Wiki 19           Moanibong

Warekan te Boki ae te Tua Kaua. 10: 12 – 22

E kangai Mote nakon te koraki: “Ao ngkai, Iteraera, tera ae E tangiria te Uea mairoumi? Bon aei. Ko na maka te Uea ae Atuam, ko na tou muin ana tua, ko na tangiria, ko na toro iroun te Uea ae Atuam ma nanom ni kabane ao tamneim ni kabanea, ko na kawakin ana tua te Uea ma ana moti ni kabane aika I tuangko n te bong aei, ba ko aonga ni kabaia.

Bon ana bai te Uea ae Atuam karawa ao karaoani karawa, aonaba ma kanoana nako. Ma E nanoniia ami bakatibu te Uea, ba E tangiriia, ao i muia E rineia aia kariki, aika boni ngkami, mai buakoia botanaomata nako ni karokoa te bong aei. Korotobibi nanomi, ao tai manga kamatoai nanomi ba te Uea ae Atuami, bon Atuaia atua ao aia Uea uea, bon te Atua ae kakanato ae tokanikai ma ni kakamaku, ae aki nanonano ao E aki mamanaki n taiani karea. E kaeta taekan ane e mate ana karo ma neiere e mate buna, ao E tangira te irua n anganna kanana ma rabunana. Kam na tangira te irua, ba boni irua naba ngkami ngkoa n te aba ae Aikubita. Ko na maka te Uea ae Atuam, ko na toro irouna ao ko na nimitia, ao ko na taetae n tuea n arana. Ko na neboia ba bon Atuam. E karaoi i bukim baika kakanato ma ni kakamaku, aika ko a tia n nori ni matam. Ti itingaun am bakatibu ngke a ruo ngkoa nako Aikubita, ma E a tia ni karikirakeko te Uea ae Atuam, ao ko a maiti ngkai n ai aroni itoini karawa.”

 

Te Taramo 147: 12-15, 19-20

Kaekana: Ierutarem, neboa te Uea.

Ierutarem, neboa te Uea, Tion, neboa Atuam.

E kamatoai kaini mataroam, E kakabaiaia natim akana i nanom. K.

E kawakina te raoi i aon tiam, E kanuaiko ni burawan te uita.

E Kanakoa ana taeka nako aon te aba, E buti maka ana rongorongo i aona. K.

E kaota ana taeka nakoni Iakoba, Ao ana tua ma ana moti nakoni Iteraera.

E aki karaoa anne nakon te aba riki teuana: Akea ae ata ana makuri. K.

 

Allelluia, alleluia

Katituraoa te Atua ae Tamara iroun ara Uea ae Iesu Kristo, ae ke e maiu i nanomi ana taeka ae banin raoi. Alleluia.

 

Euangkerio

 

Warekan ana Euangkerio Mataio. 17: 22-27

N te bongina ngke a botaki i Kariraia, ao E kangai Iesu nakoia ana reirei: “E na kabureaki Natin te aomata i nanoni baia aomata, ao a na kamatea, ao E na mangauti i muin tenibong.” Ao a bati n rawawata iai. Ngke a roko i Kaberanaum, ao e kawara Betero te tia rikoa te angabai ae te itera n tiekera, ao e taku nakoina “E anga te itera n tiekera am Tia Reirei ke e aki?” E taku Betero: “E anga.” Ngke E roko n te auti, ao E rimoa ni kangai Iesu nakoina: “Tera am iango, Timon, a karekea te angabai mai ia uean aon te aba? Mairouia nati ke mairouia ianena?” E kaeka Betero ni kangai: “Ianena.” E taku Iesu nakoina: “Ma ngaia ae a aki bae iai nati. Ma a kawa ni irarang iai; ma ngaia ae nakon te nama, tewenako te matau, ana te ika ae moa n teke iai, ao kaurea wina: ko na kunea iai teuana te tiekera; ko na anaia n angania, i bukiu ao i bukim.”

