Wiki 25          Moanibong: Feast of Sto Mataio te Abotoro 

Warekan ana Reta Bauro nakoia I Ebeto… 4: 1 – 7, 11 – 13

Ngai, ae I kabaeaki i nanon te Uea, I butingkami ba kam na kaboraoi aromi ma weteami ae kam weteaki iai: baina te nanorinano, te nimamanei? te taonannano; keiaki ni kawakina te bonnano ae muini weteami are kam weteaki iai. Ti temanna te Uea, ti teuana te onimaki, ti teuana te babetito; ao ti temanna te Atua ae Tamaia aoamata ni bane, ae i aoia ni kabaneia, irouia ao i nanoia ni kabaneia. Ti anganaki, n tatabemanira, tibangara n ana akoi te Atua, n ai aron ana katautau Kristo n ana karea. E kateia temangina ba Abotoro, ao temangina ba burabeti, ao temangina tani kaotiota te Euangkerio, ao temangina riki ba tani kawakintibu ma tan reirei. Ba E bairei aroia kiritian i bukini makurin nakoaia, ba a na katea rabatani Kristo. Ao ti bane ni uaiakina katiana, ae te riki n ti teuana n te onimaki ao n atakin Natin te Atua. Ba ti na karikirakea te Aomata ae e na koro raoi ikawaina, ao e na kororaoi irouna tabanini Kristo.                                                                       

Te Taramo 18 (19): 2 – 5

Kaekana: E buta aonaba n aia taeka.

E katanoata mimitongin te Atua karawa, e kaota muni baina tinanikuni karawa.

E karakinna te ngaina nakon te ngaina, e kaota taekana te bong nakon te bong. K

Tiaki te taeka, ao tiaki te taetae, ao akea te bana ae oti,

ma a roko banaia i tabon aonaba, ao a roko aia taeka n tian aon te aba. K

 

Alleluia, alleluia.

Ti neboiko, te Atua, ti kakoauako ba te Uea; a kamoamoako am koraki n Abotoro aika mimitong. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio. 9: 9-13

Ngke E tabe n nakonako Iesu, ao e nora temanna te aomata ba e tekateka n te tabo n angabai, ao arana Mataio. E taku nakoina: “Ko na irai.” Ao e teirake naba ni iria. Ngke E tabe n amarake Iesu n ana auti teuanne, ao a roko bubirikano ma tani bure ake a maiti ba a na amarake ma Iesu ma ana reirei. Ngke a nora anne Baritaio, ao a kangai nakoia ana reirei: “E aera ami tia Reirei, ngkai E amarake ma bubirikano ao tani bure?” E ongo Iesu ao E taku: “A aki kainnano iroun te tia katoki aoraki aomata aika marurung, ma bon akana aoraki. Ma ngaia ae kam na nako, ao reireingkami nanon te taeka ae kangai:

“ I tangira te nanoanga, ao tiaki te angakarea. Ba I roko ni weteia tani bure,

   ao tiaki akana raoiroi.” 

_____________________________________________________________________ 

Tibatiba: I roko ni weteia tani bure, ao tiaki akana raoiroi.

Wiki 24           Kanimabong           

Warekan ana moa n Reta Bauro nakoia I Korinto.. 15: 12 – 20

Ngkai E tataekinaki Kristo ba E mangauti mai buakoia mate, ao a kanga n taku temaninga i buakomi ba akea mangautia mate? Ngkana akea mangautia mate, ao E aki mangauti Kristo. Ma ngkana E aki mangauti Kristo, ao e matebuaka ara kaotioti, ao e matebuaka naba ami onimaki. Ao bon tani kaotioti ni kewe ngaira ngkanne, ngkai ti kakoaua te Atua ba E kauta Kristo, ao ngaia E aki kautia ngkana e koaua ba a aki mangauti mate. Ba ngkana a aki mangauti mate, ao E aki mangauti naba Kristo. Ao ngkana E aki mangauti Kristo, ao e matebuaka ami onimaki, ao kam bon tiku naba i nanon ami bure. Ao a bua naba ngkanne akana mate i nanoni Kristo. Ngkana ti onimakina Kristo ti i bukin te maiu aei, ao moan te kananoanga ngaira i buakoia aomata nako. Ma tiaki ngaia anne: E boni mangauti Kristo ba te moa n ua i buakoia akana matu. 

Te Taramo 16 (17): 1, 6 – 8, 15

Kaekana: N na miakiniko, te Uea, ngkana I a uti.

Te Uea, ongo te tang ae eti, kakauongo au wewete.

Anga taningam nakon au tataro, ba akea te kewe i nanoni wiu. K

I weteiko, te Atua, ba Ko na kaekaai; anga taningam, ongora n au taeka.

