio natim ao imuina e a manga kangai nakon te reirei are Ioane’”Ao anne tinam. Inanon te tei ae kimototo aio  imain maten Iesu ao E  anganira te maiu ae bou iroun Tinana ae Nei Maria E tuangira bat i na ti bane ni muiokoaki inanon ana kakawakin ma ana tangira n tina. Ba inanon bakaia ara moan karo ngke a bure ao ti a tia ni kabuakakaki inanon te bure are ti karaureaki iai ma te Atua ao e bua mairoura te aro n natinaki. Ti ataia ngkanne ba inanon te mangauti iroun Iesu ao ti a manga bane ni karekea te aro n natinaki ao te maiu ae aki totoki. Are nanona ngkanne ba inanon reken te te manga natinaki ao ti a manga bane ni karekea te maiu ae aki totoki. Ma inanon ara kekeiaki n te maiu aio ao e kauringaki Iesu ba ti riai ni muiokoi maiura iroun Nei Maria are ngaia te tia reireinira arora aika ti na kakukureia iai nanon Iesu ba ti aonga ni katonga n te taina te kabaia ae aki totoki i Karawa

 

 

Bakate. Wiki   5.                   Moanibong 

Warekan aia Makuri Abotoro. 14: 5-18

A reke nanoia bekan ma I Iutaia ake Ikonio, ao aia mataniwi naba, ba a na bainikirinia Bauro ma Barenaba ma ni karebanaia. Ma a kaman ataia ao a nako ni katania ni kawan Rukaonia ake Rutitera ma Terebe ma aba ake irarikia, ao a taekina iai te Rongongo ae Raoiroi. E tekateka iai temanna te aomata ae a mate waena, ba e mauku mangke e moa ni bungiaki, ao e tuai man nakonako. E ongora n ana kaotioti Bauro. E tarataraia Bauro, ao e noria ba iai ana onimaki are e kona ni kamaiuaki iai; ao e kanenea banana ni kangai: Teirake, kaetiko i aoni waem.” Ao e kibarake n nakonako.

Ngke a nora are e karaoia Bauro, ao a takarua te koraki n taetae n Rukaonia ni kangai; “ A ruo atua i buakora ni katotongaia aomata!”. Ao a arana Barenaba ba Tiati (Zeus) ao Bauro ba Ereme (Hermes) kioina ngke e baina te taetae. Uake ana ibonga Tiati i rarikin te kawa, a kairia kao mane aika maenaki nako mataroan te kawa, a nang katauraoi, ngaia ma te koraki, ba a na angakarea. Ngke a ongo anne Abotoro ake Barenaba ma Bauro, ao a takarua ni kangai: “Raira, kam aera? Bon aomata naba ngaira. Ti te arona ngaira ma ngkami, ao ti tuangi ngkami ba kam na kaki antimi akanne aika akea maneia, ao kam na rairaki nakon te Atua ae maiu, are karika karawa ma aonaba ao marawa ma kanoana nako. N roro aika nako, ao E kariaia botanaomata nako ba a na tou oini kawaia nako, ma e aki toki ni kaotiotaki oin arona n ana karea, ba E anganingkami mai karawa te karau ma te tai ni mari, ao E katoki nanomi n te amarake ma te kabaia.” E kuri aki tau naba te karaki anne n tukiia te koraki n angakarea nakoia. 

Te Taramo : 113 B: 1-4, 15-16

Kaekana:  Ko na neboaki, te Uea, n ti Ngkoe.

Tiaki ngaira, te Uea, aika ti na neboaki, ma e na neboaki aram,

ba ko akoi ma ni kakaonimaki, ba a kawa ni kangai bekan: “ E nga Atuaia?”      K

E mena i karawa Atuara, E karaoa ane E tangiria,

Antia ngaia, bon tirewa ma koora, aika karaoaki ni baia aomata.      K

Kam na karaoiroaki iroun te Uea, Are Karika karawa ma aonaba.

Bon ana bai te Uea karawa, E anga aon te aba nakoia aomata.  K

 

Alleluia, alleluia

E mangauti Kristo: E ota i aora, ba E kamaiuira n rarana. Alleluia. 

Te Euangkerio 

Wareken ana Euangkerio Ioane 14: 21-26

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Ane butimai au tua ma ni kawakin, ao boni ngaia ae tangirai; ane tangirai, ao e na tangiraki iroun Tamau, ao N na tangiria, ao N na kaotai nakoina: E taku Iuta – ae tiaki Iuta Itikarita – nakoina: “Te Uea, Ko na kanga? Ko na kaotiko nakoira ao tiaki nakon te aonteaba?” E kaeka Iesu ni kangai: Ngkana iai ae tangirai, ao e na kawakina au taeka, ao E na tangiria Tamau, ao ti na roko irouna, ao ti na maeka i nanona. Ane  aki tangirai, ao e aki kawakina au taeka. Tiaki oin au taeka au taeka, ba bon ana taeka teuare kanakoai. I atongi baikanne nakoimi ngke I mena I buakomi. Ma E na reirei ngkami bai ni kabane te Tia ibuobuoki are te Tamnei ae Raoiroi, are E na kanakomaia te Tama n arau, ao E na kauringai nakoimi bai ni kabane aika I a tia n tuangi ngkami.” 

Tibatiba: Ti na reireinaki iroun te Tamnei ae Raoiori bai ake E a tia tungira ngkoa Iesu

Tariu ao maneu ngkai ti a bon moana ara katauraoi ibukin tibangara ae ti anganaki inanon te mangautin te bakate. Inanon moan Bakate ao e kaotaki iai kororaoin ana tangira te Atua ngke E maraki ao ni mate Iesu ibukira iaon te kaibangaki ao E a mangauti. Eng inanon te mate ao te mangauti ao ti a kauringaki iai aron manga kaokan te aro n natinaki iroura ao ana kantaninga ae ababaki te Atua ibukira ba ti na karekea koraraoin te kamaiuaki are bon te maeka ma te Atua n te Abanuea ae Karawa inanon kororaoin the kimareirei ae akea tokina.

