Wiki 20          Kauabong

 Warekan te Boki ae Tani Motikitaeka.. 6: 11-24

E roko ana anera te Uea n tekateka i an te kai ae te terebinte are I Obera, are ana bai Ioati ae tibun Abietera. E tabe natina ae Kiteon ni kiniki uita i nanon te kai n ongong kurebe,  ba e na karaba nakoni Mirian. Ao e kaoti ana anera te Uea nakoina, ao e kangai nakoina: “E mena te Uea iroum, ngkoe te tia buaka ae ko ninikoria.” E taku Kiteon nakoina: “Au Uea, ngkana E mena te Uea iroura, ao e aera ngkai ti karawawataki? Ao a ngaa taiani kamimi aika a karakin tamara nakoira ni kangai: ‘E kawaerakeira te Uea mai Aikubita’? Ma e kitanira ngkai te Uea, ao E katikuira i ani makani Mirian.”

Ngkanne E rairaki Te Uea nakoina, ao E taku: “Nako ma korakoram anne, ao ko na kamaiuia Iteraera mairouni Mirian, ba ae I kanakoko Ngai.” E taku Kiteon nakoina: “Au Uea, N na kanga ni kamaiuia Iteraera? Bon te kabanea ni mangori au utu i buakoia tibuni Manate, ao bon te kabanea ngai n ana auti tamau.” E kangai te Uea nakoina: “N na raoniko, ao ko na kataea ana kai Mirian, n ai arona ngke ti temanna te aomata ngaia.” E taku Kiteon nakoina: “Ngkana ko kukurei irou, ao kaota am kanikina ba boni Ngkoe ae ko taetae nakoiu. I a butiko, tai kitana ikai ni karokoa I a manga okiriko; N na uota au karea ni kawenea i matam.” Ao E kaeka ni kangai: “N na tiku ni karokoa okim.”

E nako Kiteon ao e katauraoa temanna te koti te tei, ao e karaoi bwerena aika aki karikaki ma teuana te eba ni burawa. E nnea te iriko i nanon te baene, ao ranna i nanon te baata, ao e uoti nakoina i an te terebinte. Ngke roko, ao e taku ana anera te Uea nakoina: “Anaa te iriko ma te bwerena aika aki karikaki, ao kawenei i aon te ba aei, ao kabaroa ranna iai.” Ao e ira nanona Kiteon ba bon ana anera te Uea! I nora ana anera te Uea ni kaitara!” E taku te Uea nakoina: “Ke e mena te raoi iroum; tai maku: ko na aki mate.” Ao e katea te baonikarea Kiteon nakon te Uea n te tabo arei, ao e aranna ba “Te-Uea-te-raoi.”

Te Taramo 84: 9, 11-14

Kaekana: Ana taeka te Uea bon taekan te raoi.

N na kakauongo: tera ana taeka te Uea? Ana taeka bon taekan te raoi

Nakon ana botanaomata ao nakoia raona, aika rairi nanoia nakoina. K.

E botaki te tangira ma te koaua, E iraorao te eti ma te raoi.

E na kaoti te koaua man te tano, E na baraki te eti mai karawa. K

E na karekea kabaiara te Uea, E na anga uana abara;

E na rimoana te eti, E na rimuina te raoi. K.

 

Alleluia, alleluia.

E teimatoa n aki toki ana taeka te Uea; bon te Rongorongo ae Raoiroi ae kam anganaki.

Alleluia.

Euangkerio.

 Warekan ana Euangkerio Mataio…19: 23-30

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “I tuangingkami ae koaua: e na kanganga iroun te kaubai te rin n te Abanuea ae karawa. I boni manga tuangingkami: e bebete riki rinin te kamero ni bangabangan te neiran nakon rinin te kaubai n te Abanuea ae karawa.” Ngke a ongo anne reirei, ao a bati ni kuba, ao a taku: “Ai antai ae kona ni kamaiuaki?” E tarataraia Iesu, ao E taku nakoia: “A aki kona anne aomata, ma E konai bai ni kabane te Atua.”

