Warekan ana Reta Bauro nakoia I Korote..1: 1-8

Bauro, ae rineaki iroun te Atua ba ana Abotoro Kristo Iesu, ao tarira ae Timoteo, nakoia akana raoiroi akana i Korote, aika tarira aika kakaonimaki i nanoni Kristo. Te akoaki ma te raoi nakoimi mairoun te Atua ae Tamara.

Ti aki toki ni katituaraoa te Atua ae Taman ara Uea ae Iesu Kristo, ngkai ti uringi ngkami n ara tataro, ba ti ongo taekan ami onimaki i nanoni Kristo, ao ami tangira nakoia akana raoiroi ni kabaneia, i bukin te kantaninga are katauraoaki i maimi i karawa. Kam a tia n ongo taekan te onimaki anne ngkoa ngke kam anganaki taekan te koaua ae te Rongorongo ae Raoiroi. E roko te rongorongo anne iroumi, ao e roko naba i aonaba ni kabuta, ao e rikirake ma ni kariki ua? Bon arona naba iroumi man te tai are kam ongo iai ma n ota ni koaua n ana akoi te Atua. E reirei ngkami iai Ebabera, ae raora ni makuri ae tangiraki, ae kakaonimaki ni makuri i bukira ba ana minita Kristo; boni ngaia are kaongoraaira taekan ami tangira i nanon te Tamnei. 

Te Taramo 51: 10-11

Kaekana: I onimakina ana akoi te Atua.

Ai aron te kai ae te oriwa ngai, ae rikirake i nanon uman te Atua.

I onimakina ana akoi te Atua, n tai nako n aki toki.  K.

N na neboiko n aki toki, i bukin am makuri.

N na kaota aram ba e raoiroi, i mataia am aomata ni bane. K.  

Alleluia, alleluia.

Am taeka bon au taura n nakonako, ao bon otani kawaiu. Alleluia.  

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka. 4: 38-44

E kitana te tinakoka Iesu, ao E rin n ana auti Timon. E ituaki tinani bun Timon n te kabuebue ae korakora, ao a butia Iesu i bukina. Ao E baraki i aona, ao E tua nakon te kabuebue. Ao e a kitanna naba te kabuebue, ao e teirake neierei ni kakaai aroia. Ngke e a bungi taai, ao a bane aomata ake iai aia aoraki ni uotiia nakoina. Ao E katokai baina i aoia ni kabaneia n tatabemania, ao E kamaiuia. Ao a otinako taimonio mairouia ake a maiti, n takarua ni kangai: “Bon Natin te Atua Ngkoe.” Ma E kamatoa banana nakoia ba a na aki taetae, ba a ataia ba te Kristo ngaia. Ngke e a ingabong, ao E nakon te tabo ae aki kakaai. A a tabe te koraki ni kakaaea, ao ngke e a reke, ao a kan taua ba E na aki kitania. Ma E taku nakoia: “I riai n taekina naba te rongorongo ae raoiroi nakoni kawa nako, ae taekan Uean te Atua, ba boni ngaia bukini kanakoau.” Ao E wakina ana reirei i nanon tinakokani Kariraia.

 

Tibatiba: Te kakaonimaki ni makuri ibukin te Uea n ana akoi ae kororaoi

 

 

 

 

Wiki 22          Kauabong

Warekan ana moa n Reta Bauro nakoia I Tetaronike. 5: 1-6, 9-11 

Ti aki bae ni koroboki nakoimi, tari, i bukin te tai ma te bong ae E na roko iai te Uea. Kam bon ataia raoi ba e na roko ana Bong te Uea n ai aron te tia ira ni bong. Ngkana a kangai aomata: “Te rau ma te mweraoi”, ao boni ngaia te tai ae e na rina iai ni bakariia te kabuanibai, n ai aron aririn te aine ae kani bung. A na bon aki kona n tibanako ma ngaia.

Ma kam aki mena i nanon te ro ngkami, tari, ba e na kakubaingkami te bong anne n ai aron te tia ira. Bon natin te ota ngkami ni bane, ao natin te ngaina. Tiaki ana aomata te bong ma te ro ngaira. Ma ngaia ae ti na aki matu n ai aroia akana temangina, ma ti na taratara ao ti na taubang. Tiaki nanon te Atua ba E na karekea kaira, ma bon nanona ba ti na karekea kamaiuara iroun ara Uea ae Iesu Kristo, are mate i bukira ba ti aonga ni maiu ni botaki ma Ngaia i nanon te maiu ke te mate. Ma ngaia ae kam riai ni kaungaingkami i marenami ma ni ibuobuoki, n ai aron ae kam boni kakaraoia. 

