Wiki  21           Kaabong 

Warekan ana moa n Reta Bauro nakoia I Korinto.  1: 1-9   

Ngai Bauro, ae I weteaki iroun te Atua ba ana Abotoro Iesu Kristo, ao Totetene ae tarira: nakon ana Ekaretia are I Korinto, nakoia akana tia ni karaoiroaki i nanoni Kristo Iesu, aika weteaki ba ana aomata te Atua, i buakoia ni kabaneia akana manewea aran ara Uea ae Iesu Kristo ae aia uea ma ngaira. Te akoaki ma te raoi nakoimi mairoun te Atua ae Tamara ao mairoun te Uea ae Iesu Kristo.

I aki toki ni katituaraoa te Atua i bukin ana akoi ni bane nakoimi i nanoni Kristo Iesu. Kam anganaki, i nanona, te kaubai ni kabane, ae kaubain te reirei ma te ataibai. Ba e a teimatoa iroumi kakoauani Kristo. Ao bon akea te karea n tamnei ae kam na kainnano iai, ba kam kariaria kaotin ara Uea ae Iesu Kristo. E na kateimatoaingkami n ua te toki, ao e na akea bukinami n ana bong ara Uea ae Iesu Kristo.

Ba E kakaonimaki te Atua, are weteingkami ba kam na botaki ma Natina ae ara Uea ae Iesu Kristo. 

Te Taramo  145: 2-7

Kaekana: N na neboa aram, te Uea, n aki toki.

N na karaoiroiko ni katoa bong, N na neboa aram n aki toki.

E kakanato te Uea, e riai neboana, Akea baireani kakanatona.  K

E na kamoamoai am makuri te roro nakon te roro, a na taekin am makuri kamimi,

a na karakina raneaneani mimitongim, a na katanoatai am makuri aika kakanato.    K

A na taekin am makuri aika kakamaku, a na kaota taekani kakanatom,

A na kauringa am akoi ae ababaki.E na kamoamoaki am raoiroi. K 

Alleluia, alleluia.

Kaurei matau, te Uea, ao N na nori kamimi, Aika muin am tua. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio…24: 42-51

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Tantani, ba kam aki ata te bong ae E na roko iai ami Uea. Kam na ataia: Ngke arona ba e ata ana tai te tia ira n roko mataniwin te auti, ao e na tantani ao e na aki kariaia ba e na ewaraki on ana auti. Ai aromi naba, ngkami: kam na tauraoi, ba E na roko natin te aomata n te tai ae ka maki iangoia.

Ba antai te tabonibai ae kakaonimaki ma ni iangoraoi are e kateia te toka ba mataniwia kain ana auti, ae na angania kanaia n te tai ae riai? E kabaia te tabonibai anne ngkana e noria ana toka n rokona ba e tabe n ana makuri. I tuangingkami te koaua: e na kateia ba mataniwin ana bai ni kabana. Ma ngkana e buakaka te tabonibai anne ma ni kangai I nanona: E baenikai au toka n roko’ ao ngkana e oroia raona ma e amarake ma ni moi ma tani manging, ao e na roko ana toka te tabonibai anne n te bong ae e aki kataningaia iai ao n te tai ae e aki ataia; e na kanakoa, ao e na karekea tibangana ae tibangaia tani kewea te aba i buakon te tang ma te kangenge wi.”                                                                   

_________________________________________________ 

Tibatiba: N na neboa aram, te Uea, n aki toki

Tariu am maneu ti bon riai ni karekea te kibu are I rineia n te bong aio ba ara korati are ti na aneneneia ni katoa bong. Eng, bon aio te tataro ae moan te kakawaki are ti riai ni bainna inanon maiura n tai nako ae botau ma ana kantaninga te Atua. Ba aron naba aio ae e a tia ni kaotaki ba tamnein ao kabarabaran te Abanuea ae Karawa ba n te Kawa arei ao akea riki te bai ae karaoaki ba bon ti neneboan ao taromaurian te Atua. E bon reitaki naba aio inanon te tataro ae te korona are bon taekan te moromoro teuana are tomai moromoro ake kaka tebuina inanon moromoro te korona are nimabui. Te tataro are anaaki n te moromoron aio are tomai moromoro ake kaka tebuina bon te tataro are “E na neboaki te Tama, te Nati ao te Tamnei ae Raoiroi”. Are nanona ngkanne ba ti reireinaki n te korona ba inanon iteran maiura aika kakakokoro ake a kaotaki man te miterio ni kimareirei, ota, maraki ao mimitong ba ti na riai n teimatoa n neboa te Uea n ara tataro are “E na neaboki te Tama…”

Ma ko a tia ni karaua ni iangoia ba e aera ngkai ti riai n neboa te Atua n tai nako? Eng, boni ibukina ba e bon onrake n te raoiroi ao e kororaoi n te tamaroa re Atua ngkai bon aio Anuan ao kabarabaran te Atua. Ti bon riai naba n neboa te Atua ibukin ana makuri aika kamimi ao ana nanoanga ma ana tangira ae kororaoi ao e aki kona ni bibitaki nakoira ngaira ana botan aoamata ao ana karikibai.