E taetae ngkanne Betero, ao e taku nakoina:” “Noria, ti a tia ni katani bai ni kabane ao ti a iriko; tera tibangara iai?” E taku Iesu nakoia:” I tuangingkami ae koaua, ngkami aika kam irai: n tain te maiu ae bou, ngkana E tekateka Natin te aomata n ana kaintokanuea ae mimitong, ao kam na tekateka naba i aoni kaintokanuea aika tebui ma uoua, ni motiki taekaia barongani Iteraera aika tengauni ma uabaronga. Ao te aomata nako ae kitana ana auti, tarina, manena, tamana, tinana,natina ke abana, i bukin arau, ao e na anganaki boona ae tebubua te tai maitina, ao e na baina te maiu ae aki toki. A maiti tan rimoa aika na rimui, ao tan rimui aika na rimoa.”

 

Tibatiba: E bebete riki rinin te kamero ni bangabangan te neiran nakon rinin te kaubai n te Abanuea ae karawa

N te bong aio ao ti kauringaki iroun te Atua ba e teimatoa n tai nako ana tangira ma ana nanoanga te Atua ao E tauraoi n anganira ana raoi ma ana kakawakin ba ti aonga n roko n tokin kawaira are E a tia ni katauraoia ibukira. Eng, bon ana kantaninga te Atua ibukira n tai nako ba ti na karelea te raoi ma te rau mairouna ba ti aonga n teinatoa ni kunea te raoi ma te mwengaraoi ao a aonga ni koro bukin ara kantaninga n aron ana kantaninga te Atua i bukira. 

Irarikin ana karaunamo te Atua n tuangira ba ti na karekea ana raoi ma ana kakawakin  ao ti kauringaki n te ewangkerio n te bong aei ba ti  na kona n rin n te Abanuea ae Karawa ngkana ti tauraoi ni kakea mairoura tangiran bain te maiu aio n aron te kaubai ma te kukurei n rabatara. Eng tariu ao maneu, ti na bon kona n rin n te Abanuea ae Karawa ngkana ti kaikoi baini karawa. E na kona n kai rin riki te kamero ni bangabangan te neiran nakon  te kaubai ae aki kona n rin i Karawa. 

Te rin i karawa bon ti aia bai akana aki katinebuaki ni kaubain te maiu aio ke te koraki ake a kona ni kabonakoi kaubaia ao n angania kainnano  manena ao n tauraoi n tabeka aia kaibangaki ni katoa bong ao n irira Iesu.

 

Wiki 20          Moanibong

Warekan te Boki ae Tani Motiki taeka. 2: 11-19

A karaoa ae buakaka natini Iteraera i matan te Uea, ao a toro irouia Baara. A kitana te Uea ae Atuaia aia bakatibu are kaotinakoia man te aba ae Aikubita, ao a iria atua tabeman ake atuaia botanaomata ake I rarikia. A bobaraki I mataia, ao a kauna te Uea; a kitana te Uea ba a na toro irouni Baara ma Atitoreta. Ao e urarake unin te Uea nakoia Iteraera. Ao E katikuia irouia tani kamarua ake a kuribaia; ao E kabureia nakoia aia kairiribai ake a otabaninia, ao a aki kona n tukiia. N tabo nako ike a roko iai, ao e roko bain te Uea n ekiia nako ni karawawataia, n ai aron ana taeka nakoia, ao n ai aron ana taeka n tuea te Uea nakoia. Ao e karawawataia iai n te aro ae korakora.

Ngkanne E kateia tani Motikitaeka te Uea i bukia, ao E kamaiuia Iteraera mairouia tani kuribaia. Ma a ki ongo naba irouia tani motikitaeka. A kitana te Uea ba a na toro irouia atua tabeman ma ni bobaraki i mataia. A waetata ni kitana te kawai are a toua aia bakatibu, ake a ira nanon ana tua te Uea; ao a aki kakairi irouia. Ngke E kateia aia Tia Motikitaeka te Uea, ao E mena te Uea iroun te Tia Motikitaeka ni kabanea ana tai ni maiu, ao E kamaiuia mairouia aia kairiribai; ba e rotaki nanon te Uea ngke a tang i an rawawataia irouia tani bainikirinia. Ma ngke e mate te Tia Motikitaeka, ao a manga baka naba, ao a buakaka riki nakoia tamaia. A iria atua tabeman, n toro irouia ma ni bobaraki i mataia, ao a aki kaki aia makuri ma aroaroia tamaia ake a bubuaka. 

