Monday Week 34 

Reading 1, Rv 14:1-3, 4b-5

I, John, looked and there was the Lamb standing on Mount Zion, and with him a hundred and forty-four thousand who had his name and his Father’s name written on their foreheads.
I heard a sound from heaven like the sound of rushing water or a loud peal of thunder. The sound I heard was like that of harpists playing their harps. They were singing what seemed to be a new hymn before the throne, before the four living creatures and the elders.
No one could learn this hymn except the hundred and forty-four thousand who had been ransomed from the earth. These are the ones who follow the Lamb wherever he goes. They have been ransomed as the first fruits of the human race for God and the Lamb. On their lips no deceit has been found; they are unblemished. 

Responsorial Psalm, Ps 24:1bc-2, 3-4ab, 5-6

R  Lord, this is the people that longs to see your face.

The LORD’s are the earth and its fullness; the world and those who dwell in it.
For he founded it upon the seas, and established it upon the rivers. R

Who can ascend the mountain of the LORD? or who may stand in his holy place?
He whose hands are sinless, whose heart is clean, who desires not what is vain. R.        

He shall receive a blessing from the LORD, a reward from God his savior.
Such is the race that seeks for him, that seeks the face of the God of Jacob. R.        

 

Alleluia Mt 24:42a, 44

Stay awake! For you do not know when the Son of Man will come. Alleluia, 

Gospel LK 21:1-4

When Jesus looked up he saw some wealthy people putting their offerings into the treasury and he noticed a poor widow putting in two small coins.
He said, “I tell you truly, this poor widow put in more than all the rest; for those others have all made offerings from their surplus wealth, but she, from her poverty, has offered her whole livelihood.”

 ______________________________________________________________________________

Tibatiba: Taratara ao tantani ba kam aki ata te tai ae na roko iai Natin te Aomata

Tariu ao maneu akea ba ti a roko n tokin te ririki aio n ara karenta te Ekaretia are kanikinaeaki n te toa ae Kristo Uean Aonnaba. Aio bon te tai are ti kauringaki oao ba n tokin kawaira n te maiu aio ao ti nang kaitibo ma Iesu ae boni Ngaia te Uea ao te King are ti nang noria inanon te maka ma te korakora ao te mimitong. Iesu are boni Ngaia are a tia ni karikaki bai nako ma Ngaia , Irouna ao Ibukina. Ngaia are bon moan bai nako ao tokia ke te Areba ao te Omega.

Te bai ae ti kauringaki iai ngkai ba ti riai n taratara ao n tantani ba ti aki ata te tai ma te aoa are re na roko iai Natin te Aomata are bon Iesu Kristo. Inanon te taramo n te bong aio ao e maneweaki iai te kaeka ae kangai;”Te Uea aikai te koraki ake a kan nora Matam. Eng bon aio naba te taramo ae kabonganaki n aia toa kain Karawa are reitaki man taekinaki ba aikai te koraki ake a tia ni katiakaki aia kunikai n Raran te Tibu te Tei, ke aikai te koraki ake a tia ni kekeiakina te maiu ae raoiroi inanon maiuia ni ririmuin ao ni katotonga maiun Iesu are a tia ni kaboira ni marakina, ikoakina, rarana  ao matena iaon te kaibangaki.

Tera ngkanne ae nanonaki n te taratara ao te tantani imain rokon Iesu n te tai ae ti aki ataia? Eng te bai ae nanonako ikai bon te teimatoa ni maiu inanon te raoiroi ni kakantaning okin Iesu. E kakawaki iroura ngkanne ba ti na maiuakina te raoiroi tiaki ti ngkai, man te bong are imuina ao n tai nako. Bon te rongorongo n akoi man nanoanga nakoira ae moan te tamaroa  ba ti na bane n rin inanon Abanuean te Atua ngkana e roko Iesu ao e kuneira ba ti kakaonimaki n tauraoi ni butimaia inanon te itiaki ao te raoiroi.

Wiki 33           Kanimabong.           

