Wiki  22           Kanimabong           

Warekan ana moa n Reta Bauro nakoia I Korinto. 4: 1-5 

Ti bia atongaki irouia aomata ba ana tia makuri Kristo ma tan tibatibai ana miterio te Atua. Ao te kantaninga irouia tan tibatiba ba a na noraki ni kakaonimaki. I aki kuba ngai ni motikan taekau iroumi ke n aia bowi aomata; ao I aki motika taekau naba i boni irou. Bon akea naba te bai ae I namakinna ba I bure iai; ma I aki karaoiroaki n anne: te tia motika taekau, bon te Uea. Ma ngaia ae kam na tai iranikuri ni motikitaeka; ma kantaninga rokon te Uea. Boni Ngaia te tia kaotai baika raba n te ro, ao E na kaoti iango aika raba n te nano; ao e na anganaki te aomata nako oini karaoiroana iroun te Atua.                                                                     

 Te Taramo  37:3-6, 27-28, 39-40

Kaekana: A maiu akana raoiroi iroun te Uea. 

Onimakina te Uea, karaoa ae raoiroi, maekana te aba, maiu ma te rau,

Ukera Kukurein nanom iroun te Uea, ao E na anganiko ane e tangiria nanom.  K

Muiokoa arom iroun te Uea, Onimakinna, ao E na baira Ngaia;

E na kaota am raoiroi ai aron te ngaina, ao am eti n ai aron te tawanou.   K

Kaki te buakaka, karaoa ae raoiroi, ao e na teimatoa mwengam;

ba E tangira te eti te Uea, E aki kikitania raona.  K

Boni mairoun te Uea maiuia akana raoiroi, boni Ngaia katanaia n te rawawata;

E buokiia te Uea, ao E kamaiuia, ba a katania irouna.K 

Alleluia, alleluia

I onimakina te Uea,  I kakoaua ana taeka. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka…5:33-39

A kangai Baritaio ma tani koroboki nakoni Iesu: “A bati n aki mamatam ma n tataro ana reirei Ioane, ao ai aroia naba aia reirei Baritaio; ao a amamarake ma ni momoi am reirei!” E kaekaia Iesu ni kangai: “Kam tangiriia raon te tia iein ba a na aki mamatam ngkana e mena I buakoia te tia iein? E na roko taina: ngkana e uotaki nako te tia iein mairouia, ao ngkanne a ana aki mamatam.”

E taetae ni kaikonaki naba nakoia ni kangai: “Akea ae raea te moti man te kunnikai ae bou ba e na itua n te kunnikai ae mane, ba e raeaki iai te kunnikai ae mane. Akea naba ae atoa te uain ae menai i nanoni batoro aika mane, ba a tabwenaua batoro n te uain ae menai, ao e baro te uain ao a bua batoro aika bou. Ao akea ae tangira te uain ae menai ngkana e a tia ni moi n te uain ni ikawai. Ba e kangai te taeka: “Ae raoiroi bon te uain ni ikawai.”                                                                  

 ____________________________________________________________

Tibatiba: Te kakaonimaki n tiabatiba miterion ana tangira te Atua

Tariu ao maneu tera muiokoara ae kakawaki iroun Iesu inanon maiura aio? Terana ae  kantaningaia te Uea mairoura ba ti aonga n aki morikaki taekara iai ma a na reke kaniwangara ae bon te maiu ae akea tokina?

N te bong aio ao e tangi maka banaan St Bauro n te moani warebonki ni kauringira ba ti riai kakaonimaki nakon muiokoara ae E a tia anganira te Uea ao are boni ngaia ae a na motikaki iai taekara. Ba ti riai ni kakaonimaki n tibatiba miterion ana tangira te Uea ba ti aonga ni bane ni kamiuaki. Eng e boni kantanigaira te Uea ba ti riai moa ni kartina ao ni butimaea ana tangira te Uea n te aro are a na kairaki iai maiura ke ti na maiuakinna ni katoa bong. Ma te bai ae kakawaki riki ba ti na riai n tibatibaia te tangira anne nakoia tarira ma manera. Ti na uringa are ti bon aki kona n tiba ana tangira ngkana e aki ura moa inanora ain ana tangira te Uea. Ngaia are kakoroan nanon muikoara iroun Iesu e bon kainnanoa moa ae ti kaura ain ana tangira te Uea i nanora ao imuina ti na kakaonimaki n tibatiba te tangira anne nakoia aomata nako. Ao te kakaonaimaki e bon kainnanoa are ti na kakaraoia ni katoa bong.