Te Taramo 105: 34-35, 39-40, 43-44

Kaekana:  Uringira, te Uea, ba ko tangira am botanaomata.

A aki kamaunaia botanaomata, n ai aron ana taeka te Uea nakoia;

ma a botaki ma bekan, ma ni kakairi n aia katei.K.

A toro irouia antia, ba te bai ni kabakabaka nakoia,

A anga natia mane ma aine, Ba te karea nakoia taimonio. K.

A riki ni kamara n aia makuri, A bure n urua aia berita ma te Uea.

E maraki nanon te Uea iroun ana botanaomata, E korakora ribakina irouna. K.

A maiti ana tai ni kamaiuia, Ma a rawa, ba a buakaka.

Ao E nanoangaia naba n rawawataia, Ngke E ongo tangia.K 

Alleluia, alleluia.

Butimaea ma te nanoraoi Te taeka ae unikaki I nanomi, Ba e kona ni kamaiu tamneimi. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio. 19: 16-22.

E nakoni Iesu temanna te aomata, ao e kangai nakoina: “Te Tia Reirei, tera te raoiroi ae N na karaoia ba e aonga n reke irou te maiu ae aki toki?” E taku Iesu nakoina: “Ko ti titirakinai taekan te raoiroi? Ti temanna ae raoiroi. Ma ngkana ko kan rin n te maiu, ao kawakin taian tua.” Ao e kangai teuarei: “Tua ra?” E taku Iesu: “Tai kamamate, tai wenebure, tai ira, tai kaotioti ni kewe, karinea tamam ma tinam, tangira raom n ai arom ngkai ko tangiriko.” Ao e kangai te rorobuaka nakoia: “I kawakini baikanne ni kabane: ao tera riki ae riai irou?” E taku Iesu nakoina: “Ngkana ko kan raoiroi n te aro ae kororaoi, ao nako, kaboi nako am bai, n angania akana kainnano, ao e na reke am kaubai i karawa; ao ko a nakomai ni irirai.” Ngke e ongo anne te rorobuaka, ao e nako ma te nanokawaki, ba e bati ni kaubai. 

Tibatiba; Nako kaboi nako am bai ao angania, anganaia kainnano ao e na reke am kaubai i Karawa ao iriirai

Wiki 19            Kaabong

Warekan te Boki ae taekani Iotua. 3: 7-11, 13-17

E taku te Uea nakoni Iotua: “N nang karekea neboam i mataia Iteraera ni kabaneia n te bong aei, ba a aonga n ataia ba arou nakoni Mote, ao ai arou naba nakoim. Ko na tuatua nakoia berebitero aika tabeka te Ati ni berita, ni kangai: ‘Ngkana kam roko i etan te karanga ae Ioretan, ao kam na bon tei i nanoni Ioretan.’” Ao e kangai Iotua nakoia Iteraera: “Kani ngkami, ao ongora n ana taeka te Uea ae Atuami.” Ao e taku Iotua: “Aei te kanikina ae kam na ataia iai ba iai te Atua ae maiu i buakomi, ao E na kakioia nako i Kanaan i maimi. E nangi rimoami ana Ati Uean aonaba ni bane, ri nanoni Ioretan.

Uean aonaba ni bane, ri nanoni Ioretan. Ngkana a tei i nanoni Ioretan waeia berebitero aika uota ana Ati Uean aonaba ni bane, ao e na raure ranini Ioretan are mai eta, ao e na tei ba te ikota n ran ae ti teuana.”

