Wiki 2 ni Bakate          Kauabong 

Warekan aia Makuri Abotoro.  4:32-37

Ti teuana nanoia ao ti teuana aia iango te koraki ake tan onimaki. Akea temanna are atonga ana bai ba oin ana bai, ma a uaia ni buobuoki aia bai ni kabane. A kaota kakoauani mangautini Iesu ae te Uea Abotoro ma te maka ae bati, ao a bati ni kakarineaki. Ma ngaia are akea temanna i bukoia ae kainnano ba uake iai abaia ke aia auti, ao a bane ni kaboi nako, ao a uoti rikaki booia ni kawenei i mataia Abotoro, ao a a tibatibaki nakoia nako n ai aroni kainnanoia. Iai tibun Rewi temanna ae arana Ioteba, ao e aranaki irouia Abotoro ba Barenaba (ae naona ‘te nati ni kabebete nano’). E nako mai Kuboro ngaia, ao iai abana. Ma ngaia are e kaboa nako abana, o e uota boona ni kaewenea i mataia Abotoro. 

Te Taramo 93: 1-2, 5

Kaekana: E tautaeka te Uea ae niraki n te mimitong.

E uea te Atua, E rabunaki n te mimitong, E niraki n te maka,

e bae nukana n te korakora. K.

Ko kamatoa aonaba, n akea ingina; e matoa am kaintokanuea mangkoa,

boni iai Ngkoe, te Uea ma rimoa. K.

Moan te koaua am babaire; Moan te raoiroi mwengam,

te Uea, n akea tokina. K.

 

Alleluia, alleluia.

Te tia kawakintibu ae raoiroi Ngai: I kinaia au tibu, ao a kinaai au tibu. Alleluia.

 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ioane. 3: 7-15

E kangai Iesu nakon Nikotemo: “Tai kuba ngkai I kangai: Kam riai ni bungiaki mai ieta. E wait e ang nako ike e kani wai nako iai; ko ongo banana, ma ko aki ataia ba e nako mai ia ao e nakea. Ai aron anba te aomata nako ae bugniaki n te Tamnei.” E taku Nikotemo “E na kanga ni konaki anne?” E kangai Iesu nakoina: “Te tia reirei ngkoe i buakoia Iteraera, ao ko aki ataia baikanne? I bon tuangko te koaua: ti taekini baika ti atai, ao ti kakoauai baika ti nori, ma kam aki kariaia ara kakoaua. Kam aki kakoauaai ngkana I taekini bain aon te aba, ao kam na kanga ni kakoauaai ngkana I taekini baini karawa? Akea ae a tia ni waerake nako karawa, ba ti Teuae ruo mai karawa, ae Natin te aomata ae mena i karawa. N ai aroni Mot ngke e tabeka te naeta n te rereua, ao ai aron naba Natin te aomata, E riai n tabekaki rake, ba e aonga n reke te maiu ae aki toki iroun ane kakoaua.”

 

Tibatiba: Ti teuana nanoia, ti teuana aia onimaki

Bakate           Kanimabong           

Warekan aia Makuri Abotoro. 4: 1 – 12

Ngke a tabe  n taetae Betero ma Ioane, ao a roko berebitero ma teuare mataniwin te Temboro ao Tatukaio. A maraki nanoia ngke a noriia ba a reireinia te koraki ma n taekina mangautia mate n taekani mangautini Iesu. A tauia ma ni kainia ni karokoa te ingabong, ba e a kaan te bong. Ma a maiti ake a onimaki i buakoia ake a ongora n aia taeka. Ao e reke iai te maiti tao nimanga tan onimaki, aika ti mane. N te bong are imuna, unimane ao tani koroboki, ma Arekantera, ao kain aia utu berebitero ni bane. Ba a kateia Abotoro i mataia, ao a titirakinia ni kangai: “Te maka ra ke te ara ra are kam karaoa anne iai, ngkami?” E kaekaia Betero ae kaonaki n te Tamnei ae Raoiroi, ao e kangai: “Mataniwin aonteaba ma unimane, ongora. Ti bukinai n te bong aei i bukin ara ibuobuoki nakon te aomata ae mamara, ao ti titirakinaki aroni kamaiuana. Kam na bane n ataia raoi, ngkami ma te koraki ni Iteraera ni bane, ba e kamaiuaki teuae tei i matami aei, n arani iesu Kristo ae te I Natareta, are kam tauria n te kaibangaki, ao are E kautia te Atua mai buakoia mate. Boni Ngaia te atibu ae kakiaki irouia tani kateitei, ae riki ba bouan te maninganinga. Ba akea te ara riki teuana i ani karawa ae a anganaki aomata, ae ti a na kamaiuaki iai.” 