Te Taramo 26: 1, 4, 13-14

Kaekana: E na nora te Uea i abaia akana maiu.

Bon te Uea otau ma buokau, Antai ae N na makua?

Bon te Uea au nono ni kamaiu, antai ae N na maku irouna. K.

Iai te bai ae butia te Uea, te bai ae I matennanoia:

I bia maeka n uman te Uea ni kabanea au tai ni maiu,

ba N na nora ana akoi te Uea ao N na miakina mwengana.  K

I ataia: N na nora ana akoi te Uea, i abaia akana maiu.

Onimakinna, keiaki, kamatoa nanom, Onimakina te Uea. K. 

Alleluia, alleluia.

Te Atua, raira nanou nakoim, Ao reireiai am tua Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka..4: 31-37

E ruo Iesu nako Kaberenaum ae kawani Kariraia, ao E reireinia aomata n te bong ae te Tabati. A teke nanoia n ana reirei, ba E taetae n ai aron te aomata ae iai makana.

Iai i nanon te tinakoka temanna te aomata ae taniaki iroun te tamnei ae kamara, ae e korakora banana n takarua ni kangai: “Ai tera am bai iroura, Iesu ae te I Natareta? Ko roko ni kamaunaira? I ataiko ba Teuare Tabu ae ana aomata te Atua.” Ma E boaia Iesu ni kangai: “Kainababu, ao otinako mairoun teuanne.” Ao e kabukitaua te aomata arei te taimonio i aontano, ao e otinako mairouna n aki kamarakia. A bane n rotaki n te maku, ao a kangai i bon irouia: “Ai kamimi ra te taeka anne! E tuatua nakoia tamnei aika kamara ma te maka ao te korakora, ao a otinako!” Ao e buti rongorongona n tabo nako n te aba arei. 

Tibatiba: Ti na nora te Uea i abaia akana maiu.

Tariu ao maneu iai uoua taeka aika a kakawaki nakoira inanon maiura aio are a na kaota reken te wanwana ni koaua iroura n aron ana kataninga te Atua. Ao taeka aikai bon te maiu ke te mate ae aki totoki. E ngae ngke e matata iroura nanon taeka aikai bon tabera ae ti riai ni karaoia ba ti na rineia ba tera te kawai ae ti na toua, te maiu ke te mate ae akea tokina. Ao ti kakoaua ba tera ae ti na riai n rineia ma te kanganga ba e rangi ni maiti taian kariri ma kabakabaka ba ti na ira ana kawai teuare buakaka are bon te mate. N te botoniango are ti rineia n te bong are anaki man taekan te taramo n te bong aio are bon ara ingainga n nano ni kan nora te Uea i abaia akana a maiu. Ba aio e kaota te toko ae ti uakainna ba bon abaia akana a maiu. Ba ti na ti roko n te aba aio ti ngkana ti a tia ni maiuna te raoiroi inanon maiura. Ti na roko i abaia akana a mate ngkana ti a tia n rineia ba ti na kakaraoa te buakaka ao te bure are a na karokoira n te mate ae akea tokina.

Tariu ao maneu ti na butia te Atua ba E na anganira te wanawana n rinea te maiu ae aki totoki ba ti aonga n roko ao n nora te Uea i abaia akana a maiu.

 

Wiki 21           Kanimabong           

Warekan ana moa n Reta Bauro nakoia I Tetaronike. 4: 1-8

Tari, ti tuangingkami ao ti butingkami i nanon te Uea ae Iesu: kam a tia ni butimaea ara reirei n taekan te aroaro ae kakukureia te Atua, ao kam a kakairi iai ngkai; kam na karaoiroi riki aromi iai. Ba kam bon atai taiani kaetieti ake ti angani ngkami mairoun te Uea ae Iesu.

