Bakate. Wiki   6.                   Katenibong.

 

Warekan aia Makuri Abotoro. 17:15, 22; 18: 1

A kaira Bauro uake raona nako Atenti, ao a oki rikaki n tuangia Tira ma Timoteo ba a na waetata ni kawara Bauro. E tei Bauro i buakoia kain te kabowi ae te Areiobako, ao e taku;

“Ngkami kain Atenti, I bon noria ba bon tan taromauri ngkami, aika akea n ai aroaia. I nakonako i nanon ami kawa, ao ngke I neweabai ami tabo n taromauri, ao I nora te baonikarea teuana ma te koroboki ae kangai:

“Nakon te atua ae aki ataki.” Te Atua a kam taromauria n aki ataia, ao I a nakomai n taekinna nakoimi. Te Atua are karaoa aonaba ma kanoana nako, boni ngaia Ueani karawa ma aonaba, ao E aki maeka i nanon uma aika karaoaki ni baia aomata, E aki akoaki naba ni baia aomata, ba boni Ngaia ae angania aomata nako te maiu, te ikeke ao bai ni kabane. E kamaekaia aomata ni kabaneia aika riki mairoun ae ti temanna i aonaba ni kabuta. E angania botanaomata nako aia tai ma tian abaia. Ba a onga n ukera te Atua aomata ao E aonga n reke irouia, n ai aron ae e kona inanon aia ukeuke. Ao E bon aki raroa te Atua ma ngaira nako. Ba ti maiu ao ti kakamakuri ao iai Ngaira irouna. Ao a taku naba ami tia ototo tabeman, ba a kangai: “Bon natina naba ngaira” Ngkai bon natin te Atua ngaira, ao ti aki riai ni iangoa te Atua ba aongkoa te koora ke te tirewa ke te atibu, are e karaoia te aomata n ana rabakau ma ana iango. E aki taua muin te tai are ngkoa, te Atua, ba tain te nanoro, ma E tuangia aomata ngkai, n tabo nako, ba ana bane n rairi nanoia. Ba E a tia ni bairea te bong te bongina ae  na motikaki iai taekan aonaba ma te eti. E na motikaki taekana iroun temanna te aomara are E a tia n rineia. Ao E a tia ni kauta te aomata anne mai buakoia mate ba ana bai ni kakoaua i bukia aomata nako.”

Ngke a ongo taekani mangautia mate, ao a kakaniko tabeman, ao a kangai tabeman: “Ko na kaongoraira n anne n te taina! Ai ngaira are e nako Bauro ni kitania. Ma a raonna aomata tabeman, ao a taua te onimaki. Temanna i buakoia bon Teonitio ae kain te Areiobako, ao iai naba temanna te aine, ae arana Tamariti, ao tabeman riki. I muin anne, ao e kitana Atenti

 

Te Taramo. 148:1-2, 11-14s

Kaekana:  A oni karawa ma aonaba ni mimitongina.

Alleluia! Neboa te Uea mai karawa, neboia i eta.

Neboia, ngkami ana anera, Neboia, ngkami ana tanga.     K

Neboia, ngkami uea ma botanaomata, Ngkami tan tautaeka ma tani moti,

Ngkami rorobuaka ma taeinaine, Ngkami unimane ma ataei.  K

Ke e neboa aran te Uea, Ti ngaia ae e kakanato arana

E rietata mimitongina, I etan aonaba ma karawa.   K

E angan ana botanaomata te korakora, Boni ngaia atongaia ana aomata,

Ba ana koraki ni Iteraera, ma akana kaani ma ngaia. K

      

Alleluia, alleluia

Ngkami kam a mangauti ma Kristo,  Ao ukeri baika i eta, Ike E tekateka iai Kristo I angatain te Atua. Alleluia.

 

Te Euangkerio

 

Wareken ana Euangkerio Ioane  16: 12-15

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “A bati riki au taeka nakomi, ma kam na aki konai moaia ngkai. Ma ngkana E roko Teuare Tamnein te koaua, ao E na kairingkami nakon te koaua ae banin; ao  E na aki taekina oin ana taeka, ma E na atonga te taeka nako are E ongo. Ao E na taekin nakoimi baika na roko, ao E na neboai, ao E na anai au taeka, ao E na kaoti nakoimi. Te bai nako ae iroun te Tama, ao bon au bai; ai ngaia ae I tuangingkami ba E na anai au bai n taekin nakoimi.”