Ao tera arora n neboa te Atua ae ti riai ni karaoia? Eng tariu ao maneu i bon irou ngai ao I taku ba bon Nanon te Atua ba ti riai n neboia tiaki ti n tataro ma ara taromauri, ma ae kakawaki riki bon ara makuri aika raraoi ake a na kaota ana tangira ao ana nanoanga nakoia aomata. Eng  ti riai n neboa te Atua ni karaoan makuri n tangira nakoia kainnano ma ake a taonaki n te  rawawata ma te kananonga. Ao te bai ae kakawaki riki bon karaoan aio n tai nako.

 

Wiki  21         Kauabong 

Warekan ana moa n Reta Bauro nakoia I Tetaronike..    2: 1-3, 14-17 

Ti bubutingkami, tari, i bukin taekan rokon ara Uea ae Iesu Kristo, ngkana e nakomai ni botira i rarikina. Tai kuri ni kakiriwei nanomi, ao tai tabeianga n taian taetae ni burabeti ma karaki ke reta, aika aongkoa mairoura, aika kam na riki n taku iai ba e nangi roko naba ana bong te Uea. Ke e tai mamanai ngkami temanna n te bai teuana. E weteingkami te Atua n ara Euangkerio, ba e aonga n reke iroumi mimitongin ara Uea ae Iesu Kristo. Ma ngaia ae teimatoa, tari, tau taian reirei aika ti anganingkami n ara taeka ke ara reta. Ke E kabebetei nanomi ara Uea ae Iesu Kristo ao te Atua ae Tamara, are tangirira ma n anganira, n am akoi, te rau n nano n aki toki ma te kantaninga ae raoiroi; ao ke E kamatoai nanomi n te makuri ma te taeka nako ae raoiroi.                                                                     

Te Taramo 96: 10-13

Kaekana: E nakomai te Uea ni motika taekan aonaba.

Kangai nakoia botanaomata; E tautaeka te Uea, E kateimatoa aonaba ba e na aki ing.

E na motiki taekaia botanaomata n te eti.    K

Ke e kabaia karawa, ke e kimareirei aonaba, Ke e rurunga marawa ma kanoana,

Ke e kukurei te aba ma bain aona, Ke e takarua ni kukurei arokani buakonikai

I matan te Uea, ba E nakomai, E nakomai ni motika taekan aonaba.  K

E na motika taekan aonaba n te eti, ao taekaia botanaomata n te koaua.. K 

Alleluia, alleluia.

Ngkana ko ongo banana n te bong aei, ao tai kamatoai nanomi. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio…23: 23-26 

E kangai Iesu: “Kam na maraia, ngkami tani koroboki ma Baritaio aika tani kewea te aba! Kam anga kabuian ami bai (aika uarereke, n ai aron te minte, te aneto ao te kumin, ao kam kaki kanoan te tua aika moan te kakawaki, aika te eti, te nanoanga ao te nanoraoi: a riai ni kawakinaki moa baikai, n aki kakiaki akekei. Tani kairiri aika kam mataki! Kam tabe n raumea te maninnara, ao kam onga te kamero! Kam na maraia, ngkami tani koroboki ma Baritaio aika tani kewea te aba! Kam kaitiaka tinanikun te mangko ma te raurau, ao a on nanoia n te babakanikawai ma te buakaka! Te Baritaio ae Ko mataki, Kaitiaka moa anon te mangko ma te raurau, ba a aonga ni itiaki tinanikuia naba.”   