Te Taramo 118: 1-2, 4, 22-27

Kaekana: E riki ba Bouan te maninganinga te atibu are kakiaki.

Katituaraoa te Uea, ba E akoi, Akea tokin ana tangira

Ke e kangai Iteraera: Akea tokin ana tangira.

Ke a kangai akana maka te Uea: Akea tokin ana tangira. K.

E riki ba bouan te maninganinga, te atibu are kakiaki irouia tani kateitei.

Bon anne ana makuri te Uea; E kamimi i matara.

Aei te bong ae E karaoia te Uea: Ti kukurei ma ni kabaia iai. K.

Te Uea, anga te kamaiu; te Uea anga te tokanikai.

E na karaoiroaki n aran te Uea, Teuare nakomai.

Ti karoiroingkami man uman te Uea; E kaotaira te Uea ae Atuara. K. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ioane. 21: 1-14

E a manga kaoti Iesu nakoia ana reirei i rarikin naman Tiberiati, n te aro aei. A botaki Timoni Betero, ao Toma ae arana teuana te Bwebwee, ao Natanaera, ao uake natin Tebetaio ma reirei riki uoman. E taku Timoni Betero nakoia: “N na nako n akawa.” Ao e kangai nakoia: “Ti a iriko naba ngaira.” Ao a nako, ao a toka n te boti, ma akea konaia n te bong arei. Ngke e a karangaina, ao E kaoti Iesu i eta, ma a aki kina uake ana reirei. E taku nakoia: “Ataei, iai konami?” Ao a kangai: “Akea.” E taku nakoina: “Kabaka te karauna i angatain te boti, ao a na reke konami.” A kabaka aia karauna, ao a aki kona ni katikia i bukini maitin te ika. E taku te reirei are E tatangiria Iesu nakoni Betero: “Bon te Uea.” Ngke e ongo Betero ba te Uea, ao e kabaea nukana (ba akea karabana), ao e ewe nako i nanon te nama. Ao a roko reirei ake tabeman ma aia boti, ao a katika aia karaun ma kanoana, ao tao ti tebubuta te iati raroaia ma eta. Ngke a roko i eta, ao a nora te ai ma te ika ae tinimaki, ao te bwerena, E taku Iesu nakoia: “Uoti mai konami tabeman aika tiba reke.” E toka n te boti Timoni Betero ao e katika rake te karaun are kebo n te ika ae ababaki, ae maitina tebubua nimangauni ma teniman, ao e aki uruaki naba iai te karaun. E taku Iesu nakoina: “Nakomai, amarake.” Ao e bane ni makinna n titirakinna ni kangai: “Antai Ngkoe?” ba a ataia ba bon te Uea. E kaniia Iesu, ao E ana te bwerena, ao E angania ma te ika. Ai ngaia anne katenuani kaotini Iesu nakoia ana reirei i muin utina mai buakoia mate.