Nanon te Atua iroumi, boni karaoiroami. Kam na kaki te kamara; e na rabakau te aomata ni baina te rabata ane irouna ma te raoiroi ao te karine n aki ira nanon te kaibabaru, n ai aroia bekan aika aki ata te Atua. E na akea temanna ae na kamatauninga tarina ke ni babakanikawaia n te aro anne. E karekekai te Uea i bukini baikanne ni kabane, ao ti a tia n tuangi ngkami ma ni kaotia nakoimi. Ba E aki weteira te Atua nakon te kamara, ma E weteira ba ti na raoiroi. Ma ngaia ae, ngkana iai ae rawa iai, ao e na aki rawa nakon te aomata, ma e rawa nakon te Atua, are a tia n angani ngkami te Tamnei ae Raoiroi. 

Te Taramo     96: 1-2, 5-6, 10-12

Kaekana: Ke a kukurei akana raoiroi iroun te Uea.

E tautaeka te Uea, ke e kukurei aonaba, Ke a kimareirei abamakoro nako.

E rabunaki n te nang ma te ro, Kaintokana, bon te Raoiroi ma te Eti. K.

A neinei maunga n ai aron te nenea, i matan Teuare Uean aonaba ni bane.

E kaota ana eti karawa, A bane botanaomata n nora mimitongina. K.

E tangira ane riba te buakaka, E kawakini maiuia ana aomata,

E kamaiuia mairouia akana ioawa. K.

E oti te ota i bukin ane raoiroi, Ao te kabaia i bukin ane e eti nanona.

Kukurei iroun te Uea Ngkami aika kam raoiroi, Neboa arana ae tabu. K 

Alleluia, alleluia.

Reireiai am kawai ma am tua, Ao N na iangoi am makuri aika kamimi. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mataio..25: 1-13

E taetae ni kaikonaki Iesu nakoia ana reirei ni kangai: “Aei aroni kabotauan te Abanuea ae karawa: A uoti aia taura ataeinaine ake tengaun ba a na nako ni butimaea te tia iein. A nanobaba niman, ao a wanawana ake niman. A anai aia taura nake a nanobaba, ma akea aia ba. A ua baa nake a wanawana i nanon aia atiniba ma aia taura. Ngke e a iremwe n roko te tia iein, ao a bane ni kataoi mataia ni matu. Ngke e a nukanibong, ao e takarua te aba ni kangai: ‘Ae e a roko te tia iein! Otinako ni butimaia.’ Ao a bane n uti ateinaine akekei, ao a katauraoi aia taura. A taku nake a nanobaba nakoia nake a wanawana: ‘Anganira teutana n ami baa, ba a kani mate ara taura.’ Ma a kaekaia nake a wanawana ni kangai: ‘E na aki tau maitina i bukira ao i bukimi, e raoiroi ngkana kam nakoia tani bobai ni kaboa ami baa.’ Ao ngke a nako ao e roko naba te tia iein, ao a rin ma ngaia n te ru n amarake nake a tauraoi, ao e kainaki te matora. Rimui a roko naba nake raoia, ao a kangai: ‘Te uea, te uea, kauka te mataroa nakoira.’ Ma e kaekaia ni kangai: ‘I tuangi ngkami te koaua: I aki kinai ngkami.’ Ma ngaia ae kam na tantani, ba kam aki ata te bong ma aoa.” 

Tibatiba: Babaina te tauraoi ni butimaea te Tia Iein

Tariu ao maneu n te bong aio ao ti reita te maroro iaon kakawakin karekean te wanawana ni koaua inanon maiura aio ba ti aonga ni karekea te maiu ae aki totoki i Karawa.

Ao n aron are e tibaki ngkoananoa ao te wanawana ni koaua bon karaoan ao kaikoan kaubaira n te maiu aio are na karekea nakoia te maiu ae akea tokina. Ao tera te kaubai ae na karokoira i Karawa? Te kaubai aio bon ara makuri ae raoiroi ke aki karaoan te bure ni kamara ke te rawa ni kabarai aia bure raora. Ao e kabontauaki ara makuri aika raraoi ba kanga ai aron baan te taura are ti kainnanoia ibukin butimaean Iesu ngkana e butimaira nakon te bakanimare are ti kaoaki nako iai. Ba ngkana e roko te tia mare ao ti na tiai n tei  n tauraoi ni butimaea te Tia mare are Iesu ba e na kairira nakon te baka n amarake are ti kaoaki nako iai.

