Bakate. Wiki   4                   Kauabong 

Warekan aia Makuri Abotoro. 11:19-26

Aomata ake a mae nako n tain te rawawata are riki ibukin Tebano, a roko I Boinike ma Kurebo ma Antiokia, ao a kaotiota te taeka ti nakoia I Iutaia. Ma iai tabeman ibuakoia ake boni kaini Kurebo ma kaini Kurene, ao ngke a roko I Antiokia, ao a taetae nakoia I Erene ni kaota Rongorongon te Uea ae Iesu Kristo. E buobuokia te Uea, ao a maiti ake a onimaki ma n rairaki nakon te Uea.

E roko rongorongana iroun te Ekaretia are I Ierutarem, ao a kanakoa Barenaba nakon te kawa are Antiokia. Ngke e roko, ao e nora ana akoi te Atua, ao e kukurei iai, ao e kaungaia ba a na bane n teimatoa ni kakaonimaki nakon te Uea, ba bon te aomata ae raoiroi ngaia, ao e on n te Tamnei ae Raoiroi ma te onimaki. Ai ngaia are a maiti ake a rairaki nakon te Uea.

Ao e mananga Barenaba ba e na ukera Tauro I Tareto. Ngke e a reke irouna, ao e kairia nako Antiokia. Ao a uaia ni maeka inanon te Ekaretia, teuana te ririki, ao a reireinia aomata aika bati. Bon Antiokia are a moa n aranaki iai reirei ba kiritian. 

Te Taramo : 86: 1-7

Kaekana:  Botanaomata nako, neboa te Uea.

E kateaki i aoni maunga aika tabu te kawa ae tangiraki iroun te Uea.

E tangira riki mataroan Tion te Uea nakon uman nako Iakoba.

A kakanato taekan, Ngkoa ana kawa te Atua! K

I wareka Raaba ma Baburon ibuakoia akana kinaai.

A taekinaki Biritia, Turo ma Etiobia ni kangai:

‘E bungiaki iai Naewa.’ Ma e kangai taekan Tion:

‘Tinau’ Ba a bane ni bungiaki iai aomata.” K

E kamatoa ni nnena Teuare moan te Rietata ae te Uea.

E koroi araia botanaomata n te boki: “E bungiaki ikai Naewa.”

Ao a kimareirei ma n anene ni kangai: “A bane n reke mwengaia inanom.” K 

Alleluia, alleluia

A ongo banau au tibu: I kinaia, ao a irirai. Alleluia. 

Te Euangkerio 

Wareken ana Euangkerio Ioane 10: 22-30 

E karaoaki Ierutarem te toa ae kauringani katabuan te Temboro, ao bon tain te kamariri. E ririaki Iesu i nanon te Temboro, i an ana Kaman Toromon. Ao a katobibia Iesu I Iutaia, ao a taku nakoina: “Ko na katoka ningai ingaingan nanora? Ngkana te Kristo Ngkoe, ao ani kaotia,” E kaekaia Iesu ni kangai: I a tia n tuangi ngkami, ma kam aki kakoauai. A kakoauai au makuri aika I karaoi n aron Tamau; ao ngkami, kam aki kakoauaai, ba tiaki au tibu ngkami. A ongo banau au tibu. I kinaia, ao a irai, ao I angania te maiu ae akea tokina, ao a na aki kabuai, ba bon tamau are anganai, ao E kakanato riki Ngaia  nakoni bai ni kabane, ao akea temanna ae na rawea te bai teuana mai nanoni bain Tamau. Ti temanna ngai ma tamau.”

 

Tibatiba: A ongo banau au tibu: I kinaia, ao a irirai

Tariu ao maneu n te Tabati ae nako ao e kauringira te Ekaretia ba ti riai n ataia raoi ba Iesu boni Ngaia te Tia Kawakin Tibu ae raoiroi, e kinaira raoi ao ao e kairira nakon tabo aika ti na maiu raoi iai ke e na reke iai iroura te Maiu ae Onraken te Maiu.. Eng bon nanon Iesu ba E kan anganira kororaoin bai nako ngkai ao n tai nako. Te tamnei ae anganira ikai Iesu ba E kan riki ba te tia kawakinira ao te tia raoraonira n tai nako ba ti aonga ni karekea te maiu ae akea tokina. Inanon te tamnei aio ao E weteira Iesu ba ti na anga bai ni kabane nakon te Uea ba boni Ngaia ae E na tabekinira, E na kamarakeira ao ni tararuaira man taian kabuanibai ma rawawata. Ti na riai n ongotaeka Irouna ao n iriria ba ti aonga n aki kona n reke n te kanganga, te baki ao te te maroa. Ngkana ti ikoaki ao e na bauti ikoakira ao ngkana ti reke n te kanganga ao E na roko ni kamaiuira.

