Wiki 21          Katenibong 

Warekan ana moa n Reta Bauro nakoia I Tetaronike. 2: 9-13

Tari, kam uringa ara makuri ma rawawatara ngkoa: Ti makuri ni bong ao ni ngaina ba ti na aki karawawata temanna i buakomi, ngke ti taekina ana Euangkerio te Atua nakoimi, ngkami tan onimaki, ao akea burena. Kam ataia ba aron te karo nakoia natina, ao bon arora naba nakoimi. Ti anai nanomi ma ni kaungai ngkami ma ni buti ngkami ba kam na maiu n te aro ae riai i matan te Atua, ae wetein gkami nakon Uueana ao nakoni mimitongina.

Ti aki toki naba ni katituraoa te Atua ngaira, ngkai kam butimaea ana taeka te Atua are ti taekinna nakoimi, ao kam butimaia, tiaki n ai aron aia taeka aomata, ma kam butimaia n arona ni koaua ae bon ana taeka te Atua; Ao e mamakuri naba te taeka anne i nanomi, ngkami tan onimaki. 

Te Taramo     138: 7-12

Kaekana: Te Uea, Ko norai ao Ko ataai.

N na raroa ma tamneim ia? N na raroa ma matam ia?

Ngkana I waerake nako karawa, Ko mena iai; Ngkana I wene n te rua, ko mena naba iai. K.

Ngkana I toka ni bain te karangaina, Ngkana I mena i taboni marawa,

Ao Ko kairai ni baim, Ao Ko tauai n ataim. K.

Ngkana I kangai: “Ke e rabunai te ro, Ke e karabaai ron te bong”,

Ao e aki ro te ro iroum, E ota te bong n ai aron te ngaina. K. 

Alleluia, alleluia.

A kamatoaki am tua, te Uea, A teimatoa n aki toki. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio..23: 27-32

Kam na maraia, ngkami tani koroboki ma Baritaio aika tani kewea te aba! Ai aron ruanimate ngkami, aika kamainainaki: a tamaroa tinanikuia, ao a on nanoia n riia mate ao n te maung. Ai aromi naba: kam baka n raoiroi i mataia aomata, ao a on nanomi n te kewe ma te buakaka. Kam na maraia, ngkami tani koroboki ma Baritaio aika tani kewea te aba! Kam karaoi ruaia burabeti, ao kam katamaroai ruaia akana raoiroi, ao kam kangai: ‘Ngke arona ba ti maiu n aia tai ara bakatibu, ao ti na aki raonia ni kamateia burabeti.’ Kam kaotioti ngkami iai ba natia uake a kamateia burabeti! Ma ngaia ae ani kakoroa raoi aroni buakakaia ami bakatibu!” 

Tibatiba: Kam na maraia ngkami tani kewea te aba- ai aroia ruanimate ngkami

N te bong aio ao ti kauringaki kakawakin ataakin te koaua are inanon maiura aio ti kona ni waaki inanon kateimatoan te maiu are ti anganaki iroun te Atua ke ni waki n ai aron te tabakeiniku are te aomata are taraki ni maiu ba e ikeike ma ngkana e kabarakaki ao e a toki naba ikekeina. N aron kabarabaran te waaki inanon te maiu ae onraken te maiu ao te bai ae kakawaki ba ti na kateimatoa inanon maiura bon te anganaga te maiu nakoia raora. Tariu ao maneu ngkana arona ba ti maiu ma ti aki anganga te maiu nakoia raora ibukina ba ti maiu inanon te bure ao ti na katotonga te ruanimate are e kona n rangi n tara n tikiraoi mai akuna ba e beniaki ao ni katamaroaki n taian ue ma ngkana ko tara nanon te ruanumate ao akea te bai ae ko na noria ba ti taian rii ao te boira ae korakora.

