Wiki 7           Moanibong 

Warekan ana Reta Iakobo. .3: 13 – 18

Ngkana iai i buakomi temanna ae wanawana ma n ataibai, ao ke e kaotia n arona ae raoiroi, ba e karaoi ana makuri ma te nimamannei ae reke ma te wanawana. Ma ngkana iai i nanomi te bakantang ma te marakinnano ao te kani kauntaeka, ao tai kamoamoai ngkami, ao tai kewe n eka nako te koaua. E aki ruo mai eta te wanawana anne, ma e nako mai aonteaba ao man te rabata ao mairouia taimonio. Ba ike iai te bakantang ma te kauntaeka iai, ao e na reke naba iai te kiriwe ma aeka ni makuri nako aika bubuaka. Ma e itiaki te wanawana ae mai eta, ao e rau, e taubang ao e iangoraoi, e bati n atataiaomata, e kariki ua aika raraoi, n aki nanonano ao n aki kewe. Uan te raoi bon te raoiroi i bukia tan raoi. 

Te Taramo 18 (19): 7 – 11

Kaekana: E maiu te nano n ana moti te Uea.

Koron te raoiroi ana tua te Uea, E maiu iai te tamnei;

e koaua ana kaotioti te Uea, e wanawana iai te nanoro. K.

A eti ana moti te Uea, e maiu iai te nano;

e itiaki ana taeka te Uea, e ota iai te mata. K.

E raoiroi makakin te Uea, akea bibitakina.

Bon te koaua ana moti te Uea, a eti n tai nako. K.

Ko bia kukurei, te Uea, n ana taeka wiu

ao n ana iango nanou, Ngkoe au Ba ma au tia kamaiu. K. 

Alleluia, alleluia.

E kamauna te mate ara Tia Kamaiu ae Iesu Kristo, ao E anganira te maiu n ana Euangkerio. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mareko. 9: 14 – 29

Ngke E okiriia ana reirei Iesu ma Betero ao Iakobo ma Ioane, ao a noriia aomata ake a maiti i rarikia, ao tani koroboki ake a kauntaeka ma ngaia. Ngke a nora Iesu te koraki, ao a kuba, ao a biri nakoina ni kamauria. Ao E titirakinia ni kangai: “Tera ae kam kauntaekaia ma ngaia?” E kangai temanna i buakon te koraki: “Te Tia Reirei I kaira teuae natiu nakoim, ba iai irouna te tamnei ae e bae newena; ao ngkana e ninia te tamnei arei, ao e kabukitaua i aontaonao ao e bungibaware, ao e kangengei wina, ao e tiki rabatana. I butia am reirei ba a na kanakoa, ma a aki kona.” E taku Iesu nakoia: “Te koraki n aki onimaki! N na mena i buakomi ni karokoa nningai? N na taotaona nanou iroumi ni karokoa ningai? Kairia mai!” Ao a kairia nakoina. Ngke e nora Iesu te tamnei, ao e karurubenebenea te ataei, ao e baka i aontano, ao e inimaki ma ni bungibaware. Ao E titirakina tamana Iesu ni kangai: “E moa n reke irouna te aro aei nningai?” Ao e taku teuarei: “Mangke e uarereke. Ao e bati ana tai ni kabaka i nanon te ai ke te ran ba e na kamatea. Ngkana iai te bae Ko kona, ao buokira, nanoangaira.” E taku Iesu nakoina: “Ngkana Ko kona! E konai bai ni kabane ane onimaki.” Ao e kanenea banana taman te ataei ni kangai: “I onimaki, ma kakorakora riki au onimaki.” Ngke E noriia aomata Iesu ba a baroakinna, ao E kamatoa ana taeka nakon te tamnei ni kangai: “Te tamnei ae ko baennewe ma n taningabono, I tuangko, otinako mai nanona, ao tai manga okiria.” Ao e takarua, ao e karurubenebenea, ao e otinako. Ao e riki te ataei ba ai aron te mate; ao a maiti ake a taku: “E a mate!” Ma E taua baina Iesu ni kateirakea, ao e tei. Ngke E okira te auti Iesu, ao a titirakinna ana reirei, ngke ti ngaia, ni kangai: “E aera ngke ti aki kona ni kanakoa, ngaira?” E taku Iesu nakoia: “E otinako te aeka n tameni anne n ti te tataro.”

