Wiki 3 ni Bakate           Kaabong 

Warekan aia Makuri Abotoro.   8: 26-40.

E taetae ana anera te Uea nakoni Biribo ni kangai: “Teirake, nako aiaki, ngkana e bo tawanou. Toua te kawai ae wairio mai Ierutarem nako Kata, ae bon te rereua.” Ao ngaia e teirake n nako. Ao noria, iai te iunaki temanna mai Etiobia ae roko i Ierutarem ba e na taromauri iai, ao bon te mataniwi n tabonibai iroun te uea n aine are Kantake, ao te tia kawakin ana bai nako. Ao ngke e oki rikaki, ao e tekateka i aon ana ka ao e tabe ni wareka ana boki te burabeti ae Itaia. Ao e taku te Tamnei nakoni Biribo: 

“Nako, kawara te ka.” Ao e nakon te ka Biribo. Ngke e ongo ba e tabe n wareka ana boki Itaia, ao e kangai nakoina: “Ko ata nanon ane ko warekia?” Ao e kaeka teuarei ni kangai: “N na kanga n ataia, ao akea te tia kabara nanona?” Ao e butia Biribo ba e na tamarake n tekateka i rarikina. Ao aei makoro te Koroboki are e warewre iai: 

E kairaki n ai aron te tibu nakon te kamateaki ao e aki kaurea wina n ai aron naba te tibu tetei ae aki tang, i ani bain te tia korea buraena, ao e aki kaurea naba wina. 

E karinanoaki, ao akea kamaiuana. Antai ae na taekina ana kariki? Ba e anaki maiuna mai aon te aba. 

E kangai te iunaki nakoni Biribo: “I a butiko, tuangai ba antai ae taekinaki iroun te burabeti, bon taekana i boni irouna ke taekan temanna?” Ao e kaure wina Biribo n taekina Iesu nakoina, ni moa man te koroboki anne. Ao ngke a tabe i nanoni kawaia, ao a roko n te tabo are iai te ran iai. Ao e taku te iunaki: “Aei te ran, tera tukau ni babetioaki?” Ao e tua ba e na tei te ka. Ao a uaia n ruo n te ran, ao e babetitoaki irouni Biribo. Ma ngke a aekaki man te ran ao e uotaki nako Biribo iroun Tamenin te Uea, ao e aki manga noria te iunaki, ao e wakina kawaina ma te kimareirei ae bati. Ao akea ba e roko Biribo i Etioto, ao toua nako kawaina, ma n tataekina te Euangkerio ni kawa ni kabane, n ua roko i Kaitareia. 

 

Te Taramo     66:8-9, 16-17, 20

Kaekana: Neboa te Atua, aonaba ni bane. 

Botanaomata, karaoiroa Atuara,

Katangi banami n neboia. Ba E karekei maiun tamneira,

E kawakini waera man te tibanako. K. 

Bane mai, ngkami aika kam maka te Atua,

N na kaongoraingkami ana makuri i bukiu: I weteia ni wiu, I neboia n neweu. K. 

E na karaoiroaki te Atua, Ba E aki rawa n au tataro

Ao E aki tautiai n ana tangira. K.  

Alleluia, alleluia. 

E a uti Kristo, ao E oniki bai ni kabane: E nanoangaia aomata nako. Alleluia.    

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ioane. 6: 44-51

E kangai Iesu nakoia I Iutaia: “Akea ae kona n nakoiu, ngkana E aki aitia te Tama are kanakoai: ao Ngai N na kautia n te kaitira ni bong. E koreaki ae kangai irouia burabeti: ‘A na bane n reireiaki iroun te Atua.’ Te aomata nako ae ongo ma ni karina ana reirei te Tama, ao e nakoiu. Bon akea ae a tia n nora te Tama, ba ti Teuare nako mairoun te Atua: ti Ngaia ae a tia n nora te Tama. I bon tuangingkami te koaua: ane kakoauaai, ao iai irouna te maiu ae aki toki. Bon te bwerena ae maiu Ngai. A kangi manna ami bakatibu n te rereua, ao a mate; ma ane kana te bwerena ae ruo mai karawa, ao e na aki mate. Boni Ngai te bwerena ae maiu ae ruo mai karawa: Ane kana te bwerena aei, ao e na maiu n aki toki. Te bwerena ae N na anga, boni irikou i bukin maiun aonaba.” 