Warekan ana kaotioti Ioane..10: 8 – 11

E manga taetae te bana are I ongo mai karawa, ao e kangai: “Nako, anaa te boki ae uki inanon bain te anera are tekateka i aoni marawa ao i aon te aba.” Ao I nako ni butia te anera ba e na anganai te boki, ao e kangai nakoiu: “Anaia, kanna. E na bati ni mao i nanoni birotom, ma e na karewerewe n ai aron te meri i nanoni wim.” Ao I anaa te boki mai nanoni bain te anera, ao I kanna; ao e karewerewe n ai aron te te meri inanon wiu, ao I a tia ni kanna, ao e bati ni mao i birotou. Ngkanne I tuangaki ae kangai: “Ko riai ni manga taetae ni burabeti nakon taiani botanaomata, aba, taetae ma uea.” 

Te Taramo     1 Rongorongo 29: 10 – 12  

Kaekana: Te Atua ae Ko maka, ti neboa aram ae mimitong.

Ko na karaoiroaki, te Uea, ae Atuani Iteraera ae ara bakatibu,

mangkoa ao n aki toki. K.

Te Uea, am bai te kakanato ma te maka, te raneanea, te tokanikai ao te mimitong,

Ao bai nako I karawa ao i aon te aba. K.

Te Uea, am bai te tautaeka, moan te rietata Ngkoe i aoni bai nako,

e nako mairoum te kaubai ma te mimitong. K.

Ko uea i aoni bai nako, a mena i nanoni baim te maka ma te korakora,

a nako mairoun te kakanato ma te maka. K. 

Alleluia, alleluia.

Taetae, te Uea ba e ongora am toro: a mena iroum taekan te maiu ae aki toki. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka..19: 45 – 48  

E rin Iesu n te Temboro, ao E kakioia nako nake a kabobai iai, ao E kangai nakoia: “E koreaki ae kangai: ‘E na atongaki umau ba te Uma n tataro’ ao ngkami kam karaoia ba bangaia tani ira!” Ao E katoa bong n reirei n te Temboro. A ukera angani kamateana mataniwia berebitero ma tani koroboki, ao ai aroia naba unimanen aonteaba. Ma a aki reke angaia, ba a bane aomata ni kan ongongora irouna.

____________________________________________________ 

Tibatiba: Karika mwengam ba Uman te Atua n neboaki

Tariu ao maneu ti a manga kauringaaki naba n te bong aio tibangara ae ti karikaki ibukina ba ti na neneboa te Atua ae moan te maka mani mimitotng ae e uea i Karawa ao i aonnaba; Ngaia are iai ngkoa iai ngkai ao e na manga roko.

Inanon te ewngkerio n te bong aio ao ti nora aron Iesu ni un nakoia aomata ake a tabe ni kabobai inanon te temboro. E karanganakoi aia taibora tani bobai Iesu ao mani kanakoia man te temboro ngkai a tia ni karaoa Uman Tamana ba bangaia tani ira. Eng ti boni kauringa ikai ba ti riai ni kawakina tabun ao karinean Uman te Uea are na neboaki man taromauriaki iai.

Tariu ao maneu I taku ba te rongorongo ae kakawaki ikai ba ti riai ni moanibaia ao ni karimoa n tai nako n neboan te Atua ma taromauriana. N tabetai ao ti taku ba ti ara tai n taromauri ngkana ti nakon te Umantabu. Ma te bai ae ti tuangaki ikai n te bong ao ba ti riai ni karekea maiura man te ingabong ni karokoa te tairiki ba ara tai n neboa te Uea man taromauria. Ti riai ni mauiakina ana motinnano St Bauro n anga ngaia ba an ate Uea ni  amiuan ao ni matena ni kareaana kanoan te bong teuana ma teuana ibukin te Uea n ara iango, ara taetae ao ara makuri. Bon reitakin te maiu n nebobeno aio bon karekean mwengara ba uman te Atua ae na neneboaki ao n taromauriaki iai. Ti riai ni karekea mwengara ba mwengan te Atua are na oti man karekean ara baonikarea inanon ara auti ba te tabo ae rangi ni kakawaki. Ti riai n aki karekea te video ma bai ni katantang ba ngaia te tabo ae kakawaki inanon ara auti. Ti riai ni karika mwengara ao ara auti ba te tabo ae maiu iai te Atua. Bain ara baonikaraea aika a riai n noraki iai bon te kaibangaki, Nei Maria ao tamnein te aro. Ti riai n aki karika mwengara ba bangan te buakaka ao te bure.

