Bakate. Wiki   5.                   Moanibong 

Warekan aia Makuri Abotoro. 14: 5-18

A reke nanoia bekan ma I Iutaia ake Ikonio, ao aia mataniwi naba, ba a na bainikirinia Bauro ma Barenaba ma ni karebanaia. Ma a kaman ataia ao a nako ni katania ni kawan Rukaonia ake Rutitera ma Terebe ma aba ake irarikia, ao a taekina iai te Rongongo ae Raoiroi. E tekateka iai temanna te aomata ae a mate waena, ba e mauku mangke e moa ni bungiaki, ao e tuai man nakonako. E ongora n ana kaotioti Bauro. E tarataraia Bauro, ao e noria ba iai ana onimaki are e kona ni kamaiuaki iai; ao e kanenea banana ni kangai: Teirake, kaetiko i aoni waem.” Ao e kibarake n nakonako.

Ngke a nora are e karaoia Bauro, ao a takarua te koraki n taetae n Rukaonia ni kangai; “ A ruo atua i buakora ni katotongaia aomata!”. Ao a arana Barenaba ba Tiati (Zeus) ao Bauro ba Ereme (Hermes) kioina ngke e baina te taetae. Uake ana ibonga Tiati i rarikin te kawa, a kairia kao mane aika maenaki nako mataroan te kawa, a nang katauraoi, ngaia ma te koraki, ba a na angakarea. Ngke a ongo anne Abotoro ake Barenaba ma Bauro, ao a takarua ni kangai: “Raira, kam aera? Bon aomata naba ngaira. Ti te arona ngaira ma ngkami, ao ti tuangi ngkami ba kam na kaki antimi akanne aika akea maneia, ao kam na rairaki nakon te Atua ae maiu, are karika karawa ma aonaba ao marawa ma kanoana nako. N roro aika nako, ao E kariaia botanaomata nako ba a na tou oini kawaia nako, ma e aki toki ni kaotiotaki oin arona n ana karea, ba E anganingkami mai karawa te karau ma te tai ni mari, ao E katoki nanomi n te amarake ma te kabaia.” E kuri aki tau naba te karaki anne n tukiia te koraki n angakarea nakoia. 

Te Taramo : 113 B: 1-4, 15-16

Kaekana:  Ko na neboaki, te Uea, n ti Ngkoe.

Tiaki ngaira, te Uea, aika ti na neboaki, ma e na neboaki aram,

ba ko akoi ma ni kakaonimaki, ba a kawa ni kangai bekan: “ E nga Atuaia?”      K

E mena i karawa Atuara, E karaoa ane E tangiria,

Antia ngaia, bon tirewa ma koora, aika karaoaki ni baia aomata.      K

Kam na karaoiroaki iroun te Uea, Are Karika karawa ma aonaba.

Bon ana bai te Uea karawa, E anga aon te aba nakoia aomata.  K

 

Alleluia, alleluia

E mangauti Kristo: E ota i aora, ba E kamaiuira n rarana. Alleluia. 

Te Euangkerio 

Wareken ana Euangkerio Ioane 14: 21-26

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Ane butimai au tua ma ni kawakin, ao boni ngaia ae tangirai; ane tangirai, ao e na tangiraki iroun Tamau, ao N na tangiria, ao N na kaotai nakoina: E taku Iuta – ae tiaki Iuta Itikarita – nakoina: “Te Uea, Ko na kanga? Ko na kaotiko nakoira ao tiaki nakon te aonteaba?” E kaeka Iesu ni kangai: Ngkana iai ae tangirai, ao e na kawakina au taeka, ao E na tangiria Tamau, ao ti na roko irouna, ao ti na maeka i nanona. Ane  aki tangirai, ao e aki kawakina au taeka. Tiaki oin au taeka au taeka, ba bon ana taeka teuare kanakoai. I atongi baikanne nakoimi ngke I mena I buakomi. Ma E na reirei ngkami bai ni kabane te Tia ibuobuoki are te Tamnei ae Raoiroi, are E na kanakomaia te Tama n arau, ao E na kauringai nakoimi bai ni kabane aika I a tia n tuangi ngkami.” 

