Karemo Wiki  5          Katenibong.

Warekan ana Boki te burabeti ae Taniera.  3: 14-20, 24-25, 28

E taku te uea ae Nebukaneta nakoia Tiateraka, Metiaa ao Abeteneko: “E koaua ba kam aki toro irouia atuau, ao kam aki taromauria te tamnei ae te koora are I kateia? Kam tauraoi ni katorobubua ma n taromauria te tamnei ae I karaoia ngkana kam ongo tangin te konete, te kaibaba, te abi, te takebati, te raera, te taretima ma aekani bai ni katangitang nako? Ngkana kam rawa n taromauria, ao kam na tewenakoaki, n te tai naba anne, I nanon te ai ae uramaka. Ao antai te Atua ae na kamaiu ngkami mai nanoni baiu?” A kaeka te uea ae Nebukaneta uake Titeraka, Metiaka ao Abeteneko ni kangai: “Ti aki bae ni kaboa am titiraki anne. Ngkana e kona ni kamaiuira mai nanon te ai ae uramaki ao mai nanoni bain te Atua ae ti toro irouna, ao E na kamaiura. Ma ngkana tao E aki, ao ko na ataia, te uea, ba ti na aki toro iroun atuam, ao ti na aki taromauria te tamnei ae te koora are ko kateia.” Ngke e ongo anne te uea ae Nebukaneta, ao e koro unna, ao e onikaki moana i mataia Tiateraka, Metiaka ao ABeteneko ma n tewenakoia I nanon te ai ae uramaka. E kuba nako te uea ae Nebukaneta, ao e teirake, ao e titirakinia raona ni kangai: “Tiaki a boni kabaekai aomata akana teniman akanne ma n tewenakoaki inanon te ai?” Ao a taku: “Bon te koaua, te Uea.” Ao e kangai te uea; Ma I noriia aomata aika aman ngkai aika bon aoria n nakonako i nanon te ai, n akea kainnanoia, ao te kaaman, ai aron ae taran natia atua.” Ao e kangai Nebukaneta: “E na karaoiroaki Atuaia Tiateraka, Metiaka ao Abeteneko, ngkai E kanakoa ana anera ba e na kamaiuia ana tabonibai ake a onimakinna, ao a riaon ana tua te uea, ma n anga rabataia ba a na aki toro iroun te atua temanna, ke n taromauri temanna ae tiaki Atuaia. “ 

Te Taramo Taniera 3: 52-56

Kaekana: Ko na neboaki n aki toki, Atuaia ara Bakatibu.

Ko karaoiroaki, te Uea ae Atuaia ara bakatibu;

Ko na neboaki, ma ni kamoamoaki n aki toki.

E na karaoiroaki aram ae kakanato.

Ko na neboaki, ma ni kamoamoan aki toki. K.

Ko karaoiroaki, n umani mimitongim.

Ko na neboaki, ma ni kamoamoaki n aki toki. K.

Ko karaoiroaki, i aoni kaitokan Ueam.

Ko na neboaki, ma ni kamoamoaki n aki toki. K.

Ko karaoiroaki, Ngkoe ae Ko nora nanomi marawa.

Ko na neboaki, ma ni kamoamoaki n aki toki. K.

Ko karaoiroaki i eta i karawa. Ko neboaki

ma ni kamoamoaki n aki toki. K. 

Imain te Euangkerio

Aei te tai ae angaraoi, aei te bong ni kamaiu. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio.8: 31-42

E kangai Iesu nakoia I Iutaia ake a kakoauaa:

“Ngkana kam maeka n au taeka, ao bon au reirei ni koaua ngkami, ao kam na ata te koaua, ao e na kainaomatai ngkami te koaua.”

