Friday of the Third Week of Advent

Reading 1: JER 23:5-8

Behold, the days are coming, says the LORD, when I will raise up a righteous shoot to David; As king he shall reign and govern wisely, he shall do what is just and right in the land.
In his days Judah shall be saved, Israel shall dwell in security. This is the name they give him: “The LORD our justice.” Therefore, the days will come, says the LORD, when they shall no longer say, “As the LORD lives, who brought the children of Israel out of the land of Egypt”; but rather, "As the LORD lives, who brought the descendants of the house of Israel up from the land of the north”– and from all the lands to which I banished them; they shall again live on their own land. 

Responsorial Psalm” PS 72:1-2, 12-13, 18-19

Justice shall flourish in his time, and fullness of peace for ever.
O God, with your judgment endow the king, and with your justice, the king’s son;
He shall govern your people with justice and your afflicted ones with judgment. R. 
For he shall rescue the poor when he cries out, and the afflicted when he has no one to help him. He shall have pity for the lowly and the poor;
the lives of the poor he shall save. R. 
Blessed be the LORD, the God of Israel, who alone does wondrous deeds.
And blessed forever be his glorious name; may the whole earth be filled with his glory. R.  

Alleluia, alleluia.
O Leader of the House of Israel, giver of the Law to Moses on Sinai:
come to rescue us with your mighty power!  Alleluia, alleluia. 

Gospel: MT 1:18-25

This is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit.  Joseph her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, “Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife into your home. 
For it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins.” All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet:

Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means “God is with us.” 
When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him and took his wife into his home. He had no relations with her until she bore a son, and he named him Jesus. 

Tibatiba: E maiu te Uea are kaokira ba ti na manga maeka i abara ni koaua

botanaomata te Atua ba kariarian kainaomatakiia man te tautoronaki ao te bainikirinaki. Ti noria n karakinaia Iteraera ba ngke a tauronoki i Aikubita ao a aki toki ni miakina te tai are E na kaota makana iai te Atua are na kainaomataia iai man te tautoronaki ao te bainikirinaki. Ma n tokin te karaki ao ti ataia ba iteran te kamaiuaki are n tokina bon karokoaia ana botanaomata te Atua n abaia ni koaua are a nang katonga iai kororaoin te kimareirei irarikin te Atua ao te teimatoa ni maiu inanon te rauaki ngkai a bon roko raoi n oin mwengaia ao abaia ni koaua.

Inanon tain te avenete ao ti bane ni kantaninga te kamaiuaki ni koaua are na kona ni biti manewen ara nenebo nakon te Atua ni kaotia ba “boni Ngaia are e a tia ni kaotinakoira ao ni  kainaomataira  man te tautoronaki” nakon ara nebonebo ni kaotia ba “boni Ngaia te Atua ae a tia ni karokoira i bara ni koaua are bon Ierutarem ae bou are akea iai te tang, te maraki, ma te mate ao te roo ma ai bon ti te ngaina ae teimatoa man Otan raneanean mimitong te Atua.”

Eng bon aio te tai ae moan te angaraoi ibukira ni kona ni karekea ana nanoanga te Atua ao n tauraoi n butimaea Iesu teTei ae nang bungiaki ao te tauraoi n ongotaeka Irouna ao ni kakaraoa ae Nanona.

Ti bia nora aron kakawakin te tai aio nakoira n tatabemanira ba ara tai ni kaoaki nakon te kabaia inanon te rau ao  te eti ngkai i aonteaba ao te teimatoa ni kakaraoa Nanon te Uea ba ti aonga n rin te Abanuea ae Karawa.

Thursday of the Third Week of Advent

Reading 1: GN 49:2, 8-10

Jacob called his sons and said to them: “Assemble and listen, sons of Jacob, listen to Israel, your father. “You, Judah, shall your brothers praise –your hand on the neck of your enemies; the sons of your father shall bow down to you. Judah, like a lion’s whelp, you have grown up on prey, my son. He crouches like a lion recumbent, the king of beasts–who would dare rouse him? The scepter shall never depart from Judah, or the mace from between his legs, While tribute is brought to him, and he receives the people’s homage.” 