 

Tibatiba: Ngkana E roko Teuare Tamnein te koaua, ao E na kairingkami nakon te koaua ae banin

Bakate. Wiki   6.                   Moanibong 

Warekan aia Makuri Abotoro. 16:11-15

Ti borau mai Teroa ni kaeta Tamoterake, ao n te bong are i muina, ti borau nako Neabori; ao mai ikanne ti nako Biribi, ae te kawa ae moan te kakanato ni makoroni Maketonia arei, ao bon te korone. Tabeua ara bong n te kawa anne, ao ni bongin te tabati ti nako tinanikun te kawa, i rarikin te karanga are e taneiai te aba n tataro iai. Ti tekateka, ao ti taetae nakoia aine ake a botaki. Temanna i buakoia bon neiere Ruria ae ongora iroura; bon te tia kaboi kunnikai aika uraura man te kawa ae Tuateira, ao e taromauria te Atua. E ana nanona te Uea, ao e butimai ana taeka Bauro. Ngke e a tia ni babetitoaki, ngaia ma ana koraki, ao e bubuti nakoira ni kangai: “Ngkana kam taku ba ana aomata te Atua ni koaua ngai, ao nakomai, maeka n au auti.” Ao e tebonira nako iai. 

Te Taramo. 149: 1-6, 9

Kaekana:  E tangira ana botanaomata te Atua.

Anenea te Uea n te kuna ae bou, neboia i buakoia ana aomata.

ke e kabaia Iteraera iroun te tia karikia, ke e kimareirei natin Tion iroun aia Uea.     K

Ke e neboa arana n te ruoia, ke a katanga te abi ma te turam i bukina.

Ba E tangira ana botanaomata te Uea, E katokanikaia akana mangori.  K

Ke a kakatonga ana aomata n te mimitong, ke a takarua ni kukurei ni motirawaia.

ke e oni wia n neboan te Atua: bon anne kakanatoia ana aomata.  K 

Alleluia, alleluia

Ko Kakoauaai, Toma, ba ko norai; a kabaia akana kakoauaai n aki norai. Alleluia. 

Te Euangkerio 

Wareken ana Euangkerio Ioane 15: 26- - 16:4

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Ngkana E roko te Tia ibuobuoki, ae N na kanakomaia mairoun te Tama, are Tamnein te koaua, ao E na kakoaua taekau. Ao ngkami naba, kam na kakoaua taekau, ba bon raou ngkami mai moana. I atong baikanne nakoimi ba kam aonga n aki baka. A na kakioi ngkami nako man aia tinakoka, ao e a kan te tai ae a na tiku iai akana kamatei ngkami ba a angan te Atua iai neboana. A na karaoa anne, kioina ba a aki ata te Tama ao a aki ataai. I taekini baikanne nakoimi, ba kam aonga n uring, ngkana e roko taina, ba I a tia n tuangi ngkami.”

 

Tibatiba: Ko Kakoauaai, Toma, ba ko norai; a kabaia akana kakoauaai n aki norai.

Bakate. Wiki   5.                   Katenibong 

Warekan aia Makuri Abotoro. 15:1-6

A ruo mai Iutaia aomata temangina ake a reireia tari ni kangai: “Ngkana kam aki korotobibiaki n ai aron ana katei Mote, ao kam aki kona ni kamaiuaki.” E riki iai te kauntaeka ma te kakarabakau ae ababaki i marenaia aomata akanne ma Bauro ma Barenaba. Ao e a baireaki ba a na waerake nako Ierutarem Bauro ma Barenaba ao tebaman riki mai ibuakoia, ba a na kawaria abotoro ma unimane ni bairea te rongorongo anne.

Ma ngaia are a kanakoaki irouia kain te Ekaretia ni bane, ao a moana Boinikia ma Tamaria; a taekin aroia bekan n rairi nanoia, ao a bati ni kukurei iai tari ni bane. Ngke a roko i Ierutarem ao a butimaeaki iroun te Ekaretia ao irouia abotoro ma unimane, ao a kaongoia bai ni kabane ake E karaoi te Atua irouia. Ma e teirake temangina i buakoia te koraki ni Baritaio, ake a riki ba tan onimaki, ao a taku ba a riai ni korotobibiaki bekan ma n tuangaki ba a na kawakina ana tua Mote. Ngkanne, a botaki abotoro ma unimane ni iangoa te rongorongo anne. 