N ai aron St Bauro ao ti riai ni kaburei mauira ao ni katabuira ibukin karaoan Nanon Iesu. Ao ngkana ti kakaonimaki ni karaoa aio ao a na bon akea te bai ae ti na raraoma iai ba a na aki motikitaekara ma ti na anganaki kaniwangara iroun Iesu are bon te maiu ae akea tokina irarikna ao ma Ngaia i Karawa.

Wiki 22 Kaabong.

Warekan ana moa n Reta Bauro nakoia I Korinto. 3: 18-23

Ke e tai kairua temanna i buakomi. Ngkana e taku temanna ba e wanawana n te wanawana n aoteaba, ao ke e riki ni baba ba e aonga ni wanawana. Ba wanawanan aonteaba, ao ke e riki ni baba ba e aonga ni wanawana. Ba wanwanan aonteaba aei, ao bon te baba iroun te Atua. Ba e kangai te koroboki: “E kamaneia akana wanawana te Atua n oin aia kamane”, ao e kangai naba: “E atai aia iango akana wanawana te Uea, ao E ataia ba akea maneia.” Ma ngaia ae ke e tai kamoamoa temanna irouia aomata, ba bon ami bai bai ni kabane, ba Bauro, Aboro, Keba, aon te aba, te maiu, te mate, te tai aei ao te tai ae na roko, Ami bai bai ni kabane, ma ana bai Kristo ngkami, ao ana bai te Atua Kristo.

Te Taramo 24: 1-6

Kaekana: Ana bai te Uea aonaba ma kanoana.

Ana bai te Uea aonaba ma kanoana, aon te aba ma kaina nako,

E kateia Ngaia i aoni marawa, E katoroa i aoni karanga. K

Antai ae na ararakea ana maunga te Uea? Antai ae na tei n ana tabo ae tabu?

Ane a itiaki baina, ae e raoiroi nanona, ane aki ri ni baika akea maneia, ane aki tuea ni kamane. K

E na kababaiaki iroun te Uea, E na anganaki te eti iroun te Atua ae ana tia kamaiu.

Bon anne aroia akana ukeria, akana ukera matan Atuani Iakoba. K

Alleluia, alleluia.

Ke e ota matam i aon am toro, ao reireiai am tua. Alleluia.

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka..5:1-11

A Kariba rarikini Iesu te koraki, i etan te nama ae Kenetareta, ba a ongora n ana taeka te Atua. Ao E nori boti ake uawa ake a roaki i rarikin te nama. A tia n aerake mai iai tan akawa ba a kume n teboki aia karaun. E toka Iesu n te boti tewana are ana boti Timon, ao E tuangnga ba e na kararoa eta. Ao E tekateka n reireinia aomata mai aon te boti. Ngke a bane ana taeka, ao E taku nakon Timon: Nako nano, ao kabakai ami karaun i bukin te akawa.” E kaeka Timon ni kangai: “Te Tia Reirei, e a ngaina ara ngaina, ao ti bon aki kona; ma N na kabakai karaun n am taeka.” Ao a kabakai. Ao a kamanei ika aika moan te bati, ao a nangi moti aia karaun. Ma ngaia are a anoanoia raoia ake n te boti are tewana, ba a na nakomai ni buokiia. Ngke a roko, ao a kaoni boti ake uawa n te aro ae a nangi inako. Ngke e nora anne Timoni Betero, ao e katorobubua i matani Iesu ao e Kangai: “Kararoaai, te Uea, ba te tia bure ngai.” Ba e kuba, ngaia ma raona, i bukini maitini konaia. Ao ai aron naba Iakobo ma Ioane ake natin Tebetaio, ake raon Timon. E kangai Iesu nakon Timon: “Karaua nanom, ba man te tai aei, ao konam aomata.” Ao ngkanne a kaaerakei aia boti, ao a kitani bai ni kabana ma ni iriria.