N te ewangkerio ao Iesu E kabotauia tani koroboki ma baritaio ake bon tani kewe mani mamanaia aomata ma taian ruanimate are tarakia mai tinaniku a tara n raoiroi man tikiraoi ma inanoia ao ao bon on n te bokaboka ma te barekareka ao te maungitoto. Tariu ao maneu ngkai bon aikai ana taeka ni kabotau Iesu nakoia tani koroboki ao baritaio ao ti a kauringaki ikai ba anne naba motikan taekara ngkana ti baina te kewe ba ti aki maiuakina te bai are ti taekinna. E kakawaki iroura ba ti na babaina te kokoaua ni maiura ni karaoa nanon te Atua ni maiu inanon te itiaki ke te maiu n takaramentu. Ti na kauki nanora nanon ana reirei Iesu n te bong ba ti na mamaiuna te eti ao te koaua ba ti aonga n anganga te maiu nakoia raora ao ni karekea te kaniwanga ae a tia ni katauraoia Iesu ibukira are te rinnako n Abanuean te Atua i Karawa inanon te kabaia ma te minitong ae aki totoki.  

 

 

Wiki 21          Kauabong 

Warekan ana Kaotioti Ioane. 21: 9-14

E kawarai te anera, ao e kangai nakoiu: “Nakomai, ao N na kaota neiere kainaba te Tibutetei nakoim.” E uotai nako, n te tamnei, nako aon te maunga ae bati n rietata, ao e kaota nakoiu te kawa ae tabu, ae Ierutarem, ba e ruo mai karawa mairoun te Atua, ao raona mimitongin te Atua. E raneanea n ai aron te atibu ae moan te kakawaki, ba kanga te iatebi ae itiaki n ai aron te kirititaro. E nonoaki n te nono ae moan te rietata, ae tebui ma uoua mataroana, ao i rarikia tengauni ma uoman anera, ao a makoro iai araia baronga ni Iteraera aika tengauni ma uabaronga; ba tenua te mataroa mai mainiku, tenua te mataroa mai meang, tenua te mataroa mai maiaki, tenua te mataroa mai maeao. E katoroaki te nono i aon atibu aika tebui ma uoua, aika a makoro iai araia ana Abotoro te Tibutetei aika tengauni ma uoman. 

Te Taramo 144: 10-13, 17-18

Kaekana: Ke a karaoiroiko am aomata, te Uea.  

Ke a neboiko, te Uea, am makuri, Ke a karaoiroiko am aomata.

Ke a kaota mimitongin Ueam, ma n taekina makam. K.

Ke a kaongoia botanaomata korakoram, ma raneaneani mimitongin Ueam.

Bon akea tokin ueam, E teimatoa am tautaeka n roro nako. K.

E kakaonimaki te Uea n ana taeka nako, E akoi n ana makuri nako.

E kaani ma akana weteia, Akana weteia ma te koaua. K. 

Alleluia, alleluia.

Te Tia Reirei, bon Natin te Atua Ngkoe, Ao aia Uea Iteraera. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ioane..1: 45-51

E kaitibo Biribo ma Natanaera, ao e taku nakoina: “Ti kunea Teuare taekinaki n ana Tua Mote ao irouia burabeti. Boni Iesu ae natini Ioteba mai Natareta.” E taku Natanaera: “Ba e kona n reke ae raoiroi mai Natareta?” E kangai Biribo nakoina: “Nakomai, noria!” Ngke E nora Natanaera Iesu ba e nakoina, ao E taekinna ni kangai: “Aei te Iteraera ni koaua, ae akea te kewe irouna.” E kangai Natanaera nakoina: “Ko kanga ni kinaai?” E taku Iesu nakoina: “I maini weteakim iroun Biribo, ao I noriko ngke ko mena i an te biku.” E kangai Natanaera nakoina: “Rabi, bon Natin te Atua Ngkoe, ao aia Uea Iteraera.” E taku Iesu nakoina: “Ngkai I tuangko ba I noriko i an te biku, ao ko kakoaua; ma ko na nora ae kamimi riki.” Ao E manga taku: “I tuangingkami te koaua: kam na nora karawa ba e uki, ao ana anera te Atua ba a wawaerake ma n ruruo i etan natin te aomata.”

 

Tibatiba: Ke a karaoiroiko am aomata, te Uea.   