 A kaeka ni kangai: “Bon ana kariki Aberaam ngaira, ao ti tuai n toronaki iroun temanna. Ko kanga n taku ba ti na kainaomataki?” E kaekaia Iesu ni kangai:

“I bon tuangingkami ae kaoua, te aomata nako ae bure, ao bon te toro. Ao te toro, e aki maeka raoi i nanon te auti, bon te nati ae maeka raoi iai. Ma ngaia ae ngkana E kainaomatai ngkami te Nati, ao kam na inaomata ni koaua. I bon atai ngkami ba ana kariki Aberaam, ma kam kani kamateai ba e aki mena au taeka i nanomi. I taekina ae I noria iroun Tamau, ao ngkami kam karaoa are kam noria iroun tamami.”

A taku nakoina: “Tamara, bon Aberaam.” E kangai Iesu nakoia:

“Ngke arona ba natin Aberaam ngkami, ao kam na karaoa are e karaoia Aberaam. Ma kam kani kamateai, Ngai ae I tuangi ngkami te koaua are I ongo iroun te Atua. E aki karaoa anne Aberaam. Ngkami, kam karaoa are e karaoia tamami.” A kangai nakoina: “Ti aki bungiaki n te wenenibure; ti temanna Tamara ba te Atua.” E taku Iesu nakoia:

“Ngkana arona ba te Atua Tamami, ao kam na tangirai, ba I nako mairoun te Atua, ao E kanakoai; I aki nakomai n oin nanou, ma boni Ngaia are kanakoai.”            

Tibatiba: Ke kamaiura Te Koaua

Tariu ao maneu ngkai ti nang roko n tokin te karemo ao ti bon riai ni kamatoai nanora ba ti na aki mwane iroun te tia kamwane ao te tia kamarua are bon rutibero. Inanon kororaoin ana Berita n Akoi te Atua te Tama ao E kanakoa Natina ae te Rikitemanna te Atua ba e na uota te kamaiuaki nakoia aikana butimaeia mani kakoaua. Ngkai e nako Iesu mairoun te Tama ae te koaua ao nanona ngkanne ba Iesu bon Rabatan te koaua. E roko Iesu ba E na kainaomataira man rotongitongin te bure are e na kamaenakoira ma te Atua. Ao ngkana ti karina buakakan te bure inanon rabatara ao ti na bon karekea te mate ae akea tokina. Ma a na bon akea te bai ae ti kona ni kamaenakoaki iai ma te Atua ngkana arona ba ti maiu inanon te koaua ao ti babaina te koaua.

Inanon tain te karemo aio ao tia n airi ma Iesu inanon te rereua ao e ngae ngkana ti kaitibo ma taian kariri ao ti na bon aki kona ni mane ngkai bon Iesu ae na buokira ao ni kawakinira ngkana ti onimakinna. Ngkana ti a tia ni kakaonimaki inanon ara motinnano inanon te karemo ao ti riai n ataia ba e na bon kabanea riki korakorana te riaboro ba e aonga n tokanikai iaora. Ngaia are bon kakawaki iroura n te tai aio ba ti na kamatoaira ba muina a na matebuaka ara kekeiaki ao ti na kabanea ngaren ak kukurein tatan n ana tokanikai ao te rekenikai ae na reke nakoira.

 

Karemo Wiki  5          Moanibong

Warekan ana Boki te burabeti ae Itaia.  13: 1-9, 15-17, 19-30, 33-62, (13:43-62)

 