 

Tibatiba: E a uti Kristo, ao E oniki bai ni kabane

Wiki 2 ni Bakate           Kanimabong.

Warekan aia Makuri Abotoro. 5: 34-42

E teirake temanna kain te Tanirim, ao e tua ba a na kaotinakoaki moa aomata akekei teutana te tai. Ao e taku nakoia kain te kabowi: “Mane aika Iteraera, karaua iangoia bat era ami baire nakoia uakanne. N tai aika nako aikai, ao e kaotai te aomata ae Teuta, are taku ba e kakanato ao e botiia aomata ake tao abubua ba raona. Ngke e kamatoaki teuare Teuta, ao a bane ni mae nako uake a irira, n akea nikiraia. I muina, n tain te koroara, ao e kaoti Iuta are te I Kariraia, are karekeai naba raona. Ngke e a mate, ao a kameaki nako naba uake a iria. Ma ngia ae I tuangingkami ngkai: tai tabe irouia aoamata aikai. Katikuia n aroia, ba ngkana te waki mairouia aomata aia waki, ao e na boni mauna i boni irouna; ma ngkana te koaua ba mairoun te Atua, ao kam matebuaka ni kamauna, ao kam kawa ni buaka iai nakon te Atua.” Ao e kariaiaki ana taeka. A manga weteaki Abotoro, a kataereaki, a katabuaki n taetae n arani Iesu, ao a kanakoaki. A kitana te Tanirim ma te kukurei, ngke a katauaki ni bainikiranaki i bukin arani Iesu. Ao a katoa bongi n reirei n te Temboro ao i nanon auti, ao a aki toki n taekina rongorongoni Iesu Kristo.

 Te Taramo     27: 1, 4, 13-14

Kaekana: I bia maeka n uman te Uea!

Bon te Uea buokau ma otau, antai ae N na makua?

Bon te Uea au nono ni kamaiu, antai ae N na maku irouna? K.

Iai te bai ae I butia te Uea, te bai ae I matennanoia.

I bia maeka n uman te Uea ni kabanea au tai ni maiu,

Ba N na nora ana akoi te Uea Ao N na miakina maneabana. K.

I ataia: N na nora ana akoi te Uea I abaia akana maiu.

Onimakina te Uea, keiaki, kamatoa nanom, Onimakina te Uea. K. 

Alleluia, alleluia.

E mangauit Kristo, ao E na aki manga mate; Akea riki makan te mate i aona. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ioane.  6: 1-15

E nako Iesu n ri aon namani Kariraia, ae naman Tiberiati. Ao e rimuina te koraki ae uanao, ba a nori kakai ake E karaoi nakoia aoraki. E ararakea te maunga Iesu, ao E tekateka ma ana reirei. E a kan ngkekei te Bakate ae aia Toa I Iutaia. E tabeki matana Iesu, ao E noriia te koraki ae moan te bati, ake a nakoina. Ao E taku nakoni Biribo: “Ti na karekea ia te bwrena ba ti na kaamarakeia?” E atonga anne ba E na kataia, ba Ngaia E ata ae E na karaoia. E taku Biribo nakoina: “E aki tau uabubua te tenari ba booni kanaia, a e na toa baia iai n ae ti teuana.” E taku temanna te reirei ae arana Anterea, are tarin Timoni Betero: “Boni iai temanna te ataei ikai, ae iai nimaua ana bwerena ni bare, ao uoman te ika, ma tera manena i bukin te koraki aika moan te maiti aikai?” E taku iesu nakoia: “Katekatekaia.” Ba e bati te uteute n te tabo arei. Ao a tekateka mane ake tao nimaua te nga. Ao E anai bwerena Iesu, ao E katituaraoi, ao E tibatibai nakoia, ao ai arona naba i bukin te ika, n ai aron tokin nanoia. Ao ngke a ngae, ao E taku nakoia ana reirei: “Rikoi nikiran amarake, ba a kawa ni bua.” Ao a kaoni baene ake tengauni ma uakora n taiani makoro ake nikirani bwerena ake nimaua. Ngke a nora te kakai are E karaoia, ao a taku aomata: “Ai boni Ngaia ni koaua te burabeti ae na roko i aon te aba.” Ma E ataia Iesu ba a nangi roko n anaia ba a na ka Uea. Ao E manga rabanako nakon te maunga, n ti Ngaia. 