Tariu ao maneu n te bong aio ao ti a reitaki inanon ara boto n iango ae ti reneia ba ti na bane n reitaki ni karaoiroa te Uea. Inanon te botoniango aio are ti kauringaki iai ba iai te rongorongo ae a kakawaki nakoira ba ti bane ni kaoaki nakon te maiu ae ti na riai ni uaiakinna ba te roko n te kawa ae tabu ae karuoaki mai Karawa mairoun te Atua ae Ierutarem ae bou.

Ngkana ti roko i Ierutarem ae bou ao ti na roko irarikin te Atua ae moan te tabu, moan te mwaka ao moan te mimitong. Bon aio te kawa are ti na nora iai mimitongin te Atua ao ti noria anera ma kain karawa ba a bane n neboneboa te Atua.

Tariu ao maneu ke katauira Iesu ba ti na kona ni katonga te maiu ae na roko ngkana ti nori taian kamimi ni maiura aio ni kakoaua makan ana tangira ao nanoanaga te Atua ibuakora. Ti na butia te Atua ba E na nanoangaira n anganira te nano ae maraurau ae kai ringaki n ana taeka, ana kamaiu ao ana nanoanga te Atua ma te tauraoi ni kakoaua ba Iesu boni Ngaia Rabatan ana tangira te Atua ae ruo mai Karawa ba e na kairira nakon te kawa ae tabu ae onrake n otan mimitong te Atua ae bon Ierutarem ae Bou. E bia ninira ao ni kammakurira Tamnein te Atua  ba ti na taka ao ti na ukera Uean te Atua inanon maiura aio ao n aron Natanaera ao ti na kaitibo ma Iesu ma te kakoaua ba ba ti  bon kaitibo te Uea ae natin Tawita ao te tia kamaiuia Iteraera

 

Wiki 20          Kanimabong

Warekan te Boki ae taekan Nei Ruta.  1: 1, 3-6, 14-16, 22

N aia tai tani Motikitaeka, ao e roko te rongo i aon te aba; ao e mananga temanna te aomata mai Betereem i Iuta, ma buna ao natina ake uoman, ba a na nako ni maeka i abani Moaba. E mate Erimereka are bun Naomi, ao e tiku neierei ma natina mane ake uoman. A karekeia buia i buakoia aineni Moaba. Aran temanna Oreba, ao are temanna Ruta; ao a tiku n te tabo arei tao tebuina te ririki. Ao a mate naba ngaia ake Maron ao Kirion; ao e tiku Naomi n akea natina mane ao n akea buna. Ao e teirake, ngaia ma buia natina, ba e na kitana abani Moaba, ngke e ongo ba E a tia ni kawaria ana botanaomata te Uea ma n angania te amarake. E kaboria neiere Oreba ma tinani buna, ao e okira ana botanaomta; ma e tiku Ruta ba raon Naomi. E taku Naomi nakoina: “Noria, e a tia n oki tarim nakon ana botanaomata ao nakon atuana; oki naba Ngkoe, iria.” E taku Ruta nakoina: “tai tebonai ba N na kitaniko ma ni kararoaai ma ngkoe, ba ike ko na nako iai, ao N na maeka naba iai; am botanaomata bon au botanaomata; Atuam bon Atuau; ike ko mate iai, ao N na mate ma n taunaki naba iai, Ke E oreai te Uea n aei, ao n arei naba, ngkana tiaki te mate ae karaureira.” Ai ngaia are e a oki Naomi man te aba ae Moaba, ma raona Ruta ae bun natina, ae te I Moaba. A roko i Beterem ngke e moanaki taian te baare. 

Taramo 145: 5-20

Kaekana: Tamneiu, neboa te Uea.

E Kabaia ane E buokia Atuani Iakoba, Ane onimakina te Uea ae Atuana,

Boni Ngaia ae karika karawa ma aonaba, ao marawa ma kanoaia nako. K

E kakaonimaki te Uea n aki toki, E eti nakoia akana karawawataki.

E kaamarakeia akana bakii, E kabaraia akana kabaeaki.   K

E kaurei mataia mataki, E kaetiia akana baoua.

E kawakina te irua, E buoka ane e mate buna ke ana karo. K

E tangiriia akana raoiroi, ma E tuki kawaia akana buakaka.