Te Taramo. 121: 1-5

Kaekana: Ti na nakon uman te Uea.

I kukurei n ongo ae kangai: “Ti na nakon uman te Uea.”

A tei waera ngkai, Ni mataroani Ierutarem.     K

E kateaki Ierutarem ba te kawa, Ae tei n ti teuana rabatana.

A waerake nako iai baronga, Aika ana baronga te Uea.   K

Bon te tua i bukia Iteraera, Neboan aran te Uea.

A tei iai kaintoka ni motikitaeka, Aika kaintokan uman Tawita.  K 

Alleluia, alleluia

Ti ata Kristo ba E mangauti ni koaua. Te Uea ae Ko tokanikai, akoira. Alleluia. 

Te Euangkerio 

Wareken ana Euangkerio Ioane  15: 1-8

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Te kai ni kurebe ni koaua Ngai, ao Tamau te tia ribana. Te manga nako ae irou, ae aki kariki ua, ao E koroia Tamau. Te manga ae kariki ua, ao E kaitiakia, ba e aonga ni bati riki uana. Ao ngkami kam a tia ni kaitiakaki naba, i bukin te taeka are I a tia n atongnga nakoimi. Kam na maeka i nanou, ao Ngai i nanomi. E aki kona ni karikiua te manga i bon irouna ngkana e aki nim ma te kainikurebe; ao ai arona naba ngkana kam aki maeka i nanou. Te kainikurebe Ngai, ao mangana ngkami. Ane maeka i nanou, ao Ngai i nanona, ao e kariki ua aika bati. Ba ngkana kam raure nako ma Ngai, ao akea te bae kam kona ni karaoia. Ngkana e aki maeka i nanou temanna, ao e tewenakoaki, n ai aron te manga, ao e rai. Ao a rikoaki manga n tewenakoaki n te ai ba a na kabuokaki. Ngkana kam maeka i nanou, ao ngkana a maeka au taeka i nanomi, ao bubuti ane kam tangiria, ao kam na anganaki. Kam riai ni kariki ua aika bati, ba E aonga n neboaki iai Tamau, ao kam na riki iai ba au reirei.”

 

Tibatiba: Kam riai ni kariki ua aika bati, ba E aonga n neboaki iai Tamau

Tariu ao maneu ti weteaki n te bong nakon maiuakinan te maiu ae raoiroi ae karikiua aika raoiroi ba ti aonga n neboa te Atua te Tama iai. Bon aio te karea ae kakawakai ibukira ae ti anganaki inanon te Bakate ni mangauti aio. E a anganira mimitongin mangautina Iesu ba e na kaotai nanora ao ti na riki ba aomatan te Ota aika tan baibai n te kabaia ae akea tokina i Karawa.

Ao ti na kanga ni kariki ua aika raraoi ba ti aonga n neboa te Atua iai? Eng karekean te maiu ae akea tokina bon tiaki man iran te katei n Iutaia are te lorotobibialki ma bon man butimaean Iesu ba e na riki ba te tia taua taekan ao kirira maeura. E kamatata aio Iesu ngke e kaotia makoira ba boni Ngaia te kainikurebe ao  ngaira bon mangana ao ti na kona ni kariki ua ngkana ti nim ma boton te kai. Ao ngkana ti aki nim ma te manga ao ti na rai ao ti na mate ao ti na bon aki kona ni maiu. Ao te Atua boni Ngaia te tia kamaiua te kainikurebe.

Te kariki ua ngkanne e bon reke ngkana ti nim ma boton te maiu are te Atua, ke te riki n ti teuana ma Iesu are te kai ni kurebe. Bon aio ngkanne miterion te kamaiuaki ba ti na maiu inanon te Atua ao te Atua E na maiu ao ni maeka inanora. Bon aio miterion te kamaiuaki ba te riki n tai nako n ti teuana ma te Atua. Ti na bon aki kona ni kairiki ua ngkana ti aki toma ke ti raurenako ma Iesu n te bure. Ao ngkana ti aki toma ma te maiu ao te bai ae na riki nakoira ba ti na koreaki nako man boton te kai ao ti na teweakinako nakon te ai ni kabuekaki.