Iai ngkoa i Baburon temanna te aomata ae arana Ioakim. Neiere buna bon Nei Tutana ae natin Eretia. Bon te aine ae moan te Tamaroa, ao e mamaka te Atua. Moan te raoiroi nake ana karo, ao a kaikawa neiere natia n ai aron ana tua Mote. Bon te aomata ae kaubai Ioakim, ao iai te onaroka i rarikin ana auti. A maiti I Iutaia ake a roroko irouna, ba e tatangiraki riki Ioakim nakoia aomata nako. N te ririki arei, a rineaki ba tani moti uoman unimane i buakoia te koraki, ao bon aekaia aomata ake a kangai taekaia iroun te Uea: “E nako te buakaka mai Baburon irouia unimane, aika tani moti aika baka ni kairia te koraki.” A kakawara naba ana auti Ioakim unimane akekei, ao a kakawaraki irouia aomata nako ake iai tangitangia. Ngkana e kaan te tawanou, ao a bane n nako te koraki, ao e rin Tutana n te nne n aroka ae ana bai buna, ba e nakonako iai. A nonora Tutana unimane ake uoman ngkana e rin ma n nakonako i nanon te onaroka, ao e rin tangirana i nanoia. A karina te buakaka i nanoia ao a tinanikua iangoani karawa ma baire aika eti. A tabe ni iangoa reken aganaia, ao akea ba e rin naba Tutana n te onaroka n ai aroarona ni bong ake i maina. Akea raona ba ti ataeinaine ake uoman. Ao kioina ngke te bong ae kabuebue, ao e iangoa te tebotebo. Akea kain te onaroka, ba ti unimane ake uoman ake a karabaia ni kaninganinga. E taku Tutana nakoia ataeinaine: “Uota mai kabirau ao te boiarara, ao kaina mataroan te onaroka, ba n na tebotebo.” Ngke a tia n otinako ataeinaine, ao a teirake unimane akekei, ao a nakon Tutana, ao taku nakoina: “A in mataroan te onaroka, ao akea ae norira; ti mate n tangiriko, ma ko na iri nanora. Ngkana ko rawa, ao ti na kaota taekam ba ko kanakoia ataeinaine bai ai raom te ataenimane.” E tang Tutana, ao e taku: “I a bon kawa n anga nako: Ngkana I iri nanomi, ao I a boni mate; ngkana I rawa, ao kam na bon aki nanoangaai. Ma I a tau riki ni kabuakakaki iroumi nakon ae N na bure i matan te Uea.”

 

Ao ngkanne e takrua Tutan n te bana ae korakora, ao a takarua naba unimane ni kabuakaka. E biri nako temanna ni kauka te mataroa. Ngke a ongo kain te auti taian takarua ake n te onaroka, ao a waetata n roko n te mataroa are i akun te onaroka, ba a na nora te bai ae riki. Ao a taetae unimane, ao a bane ni mama tabonibai, ba e tuai man ongo te aba taekan Tutana n ai aron anne.

 

Ngke e a ingabong, ao a bane ni botaki te koraki n ana auti Ioakim ae bun Tutana. A roko naba unimane ake uoman ma nanoia ae buakaka ni kani kamatea Tutana. A taku nakoia te koraki: “Kam na kanakomaia Tutana ae natin Eretia ae buni Ioakim.” Ao e nako ni weteaki. Ao e roko ma ana karo ao natina ao kain ana utu ni bane. A tang ana koraki ma aomata nako ake a noria. A teirake unimane ake uoman i buakoia te koraki ao katokai baia i aon atuna. E tang Tutana, ao e tabeki matana nako karawa, ba e onimakina te Uea i nanona.

 

A taetae ni kangai: “Ti tabe n nakonako i nanon te onaroka, ao e rin neiei ma uoman ataeinaine. E kaini mataroan te nne n aroka, ao e kanakoia ana tabonibai. Ngkanne e kawaria temanna te rorobuaka are karaba, ao e bure ma ngaia. Ti mena i tabon te nne n aroka, ao Ngke ti nora anne, ao ti biri ni kawaria. Ti bon oia, ma e aki reke te rorobuaka iroura ba e korakoroa nakoira, ao e kauka te mataroa ni birinako. Ti titirakina neiei aran te ataenimane, ma e rawa ni kaotia. Ai ngaia anne ara taeka.” A bane te koraki ni kakoaua aia taeka, kioina ba bon unimane, ao bon tani moti, ao  …………………………………………………………………………………………………..