Wiki 33          Katenibong 

Warekan ana kaotioti Ioane: 4: 1 – 11

Aei aron are kaoti i matau. I nora te mataroa ae uki i karawa, ao e taetae nakoiu te bana naba arei, ae ai aron te bu, ao e kangai: “Nakomai, waerake, ao N na kaota nakoim te bai ae na roko rimui.” Ao e a niniai naba te Tamnei, ao I nora te kaintokanuea ae tei i karawa, ma Temanna are tekateka iai. Ao Teuare tekateka iai, ai aron taran te taiman ma te rube. E katobibia te kaintokanuea neiwirara, ao tarana ai aron te emeroti. Ao e otabaniniaki te kaitokanuea arei ni kaintokanuea ake uabui ma aua, ao I noriia unimane ake uangauni ma aman n tekateka iai, ma kunnikaia te mainaina, ao baun atuia te koora. Ao a kia taiani iti man te kaintokanuea, ma taiani bana ma taiani baa, ao a ura i matana taura ake itiua, ba Tamnein te Atua ake itiman. Ao i matan te kaintokanuea, ai aroni marawa ae itiaki n ai aron te kirititaro. A mena i nuka man ake aman, ake a katobibiaki n te kaintokanuea, ao a maiti mataia i moaia ao i akuia. Te moa ni man, ai aron te raian; te kauoman, ai aron te kao mane; te kateniman, ai aroni moan te aomata; ao te man are te kaaman, ai aron te ikare ae kiba. Ao man ake a aman, kaka oneai baia ni kiba, ao iai mataia ni kabutai rabataia, i aoia ao i nanoia. Ao a aki toki ni kangai ni ngaina ao ni bong:

            E tabu, E tabu, E tabu

            te Uea ae te Atua ae moan te maka,

            ae iai ngkoa, iai ngkai,

            ao E nakomai.

A anganga te nebonebo, te karinerine ma te katituaraoi man akekei nakon Teuare tekateka n te kaintokanuea a maiu n aki toki; ao a katoa tai ni bobaraki unimane ake uangauni ma aman i matan Teuare tekateka n te kaintokanuea, ao a kangai: “Ara Uea ma Ataura, Ko riai n anganaki te nebonebo, te karinerine ma te maka, ba Ko karika karawa ma aonaba, ao a karaoaki bai ni kabane i bukin nanom.”                                                          

Te Taramo 150

Kaekana: E tabu te Uea ae te Atua ae moan te maka.

Neboa te Atua n umana ae tabu, neboia i karawa ma makana.

Neboia n ana makuri aika kamimi, neboia ni kakanatona ae ababaki. K.

Neboia n tangin te bu, neboia ma te abi ao te raea.

Neboia n te ruoia ma te timbara, neboia n taiani karai ma kaibaba. K.

Neboia n timbara aika tangi maka, neboia n timbara aika tangiraoi.

Ke a bane n neboa te Uea, baika maiu. K. 

Alleluia, alleluia.

E teimatoa n aki toki ana taeka te Uea; bon te Rongorongo ae raoiroi ae kam anganaki. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka..19: 11 – 28