Tibatiba: Ti na reireinaki iroun te Tamnei ae Raoiori bai ake E a tia tungira ngkoa Iesu

Tariu ao maneu ngkai ti a bon moana ara katauraoi ibukin tibangara ae ti anganaki inanon te mangautin te bakate. Inanon moan Bakate ao e kaotaki iai kororaoin ana tangira te Atua ngke E maraki ao ni mate Iesu ibukira iaon te kaibangaki ao E a mangauti. Eng inanon te mate ao te mangauti ao ti a kauringaki iai aron manga kaokan te aro n natinaki iroura ao ana kantaninga ae ababaki te Atua ibukira ba ti na karekea koraraoin te kamaiuaki are bon te maeka ma te Atua n te Abanuea ae Karawa inanon kororaoin the kimareirei ae akea tokina.

Ngkai ti a bon uakan ma te toa ae waraken Iesu nako Karawa are na kaotaki te kantaninga ba ti bon anganaki kororaoin te maiu ngkana e reke iroura te maiu n Atua are mairoun te Tamnei ae Raoiroi. Ao ti ataia ni koaua ba man anganakira te kamaiuaki inanon bakate are bon te natinaki ao ngkanne te bai ae kakawaki bon te tauraoi inanora ni butimaea te Tamnei ae Raoiroi ba ti aonga ni kona ni karaoi bai nako tiaki man te maku ke te katoto ma bon man te kukurei ao te ongotaeka are mai nanora. Ba ngkana e mamakuri ao E inaomata te Tamnei ae Raoiroi inanora ao ti namakina n tai nako te kukurei ni kan kakaraoa Nanon te Atua inanon maiura. Inanon te Tamnei ae Raoiroi ao ti karaoi bai nako ba uan ana kairi te Tamnei ae Raoiroi inanora ao te tauraoi n tai ni kabanei korakorara ni kakukureia nanon te Uea.  

Te bai ae ti kainannoia ngkai bon te tauraoi ni butia te Atua ba ti kairaki iroun Tamnein Iesu ba ti na kabanei maiura aikai ba e na inaomata te Tamnei ae Raoiroi inanora n te aro are ti na kairaki iroun te Tamanei ao E na inaomata ni koaua te Tamnei ae Raoiroi ba e aonga ni kona n reke iroura te Te Maiu ae Onraken te Maiu

Bakate. Wiki   4.                   Kanimabong 

Warekan aia Makuri Abotoro. 13: 26-33

E tei Bauro n te tinakoka are i Antiokia I Biritia, ao e tatae ni kangai: “Tari, ngkami natia ana kariki Aberaam, ao ngkami aika kam maka te Atua, aika kam mena ikai: e bakarere nakoimi te rongorongo aei, ae taekan te kamaiu. Ba a aki kina Iesu ngkekei kaini Ierutarem ma

uake aia mataniwi; ao a aki atai kanoan aia taeka burabeti aika wawarekaki n te tabati koraki ao a kakoroi bukia ngke a motika matena. E boni ngae ngke e aki reke irouia bukini kamateana, ao butia naba Birato ba e na kamatea. Ma e kautia te Atua mai buakoia mate. Ao e kaoti i nanoni bong ake a maiti nakoia ake a waerake ma Ngaia mai Kariraia nako Ierutarem, aika tani kakoaua taekana ngkai nakoia aomata. Ao ngaira, ti taekina nakoimi te rongongo ae raoiroi, ba te motintaeka are karaoaki nakoia ara bakatibu, E kakoroa bukina te Atua nakoira, ngaira aika natia, ngke E kauta Iesu. 

Te Taramo : 2: 6-11

Kaekana:  Natiu Ngkoe, I karikiko n te bong aei.

“Boni Ngai ae I katea au Uea, I aon au maunga ae tabu ae Tion.”

N na taekina ana moti te Uea: E kangai nakoiu: “Natiu Ngkoe, I karikiko n te bong aei. K

Bubuti, ao N na anganiko botanaomata, ao tabon aonaba ba abam.

Ko na bouaia ma te kainuea ae te biti, ko na ibea n ai aroni mangko aika tano.  K

Uea, karekei wanawanami, karekei ongomi, tani moti I aon e aba;

kam na toro iroun te Uea ma te maku, kam na karinea ma te ruru.  K

 

Alleluia, alleluia

Ngkai kam a mangauti ma Kristo, Ao ukeri baika i eta, Ike E tekateka iai Kristo  I angatain te Atua.   Alleluia. 