A motika taekan Tutana ba te mate. Ngkanne e kakorakora banana Tutana, ao e taku: “Te Atua ae akea tokim, Ko nori baika raba; Ko atai bai nako i maini kaotaia. Ko ataia ba a kaotioti ni kewe n teakau. Ao ngkai, N nang mate n akea au bure ni baika a bukinai iai n aia ioawa.” E ongo ana tataro te Uea. Ngke e tabe ni kairaki nakon te kamateaki, ao E wiwina te rorobuaka ae Taniera te Uea; ao e takarua Taniera ni kangai: “Akea au bure ngai nakon raran te aine aei!” Ao e tei Taniera i buakon te koraki, ao e taku: “Ngaia kam bon nanobaba, ngkami natini Iteraera; kam kaburea neie aineni Iteraera, n aki ukera taekana ao n aki ata te koaua. Kam na okira te tabo ni motikitaeka, ba bon te kaotioti ni kewe are e kabureaki iai.” A biri rikaki te koraki, ao a taku unimane nakon Taniera: “nakomai, tekateka i buakora, ao kaota am iango nakoira, ngkai E anganiko aia rabakau unimane te Atua.” E taku Taniera nakon te koraki: “Karaureia ni kaokoroia, ba N na toana temanna n titirakinna.” Ngke a tia ni kaokoroaki, ao e wetea temanna Taniera, ao e taku nakoina: “Ko a boni kara i nanon te buakaka, ao e tokariko ngkai rawatan am bure ake ngkoa, ngke ko motikitaeka ma te babakanikawai, ni kabureia akana raoiroi ma ni kabaraia akana buakaka; ma E kangai te Uea: ‘Ko na aki kamatea ane raoiroi ae akea ana bure.’ Ngkana e koaua ba ko noriia, ao kaotia, a botaki i an te kai ra?” Ao e kaeka teuarei ni kangai: “I an te matiki.” Ao e taku Taniera: “E bakara atum am kewe, ba e nangi bouaiko te anera n ana taeka te Atua.” E kanakoaki teuarei, ao weteaki are temanna, ao e taku Taniera nakoina: “E kanakoaki teuarei, ao weteaki are temanna, ao e taku Taniera nakoina: “Te I Kanaan ngkoe ae tiaki te I Iutaia; e kabakako te Tamaroa, ao e kabuakaka nanom te kariri. Ai bon aromi anne nakoia aineni Iteraera, ao a iri nanomi i bukin te maku. Ma boni iai aineni Iuta temanna ae rawa nakoimi. Kaotia, ko noria ni botaki i an te kai ra?” Ao e taku: “I an te oke.” E taku Taniera nakoina: “Ngkoe naba, e bakara atum am kewe, ba e taningaiko ana anera te Atua ma ana kabang, ba e na korouaiko ni kamateko.” Ao ngkanne a bane n takarua te koraki n neboa te Atua, ae kamaiuia akana onimakinna. Ao a rairakiia unimane ake uoman, ake e kaota aia kewe Taniera n oini wia. E motikaki taekaia ao a anganaki tuuaaia are e katuaea Tutana iai: a kamateaki. N te bong arei, ao e kamaiua te aomata ae aki bure.

Ana taeka te Uea

 

Te Taramo 23    

Kaekana: I aki maka te kabuaniabai ba raou Ngkoe.

Bon au tia kawakintibu te Uea, akea kainanou.

E anganai te motirawa, i buakon te uteute ae maiureirei. K.

E kairai nakon te ran ae kamaiu, E kaoka maiun tamneiu iai.

E kairai n te kawai ae raoiroi, i bukin tangiran arana. K.

Ko kataura au taiboa, i mataia tan ribaai;

Ko kabira atuu n te ba, e taonako au mangko. K.

Bon iriau te akoi ma te tangira, ni katoa bongini maiuu;

mwengau bon uman te Uea, n au bongi nako. K.

 

Imain te Euangkerio.

Otan aonaba Ngai. Ane irai, ao e reke irouna otan te maiu.