_____________________________________________________________________                                                  

Tibatiba: Ngkana ko ongo banana n te bong aei, ao tai kamatoai nanomi

Tariu ao maneu ti kauringaki n te taramo n te bong aio ba ti riai ni kamaraui nanora n tai nako riki ngkana ti ongo banana te Atua n te bong aio. Ba tera banana te Uea ae kan tuangira n te bong aio? Eng, n taai nako ao e weteira Iesu nakon te rairannano ba ti na tan nakoina ao ni butia ba E na kabarai ara bure ao E na nanoangaira ba ti kananoanga. E bon riai iroura ba ti na butia te Atua te wanawana n ataia ba e kakawaki te tauraoi n tai nako ngkai ti bon aki ata kanoan te ingabong riki ngkana E anai maiura te Atua n aron ana bababire. Ba te wanawana ni koaua bon kabanean korakora ni maiura aio ni kaikoi bain te maiu ae na  roko ao n aki kataua ba bain te aonnaba aio ae mamauna e na kabua mairoura reken te maiu ae akea tokina.

Ba ngkana a toki maiura n te aonnaba aio ao a na motikaki taekara man muin ara kekeiaki inanon maiura. Eng bon arora ni maiu n te tai aio ae a na motikaki iai taekara nakon te kabaia ae akea tokina i Karawa ke nakon te mate ao te kabuakakaki ae akea tokina i moone.

Tariu ao maneu tin a kauki ao ni kamaraui nanora n ongo ana wewete te Atua nakon te rairannano n te bong aio ao ti na teirake naba n te bong aio n okira te Atua ao ni butia ba E na kabarai ara bure. Ti na aki kamatoai nanora ngkana ti ongo banana ba ti aonga n tauraoi ngkana a roko weteara ni kaeka ma te ingainga ao n tairaoi n rin i Ierutarem ae Bou are a na bon akea iai te tang ma te te maraki ao a na akea naba iai roon te bong ba ai bon te ota n tai nako ngkai bon raora te Tibu te Tei ae Iesu Kristo ae  te Tia kamaiua aonnaba.

 

Wiki  20           Kanimabong           

Warekan ana Boki te burabeti ae Etekiera..  37: 1-4

E toka bain te Uea i aou, ao E kairai tamnein te Uea, ao E katukai i nukan te marua teuana ae oni n taian ri. E kairai ri buakoia ni itera nako, Moan te maiti taian ri i aon tanon te marua, ao a mauteretere. E taku nakoiu: “Te nati n aomata, a na maiu taian ri aikai?” Ao I kangai: “Te Uea, ko bon ataia, Ngkoe.” Ao E taku nakoiu: “Taetae ni burabeti i aon ri aikai ni kangai: Ri aika kam mauteretere, ongora n ana taeka te Uea. E kangai ana taeka te Uea nakon ri aikai: Ae N nang karina tamnei inanomi, ao kam na maiu. N na katiki ia i aomi, N na karika te iriko i aomi, N na takina te kun i aomi, ao N na anganingkami te tamnei, ao kam na maiu, ao kam na ataai ba te Uea Ngai.” Ao I taetae ni burabeti n ai aron are I tuangaki. Ao Ngke I taetae ni burabeti, ao iai te karongoa ma te ruru, ao a kaitibo ri, teiana ma raona; I tarai, ao a tiki ia, ao a riki irikoia, ao e aroraki te kun i aoia, ma akea te tamnei i nanoia. Ao E taku te Uea nakoiu: “Taetae ni burabeti nakon te tamnei, taetae ni burabeti, te nati n aomata. Kangai nakon te tamnei: Nakomai, te tamnei, man anga aika aua, ukiia mate aikai, ba a aonga ni maiu.” Ao I taetae ni burabeti n ai aron are I tuangaki, ao e rin te tamnei i nanoia, ao a manga maiu, ao a teirake i aoni waeia: bon te koraki ae ababaki ae uanao.

Ao E kangai te Uea nakoiu: “Te nati n aomata, ri aikai, bon te utu ae Iteraera ni kabanea, ao a kangai: ‘A mauteretere rira, a bua ara kantaninga, bon akea riki arora.’ Ma ngaia ae ko na taetae ni burabeti. Kangai nakoia: Aikai ana taeka te Uea: I kauki ruami, N nang aekingkami man ruami, ngkami au botanaomata, ao N na kaokingkami nakon abani Iteraera. Ao kam na ataai ba te Uea Ngai, ngkana I kauki ruami ma n aekingkami main anon ruami, ngkami au botanaomamta. Ao N na karina au tamnei i nanomi, ao kam na maiu, ao N na kamaekaingkami i aon abami, ao kam na ataai, Ngai te Uea, ba I a tia n taetae ao I kakoroa bukina.”

                                                                     

 Te Taramo  107:2-9

Kaekana: Katituaraoa te Uea, ba akea tokin ana tangira. 