Te bai riki teuana ae kakawaki ngkana ti kan riki taian tibu ngaira ao Ngaia e na riki ba te Tia Kawakin Tibu ao ngkanne ti bon riai ni kaburei maiura ba ti na rinnako man mataroan te oo are bon Iesu ao ti na teimatoa n tiku inanon te oo anne. Ba bon akea kain te oo n tibu ae na rin n aki rinanon te mataroa ke e na kibara te oo n rin. Ongo banan ma ana wewete n te bong ao rinnako inanon te oo n riki ba kain te nanai ae ti teuana ao ti temanna ara Tia Kawakin Tibu.

 

Wiki 3 ni Bakate           Kanimabong           

Warekan aia Makuri Abotoro. 9: 1-20.

E urarake naba nanon Tauro ni kani bainikirinia ma ni kamateia ana reirei te Uea. Ao e nako ni kawara te mataniwi ni berebitero, ao e butia ba e na kororeta nakon taian tinakoka ake i Tamateko, ba ngkana tao a reke iai temangina kain te katei arei, aika mane ke aine, ao e na kabaeia ma ni katikia nako Ierutarem. Ngke e tabe n toua kawaina, ao ngke e kaani ma Tamateko, ao akea ba e rina n rabunaki n te ota ae ruo mai karawa, ao e baka i aontano. Ao e ongo te bana ae kangai nakoina: “Tauro, Tauro, ko ti a bainikirinai?” Ao e kaeka ni kangai: “Te Uea, antai Ngkoe?” Ao e taku te bana; “Boni Iesu Ngai ae ko bainikirinai. Teirake, ao nako n te kawa, ao ko na tuangaki iai te bai ae ko riai ni karaoia.” A tei uake raona n nakonako, ao a kainababu, ba a kuba nako. A ongo te bana, ma a aki nora temanna. Ao e teirake Bauro mai aontano, ao a ure matana, ma e aki noraba.  Ao a taua baina ni kairia nako Tamateko. Tenibong ana bong n aki noraba, n aki amarake ao n aki moi. 

E mena I Tamateko te reirei temanna ae arana Anania. Ao E weteia te Uea n te mi ni kangai: “Anania!” Ao e kangai teuarei: “Aei ngai, te Uea.” E taku te Uea nakoina: “Teirake, nakon te tabo ae aranaki ba te kawai ae eti, ao ko na kakaea temanna te aomata ae arana Tauro ae te I Tareto n ana auti Iuta, ba e tabe n tataro, ao e nora temanna te aomata ae arana Anania ba e rin, ao e katokai baina i aona ba e na manga noraba.” Ngke e ongo anne Anania, ao e taku: “Te Uea, I ongongo taekan te aomata anne irouia aomata aika bati, ma arona ni bainikirinia am reirei akana i Ierutarem, ao e roko ikai ma te maka mairouia mataniwia berebitero ba e na kabaeia ni kabaneia akana karinea aram.” Ao E kangai te Uea nakoina: “Nako, ba boni ngaia au ti makuri ae I rineia ba e na uota arau nakoia bekan ma uea ao nakoia natini Iteraera. Ba boni Ngai ae N na kaota nakoina maitini marakina i bukin arau.” Ao e nako Anania, ao e rin i nanon te auti, ao e katokai baina i aon Tauro, ao e taku nakoina: “Tauro ae tariu, E kanakoai te Uea ae Iesu, are kaoti i matam i aoni kawaim n nakomai. Ko na manga noraba, ao ko na kaonaki n te Tamnei ae Raoiroi.” Ao a baka mai matana baika ai aron taiani ina, ao e manga noraba. Ao e babetitoaki n te tai naba arei. Ao e amarake, ao e manga marurung. Tabeua ana bong i buakoia reirei i Tamateko, ao e tataekina Iesu i nanon taian tinakoka ba bon Natin te Atua.  

Te Taramo     117 

Kaekana: Kabuta aonaba, taekina te Euangkerio. 

Neboa te Uea, botanaomata nako, Kamoamoa, ngkami aba nako. K. 

E matoa ana tangira nakoira, E kakaonimaki n aki toki. K. 

 

Alleluia, alleluia.