 

Tibatiba  E tauaninne ana tangira te Atua ibukira

 

 

Wiki 18           Kaabong 

Warekan te Boki ae Warekaia Iteraera. 20: 1-13

A roko natini Iteraera ma aia koraki ni bane n rereuan Tin, n te moa n namakaina. A taku te koraki I Kateti. Boni ngaia te tabo are e mate ma n taunaki iai Miriam.

Akea nimaia aomata, ao a botaki n ekanako Mote ma Aaron. A kauntaeka te koraki nakoni Mote ni kangai: “Ti bia kamani mate n ai aroia tarira ake a mate i matan te Uea! E aera ngke ko kaira nako ana botanaomata te Uea nakon te rereua aei ba ti na mate iai ma ara man? E aera ngke ko kaotinakoira mai Aikubita ma ni kairira nakon te tabo ae buakaka aei? Bon te tabo ae aki tau i bukin te ununiki, ao akea iai te biku ma te kainikurebe ma te bamkuranete, ao akea naba iai te ninima te ran!”

A kitania aomata Mote ma Aaron, ao a nakon te Uma ni Botaki. A baka ni bobaraki i aontano, ao e kaoti mimitongin te Uea nakoia. E taetae te Uea nakoni Mote ni kangai: “Ana te manga ni kai, ao botiia aomata, ngkoe ma tarim ae Aaron. Ngkanne kam na tuatua, i mataia, nakon te ba aei ba e na anga te ran. Ko na katiia te ran i bukia man te ba aei, ao ko na kamooia aomata ma aia man.” E ana te manga Mote mai matan te Uea, n ai aron are E a tia n tuangnga. A botiia aomata Mote ma Aaron i matan te ba, ao e kangai nakoia: “Ongora, ngkami tan rawa. Ti na katiia te ran i bukimi man te ba aei?” E tabeka baina Mote, ao e orea te ba n te manga uatai, ao e tinako te ran ae bati, ao a moi te koraki ma aia man.

Ao E taku te Uea nakoni Mote ma Aaron: “Ngkai kam aki kakaonimaki ni kaota katabuakiu (kakoakiu) i mataia natini Iteraera, ao kam na aki karokoa te botanaomata aei n te aba are I angania.”

Boni ngaia ranini Meriba, are a kauntaeka iai natini Iteraera nakon te Uea, ao E kaota iai arona n tabu. 

Te Taramo 94: 1-2, 6-9

Kaekana: Ngkana kam onga banana, ao tai kamatoai nanomi.

Nakomai, tina kukurei nakon te Uea, Ti na neboa ara Ba ni kamaiu.

Ti na roko i matana ma te katituaraoi, Ti na taromauria ni kuna ma anene. K.

Rin, bobaraki, katorobubua. Ti na taromauria te Uea are karikira.

Bon Atuara Ngaia, Ao ngaira ana botanaomata ae E kawakinna, Ma ana nanai ae E kairia ni baina. K

Kam bia ira nanoni banana n te bong aei: “Tai kamatoai nanomi n ai arona n te rereua

n tain te rawawata ma te kataki, ngke a kataai ma ni kaunai ami bakatibu, ao a bon tia n nora au makuri.” K. 

Alleluia, alleluia.

E raoiakina aonaba te Atua i nanoni Kristo; ao E anganira taekan te raoi. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio. 16: 13-23.

