Wiki 17           Kanimabong            

Warekan te Boki ae Nakoaia tibun Rewi. 23: 1, 4-11, 15-16, 27, 34-37.

E taetae te Uea nakoni Mote ni kangai: Aikai bongin ana toa te Uea, ma botaki aika tabu aika kam na weteia iai natini Iteraera n te tai ae motikaki.

N te bong ae te kateibui ma aua n te moa n namakaina, ao ngkana e a bon tairiki, ao bon ana Riao te Uea; ao n te bong ae te kateibui ma nimaua n te namakaina naba anne, bon toani bwerena aika aki karikaki, i bukin te Uea. Kam na kangi bwerena aika aki karikaki i nanoni itibong. Ni moani bongina, ao kam na karaoa te botaki ae tabu; kam na aki karaoa te makuri ae rawawata. Kam na kareana te amarake nakon te Uea i nanoni itibong. N te kaitibong, ao kam na aki karaoa te makuri ae rawawta.

E taetae te Uea nakoni Mote, ao E taku: “Taetae nakoia natini Iteraera, ni kangai nakoia: ‘Ngkana kam a roko n te aba ae I kaburea nakoimi, ao ngkana kam taia te uita iai, ao kam na uota te moa ni babati ni uita ae taiaki nakon te berebitero. E na kareanna i matan te Uea n ai aron te angakarea, ba kam aonga ni mutiakinaki. E na karaoa te angakarea anne te berebitero n te bong are i muin te tabati.

Man te bong are i muin te tabati, are kam uota iai te babati ni uita ba e na kareanaki, ao kam na wareka itiua te wiki aika banin. Kam na wareki nimabui te bong ni karokoa te bong are i muin te kaitiua n tabati, ao kam na manga anga karea nakon te Uea. Ma, n te bong are te katebuina n te kaitiua n namakaina, bon te bong ni kabarai muini bure. Kam na karaoa te botaki ae tabu. Kam na aki mamatam, ao kam na kareana te amarake nakon te Uea.

N te bong are te kateibui ma nimaua n te kaitua n namakain naba anne, ao e na karaoaki te toa ae toan uma n rianna i bukin te Uea, i nanoni itibong. Ni moanibongina, ae bongin te botaki ae tabu, ao kam na aki karoa te makuri ae rawawata. Kam na kareana te amarake nakon te Uea i nanoni itibong. N te bong ae te kawanua, ao kam na karaoa te botaki ae tabu ao kam na kareana te amarake nakon te Uea. Bon te bong ni botaki; kam na aki karaoa te makuri ae rawawata.

Akanne ana bongi n toa te Uea aika kam na weteia iai natini Iteraera, ma bongi ni botaki aika tabu i bukin te angakarea nakon te Uea, ao karea aika amarake, karea ni kabuokaki, angabai, ao karea aika tiringaki ma karea aika ninima, n ai aroni baireaaia ma bongia.” 

 

Te Taramo     80: 3-6, 10-11

Kaekana: Anenea te Atua ae te tia buokira.

Tabeka te anene, orea te turam, Katanga te abi ae kamaiu ma te raea;

Katanga te bu n te oti n namakaina, ma te rin n namakaina, ba bongin ara toa. K.

Bon te tua i bukin Iteraera, Ao ana moti Atuani Iakoba.

Bon te baire nakoni Ioteba, Ngke E na ko ni buakana Aikubita. K.

E na akea atuam riki temanna, tai taromauria atua ianena.

Boni Ngai te Uea ae Atuam, Are I kairiko mai Aikubita. K. 

Alleluia, alleluia.

Boni Ngai te kawai, te koaua ao te maiu: Akea ae nakon te Tama n aki rirou. Alleluia.

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mataio.13: 54-58

E roko Iesu i abana, ao E reireinia aomata n aia tinakona. A mimi, ao a taku: "Ai mai ia wanawanana ma ana kakai? Ba tiaki natin te kabenta Teuanne? Ao tiaki bon tinana ae atongaki ba Maria? Ao tarina Iakobo, Ioteba, Timon ao Iuta? Ao manena, tiaki a bane ni mena i buakora? Ao ai mai ia arona akanne ni kabane?” Kanga a mama n taekana. Ma E taku Iesu nakoia: “Akea te tabo ae e na kakeweaki iai te burabeti ba ti i abana ao n ana auti.” Ao E aki kabatiai ana kakai n te aba arei, i bukin rawaia ni kakouaa.