Ti ata Kristo ba E mangauti ni koaua. Te Uea ae Ko tokanikai, akoira. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ioane. 6: 52-59

A kauntaeka I Iutaia i bon irouia ni kangai: “E na iranna te aomata aei n anganira irikona ba karara?” E kangai Iesu nakoia: “I tuangingkami te koaua: ngkana kam aki kana irikon Natin te aomata, ao ngkana kam aki nima rarana, ao akea te maiu i nanomi. Ane kana irikou ma n nima rarau, ao iai iroun te maiu ae aki toki; ao Ngai n na kautia n te kaitira ni bong. Ba bon te amarake irikou, ao bon te ninima rarau. Ane kana irikou ma n nima rarau, ao e maeka i nanou, ao Ngai i nanona. N ai aron Tamau ae maiu, are kanakoai, ao n aki arou ae I maiu iroun te Tama, ao ai aronn naba ane kanai: e na maiu irou. Boni Ngai te bwerena ae ruo mai karawa; tiaki aron are a kanna ami bakatibu: a mate ngaia; ane kana te bwerena aei, ao e na maiu n aki toki.” E taekina te reirei anne i Kaberanum i nanon te tinakoka. 

 

Tibatiba: Boni Iesu Ngai ae ko bainikirinai

Wiki 2 ni Bakate           Kanimabong.

Warekan aia Makuri Abotoro. 5: 34-42

E teirake temanna kain te Tanirim, ao e tua ba a na kaotinakoaki moa aomata akekei teutana te tai. Ao e taku nakoia kain te kabowi: “Mane aika Iteraera, karaua iangoia bat era ami baire nakoia uakanne. N tai aika nako aikai, ao e kaotai te aomata ae Teuta, are taku ba e kakanato ao e botiia aomata ake tao abubua ba raona. Ngke e kamatoaki teuare Teuta, ao a bane ni mae nako uake a irira, n akea nikiraia. I muina, n tain te koroara, ao e kaoti Iuta are te I Kariraia, are karekeai naba raona. Ngke e a mate, ao a kameaki nako naba uake a iria. Ma ngia ae I tuangingkami ngkai: tai tabe irouia aoamata aikai. Katikuia n aroia, ba ngkana te waki mairouia aomata aia waki, ao e na boni mauna i boni irouna; ma ngkana te koaua ba mairoun te Atua, ao kam matebuaka ni kamauna, ao kam kawa ni buaka iai nakon te Atua.” Ao e kariaiaki ana taeka. A manga weteaki Abotoro, a kataereaki, a katabuaki n taetae n arani Iesu, ao a kanakoaki. A kitana te Tanirim ma te kukurei, ngke a katauaki ni bainikiranaki i bukin arani Iesu. Ao a katoa bongi n reirei n te Temboro ao i nanon auti, ao a aki toki n taekina rongorongoni Iesu Kristo.

 Te Taramo     27: 1, 4, 13-14

Kaekana: I bia maeka n uman te Uea!

Bon te Uea buokau ma otau, antai ae N na makua?

Bon te Uea au nono ni kamaiu, antai ae N na maku irouna? K.

Iai te bai ae I butia te Uea, te bai ae I matennanoia.

I bia maeka n uman te Uea ni kabanea au tai ni maiu,

Ba N na nora ana akoi te Uea Ao N na miakina maneabana. K.

I ataia: N na nora ana akoi te Uea I abaia akana maiu.

Onimakina te Uea, keiaki, kamatoa nanom, Onimakina te Uea. K. 

Alleluia, alleluia.

E mangauit Kristo, ao E na aki manga mate; Akea riki makan te mate i aona. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ioane.  6: 1-15

E nako Iesu n ri aon namani Kariraia, ae naman Tiberiati. Ao e rimuina te koraki ae uanao, ba a nori kakai ake E karaoi nakoia aoraki. E ararakea te maunga Iesu, ao E tekateka ma ana reirei. E a kan ngkekei te Bakate ae aia Toa I Iutaia. E tabeki matana Iesu, ao E noriia te koraki ae moan te bati, ake a nakoina. Ao E taku nakoni Biribo: “Ti na karekea ia te bwrena ba ti na kaamarakeia?” E atonga anne ba E na kataia, ba Ngaia E ata ae E na karaoia. E taku Biribo nakoina: “E aki tau uabubua te tenari ba booni kanaia, a e na toa baia iai n ae ti teuana.” E taku temanna te reirei ae arana Anterea, are tarin Timoni Betero: “Boni iai temanna te ataei ikai, ae iai nimaua ana bwerena ni bare, ao uoman te ika, ma tera manena i bukin te koraki aika moan te maiti aikai?” E taku iesu nakoia: “Katekatekaia.” Ba e bati te uteute n te tabo arei. Ao a tekateka mane ake tao nimaua te nga. Ao E anai bwerena Iesu, ao E katituaraoi, ao E tibatibai nakoia, ao ai arona naba i bukin te ika, n ai aron tokin nanoia. Ao ngke a ngae, ao E taku nakoia ana reirei: “Rikoi nikiran amarake, ba a kawa ni bua.” Ao a kaoni baene ake tengauni ma uakora n taiani makoro ake nikirani bwerena ake nimaua. Ngke a nora te kakai are E karaoia, ao a taku aomata: “Ai boni Ngaia ni koaua te burabeti ae na roko i aon te aba.” Ma E ataia Iesu ba a nangi roko n anaia ba a na ka Uea. Ao E manga rabanako nakon te maunga, n ti Ngaia. 