 

Euangkerio

 

Warekan ana Euangkerio Ioane. 8: 1-11

 

E nako Iesu nakon te maunga are Oriwete. Ao E manga kaoti n te Temboro ngke e a moaningabong, ao E baneakinaki irouia te koraki. Ao E tekateka n reireinia. A roko tani koroboki ma Baritaio ni kaira nakoina temanna te aine are oaki n wenenibure. A kateia i mataia, ao a taku nakoin Iesu: “Te Tia Reirei, e oaki nieie ngke e wenenibure; ao e tuangira Mote n te Tua ba ti na karebanaia aine aika ai aekana. Ao Ngkoe, tera am taeka?” A taekina anne ba a ana kamaningaa, ba e aonga n reke bukinana. Ma E bobaraki Iesu, ao E koroboki n tabonibaina i aontano. Ao ngke a okioki n titirakinna, ao E kaetia, ao E taku nakoia: “Ane akea ana bure i buakomi, ao ke e moa ni karebanaia.” Ao E manga baraki ni koroboki i aontano. Ngke a ongo te taeka anne, ao a nako, temanna i muin temanna, ni moa mai irouia ake a kara riki. Ao E tiku Iesu n ti Ngaia ma te aine arei. E manga kaetia, ao E kangai nakoina: “Angaa aomata akanne? Akea ae kabureko?” Ao e taku neierei: “Akea, te Uea.” E kangai Iesu: “I aki kabureko naba Ngai.  Nako, ao tai oki ni bure.”

 

Tibatiba: A kamauiaki akana a onimakina te Atua

           

Moanibong Wiki 8 

Warekan ana moa n Reta Betero. 1: 3-9 

E na karaoiroaki te Ake ni tua ae Taman ara Uea ae Iesu Kristo, i bukin ana akoi ae ababaki, ba E anganira te maiu ae bou ngke E kauta Iesu Kristo mai buakoia mate. E anganira iai te kantaninga ae maiu, kantaningan te baibai ae aki kona ni mka ke n rai ke ni mauna. E Katauraoaki anne i maimi i karawa, ngkami aika kam kawakinaki i nanon te onimaki ni makan te Atua, i bukin te kamaiu ae nang kaotaki n te kaitira ni bong. Kam kimareirei iai, ao kam bon ataia naba ba kam na karawawataki tabeua riki te tai, n taiani kataki aika a bati aekaia. E aonga n kataki iai ami onimaki. E kakawaki riki ami onimaki nakon te koora ae mamauna ae kataki naba n te ai. E na reke iai iroumi te neboaki, te mimitong ma te karineaki, ngkana E kaotaki Iesu Kristo.. Kam bon tangira Iesu n aki noria; ao kam kakoauaa n aki noria naba. Kam kimareirei iai n te kabaia ae mimitong, ae e aki konaki taekana, ngkai e reke iai uan ami onimaki ae kamaiuan tamneimi.                                        

Te Taramo 111: 1-2, 5-6, 9-10

Kaekana: E ururinga ana berita te Uea.

I katituaraoa te Uea ma nanou ni bane, I buakoia akana raoiroi ao n aia botaki.

A kakanato ana makuri te Uea, A tangiraki ngkana a iangoaki. K

E kaamarakea ane makua, E ururinga ana berita n aki toki.

E kaota makana nakon ana botanaomata, E anganna abaia botanaomata. K

E karekea inaomatan ana botanaomata, E katea ana berita i bukin tai nako,

E tabu ao e kakamaku arana. K

Makakin te Uea boni moan te wanawana; A wanawana akana makua.

E teimatoa neboana n aki toki. K 

Alleluia alleluia

Ke E kaoti nanora Taman ara Uea ae Iesu Kristo, Ba ti na nora abakin te kantaninga ae ti weteaki nako iai.Alleluia 