E roko Iesu n te aba ae Kaitareia Biribi, ao E titirakinia ana reirei ni kangai: “A taku aomata ba antai Natin te aomata?” Ao a kaeka ni kangai: “A taku temangina ba Ioane te tia Babetito, ao temangina ba Eria, ao a taku tabeman ba Ieremia ke temanna mai buakoia burabeti.” E taku Iesu nakoia: “Ao ngkami, kam taku ba antai Ngai?” E taetae Timoni Betero, ao e kangai: “Bon te Kristo Ngkoe, ae Natin te Atua ae maiu.” E kaeka Iesu ni kangai nakoina: “Ko a kabaia, Timon ae natini Iona, ba e aki kaota anne nakoim te iriko ma te rara, ma bon Tamau are i karawa. Ao Ngai I taku nakoim, ba Betero ngkoe, ao i aon te ba anne N na katea au Ekaretia; ao a na aki tokanikai i aona mataroani mone. Ao N na anganiko kingin te Abanuea ae karawa; ane ko na kabaea i aon te aba, ao e na bae naba i karawa; ane ko na kabara i aon te aba, ao e na bara naba i karawa.” Ngkanne E kamatoa ana taeka nakoia ana reirei ba a na aki kaongoa temanna ba te Kristo Ngaia. Ngkanne E moa ni kaotia Iesu nakoia ana reirei ba E riai n nako Ierutarem, ba E na bati ni maraki iai irouia unimane ao mataniwia berebitero ma tani koroboki, ao E na kamateaki ao E na maungauti i muin tenibong. Ngkanne e katikia Betero, ao e boaia ni kangai: “Te Uea, ke E kawakiniko te Atua mai iai! E na tai karaoaki anne nakoim!” Ma E rairaki Iesu, ao E taku nakoni Betero: “Nako akuu, Tatan! Ko kauntabaai, ba am iango tiaki ana iango te Atua, ma bon aia iango aomata!” 

Tibatiba: Ti na kakoaua Iesu ba natin te Atua ae Maiu

Tariu ao maneu inanon tai aikai ao iai te koraki ake a bon rawa ni kakoaua Iesu ba te Atua. A taku n aia oango ba a kakannato riki nakoin te Atua ae boni Ngaia ae te Tia Karikibai ae E mwaka mani mimitong ao akea tokin Ueana. Ibukin aio ao a bon rawa n ongotaeka iroun te Atua ba a taku ba akea bonganan karaoan Nanon te Uea. Ti noria ni karakinan otinakoia Iteraera mai Aikubita ba te koraki ake a rawa n ongo iroun te Atua ba a bon mate iaon kawaia imain ae a roko i Kanaan.

Tariu ao maneu tera te bai ae kananokawaki irouia aomata aika aki kakoaua Iesu ao a rawa n ongotaeka Irouna? Te kananokawaki irouia te koraki aikai ba a karaoa te bure ae moan te kamamate ba te bure ni kamoamoa. Bon aio raoi aia bure ara moan karo ba a kan riki ba Atua ngaia. Are nanona ba a taku n aia iango ba a wanawana ao a kakannato riki nakon te Atua. A rawa ni tauraoi ni butimaea te koaua are ngaiia bon ana karikibai te Atua ao e bon tara ni kamanga ae tan karikakaki a managa taku ba a kakannnato riki Teuare E karikia ke te tia Karikibai.

Tariu ao maneu ti riai ni bububti ana nanoanga te Atua ba ti na aki kabuakakaki n te bure ni kamoamoa ba muina ti mate n aki totoki. Ti na butia te Atua ana karatia ao ana nanoanga ba ti na kakoaua Iesu ba boni Ngaia Natin te Atua ae maiu. Ti bia kairaki n te koaoua aio ba ti aonga ni maiuakina ana tangira Iesu ao ni karekea te maiu ae akea tokina i Karawa.

 

Wiki 18          Kauabong 

Warekan te Boki ae Warekaia Iteraera. 12: 1-3

A taetae Miriam ao Aaron ni kabuakaka Mote I bukin te aine ni Kuti are buna, ba e karekea buna ae aineni kuti. A kangai: “Tao E taetae te Uea nakoni Mote n ti ngaia? Tiaki E taetae naba nakoira?” E ongo te Uea. Ao moan te nanorinano Mote, Boni moan te nanorinano i buakoia aomata i aon te aba.

E rina n taetae te Uea nakoni Mote ma Aaron ao Miriam, ao E kangai: “Nakomai, ngkami teniman, nakon te Uma ni Botaki.” Ao a nako, ngaia te niman, ao E ruo te Uea i nanon te boua ae te nang, ao E tei ni mataroan te Uma. E wetea Aaron ma Miriam, ao a roko ngaia uoman. E taku te Uea: “Ongora n au taeka:

           Ngkana iai te burabeti i buakomi, ao I kaotai nakoina ni kaitara,

           ao I taetae nakoina n te mi.

           Tiaki arou anne nakoni Mote ae au tabonibai, ba e memena I nanon umau,

           I taetae nakoina ni kaitaraa, N te aro ae ota ao tiaki n te kaikonaki,

           ba e nora aron te Uea.