E tautaeka te Uea n aki toki, Ae Atuan Tion n roro nako.K 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio, 22: 34-40

E titirakina Iesu temanna i buakoia Baritaio ni kangai: “Tera te tua ae kakanato riki i buakon tua? E kaeka Iesu ni kangai: “Ko na tangira te Uea ae Atuam ma nanom ni kabanea, ma tamneim ni kabanea, ma am iango ni kabanea. Titebo naba kakanaton te kauoua n tua ae kangai: Ko na tangira raom n ai aron tangiram i bon iroum. E bane te Tua ma burabeti i nanon tua akana uoua anne. 

Tibatiba: E aera ngkai ti na riai n neboa te Uea ma Tamneira? 

Tariu ao maneu n te bong aio ao ti rinea te boto n iango aio ba kairan maiura inanon ara kekeiaki n irira Iesu.. E bon anaaki aio man kaekan te taramo n te bong aio ae kangai: “Tamneiu Neboa te Uea.” Ao e area ngkai ti na riai n neboa te Uea ma tamneira? N te moan wareboki ao ti ongora aron te aine ae Ruta n tauraoi n tiku irarikin tinan kainabana ae Naomi ae a tia ni mate. Ngke e tuanga Naomi ba e na iangoa okiran ana botanaoamata ao atuana ao e taetae n tuea Nei Ruta ba e na tiku irarikin Naomi ni karokoa matena ba e na buokia. Ao e aera ngkai e tauraoi Nei Ruta ni karaoa aio? Eng teuana bukina ae I noria ba Nei Ruta bon te aine ae onrake n te tangira.

N te ewangkerio ao ti ongora aron ana kaeka Iesu nakon te baritaio are titirakina Iesu ba tera te kabanea ni kaknnato n tua. E kaeka Iesu n tuangnga te baritaio ba ana Tua te Atua ake tebuina a kona ni bane ni botaki iaon tuan te tangira. Aio are kamatoa naba nakoira Iesu ba mauira aio e riai ni boto iaon maiuakinan te tangira. Ti na uringa ba te tangira bon mairoun te Atua ao ngkana ti tangira ao ti kaotia ba ti mananga ke ti bungiaki ao ti riki mairoun te Atua. Ao irarikin aio ao e kauringira Iesu ba ngkana ti tangira ao ti riai ni karaoia nakon te Atua moa ao imuina bon nakoia raora. Are nanona ngkanne ba ngkana ti tangira ao ti riai n tangira ma tamneira ngkai bon te Atua te Tamnei.ao ngkana ti tangira ma tamneira ao ngkanne ti bon kababaneira n  tangira. Ngkana ti tangira n rabatara ao ti bon aki kona n tangira n ai aron are E a tia n tangira Iesu.   

Wiki 21          Moanibong

Warekan ana moa Reta Bauro nakoia I Tetaronike ..1: 2-5, 8-10

Ti katituaraoa te Atua n tai nako i bukimi ngkana ti uringingkami n ami tataro. Ti aki toki n uring aromi i matan te Atua ae Tamara, ba uan ami onimaki, ami makuri n tangira ma nanomatoami ni kataninga iroun ara Uea ae Iesu Kristo.

Ti ataingkami, tari aika kam tangiraki iroun te Atua, ba kam rineaki irouna. Ba e roko ara Euangkerio iroumi, tiaki ti n te taeka ma bon raona te korakora ma ana makuri te Tamnei ae Raoiroi ao te nanomatoa n akea te nanououa. Kam bon atai arora ngke ti mena i buakomi, ngke ti buokingkami iai. Ti aki bae n taekin riki aromi: ti kaongoaki arora n roko iroumi ma aromi ngke kam rariraki nakon te Atua ma ni kaki bouananti ba kam na toro iroun te Atua ae maiu, ae koaua; ma aromi ngkai ni kantaninga Natina ae na nako mai karawa, ao are E a tia ni kautia te Atua mai buakoia mate, ae boni Iesu, are kamaiuira man te un ae na roko. 

Te Taramo 149: 1-6, 9   

Kaekana: E kukurei te Uea n ana botanaomata 

Anenea te Uea n te kuna ae bou, neboia i bukoia ana aomata.