Warekan ana Euangkerio Mareko 10: 17-27

E mananga Iesu ao e birimai temanna te rorobuaka ni katorobubua i matana, ao e titirakina ni kangai: “Te Tia Reirei ae Ko raoiroi, tera ae N na karaoia ba e aonga n reke irou te maiu ae aki toki?” E taku Iesu nakoina, “Ko ti atongai ba I raoiroi? Akea ae raoiroi ba ti te Atua. Ko atai taian tua: Tai tiriaomata, tai wenenibure, tai ira, tai kaotioti ni kewe, tai babakanikawai, karinea tamam ma tinam.” Ao e kangai teuarei: “Te Tia Reirei, I kawakin tua akanne ni bane mangke te tei ngai.” E karekea taran Iesu, ao E tangiria. Ao E taku nakoina: “Ai ti teuana riki te bai ae ko kainnano iai: nako, kaboi nako am bai n angania akana kainnano, ao e na reke am bai ae kakawaki i karawa; ao ngkanne, nakomai, irirai.” Ma ngke e ongo te taeka anne, ao e rawawata nanona, ao e nako ma te nanokawaki, ba a maiti ana bai. Ao E taratara nako Iesu, ao E taku nakoia ana reirei: “Ai kanganga ra rinia kaubai n Uean te Atua!” A kuba reirei n taeka anne. Ma Emanga kangai Iesu: “Ataei, ai kanganga ra te rin n Uean te Atua! E bebete riki rinin te kamero ni bangabangan te neiran nakon rinin te kaubai n Uean te Atua.” A kuba ma ni mimi reirei, ao a taku I bon irouia: “Ai antai ae kona ni kamaiuaki?”E taraia Iesu, ao E taku: A ai kona aomata, ma E kona te Atua, ba E konai bai ni kabane te Atua.”

 

Tibatiba: Kaboi nako am bai n angania akana kainnano, ao e na reke am bai ae kakawaki i Karawa; ao ngkanne, nakomai, irirai


 

Karemo Wiki 1          Moanibong

Warekan te Boki ae Nakoia tibun Rewi    19: 1 – 2, 11 – 18

E taetae te Uea nakoni Mote, ni kangai: Taetae nakon te koraki aika natini Iteraera, kangai nakoia:

Kam na itiaki, ba I itiaki ngai te Uea ae Atuami. Akea temanna i buakomi ae na ira, ke ni kamane ke ni mamana raona. Kam na aki kaotioti ni kewe n arau, ba ko kawa ni kamatauninga Atuam iai. Bon te Uea Ngai. Ko na aki aonikaia raom ao ko na aki kuribaia. Ke e tai tiku iroum boon te tia makuri nakon te ingabong. Ko na aki taetaebuakaea ane e bae newena, ko na aki kanoa kawain te mataki, ma ko na maka Atuam. Bon te Uea Ngai. Kam na tai babakanikawi n ami moti. Ko na aki nanonano nakon ane mangori, ao ko na aki maninga nakon i matan ane kakanato; ma ko na motika taekan raom i nanon te eti. Ko na aki taua ribakin tarim i nanom. Ko riai ni kaota ana bure nakon raom, ao e na aki toka te bure i aom. Ko na aki karekekai, ao ko na aki kawakina te kairiribai nakoia natin am botanaomata. Ko na tangira raom n ai arom n tangiriko. Bon te Uea Ngai.

Te Taramo 18(19): 8 – 10, 15

Kaekana: Am taeka, te Uea bon taekan te tamnei ma te maiu.

Koron te raoiroi ana tua te Uea, e maiu iai te tamnei;

e koaua ana kaotioti te Uea, e wanawana iai te nanoro. K.

A eti ana moti te Uea, e maiu te nano iai;

e itiaki ana taeka te Uea, e ota iai te mata. K.

E raoiroi makakin te Uea, akea bibitakina;

bon te koaua ana moti te Uea, a eti n tai nako. K

Butimai ana taeka wiu ma ana iango nanou,

Ngkoe te Uea, ae au Ba ma au tia kamaiu. K 

Imain te Euangkerio

Kaki am bure ni kabane, karekea te nano ae bou ao te tamnei ae bou. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio. 25: 31 – 46