N te karaki aio ao ti tuangaki iai ba ti riai n teimatoa ni kakaraoa ae raoiroi. Ngkana ti baka ni karaoa te bure ao ti na kataia n aki kamanira ma tin a waekoa ni manga okira te Atua ni bubuti kabaraan ara bure. Ba te bai ae kakawaki ikai ba ngkana E kuneira Iesu ba ti maiu inanon te karatia ngkana e roko ao ngkanne ti na bon rinnako ma Ngaia nakon te bakanamarake are akea tokina. Ti na teimatoa n kaikoi baini eta ao tiaki bain aonteaba ba ti aonga n tauraoi n ira Iesu nako Karawa ngkana e roko ni weteira n ara tai ni mate.  

Wiki 22          Moanibong

Warekan ana moa n Reta Bauro nakoia I Tetaronike. 4: 13-18

Tari, ti aki tangiri ngkami ba kam na babanga taekaia akana mate, ba a kawa n rawawata nanomi n ai aroia aomata aika akea aia kantaninga. Ti kakoaua mateni Iesu ma mangautina: ti na kakoauai naba taekaia akana mate i nanoni Iesu, ba E na kairia nako te Atua. Ti na kaongoingkami ae ti ongo iroun te Uea: ngaira aika ti maiu, aika ti na oa okin te Uea, ti na aki rimoaia akana mate. E na ruo te Uea boni Ngaia mai karawa, ngkana e bo taina, n takaruan te anera ao n tangi nana bu te Atua. A na uti moa nake a tia ni mate i nanoni Kristo. Ao rimui, ngaira aika ti maiu, aika ti na oa te tai anne, ti na botaki ma ngaia ni uotaki rake i aon te nang, ni butimaea te Uea i eta. Ao ngkanne ti na aki toki ni botaki ma te Uea. Ma ngaia ae kam na uaia ni kabebetei nanomi iroumi n taeka akanne. 

Te Taramo 95: 1, 3-5, 11-13

Kaekana:  E nakomai te Uea ni motiki taeka.

Anenea te Uea n te kuna ae bou, anenea te Uea, aonaba ni bane.

Taekina mimitongina nakoia botanaomata, taekin ana kamimi nakon aba nako. K.

E kakanato te Uea, E riai n neboaki, E kakamaku nakoia atua nako.

Atuaia botanaomata, bon taian akea. Bon te Uea are karika karawa. K.

Te kabaia i karawa, te kimareirei i aon te aba! Ke e rurunga marawa ma naona,

Ke e kukurei aontano na baina nako, ke a takarua arokani buakonikai. K.

Ke a bane ni kimareirei i matan te Uea, ba E nakomai n tautaeka i aon te aba,

E na motika taekan aonaba n te eti, ao taekaia botanaomata n te koaua. K 

Alleluia, alleluia. Anganai te maiu, te Uea, ao N na ira nanon am tua. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka. 4: 16-30

E roko Iesu I Natareta ike E kaikawaki iai, ae E rin n te tinakoka, n ai aroni katein te tabati, ao E teirake ni wareboki. E anganaki ana boki te burabeti ae Itaia; ngke E kaeka te boki ao e bo ma te koroboki aei: E mena i aou Tamnein te Uea, ba E kabirai ni katabuai. E kanakoai ba N na uota Te rongorongo ae raoiroi nakoia kainnano, ao N na kaota te bara nakoia ake a kainaki, ao N na kainaomataia ake a karawawataki ao N na kaota te ririki n akoi mairoun te Uea.

Ao E kaina te boki, ae E kaokia nakon te tabonibai, ao E tekateka. A bane mataia kain te tinakoka irouna. Ao E taetae nakoia ni kangai: “E kakoroaki bukin taekan te koroboki anne i taningami n te bong aei.” Ao a bane ni butimaea ana rongorongo, ao a mimi n taeka n akoi ake E atong. A kangai: “Tiaki natini Ioteba Teuanne?” E kaekaia ni kangai: “I ataingkami ba kam nang kaekaai n te taeka ae kangai: Te tia katoki aoraki, ani kamaiuko I bon iroum. Te baere ti ongo ba ko karaoia I kaberenaum, ao karaoia naba I abam ikai. Ao E manga taku naba: “I tuangingkami te koaua: akea te burabeti ae butimaeaki raoi I abana. I tuangingkami: a maiti aine ake a mate buia ibuakoia Iteraera n ana tai Eria, ngke e in kkarawa I nanon tenua te ririki ao onoua namakaina, ao e kabuta te rongo: ma n aki kanakoaki Eria nakon temanna I buakoia ba ti nakon neiere te I Tarebata n te aba are Tiion. A maiti naba rebera ibuakoia Iteraera n ana tai Eritai ma e aki kamaiuaki temanna I buakoia, ba ti Namaan ae te I Turiia.” Ngke a ongo baikanne kain te Tinakoka, ao a bane ni maraki nanoia, ao a teirake ao a katikiia nako tinanikun te kawa. Ao a kairia nakon te tabo teuana ae are winikatatiia te maung are e kateaki aia kawa I aona, ba a na notuia nako mai aona. Ao Ngaia, E ri buakoia n toua nako kawaina.