E aera ngke kam aki maku ni kabuakaka au tabonibai ae Mote?” E urarake n un te Uea nakoia, E nako, ao e kitana te Uma te nang. Ao akea ba e a rebera Miriam, ao e mainaina n ai aron te tinoo. E rairaki Aaron n taraia, ao e noria ba e a rebera. E taku Aaron nakoni Mote: “Buokai, au uea, tai karekei kaira i bukin te bure ae ti karaoia i bukin te nanobaba, ae ti boni bure iai. I a butiko, ke e tai riki neiei n ai aron te ataei ae mate, ae e kanaki iterani irikona ngkana e otinako mai nanoni biroton tinana.” E butia te Uea Mote ni kangai: “Te Atua, Ko bia kamaiua, ba I a butiko.” 

Te Taramo 50: 3-7, 12-13

Kaekana: Nanoangaira, te Uea, ba ti bure.

Te Atua, nanoangai n am akoi, Kabarai au bure ba ko nanoanga.

Tebokai mani buakakau, Kaitiakai man au bure. K.

I bon ata au bure, E aki mauna bureu mai matau.

I bure nakoim n ti Ngkoe, I karaoa ae buakaka i matam. K

Atuau, karika nanou ae itiaki, Karina irou te iango ae matoa,

Tai kararoaai ma matam, Tai ana mairou tamneim ae raoiroi. K. 

Alleluia, alleluia.

Am taeka, te Uea, bon te koaua; Katabuira i nanon te koaua. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mataio. 14: 22-36

E tuangia ana reirei Iesu ba a na toka n te boti ao a na rimoana n riaon te nama, ao Ngaia E kanakoia te koraki. Ngke E tia ni kanakoia, ao E ararakea te maunga n tataro n ti Ngaia. Ngke e a tairiki, ao akea raona. Ao e roko te boti i nukan te nama, ao e reimaurua, ba e tutuki te ang. Ngke e a kaan te karangaina, ao E kawariia Iesu n nakonako i aon te nama. Ngke e noria n nakonako i aon te nama, ao e nako nanoia, ao a taku: “Te anti!” Ao a maku ma n takarua. Ma E taetae Iesu nakoia ni kangai: “Karau nanomi, boni Ngai, tai maku.” E kangai Betero nakoina: “Te Uea, ngkana boni Ngkoe, ao tua ba N na nakoim i aon te ran.” E taku Iesu: “Nakomai.” Ao e ruo Betero man te boti, ao e nakonako i aon te ran ni kawara Iesu. Ma ngke e nora korakoran te ang, ao e maku, ao e nangi inako, ao e wewete ni kangai: “Te Uea, kamaiuai!” E arora baina Iesu n taua, ao E kangai: “Te aomata ae e uarereke am onimaki! e aera ngke ko nanououa?” Ngke a toka n te boti, ao e baka te ang. A bobaraki kain te boti, ao e kangai: “Te koaua, Natin te Atua Ngkoe!” Ngke a tia n riaon te nama, ao a koro i Kenetareta. Ao kain te tabo arei, ngke a kina, ao a karokoa taekana n te tabo arei ni kabuta, ao a uotaki aoraki ni bane nakoina; ao E butiaki ba E na katauia n ringa buruburun rabunana; ao a bane ni kamaiuaki ake a ringnga. 

 

Tibatiba: Tua ba Nna nakonako iaon tari nakoim Iesu

N te bong aio ao ti kauringaki n te maon wareboki ba ti na riai n aki winanti ken i kabuakakaia ana aomata te Atua. Are nanona ba e na riai n aki kona bua onimakinaia aomat ake E rineia te Atua ba tan tia beku ibukina. Ti kauringaki naba ikai ba e irantangaia ana aomata te Atua. N te ewangkerio ao ti ongora aron Betro n tunga Iesu ba E na kataua ba e nankonako iaon tari nakon Iesu. Ngkana a matoa ara taratara iaon Iesu n onimakinna ao a bon akea te kanganaga ae to reke iai ao ti karoi bai nako n ana buoka Iesu ae te Atua, ae maka mani mimitong.