Ngke a tabe n ongora aomata irouni Iesu, ao E taetae ni kaikonaki nakoia, ba a kani ma Ierutarem, ao a taku ba e nang kaoti Uean te Atua n te tai naba arei. E kangai: “Temanna ngkoa te aomata ae te toka. E nakon te aba ae raroa ba e na kaueaki, ao e na manga oki. E weteia moa ana tabonibai ake tengaun, ao e angania tebuina te baun; ao e taku nakoia: ‘Kam na karikirakei ni karokoa I a manga oki.’ Ma a riba te aomata arei kain ana kawa, ao a kanakoa te taeka n rimuina, ni kangai: ‘Ti aki tangiria ba ara uea.’ Ngke e a oki teuarei ma nakoana n uea, ao weteia ana tabonibai akea e angania te mane, ba e na nora rakana irouia nako. E roko temanna ao e taku: ‘Te Uea, rakan am baun, tebuina riki te baun.’ E kangai nakoina: ‘E tamaroa, te tabonibai ae raoiroi ngkoe. Ngkai ko kakaonimaki n te bai ae uarereke, ao ko na tautaeka i aoni kawa aika tebuina.’ E roko te kauoman ao e taku: ‘Te uea, rakan am baun, nimaua riki te baun.’ E kangai nakoina: ‘Ngkoe naba, ko na tautaeka i aoni kawa aika nimaua.’ E manga roko temanna ao e taku: ‘Te uea, aei am baun ae I kawakinna n te kunnikai, ba I makuko, ba te aomata ngkoe ae ko unun: ko ana ae ko aki anga, ao ko taia ae ko aki unikia.’ Ao ngaia e kangai nakoia: ‘Te toro ae ko buakaka ngkoe; N na motika taekam n oin am taeka. Ko ataai ba I unun, ao I ana ae I aki anga ma n taia ae I aki unikia. Ao ko ti aki karina au mane ni karikirakea, ba N na anaia ma rakana ngkana I oki?’ Ao e taku nakoia aomata ake a mena ikekei: ‘Ana  ana baun mairouna, ao angan teuare tebuiana ana baun.’ Ma a kangai aomata: ‘Te uea, bon tebuina ana baun!’ I bon tuangingkami: ane iai ana bai, ao e na anganaki, ma ane akea ana bai, ao e na anaki naba ae iai irouna. Ao uake a ribaai n aki tangirai ba aia uea, kairia mai, ao kamateia i matau.” I muin ana taeka anne, ao E mananga n rimoaia ni waerake nako Ierutarem.

_________________________________________________________________________________ 

Tibatiba: E tabu te Uea ae te Atua ae moan te maka ae iai ngkoa, ngkai ao E nakomai 

Tariu ao maneu n aron are ti moanna ni kaotia ngkoananoa ao e nang bon roko n tokina ana ririki te Ekaretia ao e nang roko te toa ae Iesu Kristo te Uea. Ti kauringaki ikai ba tokin kawaira bon Iesu Kristo ae ngaia te Uea ao te King i aonanba. E kaotaki ikai ba bon aio bukin karikara nako aonteaba ba ti na bane n okira te Uea n tamneira ao rabatara a na okira te tano.

N te bong aio ao e moanna ni kaotaki nakoira aron te Uea ae te Atua ni makana, mimiotngona ao kakannatona. Ti riai n kakoaua babbon aio tokira ni kabane ba ti na nora te Uea ae Iesu ba e na manga nakomai inanon te maka ma te korakora ao te mimitong. Ngkai boni ni Ngaia te Uea ao te Atua ao ti nang noria inanon te kakamaku ma te mimitong ba e na roko ni motika taekan aonnaba.

N te ewangkerio ao e ti ongora aron Iesu ni kataia ni kabarabara abanuean te Atua ma aron te toka are tibatibai kaubaina nakoia tengaun aomata ao E na manga oki n anaia. E teretere ikai inanon maiura aio ao ti bane n anganaki iroun  te Atua te maiu n Atua are na karokoira n te tokanikai ngkana ti manga tibaia nakoia aomata ba a aongana n rin araia naba  n te Boki ni Maiu. Ma e kamatataki naba n te ewangkerio ba ti na rin i Karawa ngkana ti tauraoi n ira Iesu nako Ierutarem ike E na maraki mani mate iai iaon te kaibangaki. Eng, ti na iria nako Karawa ngkana ti karikirakei tarena ake ti anganaki ba ti na katikirakei. Ngkana ti aki karakai tarena aika ti anganaki ao a na motikaki taekara nakon te kabuakakaki ao ti na aki kona n rin n te Abanuea ae Karawa ba akea kunikaira ae mainaina. 