Tibatiba:

Wiki  22           Moanibong 

Warekan ana moa n Reta Bauro nakoia I Korinto.     2: 1-5 

Tari, ngke I roko iroumi ba N na taekina ana kaotioti te Atua, ao I aki kaota te rabakau n taetae ma te wanawana. Ba ngke I mena i buakomi, ao I aki kan ata te bai teuana, ma ti Iesu Kristo, ao Iesu Kristo ae tauraki n te kaibangaki. I kaoti ibuakomi ma te mamara ao te maku ma te rurubenebene; ao au taeka ma au reirei, bon tiaki taeka n anai nano ma n rabakau, ma boni kaotiotani makan te Tamnei, ba e aonga n tei ami onimaki i aoni makan te Atua, ao tiaki i aon te wanawana n aomata. 

Te Taramo  119: 97-102 

Kaekana: Te Uea, I tangiri am tua

Ai bati ra tangiran am tua irou! I iaiangoia ni kabongana.

I wanawana riki iai nakoia aiau., ba bon raou n aki toki.  K

I wanawana riki nakoia tan reireiai, Ba I iaiangoi am moti.

I ataibai riki nakoia unimane, ba I kawakin am baire. K

I rairaki man te kawai nako ae buakaka, ba N na ira nanon am taeka.

I aki kararoaai ma am moti:, boni Ngkoe ae Ko reireiai. K

 

Alleluia, Alleluia.

Te Atua, raira nanou nakoim, ao reireiai am tua. Alleluia.

 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka. 4: 16-30 

E roko Iesu i Natareta ike E kaikawaka iai, ao E rin te tinakoka, n ai aroni katein te tabati, ao E teirake ni wareboki. E anganaki ana boki te burabeti ae Itaia; ngke E kauka te boki ao e bo ma te koroboki aei:

 “E mena i aou Tamnein te Uea, ba E kabirai ni katabuai. E kanakoai ba N na uota

 Te rongorongo ae raoiroi nakoia kainnano, ao E na kaota te bara nakoia ake a kainaki,

  te manga noraba nakoia mataki, ao N na kainaomataia ake a karawawataki

  ao N na kaota te ririki n akoi mairoun te Uea.”

Ao E kaina te boki, ao E kaokia nakon te tabo aikai, ao E tekateka. A bane mataia kain te tinakoka irouna. Ao E taetae nakoia ni kangai: E kakoroaki bukin taekan te koroboki anne i taningami n te bong aei.” Ao a bane ni butimaea ana rongorongo, ao a mimi n taeka n akoi ake E atong. A kangai: “Tiaki natini Ioteba Teuanne?” E kaekaia ni kangai: “I ataingkami ba kam nang kaekaai n te taeka ae kangai: ‘Te tia katoki aoraki, ani kamaiuko i bon iroum. Te baere ti ongo ba Ko karaoia i kaberenaum, ao karaoia naba i abam ikai.” Ao E manga taku naba: “I tuangi ngkami te koaua: akea te burabeti ae butimaeaki raoi i abana. I tuangi ngkami: a maiti aine ake a mate buia i buakoia Iteraera n ana tai Eria, ngke e in karawa i nanon tenua te ririki ao onoua namakina, ao e kabuta te rongo; ma e aki kanakoaki Eria nakon temanna i buakoia ba ti nakon neiere te I Tarebata n te aba are Titon. A maiti naba rebera i buakoia Iteraera n ana tai Eritai, ma e aki kamaiuaki temanna i buakoia, ba ti Naaman ae te I Turia.” Ngke e ongo baikanne kain te tinakoka, ao a bane ni maraki nanoia, ao a teirake, ao a katikia nako tinanikun te kawa. Ao a kairia nakon te tabo teuana are winikatatin te maunga are e kateaki aia kawa i aona, ba a na notuia nako mai aona. Ao Ngaia, E ri buakoia n toua nako kawaina.