Kaota am akoi ae kamimi. Ngkoe ae kawakinia, akana katania i ani baim. K

Karabaaai n nuni baim. Kaniwangan au raoiroi, ngai,

N na katoka nanou, n tara matam ngkana I a uti. K 

Alleluia, alleluia.

Am taeka, te Uea, bon te koaua; katabuira i nanon te koaua. Alleluia. 

Euangkerio..

Warekan ana Euangkerio Ruka..8: 1-3

E nakonako Iesu ri nanoni kawa ma tabo ni maeka, n reirei ma ni kaota rongorongon Uean te Atua. Bon raona uake tengauni ma uoman, ao aine tabeman ake a kamaiuaki mairouia tamnei aika kamara ao man aorakia, ba Maria ae aranaki ba Matarena are a otinako mairouna taimonio ake itiman, ao Ioana ae buni Kuta, ao Tutana, ao tabeman riki ake a buokia n aia bai.

__________________________________________________________________ 

Tibatiba: E boni mangauti Kristo ba te moa n ua i buakoia akana matu

 

Wiki 24          Katenibong 

 

Warekan ana moa n Reta Bauro nakoia I Korinto. 12: 31, 13:13

Kam na nanoni karea aika moan te rine. Ao N nang kaota nakoimi te aro ae rine riki nakoni karea ni kabane. Ngke arona ba I taetae n aia taetae aomata ma anera, ma akea te tangira irou, ao ai aron te burati ae tangitang ngai ma te timbara ae rebwerebwe. Ngke arona ba I anganaki te kona n taetae ni burabeti, ao ngke I atai taian rabakau, ao ngke iai irou te onimaki ae kororaoi, ba te onimaki ae mwemweki maunga, ma akea te tangira irou, ao bon te akea ngai. Ngke arona ba I tibatibai au bai nako ba bain tangira, ao ngke I anga rabatau ba e na kabuokaki, ma akea te tangira irou, ao bon akea uani baikanne irou. E taotaonnano te tangira, e akoi, e aki bakantang, e aki kamoamoa, e aki kainikatonga, e aki ribuaka, e aki ukera oin arona, e aki kakaiun, e aki nanobuaka n te rawawata, e aki kukurei n te babakanikawai, ma e kukurei n te koaua. E bebete nanona ni bai ni kabane, e kakoauai bai ni kabane, e onimakini bai ni kabane, ao e nanoraoi ni bai ni kabane. E aki mauna te tangira; a na mauna taetae ni burabeti, a na toki taian taetae, a na bua taian rabakau. A aki kororaoi ara rabakau, ao aki koraoi ara taete ni burabeti, ma ngkana e roko te kororaoi, ao e na mauna te aki kororaoi. Ngke te ataei ngai, ao bon arou te taetae n ataei, ao te iango n ataei, ao te eti n ataei. Ma ngke I a ikawai, ao I kaki aroia ataei. Ti noraba ngkai, kanga n te tirotam,ba a bubuteiakaka matara; ao rimui ti na nori bai ni kaitarai. I atatai ngkai n te aro ae aki kororaoi, ao rimui N na atatai n ai arou ngkai I ataai. A teimatoa baika tenua, ba te kakoaua, te onimaki ao te tangira, ma e kakanato riki i buaoia, bon te tangira.                                                    

Te Taramo 32(33): 2 – 5, 12, 22

Kaekana: E kabaia ana botanaomata te Uea. 

Katituaraoa te Uea ma te abi,  Katanga te raea ae tengauni karaina.

Aneneia n te kuna ae bou, kabanei rabakaumi ni katangitang. K 

Ba e koaua ana taeka te Uea, a eti ana makuri nako.

E tatangira te eti ma te raoiroi, e on aonaba n ana akoi. K 

E kabaia te botanaomata ae Atuana te Uea ao te aba ae E rineia ba ana bai.

Te Uea, ke e mena i aora am akoi, ba ti kantaninga iroum. K 

Alleluia, alleluia.

Ngkana iai ae tangirai, ao e na tau au taeka, ao E na tangiria Tamau, ao ti na roko irouna. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mareko…7: 31-35 

E kangai Iesu nakoia aomata: “N na kabotauia kain te roro aei ma antai? A katotongia antai? Ai aroia ataei aika tekateka ni maraen te kawa, aika ikaekaeka i bon irouia ni kangai:

                           Ti katangitangi i bukimi, ae ka maki ruoia!

                           Ti anene n tanginiwenei, ao kam aki tang! 

Ba e roko Ioane te tia Babetito, ae aki kangi bwerena ma ni moi uain, ao kam taku: ‘Iai te taimonio irouna!’ E roko Natin te aomata ae amamarake ma ni momoi, ao kam taku: ‘Bon te buabeka ma te tia manging, ao raoia bubirikano ma tani bure.’ Ma e karaoiroaki te wanawana irouia natina ni bane.”

