Wiki  20         Katenibong 

Warekan ana Boki te Burabeti ae Etekiera.      34: 1-11 

E roko irou ana taeka te Uea ae kangai:

Te nati n aomata, taetae ni burabeti nakoia tani kawakinia Iteraera, taetae ni burabeti nakoia ni kangai: Tani kawakintibu, aikai ana taeka te Uea: A na maraia tani kawakinia Iteraera, ngkai a kaamarakeia boni ngaia. Tiaki a riai ni kaamarakea aia nanai tani kawakintibu? Kam kanuaingkami n te rannimamma, kam kunnikaingkami n te burae n tibu, ao kam anga ami tibu aika moan te marika ba ami karea, ma kam aki kaamarakea te nanai. Kam aki kamarurungia tibu aika mamara, kam aki kuakua ane aoraki, kam aki bauta ane ikoaki, kam aki kaoka ane tibanako, kam aki kakaea ane bua. Ma kam kairiia ma te unun ao te matoatoa. A mae nako, ba akea te tia kawakinia, ao a riki ba konaia man ni kakang ni bane, ao a mae nako. E tiotio nako au nanai riaon te aba. Akea temanna ae tabe iai, ao akea temanna ae kakaea. Tani kawakintibu, ongora n ana taeka te Uea. Ngai ae I maiu, - bon ana taeka n tuea: ngkai e kamaeaki au nanai ma n riki ba kanaia man ni kakang ni bane, baa kea te tia kawakinna; ngkai a aki tararua au nanai au tia kawakintibu; ngkai a kaamarakeia boni ngaia au tia kawakintibu n aki kaamarakea te nanai, ao ongora n ana taeka te Uea, ngkami tani kawakintibu. E kangai te Uea: N nangi bon kaekaia tani kawakintibu. N na ana au nanai mairouia, ao a nangi bon kaekaia tani kawakintibu. Ngkanne a na aki kaamarakeia i bon irouia tani kawakinitibu. N na buritiia au tibu mai nanoni wia, ao a na aki manga riki ba kanaia. Ba E kangai te Uea: Boni Ngai ae N na tararua au nanai, ao N na toua. 

Te Taramo  23

Kaekana: E kawakinai te Uea, akea kainnanou.

Bon au tia kawakintibu te Uea, akea kainnanou.

E kaweneai n te uteute ae maiureirei; E kamotirawaai i rarikin te ran,

E kaoka maiun nanou iai.  K

E kairai n te kawai ae raoiroi, I bukin arana.

Ngkana I toua te marua ae ro, Ao I aki maka te kabuanibai:

Ba raoi ngkoe, ao iai ekom ma am kai, E rau nanou iai.   K

Ko katauraoa au taibora, I mataia tan ribaai,

Ko kabira atuu n te ba, E taonako au mangko.  K

Bon iriau tea koi ma te tangira, Ni katoa bongini maiuu;

Mwengau bon uman te Uea, n au bongi nako. K

 

Alleluia, alleluia.

Ane kawakina ana taeka Kristo, ao e na kororaoi tangiran te Atua irouna. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio…  20: 1-16