 

 

Bakate. Wiki   5.                   Kaabong 

Warekan aia Makuri Abotoro. 1: 15-17, 20-26

E teirake Betero i buakoia tari, Tao tebubua uangauni maitia aia koraki ake a botaki. Ao e taku: “Tari, e bae ni kakoroaki bukin te Koroboki, are E taetae iai te Tamnei ae Raoiroi iroun Tawita, ba E taekina iai Iuta mai maina. E riki ngaia ba te tia kairiia uake a taua Iesu; ao bon temanna ngaia I buakora, ao e anganaki tibangana n nakoira. E taku te Boki “Ke e kamarewa ana tabo ni maeka ao ke e aki maeka iai temanna.”

E kangai naba te taeka teuana: “Ke e anganaki temanna nakoana.” Ma ngaia ae e riai n reke temanna mai buakoia aomata aikai, aika bon raora n tai nako ngke E maiu te Uea i buakora, ni moa man ana babaetito Ioane ni karokoa te bong are E uotaki nako iai mai buakora. E riai n reke temanna ba raora ni kakoaua mangautina.”Ao a kateaki uoman, ba temanna Ioteba, ae aranaki ba Baretaba ao arana teuana Uitito, ao are temanna Matia. Ao a tataro n kangai: “Te Uea, ko atai nanoia aomata nako, Ko na kaotia nakoira ba antai ae Ko rineia I buakoia uake uoman aikai, ba e na baina te nakoa n Abotoro n onea muini Iuta, are kitana nakoana ba e na kaea ana tabo.” Ao a kaiwa, ao uia nakoni Matia, ao e karinaki i buakoia Abotoro ake tengauni ma temanna. 

Te Taramo. 112: 1-8

Kaekana:  E katekatekaa i buakoia mataniwi.

Ngkami ana toro te uea, neboia, Neboa aran te Uea.

E na neboaki aran te Uea, Mangkai n aki toki.     K

Man otin taai n ua bungina, e na neboaki aran te Uea

E rietata te Uea i aoia botanaomata, ane i etani karawa mimitongina.   K

Antai ae ai aron te Uea ae Atuara, Ae tekateka i karawa,

ao E ruo ba E na tara, karawa ma aonaba?  K

E tabeka ane mangori mai buakon te tano, E ana te kainnano mai buakon te mange

ao E kamaekaa ibuakoia mataniwi, ma ueana ana botanaomata. K 

Alleluia, alleluia

I rineingkami mai aonteaba, ba kam na nako, ao kam na kariki ua aika na teimatoa. Alleluia. 

Te Euangkerio

 Wareken ana Euangkerio Ioane  15: 9-11

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “N ai aron Tamau ae a tia n tangirai, ao I a tia n tangiringkami. Kam na maeka n au tangira. Ngkana kam kawakin au tua, ao kam maeka n au tangira, n ai arou Ngai ae I kawakin ana tua Tamau ao I maeka n ana tangira. I atonga anne nakoimi, ba e aonga ni mena kabaiau i nanomi, ao e na kororaoi kabaiami.”

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Bon aei au tua: Kam na itangitangiri, n ai arou ngkai I a tia n tangiringkami. Akea te tangira ae ababaki riki nakon ae e anga maiuna te aomata i bukia raona.  Bon raou ngkami ngkana kam karaoa ane I tuangingkami. I aki manga atongingkami ba raou, ba bai ni kabane ake I ongo iroun Tamau, ao I kaoti nakoimi. Kam aki rineai, ma boni Ngaia ae I reneingkami, ao I kaeingkami ba kam na nako, ao kam na kariki ua, ao e na teimatoa ami ua; ao Tamau, E na anganingkami bai ni kabane akana kam butia n arau. Bon au tua nakoimi ba kam na itangitangiri.”

 

Tibatiba: Bon aei au tua: Kam na itangitangiri

Bakate. Wiki   5.                   Kauabong 

Warekan aia Makuri Abotoro. 14: 19-28

A roko mai Antiokia ao mai Ikonia I Iutaia temangina ake a anai nanoia te koraki. E karebanaki Bauro, ao e katikaki nako tinanikun te kawa, ba aongkoa e a mate. Ma, ngke e a katobibiaki irouia reirei, ao e a manga teirake, ao e manga rin n te kawa. N te bong are i muina, ao e mananga ma Barenaba nako Terebe.