Responsorial Psalm: PS 72:1-2, 3-4AB, 7-8, 17

Justice shall flourish in his time, and fullness of peace for ever.
O God, with your judgment endow the king, and with your justice, the king’s son;
He shall govern your people with justice and your afflicted ones with judgment. R. 

The mountains shall yield peace for the people, and the hills justice.
He shall defend the afflicted among the people, save the children of the poor. R. 

Justice shall flower in his days, and profound peace, till the moon be no more.
May he rule from sea to sea, and from the River to the ends of the earth. R. 

 May his name be blessed forever; as long as the sun his name shall remain.
In him shall all the tribes of the earth be blessed; all the nations shall proclaim his happiness. 
R.  

Alleluia, alleluia.
O Wisdom of our God Most High, guiding creation with power and love: come to teach us the path of knowledge! Alleluia, alleluia. 

Gospel: MT 1:1-17

The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.

Abraham became the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers. Judah became the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar. Perez became the father of Hezron, Hezron the father of Ram, Ram the father of Amminadab. Amminadab became the father of Nahshon, Nahshon the father of Salmon, Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz became the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed became the father of Jesse, Jesse the father of David the king.

David became the father of Solomon, whose mother had been the wife of Uriah. Solomon became the father of Rehoboam, Rehoboam the father of Abijah, Abijah the father of Asaph. Asaph became the father of Jehoshaphat, Jehoshaphat the father of Joram, Joram the father of Uzziah. Uzziah became the father of Jotham, Jotham the father of Ahaz, Ahaz the father of Hezekiah. Hezekiah became the father of Manasseh, Manasseh the father of Amos, Amos the father of Josiah. Josiah became the father of Jechoniah and his brothers
at the time of the Babylonian exile.

After the Babylonian exile, Jechoniah became the father of Shealtiel, Shealtiel the father of Zerubbabel, Zerubbabel the father of Abiud. Abiud became the father of Eliakim, Eliakim the father of Azor, Azor the father of Zadok. Zadok became the father of Achim, Achim the father of Eliud, Eliud the father of Eleazar. Eleazar became the father of Matthan, Matthan the father of Jacob, Jacob the father of Joseph, the husband of Mary. Of her was born Jesus who is called the Christ. Thus the total number of generations from Abraham to David is fourteen generations; from David to the Babylonian exile, fourteen generations; from the Babylonian exile to the Christ, fourteen generations.

 

Tibatiba E na bwebwerake te eti ao te riai inanon ana tai; E na kabuta aonnaba kororaoin te raoi ae akea tokina

Tariu ao maneu inanon te tai ni kakantaninga ma te kariaria ao iai te bai ae e riai n tiku n ara iango- ba miakinan te bitaki ae nang uotaki iroun Temanna are nang roko ni kawarira are bon Iesu ae Natin te Atua te Tama. Bon Iesu are a bane ni karikaki ao karaoaki bai ni kabane Irouna ao Ibukina; Ngaia are na uota te rongorongo ae moan kakukurei nakon te aonnaba are bon taekan te kamauiaki man ara bure ao te manga natinaki iroun te Atua ao tan bwaibawai ao ni kona n rinnako n te Abanuea ae Karawa ike a na manga akea iai te tang, te maraki te mate ao roo ma bon Otan raneanean mimitongun te Atua ae akea tokina.

N te bong aio ao ti reita ongorara n te bitaki ae na uotia Iesu are bon taekan te eti , te kabaioa ao kororaoin te raoi are na bwebwerake ao ni kabuta aonnaba ao akea tokina.Tariu ao maneu ko kakoaua aio ao tera ko riai ni karaoia ngkai ba ko aonga n nora te bitaki aio ao ni maeka inanon te kabaia ae akea tokina? Eng aio bon ara tai n ongo te bana are takarua n te rereua ba ti rairi nanora ao ti na okira te Atua, E kan anganira kororaoin bai nako te Atua iroun Natina ae Iesu te Tei ae nang bungiaki nakoira inanon Kiritimati.