Ngke a mananga te koraki ba a na rinanoni Ioretan, ao a tabeka te Ati ni berita berebitero ni ri moaia aomata. Ngke a roko i Ioretan tan tabeka te Ati, ao ngke a tebo waeia berebitero n te ran, ao e tei te ran are ranga mai eta ba te ikota n ran ae ti teuana, mai Atam ni karokoa te nono are i Taretan; ao e bon ranga nako te ran are mai aana nakon te nama ae Araba, ae te nama ae taari. Ao a ri nanona aomata ni kaitara Ieriko. A tei berebitero ake a uota te Ati ni berita i aon te ora i nukani Ioretan, n aki kakamakuri, ao a bane n riaon te ora Iteraera, ni karokoa a bane n ri nanon te karanga te botanaomata.

Te Taramo 113A: 1-6

Kaekana: Alleluia!

Ngke a otinako Iteraera mai Aikubita, Ngke a nako natini Iakoba

mai buakon te botanaomata ianena, Ao e riki Iuta ba uman te Uea, Ao Iteraera ba abana. K.

E nora anne tari, ao e birinako; E oki rikaki Ioretan.

A ewewe maunga n ai aroia tibu mane, Ao tabuki n ai aroia tibu ataei. K.

Tari, e aera ngkai ko birinako? Ioretan, ko ti oki rikaki?

Maunga, kam ti ewewe n ai aroia tibu mane? Tabuki, kam ti kiba n ai aroia tibu ataei?

 Alleuia, alleluia.

E kamauna te mate te Tia Kamaiu ae Iesu Kristo, ao E angnai te maiu n ana Euangkerio. Alleluia.

Euangkerio

 Warekan ana Euangkerio Mataio. 18: 21 – 19: 1

E kawara Iesu Betero, ao e taku: “Te Uea, iraua au tai ni kabara ana bure tariu ngkana e kairua nakoiu? Tao itiua te tai?” E kangai Iesu nakoina: “Tiaki itua, ma itibui ma itiua te tai. Ai arona naba, titebo te Abanuea ae karawa ma te uea are kan tuoi muin ana bai ma ana tabonibai. Ngke e moana ana tutuo, ao e kairaki nakoina temanna are tebuina tenga te tarena baena (60 te mirion te tenario.) Ma e aki reke kabarani baena, ao e tuatua te toka ba e na kaboaki nako, ngaia ma buna ao natina ao ana bai ni kabane, ba kabarani baena? Ma e baka ni bobaraki te tabonibai i matana, ao e butia ni kangai: “Taona nanom, ao N na kaoki am bai ni kabane.’Ao e nanoangaia te toka, ao e kanakoa, ao e kaakeaa baena. Ngke e nako te tabonibai arei, ao e kaitibo ma raona temanna are tebubua te tenario baena irouna; ao e taua roroana ni konna, ao e taku nakoina: ‘Kamai baem.’ Ao e baka ni bobaraki teuarei i matana ao e butia ni kangai: ‘Taona nanom, ao N na kaoki am bai ni kabane.’ Ma e rawa te tabonibai arei ao e tua ba e na kainaki raona n ua barani baena. A maraki iai nanoia raona ake a noria, ao a nako ni kaongoraea ana toka. Ao e kaoa teuarei te toka, ao e kangai nakoina ‘Te taonibai ae ko buakaka ngkoe! I a tia n kaakeaa baem kioina ba ko butiai. E aera ngke ko aki nanoangaea raom n ai arou ae I nanoangaiko?’ Ao e un te toka, ao e angania tani bainikirinia bure n ua barani baena ni kabanea. Ao ai aron naba Tamau are i karawa, ngkana kam aki kabarai aia bure tarimi ma nanomi ni koaua.” Ngke a bane ana taeka Iesu, ao E kitana Kariraia nakon abani Iutaia are i mainikun Ioretan.