 

Tibatiba: E riki ba Bouan te maninganinga te atibu are kakiaki

 

Warekan aia Makuri Abotoro.  2: 36-41

E kangai Betero nakoi I Iutaia: “Ke e bane n ataia te Utu ae Iteraera, n aki nanououa: ba Iesu are kam tauria n te kaibangaki, ao E karikia te Atua ba te Uea ao te Kristo.” Ngke a ongo taeka akanne, ao e ewaraki nanoia, ao a kangai nakoia Betero ma Abotoro: “Tari, tera ae ti riai ni karaoia?” E kaekaia Betero ni kangai: “Kam na rairi nanomi, ao kam na bane ni karekea babetitoami n arani Iesu Kristo i bukini kabaran ami bure, ao e na reke iroumi te karea ae te Tamnei ae Raoiroi. Ao e karaoaki te motintaeka i bukimi ao i bukia natimi ma aomata nako aika raroa, ni maitia are E na weteia iai te Uea ae Atuara.” Ao a maiti riki ana taeka n anai nanoia ma ni kaungaia ni kangai: “Kamaiu ngkami mai buakon te roro ae buakaka aei.” Ao a butimaea ana taeka, ao a babetitoaki. Ao raoi ake a reke n te bong anne, tao teninga te aomata. 

Te Taramo 33: 4-5, 18-20, 22

Kaekana: E on aonaba n ana akoi te Uea.

E koaua ana taeka te Uea, A eti ana makuri nako.

E tatangira te eti ma te raoiroi, E on aonaba n ana akoi. K.

E tataraia akana makua, Ao akana onimakina ana akoi,

E kawakin tamneia man te mate, E karekei maiuia n tain te rongo. K.

A kantaninga te Uea tamneira, Boni Ngaia buokara ma otangara.

Te Uea, ke e mena am akoi i aora, Ba boni Ngkoe ara kataninga? K. 

Alleluia, alleluia.

Aei te bong are E karaoia te uea; Ti na kimareirei ma ni kakatonga iai. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ioane: 20: 11 – 18

E teitei Maria i rarikin te nne ni mate, i tinaniku, ao e tang. Ngke e tabe n tang, ao e baraki n tara nanon te nne ni mate, ao e noriia uoman anera ake a mainaina kunnikaia, ake a tekateka ike e a tia ni wene iai rabatani Iesu, temanna i etan atuna, ao temanna i bukini waena. A taku nakoina: “Neiko, ko aera ngkai ko tang?” Ao e kangai: “Bukina ngkai E uotaki nako au Uea, ao I aki ata te tabo ike E katukaki iai.” I muin ana taeka anne, ao e tanrikaki, ao e nora Iesu ba E tei, ma e aki kina. E taku Iesu nakoina: “Neiko, ko aera ngkai ko tang? Antai ae ko ukeria?” E taku neierei ba te tia kawakina te nne n aroka, ao e kangai nakoina: “Nao, ngkana boni ngkoe ae ko uotia nako, ao tuangai te tabo are ko katikua iai, ao N na nako n anaia.” E taku Iesu nakoina: “Maria!” E rairaki neierei, ao e kangai nakoina n te taetae n Ebera: “Raboni!”ae nanona te Tia Reirei. E taku Iesu nakoina: “Tai ringai, ba I tuai waerake nakon Tamau; ma nako, tuangia tariu au taeka ae kangai: I waerake nakon Tamau ae Tamami naba, ao nakon Atuau ae Atuami naba.” Ao e nako Maria Matarena n tuangia ana reirei ba e nora te Uea, ao e kangoia ana taeka.

 

Tibatiba: Tari, tera ae ti riai ni karaoia?

Bakate          Kaabong. 