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Te Abanuea ae karawa, ai aroni nataniwin te utu temanna, ae otinako n te moaningabong ba e na karekeia tani makuri i bukini nnen ana kainikurebe. E baireia ma ana tia makuri ba tatabeua te tenario boia n te bongina; ao e kanakoia nakoni nnen ana kainikurebe. E manga otinako tao n te aoa ruaiua, ao e noriia tabeman ba a teitei n aoriia i nanon te marae, ao e taku nakoia: “Nako naba, ngkami, nakoni nnen au kainikurebe, ao N na anganingkami bomi ae riai.” Ao a nako. E manga otinako naba n te aoa tebui ma uoua, ao manga n te aoa tenua, ao ai arona naba arei. Ngke e manga otinako n te aoa nimaua, ao e manga noriia tabeman ba a teitei, ao e taku nakoia: “Kam aera ngkai kam a tiku ikai n aki makuri ni kabongnga?” A taku nakoina: “Akea ae kamakurira.” A taku nakoina: “Akea ae kamakurira.” E kangai nakoia: ‘Nako naba, ngkami, nakoni nnen au kainikurebe.” Ngke e a tairiki, ao e taku mataniwin te nne ni kurebe nakon ana tabonibai: ‘Weteia tani makuri, ao angania booia, ni moa mairouia ake a tiba roko ni karokoia ake a moa n roko.’ Ao a roko moa uake a kamakuraki n te aoa nimaua, ao a anganaki tatabeua te tanario. Ngke a roko uake a moa ni kamakuraki, ao a taku i nanoia ba e na raka booia, ma a anganaki naba tatabeua te tenario. Ngke a anganaki boia, ao a ngurengure nakoni mataniwi te utu ni kangai: ‘A tiba roko uakai, ao ti teuana aia aoa ni makuri, ao ko kaboraoia ma ngaira, aika ti uota rawawatan te ngaina ma te kabuebue!” E taku nakon temanna i buakoia: ‘Raou, I aki babakanikawai nakoim: tiaki ti a tia ni boraoi i aon teuana te tenario? Nako ma am bai. Ngkana nanou te angan teuae tiba roko te bo ae I anganiko, ao tiaki I taua aron au bai? Ke tao e tangi nanom ngkai I tituaraoi?’ Ai arona anne: a na rimoa tan rimui, ao a na rimui tan rimoa.”

_____________________________________________________________________

Tibatiba: Ti weteaki iroun te Atua ba ti na makuri n ana oo ni kainikurebe

N te moani wareboki n te bong aio ao ti ongora aron unin te Atua itouia tan kawakin tibu ibukia Iteraera ake a aki karaoi raoi tabeia n tarauaia ao ni kamarakeia aia tiibu ao n noria ba a na aki reke n te kabuanibai. Bon nakoan naba te tia kawakintibu ba e na buokia akana a kabuanibai ni bauti ikoakia ao n tebokia ba aonga ni maiuraoi. Ma ibukin aki karaoan tabeia tan kawakinia Iteraera ao e taunga te burabeti ae Etekiera ba e na tatae ni burabeti ao e na angania ana taeka ni kamaraia ba a na reke kaia ibukin aki karaoan tabeia. Ao irarikina ao a na maraia ibukin aroia ni babakanikawai nakoia te botanaomata ni karekei aroia man uan aia makuri ao maonoia te botanaomata.

Ba tera raoi oin tabeia tani kawakin tibu ae a riai ni karaoia ibukia aia nanai n tibu? Eng bon te bai ae rangi ni kakakwaki ba a noria ba a na maiuraoi tibu. Ke a na taraia ba e na reke irouia tiibu te maiu ae aki totoki.

N te ewangkerio ao e taekinna Mataio ba karekean te maiu ae akea tokina bon te roko n te Abanuea ae Karawa inanon te kabaia, te kimareirei ao te mimitong ae kororaoi.

N te ewangkerio ao te kamaiuaki aio e na reke iroura ngkana ti ongo ao ti kaeka ana wewete te Atua ba ti na makuri n ana oo ni kainikurebe ba ti aonga ni karekea boora n tokin tet tai ke kaniwangara are bon te maiu ae akea tokina.

Bon taben ngkanne te tia kawakintibu ba e na buokia ana tibu ba a makuri n ana oo n ana kainikurebe te Uea inanon kakaraoan Nanon te Atua n ara makuri n tangira ao ni ibuobuoki nakoia raora ao n aki karaoan te bure. Ma ngkana ti aki kairia aomata nakon te karaoan te raoiroi ao Nanon te Atua ao ti na bon bukintaeka ibukia. Ngaira ake ti riki ba tan kawakintibu inanon nakoara ni kairiri, bon iai muikoara ae kakawaki ba ti riai ni buokia tarira ma amnera ake a kananoanga ba a raroanako ma ana tangira ma ana nanoanga te Atua ao a nang mate tamneia ibukin te bure. Bon baera ba ti na kauringia ao ni manga kaokia nakon te Uea. Ngkana ti aki karaoa tabera aio ao ti na bon karekea nakoira te aro ni kamaraiaki ae taekinaki nakoia tan kawakin tibu n te moan wareboki n te bong aio. A na bon motikaki taekara nakon te mate ae aki totoki.