Ti riai n aki kakewekewe man nanououa ma ti na onimaki ao ni kauki nanora nakon ana wewete te Atua ba ti na katauraoira ni butimaea Natina ae nang kawarira ianon Kiritimati. Ba ngkana ti kona n tauraoi inanon Kiritimati ao ti na bon tauraoi naba ngkana e E a manga oki kaua Iesu ba E na motika taekan aonnaba. Eng inanon kauaokin Iesu ao e nang kaukaki nakoira mataroan te kabaia ae akea tokina i KArawa ke ti karekenakoaki nako mone ike ti maraki man tangi iai ni katoa bong ao n aki totoki. Eng aio te tai are ti nang nora ao n ota oao n nanon te taeka ae n aki totoki. Ti bia kauki nanora nakon te tai ae kakawaki ibukira inanon te avenete aio ao n rineai ba ti na toua te kawai ae irariki nakon te kabaia ae akea tokina i Karawa.

 

Tuesday of the Third Week of Advent

Reading 1 ZEP 3:1-2, 9-13

Thus says the LORD: Woe to the city, rebellious and polluted, to the tyrannical city! She hears no voice, accepts no correction; In the LORD she has not trusted, to her God she has not drawn near.

For then I will change and purify the lips of the peoples, That they all may call upon the name of the LORD, to serve him with one accord; From beyond the rivers of Ethiopia and as far as the recesses of the North, they shall bring me offerings.

On that day You need not be ashamed of all your deeds, your rebellious actions against me; For then will I remove from your midst the proud braggarts, And you shall no longer exalt yourself on my holy mountain.
But I will leave as a remnant in your midst a people humble and lowly, Who shall take refuge in the name of the LORD: the remnant of Israel. They shall do no wrong and speak no lies; Nor shall there be found in their mouths a deceitful tongue; They shall pasture and couch their flocks
with none to disturb them. 

Responsorial Psalm: PS 34:2-3, 6-7, 17-18, 19 AND 23

Response: (7a) The Lord hears the cry of the poor.

I will bless the LORD at all times; his praise shall be ever in my mouth.
Let my soul glory in the LORD; the lowly will hear me and be glad. R
Look to him that you may be radiant with joy, and your faces may not blush with shame.
When the poor one called out, the LORD heard, and from all his distress he saved him. R. 

 The LORD confronts the evildoers, to destroy remembrance of them from the earth.
When the just cry out, the LORD hears them, and from all their distress he rescues them. R. 

The LORD is close to the brokenhearted; and those who are crushed in spirit he saves.
The LORD redeems the lives of his servants; no one incurs guilt who takes refuge in him. R.    

 Alleluia, alleluia.
Come, O Lord, do not delay; forgive the sins of your people. R. Alleluia, alleluia. 

Gospel MT 21:28-32

Jesus said to the chief priests and the elders of the people: “What is your opinion? A man had two sons. He came to the first and said, ‘Son, go out and work in the vineyard today.’ 
The son said in reply, ‘I will not,’ but afterwards he changed his mind and went. 
The man came to the other son and gave the same order.  He said in reply, ‘Yes, sir,’ but did not go. 
Which of the two did his father’s will?” They answered, “The first.” Jesus said to them, “Amen, I say to you, tax collectors and prostitutes are entering the Kingdom of God before you. When John came to you in the way of righteousness, you did not believe him; but tax collectors and prostitutes did. Yet even when you saw that, you did not later change your minds and believe him.” 