Ngkai ti a bon uakan ma te toa ae waraken Iesu nako Karawa are na kaotaki te kantaninga ba ti bon anganaki kororaoin te maiu ngkana e reke iroura te maiu n Atua are mairoun te Tamnei ae Raoiroi. Ao ti ataia ni koaua ba man anganakira te kamaiuaki inanon bakate are bon te natinaki ao ngkanne te bai ae kakawaki bon te tauraoi inanora ni butimaea te Tamnei ae Raoiroi ba ti aonga ni kona ni karaoi bai nako tiaki man te maku ke te katoto ma bon man te kukurei ao te ongotaeka are mai nanora. Ba ngkana e mamakuri ao E inaomata te Tamnei ae Raoiroi inanora ao ti namakina n tai nako te kukurei ni kan kakaraoa Nanon te Atua inanon maiura. Inanon te Tamnei ae Raoiroi ao ti karaoi bai nako ba uan ana kairi te Tamnei ae Raoiroi inanora ao te tauraoi n tai ni kabanei korakorara ni kakukureia nanon te Uea.  

Te bai ae ti kainannoia ngkai bon te tauraoi ni butia te Atua ba ti kairaki iroun Tamnein Iesu ba ti na kabanei maiura aikai ba e na inaomata te Tamnei ae Raoiroi inanora n te aro are ti na kairaki iroun te Tamanei ao E na inaomata ni koaua te Tamnei ae Raoiroi ba e aonga ni kona n reke iroura te Te Maiu ae Onraken te Maiu

Bakate. Wiki   4.                   Kaabong 

Warekan aia Makuri Abotoro. 13: 13-25

A mananga Bauro ma raona mai Babo, ao a borau nako Bereke i Bamburia. Ao e kitania Ioane n nako Ierutarem. Ao uakekei a kitana Bereke nako Aontiokia are i Biritia. A rin n te tinakoka ni bongin te tabati, ao a tekateka. Ngke e a tia ni warekaki te Tua ma burabeti, ao a kanakoa aia taeka mataniwin te tinakoka nakoia, ni kangai: “Tari, ngkana iai ami taeka ni ibuobuoki nakon te aoraki, ao taetae.” E teirake Bauro, ao e taotaona baina, ao e taku: “Mane aika Iteraera, ao ngkami aika kam maka te Atua, kam na ongora. E rineia ara bakatibu Atuan te botanaomata aei, ae Atuaia Iteraera, ao E karikirakea te botanaomata aei ngke e maeka ni irua n te aba ae Aikubita. Ao E kaotinakoia mai iai ni makani baina, ao e tararuaia i nanon te rereua abui te ririki. I muin anne, E karekeia aia Tia Moti ni karokoa te burabeti ae Tamuera.

i muina, a bubuti aia uea, ao te Atua E angania Tauro te Atua, ao E kateirakea Tawita ba aia uea. Bon taekana are E kaotiotia ni kangai: “I kunea Tawita ae natini Iete, ba te aomata ae boraoi ma nanou; e na kakoroi bukin au iango ni kabane.” E kateirakea Iesu te Atua mai buakon ana kariki Tawita ba te tia Kamaiu ibukia Iteraera, n ai aron ana motintaeka. E katauraoa rokona Ioane ae te tia rimoana ngke e taekina te babetito ae te rairannano nakon te botanaomata ae Iteraera ni kabanea. Ngke e a bane ana makuri, ao e kangai Ioane: “Tiaki ngai teuare kam taku, ma ae E a nakomai n rimuiu Teuare I aki tau ni kabara kauni waena!” 

Te Taramo : 88:2-3, 21-22, 25-27

Kaekana:  Te Uea, N na aki toki n anenea am akoi.

Te Uea, N na anenea am akoi n aki toki, N na taekina am kakaonimaki inanon roro nako

Ba I kangai: E tei te tangira n akea tokina, Ko kateimatoa am kakaonimaki i karawa. K

I kunea Tawita au tabonibai, I kabiria n au ba ae tabu.

E na teimatoa baiu i aona, E na korakora ni baiu.    K

Iriana au kakaonimaki ma au akoi, E na rikirake makana n arau.

E na kangai nakoiu: “ Tamau, Atuau ae au Ba ni kamaiu.”  K 

Alleluia, alleluia

E mangauti Kristo, ao E na aki manga mate; Akea riki makan te mate i aona. Alleluia. 

Te Euangkerio 

Wareken ana Euangkerio Ioane 13: 16-20

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “I tuangingkami te koaua: e aki kakanato riki te tabonibai nakon ana toka, ao e aki kakanto riki teuare kanakoaki nakon teuare kanakoa. Ngkai kam ata anne, ao kam a kabaia ngkana kam tauamuina.

I aki taekina anne ibukimi ni bane; I ataia akana I a tia n rineia; ma e riai ni kakoroaki bukin te Koroboki ae kangai: ‘E tabeka bukini waena n ekainako teuare  kana au bwerena.’ I kaota anne nakoimi i main taina, ba kam aonga ni kakoauaai ba boni iai Ngai, ngkana e roko taina. I bon tuangingkami te koaua: ane butimaea  teuare I kanakoa, ao e butimaeai; ane butimaeai, ao e butimaea  Teuare  kanakoai.”

 

Tibatiba: E kateirakea Iesu te Atua mai buakon ana kariki Tawita ba te tia Kamaiu ibukia Iteraera