Tibatiba: N na uota Te rongorongo ae raoiroi nakoia kainnano, ao N na kaota te bara nakoia ake a kainaki

Tariu ao maneu kam kona n tuangai ba tera ngkoa kanoan te kateniua ni miterio n Ota n aron are ti atonga n ara tai ni korana? Eng karaui ngkamai ba N na manga kangoi ngkami: Te Kateniua ni miterio n Ota- Takaruan te Rongorongo ae Raoiroi: Uana butimaean Iesu ae ana Taeka te Atua ae maiu” Eng bon aio kairan te koaua ae kakawaki ibukira inanon te Kaotitaeka nakon Nei Maria ba e na riki n iriko te Taeka ao E na maeka ibuakora. Aio bon kanoan rongorngon ana Berita n Akoi nakoira te Atua ba ti aonga ni karekea te Maiu ae akea tokina are muiokoaki ana Rikitemanna te Atua ae Iesu ba E na karokoa nako aonteaba. Ao tera te kamaiu ae akea tokina ae na anganira Iesu? Eng te moani bai bon angakira ke kaokan te aro n natinaki are a tia ni bua man bakaia ara moan karo are ti a karaureaki iai ma te Atua. Ao ti bane n ataia ba e na manga oki aio ba uan marakin ao maten Iesu iaon te kaibangaki. Eng e na manga riki Iesu ba te kauoman ni Mote are na kairira nakon te aba ni Berita n Akoi are mwngara ni koaua are bon Abanuean te Atua ae Ierutarem ae Bou.

E katereterea Iesu kanoan te bai ae na anganira n te bong aio inanon te ewangkerio are taekin taian muioko are kanakoaki iai Iesu ba e na uotia nakon aonnaba. N te ewangkerio ao ti ongora aron Iesu ni wareka ana taeka te Atua ae kangai: “E mena i aou Tamnein te Uea, ba E kabirai ni katabuai. E kanakoai ba N na uota te rongorongo ae raoiroi nakoia kainnano, ao N na kaota te bara nakoia ake a kainaki, ao N na kainaomataia ake a karawawataki ao N na kaota te ririki n akoi mairoun te Uea.” Ngke E a tia ni wareware Iesu ao E kaina te boki ao E taku nakoia;” E kakoroaki nanon taekan te koroboki anne i taningami n te bong aei.”.

Eng Iesu bon te tia kakoroi nanon taian taetae ni burebaeti ibukin karokoan te kamaiuaki mairtoun Tamara ae te Atua. Ti na bon karekea te kamaiuaki ae akea tokina ngkana ti kaburei maiura n irira Iesu ao n uouota ara kaibangaki ao n ririmuina. 

 

Warekan ana moa n Reta Bauro nakoia I Tetaronike. 3: 7-13

Tari, e kabebetei nanora ami onimaki i buakon tabeaiangara ma rawawatara. Ti a manga maiu ngkai kam teimatoa i nanon te Uea. Ti na kanga ni katituaraoa te Atua n te aro ae riai n aromi, i bukin te kabaia ae ababaki ae kam karekea nakoira i matan Atuara? Ti butia ni bong ao ni ngaina ma te onnon, ba ti na mang nori matami, ba ti aonga ni kakoroa raoi ane tuai ni kororaoi n ami onimaki. Ke E buoka kawaira n roko iroumi te Atua naba ae Tamara ma ara Uea ae Iesu Kristo. Ke E karikirakea ma ni kabatia ami itangitangiri te Uea, ao ami tangira nakoia aomata nako, n ai aron naba ara tangira nakoimi. Ke E kamatoai nanomi iai i nanon te raoiroi ae akea waeana i matan te Atua ae Tamara, ngkana E nakomai ara Ue ae Iesu Kristo ma ana aomata ni bane aika raoiroi. 

Te Taramo 89: 3-4, 12-14, 17

Kaekana: N na aki toki n neboa aran te Uea.