           

Tibatiba: Iai te bai ae I butia te Uea, ba Nna maeka n umanana ae Tabu n aki totoki


 

Wiki 3 ni Bakate           Kaabong 

Warekan aia Makuri Abotoro.   8: 26-40.

E taetae ana anera te Uea nakoni Biribo ni kangai: “Teirake, nako aiaki, ngkana e bo tawanou. Toua te kawai ae wairio mai Ierutarem nako Kata, ae bon te rereua.” Ao ngaia e teirake n nako. Ao noria, iai te iunaki temanna mai Etiobia ae roko i Ierutarem ba e na taromauri iai, ao bon te mataniwi n tabonibai iroun te uea n aine are Kantake, ao te tia kawakin ana bai nako. Ao ngke e oki rikaki, ao e tekateka i aon ana ka ao e tabe ni wareka ana boki te burabeti ae Itaia. Ao e taku te Tamnei nakoni Biribo: 

“Nako, kawara te ka.” Ao e nakon te ka Biribo. Ngke e ongo ba e tabe n wareka ana boki Itaia, ao e kangai nakoina: “Ko ata nanon ane ko warekia?” Ao e kaeka teuarei ni kangai: “N na kanga n ataia, ao akea te tia kabara nanona?” Ao e butia Biribo ba e na tamarake n tekateka i rarikina. Ao aei makoro te Koroboki are e warewre iai: 

E kairaki n ai aron te tibu nakon te kamateaki ao e aki kaurea wina n ai aron naba te tibu tetei ae aki tang, i ani bain te tia korea buraena, ao e aki kaurea naba wina. 

E karinanoaki, ao akea kamaiuana. Antai ae na taekina ana kariki? Ba e anaki maiuna mai aon te aba. 

E kangai te iunaki nakoni Biribo: “I a butiko, tuangai ba antai ae taekinaki iroun te burabeti, bon taekana i boni irouna ke taekan temanna?” Ao e kaure wina Biribo n taekina Iesu nakoina, ni moa man te koroboki anne. Ao ngke a tabe i nanoni kawaia, ao a roko n te tabo are iai te ran iai. Ao e taku te iunaki: “Aei te ran, tera tukau ni babetioaki?” Ao e tua ba e na tei te ka. Ao a uaia n ruo n te ran, ao e babetitoaki irouni Biribo. Ma ngke a aekaki man te ran ao e uotaki nako Biribo iroun Tamenin te Uea, ao e aki manga noria te iunaki, ao e wakina kawaina ma te kimareirei ae bati. Ao akea ba e roko Biribo i Etioto, ao toua nako kawaina, ma n tataekina te Euangkerio ni kawa ni kabane, n ua roko i Kaitareia. 

 

Te Taramo     66:8-9, 16-17, 20

Kaekana: Neboa te Atua, aonaba ni bane. 

Botanaomata, karaoiroa Atuara,

Katangi banami n neboia. Ba E karekei maiun tamneira,

E kawakini waera man te tibanako. K. 

Bane mai, ngkami aika kam maka te Atua,

N na kaongoraingkami ana makuri i bukiu: I weteia ni wiu, I neboia n neweu. K. 

E na karaoiroaki te Atua, Ba E aki rawa n au tataro

Ao E aki tautiai n ana tangira. K.  

Alleluia, alleluia. 

E a uti Kristo, ao E oniki bai ni kabane: E nanoangaia aomata nako. Alleluia.    