Te Euangkerio 

Wareken ana Euangkerio Ioane 14: 1-6

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Ke a tai kiriwe nanomi. Kakoaua te Atua, ao kakoauaai naba. A maiti tabo ni maeka n ana auti Tamau. Ngke arona ba akea, ao  N na kaman tuangingkami. N na nako ni katauraoa ami tabo. Ao ngkana I a tia n nako ni katauraoa ami tabo, ao N na oki ni kairingkami ba raou, ba kam aonga ni mena naba ike I mena iai; ao kam ata te kawai nako ike I nako iai.” E taku Toma nakoina: “Te Uea, Ti aki ata te tabo ae Ko na nako iai, ao ti na kanga n ata kawaina? E kangai Iesu nakoina: “ Boni Ngai te kawai, te koaua ao te maiu. Akea ae nakon te Tama ngkana e aki rirou.”

 

 

Tibatiba: Natiu Ngkoe, I karikiko n te bong aei

Tariu ao maneu bon aio te rongorongo ae moan te kakukurei  nakoira n te bong aio ae kangai “Natiu ngkoe ae I karikiko n te bong aio. Eng bon aio ana kantaninga te Atua ae moan te kakanato ibukira ba inanon te mangauti ao ti a karikaki ba nati ngaira aika ti manga anganaki te kamauiaki ae aki totoki inanon maten ao mangautin Iesu. Inanon te tai are tine iai Iesu iaon te kaibangaki ao ti bane ni kakoaua aron natinakira iroun te Atua ngke e kangai Iesu nakon Tinana Nei Maria,”Neiko ao aio natim ao imuina e a manga kangai nakon te reirei are Ioane’”Ao anne tinam. Inanon te tei ae kimototo aio  imain maten Iesu ao E  anganira te maiu ae bou iroun Tinana ae Nei Maria E tuangira bat i na ti bane ni muiokoaki inanon ana kakawakin ma ana tangira n tina. Ba inanon bakaia ara moan karo ngke a bure ao ti a tia ni kabuakakaki inanon te bure are ti karaureaki iai ma te Atua ao e bua mairoura te aro n natinaki. Ti ataia ngkanne ba inanon te mangauti iroun Iesu ao ti a manga bane ni karekea te aro n natinaki ao te maiu ae aki totoki. Are nanona ngkanne ba inanon reken te te manga natinaki ao ti a manga bane ni karekea te maiu ae aki totoki. Ma inanon ara kekeiaki n te maiu aio ao e kauringaki Iesu ba ti riai ni muiokoi maiura iroun Nei Maria are ngaia te tia reireinira arora aika ti na kakukureia iai nanon Iesu ba ti aonga ni katonga n te taina te kabaia ae aki totoki i Karawa

 

 

Bakate. Wiki   4                   Kauabong 

Warekan aia Makuri Abotoro. 11:19-26

Aomata ake a mae nako n tain te rawawata are riki ibukin Tebano, a roko I Boinike ma Kurebo ma Antiokia, ao a kaotiota te taeka ti nakoia I Iutaia. Ma iai tabeman ibuakoia ake boni kaini Kurebo ma kaini Kurene, ao ngke a roko I Antiokia, ao a taetae nakoia I Erene ni kaota Rongorongon te Uea ae Iesu Kristo. E buobuokia te Uea, ao a maiti ake a onimaki ma n rairaki nakon te Uea.

E roko rongorongana iroun te Ekaretia are I Ierutarem, ao a kanakoa Barenaba nakon te kawa are Antiokia. Ngke e roko, ao e nora ana akoi te Atua, ao e kukurei iai, ao e kaungaia ba a na bane n teimatoa ni kakaonimaki nakon te Uea, ba bon te aomata ae raoiroi ngaia, ao e on n te Tamnei ae Raoiroi ma te onimaki. Ai ngaia are a maiti ake a rairaki nakon te Uea.

Ao e mananga Barenaba ba e na ukera Tauro I Tareto. Ngke e a reke irouna, ao e kairia nako Antiokia. Ao a uaia ni maeka inanon te Ekaretia, teuana te ririki, ao a reireinia aomata aika bati. Bon Antiokia are a moa n aranaki iai reirei ba kiritian. 