Ko kaoka te aomata nakon te tano, ni kangai: “Oki, natin Atam.”

Ba te nga n ririki i matam, Ai aroni ngkoananoa, ae a nako,

Bon ti teuana te tei ni bong. K.

Reireinira ni wareki ara bong, ba ti na nano wanawana.

Te Uea, oki! Ningai tokina? Nanoangaia am toro. K.

Kaonrakeira n am akoi n te ingabong, ba ti na kimareirei n ua matera.

Ke e mena i aora ana akoi te Uea; Karekea uan ara makuri. K. 

Alleluia, alleluia.

Kaurei matau, te Uea, ao N na nori kamimi aika muin am tua. Alleluia.   

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio..24: 42-51

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Tantani, ba kam aki ata te bong ae E na roko iai ami Uea. Kam na ataia: Ngke arona ba e ata ana tai te tia ira n roko mataniwin te auti, ao e na tantani ao e na aki kariaia b e na ewaraki on ana auti. Ai aromi naba, ngkami: kam na tauraoi, ba E na roko Natin te aomata n te tai ae kam aki iangoia. Ba antai te tabonibai ae kakaonimaki ma ni iangoraoi are e a kateia te toka ba mataniwia kain ana auti, ao na angania kanaia n te tai ae riai? E kabaia te tabonibai anne ngkana e noria ana toka n rokona ba e tabe n ana makuri. I tuangingkami te koaua: e na kateia ba mataniwin ana bai ni kabane. Ma ngkana e buakaka te tabonibai anne ma ni kangai i nanona: ‘E baenikai au toka n roko’ ao ngkana e oroia raona ma e amarake ma ni moi ma tani manging, ao e na roko ana toka te tabonibai anne n te bong ae e aki kantaningaia iai ao n te tai ae aki ataia; e na kanakoa, ao e na karekea tibangana ae tibangaia tani kewea te aba i buakon te tang ma te kangenge wi.”`

 

Tibatiba: Tantani, ba kam aki ata te bong ae E na roko iai ami Uea

Tariu ao maneu n te bong aio ao ti kan kauaea kakawakin karekean te wanwana ni koaua ba ngaia ae na kairia inanon maiura ni kekeiaki inanon te bong teuana ma teuana. Ao ti na kanga n ataia ba e reke iroura te wanwana ni kaoaua ae mairoun te Atua? Eng te wanawana ae anga aonteaba e bon aki kona n anganira te kabaia ni koaua ae ti aki kona ni kabuanibai iai. N te bong aio ao E anganira Iesu n te ewangkerio te taeka ni wanwana ba ti na riai n tantani n tai nako ba ti aonga n tauraoi ngkana e a roko ara tai ni weteaki iroun te Uea. Ao tera raoi ae nanonaki n te tantani? Tao nanona ae ti kona ni waekoa ota iai bon bon aekan are a kakaraoia taian uatiman n aia makuri ba a kantaningaki ba a na taratara n tai nako ba ngkana e roko te tia kamarua ke te tia ira n te tairiki ao ngkana ti taratara ao ti na bon tauraoi ni kaitara ba e na aki urubai ke n anaibai aika kakawaki man ara auti.  Inanon te ewangkerio n te bong aio ao ti tuangaki ba tera nanon te tantani ni maiura ni Kiritian. Inanon maiura aio ao iai te bai ae ti na riai n tauraoi nako iai ba bon te mate are ti na tauraoi iai n tei i imatan te tia motikitaeka. Ngkana ti mate inanon te maiu n itiaki ke te karatia ao ngkanne ti na bon tauraoi ni butimaea te kaniwanga ae te rinnako n te Abanuea i Karawa ike ti na nora iai matan te Atua man neneboia n aki toki. Ngkana ti teimatoa ni maiu inanon te raoiroi ao e roko weteara ao ti anganaki te kabaia ae aki totoki i Karawa ao ngkana to mate inanon te bure ao ti na nako mone inanon te maraki ae aki totoki.

Te wanawana iroura n te bong aio bon te tauraoi n tai nako ni butimaea te tia iein ao ni reita te bakanamarake ibukin te tia mare ao ti riki ba irua aika rine aika a tauraoi ma kunikaia ni party n riki ba tan tia kukurei ma Iesu. Eng ti riai n aki katotongia aine ake niman ake nanobaba ake a aikoa tauraoi ni butimaea te tia mare ao e aki kaukaki te mataroa nakoia ba a rimui.