Wiki  20         Kauabong 

Warekan ana Boki te burabeti ae Etekiera.    28: 1-10

E roko irou ana taeka te Uea ae kangai: “Te nati n aomata, kangai nakon uean Turo: Aikai ana taeka te Uea: Ko onrake n te kamoamoa, ao ko kangai: ‘Te atua ngai, I tekateka i aon ana kaintokanuea te Atua i nukani marawa.’ Bon te aomata ngkoe, ao tiaki te Atua, ao ko kaboraoiko ma te Atua. Akea ba ko wanawana riki nakon Taniera, akea te tia rabakau ae botau ma ngkoe! A reke am kaubai ibukini wanawanam ma am rabakau; Ko kaikoa te koora ma te tirewa i nanoni nnem am kaubai.

Ngkai e ababaki rabakaum ni iokinibai, ma n ririkirake am kaubai, Ao e rikirake naba nanom ni kamoamoa. Ma ngaia ae E kangai te Uea: Ngkai ko kaboraoiko ma te Atua, ao N na kanakomaia ianena ni kaitarako, Ba te moa n tiritiri i buakoia botanaomata. A na ua kabang ni kaitara wanawanam, a na bainatea mimitongim, A ana kabakako i nanon te rua, ao ko na mate n te tiringaki i nukani marawa. Ngkana a kamateko, ao ko na kangai naba: “Te atua ngai?” Bon te aomata ngkoe, ao itiaki te atua i nanoni bain teuare kamateko. Ko na mate n ai aroia aika aki korotobibiaki, ko na mate i nanoni baia ianena. Ba I a tia n atongnga.  

Te Taramo Tua Kaua  32: 26-28, 30, 35-36

Kaekana: Au bai te maiu ao te mate.

I taku: N na ikikiia ni kamantintiia, ao N na kabuai uringaia mai aon te aba,

ma e kawa ni kamoamoa iai aiaia. Ke a tai kairua iai aia kairiribai.    K

Ke a tai kangai: “E toka ara kai ba ti korakora, ao tiaki ana makuri te Uea aei.”

Bon te botanaomata ae aki noraba, ae akea te wanawana irouna.  K

E na kanga temanna ni kakioia tenga? Ke uoman ni kamakuia tebuina tenga?

Boni bukina ba E kaboia nako Teuare aia Ba, Ao E kabureia te Uea. K

Ba e kan aia tai ni kabuanibai, e na waetata ni katiaki aroia.

Ba E na kaeta taekan ana botanaomata te Uea, E na nanoangaia ana aomata.  K 

Alleluia, alleluia.

E teimatoa n aki toki ana taeka te Uea; Bon te Rongorongo ae Raoiroi ae kam anganaki.      Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio…19: 23-30

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “I tuangingkami ae koaua: e na kanganga iroun te kaubai te rin n te Abanuea ae karawa. I boni manga tuangingkami: e bebete riki rinin te kamero ni bangabangan te neiran nakon rinin te kaubai n te Abanuea ae karawa.” Ngke e ongo anne reirei ao a bati ni kuba, ao a taku: “Ai antai ae kona ni kamaiuaki?” E tarataraia Iesu, ao E taku nakoia: “A aki kona anne aomata, ma E konai bai ni kabane te Atua.”

E taetae ngkanne Betero, ao e taku nakoina.”

“Noria, ti a tia ni kitani bai ni kabane ao ti a iriko; tera tibangara iai?” E taku Iesu nakoia: “I tuangingkami ae koaua, ngkami aika kam irai: n tain te maiu ae bou, ngkana E tekateka Natin te aomata n ana kaintokanuea ae mimitong, ao kam na tekateka naba i aoni kaintokanuea aika tebui ma uoua, ni motiki taekaia barongani Iteraera aika tengauni ma uabaronga. Ao te aomata nako ae kitana ana auti, tarina, manena, tamana, tinana, natina ke abana, i bukin arau ao e na anganaki boona ae tebubua te tai maitina, ao e na baina te maiu ae aki toki. A maiti tan rimoa aika na rimui, ao tan rimui aika na rimoa.