Ke e kabaia Iteraera iroun te tia karikia, ke a kimareirei natin Tion iroun aia Uea. K. 

Ke a neboa arana n te ruoia, ke a Katanga te abi ma te turam i bukina.

Ba E tangira ana botanaomata te Uea, e katokanikaia akana mangori. K. 

Ke a kakatonga ana aomata n te mimitong, ke a takarua ni kukurei ni motirawaia.

Ke aoni wia n neboan te Atua: Bon anne kakanatoia ana aomata. K.

Alleluia, alleluia.

Te Uea, reireiai kawaiu, Kairai n te kawai ae eti. Alleluia.

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mataio. 23: 13-22

E taetae Iesu nakoia aomata ao nakoia ana reirei ni kangai: “Kam na maraia, ngkami tani koroboki ma Baritaio, aika tani kewea te aba ba kam kaina te Abanuea ae karawa nakoia aomata! Kam bon aki rin ngkami, ao kam tukiia akana kan rin! Kam na maraia, ngkami tani koroboki ma Baritaio aika tani kewea te aba! Kam kabuta marawa ma aonaba ba kam na raira nanon temanna te aomata, ao ngkana e a reke, ao kam karaoia ba kaini Kenna, ae uoua te tai buakakana riki nakoimi. Kam na maraia, ngkami tani kairiri aika kam mataki, aika kam kangai: ‘Ane taetae n tuea n te Temboro, ao akea baena; ma ane tuea ni kooran te Temboro, ao e bae iai.’ Te koraki ni baba ma ni mataki! Tera ae kakanato riki, te koora ke te Temboro ae katabua te koora? Kam kangai naba: ‘Ane tuea n te baonikarea, ao akea baena; ma ane tuea n te karea ane i aona, ao e bae iai.’ Te koraki ni mataki! Tera ae kakannato riki, te karea ke te baonikarea ae katabua te karea? Ane tuea n te baonikarea, ao e tuea n te baonikarea ao ni baika i aona ni kabane. Ane tuea n te Temoboro, ao e tuea n te Temboro ao iroun Teuare maeka iai; ane tuea ni karawa, ao e tuea n ana kaintokanuea te Atua ao iroun Teuare tekateka i aona.” 

Tibatiba: Kam na maraia ngkana kam kaburei tamneia aomata nako Kenna    

Tariu ao maneu ti ongo n te bong aio ana kammaraia Iesu nakoia tan koroboki ao baritaio ibukin aroia ni kewe ao ni mamanai nakoia aomata ba aongkoa a na rairi nanoia nakon te Atua ao ngaia a manga aki ba a kamaneia aomata nakon te mate ae akea tokina ba a na nako Kenna are bon nnen te tang ao te kangengewi are boni mone. Eng ti ongo aron Iesu ni kateterei rekenikaia tani koroboki ao baritaio ae kataboroaki ibukin taboron te bure ae a karaoia. Ba teuana bon te reirei ae kewe mani kairua ae a tungia aomata ao ngaia are a katikaki nanoia iai nakon te bure. Te kauouoa  ni bure ba a kairi tamaneia aomata nakon te mate. Eng, bon aio te makuri ae E rangi n un iai Iesu ibukina ba aomata ake a keweaki a bon tia ni karaoa te bure are a kaitikkaki nako iai ao tiaki man oin aia rinerine ao aia iango. Bon aio te makuri ae aki botau ma aron are E a tia ni karaoia Iesu ngke e maraki mani mate  iaon te kaibangaki ba a aonga ni kabaraki ara bure ao ti aonga ni kamaiuaki.

Inanon te rawawata ma te kataki ao ti bon kantaningaki ngaira Kiritian ba ti na kaota ana tangira ao ana nanoanga te Atua nakoia raora ni buokia ba a na aki reke n ana kamane teuare buakaka. Ngkana ti kamaiuia raora ao ti bon kakukureia nanon Iesu n reita ana makuri nii kamaiu. Ba kakaraoan nanon te Atua inanon maiura boni ngaia ae na karekea nakoira te kaniwanga ae te kabaia ae akea tokina i Karawa inanon te kabaia ao te mimitong ae aki totoki.