 

Tibatiba: Ngkana kam ongo banana  ao tai kamatoai nanomi

 

Wiki 17          Kauabong 

Warekan te Boki ae te Otinako.   33: 7-11; 34: 5-9, 28

E ana te Uman n rianna Mote, ao e kateia i tinanikun te maeka n rianna, ni kararoa ma te maeka. Ao e aranna ba te Uma ni Botaki. Ngkana iai ae kan titirakina te Uea, ao e otinako nakon te Uma ni Botaki i tinanikun te maeka n rianna. Ngkana e otinako Mote ba e na nakon te Uman ni Botaki, ao a bane n tei te koraki. E tei te aomata nako ni mataroan umana, ao e taratara Mote ni karokoa e roko n te Uma. Ngkana e rin iai Mote, ao e ruo te boua ae te nang n tei ni mataroan te Uma. Ao E taetae te Uea ma Mote. Ngkana e nora te boua ae te nang ba e tei ni mataroan te Uma, ao e tei te aomata nako ni bobaraki ni mataroan nako umana. Ao e taetae te Uea ma Mote ni kaitara, n ai aron te aomata ae taetaenikawai ma raona.

E ararakea te maunga ae Tinai Mote n te moa ni ingabong n ai aron ana taeka te Uea nakoina. Ao E ruo te Uea ni katotongan te nang, ao e tei Mote ma Ngaia iai. E wetea aran te Uea. Ao E ri matana te Uea ma n takarua ni kangai: “Te Uea, te Uea, ae te Atua ae atataiaomata ma n nanoanga, ae bati n akoi ma ni kakaonimaki; E kawakina ana akoi nakoia nga n aomata, ao E kabara te bure, te riaon tua ao te buakaka, ma E aki katuka te bai teuana n aki kaboa muina, ao E karekea kain aia bure karo irouia nati ma tibu ni karoko te katenroro ma te kaaroro.” Ao e baka Mote ni katorobubua ma ni bobaraki, ao e kangai: “Ngkana tao Ko boni kukurei irou, te Uea, ao I a butiko, ke E raonira au Uea. Bon aomata aika a matoatoa nanoia te botanaomata aei, ma Ko na kabarai ara bure ma buakakara, ao karikira ba ma taomata.”

Ao e tiku iai Mote ma te Uea abui te ngaina ao abui te bong n aki amaamarake ma ni momooi. Ao e koroi taekan te Berita i aon te atibu, ba taeka ake tebuina. 

Te Taramo 102: 6-13

Kaekana: E akoi ma n nanoanga te Uea.

E makuri te Uea i bukin te eti, E iri tangaia akana rawawata.

E kaoti ana iango nakoni Mote, Ao ana makuri nakoia natini Iteraera.            K.

E akoi man n nanoanga te Uea, E iremwe n un ao E bati n tangira.

E na bon toki unna, Iai tokini marakin nanona.          K

E aki tiringira n ai aron ara bure, e aki kaboira n ai aroni buakakara.

Ba aron rietatani karawa i etan aonaba, ao ai aron naba korakoran ana tangira

i bukin ane makua. K.

Aron raroani mainiku ma maeao, ao ai aron naba kararoan ara bure irouna.

Aron te karo n akoia natina, ao ai aron te Uea n akoia akana makua. K. 

Alleluia, alleluia.

Am taeka, bon taekan te tamnei ma te maiu, A mena iroum taekan te maiu ae aki toki. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mataio..13: 36-43

E kitania aomata Iesu, ao E nakon te auti; ao a roko ana reirei, ao a titirakinna ni kangai: “Tuangira nanon te taetae ni kaikonaki ae taekan te titania n te nne n aroka.” E kaekaia Iesu ao E taku: “Ane unika te koraa ae raoiroi, bon Natin te aomata. Te nne n aroka, bon aonaba. Te koraa ae raoiroi, bon natin te Abanuea. Te titania, bon natin teuare buakaka. Te kairiribai are unikia, bon te riaboro. Te bongi n tai, bon tokin aonaba. Ao tan tai, bon anera. N ai aron ae e taekaki te titania ma ni kabuokaki n te ai, ao ai arona naba n tokin aonaba: E na kanakoia ana anera Natin te aomata ba a na rikoi bai ni kabakabaka ma tani buakaka mai Abana n uea, ao a na tewenakoi i nanon te ai ae uramaka; e na mena iai te tang ma te kangenge wi. A na raneanea ngkanne n ai aron taai akana raoiroi i nanon Uean Tamaia. Ane iai taninga ao ke e ongo.”