 Tibatiba: Tauraoi ni kabarao aia bure akana a bure nakoimi n aiaron Tamami ae tatauraoi ni kabarai ami bure

Tariu ao maneu n te bong aio ao ti kauringaki teuana iteran mamarara ngaira aomata ba te rawa ni kabarai aia bure raora. E oti n te ewangkerio ba arora n rawa ni kabarai aia bure raora riki ngkana ti a tia ni karekea te  nanoangaki mairouia ake ti bubutia aia nanoanga. Ti ongora n te ewangkerio n te bong aio taekan temanna te toro are e butia ana toka ba e na nanoangaia n anganna riki ana tai ba e aki tauraoi ni kabara ana tarau. Ni kaekan ana bubuti te tabonibai ao e taku te toka ba e a kamauna ana tarau. Ma e ngae ngke e a tia n nanoangaeaki teuaei ao e maninga aron butimaean ana bubuti iroun ana toka. E kona roroan teuare e butia ba e na nanoangaia n anagaana riki ana tai.

Eng bon aio te aro ni mamara ae ti rereke bat i aki kona ni waekoa ni kabarai aia bure raora ao ti maninga arora n tia n nanoangaki ioruia raora.  Tera aron tuan te aomata oroun te toka are e tua n nanoangaia? E tua ba e na anaki ni kabaeaki ao e na kamarakaki ni karokoa a bane ana tarau ni karaaki. Eng ngkana ti karaoa te makuri n iowawa nakoia raora ao e na bon roko te Uea ni katuaira ao ni kamarakira n akea te nanoanga.

 

Wiki 19            Kanimabong           

Warekan te Boki ae taekani Iotua. 24: 1-13

E botiia barongani Iteraera ni bane Iotua i Tekem, ao e weteia unimane, mataniwi, tani moi ao tani koroboki; ao a roko i matan te Atua. Ao e kangai Iotua nakoia aomata ni kabaneia:

“E kangai te Uea ae Atuaia Iteraera: ‘A maeka ngkoa ni itera te karanga are te iterana ami bakatibu, n ai aron Tera are tamaia Aberaam ma Naora, ao a toro irouia atua tabeman. Ao I ana tamami are Aberaam mai mainukun te karanga, ao I kairia, ao I anganna Itaaka. Ao I angani Itaaka Iakoba ma Etau. I angan Etau te maunga ae Teira ba abana. A ruo Iakoba ma natina nako Aikubita. I muina I kanakoa Mote ma Aaron, ao I orea Aikubita n taiani kakai ake I karaoi i aona. Ngkanne I kaotinakoi ngkami ma iai. I kaotinakoia ami bakatibu mai Aikubita, ao kam roko i rarikini marawa, ao a rimuia tamami I Aikubita ma taiani ka ao tan tokaria aoti, ni karokoa marawa ae Uraura. Ao a wetea te Uea, ao E takina te mabubu ae matenten ae te i marenami ma I Aikubita, ao E kaoka tari nako aoia ba e na rabunia. Baike I karaoi i Aikubita, ao kam nori ni matami. Ao kam maan ni maeka i nanon te rereua. I kariningkami i abaia Amoraite ake I kabureia i nanoni baimi, ba kam na abana abaia, ao I kamaunaia i maimi. Ngkanne e teirake Baraka are natin Tibore ae ueani Moaba ni buakania Iteraera, ao e kanakoa weteani Baraam ba e na karereanti ngkami. Ma I aki kan ongo irouni Baraam are natini Beora; ao I katekeraoi ngkami, ao I kamaiungkami mai nanoni baina.

I muina, kam ri nanoni Ioretan, ao kam roko i Ieriko, ma a buakani ngkami matawanin Ieriko ao Amoraite, Beritaite, i Kanaan, tibun Eta, Kirekataite, Iwaite ao i Iebuti; ao I kabaneia ni kabureia i nanoni baimi. I kanakoia maniberu n rimoami, ao a kaikoia aia uea Amoraite i maimi. E karaoaki anne, tiaki n am kabang ke am kai ni katebe. I angani ngkami te aba ae kam aki makuri iai. I angani ngkami naba kainikurebe ma oriwa aika kam aki uniki, ba kam na amarake mai iai.”

Te Taramo     135: 1-3, 16-18, 21-22

Kaekana:        Akea tokin ana tangira.