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ioane. 6: 44-51

E kangai Iesu nakoia I Iutaia: “Akea ae kona n nakoiu, ngkana E aki aitia te Tama are kanakoai: ao Ngai N na kautia n te kaitira ni bong. E koreaki ae kangai irouia burabeti: ‘A na bane n reireiaki iroun te Atua.’ Te aomata nako ae ongo ma ni karina ana reirei te Tama, ao e nakoiu. Bon akea ae a tia n nora te Tama, ba ti Teuare nako mairoun te Atua: ti Ngaia ae a tia n nora te Tama. I bon tuangingkami te koaua: ane kakoauaai, ao iai irouna te maiu ae aki toki. Bon te bwerena ae maiu Ngai. A kangi manna ami bakatibu n te rereua, ao a mate; ma ane kana te bwerena ae ruo mai karawa, ao e na aki mate. Boni Ngai te bwerena ae maiu ae ruo mai karawa: Ane kana te bwerena aei, ao e na maiu n aki toki. Te bwerena ae N na anga, boni irikou i bukin maiun aonaba.” 

 

Tibatiba: E a uti Kristo, ao E oniki bai ni kabane

Warekan aia Makuri Abotoro. 5: 17 – 26

E teirake teuare mataniwia berebitero ma uake raona ake a taua te katei n Tatukaio. A on nanoia n te bakatang, ao a tauia Abotoro, ao a karinia n te uma ni kaikain are bain aonteaba. Ma, ngke e a bong, ao e kauki mataroan te uma ni kaikain ana anera te Atua, ao e kaotinakoia Abotoro, ao e taku nakoia: “Nakon te Temboro, ao tai maku n tuangia te koraki bai ni kabane aika taekan te maiu.” A ira nanon te taeka anera, ao a rin n te Temboro n te karangaina, ao a moana aia reirei. Ngke e roko teuare mataniwia berebitero ma uake raona, ao a tewea te Tanirim, ae aia kabowi natini Iteraera ni kabanea, ao a nako ni weteaki Abotoro n te uma ni kaikain. Ma akea ngaia i maaia bureitiman ngke a roko n te uma ni kaikaina. ao a oki ma te taeka ae kangai: “E in te uma ni kaikain i maaira, ao a teiakinaki mataroa irouia tan tantani. Ma, ngke ti kaukia ao akea temanna i nanona.” Ngke a ongo te rongorongo anne mataniwin te Temboro ma mataniwia berebitero, ao a mino aia iango ao aki ata bukina. Ao akea ba e roko temanna te aomata, ao e taku nakoia: “Uake kam karinia n te auti ni kaikain, akana a tei n reireinia te koraki n te Temboro.” Ao e mananga mataniwin te Temboro ma ana aomata, ao a kaokia Abotoro, ma aki karawawataia ba makuria te koraki, ao a kawa ni karebanaki. 

Te Taramo  34: 2-9

Kaekana: E ongo te Uea n ana wewete te kainnano.

N na karaoiroa te Uea n tainako, N na neboia n aki toki.

E kakatonga tamneiu iroun te Uea.Ke a ongo akana kainnano,

Ao ke a kukurei. K.

Kam na raonai ni kamoamoa te Uea, Ti na uaia ni neboa arana.

I ukera te uea, ao E kaekaai, Ao E kamauna te maku mairou. K.

Tan nakoina, ao ko na ota, e na aki oti te mama ni matam.

E wewete te kananoanga, ao E ongo te uea, E kamaunai rawawatana nako. K.

E tantani ana anera te uea, i rarikia akana makua, ni kamaiuia.

Kataia, noria: ai akoi ra te Uea! E kabaia ane katanna irouna. K. 

Alleluia, alleluia.

A ongo banau au tibu: I kinaia, ao a irirai. Alleluia. 

Euangkerio

 

Warekan ana Euangkerio Ioane.3: 16 – 21.

E kangai Iesu nakon Nikotemo: “Koron tangiraia aomata iroun te Atua, ao E anga Natina ae ana Rikitemanna, ba e aonga n aki bua temanna i buakoia akana kakoaua, ma a na baina te maiu ae aki toki irouna. E aki kanakoa ana Rikitemanna te Atua ba E na kabuakaka aonteaba, ma E na kamaiua aonteaba. Ane kakoaua, ao e na aki kabuakakaki; ane aki kakoaua, ao e a tia ni kabuakakaki, ngkai e aki kakoaua aran Natin te Atua ae ana Rikitemanna. Ao aei bukini kabuakakana: e roko te ota i aon te aba, ao a tangira riki te ro aomata nakon te ota, ba a bubuaka aia makuri. Ba ane karaoa ae buakaka, ao e rib ate ota, ao e aki kania te ota, ba a rawa ni kaotaki ana makuri. Ma ane makuri i nanon te koaua, ao e nakon te ota, ba e aonga n oti ba a karaoaki ana makuri i nanon te Atua.”

 

Tibatiba: A ongo banau au tibu: I kinaia, ao a irirai. Alleluia.