Te Taramo : 86: 1-7

Kaekana:  Botanaomata nako, neboa te Uea.

E kateaki i aoni maunga aika tabu te kawa ae tangiraki iroun te Uea.

E tangira riki mataroan Tion te Uea nakon uman nako Iakoba.

A kakanato taekan, Ngkoa ana kawa te Atua! K

I wareka Raaba ma Baburon ibuakoia akana kinaai.

A taekinaki Biritia, Turo ma Etiobia ni kangai:

‘E bungiaki iai Naewa.’ Ma e kangai taekan Tion:

‘Tinau’ Ba a bane ni bungiaki iai aomata.” K

E kamatoa ni nnena Teuare moan te Rietata ae te Uea.

E koroi araia botanaomata n te boki: “E bungiaki ikai Naewa.”

Ao a kimareirei ma n anene ni kangai: “A bane n reke mwengaia inanom.” K 

Alleluia, alleluia

A ongo banau au tibu: I kinaia, ao a irirai. Alleluia. 

Te Euangkerio 

Wareken ana Euangkerio Ioane 10: 22-30 

E karaoaki Ierutarem te toa ae kauringani katabuan te Temboro, ao bon tain te kamariri. E ririaki Iesu i nanon te Temboro, i an ana Kaman Toromon. Ao a katobibia Iesu I Iutaia, ao a taku nakoina: “Ko na katoka ningai ingaingan nanora? Ngkana te Kristo Ngkoe, ao ani kaotia,” E kaekaia Iesu ni kangai: I a tia n tuangi ngkami, ma kam aki kakoauai. A kakoauai au makuri aika I karaoi n aron Tamau; ao ngkami, kam aki kakoauaai, ba tiaki au tibu ngkami. A ongo banau au tibu. I kinaia, ao a irai, ao I angania te maiu ae akea tokina, ao a na aki kabuai, ba bon tamau are anganai, ao E kakanato riki Ngaia  nakoni bai ni kabane, ao akea temanna ae na rawea te bai teuana mai nanoni bain Tamau. Ti temanna ngai ma tamau.”

 

Tibatiba: A ongo banau au tibu: I kinaia, ao a irirai

Tariu ao maneu n te Tabati ae nako ao e kauringira te Ekaretia ba ti riai n ataia raoi ba Iesu boni Ngaia te Tia Kawakin Tibu ae raoiroi, e kinaira raoi ao ao e kairira nakon tabo aika ti na maiu raoi iai ke e na reke iai iroura te Maiu ae Onraken te Maiu.. Eng bon nanon Iesu ba E kan anganira kororaoin bai nako ngkai ao n tai nako. Te tamnei ae anganira ikai Iesu ba E kan riki ba te tia kawakinira ao te tia raoraonira n tai nako ba ti aonga ni karekea te maiu ae akea tokina. Inanon te tamnei aio ao E weteira Iesu ba ti na anga bai ni kabane nakon te Uea ba boni Ngaia ae E na tabekinira, E na kamarakeira ao ni tararuaira man taian kabuanibai ma rawawata. Ti na riai n ongotaeka Irouna ao n iriria ba ti aonga n aki kona n reke n te kanganga, te baki ao te te maroa. Ngkana ti ikoaki ao e na bauti ikoakira ao ngkana ti reke n te kanganga ao E na roko ni kamaiuira.

Te bai riki teuana ae kakawaki ngkana ti kan riki taian tibu ngaira ao Ngaia e na riki ba te Tia Kawakin Tibu ao ngkanne ti bon riai ni kaburei maiura ba ti na rinnako man mataroan te oo are bon Iesu ao ti na teimatoa n tiku inanon te oo anne. Ba bon akea kain te oo n tibu ae na rin n aki rinanon te mataroa ke e na kibara te oo n rin. Ongo banan ma ana wewete n te bong ao rinnako inanon te oo n riki ba kain te nanai ae ti teuana ao ti temanna ara Tia Kawakin Tibu.