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Ngkana E a nakomai Natin te aomata i nanoni mimitongina, ma raona ana anera ni bane, ao E na tekateka n ana kaintokanuea ae mimitong. A na bane botanaomata ni botaki i matana, ao E na kaokoroia te korakina ma te korakina, n ai aron te tia kawakintibu ae karaureia koti ma tibu. E na botia tibu i angataina, ao koti i angamaingina. E na kangai ngkanne te Uea nakoia akana i angataina: “Nakomai, ngkami aika kam karaoiroaki iroun Tamau, abana te abanuea ae katauraoaki i bukimi mangke e moa ni karikaki aonaba. Ba I baki, ao kam kaamarakeai. I kanimoi, ao kam kamoaai. Te irua Ngai, ao kam akoai. Akea kunnikaiu, ao kam kunnikaiai. I aoraki, ao kam roko irou. I kainaki, ao Kam kawarai.” A na kangai ngkanne akana raoiroi: “Te Uea, ti noriko ningai ba Ko baki ao ti kaamarakeko? Ti noriko ningai ba te irua Ngkoe ao ti kairuaeko? Ti noriko ningai ba akea kunnikaim, ao ti kunikaiko? Ti noriko ningai ba Ko aoraki ke ni kainaki, ao ti kawariko?” E na kaekaia te Uea ni kangai: “I tuangingkami te koaua, ba ngke kam karaoa anne nakon temanna ae moan te mangori i buakoia tariu aikai, ao kam karaoia nakoiu.” Ao E na kangai te Uea nakoia ake n te angamaing: “Kararoaingkami, ngkami aika kam kabuakakaki, nakon te ai ae aki mamate, are katauraoaki i bukin te riaboro ma ana naera. Ba I abaki, ao kam aki kaamarakeai. I kanimoi, ao kam aki kamoai. Te irua Ngai, ao kam aki akoai. Akea kunnikaiu, ao kam aki kunnikaia. I aoraki ma ni kainaki, ao kam aki akoai.” Ao ngaia ngkanne a na kangai: “Te Uea, ti noriko ningai ba Ko baki ma ni kanimoi, ba te irua Ngkoe ke akea kunnikaim, ba Ko aoraki ma ni kainaki, ao ti aki buokiko?” E na kaekai ni kangai: “I tuangingkami te koaua: ngke kam aki karaoa anne nakon temanna i buakoia aika moan te mangori aikai, ao kam aki karaoia nakoiu.” Ao a na nakon te maraki ae aki toki. Ao akana raoiroi, a na nakon te maiu ae akea tokina.

 

Tibatiba: I tuangingkami te koaua, ba ngke kam karaoa anne nakon temanna ae moan te mangori i buakoia tariu aikai, ao kam karaoia nakoiu.

 

 

Wiki 7           Kauabong        Kaintokan S. Betero 

Warekan ana moa n Reta Betero.5: 1-4

I kani kaungaia unimane akana i buakomi, ba te unimane naba ngai n ai aroia, ao I nori marakini Kristo, ao iai naba tibangau ma ngkami n te mimitong ae na kaotaki rimui.

Kam na kaamarakea ana nanai te Atua ane muiokoaki iroumi. Kam na tararuaia, tiaki i bukina ba baemi, ma n oin nanomi, n ai aron nanon te Atua; tiaki naba i bukin te kareke aro ae kamama, ma i bukin te nano ni ibuobuoki. Tai tautoronia akana kam muiokoaki ba kam na kawakiniia; ma kam na riki ba te bai ni kakairi i bukin te nanai ni kabanea. Ao ngkana E kaoti mataniwia tani kawakintibu, ao kam na anganaki te bau ae mimitong ae aki kona n rai. 

Te Taramo 23: 1-3a, 4-6

Kaekana: E kawakinai te Uea, akea kainnanou.

Bon au tia kawakintibu te Uea, akea kainnanou.

E anganai te motirawa, i buakon te uteute ae maiureirei.

E kairai nakon te ran ae kamaiu, E kaoka maiun tamneiu iai. K.

E kairai n te kawai ae raoiroi, i bukin tangiran arana.

Ngkana I toua te marua ae ro, ao I aki maka te kabuanibai,

ba raou Ngkoe, ao iai ekom ma am kai, e rau nanou iai. K.

Bon iriau te akoi ma te tangira, ni katoa bongini maiu;

mwengau bon uman te Uea, n au bongi nako. K. 

Alleluia, alleluia.