Tibatiba: E kaan te Uea ma akana a rawawata man uruaki nanoia

Tariu ao maneu inanon ara tai ni katauraoi imain rokon Iesu ao ti bon riai ni kakoaua ba Iesu are na kawarira E roko ba E na anganira kororaoin te kukurei ao E na kaoka nakoira te kantaninga n te kabouaki are na anganira te kimareirei ma te raoi. Ti na kakoaua aio ao ti na onimakinna ba ngkana a uki nanora ao e na kawarira ao rin inanora Iesu ao e na uota nakoira te kukurei ma te raoi ao te kamaiuaki.

E na tiku ibuakora te kaninikina ngkana ti butimaea Iesu ba ti na bon anganaki te maiu ae bou ao ti na bon nora aron te aro n akoaki man tabeakinaki man ara kanganga ao kainnanora nako. Ba Iesu ae boni Ngaia te Atua e na aki manga kaoka te maiu inanon te bure ao te kewe ba ti na riki ba aomatan te koaua ao te eti ao te riai ngaira. Ti na riki ba aomata aika ti na taetaekina te koaua n tai nako ngkai bon aomatan te Ota ngaira iroun Iesu.

Rokon Iesu ibuakora ao inanora n tain te Kiritimati bon te tai ae ti na katonga iai te kimareirei are ti na reitaki iai ma kain Karawa ao Anera ba e nang koro bukin ara tataro are ti ananaia ni katoa bong are bon te “Anera” ba E a riki n aomata te Taeka ao E a maeka ibuakota. Ngkana ti nim n tai nako ma Iesu ao ti na bon katonga te maiu inanon te kabaia ae akea tokina i Karawa.

 

Wednesday of the Third Week of Advent

Reading 1: IS 45:6C-8, 18, 21C-25

I am the LORD, there is no other; I form the light, and create the darkness,
I make well-being and create woe; I, the LORD, do all these things.
Let justice descend, O heavens, like dew from above, like gentle rain let the skies drop it down.
Let the earth open and salvation bud forth; let justice also spring up! I, the LORD, have created this. For thus says the LORD, The creator of the heavens, who is God, The designer and maker of the earth who established it, Not creating it to be a waste, but designing it be lived in: I am the LORD, and there is no other.

Who announced this from the beginning and foretold it from of old? Was it not I, the LORD, besides whom there is no other God? There is no just and saving God but me. Turn to me and be safe, all you ends of the earth,
for I am God; there is no other!
By myself I swear, uttering my just decree and my unalterable word: To me every knee shall bend; by me every tongue shall swear, Saying, “Only in the LORD are just deeds and power. Before him in shame shall come
all who vent their anger against him.
In the LORD shall be the vindication and the glory of all the descendants of Israel.” 

Responsorial Psalm PS 85:9AB AND 10, 11-12, 13-14

Response:  Let the clouds rain down the Just One, and the earth bring forth a Savior 

I will hear what God proclaims; the LORD–for he proclaims peace to his people.

Near indeed is his salvation to those who fear him, glory dwelling in our land. R. 

Kindness and truth shall meet; justice and peace shall kiss.
Truth shall spring out of the earth, and justice shall look down from heaven. R. 

The LORD himself will give his benefits; our land shall yield its increase.
Justice shall walk before him, and salvation, along the way of his steps. R.   

Alleluia, alleluia.
Raise your voice and tell the Good News: Behold, the Lord GOD comes with power. Alleluia, alleluia. 

Gospel LK 7:18B-23

At that time, John summoned two of his disciples and sent them to the Lord to ask, “Are you the one who is to come, or should we look for another?” 
When the men came to the Lord, they said, “John the Baptist has sent us to you to ask, ‘Are you the one who is to come, or should we look for another?’”
At that time Jesus cured many of their diseases, sufferings, and evil spirits; he also granted sight to many who were blind.  And Jesus said to them in reply, “Go and tell John what you have seen and heard: the blind regain their sight, the lame walk, lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, the poor have the good news proclaimed to them. And blessed is the one who takes no offense at me.”

 

Tibatiba: Boni Ngkoe ae ti kantaningaia ke ti na kantaninga riki Temanna?