__________________________________________________ 

Tibatiba: Ai antai ae kona ni kamaiuaki?

Tariu ao maneu n reitaki ma te rongorongo are ti tuangaki ngkoananoa ba e aki kona n rin te kaubai n te Abanuea ae Karawa, ti a manga tuangaki n te bong aio ba tera ae na riki nakoira ngkana ti kamoamoa nakon te Atua ibukin korakorara aika ti karekei mani kaubain te maiu aio ke te aonnaba aio. Tariu ao maneu ti kauringaki ba ngkana ti kamaoamoa ibukin korakorara aika a reke man kaubaira ao a na bon manga reke bain aonteaba aikai ba urubekeara ao kamateara n te aro are e na teretere ni koaua ba bon tiaki ngaira atua ma bon ngaira ana karikibai te Atua aika a mena taekan arora ni kabane iroun te Atua are E karikira. Te bai riki teuana ae moan te kananokawaki ae na riki nakoira ba man arora ni kamoamoa nakon te Atua ao ti na karekea nakoira te kabuanibai ae akea n aiarona are bon te mate ae akea tokina inanon te ai i moone.

Tariu ao maneu tera am koaua n te titiraki ba “Ai Antai ae kona ni kamaiuaki te Uea?” Eng, kaekan te titiraki aio e bon mena iroura n aron ara onimaki ba a mena arora ni kabane iroun te Atua ngkai boni Ngaia ae tautaeka n te Maiu ao te Mate. Are nanona ngkanne ba ngkana ti katikui arora ni kabane inanon bain te Atua ao ti irira Nanona inanon maiura ao ti na bon kamaiuaki. Ti na onimakina ana nanoanga ma ana tangira te Atua ibukira ba boni Ngaia ae te tia kawakinira ao E na buokira inanon  taian kanganga ni kabane aika ti kaitarai inanon maiura aio. Ti bon aki kona ni karekea te kamaiuaki bon ti iroura ke n ti ngaira ma bon ti  ma te Uea ao Irouna ae ti kona ni kamaiuaki iai.

Wiki  19           Kanimabong           

Warekan ana Boki te burabeti ae Etekiera..  16: 59-63

E kangai te Uea: “Ierutarem, are ko karaoia, ao N na karaoia naba nakoim, ngkai ko riaon am taeka ma n urua te berita. Ma N na uringa te berita are I karaoia ma ngkoe n am tai n ataei, ao N na karaoa te berita ma ngkoe ae e na akea tokina. Ao ngkoe, ko na uringa arom, ao ko na mama ngkana I anaia tarim aika karimoam ma karimuim, ma n anganiko ba ai natim, ma tiaki kanoan au berita ma ngkoe, ao ko na ataai ba te Uea Ngai, ba ko aonga n uringaba ao ko aonga ni mama ma ni kainababu ngkana I kabarai am bure ni kabane.”                                                                     

 Te Taramo  Itaia 12:2-6

Kaekana: Ko kaki unim, ao ko kabebeteai. 

Bon te tia kamaiuai te Atua, I onimaki, I aki manga maku.

Bon te Uea korakorau ma au anene, Bon au tia kamaiu.   K

Kam na kukurei ni itiran, Ni koburaken te maiu.