Alleluia. Katituaraoa te Uea,

ba E akoi, Ao akea tokin ana tangira. K.

Katituraoa Atuaia atua, Ba akea tokin ana tangira.

Katituaraoa aia Uea uea, Ba akea tokin ana tangira. K.

E kairia ana botanaomata ri nanon te rereua, Ba akea tokin ana tangira.

E oroia uea ake a maka, Ba akea tokin ana tangira. K.

Ba akea tokin ana tangira. E anga abaia nakoia Iteraera,

Ba akea tokin ana tangira. K.

E angan ana toro ae Iteraera, Ba akea tokin ana tangira.

E kamaiuira mairouia tani bainikirinira, Ba akea tokin ana tangira. K.

 

Alleluia, alleluia.

E maiu ao e maka ana taeka te Atua, E nina nakon te nano. Alleluia.

 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mataio. 19: 3-12

A kawara Iesu Baritaio, ba a kani kamanea, ao a kangai nakoina: “E katauaki te aomata ba e na kanakoa buna ngkana iai bukina?” E kaekaia ni kangai: “Kam aki wareka taekan te Tia Kariki bai ngke E moa ni karika te aomata, ba E karaoia ba te mane ao te aine, ao E kangai: ‘Ai ngaia ae e na kitana tamana ma tinana te aomata ba e na nim ma buna, ao a na riki ba ti te irikona ngaia uoman.’ Ma ngaia ae tiaki uoman ngaia ba ti te irikona. Ai ngaia, ane e botia te Atua, ao ke tai karaurea te aomata.” Ao a taku nakoina: “E aera Mote ngkanne ngke e tua ba e na anganaki te aine te beba n raure ngkana e kanakoaki?” E kaekaia Iesu ni kangai: “E kariai ngkami Mote ni kanakoia bumi, i bukini matoatoan nanomi, ma tiaki arona mai moana. Ao I tuangi ngkami, ba ane kanakoa buna, ae tiaki buna ni kewe, ba e na buna temanna, ao e wenenibure iai; ao ane buna neiere kanakoaki, ao e wenenibure naba.” A taku ana reirei nakoina: “Ngkana ai ngaia anne aron te mane ma buna, ao e a tau te aki iein.” E kaekaia Iesu ni kangai: “Aki bane aomata n ongo nanon te taeka anne, ma a ongo ti akana anganaki te ongo. Ba iai iunaki aika bon aroia mangke a moa ni bungiaki, ao iai iunaki aika bon aroia n aia makuri aomata, ao iai iunaki aika bon aroia i bon irouia i bukin te Abanuea ae karawa. Ane kona n ongo, ao ke ongo.” 

 

Tibatiba: Akea tokin ana tangira te Uea n tai nako

Wiki 19           Katenibong

Warekan te Boki ae te Tua Kaaua.34: 1-12

E mananga Mote man abani Moaba, ao e ararakea te maunga ae Nebo, I taberani Bitika, ni kaitara Ieriko, ao E kaota te aba arei ni kabanea te Uea nakoina, ba Kirea i Maeao; ao Nekebo ma te aba are Maruani Ieriko ae te kawa ni baam, ni karokoa Toa. E taku te Uea nakoina: “Anne te aba are I a tia ni kaburea nakon Aberaam, Itaaka ma Iakoba ni kangai: ‘N na angania am kariki.’ I a tia ni kaotia nakoimi ba ko na nori ani matam, ma ko na aki roko iai.” E mate n te tabo arei Mote ae ana toro te Uea, i abani Moaba, ni kaitara Betabeora. Akea temanna ae ata ruana ni karokoa ngkai. Tebubua uabi ana ririki Mote ngke e mate, ao e aki ro matana, ao e aki bua korakorana. A tanginiweneia Mote natin Nun, ba e a tia ni katokai baina Mote i aona. Ao a antaeka irouna natini Iteraera, n ai aron ana taeka te Uea nakoni Mote.