Ngke a tia n reirei n te kawa anne, ma ni karekeia aia reirei ake a bati, ao a okira Rutitera ao Ikonia ma Antiokia. A kamatoai nanoia reirei, ao a kaungaia ba a na teimatoa n te onimaki; a kangai: “Ti riai n ri buakon rawawata aika bati ba ti na rin n Uean te Atua.” A rineia aia unimane i nanon te Ekareia nako akanne. Ao ngke a tia n tataro ma n aki mamatam, ao a muiokoia iroun te Uea are a onimakinna. Ao a riaoni Bitiria ni kaea Bamburia, Ngke a tia ni kaotiota te taeka i Bereke, ao a batete nako Ataria, ao a borau mai iai nako Antiokia are a mananga mai iai ngkoa, ngke a muikoaki n ana akoi te Atua ibukin te makuri are a tia ni karaoia.

Ngke a roko, ao a bota te Ekaretia, ao a kaongoraaia bai ni kabane ake E karaoi te Atua irouia ma arona ngke E kauka mataroan te onimaki nakoia bekan. Ao a kamaania i buakoia reirei. 

Te Taramo. 144: 10-13, 21

Kaekana: Te Uea, ke  e neboiko am aomata.

A na neboiko am makuri, te Uea, a na karaoiroiko am aomata.

Ke a taekina mimitongin Ueam, ke a kaota korakoram.     K

Ke a kaongoia aomata ninikoriam, ma mimitongin Ueam.

Akea tokin am tautaeka, E teimatoa makam i nanon roro nako.  K

N na taetae n neboa te Uea, Ke e neboa arana ae tabu aomata nako

n tai nako n akea tokina.  K 

Alleluia, alleluia

E a uti Kristo, ao E oniki bai ni kabane: E nanoangaia aomata nako. Alleluia. 

Te Euangkerio 

Wareken ana Euangkerio Ioane 14: 27-31

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “I katuka te raoi iroumi, I angani ngkami au raoi, tiaki n ai aron ae e anga aonteaba. Ke a tai manga kirewe ma ni maku nanomi, Kam a tia n ongo, ao I a tia n tuangi ngkami ba I a nako, ao N na okiringkami. Ngke arona ba kam tangirai, ao kam na kukurei ngkai I a nakon Tamau, ba E kakanato riki Tamau nakoiu. Ao I a tia n tuangi ngkami i main taina, ba kam aonga ni kakoaua ngkana e roko taina. N na aki manga taetae riki ma ngkami, ba e a nakomai mataniwin aonteaba aei. Akea te bae e kona ni karaoia nakoiu, ma e riai n ataai aonteaba ba I tangira Tamau, ao I karaoa are E tuangai Tamau.” 

Tibatiba: Ti riai n ri buakon rawawata aika bati ba ti na rin n Uean te Atua 

E koaua ae  ngkana ti irira Iesu ti riai n ataia ba bon kaitibo ma taian karawawata, kamgakamnga ao maraki ao ti na rinanoa ba ti aonga ni karekea te kaniwanga are bon te maiu ae akea tokina i Karawa inanon te kabaia ao te kimareirei ae aki totoki.

Inanon rongorongon te Bakate ao ti kauringaki aron reken te karea ae moan te kakakwki ba te maiu ae akea tokina I Karawa. Eng bon aio te rongorongo ae ti riai ni kakoaua ao n onikinna ao ni kauki nanora nako iai. Ti riai n ataia ba iai te bai ae ti riai ni karaoiai ba ti aonga ni kamaiuaki. Ba bon te kairua te koaua are ti bane ni kamaiuaki tiaki ti man maten Iesu iaon te kaibabangaki ma ti boni kainnanoia ba ti riai naba ni karaoi makuri aika raraoi ba ti aonga ni karekea te kaniwanga are bon te kona ni mangauti ma Kristo n te kaitira ni bong ba ti aonga n katonga te kukurei ae akea tokina i Karawa.

Ngkai ti na bon kaitibo ma taian wawawata ma kanganga aika bati inanon irirakin Iesu ao ti kuringaki n te bong aio ba ti na teimatoa ni katikui ara taratara iaon Iesu ba ti aonga ni kona n tokanikai iaon kanganga ma kaririaki ao tin a bon katonga te kaniwanga ae moan te kakawaki are bon te rinnako inanon te kabaia ae akea tokina i Karawa. Ti na butia te Atua ba E na taui baira n tai nako ao E na buokira mani kawakinira ba ti na bane n roko n tokin kawaira are bon te kabaia ae akea tokina i krawa.