           

Tibatiba: Iai te bai ae I butia te Uea, ba Nna maeka n umanana ae Tabu n aki totoki


 

Wiki 2 ni Bakate          Kauabong 

Warekan aia Makuri Abotoro.  4:32-37

Ti teuana nanoia ao ti teuana aia iango te koraki ake tan onimaki. Akea temanna are atonga ana bai ba oin ana bai, ma a uaia ni buobuoki aia bai ni kabane. A kaota kakoauani mangautini Iesu ae te Uea Abotoro ma te maka ae bati, ao a bati ni kakarineaki. Ma ngaia are akea temanna i bukoia ae kainnano ba uake iai abaia ke aia auti, ao a bane ni kaboi nako, ao a uoti rikaki booia ni kawenei i mataia Abotoro, ao a a tibatibaki nakoia nako n ai aroni kainnanoia. Iai tibun Rewi temanna ae arana Ioteba, ao e aranaki irouia Abotoro ba Barenaba (ae naona ‘te nati ni kabebete nano’). E nako mai Kuboro ngaia, ao iai abana. Ma ngaia are e kaboa nako abana, o e uota boona ni kaewenea i mataia Abotoro. 

Te Taramo 93: 1-2, 5

Kaekana: E tautaeka te Uea ae niraki n te mimitong.

E uea te Atua, E rabunaki n te mimitong, E niraki n te maka,

e bae nukana n te korakora. K.

Ko kamatoa aonaba, n akea ingina; e matoa am kaintokanuea mangkoa,

boni iai Ngkoe, te Uea ma rimoa. K.

Moan te koaua am babaire; Moan te raoiroi mwengam,

te Uea, n akea tokina. K.

 

Alleluia, alleluia.

Te tia kawakintibu ae raoiroi Ngai: I kinaia au tibu, ao a kinaai au tibu. Alleluia.

 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ioane. 3: 7-15

E kangai Iesu nakon Nikotemo: “Tai kuba ngkai I kangai: Kam riai ni bungiaki mai ieta. E wait e ang nako ike e kani wai nako iai; ko ongo banana, ma ko aki ataia ba e nako mai ia ao e nakea. Ai aron anba te aomata nako ae bugniaki n te Tamnei.” E taku Nikotemo “E na kanga ni konaki anne?” E kangai Iesu nakoina: “Te tia reirei ngkoe i buakoia Iteraera, ao ko aki ataia baikanne? I bon tuangko te koaua: ti taekini baika ti atai, ao ti kakoauai baika ti nori, ma kam aki kariaia ara kakoaua. Kam aki kakoauaai ngkana I taekini bain aon te aba, ao kam na kanga ni kakoauaai ngkana I taekini baini karawa? Akea ae a tia ni waerake nako karawa, ba ti Teuae ruo mai karawa, ae Natin te aomata ae mena i karawa. N ai aroni Mot ngke e tabeka te naeta n te rereua, ao ai aron naba Natin te aomata, E riai n tabekaki rake, ba e aonga n reke te maiu ae aki toki iroun ane kakoaua.”