Warekan aia Makuri Abotoro.    3: 11-26

Ngke e nimta Betero ma Ioane te mauku are kamaiuaki, ao a baneakinaki irouia te koraki n te kaman ae aranaki ba ana Kaman Toromon. Ngke e nora anne Betero, ao e taku nakon te koraki: “Mane aika Iteraera, e aera ngkai kam kuba n aei? E aera ngkai kam tataraira, ba aongkoa ti kanakoa te aomata aei n oini makara ke i bukin ara raoiroi? Bon Atuan Aberaam ma Itaaka ma Iakoba ae Atuaia ara bakatibu, boni Ngaia ae neboa ana tabonibai ae Iesu, are kam kaburea ma ni kakewea i matani Birato ngke e tia n ana iango ba e na kabara. Ngkami, kam kaburea Teuare tabu, Teuare raoiroi; kam bubuti kabaran teuare tiriaomata ao kam kamatea Teuare mataniwin te maiu. E kautia Iesu ma kakoaua ae kaoka marurungin te aomata aei, ao kam noria ma ni kina, ao boni kakoauani Iesu ae katoka aorakina i matami ni bane. I atai ngkami, tari, ba kam karaoa anne n aki ataia, ao ai aroia naba ami mataniwi. Ma e kakoroaki iai bukin te taeka are E a kamani kaotia te Atua ni wia burabeti ni bane mai maina, ba E na maraki ana Kristo. Ma ngaia are kam na raraoma ma ni rairi nanomi, ba a aonga ni kamaunaki ami bure, ao e aonga ni kanakomaia te tai n raoi te uea. E na kanakomaia te Kristo are rineaki i bukimi, ae Iesu, ae riai n tauaki i karawa ni karokoa te bongi ni kamaiu ae kabuta, are E taekinna te Atua ni wia ana burabeti ae a raoiroi. E kangai moa Mote: “E nang kateirakea temanna, te Uea ae te Atua, mai buakoia tarim ba te burabeti n ai arou; kam na ongo ni bai ni kabane aika e na tuangi ngkami. Ane aki ongo iroun te burabeti anne, ao e na kamaunaki man te botanaomata.” Ai aroia burabeti ni bane naba ake i muina, mairoun Tamuera ma tan ruamuina, a bane n taekini bong aikai. Ao ngkami, bon natia burabeti, ao natin te berita are E karaoia te Atua ma ara bakatibu ngke E kangai nakoia Aberaam: “A na bane ni karaoiroaki botanaomatan aonaba am kariki.” E kauta ana tabonibai te Atua i bukimi moa, ao E kanakoa ba E na karoiroingkami ma n rarikingkami nako man aroma ni buakaka.” 

Te Taramo 8; 2, 5-9

Kaekana: Ai kakanato ra aram i aonaba ni kabuta!

Te uea ae Atuara, ai kakatao ra aram, i aonaba ni kabuta!

Ao ait era te aomata ngkai Ko rekennanoia? Tera natin te aomata ngkai Ko mutiakinna? K.

Ko karaoia n ti teuana i an te Atua, Ko rabunna n te mimitong ma te kakanato;

Ko kateia i aoni baike Ko karaoia nib aim, Ko kawene bai nako i ani waena. K.

Tibu ma kao ni bane, Ao manin naba buakonikai,

Mannikiba ma ikan tari, Aika tou kawaini marawa. K. 

Alleluia, alleluia.

Aei te bong are E karaoia te uea; Ti na kimareirei ma ni kakatonga iai. Alleluia.  

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka 24: 35-48

A karakini bai ni kabane reirei, ake a riki i nanon te kawai, ma aroni kinakini Iesu irouia n otean te bwerena. Ngke a tabe naba n taekini baikanne, ao E roko Iesu n tei i buakoia, ao E kangai nakoia: “Te raoi nakoimi.” A kuba ni maku, ba a taku ba te tamnei. Ma E kangai nakoia: “Kam ti maku? ao tera bukin te nanokokoraki ae riki i nanomi? Tarai baiu ma waeu, boni Ngai. Ringai ao taraai: ba akea irikon te tamnei ma rina, ao kam noria ba iai irou.” I muin ana taeka anne, ao E kaoti baina ma waena nakoina. Ao kanga a rawa naba ni kakoaua i nanoni kukureia, ba a tuai toki kuban nanoia. Ma ngaia are E titirakinia ni kangai: “Iai kanami iroumi ikai?” Ao a anganna te makoro ni ika ae tinimaki, ao E anaia ni kanna i mataia. E manga taku nakoia: “I bon tuangi ngkami ngke I mena naba i buakomi, ba a riai ni kakoroaki bukin bai ni kabane ake a koreaki ba taekau n ana tua Mote, ao irouia burabeti, ao n taian taramo.” Ao E kauki nanoia ba a na ataia nanon taiani Koroboki. Ao E taku nakoia: “Noria, e koreaki ba E na bae ni maraki te metia, ma ni mangauti mai buakoia mate i muin tenibong, ao e na katanoataki nakoia botanaomata nako, ni moa mai Ierutarem, te rairannano n arana, i bukini kabarani bure.”            