Katituaraoa te Uea, neboa arana, Kaongoia botanaomata ana makuri nako.   K

Taekina kakanaton arana, Anenea te Uea ba a kamimi ana makuri,

Katanoatai i aonaba ni kabuta. Kain Tion, takarua ni kukurei

Ba E kakanato i nanom, Teuare tabu irouia Iteraera.  K

Alleluia, alleluia  

E maiu ao e maka ana taeka te Atua, e ninia nako te nano. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mataio..19: 3-12

A kawara Iesu Baritaio, ba a kani kamanea, ao a kangai nakoina: “E katauaki te aomata ba e na kanakoa buna ngkana iai bukina?” E kaekaia ni kangai: “Kam aki wareka taekan te Tia kariki bai ngke E moa ni karika te aomata, ba E karaoia ba te mane ao te aine, ao E kangai: ‘Ai ngaia ae e na kitana tamana ma tinana te aomata ba e na nim ma buna, ao a n ariki ba ti te irikona ngaia uoman.’ Ma ngaia ae tiaki uoman ngaia ba ti te irikona. Ai ngaia, ane e botia te Atua, ao ke e tai karaurea te aomata.” Ao a taku nakoina: “E aera Mote ngkanne ngke e tua ba e na anganaki te aine te beba n raure  ngkana e kanakoaki?” E kaekaia Iesu ni kangai: “E kariaingkami Mote ni kanakoia bumi, I bukini matoatoan nanomi, ma tiaki arona mai moana. Ao I tuangingkami, ba ane kanakona buna, ae tiaki buna ni kewe, ba e na buna temanna, ao e wenenibure iai; ao ane buna neiere kanakoaki, ao e wenenibure naba.” A taku ana reirei nakoina; “Ngkana ai ngaia anne aron te mane ma buna, ao e a tau te aki iein.” E kaekaia Iesu ni kangai: “A aki bane aomata n ongo nanon te taeka anne, ma a ongo ti akana anganaki te ongo. Ba iai iunaki aika bon aroia ni aia makuri aomata, ao iai iunaki aika bon aroia i bon irouia i bukin te Abanuea ae karawa. Ane kona n ongo, ao ke e ongo.”                       

________________________________________________________

Tibatiba: E kani karaoa ana Beita n Akoi te Atua ma ngaira n aki totoki

Wiki  20           Moanibong 

Warekan ana boki te burabeti ae Etekiera.     24: 15-24

E roko irou ana taeka te Uea ae kangai: “Te nati n aomata, n nang ana neiene kabaian matam mai irouia n te aro ae karina. Ma ko na aki kaota te nanokawaki, kona aki tang, e na aki tinako ranin matam. Kaina tangim, tai tanginiwenei, kabaea niran atum, kabaea am kau ni waem, tai rabuna buaim, tai kana aia bwerena aomata.” I taetae nakoia aomata n te ingabong, ao e mate kainabau n te tairiki. Ao ngke e a manga ingabong, ao I karaoa are I tuangaki. Ao a taku aomata nakoiu ngkanne: “Ko aki kona n tuangira nanon te baene ko karaoia?” Ao I kangai nakoia: “E roko irou ana taeka te Uea ae kangai: Kangai nakon te utu ae Iteraera: Aikai ana taeka te Uea. N nangi bainataea umau ae tabu, ae kamoamoani korakorami ma kabaiani matami ao mamaten nanomi. A na mate n te kabang natimi mwane ma aine ake kam kitania. Ao kam na karaoa ae I karaoia: kam na aki rabuni buaimi, kam na aki kang aia bwerena aomata, kam na kawakin niran atumi ma kauniwaemi, kam na aki tanginiwenei ao kam na aki tang. Kam aki nako ainako ibukin ami bure ao kam na aki ngurengure iroumi. Bon te kanikina ibukimi Etekiera. Kam na aki karaoa are e a tia ni karaoia. Ngkana e koro bukin aei ao kam na atai bwa te Uea ngai. 

Te Taramo  Tua Kaua 32:18-21

Kaekana: Uringa Atuam are karikiko.

Ko manuokina te Ba are bungiko, Ko aki uringa te Atua are karikiko.

E nora anne te Uea, ao e maraki nanona, ao E kaki taekaia natina mane ma aine.  K

E kangai: “N na tannako mairouia, ao N na mataku n aroia.

Bon te roro ae buakaka, bon nati aika aki kakaonimaki. K

A katanga nanou iroun te atua ae te akea, A kaunai n aroia ae akea manena.