 

Tibatiba: E otinako te tamnei anne n ti te tataro

Tariu ao maneu n te bong aio ao ti kauringkai iroun Iesu ba bon ti te koaua ao te wanawana mai eta ae ti na kamaiuaki iai ao tiaki te wanwana ae mai aonteaba. Are nanona ba bon ti te Atua ke te Tamnei mai ieta ke mai Karawa ae ti na kamaiuaki iai.

Iai ngkanne te bai ae kakawaki ae ti kautingaki iai ba ti na riai ni makuria inanon maiura aio. Te moan ngkanne bon ukeran te wanawanka ao te koaua are na anganira te kamaiuaki. Te kauoua ngkanne bon ba ti na riai ni kaota te koaua ao ni maiuakina te wanawana nakoia tarira ma manera ba aonga ni kairaki inanon te koaua ao ni kainaomataki man te rotongitong are e na kamwaninganakoia ao ni katikuia inanon te tauroronaki ao te mamanaki man te ota ni koaua ao te kamaiuaki.

N te ewangkerio ao ti ongora taekan te ataei are tautoronaki n tamnein te mate ma te rotongitong. Ti ongora aroia ana abotoro ma ana reirei Iesu ngke a kataia ni kainaomata te ataei ba e aki kamarurungaki. E boaia aia ana reirei Iesu man taku nakoia ba ‘ E konai bai ni kabane ane onimaki”…ao E manga reitia Iesu n taku, “E otinako te tamneu anne n ti te tataro”. Eng e nanonna ikai Iesu ba ngkana ti tataro ao ti na onimakina Tamara are i Karawa ba ngkana ti bubuti n aran Iesu ma te onimaki ao E na kaekaira ao ni buokira Iesu ao e na kamaiuaki te aoraki man ana tautaeka teuare buakaka. N aran Iesu ao ti kona ni karaoi bai nako ao ni kamaiua te aoraki.   

 

Wiki 2           Katenibong 

Warekan te moa ni Boki ae taekan Tamuera. 17: 32 – 33, 37,  40 - 51

E taku Tawita nakon Tauro: “Ke e tai bara nanon temanna i bukin te aomata anne. E na nako am toro ni buakana te I Biritia anne.” E taku Tauro nakon Tawita: “Ko aki kona ni kaitara te I Biritia anne ni buakanna, ba bon te ataei ngkoe, ao ngaia, bon te tia buaka man ana tai n ataei.” E taku Tawita nakon Tauro: “E na kamaiuai mai nanoni bain te I Biritia anne te Atua ae a tia ni kamiuai mai nanoni bain te raian ma te bea.” E taku Tauro ngkanne nakon Tawita: “Nako, ao ke E mena te Uea iroum.”E ana ekona i nanoni baina Tawita, ao e rinei atibu ake nimaua ake a maranran man te karanga, ao e nnei i nanon ana bua ni kawakintibu, ao e nako, ma ana bana, ni kawara te I Biritia. E kakania Tawita te I Biritia, ao e rimoana te tia uota otananga. E tara Tawita te I Biritia; ao ngke e noria, ao e kaakeaa bongana, ba bon te ataei, ae urarua ao e moa raoi. E taku te I Biritia nakon Tawita: “Tao te kiri ngai, ngkai ko kawarai ma ekom?” Ao e taetea ni kaunia antina nakon Tawita. E taku te I Biritia nakon Tawita: “Nakomai nakoiu, ba N na anga irikom nakoia mannikiba ma manin te tawana.”E taku Tawita nakon te I Biritia: “Ko nakomai nakoiu ma te kabanga, te kainewa ao te bakarere; ao ngai I a nakoim n aran te Uea ae maka ao Atuan aia tanga Iteraera, ake ko kawenakoia. N te bong naba aei, ao E na kabureko nako nanoni baiu te Atua; N na kamateko, ao N na ana atum mai aom, ao N na anga rabatam ma rabataia kain te tanga mai Biritia ni kabane, nakoia mannikiba ma manin aon te aba; ao e na bane aonaba n ataia ba iai Atuaia Iteraera. Ao e na ataia te botaki aei ba E anga te tokanikai te Atua, tiaki n te kabang ma te kainewa; ba bon ana bai te Atua te buaka, ao E na kabureingkami nako nanoni baira.” Ngke e mananga te I Biritia ni kania Tawita ba e na bo ma ngaia, ao e biribiri Tawita ni kitana te tanga ba e na bo ma te I Biritia. E karina baina Tawita i nanon ana bua, ao e ana teuana te atibu, ao e banaia ao e bo raman te I Biritia, ao e rin nako te atibu i nanon ramana, ao e baka n unika ubuna. E kona aon te I Biritia Tawita n te bana ma te atibu: E kabaka te I Biritia ni kamatea. Akea te kabanga i nanoni bain Tawita, ao e toka i aon te I Biritia, ao e ana ana kabanga ni butia mani nnena, ao e kamatea; e kabakua. Ngke a nora aia aintoa I Biritia ba e a mate, ao a taeki waeia ni birinako.