Tibatiba: Kinakini Iesu inanon otean te Bwerena

Tariu ao maneu ai kakukureira bat i a roko n tain the mangauti are bon te tai ni karabaraba nakon te Atua ba e a koro nanon ana Berita n Akoi ni karokoan ana kamaiu iroun Natina ae Iesu. Ai tiaki toro ngaira ma ai bon tarin ao manen Iesu ao tani baibai irarikina i Krawa. Ti a riki ngkai ba tani maeka ma Ngaia i Karawa. Ba bon oin ana kantaninga te Atua i bukira ba ti na bane n rinnako n te Abanuea ae Karawa ao ti na katonga te kabaia ae akea tokina. Inanon te bure ao ti na bane ni karekea te motintaeka ae kanananokawaki ba te mate ao te kabuakakaki n aki totoki.

N te moani wareboki n te bong aio ao ti ongora aroia Betero ma Ioane ni miakinaki ao ni kamoaaoaki irouia te koraki ngke e kamaiuaki te mauku are  e nimtiia. Eng a taku te koraki ba bon iai te maka irouia Betero ma Ioane ni katoki aoraki ma e taku Betero ba bon tiaki ngaia ake a karaoa te makuro ni kamaiu ma bon Iesu ae Natin te Atua are E roko ba E na maraki ao ni mate ibukin kabaran ara bure. E reitia Betero ni kaotia ba bon Iesu are a tia kakewea ao ni kamatea iaon te kaibangaki ae makuri inanoia ao e kamaiua te mauku.

Tariu ao maneu inanon te ewangkerio ao ti ongora aroia ana reirei ake uoman a moanna ni bara nanoia ao e moti aia iango ba a na kitana Ieruyarem ao n okira mwengaia ae Emmaus. E nanoangaia Iesu ao e kataua ba a na kina reirei akekei inanon otean bwerena ma Ngaia. E kaotia ikai Iesu ba ti na kona ni kina Iesu ngkana ti nori ikoakini baina ma rarikina ao ti kakoaua. Ba inanon katean te Eukari n te Kabong n Tabu ao kakororaoan te angakarea aio ngke tauaki mani bainikirinaki ao e tingaki Iesu iaon te kaibangaki ao ti riai ni kamatoaki n ara onimaki ba ti na bane ni kamaiuaki ngkana ti a manga katonga Rabatan ma Raran Iesu n tutia ao ngkana ti kawara Iesu n te takaramentu ae moan te Tabu ae te Eukari.

Karemo Wiki  5           Kaabong 

Warekan te Boki ae Karikan bai.17: 3-9 

E bobaraki i aon tano Aberaam, ao E taetae te Atua nakoina ni kangai: “Aei au berita ma ngkoe: ko na riki ba tamaia botanaomata aika maiti. Ko na aki manga aranaki ba Aberam, ma ko na aranaki ba Aberaam, ba N na karikiko ba tamaia botanaomata aika maiti. N na kabatiai am kariki, N na karaoiko ba te botanaomata: ao a na oti uea mairoum. N na katea au berita i marenau ma ngkoe, ma am kariki i muim i nanon roro nako, ba te berita ae e na akea tokina, ae N na riki ba Atuam ma Atuaia am kariki i muim, te aba ae ko maeka i aona, ae te aba ae Kanaan ni kabanea, ba abami n aki toki, ao N na riki ba Atuami.” E taku te Atua nakon Aberaam: “Ao ngkoe, ko na kawakina au berita, ngkoe ma am kariki i muim i nanon roronako.” 