 

Tibatiba: Ti teuana nanoia, ti teuana aia onimaki

Warekan aia Makuri Abotoro. 5: 17 – 26

E teirake teuare mataniwia berebitero ma uake raona ake a taua te katei n Tatukaio. A on nanoia n te bakatang, ao a tauia Abotoro, ao a karinia n te uma ni kaikain are bain aonteaba. Ma, ngke e a bong, ao e kauki mataroan te uma ni kaikain ana anera te Atua, ao e kaotinakoia Abotoro, ao e taku nakoia: “Nakon te Temboro, ao tai maku n tuangia te koraki bai ni kabane aika taekan te maiu.” A ira nanon te taeka anera, ao a rin n te Temboro n te karangaina, ao a moana aia reirei. Ngke e roko teuare mataniwia berebitero ma uake raona, ao a tewea te Tanirim, ae aia kabowi natini Iteraera ni kabanea, ao a nako ni weteaki Abotoro n te uma ni kaikain. Ma akea ngaia i maaia bureitiman ngke a roko n te uma ni kaikaina. ao a oki ma te taeka ae kangai: “E in te uma ni kaikain i maaira, ao a teiakinaki mataroa irouia tan tantani. Ma, ngke ti kaukia ao akea temanna i nanona.” Ngke a ongo te rongorongo anne mataniwin te Temboro ma mataniwia berebitero, ao a mino aia iango ao aki ata bukina. Ao akea ba e roko temanna te aomata, ao e taku nakoia: “Uake kam karinia n te auti ni kaikain, akana a tei n reireinia te koraki n te Temboro.” Ao e mananga mataniwin te Temboro ma ana aomata, ao a kaokia Abotoro, ma aki karawawataia ba makuria te koraki, ao a kawa ni karebanaki. 

Te Taramo  34: 2-9

Kaekana: E ongo te Uea n ana wewete te kainnano.

N na karaoiroa te Uea n tainako, N na neboia n aki toki.

E kakatonga tamneiu iroun te Uea.Ke a ongo akana kainnano,

Ao ke a kukurei. K.

Kam na raonai ni kamoamoa te Uea, Ti na uaia ni neboa arana.

I ukera te uea, ao E kaekaai, Ao E kamauna te maku mairou. K.

Tan nakoina, ao ko na ota, e na aki oti te mama ni matam.

E wewete te kananoanga, ao E ongo te uea, E kamaunai rawawatana nako. K.

E tantani ana anera te uea, i rarikia akana makua, ni kamaiuia.

Kataia, noria: ai akoi ra te Uea! E kabaia ane katanna irouna. K. 

Alleluia, alleluia.

A ongo banau au tibu: I kinaia, ao a irirai. Alleluia. 

Euangkerio

 

Warekan ana Euangkerio Ioane.3: 16 – 21.

E kangai Iesu nakon Nikotemo: “Koron tangiraia aomata iroun te Atua, ao E anga Natina ae ana Rikitemanna, ba e aonga n aki bua temanna i buakoia akana kakoaua, ma a na baina te maiu ae aki toki irouna. E aki kanakoa ana Rikitemanna te Atua ba E na kabuakaka aonteaba, ma E na kamaiua aonteaba. Ane kakoaua, ao e na aki kabuakakaki; ane aki kakoaua, ao e a tia ni kabuakakaki, ngkai e aki kakoaua aran Natin te Atua ae ana Rikitemanna. Ao aei bukini kabuakakana: e roko te ota i aon te aba, ao a tangira riki te ro aomata nakon te ota, ba a bubuaka aia makuri. Ba ane karaoa ae buakaka, ao e rib ate ota, ao e aki kania te ota, ba a rawa ni kaotaki ana makuri. Ma ane makuri i nanon te koaua, ao e nakon te ota, ba e aonga n oti ba a karaoaki ana makuri i nanon te Atua.”

 

Tibatiba: A ongo banau au tibu: I kinaia, ao a irirai. Alleluia.