Inanon maiura aio ao tu karaoi baika a kamimi ma n tabetai ao ti nanououa ao ti taku ba iai tokin te bai aer kona ni karaoia te Atua. Betero bon akea ana kanganaga ngke E tuanga Iesu ba e na nakonako iaon tari. Ma ngke nakonako ao e moanna ni maku n taran buakan tari ao e bua ana onimaki iroun Iesu. N te tai are e nanouaoua iai ao e a ti iinako naba ao e taku ba e nangi bwabwa ao ni mate. Ao tera ae kona ni kanankoi arar taratra mairoun Iesu? Ngakana ti nanouau ao to kaitua ken i bure ao ngkanne ti na korouaki ma te Atua ao ti na namakina te maku ibukina ba ti aki toma ma ana kakawakin ao makan te Atua. E bon riai iroura ba ti na kamatoai ara taratara iaon Iesu ba ti aonga n aki rotaki n taian kabuanibai. Ti na butia te Atua ba e na katanira ba e na kona n reke nakoira te tai ae na bua ana taratara iaon Iesu ba m uina ao tin a mate. Uringa n tai ba ma ao iroun Iesu ao tin a kona ni karaoi bai nako.

 

 

 

Wiki 18          Katenibong 

Warekan te Boki ae te Otinako. 13: 1-2, 25 – 14: 1, 26-29, 34-35. 

E taetae te Uea nakoni Mote ni kangai: “Kanakoia aomata, ba tatabeman mani baronga nako, ba a na nako ni kaninganinga te aba ae Kanaan, ae I angania natini Iteraera.”

I muin abui te bong, ao a oki man aia kaninganinga. Ao a nako ni kawara Mote ma Aaron ao te botaki ni Iteraera ni kabanea, i nanon rereuani Baran, I Kateti. Ao a kaongoraia ma te koraki ni bane, ao a kaoti uan te aba arei nakoia. A kaongoraia ni kangai: “Ti nakon te aba are ko kanakoira nako iai. Bon te koaua ba e ranga iai te rannimamma ma te meri; ao aikai uana. Ma e korakora te botanaomata ae maeka iai, ao ti noriia naba ana kariki Anaka iai. A taua te aba ae Nekebo ana kariki Amareka; a tauaki maunga irouia tibun Eta ma i Iebuti ao Amoraite ao a maeka i Kanaan i rarikin tari ao i etani Ioretan.”

E taetae Kareba nakoia te koraki ake a botaki i rarikini Mote, ao e taku: “Ti riai n nako ba ti na taua te aba arei, ba ti boni kona.” Ma a taku aomata ake raona: “Ti aki kona ni buakana te botanaomata arei, ba a korakora riki nakoira.” Ao a kabuakaka taekan te aba arei, are a tia ni kaninganinga, ao a kangai nakoia natini Iteraera: “Te aba ae ti nako n noria, bon te aba ae kaakaniia kaina. Aomata nako ake ti noriia bon aomata aika ababaki. Ti noriia naba aintoa (ake natin Anaka aika ana kariki aintoa). Ti taku ba taian taake ngaira i rarikia, ao bon taekara naba anne irouia.”

Ngkanne a bane te koraki ni kanenei banaia ma n takarua; ao a tang aomata n te tairiki arei. E taetae te Uea nakoni Mote ma Aaron, ao E kangai:

“E na toki ningai te botanaomata ae buakaka aei ni ngurengure nakoiu? I a tia n ongo tangia natini Iteraera irou. Ko na kangai nakoia: ‘Aikai ana taeka te Uea: Ngkai I maiu, ao N na karaoa nakoimi n ai aron ami taeka aika kam atong i taningau. A na baka ni mate rabatami i nanon te rereua aei, ngkami ni bane aika a tia ni koreaki arami, ngkami ni bane aika kam warekaki aika kakanimabui ni waerake ami ririki, aika kam ngurengure nakoiu. Abui ami bong ni kaninganinga te aba. Ao boon te bongina teuana te ririki; ma ngaia ae kam na uoti rawawatan ami bure i nanon abui te ririki, ao kam na ata muin aromi ngke kam kitanai.’ I a tia n taetae Ngai te Uea: bon anne arou nakon te botanaomata ae buakaka aei, ae botaki ni kauntabaai. Ana ae buakaka aei, ao botaki ni kauntabaai. A na mate i nanon te rereua aei n aki tiku temanna.”