 

Bakate. Wiki   4.                   Kaabong 

Warekan aia Makuri Abotoro. 13: 13-25

A mananga Bauro ma raona mai Babo, ao a borau nako Bereke i Bamburia. Ao e kitania Ioane n nako Ierutarem. Ao uakekei a kitana Bereke nako Aontiokia are i Biritia. A rin n te tinakoka ni bongin te tabati, ao a tekateka. Ngke e a tia ni warekaki te Tua ma burabeti, ao a kanakoa aia taeka mataniwin te tinakoka nakoia, ni kangai: “Tari, ngkana iai ami taeka ni ibuobuoki nakon te aoraki, ao taetae.” E teirake Bauro, ao e taotaona baina, ao e taku: “Mane aika Iteraera, ao ngkami aika kam maka te Atua, kam na ongora. E rineia ara bakatibu Atuan te botanaomata aei, ae Atuaia Iteraera, ao E karikirakea te botanaomata aei ngke e maeka ni irua n te aba ae Aikubita. Ao E kaotinakoia mai iai ni makani baina, ao e tararuaia i nanon te rereua abui te ririki. I muin anne, E karekeia aia Tia Moti ni karokoa te burabeti ae Tamuera.

i muina, a bubuti aia uea, ao te Atua E angania Tauro te Atua, ao E kateirakea Tawita ba aia uea. Bon taekana are E kaotiotia ni kangai: “I kunea Tawita ae natini Iete, ba te aomata ae boraoi ma nanou; e na kakoroi bukin au iango ni kabane.” E kateirakea Iesu te Atua mai buakon ana kariki Tawita ba te tia Kamaiu ibukia Iteraera, n ai aron ana motintaeka. E katauraoa rokona Ioane ae te tia rimoana ngke e taekina te babetito ae te rairannano nakon te botanaomata ae Iteraera ni kabanea. Ngke e a bane ana makuri, ao e kangai Ioane: “Tiaki ngai teuare kam taku, ma ae E a nakomai n rimuiu Teuare I aki tau ni kabara kauni waena!” 

Te Taramo : 88:2-3, 21-22, 25-27

Kaekana:  Te Uea, N na aki toki n anenea am akoi.

Te Uea, N na anenea am akoi n aki toki, N na taekina am kakaonimaki inanon roro nako

Ba I kangai: E tei te tangira n akea tokina, Ko kateimatoa am kakaonimaki i karawa. K

I kunea Tawita au tabonibai, I kabiria n au ba ae tabu.

E na teimatoa baiu i aona, E na korakora ni baiu.    K

Iriana au kakaonimaki ma au akoi, E na rikirake makana n arau.

E na kangai nakoiu: “ Tamau, Atuau ae au Ba ni kamaiu.”  K 

Alleluia, alleluia

E mangauti Kristo, ao E na aki manga mate; Akea riki makan te mate i aona. Alleluia. 

Te Euangkerio 

Wareken ana Euangkerio Ioane 13: 16-20

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “I tuangingkami te koaua: e aki kakanato riki te tabonibai nakon ana toka, ao e aki kakanto riki teuare kanakoaki nakon teuare kanakoa. Ngkai kam ata anne, ao kam a kabaia ngkana kam tauamuina.

I aki taekina anne ibukimi ni bane; I ataia akana I a tia n rineia; ma e riai ni kakoroaki bukin te Koroboki ae kangai: ‘E tabeka bukini waena n ekainako teuare  kana au bwerena.’ I kaota anne nakoimi i main taina, ba kam aonga ni kakoauaai ba boni iai Ngai, ngkana e roko taina. I bon tuangingkami te koaua: ane butimaea  teuare I kanakoa, ao e butimaeai; ane butimaeai, ao e butimaea  Teuare  kanakoai.”

 

Tibatiba: E kateirakea Iesu te Atua mai buakon ana kariki Tawita ba te tia Kamaiu ibukia Iteraera

Wiki 3 ni Bakate           Kanimabong           

Warekan aia Makuri Abotoro. 9: 1-20.