Ke a kangai uake a kamaiuaki iroun te Uea, Ake a kamaiuaki mairouia tani karawawata,

Ba E botiia mai buakoia botanaomata, mai mainiku ma maeao, meang ma maiaki.   K

A tiotio nako n te rereua ae mate, n aki reke kawain te kawa ae maekanaki.

A baki ma ni kanimoi, a ainako tamneia i nanoia.   K

A wetea te Uea n rawawataia, ao E kamaiuia mani kainanoia,

E kairiia n te kawai ae eti, nakon te kawa ae a na maeka iai.  K

Ke a neboa te Uea n ana tangira, n ana makuri aika kamimi i bukia aomata.

Ba E kamooa te tamnei ae taka, ao E katoka nanon ane baki.   K 

Alleluia, alleluia

Te Uea, e kamaiua nanou am taeka,  e kaotai matau am reirei. Alleluia.

 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mataio..22: 34-40

E titirakina Iesu temanna i buakoia Baritaio ni kangai: “Tera te tua ae kakanato riki i buakon tua?” E kaeka Iesu ni kangai: “Ko na tangira te Uea ae Atuam ma nanom ni kabanea, ma tamneim ni kabanea, ma am iango ni kabanea. Titebo naba kakanaton te kauoua n tua ae kangai: Ko na tangira raom n ai aron tangiram i bon iroum. E bane te Tua ma burabeti i nanon tua akana uoua akanne.”

 

Tibatiba: Katituaraoa te Uea, ba akea tokin ana tangira

Wiki  21           Moanibong 

Warekan ana moa n Reta Bauro nakoia I Tetaronike.     1: 1-5, 11-12 

Bauro, Tiriwano ao Timoteo nakon te Ekaretia are I Tetaronike, are i nanon te Atua ae Tamara ao i nanon ara Uea ae Iesu Kristo. Te akoaki ma te raoi nakoimi mairoun te Atua te Tama ao mairoun te Uea ae Iesu Kristo.

Ti bae ni katituaraoia te Atua n tai nako i bukimi, tari; ao e bon riai anne ngkai e bati n rikirake ami onimaki, ao e rikirake naba te itangitangiri iroumi ni bane. Ma ngaia ae ti kamoamoaira n aromi i matan nako ana Ekaretia te Atua, i bukin nanomakami ma ami onimaki i buakon te bainikirinaki ma te rawawata ae kam taonaki iai. E oti iai etin maraki i bukina. Ti aki toki n tataro i bukimi, ba E aonga ni buokingkami te Atua ma makana ni kakoroi bukin nanomi ni kani karaoa ae raoiroi, ao bukin ana makuri te onimaki iroumi. E na neboaki iai aran ara Uea ae Iesu Kristo. 

Te Taramo  Tua Kaua 96: 1-5

Kaekana: Kaongoia botanaomata ana makuri aika kamimi.

Anenea te Uea n te Kuna ae bou, Anenea te Uea aonaba ni bane?

Anenea te Uea, neboa arana.  K

Taekina ana kamaiu ni katoa bong, Kaota mimitongina i buakoia botanaomata,

ma ana kamimi n aba nako. K

E kakanato te Uea, e riai neboana. E kakamaku i aoia atua nako;

Bon te akea atuaia botanaomata. K

Alleluia, alleluia.

Te Uea, reireiai kawaiu, kairai n te kawai ae eti. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio…23:13-22

E taetae Iesu nakoia aomata ao nakoia ana reirei ni kangai: “Kam na maraia, ngkami tani koroboki ma Baritaio, aika tani kewea te aba ba kam kaina te Abanuea ae karawa nakoia aomata! Kam bon aki rin ngkami ao kam tukiia akana kan rin! Kam na maraia, ngkami tani koroboki ma Baritaio aika tani kewea te aba! Kam kabuta marawa ma aonaba ba kam na raira nanon temanna te aomata, ao ngkana e a reke, ao kam karaoia ba kaini Kenna, ae uoua te tai buakakana riki nakoimi. Kam na maraia, ngkami tani kairiri aika kam mataki, aika kam kangai: ‘Ane taetae n tuea n Temboro, ao akea baena; ma ane tuea ni kooran te Temboro, ao e bae iai.’ Te koraki ni baba ma ni mataki! Tera ae kakanato riki, te koora ke te Temboro ae katabua te Koora? Kam kangai naba: ‘Ane tuea n te baonikarea, ao akea baena; ma ane tuea n te karea ane i aona, ao e bae iai.’ Te Koraki ni mataki! Tera ae kakanato riki, te karea ke te baonikarea, ae katabua te karea? Ane tuea n te baonikarea, ao e tuea n te baonikarea ao ni baika i aona ni kabana. Ane tuea n te Temboro, ao e tuea n te Temboro ao iroun Teuare maeka iai; ane tuea ni karawa, ao e tuea n ana kaintokanuea te Atua ao iroun Teuare tekateka i aona.