Te Taramo  143 (144): 1 – 2, 9 – 10

Kaekana: E na karaoiroaki te Uea, ae au nono ni kamaiu.  

E na karaoiroaki te Uea ae au Ba, ao kataneiai baiu nakon te buaka

ao tabonibaiu n taua te kai ni buaka. K.

Bon au tangira ma au nono, boni katanau ma au tia kamaiu,

bon otangau ae kawakinai. E kaweneia botanaomata i an au baire. K

N na aneneiko, te Atua, n te kuna ae bou, N na katanga te raea ae tengauni karaina,

Ngkoe ae Ko angania uea te tokanikai, ae Ko kamaiua am toro ae Tawita. K.

Alleluia, alleluia.

Anganai te maiu, te Uea, ao N na ira nanon am tua.      Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mareko. 3: 1 – 6.

E manga rin Iesu n te tinakoka, ao e mena iai temanna te aomata ae e mate baina. A bane mataia irouna, ba tao  e na kamaiua n te tabati, ao ana bukinna. E taku nakon teuare e mate baina: “Teirake ikanne, i mataia aomata.” Ao E kangai nakoia aoamta: “E katauaki karaoa ae raoiroi ke ae buakaka n te tabati? te kamaiu ke te kamamate?” Ma a kainababu ngaia. E tataraia nako ma te mata n un, ao E nanokawaki ngke E nori matoatoan nanoia, ao E taku nakon te aomata arei: “Arora baim.” Ao e aroria, ao e maiu baina. Ao a otinako naba Baritaio, ao a kabowi ma ana aomata Erote, ba a na kamatea.  

Tibatiba: E katauaki karaoan ae raoiroi ke ae buakaka n te tabati?...Te kamaiu ke te kamamate?

Tariu ao maneu ti karaba te Uea n teimatoan ana tangira ma ana kakawakin nakoira n tatabemanira riki ibukin te maiu ao te ikeike ae aki toki n anganganira.

N te bong aio ao ti ongora n te ewangkerio aron Iesu n nora te aomata ae kainnanoa buokana n aorakina ni baina ae mate. Ngke E noria Iesu ao E onrake nanona n te nanoanga ao ni kan kamaiua. Ma bon iai naba ikekei baritaio ake matakuakina Iesu ni kantaningaia ba tera ae E na karaoia Iesu ao man tauraoia ni bukinna ngkana arona ba e urua tuan te Tabati ni katoka aorakin te mwaane aio.

N noran nanoia baritaio ao E titirakinia ba e katauaki karaoan te raoiroi ke te buakaka n te Tabati ke te kamaiu ke te kamamate.

Eng ti nora ikai aron Iesu ni kaotia ba tera raoi bukin rokona i aonteaba Ngaia ae Natin te Atua te Tama. Ba E roko Iesu ba E na kamaiuia aomata ke E na anganga te maiu. E kan kaotia naba ikai Iesu ba E aki karaoaki te aomata ibukin te Tabati ma e karaoaki te Tabati ibukin te aomata. Ti kona ni kakoaua ana kantaninga te Atua aio n karakin te karikibai iroun te Atua are E makuri man te Moanibong ni karokoa te Kaonobong ao n te Tabati ao E motirawa. Ti ataia naba ba n te Kaonobong ao e karika te aomata te Atua ni kaotia ba bai ni kabane ake a karikaki a bon karaoaki ibukin te aomata.