 

Strategic Objectives/Activities

Timeline

Key Performance Indicators

Completion Rate (%)

Strategic Objectives/Activities

Timeline

Key Performance Indicators

Completion Rate (%)

 

Wiki 20          Kaabong 

Warekan te Boki ae Tani Motikitaeka. 11: 29-39

E roko Tamnein te Uea i aoni Iabeta, ao e kabutaa Kireata ma Manate, ao e ri nukani Mitiba i Kireata, ao e nako ni mena i akuia tibun Amon. Ao e atonga te taeka ni bau Iabeta nakon te Uea ni kangai: “Ngkana ko kabureia tibun Amon i nanoni baiu, ao te moan aomata ae na otinako mani mataroan ana auti ba e na butimaeai ngkana I oki ma te tokanikai mani buakanaia tibun Amon, ao bon ana bai te Uea te aomata anne, N na anga ba te karea ni kabuokaki.” Ao e mananga Iebeta ba e na buakania tibun Amon, ao E kabureia te Uea i nanoni baina. E kataea aia kai mai Aroera ni karokoa Minnita (bon uabui te kawa), ao ni karokoa naba Keramim. Bon te urubai ae moan te korakora, ao a karinanoaki tibun Amon i mataia Iteraera.

Ngke e okira Mitiba Iebeta ba e na nakon ana auti, ao akea ba e a otinako natina te aine ni butimaia ma te ruoia n tangin taian turam. Bon ana rikitemanna neierei, ao akea riki natina te mane ke te aine. Ngke e noria, ao e raeuai kunnikaina, ao e taku: “Natiu, ko karekea te kabuanibai nakoiu. Ngaia boni ngkoe ae ko karawawataai! I a tia ni kabaeai i matan te Uea, ao I aki kona ni kakewea au taeka.” E taku neierei nakoina: “Tamau, ko a tia ni kabaeko i matan te Uea; kakoroa bukin am taeka ni bau irou ngkai E a tia n anganiko te tokanikai te Uea i aoia aiam aika tibun Amon.” E a manga taku nakon tamana: “Ko na kariaia au bubuti aei. Kainaomataai i nanon uoua namakaina: N na tiotio nako ri aoni maunga ma raou ba N na tanginiweneia arou n ataeinaine." E kangai nakoina: “Nako.” Ao e kariata nakona i bukin uoua namakaina. Ao e nako neierei ma raona, ao e tanginiweneia arona n ataeinaine i aoni maunga. Ngke a koro uoua namakaina, ao e okira tamana; ao e kakoroa bukin te taeka ni bau are e a tia ni kabaea iai. 

Te Taramo   39: 5, 7-10

Kaekana: I roko, te Uea, ni karaoa ae nanom.

E kabaia te aomata, ae onimakina te Uea,

ae aki iriia tani kainikatonga, ma akana taua bukin te kewe. K

Ko rawa nakoni karea ma angabai, ma ko kauka taningau.

Ko aki tangiri karea ni kabuokaki, ma karea ni kabara bure. Ai ngaia ae I kangai. “Aei Ngai.” K.

E koreaki taekau n te nira ni boki, Ba N na ira nanom.

Atuau, I tatangira am tua, ma nanou ni kabanea. K

I taekina am raoiroi, n te botaki ae ababaki.

I aki kainababu, Ko bon ataia, te Uea. K 

Alleluia, alleluia.

Taetae, te Uea, ba e ongora am toro: a mena iroum taekan te maiu ae aki toki. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio. 22: 1-14.