N na katangi nanoia iroun, ae tiaki te oi ni botanaomata,

N na kaunia iroun te botanaomata ae nanobaba. K

 

Alleluia, alleluia.

Butimaea ma te nanoraoi Te taeka ae unikaki i nanomi,ba e kona ni kamaiu tamneimi. Alleluia.

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio..19:16:22

E nakoni Iesu temanna te aomata, ao e kangai nakoina: “Te Tia Reirei, tera te raoiroi ae N na karaoia ba e aonga n reke irou te maiu ae aki toki?” E taku Iesu nakoina: “Ko ti titirakinai taekan te raoiroi? Ti temanna ae raoiroi. Ma ngkana ko kan rin n te maiu, ao kawakin taian tua.” Ao e kangai teuarei: “Tua ra?” E taku Iesu: “Tai kamamate, tai wenenibure, tai ira, tai kaotioti ni kewe, karinea tamam ma tinam, tangira raom n ai arom ngkai ko tangiriko.” Ao e kangai te rorobuaka nakoina: “I kawakini baikanne ni kabana: ao tera riki ae riai irou?” E taku Iesu nakoina: “Ngkana ko kan raoiroi n te aro ae kororaoi, ao nako, kaboi nako am bai, n angania akana kainnano, ao e na reke am kaubai i karawa; ao ko a nakomai ni irirai.” Ngke e ongo anne te rorobuaka, ao e nako ma te nanokawaki, ba e bati ni kaubai.

________________________________________________________________________________

Tibatiba: Ngkana ko kani kamaiuaki ao nako kabonakoi am bai n angania akana kainnano

Tariu ao maneu te oi ni bai ae ti riai ni kabanea ara tai iai bon kakaean ao karekean te bai ae ti tuangaki n ana taeka te Atua nakoira n te bong aio. Ao tera te bai anne? Eng te oi ni bai ae moan te kakawaki bon te bai are taekinaki n te ewangkerio n te bong aio are e titiraki iai te rorobuaka nakon Iesu; ba bon te Maiu ae aki toki, ke akea tokina. Ke te maiu are aki kona ni bua ma e a bon tiku naba iroura ngkai ao n aki totoki. Ti ataia n te karaki ba te rorobuaka aio bon te kaubai ao tao e tabe ni warenako ana iango ba tera ae na riki ngkana e a mate. A na tiku kaubaina akekei irouna ke a na bane ni bua. E moan kaeka Iesu ni kangai kawakina te Tua ao baina te maiu ae raoiroi. Ao imuin are tuanga Iesu ba e bon kawakina te Tua ao e a manga tuanga Iesu ba e riai ni kabonakoi ana bai nako ao n angania kainnano. Ti tuangaki n te ewangkerio ba tera te bai ae riki iroun te rorobuaka aio. E rawawata nanona ba e rawa n anganako kaubaina ba e bae nanona iai. E koaua ba te bai ae na kamaiura bon tiaki kaubain te maiu aio ma bon te maiu n Atua are E anganira Iesu. Ngkana ti kaubai ao e na bon kanganga rokora n te Abanuea ae Karawa ngkai e bon wariki te kawai ao te mataroa ao ti na bon ribaba ao n nako kona n rin n te keiti (gate) ma uotara aika bati mani bubura.

Ti na uringa Atuara are karikira ao ti katotonga ao ni karaoa Nanona ae tuangira ba ti aonga ni kamaiuaki n aki totoki. Ti na kabonakoi kaubaira ao ti na angania kainnano.