Tariu ao maneu ti nora ikai aron te Atua ba E tatauraoi n tai nako n anganira te maiu ba kaotan ana Tangira ae kororaoi. Akea riki te bai ae kakannato irakin te anganga te maiu ao tiaki te tua. Ti kauringaki naba ikai ba ngkana ti kan motirawa irarikin te Atua n aki totoki ao ti riai ni kabanea korakorara n anganga te maiu nakoia tarira ao manera.   

 

 

Wiki 2           Moanibong 

Warekan te Reta nakoia Ebera. 5: 1-10

E rineaki te mataniwi ni berebitero nako mai buakoia aomata, ao e kateaki ba buokaia aomata n aroia ma te Atua, ba e na anganga karea ma takiribitio i bukini bure. E kona n nanoangaia akana babanga ma akana kairua, ba e taonaki naba ngaia n te mamara. Ma ngaia ae e bae n anga karea i bukin oin ana bure ma aia bure aomata. Akea ae na karekea kakannatona aei, ba ti ane weteaki iroun te Atua, n ai aron Arona. Ai aron naba Kristo: E aki karekea karineana n riki ba te mataniwi ni berebitero, ma E anganaki iroun Teuare kangai nakoina: “Natiu Ngkoe, I Karikiko n te bong aei.” Ao E manga kangai n te tabo teuana: “Te berebitero Ngkoe n aki toki n ai aron nakoani Merekitereka.” Ngke E mena Kristo n te rabata, ao E anga taian tataro ma taiani bubuti, n raonaki ma te takarua ao te tang, nakon Teuare kona ni kamaiua man te mate; ao e butimaeaki ana bubuti i bukin ana raoiroi. E ngae ngke te nati Ngaia, ma E anganaki nab ate maraki, ba E na reireiaki te ongotaeka. Ngke e kakoroaki raoi arona, ao E riki ba kawain te maiu ae aki toki i bukia ni kabaneia akana ongo irouna, ao E atongaki iroun te Atua ba te mataniwi ni berebitero n ai aron nakoani Merekitereka. 

Te Taramo:

Kaekana: Te Berebitero Ngkoe n aki toki n ai aroni Merekitereka.

E kangai te Uea nakon au Uea: “Tekateka i angataiu:

N na kaweneia aiam i ani waem. K

E na kabuta makan am tautaeka, Te Uea mai Tion;

Ko na uea i aoia aiam. K

Te natinuea Ngkoe mangke te tei, i aon te maunga ae tabu;

I karikiko i main te karangaina.  K

E na aki bitaki ana taeka n tuea te Uea: “Te berebitero Ngkoe n aki toki

n ai aron nakoani Merekitereka. K 

Alleluia, alleluia.

Kaurei matau, te Uea, ao N na nori kamimi aika muin am tua. Alleluia. 

Euangkerio

 

Warekan ana Euangkerio Mareko. 2: 18 - 22

A tabe n aki mamatam ana reirei Ioane ma Baritaio. Ao a roko aomata n tuanga Iesu ni kangai: “A aki mamatam ana reirei Ioane ma aia reirei Baritaio. Ao a aera am reirei ngkai a aki baina te aki mamatam?” E kaekaia Iesu ni kangai: “Tao a riai n aki mamatam raon te tia iein, ngkai e mena i buakoia te tia iein? A bon aki riai ni baina te aki mamata, ngkai bon raoia te tia iein. A na roko bong aika e na uotaki nako iai te tia iein mairouia; a na bane n aki mamatam n te tai anne. Akea ae na itua te moti ni kunnikai ae bou i aon te kunnkai ae mane, ba e kawa ni katika te kunnikai ae mane te moti ae bou, ao e na abaaki riki raeuakina. 

Akea naba ae na atoa te uain ae menaai i nano baotoro ni kun aika mane, ba a kawa n tabwenaua batoro, ao a na uaia ni bua te uain ma taiani kun. Ma a riai n taiani kun aika bou i bukin te uain ae menaai.”