 

Tibatiba: Te karea ae te kabanea n rine

Wiki 24           Kaabong 

Warekan ana moa n Reta Bauro nakoia I Korinto..15: 1 – 11

Tariu, I a kauringa nakoimi te Euangkerio are I a tia n taekinna ngkoa. Kam a tia ni butimaia, ao kam tiku naba i nanona. Boni ngai ae na kamaiu ngkami, ngkana kam kawakinna n ai aron are I taekinna nakoimi. Ao ngkama kam aki, ao e matebuaka ami onimaki. Are I moa n taekinna nakoimi, bon te baere taekinaki naba nakoiu. Ba E mate Kristo i bukin ara bure, n ai aron taekana n taiani koroboki. E taunaki ao E mangauti i muin tenibong, n ai aron naba taekana n taiani koroboki. E kaoti nakoni Keba, ao nakoia naba uake tengauni ma temanna, ao i muina nakoia tari ake nimabubua tabun n ti te taina (a mate temangina, ma a maiti naba aika maiu ngkai). E kaoti naba nakoni Iakobo, ao nakoia Abotoro ni kabaneia. Ao n tokina, E kaoti naba nakoiu, ngai ae te kabanea n aomata. Ba moan te mangori ngai i buakoia Abotoro, ao I aki riai n atongaki ba te Abotoro, kioina ngke I a tia ni bainikirina ana Ekaretia te Atua. Ma arou ngkai, bon uan ana aoi t eAtua, ao e aki matebuaka ana akoi i nanou. Ma e bati riki au makuri nakoia ni kabaneia; tiaki au makuri, ma bon ana makuri ana akoi te Atua irou. Bon anne ae ti taekinna, ngaia ke ngai, ao bon anne naba ae kam kakoaua. 

Te Taramo 117 (118): 1 – 2, 15 – 17, 28

Kaekana: Katituaraoa te Uea ba E akoi.

Katituaraoa te Uea ba E akoi, akea tokin ana tangira.

Ke e kangai Iteraera: akea tokin ana tangira. K

E tokankai bain te Uea, E korakora bain te Uea.

N na aki mate, ma N na maiu, ao N na taekin ana makuri te Uea. K

Atuau Ngkoe, I katituaraoiko, Atuau, I kamoamoako.

I katituaraoiko, ba Ko ongo irou, ao Ko kamaiuai. K

 

Alleluia, alleluia.

I arani ngkami ba raou, ba I kaongoi ngkami, ana taeka ni bane te Tama nakoiu. Alleluia.  

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka..7: 36-50

E kaoa Iesu temanna te Baritaio ba E na amarake ma ngaia. Ao E roko irouna, ao E kaea nnena n amarake. Ao e kaoti ainen te kawa temanna ae buakaka. E ongo neierei ba E mena Iesu n ana auti te Baritaio, ao e uota ana batoro ma kanoana te kabira ae boiarara. Ao e tei n tang i bukini waena, ao e teboki waena n rannimatana, ao e kaoi ni iranatuna; ao e kaboria ma waena, ao e kabiri n te boiarara. Ngke e nora anne te Baritaio are kaoa, ao e taku i nanona: “Ngke arona ba te burabeti te aomata aei, ao e na bon ata te aine ae kuakuaia aei ma arona ae buakaka. Ma E taetae Iesu, ao E kangai: “Timon, iai te bae I kan tuangko.” E taku teuarei: “Te tia Reirei, taekinna.” Ao E kangai Iesu: “Temanna te aomata. A bae irouna uoman aomata, ba temanna nimabubua te tenario, baena, ao are temanna nimabui. Ma akea kabarani baeia irouia; ao e a kaki naba baeia teuarei. Antai irouia akana uoman akanne, ae na tangira riki teuarei?” E kangai Timon: “I taku ngai ba teuare e bati riki baena ae kamaunaki.” E taku Iesu: “E eti am iango.” Ao E rairaki ngkanne nakon te aine arei, ao E taku nakon Timon: “Ko nora neiei? I rin n am auti, ao ko aki teboki waeu, ao neiei, e teboki waeu n rannimatana, ao e kaoi ni iranatuna. Ko aki kaboria ma Ngai, ao neiei, e kaboria ma waeu mangke I moa n ri ni karokoa ngkai. Ko aki kabira atuu, ao neiei, e kabiri waeu n te boiarara. Ma ngaia ae I bon tuangko: a maiti ana bure, ma a kabaraki, kioina ngkai e bati ana tangira. Ma e karako ana tangira te aomata ae e uarereke baena ae kabaraki.” Ao E taku nakon te aine arei: “A kabaraki am bure.” Ao a taku kain te amarake i nanoia: “Antai te aomata aei, ngkai e kabarai bure?” E taku Iesu nakon te aine: “E kamaiuko am onimaki. Nako ma te rau.”