Eng aio bon aia titiraki ana reirei Ioane nakon Iesu n aron are a kanakoaki iai iroun Ioane. Ti uringnga ba oin raoi rokon Ioane te Tia Babetito ba e na katauraoa kawain Iesu. Ioane boni ngaia te kabanea ni burabeti imain kaotin Iesu ao boni ngaia are e anga te babetito n rairannano ba ti aonga n tauraoi ni butimaea Iesu are nang bungikai nakoira. Ioane boni ngaia ae kauringira ba ti na kona ni butimaea Iesu ngkana ti tauraoi ni koekoerikaki ba e aonga ni koekoerake Iesu. Ba te ba te bai ae ti riai n uringa n tai nako ngkana ti taekina te rongorongo ae raoiroi ao ti kairiia aomata nakon Iesu ma tiaki bon nakoira. Ba ngkana ti kairia aomata nakoira ao nanona ngkanne ba ti bon tei  ibukira ao nanona naba ba boni ngaira ae ti kakawakai riki ao bon akea ae ti nako mairouna.

Tariu ao maneu n reitaki ma kanoan taian wareboki n te bong aio ao ti a nora aron ana kaeka Iesu nakoia ana reirei Ioane. E kangai Iesu nakoia;”Tera ae kam noria ao kam ongo? A nakonako mauku ao a noraba mataki ao a ongo taningabono.” Eng bon ana makuri ni kamaiu Iesu are E kan kinaki iai. E kan kinaki Iesu man ana makuri ni katoki aoraki ao ni kamaiu are kaotia ni koaua iai ba e maka aom e tautaeka iaon bai nako ngkai bon te Atua Ngaia.

Bon aio naba te tai ae kakawaki ba ti na butia Iesu Te Tei rinanon tinana Nei Maria ba E kaota makana n Atua ni katoka aorakin te Tama Koru are E a tia n rineia ba e na riki ba  te Tia Kawakin Tibu iaon Kiribati ma Nauru. E koaua ae n te tai aio ao ti kakoaua ba e rangi n aoraki te Tam Koru ao a na bon ewa titiraki iroura ba e aera ngkai E kataua te Uea aio ba e na riki aio ngkai e a kan ana te tai ni katabu nakon te nakoa n Ebikobo. Ma e boni koaua ba ti aki kona n rota ana iango te Atua ao ti bon onimaki ba ibuakon ara tabeaianga ao ti  bon kakoaua ba e boni kona ni kitanira te Atua ngkai boni Ngaia ae tautaeka iaon bai nako ao n tai nako.

Ti a reitaki ngaira tan onimaki ni kabane inanon te korona n novena ni bubutia te Atua ba e na karaoa ana kaikai a e kamimi n te tai aio ao ni kamarurunga naba ngkai te Tama Koru man aorakina. Ao ti na butia Iesu n Arana ae moan te maka mani mimitong ba E na urua makan teuare buakaka ao ni kabaea iaan ana kaibangaki ao E na angan Fr Koru te kamrurungaki man aorakin rabatana ni kabane.

Aio bon te tai ae anagaraoi ao ni kaan te Atua irarikira. Ti na onimakina ana kamaiu ao ana nanoanga te Atua nakon Te Tama Kiru ngkai ti bubuti n aran Iesu Kristo ae ara Uea ao ara Tia Kamaiu Amen.      

 

Monday 3rd Week Advent

Memorial of Saint John of the Cross, priest and doctor of the Church

Reading 1: NM 24:2-7, 15-17A

When Balaam raised his eyes and saw Israel encamped, tribe by tribe, the spirit of God came upon him, and he gave voice to his oracle:

The utterance of Balaam, son of Beor, the utterance of a man whose eye is true, The utterance of one who hears what God says, and knows what the Most High knows, Of one who sees what the Almighty sees, enraptured, and with eyes unveiled: How goodly are your tents, O Jacob; your encampments, O Israel! They are like gardens beside a stream, like the cedars planted by the LORD. His wells shall yield free-flowing waters, he shall have the sea within reach; His king shall rise higher, and his royalty shall be exalted.