 

 

Wiki 33           Kaabong 

Warekan ana kaotioti Ioane..5: 1 – 10

I nora te boki ae niraki i nanon atain Teuare tekateka n te kaintokanuea, ao e korobokiaki nanona ma tinanikuna, ao e kabaeaki ni kanikina ake itiua. Ao I nora te anera ae korakora ae kanenea banana ni kangai: “Antai ae riai ni kauka te boki ma ni kabarai kainikinaeana” Ma akea ae kona, i karawa ke i aon te aba ake i an tano, akea ae kona ni kauka te boki. Ao I bati n tang, ngke akea temanna ae riai ni kauka te boki ma ni warekia. Ao e kangai temanna i buakoia unimane nakoiu: “Tai tang, ba e tokanikai te Raian ae man ana utu Iuta, ae ana kariki Tawita; e na kauka te boki ae kabaeaki ni kanikina aika itiua.” Ao I nora te Tibutetei ae tei i marenaia unimane ma man ake aman ake a katobibia te kaintokanuea; ao ai aron ae e tiringaki, ao itiai korona ao itiua matana, ba tamnei aika itiman aika kanakoaki iroun te Atua ni kabuta aonaba. Ao e nako te Tibutetei n ana te boki mai nanoni bain Teuare tekateka n te kaintokanuea. Ngke e a tia n anaia, ao a bobaraki i matan te Tibutetei man ake aman ao unimane ake uangauni ma aman, ao a toa baia n abi ma ngkoa aika koora ake a on ni baika boiarara aika aia tataro kiritian. Ao a anenea te kuna ae bou, ae kangai: Ko riai n ana te boki ma ni kabarai kainikinaeana, ba ko tiringaki ao ko kaboia aomata ibukin te Atua n raram, ba aeka n aomata nako, man tatae nako, man aba ma botanaomata nako; ko karikiia ba uea ma berebitero i bukin Atuara, ba a na tautaeka i aonaba. 

Te Taramo 149: 1 – 6, 9

Kaekana: E karikira te Uea ba ana botanaomata te Atua.     

Anenea te Uea n te kuna ae bou, neboia i buakoia ana aomata.

Ke e kabaia Iteraera iroun te tia karikia; ke a kimareirei natin Tion iroun aia Uea. K.

Ke a neboa arana n te ruoia, ke a Katanga te abi ma te turam i bukina.

Ba E tangira ana botanaomata te Uea, E katokanikaia akana mangori. K.

Ke a kakatonga ana aomata n te mimitong, ke a takarua ni kukurei ni motirawaia.

Ke a on wia n neboan te Atua: bon anne kakanatoia ana aomata. K. 

Alleluia, alleluia.

Ane kawakina ana taeka Kristo, ao e na kororaoi tangiran te Atua irouna. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka..19: 41 – 44

Ngke E a kan Iesu ma te kawa ae Ierutarem, ao ngke E noria, ao E tangi i aona, ao E kangai: “Ko bia ata kawain te raoi nakoim, ngkoe naba, n te bong aei! Ma ai kawa ra ngkai e raba mai matam! E na roko te tai are a na katobibiko iai am kairiribai n te marua ni buaka, ao a na otabaniniko ma ni kiariko mani itera nako. Ao a na toubekaiko, ngkoe ma natim aika i nanom, ao a na aki katuka te atibu teuana i aon teuana, kioina ngke ko aki ata am tai ni kawaraki.

 _______________________________________________________________

Tibatiba: Ko kaboia aomata ibukin te Atua n Raram ae moan te tabu 

Tariu ao maneu ti a manga reita n te bong aio ongorara n ana kantaninga te Atua ibukira riki ngkai ti a roko inanon kaitira ni bong bat i a roko ni kbanean wiki nana ririki te Ekaretia.. Eng ana kantaninga te Atua ba ti na nora ao ti na roko inanon mimitongina n te Abanuea ae Karawa. Ai ngaia are E kamatata nuking rokon Natina ae Rikitemanna ae bon te Tibu Te Tei ba E na maraki ao ni mate iaon te kaibangaki ao E na kaboira n Rarana ae moan te tabu ba ti aonga n manga riki ba nati ngaira aika tani baibai n te Abanuea ae Karawa.