I muin anne, ao e aki manga teirake i buakoia Iteraera te burabeti temanna ae ai aroni Mote, are nora te Atua ni kaitara. Ai bati ra kanikina ma kakai ake e karaoi iroun te Uea n te aba ae Aikubita, nakoni Barao ao nakoia ana aomata ni kabaneia, ao nakon abana ni kabanea! Ai korakora ra baina, ao ai kakamaku ra Mote n ana makuri i mataia Iteraera ni kabaneia! 

Te Taramo 65: 1-3, 5, 8, 16-17

Kaekana: E mimitonga te Uea i etani karawa.

Neboa te Atua, aonaba ni bane, anenea neboan arana,

kamoamoa mimitongina. Kangai nakon te Atua: “Ai kakanato ra ami makuri!” K.

Nakomai, nori ana makuri te Atua, a kakamaku ana makuri i bukia aomata.

Botanaomata, karaoiroa Atuara, katangi banami n neboia. K.

Bane mai, ngkami aika kam maka te Atua, N na kaongorai ngkami ana makuri i bukiu;

I weteia ni wiu, I neboia n neweu. K.

Alleluia, alleluia.

E weteira te Atua n te Euangkerio, ba ana botanaomata are E karekea ara Uea ae Iesu Kristo. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio. 18: 15-20

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Ngkana e bure tarim nakoim ao ko na kawaria n tuangnga, n ti ngkoe ma ngaia. Ngkana e ongo, ao e reke tarim iroum. Ma ngkana e aki ongo, ao kaira raom temanna ke uoman, ba aonga ni baireaki bai ni kabane n aia taeka tani kakoaua aika uoman ke teniman. Ma ngkana e rawa n ongo irouia, ao kaongoa te botaki. Ngkana e rawa n ongo iroun te botaki, ao ko na aranna ba te bekan ao te bubirikano. I bon tuangi ngkami te koaua: ane kam kabaea i aon te aba, ao e na bae naba i karawa; ao ane kam kabara i aon te ba, ao e na bara naba i karawa. I tuangi ngkami naba, ba ngkana a botaki uoman iroumi ni bubuti te bai teuana, ao a na anganaki iroun Tamau are i karawa. Ba ngkana a botaki uoman ke teniman n arau, ao I mena i buakoia.” 

Tibatiba: Ai akoira te Atua, akea tokin Ana tangira

Tariu ao maneu e bon riai inanon maiura ni kekeiaki iaon te aba aio ba ti aki toki n ni kakaraba te Uea ibukin kororaoin ana tangira nakoira n tai nako. Ti na tauraoi n nora ana makuri n tangira te Uea nakoira ao ti riai n aki toki ni karabaraba ba akea tokin ana tangira te Atua. Ngkana ti tarai muin bai aika tia n riki inanon maiura aio ti na bon nora makan bain te Atua ae a tia ni kawakinira ao ni kairira ba ti aonga n roko ni nnera ao inanon maiura ae ti mena inanora n tokin ana te tai aio. Ao ngkana ti tan rikaki ao ti na bon kakoaua ana akoi ao ana tangira te Uea ae akea tiana ma tokina.

Inanon ara borau ni mananga nakon te tabo ae ti na nako iai ao ti ataia ba boni iai ae raonira ao e kairira ao e kawakinira ba ti na bane n roko n tokin kawaira n aron ana kantaninga te Atua. Inanon mangaia te nati n Iteraera inanon te rereua nako Kanaan ao E rinea Mote ba te tia kairia. E angan Mote te kona n taetae ni kaitara ma ngaia ba e na tauraoi te ibuobuoki nakoia Iteraera. N te tai aio ngkai ti tabe ni borau ao e manga mauikoa Natina ae te Rikitemanna ae Iesi ae boni Ngaia te Atua ao ae maiu ibuakora n tai nako n te Eukaru ba E na kairira ao E na raonira ao ni kawakinira inanon ara borau nakoni mwengara are e a tia n ni katauraoia ibukira n tatabemanira.  Ti noria ngkanne ikai ba E teimatoa ana akoi te Uea ao akea tokin ana tangira.