E urarake naba nanon Tauro ni kani bainikirinia ma ni kamateia ana reirei te Uea. Ao e nako ni kawara te mataniwi ni berebitero, ao e butia ba e na kororeta nakon taian tinakoka ake i Tamateko, ba ngkana tao a reke iai temangina kain te katei arei, aika mane ke aine, ao e na kabaeia ma ni katikia nako Ierutarem. Ngke e tabe n toua kawaina, ao ngke e kaani ma Tamateko, ao akea ba e rina n rabunaki n te ota ae ruo mai karawa, ao e baka i aontano. Ao e ongo te bana ae kangai nakoina: “Tauro, Tauro, ko ti a bainikirinai?” Ao e kaeka ni kangai: “Te Uea, antai Ngkoe?” Ao e taku te bana; “Boni Iesu Ngai ae ko bainikirinai. Teirake, ao nako n te kawa, ao ko na tuangaki iai te bai ae ko riai ni karaoia.” A tei uake raona n nakonako, ao a kainababu, ba a kuba nako. A ongo te bana, ma a aki nora temanna. Ao e teirake Bauro mai aontano, ao a ure matana, ma e aki noraba.  Ao a taua baina ni kairia nako Tamateko. Tenibong ana bong n aki noraba, n aki amarake ao n aki moi. 

E mena I Tamateko te reirei temanna ae arana Anania. Ao E weteia te Uea n te mi ni kangai: “Anania!” Ao e kangai teuarei: “Aei ngai, te Uea.” E taku te Uea nakoina: “Teirake, nakon te tabo ae aranaki ba te kawai ae eti, ao ko na kakaea temanna te aomata ae arana Tauro ae te I Tareto n ana auti Iuta, ba e tabe n tataro, ao e nora temanna te aomata ae arana Anania ba e rin, ao e katokai baina i aona ba e na manga noraba.” Ngke e ongo anne Anania, ao e taku: “Te Uea, I ongongo taekan te aomata anne irouia aomata aika bati, ma arona ni bainikirinia am reirei akana i Ierutarem, ao e roko ikai ma te maka mairouia mataniwia berebitero ba e na kabaeia ni kabaneia akana karinea aram.” Ao E kangai te Uea nakoina: “Nako, ba boni ngaia au ti makuri ae I rineia ba e na uota arau nakoia bekan ma uea ao nakoia natini Iteraera. Ba boni Ngai ae N na kaota nakoina maitini marakina i bukin arau.” Ao e nako Anania, ao e rin i nanon te auti, ao e katokai baina i aon Tauro, ao e taku nakoina: “Tauro ae tariu, E kanakoai te Uea ae Iesu, are kaoti i matam i aoni kawaim n nakomai. Ko na manga noraba, ao ko na kaonaki n te Tamnei ae Raoiroi.” Ao a baka mai matana baika ai aron taiani ina, ao e manga noraba. Ao e babetitoaki n te tai naba arei. Ao e amarake, ao e manga marurung. Tabeua ana bong i buakoia reirei i Tamateko, ao e tataekina Iesu i nanon taian tinakoka ba bon Natin te Atua.  

Te Taramo     117 

Kaekana: Kabuta aonaba, taekina te Euangkerio. 

Neboa te Uea, botanaomata nako, Kamoamoa, ngkami aba nako. K. 

E matoa ana tangira nakoira, E kakaonimaki n aki toki. K. 

 

Alleluia, alleluia.

Ti ata Kristo ba E mangauti ni koaua. Te Uea ae Ko tokanikai, akoira. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ioane. 6: 52-59

A kauntaeka I Iutaia i bon irouia ni kangai: “E na iranna te aomata aei n anganira irikona ba karara?” E kangai Iesu nakoia: “I tuangingkami te koaua: ngkana kam aki kana irikon Natin te aomata, ao ngkana kam aki nima rarana, ao akea te maiu i nanomi. Ane kana irikou ma n nima rarau, ao iai iroun te maiu ae aki toki; ao Ngai n na kautia n te kaitira ni bong. Ba bon te amarake irikou, ao bon te ninima rarau. Ane kana irikou ma n nima rarau, ao e maeka i nanou, ao Ngai i nanona. N ai aron Tamau ae maiu, are kanakoai, ao n aki arou ae I maiu iroun te Tama, ao ai aronn naba ane kanai: e na maiu irou. Boni Ngai te bwerena ae ruo mai karawa; tiaki aron are a kanna ami bakatibu: a mate ngaia; ane kana te bwerena aei, ao e na maiu n aki toki.” E taekina te reirei anne i Kaberanum i nanon te tinakoka. 

 

Tibatiba: Boni Iesu Ngai ae ko bainikirinai