Ti bon riai n ataia ao ni kakoaua ba ti a tia ni bane ni karekea te kona n rinnako i Karawa ngke E kaboira Iesu n Rarana ae moan te tabu. Ti a tia ni karekea te kamaiuaki man te maiu n Atua are E anganira Iesu. Ti bon riai ngkanne ni bubuti ba ti na anganaki te wanawana ao te matairiki n nora aron te raoi are ti na karekea ngkana ti butimaea Iesu inanon maiura ao ti maiuakina ana kantaninga ibukira. Ngkana ti aki nora te raoi aio ao ti na bon kawa ba ti na katobibiaki iroun teuare buakaka ao ti na bane ni mate n aiaron Ierutarem are rawa ni kina ao ni butimaea kawarana iroun Iesu ao are E tangininiwenei Iesu iaona n taku ba e na uruaki ao e na aki katukaki te atibu teuana i aon teuana, kioina ngke E aki ata am tai ni kawaraki orpun te Uea.

Tariu ao maneu e bon riai ba ti na riai ni matairiki n nora ana kantaniga te Atua ibukira ao riki ni katauraoira imain tokin te tai ba ti aonga ni kakoroa nanon ana kantaninga te Atua ibukira ni bane ni maeka irarikina i Karawa n aki totoki.

Wiki 33          Kauabong 

Warekan ana kaotioti Ioane.   3: 1 – 6, 14 – 22

Ngai Ioane, I ongo ana taeka te Uea ae kangai: “Koroboki nakon aneran te Ekaretia are i Tareteiti: Aei ana rongorong Teuare iai irouna Tamnein te Atua aika itiman ma itoi aika itiua: I atai am makuri: ko atongaki ba ko maiu, ao ko boni mate. I tuai n nora aromi e kororaoi i matan Atuau. Ma ngaia ae uringa marurungim ni butimaea te taeka ngkoa; kawakina anne, ao raira nanom. Ngkana ko aki kamarurungko, ao N na roko iroum n ai aron te tia ira, n te tai ae ko aki iangoia. Boni iai temangina i Tareteiti aika aki kabarekai kunnikaia, ao a bon tau ni irai ma kunnikaiaki n te mainaina, ao N na aki kamauna arana man te Boki ni maiu, ma N na kamaiua i matan Tamau ma ana anera. Ane iai taningana, ao ke e ongo ana taeka te Tamnei nakoia Ekaretia.” “Korea ae kangai nakon aneran te Ekaretia are i Raorikeia: I atai am makuri. Ko aki maitoro ao ko aki bue. Ko bia maitoro ke ni bue! Ngkai ko aabue, n aki maitoro ke ni bue, ao N na mumutaiko mai wiu. Ko taku n am iango: I a kaubai, e reke arou, akea kainnanou. Ao ko aki noriko ba ko kawa ni kananoanga, ao ko kainnano, ko mataki, ao akea rabunam. Ma ngaia ae ongo au taeka. Nakomai, kaboa te koora ae kaitiakaki n te ai, ba ko aonga ni kaubai; kaboi kunnikaim aika mainaina, ba ko na rabuniko ma ni karabaaniko iai; kaboa kabirani matam, ba ko aonga ni manga noraba. Akana I tangiriia, ao I boaia ma n tiringiia. Ma ngaia ae kamarurungko, raira nanom. Ae I a tei n te mataroa ao I karebwerebwe. Ngkana iai ae ongo banau ma ni kauka te mataroa, ao N na roko irouna, ao N na amarake ma ngaia, ao ngaia ma Ngai. Ane tokanikai, ao N na karekea nnena i rarikiu n au kaitokanuea, n ai rou naba, ae I tokanikai ao I tekateka i rarikin Tamau n ana kaitokauea. Ane iai tanginana, ao ke ongo ana taeka te Tamnei nakoia Ekaretia.”                                                                        

Te Taramo 14 (15): 2 – 5

Kaekana: Ane tokanikai, ao e na tekateka i rarikiu.

Te Uea, antai ae na maeka i aon am maunga? Ane e eti ana makuri,

ane moan te raoiroi arona, ae taekina te koaua ma nanona,

ane aki taetae ni kabuakaka. K.

Ane aki babakanikawaia raona, ane aki katekebuaka tarina,

ane riba teuare buakaka, ma e karineaia akana maka te Uea. K.