Te Taramo 105: 4-9

Kaekana: E uringa ana berita te Uea.

Ukera te Uea a makana, ukera matana n tai nako.

Uring kamimi ake E karaoi, ana kakai ma ana motintaeka. K.

Natina Aberaam ae ana toro, natini Iakoba aika E rineia,

bon Atuara te Uea, E motikitaeka i aonaba ni bane. K.

E uringa ana berita n tai nako, Ba te taeka i bukin te nga n roro,

Ana berita nakon Aberaam, Ao ana taeka n tuea nakoni Itaaka. K. 

I main te Euangkerio.

Te Atua, karika nanou ae itiaki; kaeka kabaiau ae am kamaiu. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ioane.8: 51-59

E kangai Iesu nakoia I Iutaia: “I bon tuangingkami ae koaua, te aomata nako ae kawakina au taeka, ao e na bon aki nora te mate.” A taku I Iutaia nakoina: “Tao Ko kakannato riki nakon Aberaam ae tamara, ae mate? A mate naba burabeti. Ko taku ba antai Ngkoe?” E kaekaia Iesu ni kangai: “Ngkana arona ba I neboai boni Ngai, ao akea manen neboau; bon Tamau ae neboai, Ngaia ae kam taku ba Atuami, ao kam aki ataia. I ataia Ngai; ngke arona ba I taku ba I aki ataia, ao bon te tia kewe Ngai, n ai aromi. Ma I ataia, ao I kawakina ana taeka. E kimareirei Aberaam are tamami ngke e kantaninga noran au bong; e noria, ao e kukurei iai.” A taku I Iutaia nakoina: “A tuai koro nimabui am ririki, ao ko nora Aberaam!” E kaekaia Iesu ni kangai: “I bon tuangingkami te koaua, ba i main Aberaam ao boni iai Ngai.” Ao a rikoi atibu ba a na karebanaia; ma E raba nako Iesu n otinako man te Temboro. 

Tibatiba: Te Atua, karika nanou ae itiaki; kaeka kabaiau ae am kamaiu. 

Tariu ao maneu ai ti tabeua riki te bong ao e nang toki tain te karemo. N aron are e a tia ni kauringira Tamara te Bobe ao ti riai n iangoia ba ti na karekea te karemo aio ba ara tai n n ununiki n ara makuri aika raraoi ba ti aonga ni kona n tai n taint e Bakate ao ni katonga uan ara kekeiaki ao riki ni karekea te kaniwanga ae akea tokina are bon te kabaia inanon te mimitong ma te Atua I Karawa n aron are E a tia ni berita iai nakon Aberaam  ni kangai,” Nna katea au Berita n Akoi ma ngkoe ao kanoam ba Nna riki Atuaia ao ngaia a na riki ba au botanaomata.Tariu ao maneu bon aio te Berita ae na aki totoki ke n tai nako. Eng ti bon riai ni karabaraba nakon te Atua ngkai bon akea tokin ana tangira ma ana nanoanga ao are ti na riai n nora iai aron tangirara ngke e kanakoa ana Rikitemanna te Atua ba E na anganira te kamiauki ae akea tokima. Eng ti riai n onimakina ana taeka te Atua are boni Ngaia te Koaua ae na kairira nakon te maiu ae akea tokina. Ti na riai ni kauki nanora nakon ana wewete Iesu are kauringa n te karemo ba ti na rairi nanora imain ae toki te karemo. Ti riai ni karekea ara tataro ana tataro Tawita ba ara tataro n nanomaraki ao ni bubuti te Atua ni kangai, “te Atua karika nanou ae itiaki; kaeka kabaiau ae am kamaiu” ..”ba I aonga  n nora Tamaroan te Uea i abaia akana Maiu” (Taramo 27,13).