Tibatiba: A kabaraki am bure; E kamaiuko am onimaki”

 

Kauabong Wiki 24

Memorial of Our Lady of Sorrows/ Ana toa Nei Maria-Tinan te Maraki 

Reading 1: 1 COR 12:12-14, 27-31A

Brothers and sisters: As a body is one though it has many parts,
and all the parts of the body, though many, are one body,
so also Christ. For in one Spirit we were all baptized into one Body,
whether Jews or Greeks, slaves or free persons, and we were all given to drink of one Spirit.

Now the body is not a single part, but many. Now you are Christ’s Body, and individually parts of it. Some people God has designated in the Church to be, first, Apostles; second, prophets; third, teachers;
then, mighty deeds; then gifts of healing, assistance, administration,
and varieties of tongues.
Are all Apostles?  Are all prophets?  Are all teachers? Do all work mighty deeds?  Do all have gifts of healing? Do all speak in tongues?  Do all interpret? Strive eagerly for the greatest spiritual gifts. 

Responsorial Psalm; PS 100:1B-2, 3, 4, 5

(3) We are his people: the sheep of his flock.

Sing joyfully to the LORD, all you lands; serve the LORD with gladness;

come before him with joyful song. R. 

Know that the LORD is God; he made us, his we are;
his people, the flock he tends. R. 
Enter his gates with thanksgiving, his courts with praise;
Give thanks to him; bless his name. R. 

For he is good, the LORD,  whose kindness endures forever,
and his faithfulness, to all generations. R.    

Alleluia 

Blessed are you, O Virgin Mary; without dying you won the Martyr’s crown
beneath the Cross of the Lord. R. Alleluia, alleluia. 

Gospel: JN 19:25-27

Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother’s sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene.
When Jesus saw his mother and the disciple there whom he loved
he said to his mother, “Woman, behold, your son.” Then he said to the disciple, “Behold, your mother.”
And from that hour the disciple took her into his home.

 

Tibatiba: Neiko ao anne natim; Ao anne tinam

Ti a reitaki n te bong aio ni karinea tinara Nei Maria n arana ae Tinan te Maraki ke Our Lady of Sorrows. Eng bon aio te ara ae anganaki Nei Maria ba karineana ibukin aron te uruaki n nano are anganaki inanon marakin Natina ae Iesu. Inanon te toa aio ao e karineaki Nei Maria n arona n riki ni maritire n tamneina ibukin taian maraki ake anganaki e ngae ngke e aki tiringaki iai.

Inanon te moan wareboki are man ana reta Bauro nakoia I Korinto ao ti kauringaki iai aron te rabata ae ti teuana ma iai baina aika kakaokoro aika karaoi aia makuri aika kakaokoro ibukin te rabata aw ti teuana. Ti noria inanon te tamnei aio ba e kanga n aranaki Nei Maria ba tinan te maraki ngkai ti ataia ba  a bane n reke marakin Nei Maria man marakin natina ae Iesu ibukina ba bon ti teuana Nei Maria ma natina. Are nanona ba marakin ni kabane Iesu iaon te kaibangaki e bon bane naba n rotaki iai rabatan tinana n te maraki.

Tariu ao maneu ti kona naba ni kananoa ba e aeara ngkai e kataua Nei Maria ba e na maraki. Eng ti bane ni kakoaua ba rokon Iesu nako aontaeba ao e bungiaki inanon te maraki ao e a bane ni kukurei aonnaba ba E a roko Iesu ni maeka ibuakora. Ma bon iai riki muokoan Nei Maria ae kakawaki ba e na bungia te botanaoamata ae bou are a tia ngkoa ni baka n aia bure ara moani karo. Manga bungiakin te botanaomata ae tarin ao manen natina ae Iesu e kakoroaki bukina ngke e nang mate Iesu iaon te kaibangaki ao Iesu e muiokoa te botanaomata n ana kawakin Nei Maria ngke e kangai nakon tinana;”Neiko ao anne natim ao imuina e a manga kangai nakon te reirei are Ioane; ”Ao anne tinaam”. Eng ti noria ba manga bungiakin kaua te botanaoma e bon aki ariri ni maraki iai Nei Maria ma e bon taonaki n te maraki Nei Maria ni karokoa ae nang mate natina iaon te kaibangaki. Are nanona ba inanon tauraoin ni butumaea te kabang are e ewaraki iai buroona ao e reita iai ana akuri ni kamaiu Iesu  ba ti aoanga ni bane ni kamaiuaki.