 

Tibatiba: E mena i aou Tamnein te Uea, ba E kabirai ni katabuai

Wiki  22         Kauabong 

Warekan ana moa n Reta Bauro nakoia I Korinto..    2: 10-16 

E tirotiroi bai ni kabane aika nano te Tamnei, ba taekan naba te Atua aika nano. Ba antai te aomata ae atai baika raba i nanon te aomata? Ao bon ti tamnein te aomata ae mena inanona. Ai arona naba: akea ae atai baika raba inanon te Atua, ba ti Tamnei te Atua. Ao ngaira, ti aki anganaki tamnein aonteaba, ma ti anganaki te Tamnei ae mairoun te Atua, ba ti aonga n atai ana karea te Atua nakoira. Ti aki taetae n ai aron te reirei n te wanawana n aomata, ma ti taetae n ai aron ana reirei te Tamnei, ba ti taekani bain te tamnei n taeka aika taekan te tamnei. E aki butimaea ae mairoun Tamnein te Atua te aomata n arona n aomata, ba bon te iango ni baba irouna, ao e aki kona n ota iai ba e ti reke atakina iroun te Tamnei. Ma e bairei taekani bai ni kabane te aomata ae kairaki iroun te Tamnei , ao e aki baireaki taekana iroun temanna. Ba antai ae ata ana iango te Uea ba e na kaeta arona? Ao ngaira, e reke iroura ana iango Kristo. 

Te Taramo 145: 8-14

Kaekana: E eti te Uea n arona nako. 

E akoi ma n nanoanga te Uea, E iremwe n un ao e bati n atataiaomata.

E akoi te Uea nakoia aomata nako, E tangiriia ni kabaneia akana E karikiia.    K

Ke e neboiko, te Uea, am makuri ni bane, Ke a karaoiroiko am aomata

A na kaota mimitongin ueam, a na taekina makam,

ni kaota am ninikoria nakoia aomatam, ao raneaneani mimitongin ueam.  K

Bon akea tokin am tautaeka, e tei ueam i nanon roro nako.

A bane ni koaua ana taeka te Uea, E akoi n ana makuri nako.

E totokoia akana baka te Uea, E kaetia akana baoua. K 

Alleluia, alleluia.

Anganai te maiu, te Ua, ao N na ira nanon am tua. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio…4: 31-37

E ruo Iesu nako Kaberenaum ae kawani Kariraia, ao E reireinia aomata n te bong ao te tabati. A teke nanoia n ana reirei, ba E taetae n aia aron te aomata ae iai makana. Iai i nanon te tinakoka temanna te aomata ae taniaki iroun te tamnei ae kamara, ae korakora banana n takarua ni kangai: “Ai tera am bai irouna, Iesu ae te I Natareta? Ko roko ni kamaunaira. I ataiko ba Teuare Tabu ae ana aomata te Atua.” Ma E boaia Iesu ni Kangai: “Kainababu, ao otinako mairoun Teuanne.” Ao e kabukitaua te aomata arei te taimonio i aontano, ao e otinako mairouna n aki kamarakia. A bane n rotaki n te maku, ao a kangai i bon irouia: “Ai kamimi ra te taeka anne! E tuatua nakoia tamnei aika kamara ma te maka ao te korakora, ao a otinako!” Ao e buti rongorongona n tabo nako n te aba arei.

____________________________________________________________________ 

Tibatiba: E kanakoa te tamnei ae kamara Iesu ma te maaka ao te korakora

Tariu ao maneu ngkoananoa ao ti ongora n te ewangkerio aron Iesu ni kaota bukin kanakoana iroun Tamana ba tera ae E na karaoia. Ba E kanakoaki ba e na karokoa te kamaiuaki nakon aonnaba ni kainaomataia ake toronaki iroun teaure buakaka; E na katoki aorakia akana taonaki n te aoraki, ao E na kaokia aomata nakon te natinaki iroun te Tama ba ti na riki ba tan baibai irarikin Iesu i Karawa.