Wiki  19           Kaabong 

Warekan ana Boki te Burabeti ae Etekiera  12: 1-12   

E roko irou ana taeka te Uea ae kangai: “Te nati n aomata, ko maeka I buakoia te koraki n rarawa, aika iai mataia ao a aki noraba, aika iai taningaia, ao a aki ongo; ba bon te koraki n rarawa. Ao ngkoe te nati n aomata, ko na katauraoa am bai ni mananga ae uotan taenikai, ao ko na mananga n te ngaina i mataia. Ko na mananga man te tabo ae ko mena iai nakon te tabo teuana i mataia. Tao a na ataia ngkanne ba te koraki n rarawa. Ko na katauraoa uotam n ai aroni uotan te taenikai, n te ngaina, i mataia. Ao ko na otinako n te tairiki, i matai aba am tabo n otinako. Ko na katoka uotam i aon angam, i mataia, ba ko na otinako i nanon te ro; ko na rabuna matam ba ko na aki nora te aba; ba I a tia ni karaoiko ba te kanikina Ibukin te utu ae Iteraera.” I karaoa are I tuangaki. I katauraoa uotau ae aroni uotan te taenikai n te ngaina; ao n te tairiki I kabangabanga te o ni baiu. I otinako i nanon te ro, ao I katoka uotau i aon angau, I mataia. Ngke e a ingabong, ao e roko irou ana taeka te Uea ae kangai: “ Te nati n aomata, tiaki a titirakiniko ni kangai te utu ae Iteraera ni kangai: Ko aera? Ko na kangai nakoia te koraki n rarawa akanne: Aikai ana taeka te Uea: bon te taeka nakoni Ierutarem ma te utu ae Iteraera ni bane ike a mena iai. Kangai: Bon te kanikina ngai ibukimi; ae i karaoia, ao e na karaoaki nakoia: a na uotaki nako ba taenikai. Ao e na katoka uotana i aon angana te mataniwi ae i buakoia, ao e na otinako i nanon te ro, ni bangabangan te o ae na karaoaki i bukina; ao e na rabuna matana ba e aonga n aki nora te aba. 

Te Taramo  78:56-59, 61-62

Kaekana: Tai manuokin ana makuri te Uea. 

A kata te Atua ao a katei nakoina, A rawa n ongo iroun Teuare moan te Rietata;

A tanrikaki n ai aroia aia bakatibu, A tibanako n ai aron te kainikatebe ae bure.  K

A kaunna ma aia tabo n taromauri i eta, A kamaraka nanona ma aia bouan anti.

E ongo te Uea, ao e bue nanona, Ao E kaki taekaia Iteraera.    K

E kataua mimitongina ba e na taenikai, E anga korakorana nakoia kairiribai.

E katuka ana botanaomata ba konan te kabang, E bononnanoia ana aomata. K 

Alleluia, alleluia.

E kamauna te mate ara Tia kamaiu ae Iesu Kristo,      Ao E anganira te maiu n ana Euangkerio. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio..18: 21—19: 1

E kawara Iesu Betero, ao e taku: “Te Uea, iraua au tai ni kabara ana bure tariu ngkana e kairua nakoiu? Tao itiua te tai?” E kangai Iesu nakoina: “Tiaki itiua, ma itibui ma itiua te tai.

Ai arona naba, titebo te Abanuea ae karawa ma te uea are kan tuoi muin ana bai ma ana tabonibai. Ngke e moana ana tutuo, ao e kairaki nakoina temanna are tebuina tenga te tarena baena (60 te mirion te tenario.) Ma e aki reke kabarani baena, ao e tuatua te toka ba e na kaboaki nako, ngaia ma buna ao natina ao ana bai ni kabana, ba kabarani baena? Ma e baka ni bobaraki te tabonibai i matana, ao e butia ni kangai: “Taona nanom, ao N na kaoki am bai ni kabane.’ Ao e nanoangaia te toka, ao e kanakoa, ao e kaakeaa baena. Ngke e nako te tabonibai arei, ao e kaitibo ma raona temanna are tebubua te tenario baena irouna; ao e taua roroana ni koonna, ao e taku nakoina: ‘Kamai baem.’ Ao e baka ni bobaraki teuarei i matana ao e butia ni kangai: ‘Taona nanom, ao N na kaoki am bai ni kabane.’ Ma e rawa te tabonibai arei ao e tua ba e na kainaki raona n ua barani baena. A maraki iai nanoia raona ake a noria, ao a nako ni kaongoraea te toka. Ao e kaoa teuarei te toka, ao e kangai nakoina: ‘Te tabonibai ae ko buakaka ngkoe! I a tia ni kaakea baem kioina ba ko butiai. E aera ngke ko aki nanoangaea raom n ai arou ae I nanoangaiko?’ Ao e un te toka, ao e angania tani bainikirinia bure n ua barani baena ni kabanea. Ao ai aron naba Tamau are i karawa, ngkana kam aki kabarai aia bure tarimi ma nanomi ae koaua.”