E kangai Iesu nakoia mataniwia berebitero ma unimanen aonteaba: “Te Abanuea ae Karawa, ai aron te botaki ni mare are e karaoia temanna te uea i bukin natina te mane. E kanakoia ana tabonibai ba a na weteia tani kaoaki. Ma a rawa n roko. E manga kanakoia ana tabonibai riki tabeman ma te taeka ae kangai: “Tuangia ake a kaoaki ba e tauraoi te amarake: a tiringaki au kao ma au man aika marikarika: nakomai nakon te amarake.’ Ma a aki muti iai, ae a nako, temanna nakon ana bobai, temanna nakon ana ribana, ao ake nikiraia, a tauia ana tabonibai te Uea ni kamataeia tia buaka ni kamateia tan tiritiri akekei ma ni kabuoka aia kawa. Ao e manga kangai nakoia ana tabonibai: ‘E tauraoi te amarake ni mare, ma e aki tau aroia ake a kaoaki. Ma ngaia ae kam na nako tutani kawai, ao weteia nako akana kam bo ma ngaia.’ Ao a nako tabonibai akekei n tou kawai nako, ao a botiia ake a bo ma ngaia, aika raoiroi ma aika buakaka. Ao e kebo te auti irouia tan roko. Ao e rin naba te uea ba e na noriia tan amarake, ao e nora temanna te aomata ba e aki kunikaia n te kunnikai ni mare. Ao e taku nakoina: ‘Raou, ko kanga n rin ikai n akea am kunikai ni mare?’ Ao ngaia e aki ngongo. E taku te Uea nakoia ana tabonibai: ‘ Kabaei baina ma waena, ao tewenakoa n te ro arei ao i buakon te tang ma te kangenge wi.’ Ba a maiti akana weteaki, ma a karako akana rineaki.

Tibatiba: Raou, ko kanga n rin ikai n akea am kunikai ni mare?

Tariu ao maneu ti ongora n te moani wareboki n te bong aio aron te uea are mananga ba e na kataei aia kai te Nati n Iteraea ni buakania kanoan Amon. Ngke nako te uea ao e anganna te Atua ana taekani bau ba e anaganaki te tokanikai iaoia aiana ao e tua ba e na kareana temanna are butimaia n okina.

Tera te reirei ae kakawaki nakoira man te karaki aio? I taku ba te reirei ae kakawaki bon

Kabanean korakorara n te maiu aio ba ti na buaka aiara ae te riaboro ao ti na butia te Atua te tokanikai ba ti aonga ni karekea te kaniwanga ae bon miu ma te Atua i Karawa inanon te kabaia ao te mimoting ae aki totoki.

N te ewangkerio n te bong aio ao ti ongora taekan ana kakao te Atua nakoira ba ti na kaea ana baka n amarake ni mare. Bon aio te kakao ae kaota ana kantaninga te Atua ba n te taina ao ti na roko irarikina ni katonga te baka na amarake ni mare. Ti riai ni bane ni butia te Atua ana karatia ba ti na ongo moa banan te Atua nakon ana baka n amarake tiaki ibukina ba e aonga n raka kukurein te Atua ma ibukina ba ti aonga n aki mate ma ti na maiu n aki totoki.

Ti noria n reitan te karaki aroia aoamata aika kakaokoro ni butimaea ana kakao te Atua nakon ana baka n amarake. Iai taben ake a kaotia ba a rawa n roko ba a maiti tabeia ke a bon aki nora kakawakin irakin nanon te kaokao ibukin kabaiaia ao karekean te maiu ae onraken te maiu. Ngkanne ngke akea ae kaea te kakao ao e a manga tua te toka ba a na kaoaki ake i tutani kawai. Ngke a roko tan kaoaki n te tabo are na boaki iai te baka n amarake ni mare ao akea ba e a noraki iroun te toka temanna te tia kaoaki ae aki bainna n te kunnikai ni mare E kaeka te toka ni kangai;”ko kanga n rin ikai n akea am kunikai ni mare?” Ao e tua te toka ba e na kabaeaki te irua arei ao e na karenakoaki nakoin te ai are nnen te tang ma te kangengewi.

Tariu ao maneu tera tibangam ae reke man te karaki aio? Eng, bon te reirei ae kakawaki ibukira ba ti na kabanei maiura aio ni katauraoira nakon te baka n amarake are ti bane ni kaoaki nako iai. Ti karekei baira aika kunnikai ni mare. Ba muina E na norira te toka ma baira aika tiaki kunnikai ni mare ao e na kangai nakoira “Raou ko kanga n rin ikai n akea am kunikai ni mare? Ao E na  tua ba ti kabaeaki ao ti na karenakoaki i mone ike ti na kammarakaki iai n aki  totoki.