Tibatiba: Te Aonnaba n Tamnei ao te Aonteaba

Bon tiaki te koaua ae aongkoa uoua te aonnaba ba te aonnaba n Tamnei ao aonteaba. Ba bon ti teuana te aonnaba ba Abanuean te Atua i aonteaba n aiaron are i Karawa. Are nanona ba Karawa bon reitan aonteaba ao ngaira aika ti maiu i aonteaba ti karikaki ba ti na roko n abara ni koaua ae Karawa. Inanon maiura i aonteaba ao ti anganaki inaomatara n rineia ba e nga te kawai ae ti na toua, te kawai ae rababa ae na kairira nako mone are nnen te tang ma te kangengewi ao te mate ae akea tokina ke Karawa are ti na kabaia iai inanon te mimitong ae akea tokina.

Ngkana ti tataro nakon Tamara ni kangai “Tamara are i Karawa’ ao ai aron ae ti iangoia ba te Atua E mena n te aonnaba teuana ae kaokoro ma te aonnaba ae ti mena iai. Te ota aio e tuangira ba e kaokoro te rabata ae ti maiu inanona ma tamneira. Ma n te tai are ti karina iaora Rabatan Iesu are E tikinaomata ao E maiu mani maeka ibuakora ao ngkanne ti na moanna n ata kakawakin kawakinan te maiu aio ba ti aonga n te taina ni kaitibo ma te Atua inanon te kabaia ao te mimitong ae akea tokina. Ti riai ngkanne n ataia ba bon ti teuana te aonnaba ao ti maiu inanona ba bon Abanuean te Atua ikai i aonteaba are na karokoira i Ierutarem ae bou ae boni karawa ngkana ti irira Iesu. Bon te kawai ae e ireiti are ti na toua mai iaonteaba ni karokoa tokin kawaira i Katawa.Ma aio e na ti reke ngkana ti rinea kawain Iesu ikai i aonteaba ae boni Ngaia te Tia Ununiki ae Raoiroi ao ti aki toua kawain te riaboro are e na kairira nakon te mate ae akea tokina i mone.  

 

Friday of the Sixteenth week in Ordinary Time

Book of Exodus 20,1-17.

In those days, God delivered all these commandments :
"I, the LORD, am your God, who brought you out of the land of Egypt, that place of slavery.
You shall not have other gods besides me. You shall not carve idols for yourselves in the shape of anything in the sky above or on the earth below or in the waters beneath the earth; you shall not bow down before them or worship them. For I, the LORD, your God, am a jealous God, inflicting punishment for their fathers' wickedness on the children of those who hate me, down to the third and fourth generation; but bestowing mercy down to the thousandth generation, on the children of those who love me and keep my commandments.
"You shall not take the name of the LORD, your God, in vain. For the LORD will not leave unpunished him who takes his name in vain.
"Remember to keep holy the sabbath day.
Six days you may labor and do all your work, but the seventh day is the sabbath of the LORD, your God. No work may be done then either by you, or your son or daughter, or your male or female slave, or your beast, or by the alien who lives with you.
In six days the LORD made the heavens and the earth, the sea and all that is in them; but on the seventh day he rested. That is why the LORD has blessed the sabbath day and made it holy.
"Honor your father and your mother, that you may have a long life in the land which the LORD, your God, is giving you.
"You shall not kill.
"You shall not commit adultery.
"You shall not steal.
"You shall not bear false witness against your neighbor.
"You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, nor his male or female slave, nor his ox or ass, nor anything else that belongs to him."

Psalms 19(18),8.9.10.11.

The law of the LORD is perfect, refreshing the soul;
The decree of the LORD is trustworthy, giving wisdom to the simple.

The precepts of the LORD are right, rejoicing the heart;
The command of the LORD is clear, enlightening the eye.  

The fear of the LORD is pure, enduring forever;
The ordinances of the LORD are true, all of them just.

They are more precious than gold, Than a heap of purest gold;
Sweeter also than syrup, Or honey from the comb.

Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint Matthew 13,18-23.

Jesus said to His disciples: "Hear then the parable of the sower.
The seed sown on the path is the one who hears the word of the kingdom without understanding it, and the evil one comes and steals away what was sown in his heart.
The seed sown on rocky ground is the one who hears the word and receives it at once with joy.
But he has no root and lasts only for a time. When some tribulation or persecution comes because of the word, he immediately falls away.
The seed sown among thorns is the one who hears the word, but then worldly anxiety and the lure of riches choke the word and it bears no fruit.
But the seed sown on rich soil is the one who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and yields a hundred or sixty or thirtyfold." 

Tibatiba: Ti na riki ba tano aika a na kariki ua aika bati

Wiki 17          Moanibong 

Warekan te Boki ae te Otinako.  32: 15-24, 3-34

E ruo rikaki Mote mai aon te maunga ma uoua te baba n atibu i nanoni baina, ake atibun te tua, ake a korobokiaki iteraia aika uoua, ba iai te koroboki i aoia ma akuia. Bon ana makuri te Atua atibu akekei, ao bon ana koroboki te Atua are kataneaki i aon te atibu.