_______________________________________________ 

Tibatiba: Reita nako kabutan te Rongorongo ae Raoiroi

Tariu ao maneu, ti kauringaki nte taramo nte bong aio bati riai ni kakaongoia te botanaomata Ana kamimi te Atua tiaki ti ibukin kamoamoakin te Atua ma bon ibukin kamaiuara. Ba ti na bane ni kamaiuki ngkana ti kakoaua Iesu ba boni Ngaia Natin te Atua ao ti na riai n tatakaruaea ana kamaiu nakoia te botanaomata. Bon Nanon te Atua ba a na bane ni kamaiuaki aomata nako ngkana a karika Iesu ba aia Uea ma Atuaoa ao ngkana a kaburei maiuia ba a na kakaraoa Nanona n tai nako. E bon riai ngkannne ba ti na aki toki ni kakaota Iesu n arora n taetae ao n ara makuri n te aro are ti na reke ba rabatan te rongorongo ae raoiroi nakoia aomata. Ti riai ni maiu inanon te koaua n te aro are e na titebo te bai ae ti taekinna ma te bai ae ti karaoia. Ngkana ti aki karaoa aio ao nanona ngkanne ba ti bon maiu inanon te kewe n ai aroia te koraki ake a kamaraiaki iroun Iesu te ewangkerio n te bong aio. Ngkana ti aki kaota Iesu ni maiura ao nanona ngkanne ba ti bon kaota teuare buakaka inanon maiura. Are nanona ngkanne ba ti kaota bannan te riaboro nakoia aomata ao tiaki Iesu. Ngkana ti karaoa aio ao ngkanne ba ti bon kairia aomata nakon te bure ao te mate ao ngkanne ti na bon bukintaeka irouia ibukin kairakia nakon te mate. Tariu ao maneu ti na butia te Atua ba E na kawakinira man te kabuakakaki ao te kamaraiaki are ti ongo taekana n te ewangkerio n te bong aio. Ke buokira te Atua ba ti na riki ba taan kakaota te rongorongo ae raoiroi ao tan kairia aomata nakon te kamaiuaki ae akea tokina. Ao ibukin aio ti na ti na bon karekea naba ngaira kaniwangara ae moan te kakannato ae te rin n te Abanuea ae Karawa.

Wiki  20           Kaabong 

Warekan ana Boki te Burabeti ae Etekiera  36: 23-28   

E roko irou ana taeka te Uea ae kangai: N na kaota tabun arau ae kakanato, ae kam bainataeia i buakoia botanaomata, ba kam bainataeia i buakoia. Ao a na ataai botanaomata ba te Uea Ngai, ba N na kaota arou n tabu i mataia, i bukimi. Ao N na anaingkami mai buakoia botanaomata nako, N na botingkami man aba nako ianena, ao N na kaokingkami nakon abami. N na kabaroa te ran ae itiaki i aomi, ao kam na tebokaki. N na kaitiakingkami mani barekami nako ma ami bouananti nako. N na anganingkami te nano ae bou, N na karina iroumi te tamnei ae bou. N na kanakoa mairoumi te nano ae te atibu, ao N na anganingkami te nano ae marau, N na karina tamneiu i nanomi: ao kam na kakaonimaki iai. Kam na maekana te aba are I kaburea nakoia ami bakatibu. Kam n ariki ba au botanaomata, ao N n ariki Ngai ba Atuami. 

Te Taramo  51:12-15, 18-19

Kaekana: N na tebokingkami n te ran ae itiaki. 

Atuau, karika nanou ae itiaki, Karina irou te iango ae matoa,

tai kararoaai ma matam, tai ana maiirou tamneim ae raoiroi  K

Kaoka nakoiu kabaiau ni kamaiuaki, Kamatoa irou te nanomaka;

N na reireia tani bure am kawai, ao a na okiriko akana buakaka.    K

Ko aki kukurei n te angakarea, Ko rawa n te karea ni kabuokaki.

Au karea ngai, te nano ae uruaki, Ko aki rawa nakon te nano ae uruaki, ae raraoma. K 

Alleluia, alleluia.