 

Tibatiba:

Wiki 2           Kauabong 

Warekan te Reta nakoia Ebera. 6:  10-20 

E aki babakanikawai te Atua, E aki manuokina ae kam karaoia, ma tangiran arana iroumi, ngkami aika kam a tia n akoia kiritian ao kam akoia naba ngkai. Ti tangiringkami ba kam na bane ni kaota te marurung naba anne ni karokoa te toki, ba kam kawa n riki n taningaroti; ma kam na katotongia akana baina muin te motintaeka i bukin aia onimaki ma nanomakaia. Ngke E karaoa ana tuea i boni irouna, ba E aki kona n tuea iroun temanna ae kakanato riki nakoina, ao E kangai: “N na kabatia kabaiam, ao N na bati ni karikirakeko.” Ao e koro bukin te motintaeka kioina ngke e teimatoa Aberaam. A taetae n tuea aomata iroun temanna ae kakanato riki nakoia, ao e kamatoaki iai te berita i marenaia, ao e katokaki iai te kauntaeka. Ai aron naba te Atua, E kani kaotia nakoia tani baina muin te motintaeka ba e aki kona ni bitaki ana iango, ma ngaia are E taetae n tuea. E kaoti iai nakoira baika uoua aika E aki kona ni kewe iai te Atua, ao ti bati ni kaungaki iai nakoni kamaotan te kantaninga ae ti anganaki, ngkai e reke katanara. E riki te kantaninga anne ba ai aron atinron Tamneira, ae matoatoa ae akea te nanououa iai, ae rota nanoan te roki, ike E rin iai Iesu ibukira ba te tia rimoara, ao E riki ba te mataniwi ni berebitero n aki toki n ai aron nakoani Merekitereka. 

Te Taramo 110: 1-2, 4-5, 9, 10

Kaekana: E uringa ana berita te Uea n aki toki. 

I katituaraoa te Uea ma nanou ni bane, i buakoia akana raoiroi ma te botaki.

A kakanato ana makuri te Uea, a iangoaki, ba a tangiraki. K 

A ururingaki ana kamimi, E akoi ma n nanoanga te Uea.

E kaamarakea ane makua, E ururinga ana berita n aki toki.K 

E karekea inaomatan ana botanaomata, E katea ana berita i bukin tai nako.

E tabu ao e kakamaku arana, akea tokin neboana..  K 

Alleluia, alleluia.

Reireiai am kawai ma am tua, ao N na iangoi am makuri aika kamimi. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mareko. 2: 23 - 28

N te tabati teuana, ao E ri buakoni uita Iesu, ao a kiniki amui ni uita ana reirei i nanon nakonakoia. A taku Baritaio nakoina: “Noria, a aera ngkai a karaoa ae buakaka n te tabati? E kaekaia ni kangai: “Kam tuai wareka taekan Tawita ngke e kainnano, ba e baki, ngaia ma raona; ma arona ngke e rin n uman te Atua, n ana tai Abiata ni mataniwia berebitero, ao e kangi bwerena ake a kareanaki, aika aki kona ni kanaki irouia aika tiaki berebitero, ao e angania naba raona?” E taku naba nakoia: “E karaoaki te tabati i bukia aomata, ao tiaki aomata i bukin te tabati; ma ngaia ae bon Uean te tabati Natin te aomata.” 

 

Tibatiba: E karaoaki te tabati i bukia aomata, ao tiaki aomata i bukin te tabati

Wiki 1            Kanimabong 

Warekan te Reta nakoia Ebera. 4:1-5, 11

E teimatoa naba i bukira ana motikitaeka te Atua nakoia Iteraera ba a na rin i nanon ana motirawa; ma ngaia ae ke e tai taku temanna i buakomi ba e aki kauia. Ba ti anganaki naba ngaira te Rongorongo ae Raoiroi n ai aroia ngaia. Ma akea uan te taeka are a anganaki, kioina ngke a aki botaki n onimaki ma uake a ongora. Ba ti rin n te motirawa, ngaira tan onimaki, n ai aron te taeka are kangai: “I taetae n tuea ma te un ni kangai: A na aki rin i nanon au motirawa.” A boni bane ana makuri te Atua ngke e karikaki aonaba, ba E taekina te kaitibong ni kangai, n te tabo teuana: “Ao E motirawa te Atua n te kaitibong man ana makuri ni kabane.” Ao E manga kangai n te tabo teuana: “A na aki rin i nanon au motirawa.” Ma ngaia ae ti na keiaki n rin i nanon te motirawa anne, ba e aonga n aki bua temanna ni kakairi n te aki ongotaeka arei. 

Te Taramo 77: 3-4, 6-8

Kaekana: Tai manuokin ana makuri te Uea.