Te bai ae ringa nanou inanon oin kanakoan Iesu ba aron te maka ma te tautaeka iroun Iesu ngkai boni Ngaia te Atua ae karaoaki bai nako Irouna ao Ibukina. Bon Ngaia moan bai nako ma tokia ao bon Ngaia ae kanakoaki ba E na karaoa Nanon te Tama ni kamaiura. N te bong aio ao ti ongora n te ewangkerio aron Iesu ni kanakoa te riaboro ma te maka ao te korakora ni kaotia ba boni Ngaia ae tautaeka ao akea tokin Ueana ma maakana.

Tariu ao maneu ti na bane ni karaba te Atua ibukin Natina ae kataua ba e na riki n aomata ao e na maeka ibuakora ba e na anganira te onimaki ao te rau n taai nako ba E kawakinira ao E tararuaira n tai nako ao a na bon akea te bai ae ti na tabeaianga iai.

Bon Nanon Iesu ba ti riai ni manga reitanako te kanakoaki anne ba ti na kaota makan te Atua i buakaora ao ti na kona naba ni karaoi makuri ni kamaiu nakoia tarira ao manera. Ngkai ti bane n kanakoaki iroun Iesu ao e na bon anganira naba te Atua te maka ao te korakora ni karaoia bai nako n aran Iesu ae moan te maaka mani mimitong.Ti na onimakina maakan Iesu aio ao n ataia ba n arana ae moan te maka ao ni mimitong ao ti na kona naba ni karaoi bai nako ibukin kamaeuaia tarina ma manera.

 

Wiki  21           Kanimabong 

Warekan ana moa n Reta Bauro nakoia I Korinto.  1: 17-25 

E aki kanakoai Kristo ba N na babetito, ma E kanakoai ba N na kaotiota te Euangkerio, n aki baina te wanawana n taetae, ba e kawa ni bua uan ana kaibangaki Kristo. Ba te iango ni baba taekan te kaibangaki irouia akana tabe ni bua, ma boni makan te Atua irouia akana tabe ni kamaiuaki. Ba e koreaki ae kangai: “N na kamaunai wanawanaia akana wanawana, N na kabuai rabakauia akana rabakau.” Enga ngkai ane wanawana? Enga te aomata ae rabakau? Enga te tia iango i aon te aba aei? Tiaki bon te nanobaba wanawanan aonteaba iroun te Atua? A aki kina te Atua aomata ni wanawana aonteaba. Ma ngaia ae boni wanawanan te Atua ba E kani kamaiuia tan onimaki n te iango n nanobaba ae ti tataekinna. A bubuti kanikina I Iutaia, a ukera te wanawana I Erene, ao ngaira ti kaotiota Kristo ae tauraki n te kaibangaki, ae te bai ni kabakabaka irouia I Iutaia ao te nanobaba irouia bekan; ma boni Kristo ae makan te Atua ao wanawanan te Atua irouia akana weteaki, aika I Iutaia ma I Erene. Ba e wanawana riki nanobaban te Atua nakon te wanawana n aomata, ao e korakora riki mamaran te Atua nakoni korakoran te aomata. 

 Te Taramo  33:1-2, 4-5, 10-11

Kaekana: E on aonaba n ana akoi te Uea. 

Kukurei nakon te Uea, ngkami aika kam raoiroi, e kakan neboana irouia akana a eti nanoia.

Katituaraoa te Uea ma te abi, Katanga te raea ae tangaun karaina.   K

E koaua ana taeka te Uea, a eti ana makuri nako.

E tataninga te eti ma te raoiroi, e on aonaba n ana akoi.   K

E urua aia babaire aomata te Uea, E tuki aia iango botanaomata.