Betero ngkoe, ao i aon te ba anne N na katea au Ekaretia; A na aki tokanikai i aona

mataroani mone. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mataio 16: 13-19

E roko Iesu n te aba ae Kaitareia Biribi, ao E titirakinia ana reirei ni kangai: “A taku aomata ba antai Natin te aomata?” Ao a kangai: “A taku temangina ba Ioane te Tia Babetito, ao temangina ba Eria, ao a taku tabeman ba Ieremia ke temanna mai buakoia burabeti.” E taku Iesu nakoia: “Ao ngkami, kam taku ba antai Ngai?” Ao e taetae Timoni Betero, ao e kangai: “Bon te Kristo Ngkoe, ae Natin te Atua ae maiu.” Ao E kaekaa Iesu ni kangai nakoina: “Ko kabaia Timon ae natini Iona, ba e aki kaota anne nakoim te iriko ma te rara, ma bon Tamau are i karawa. Ao Ngai I taku nakoim, ba Betero ngkoe, ao i aon te ba anne N na katea au Ekaretia; ao a na aki tokanikai i aona mataroani mone. Ao N na angnaiko kingin te Abanuea ae karawa; ao ane ko na kabaea i aon te aba, ao e na bae naba i karawa; ao ane ko na kabara i aon te aba, ao e na bara naba i karawa.” 

           

Tibatiba: Te Tia Kawakinai te Uea, Bon akea kainnanou

Mauri tariu ao maneu. N te bong aio ao ti ongora n te ewangkerio ba te Uea bon Ngaia te tia kawakin tibu ni koaua ae tararuakia ao kawakinaia tibu n te aro are ti namakina te kawakinaki raoi ao akea kainnanora. N te rongorongo ae ti anganaki n te bong ao iai uoua bai aika katereaki nakoira ba teuana bon taben te tia kawakin tibu n aron ana kantaninga te Atua ao te kauoua bon oin kainnanoia taian tibu aika a na riai n tararuaki iai. Inanon botan rongorongo aikai iaon tabeia tan kawakin tibu ao kainnanoia tibu ao e kamatataki ba tera te rekenikai ae na reke nakoia tan kawakin tibu aika a aki karaoi raoi tabeia.

Inanon kamamatan tabeia tan kawakin tibu ao ti kona n tarai kanoan taian taramo n te bong aio. A riai tan kawakin tibu n tararuaia raoi aia tibu n te aro are a na akea te bai ae a na kainnano iai. A riai naba tan kawakin tibu n taraia ba a na motirawa aia tibu ibuakon uteute aika maiu reirei n te aro ba e na tauraoi n tai nako kanaia tibu. A riai naba tan kawakin tibu n taraia ba a na motirawa tibu n te tabo ae uakaan te ran ni kamaiu. A riai naba tan kawakin tibu ni kairia tibu n te kawai ae raoiroi are na karokoia n te tabo are a tia ni katauraoia te Atua ibukia are bon te Abanuea  ae Karawa. Bon tabeia naba tan kawakin tibu ba a na riai nakon tabo ana rau iai ao ana aki kabuanibai iai. Te bai naba ae kakawaki ba a na riai ta kawakin tibu ni mena n tai nako irarokoa tibu n tauraoi ni buokia ni kainnanoia ni bane.E riai te tia kawakin tibu n angania tibu te rauaki ba a kawakinaki raoi ba a maeka ma te Atua n Umana ae Tabu are a na karekea iai te kamaiuaki ae aki totoki ao te rauaki. Inanon karaoan raoi tabeia ao a na karekea te bau ae kakawaki tiaki obukin karaoan tabeia inanon te kabarabae ma ibukina ba a tia karaoa Nanon te Atua; tiaki ibukin te kareke aro ma ibukin te nano n tangira ao n ibuobuoki.

Ngkana ti karaoi tabera ni koaua n aron ana kantaninga te Atua ao ti na bon karekea te kaniwanga ae kakannato ba te bau ae mimitong are na katokai iaora Teuare bon te Tia Kawakin Tibu ni koaua ae bon te Atua. Tan kawakin tibu ake aki karaoi raoi tabei ma a karekei aroia a na bon kanakoaki nako mone ike e na bo iai te tang ma te kangengewi.