 

Te Taramo 105: 6-7, 13-14, 21-23

Kaekana: Uringira, te Uea, Ba Ko tangira am botanaomata.

Ti bure n ai aroia ara bakatibu, Ti reke n te kairua ma te buakaka.

A aki mutiakin am kamimi, ara bakatibu i Aikubita. K.

A waetata ni manuokin ana makuri, a aki taninga mauin ana iango.

A bane nanoia ni mataai i nanon te rereua, a kata te Atua iai. K.  

A manuokina te Atua ae aia tia kamaiu, are karaoi baika kakanato i Aikubita

ma kakai i abani Kam, ao baika kakamaku i Marawa ae Uraura.  K.

E taku ba E na kamaunaia, ma e tei ni matoa ni nnena

Mote are E rineia, n tuka unna man te urubai.  K 

Alleluia, alleluia.

Te Uea, kauki nanora n ongora n ana taeka Natim. Alleluia.   

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio. 15: 21-28.

E mananga Iesu nakon te aba ae i rarikin Turo ma Titon. Ao e roko man te aba arei temanna te aine ae te I Kanaan, ao e takarua nakoina ni kangai: “Te Uea ae natin Tawita, nanoangaai: e rangi n aki karauaki neiere natiu iroun te taimonio.” Ma E bon aki kaeka naba teutana. A kania Iesu ana reirei ao e butia ni kangai: “Ani kanakoa te aine anne ba e aki toki n takarua n rimuira.” E taku Iesu: “I aki kanakoaki i bukin temanna, ma ti i bukia tibu aika bua i buakoia Iteraera.” Ma e roko te aine arei, ao e bobaraki i matana, ao e kangai: “Te Uea, ko na buokai.” E taku Iesu nakoina ngkanne: “A aki riai n anaki kanaia nati n tewenakoaki nakoia kiri.” Ao e kangai neierei: “E koaua, ma a amarake kiri n tamruru aika baka man aia taibora aia toka.” E taku Iesu ngkanne: “Neiko, ngaia e ababaki am onimaki; e na karaoaki nakoim n ai aron nanom.” Ao e maiu natina n te tai naba arei. 

Tibatiba: A na bane ni mate akana a rawa n rin n te Abanuea Karawa

 

Tariu ao maneu n te bong aio ao ti bane kauringaki n te bong aio bat i riai n tai nako n ongotakea iorun te Uea bat i aonga ni kamaiuaki. Ni maiura aio ao ti ongotaeka iorun te Atua ngkana ti kakaraoa ae Nanona. Inanon maiura ioa ao ti riai n ota raoi ba bukin te maiu ae ti naganaki n te aonnaba aio bon te katauraoi ibukin te maiu ae na roko. Bon te borau nakon te tabo teuana ae E a tia ni katauraoia Iesu ibukira n ai aroia te Nati n Iteraera are a managa inanon abui te ririki nakon te  Aba ae Kanaan are tanga iai te rannimama ma te meri ke karewerewen te manniberu.

Ti ongora n te maonwareboki n te bong aroia te nati n Iteraera n rawa n rin te aba ae Kanaan ba a kan oki nako Aikubita. E un te Atua nakoia ao man anaga ana Taeka ba a na bane ni mate te koraki ake a rawa n rin teAba ae E a tia ni katauraoia ibukia. Eng, te koraki akea rawa n rin bon te koraki ake a ngurengire n tai nako ao arawa ni ongotaeka iorunte Atua.

Tariu ao maneu te kabaia ae katauraoia te Atua ba kanuangara n te maiu ae na roko bon te maeka ma Ngaia i Karawa ao te kona n nora Ubun te Atua. Ti na babaina te wanawana ni koaua n aki kataua ba e na bua mairoura te maiu ae totoki ti ibukin  tangiran te bure ke te bai ae kai mamauna.