Then Balaam gave voice to his oracle: The utterance of Balaam, son of Beor, the utterance of the man whose eye is true, The utterance of one who hears what God says, and knows what the Most High knows, Of one who sees what the Almighty sees, enraptured, and with eyes unveiled.
I see him, though not now; I behold him, though not near: A star shall advance from Jacob, and a staff shall rise from Israel.
 

Responsorial Psalm: PS 25:4-5AB, 6 AND 7BC, 8-9

Teach me your ways, O Lord.
Your ways, O LORD, make known to me; teach me your paths,
Guide me in your truth and teach me, for you are God my savior. R
Remember that your compassion, O LORD, and your kindness are from of old.
In your kindness remember me, because of your goodness, O LORD.R
Good and upright is the LORD; thus he shows sinners the way.
He guides the humble to justice, he teaches the humble his way. R

Alleluia, alleluia.
Show us, LORD, your love, and grant us your salvation. Alleluia. 

Gospel: MT 21:23-27

When Jesus had come into the temple area, the chief priests and the elders of the people approached him as he was teaching and said, “By what authority are you doing these things?  And who gave you this authority?” 
Jesus said to them in reply, “I shall ask you one question, and if you answer it for me, then I shall tell you by what authority I do these things. 
Where was John’s baptism from? Was it of heavenly or of human origin?” 
They discussed this among themselves and said, “If we say ‘Of heavenly origin,’ he will say to us, ‘Then why did you not believe him?’ But if we say, ‘Of human origin,’ we fear the crowd, for they all regard John as a prophet.” So they said to Jesus in reply, “We do not know.” He himself said to them, “Neither shall I tell you by what authority I do these things.” 

Tibatiba: I nora Temanna ba E a roko; Ao E tabe ni kaan, Ngaia ae te Messia

Akea ba ti a roko n ara kateniua ni week n Avente are nanona ba ai bon ti teuana riki te wiki ao ti nang roko n te Chrismas are e nang bungiaki iai nakoira Iesu te Tei are te Messia ke te Tia Kamaiua aonnaba. Ngaia are roko ba E na kaota te Atua te Tama nakoira; Ngaia are na kaota ana tangira ao rabatan te Atua are e aki kona n ngkoa n  noraki. Ngaia are na Emmanuera ke te Atua ae riki n iriko ao E a maeka ibuakora. Ti na bane ni kariria ma te kantaninga ao te kukurei ba e a kan roko iroura Ngaia are E na uota nakon aonnaba te kimareirei ao te kukurei ae akea tokina. Ti na bane ni katauraoira ni butimaea te Uea ae te Atua ae Ngaia ae a karikaki bai ni kabane Irouna ao Ibukina.

N te bong aoio ao ti ongora aron ana kaotioti Baraam ae te aomata ae raoiroi ae aki noraba ni matana ma ngaia ae taetaekina te koaua ao e taku: E a kan roko ao E a kaan irarikira. E na kaoti te Itoi mai iroun Iakoba are E na taua taekan aonnaba n ekona ae maka- Boni ngaia te Uea ae na kamaiuaia Iteraera. Boni Ngaia te Messia are a Kaman  katanoataki rokora irouia Burabeti; Ngaia are e katauraoaki rokona iroun Ioane te Tia Babetito.

Ti nabe ni katauraoira ni butimaea Iesi te Tei ao ti na karokoa te rongorongo aio nakoia natira, kain ara uru ao tarira ma manera ba a na katauraoia naba ni butimaea te Uea. Ti katauraoira ni butimaia Iesu nakon mwengara ao ni kauka mataroan nanora Nakoina ba E na maeka inanora. Bon aio te anga ae ti kona iai ni katonga kororaoin te kukurei ao te kimareirei are e uotia Iesu te Tei nakoira ao nakon aonnaba.