Ngke a bane ana taeka Iesu, ao E kitana Kariraia nakon abani Iutaia are i mainikuni Ioretan.

_______________________________________________________________ 

Tibatiba: Te Kaua ni miterio ni Mimitong Uotakirakean Nei Maria nako Karawa; uana tangiran Tinara Nei Maria ao te mate ae raoiroi 

Ni kaitara ma ana te toa ae ‘Uotakirakean Nei Maria nako Karawa’ ao ti reitira ma tarira ao manera ni Kiritian i aonnaba ni karaba ao ni kamoamoa te Atua ibukin kororaoin te kamaiuaki ae anganira rinanon Nei Maria ae a tia n rineia ibuakoia aine nako ba e na riki ba Tinan Natina ae Iesu are e bungiaki, e maraki, iaon te kaibangaki ibukin kabaran ara bure ao ni manga karikira ba nati ngaira imuin te karaurenakoaki n aia aki ongotakea ao ai bure ara moan karo.

Ti kakoaua ba rinean ao nnen Nei Maria inanon te Babaire ni Kamaiu aio bon te bai ae a kaman iai mai moana ao tiaki te bai ae manenanti n reke. Nei Maria inanon ana kaeka ae mangori are “ana toro te Uea ae mangori ngai; E na karaoaki nakoiu n ai aron Am Taeka” ao imuin ruonakina ni maakan Teuare moan te Rietata inanon te Tamnei ae Raoiroi, e a riki ni koaua Nei Maria ba tinan te Atua ngke e riki n iriko inanona Iesu ao E a maeka te Atua ibuakora. Bon Nei Maria ae a tia n angan Iesu arona n aomata inanon birotona ao bon mairoun Nei Maria are a reke iai kinakin Iesu ba kanoan Tawita are a kaman taekinna burabeti ba e na otinako mai roun Tawita te Messia ae te tia kamaiua aonnaba.

Ibukin katauraoan Nei Maria n riki ba tinan Iesu ae te Atua ao e anganaki te kaonrakeaki n te karatia n aron are taekinna te akanera are Kabiriera ngke e nikira ana kamauri te Atua nakon Nei Maria are kangai: ‘Ko na mauri Maria ae ko onrake n te karatia”. Ngkai e onrake Nei Maria n te karatia ao nanona ngkanne ba e bon onrake Nei Maria n te raoiroi, te tamaroa, te itiaki ao te kororaoi.   N te 1854 ao Pope Pio IX e kamatoa ao e katanoata kanoan te onimaki ba Nei Maria ae te Baretenia ae moan te Tabu e a tia n anganaki n ana karatia te Atua ae kaonoti nakoina ao n uan te kamaiuaki are na uotia Iesu Kristo, te katanaki man barekan nako te bure ae orikinare ke te bure n riki. Boni man te koaua are te Riki n Immakurata are a kabarabaraki iai Nei ba e Imakurata ke e itiaki.  

N te toa ae uotakirakean Nei Maria n te 15 Aokati ao ti a kakoaua iai kamimitongan ao baunuenakin Nei Maria irarikin Iesu i Karawa ni kaotaki ao ni kamatoaki iai ba boni ngaia Tinan te Atua.  E kamatoaki kanoan ana koaua ao ana reirei te Ekaretia aio iroun Pope Pio XII n 1 November 1950 ba Nei Maria ae Tinan te Atua ae e Imakurata ao e aki boo n te bure e anganaki te kamoamoaki ae okoro ngke e uotakirakeaki rabatana ao tamneina nakon kororaoin te mimitong i Karawa