Te baere ti ongo taekana, Are a kaongoira ara bakatibu,

Ao ti na kawakinna nakon te roro ae na roko.  Ba kakanton te Uea ma makana

Ao ana makuri aika kamimi. K.

A riai naba ngaia ni kangoia natia, Ba a aonga n onimakina naba te Atua,

n aki manuokin ana makurit e Atua, ma ana kawakin ana tua. K.

A aonga n aki katotongia aia bakatibu, Ake te roro n aki muti ma n aki ongeaba,

Ba te roro ae nano tiotio, n aki kakaonimaki nakon te Atua. K. 

Alleluia, alleluia.

Ngkana kam ongo banana n te bong aei, Ao tai kamatoai nanomi. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mareko. 2: 1 - 12 

E okira Kaberenaum Iesu, ao a ongo aomata ba E mena n te auti. Ao a botaki iai aomata aika maiti n te aro ae akea te tabo ae mawa, ba e riba naba matan te mataroa. Ao Ngaia E reireinia te Taeka. Euotaki nakoina temanna te nakibaina are tabekai irouia oamata ake aman. Ma a aki kona n nakoina i bukin te koraki, ao a kabara taubukin te auti i etan te tabo are E tei iai ni karekea te bangabanga, ao a n na iai te kainiwene ma te nakibaina i aona. Ngke E nora aia onimaki Iesu, ao E taku nakon te nakibaina: “Natiu, a bara am bure.”Iai tani korobki tabeman i buakon te koraki, ao a kanga ii nanoia: “E kanga n taekinna anne? E baka n atua! antai ae kona ni kabarai bure? ao bon tit e Atua!” E ataia aia iango iesu i nanona, ao E taku nakoia: “E aera ngkai kam iangoa anne i nanomi? TEra ae bebete riki atongana? ‘A bara am bure’ke ‘Teirake, tabeka am kaniwene, ao nakonako’? Ma kam na ataia ba iai makan Natin te aomata ni kabarai bure i aon te aba,”ao E kangai nakon te nakibaina: “I tuangko, teirake, tabeka am kainiwene, ao nakon am auti.”Ao e teirake naba n tabeka ana kainiwene, ao e otinako i mataia aomata ni bane. A bane ni mimi, ao a neboa te Atua ni kangai: “Ti tuai man nora te aro aei!”

 

Tibatiba: E tangirira te Atua ba ti na rinnako inanon Ana Motirawa

Tariu ao maneu ao maneu e main maneweaki te taeka ae te ‘Rinnako iananon maturawau’ ieoun te Atua ngke E kaota unna nakoia te nati n Iteraera ngke a mananga n otinako ma Aukunita b aba kanoan ana berita n akoi te Atua nakoia ni kaekaa tangtangia ngke a tautoraki I Aikubota. E ngae a tia n nora ana makiri ni kamaiua te Atua ao a tia n ataia aron ana irantanga te Atua ao teimatoa n akokan ongotakea nakon te Atua onukina ba a teimatoa ni kan okira Aikubita ba aonga ni manga kana te burawa ao te iriko. Ao ibikin aia aki ongotaeka ao taromaurian taian bouannati ao kaota unna te Atua n tuangia motitaeka ba te koraki ake aki ongotaeka an abon aki kona n rinnako n Ana Motirawa te Atua.

N te bong ao ti ongora iannon te moan wareboki ana rongorongo te Atua ba bon akea te anga ae ti kona biribaki man ana mitukutaeka te Uea. Te motikitaeka aio bon kaotan te bai ae na riki nakoira ngkana ti ongoateka ke ti aki ongotaeka iorun te Atua. E katerea ikai te Atua ba ngkana ti ongotaeka ao ti kakaraoa Nanon te Atua ao tin a bon rinnako n ana Motirawa te Atua. Are nanona b aba kanwangan ara ongotaeka bon te raona ao te kukurei ma te Atua n aki totoki. E kaotia nab ate Atua ba n aron are jariki inanon onbong ao E motirawa n te Tabati ao E kan kaotia nakoira ba E kan kukurei ma ngira te Atua inanon motiarawana n an tai ni kariki bai are E bon jkaraoi ni kabane ibukira ngaira aomata ake eE a tia ni karikira ni katotongana.

Ngkana to rawa n ongotaeka irou te Atua n te maiu aio ao ti na bon kabua te kakabaia ae a tia ni katauraoia te Atua ibukira.