Ane taua ana berita n aki kakewea, ae aki karekea bakaon tangoan ana bai,

ae rawa ni kaboaki n eka nako ane raoiroi. Ane karaoa anne, ao e na aki babaka. K. 

Alleluia, alleluia,

Butiamaea ma te nanoraoi te taeka  ae unikaki i nanomi, ba e kona ni maiu iai tamneimi. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka. 19: 1 – 10

E nakonako Iesu n te kawa ae Ieriko. Ao e kaoti te aomata ae arana Takaio. Bon temanna te mataniwi irouia bubirikano, ao bon te kaubai. E tabe ni kan nora Iesu, ma e aki reke angana, ba e bati te koraki, ao e uarereke rabatana. Ma ngaia are e biririmoa, ao e tamarakea te kai ae te tikamoa, ba e na nora Iesu ngkana E rikekei. Ngke E roko Iesu n te tabo arei, ao E tararake, ao E taku: “Takaio, bareiko ruo, ba N na kawara am auti n te bong aei.” Ao e kawaetata n ruo, ao e butimaia ma te kukurei. Ngke a nora anne aomata, ao a bane ni winati ni kangai: “E nako ni mena iroun te aomata ae buakaka!” Ma e tei Takaio, ao e taku nakon te Uea: “Te Uea, N na anga iteran au bai nakoia kainnano, ao N na kaoka au babakanikawai nakon temanna, ao N na kaoka ana bai ni kaaua maitina.” E kangai Iesu: “E roko te maiu n te auti aei n te bong aei, ba bon natin Aberaam naba teuaei. Ba E roko Natin te aomata ba E na ukera ma ni kamaiua ane bua.”

__________________________________________________________________ 

Tibatiba: Kamarurungko, raira nanom, ae I a tei n te mataroa ao I karebwerebwe

Tariu ao maneu e anganira te Uea n te bong aio banaana akoi ba ti na kamarurungira ao ti na rairi nanora ba imain ae iremwe ao ti kawiaki. Inanon ara kekeiaki n te maiu aio ao ti bon riai n tuoi maiura ba a uara. A botau ma ana kantaninga te Atua ke aki. N aiaron ae ti ongora n te bong aio iroun Ioane kaotan ana rongorongo te Uea nakoia tani kairiri n taian Ekaretia aika Tareteiti ao Raorikeia n tuangia ba a riai n rairi nanoia ao n ongo banan te Atua ma ana karebwerebwe ni mataroan nanora ao ti bon riai ni kauki ara mataroa ba e aonga n roko inanora ao ni maeka Iesu inanora, Ngaia ma Tamana ao te Tamnei ae Raoiroi.

Bon ana taeka te Atua nakoira n te bong aio ba ti riai n aki kabarekai kunikaira ba ti aonga n tau n iriria ao ni karekea te kaniwanga n tokanikai are bon te maiu ae akea tokina irarikina i Karawa.

N te ewangkerio ao ti ongora aron rairan nanon Takaio nakon banaan Iesu n akoi nakoina ba e na raira nanona. E uki nanon Takaio ao e ingainga nanona ni kan nora Iesu, E butia Iesu ba  e na anganaki te wanawana ni kan nora Iesu ao Iesu are nora tauraoin te nano e angan Takaio Takaio katokan nanona  n tei iaan te kai are toka iaona ao n tuangnga ba e na ruo ba e na iria n tiku n ana auti. E onrake nanon Takaio nte kukurei ngkai bon akea ana kantaninga ba e na kona n tiku irarikina Teuare e rangi ni kan noria. 

Tariu ao maneu ti ataia ba ti a roko ngkai ni kabanean wikin ana ririki te Ekaretia ao ti nang roko n te Avenete are bon te tai ni katauraoi imain bungiakin Iesu n te Kiritimati. Iai te bai ae kakawaki ba ti na riai n ataia ba bon kanoan te moan wareboki n te Tabati ae nako ba e na roko ara tai ni weteaki kanga ai aron rokon te tia ira. Are nanona ngkanne ba ti riai ni baina te tauraoi n tai nako ba ti aonga n tauraoi ni kauaka te mataroa ngkana e a roko te tia iein are bon Iesu ni kawarira.