Bakate           Kanimabong           

Warekan aia Makuri Abotoro. 4: 1 – 12

Ngke a tabe  n taetae Betero ma Ioane, ao a roko berebitero ma teuare mataniwin te Temboro ao Tatukaio. A maraki nanoia ngke a noriia ba a reireinia te koraki ma n taekina mangautia mate n taekani mangautini Iesu. A tauia ma ni kainia ni karokoa te ingabong, ba e a kaan te bong. Ma a maiti ake a onimaki i buakoia ake a ongora n aia taeka. Ao e reke iai te maiti tao nimanga tan onimaki, aika ti mane. N te bong are imuna, unimane ao tani koroboki, ma Arekantera, ao kain aia utu berebitero ni bane. Ba a kateia Abotoro i mataia, ao a titirakinia ni kangai: “Te maka ra ke te ara ra are kam karaoa anne iai, ngkami?” E kaekaia Betero ae kaonaki n te Tamnei ae Raoiroi, ao e kangai: “Mataniwin aonteaba ma unimane, ongora. Ti bukinai n te bong aei i bukin ara ibuobuoki nakon te aomata ae mamara, ao ti titirakinaki aroni kamaiuana. Kam na bane n ataia raoi, ngkami ma te koraki ni Iteraera ni bane, ba e kamaiuaki teuae tei i matami aei, n arani iesu Kristo ae te I Natareta, are kam tauria n te kaibangaki, ao are E kautia te Atua mai buakoia mate. Boni Ngaia te atibu ae kakiaki irouia tani kateitei, ae riki ba bouan te maninganinga. Ba akea te ara riki teuana i ani karawa ae a anganaki aomata, ae ti a na kamaiuaki iai.” 

Te Taramo 118: 1-2, 4, 22-27

Kaekana: E riki ba Bouan te maninganinga te atibu are kakiaki.

Katituaraoa te Uea, ba E akoi, Akea tokin ana tangira

Ke e kangai Iteraera: Akea tokin ana tangira.

Ke a kangai akana maka te Uea: Akea tokin ana tangira. K.

E riki ba bouan te maninganinga, te atibu are kakiaki irouia tani kateitei.

Bon anne ana makuri te Uea; E kamimi i matara.

Aei te bong ae E karaoia te Uea: Ti kukurei ma ni kabaia iai. K.

Te Uea, anga te kamaiu; te Uea anga te tokanikai.

E na karaoiroaki n aran te Uea, Teuare nakomai.

Ti karoiroingkami man uman te Uea; E kaotaira te Uea ae Atuara. K. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ioane. 21: 1-14

E a manga kaoti Iesu nakoia ana reirei i rarikin naman Tiberiati, n te aro aei. A botaki Timoni Betero, ao Toma ae arana teuana te Bwebwee, ao Natanaera, ao uake natin Tebetaio ma reirei riki uoman. E taku Timoni Betero nakoia: “N na nako n akawa.” Ao e kangai nakoia: “Ti a iriko naba ngaira.” Ao a nako, ao a toka n te boti, ma akea konaia n te bong arei. Ngke e a karangaina, ao E kaoti Iesu i eta, ma a aki kina uake ana reirei. E taku nakoia: “Ataei, iai konami?” Ao a kangai: “Akea.” E taku nakoina: “Kabaka te karauna i angatain te boti, ao a na reke konami.” A kabaka aia karauna, ao a aki kona ni katikia i bukini maitin te ika. E taku te reirei are E tatangiria Iesu nakoni Betero: “Bon te Uea.” Ngke e ongo Betero ba te Uea, ao e kabaea nukana (ba akea karabana), ao e ewe nako i nanon te nama. Ao a roko reirei ake tabeman ma aia boti, ao a katika aia karaun ma kanoana, ao tao ti tebubuta te iati raroaia ma eta. Ngke a roko i eta, ao a nora te ai ma te ika ae tinimaki, ao te bwerena, E taku Iesu nakoia: “Uoti mai konami tabeman aika tiba reke.” E toka n te boti Timoni Betero ao e katika rake te karaun are kebo n te ika ae ababaki, ae maitina tebubua nimangauni ma teniman, ao e aki uruaki naba iai te karaun. E taku Iesu nakoina: “Nakomai, amarake.” Ao e bane ni makinna n titirakinna ni kangai: “Antai Ngkoe?” ba a ataia ba bon te Uea. E kaniia Iesu, ao E ana te bwerena, ao E angania ma te ika. Ai ngaia anne katenuani kaotini Iesu nakoia ana reirei i muin utina mai buakoia mate.

 

Tibatiba: E riki ba Bouan te maninganinga te atibu are kakiaki