Ma e teimatoa ana babaire te Uea, ao motin nanona n roro nako.  K 

Alleluia, alleluia

Reireiai am kawai ma am tua, ao N na iaongoi am makuri aika kamimi. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mataio. 25:1-13

E taetae ni kaikonaki Iesu nakoia ana reirei ni kangai: “Aei aroni kabotauan te Abanuea ae karawa: A uoti aia taura ataeinaine ake tengaun ba a na nako ni butimaea te tia iein. A nanobaba niman, ao a wanawana ake niman. A anai  aia taura nake a nanobaba, ma akea aia ba. A ua ba nake a wanawana i nanon aia atiniba ma aia taura. Ngke e a iremwe n roko te tia iein, ao a bane ni kataoi mataia ni matu. Ngke e a nukanibong, ao e takarua te aba ni kangai: ‘Ae e a roko te tia iein! Otinako ni butimaia.’ Ao a bane n uti ataeinaine akekei, ao a katauraoi aia taura. A taku nake a nanobaba nakoia nake a wanawana: ‘Anganira teutana n am ba, ba a kani mate ara taura.’ Ma a kaekaia nake a wanawana ni kangai: ‘E na aki tau maitina I bukira ao I bukimi, e raoiroi ngkana kam nakoia tani bobai ni kaboa ami ba.’ Ao ngke a nako, ao e roko naba te tia iein, ao a rin ma ngaia n te ru n amarake nake a tauaroi, ao e a kainaki te mataroa. Rimui a roko naba nake raoia, ao a kangai: ‘Te uea, te uea, kauka te mataroa nakoira.’ Ma e kaekaia ni kangai: I tuangingkami te koaua: I aki kinaingkami.’ Ma ngaia ae kam na tantani, ba kam aki ata te bong ma te aoa.”

______________________________________________________ 

Tibatiba: A on Karawa ma Aonnaba ni Mimitongin te Atua

Kam uringa te tai ke te tabo are a taekinaki iai taeka aikai inanon te baibara ao n ana tai ni maiu Iesu? Ao tera te bai ae ringaki iai nanom ngkai ko ongo taeka aikai? Tariu ao maneu aikai taeka aika a rangi n riringa nanou ba bon taeka ake a takaruai Iutaia nakon Iesu ngke e rin i Ierutarem ni kamoamoa iai Iesu ao ni kaotia ba boni Ngaia te Uea ae kanakomaiaki iroun te Atua ba E na kamauia aonnaba.Bon taeka akai ake a taekinaki n tain toan te Banni are e butimaeaki iai Iesu inanon rinna i Ierutarem. Bon aikai taeka ake angan aonnaba te kantaninga ibukin ana kamaiu te Atua are a karuoa nakon aonnaba iroun Natina ae Iesu Kristo ae te Metia ao Tia Kamaiu. Bon aio taeka ake a kamatoa ao ni kakoaua ba Iesu bon Natin te Atua are moan te maka man mimitong are ruo ni maeka i buakora. Ti riai n aki nanououa ngkanne n ana tangira te Atua ibukira ao ana kantaninga te Atua ba ti na kona ni katonga Karawa ikai iaon te aba ma aio e na reke iroura ngkana ti maiu ni katotonga Iesu iaon te aba ni maiuakina te raoiroi inanon te koaua ke ti riki ba Natin te Atua ni maiura iaon te aba. Ngkana ti karaoa Nanon te Atua ao ti riki ni koaua iai ba bannan ao katotongan te Atua are nanona ngkanne ba ti bon uota ao ni kaotanako naba mimitongin te Atua nakon tabo ake ti kawari ngke ti maeka iai.

Tariu ao maneu ti na kauki nanora nakon ana wewete te Atua ba ti na kona ngkai naba ni katonga Karawa ikai iaon te aba. Ti na rairi nanora ao ni manga oki nakon Iesu ao n tauraoi n kakeaira, n tabeki ara kaibangaki ao n irira Iesu ni katoa bong. Ti na kariki ara bong ni kabane ba ara tai n neneboa ao n taromauria te Atua n raonia anera ma kain karawa ao Nei Maria n anenea te kuna ae kangai; “E tabu, E tabu E tabu te Uea ae Tabaota. A oni Karawa ma aonnaba ni mimitongoa Hosanna i etani Karawa!!!”