Taetae, te Uea, ba e ongora am toro: A mena iroum taekan te maiu ae aki toki. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio..22: 1-14

E kangai Iesu nakoia mataniwia berebitero ma unimanen aonteaba: “Te Abanuea ae karawa, ai aron te botaki ni mare are e karaoia temanna te uea i bukin natina te mane. E kanakoia ana tabonibai ba a na weteia tani kaoaki. Ma a rawa n roko. E manga kanakoia ana tabonibai riki tabeman ma te taeka ae kangai: ‘Tuangia ake a kaoaki ba e tauraoi te amarake: a tiringaki au kao ma au man aika marikarika; nakomai nakon te amarake.’ Ma a aki muti iai, ao a nako, temanna nakon ana bobai, temanna nakon ana ribana, ao ake nikiraia, a tauia ana tabonibai te uea ni kamateia. E a un te uea, ao e kanakoia ana tia buaka ni kamateia tan tiritiri akekei ma ni kabuoka aia kawa. Ao e manga kangai nakoia ana tabonibai: ‘E tauraoi te amarake ni mare, ma e aki tau aroia ake a kaoaki. Ma ngaia ae kam na nako tutani kawai, ao weteia nako akana kam bo ma ngaia.’ Ao a nako tabonibai akekei n tou kawai nako, ao a botiia ake a bo ma ngaia, aikai raoiroi ma aika buakaka. Ao e kebo te auti irouia tan roko. Ao e rin naba te uea ba e na noriia tan amarake, ao e nora temanna te aomata ba e aki kunnikaia n te kunnikai ni mare, Ao e taku nakoina: ‘Raou, ko kanga n rin ikai n akea am kunnikai ni mare?’ Ao ngaia e aki ngongo. E taku te uea nakoia ana tabonibai: ‘Kabaei baina ma waena, ao tewenakoa n te ro  are i ao i buakon te tang ma te kangenge wi.’ Ba a maiti akana weteaki, ma a karako akana rineaki.”  

___________________________________________________

Tibatiba: Ana kakao te Uea nakoira ba ti na bane ni kamaiuaki

Tariu ao maneu ko a ataia ae E rangi tangiriko te Uea ao E bane nanona iroum ba ko rangi ni kakawaki Irouna? Eng ngkana ko tuai man ataia ao ko a manga kauringaki n te bong aio aron Nanon te Uea ibukim ao ibukin n aron ana kakao nakoira ba ti na kawara ana baka n amarake ibukin ana mare Natina.Aio bon aron te Atua nakoira ni katoa bong ba ti na kaea ana baka n marake i Karawa. Ngkai E babane nanona iroura n tai nako ao E tangira ba ti na roko ni maeka i rarikina i Karawa ba ti aonga ni katonga ana baka n amarake ni kukurei. Ma e koaua ba iai baika a kakawaki ba ti na karaoi ba ti aonga ni kona n roko n ana baka n amarake.

Te moani bai bon te kona n ongo ana kakao nakoira ao ni kaeka. Ti riai n aki nanououa n ana kantaninga te Uea ae moan te kakannato ibukira ba ti na kabaia ao ni kukurei ma Ngaia n aki totoki. Ti na kainaomataira mani baai aika a na katabetabeira ba ti na aki ongo ana wewete te Atua. Te kauoua ni bai ae kakawaki bon te tauraoi ni biti maiura ba ti na maiuna te raoiroi ao te itiaki n aron ana kanataninga te Atua. N te taramo n te bong aio ao ti kauringaki iroun te Uea ba “E na tebokira n te ran ae itiaki”. Eng, ngkana ti nakon te Uea ao ni maeka ma Ngaia ao ti na bon onikaki ba E na tebokira ao n anganira te nano ae bou ae maraurau ao E na karikira ba aomata aika bou iroun Tamneia ae Raoiroi. Te kateniua ni bai ae kakawaki ba a riai n reke baira ke ara kunikai aika tau ibukin kaean ana baka n amarake te Uea ba ngkana ti aki katoka iaora te kunikai ae tangiraki ao ti na bon kaotinakoaki ao ti na tewenakoaki n te ai ni moone ike e boo iai te tang ao te kangenge wi.

Tariu ao maneu teiraki ao katauraoiko n te bong ao kaeka ana kakao te Atua nakon ana botaki n maarake ngkai E rangi n tangiriko ao E babane Nanona iroum. Katoka oneam ae mainaina ao tauraoi n rin inanon te botaki ae mimitong i Karawa.