  

Wiki 18          Moanibong

Warekan te Boki ae Warekaia Iteraera. 11: 4-15

A tang natini Iteraera ni kangai: “Antai ae na anganira karara te iriko? Ti uringnga ba ti kang iriko i Aikubita n aki kaboa, ma kiukamba, meron, riiki, anian ma kaariki. Ao ngkai, ti a ainako, ba ti a kainnano ni bai ni kabane; akea te bai ae ti noria ba ti te manna aei!”

Te manna arei, ai aroni uan te korianta, ao tarana ai aron te teriam. A mae nako te koraki ba a na rikoia, ao a tia n te atibu ni ii, ke a ikia n te ikuiku, ao ngkanne e a kamaki i nanon baata, ao e karaoaki ba taiani keke. Ti tebo kanakina ma te keke ae karaoaki ma te ba. Ngkana e ruo te aoi ni bong i aon te maeka n rianna, ao e baka naba te manna ma ngaia.

E ongo tangia te koraki Mote, ba a tei utu nako ni mataroan umaia. E bati n urarake iai unin te Uea. Moan te rawawata nanoni Mote iai, ao e taetae nakon te Uea ni kangai:

“E aera ngkai ko karawawata am toro? E aera ngkai e aki reke akoau i matam, ba ko katoka rawawatan te botanaomata aei i aou? Tao I karika te botanaomata aei i aou? Tao boni ngai are I bungia, ba ko na kangai nakoiu: “Uotiia i aoni babam n ai aron te tia toba ae kamamma natina, ao uotiia nakon te aba ae I a tia n angania aia bakatibu n te taetae n tuea?’ N na karekea ia te iriko i bukin te botanaomata aei n ti ngai; bon te rawawata ae riaoni korakorau. Ngkana ai arom anne nakoiu, ao e raoiroi riki ba ko na kamateai. E bia reke akoau i matam, ba N na aki manga nora rawawatau.”

Te Taramo 80: 12-17 

Kaekana:  Neboa te Atua ae te tia buokira.

E aki ongo banau au botanaomata, e aki ira nanou Iteraera.

I katikuia ma matoatoan nanoia, ao a tou muin oin aia iango. K.

E bia ongo au botanaomata, e bia toua au kawai Iteraera!

ao N na kai kabakaia aiaia, ao N na oroia tan ribaia. K.

A na bobaraki aian te Uea i matana, ao a na makua n aki toki.

N na kaamarakeia Iteraera ni burawan te uita, N na kanuaia ni merin te ba.   K.

Alleluia, alleluia.

I araningkami ba raou, ba I kaongoingkami ana taeka ni kabane Te Tama nakoiu. Alleluia.

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mataio. 14: 13-21.

E mananga Iesu n te boti ba E na kararoaa n te tabo ae rereua. Ngke a nora anne te koraki ao a kitan aia kawa, ao a rianna n rimoana. Ngke E aerake, ao E nora te koraki ae bati, ao E nanoangaia; ao E kamaiuia aoraki. Ngke e a tairiki, ao a kawara Iesu reirei, ao a kangai nakoina: “Bon te rereua te tabo aei, ao e a bakanako te tai; ma kanakoia te koraki ba a na nako ni kaboi kanaia i nanoni kawa.” Ma E taku Iesu nakoia: “A aki bae n nako; kaamarakeia, ngkami.” Ao a taku: “Ti nimaua ara bwerena ao uoman ara ika.” E taku Iesu nakoia: “Uoti mai Ao E tuangia ba a na katekatekaia te koraki i aon te uteute, ao E anai bwerena ake nimaua ma ika ake uoman; ao E tararake nako karawa, ao E atonga te katituaraoi; ao E otoi bwerena n angania reirei ba a na angania aomata. A bane ni ngae n amarake, ao a rikoaki makorokoro ake nikirana ba tengauni ma uakora te baene. Ao tan amarake, bon nimanga, n aki warekaki aine ma ataei. 

 

Tibatiba: Te Tia Kawakinai te Uea; bon akea kainnanou