E ongo takaruaia te koraki Iotua, ao e taku nakoni Mote: “Iai karongoan te buaka i nanon te maeka n rianna.” E taku Mote nakoina: “Tiaki te anene n tokanikai, ao tiaki te tang n taenikai; ma I ongo te bana n anene.”

Ngke a kania te maeka n rianna, ao a nora te kao te tei ma aia koraki tan ruoia; ao e urarake n un Mote. E tewenakoi atibu ake i nanoni baina ao e ibeibei i rarikin te maunga. E ana te kao te tei are a karaoia, ao e kabuokia, ao e ikikia ni kamantintia, ao e kabaroa i aon te ran, ao e kamooiia iai natini Iteraera. E taku Mote nakon Aaron: “E iraniko te botanomata aei ngkai ko katoka te bure ae rawawata i aona?” E kangai Aaron nakoina: “Ke e tai un au uea, ko bon ataia aomata aika ba a kani kakaraoa ae buakaka. Boni ngaia ake a kangai nakoiu: “Karaoa atuara temanna ae na nakonako n rimoara, ba ti aki ataia ba tera ae riki irouni Mote are kairira rake man te aba ae Aikubita.” Ao I taku nakoia: “Antai ane iai ana koora?” ao a karekea ma n anganai. I tewenakoa i nanon te ai, ao e a otinako te kao te tei aei.”

Ngke e a ingabong, ao e taku Mote nakoia te koraki: “E rawawata te bure ae kam karaoia. N na nako ngkai ni waerake nakon te Uea: tao N na kona ni kaboa muin ami bure.” Ao e okira te Uea Mote, ao e taku: “Ngaia e rawawata aia bure te koraki arei: a karaoa atuaia te koora. Ngke arona ba Ko kani kabara aia bure… Ngkana Ko aki, ao I butiko, kamaunaai man te Boki are Ko koroia.” E kangai te Uea nakoni Mote: “Ane bure nakoiu, ao boni ngaia ae N na kamauna man te Boki. Nako ngkai, kairiia aomata akanne nakon te tabo ae I a tia n tuangko. E na rimoam au anera; ma ngkana I kawariia, ao N na karekei kaia i bukin aia bure.” 

Te Taramo 105: 19-23 

Kaekana: Katituaraoa te Uea, ba E akoi.

A karaoa te kao te tei i Oreba, A bobaraki i matan te biti;

A kaki Atuaia ae mimitong I bukin tamnein te kao ae kang uteute. K.

A manuokina te Atua ae aia tia kamaiu, Are karaoi baika kakannato i Aikubita

ma kamimi i abani Kam, Ao kakai i Marawa ae Urara. K.

E kaotia ba E na kamaunaia, ma e tei i matana

Mote are E rineia, n tuka unna man te urubai. K. 

Alleluia, alleluia.

A kabaia akana kawakina te taeka n te nano ae raoiroi, Ao a kariki ua n te nanomatoa. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio…13: 31-35.

E taetae ni kaikonaki Iesu nakoia aomata ni kangai: “Te Abanuea ae karawa, ai aroni koraan te makeke are e anaia te aomata n unikia i abana. Boni ngaia te koraa ae moan te uangingi i buakoni kora ni kabane; ma ngkana e a ikawairake, ao e ababaki riki nakoni kainamarake ni bane, ao e riki ba te kai, ao a roko mannikiba ni katania ni mangana.” E taekina te taetae ni kaikonaki riki teuana nakoia n kangai: “Te Abanuea ae karawa, ai aron te bai ni kariki burawa are e anaia te aine ni kaboa ma tenikuo te baire ni burawa, ni karokoa e a bane n riki.”

E taekini baikanne ni kabane n te taetae ni kaikonaki nakoia aomata, ao E aki taekina te bai teuana nakoia n aki taetae ni kaikonaki. E kakoroaki iai bukin ana taeka te burabeti ae kangai: “N na kaurea wiu n taetae ni kaikonaki; N na katanoatai baika karabaki mai moani karikan aonaba.”

 

Tibatiba: Ti na maraia ngkana ti taromauri bouannanti

Katenibong Wiki 14 

Warekan te Boki ae Karikani bai. 41: 55-57; 42: 5-7, 17-24

E namakinaki te rongo n te aba ae Aikubita ni kabuta, ao e takarua te botanaomata ni butia Barao te amarake. Ma e kangai Barao nakoia I Aikubita ni kabaneia: “Nakoni  Ioteba, ao karaoa ae e na tuangi ngkami.” Ao e buta aonaba n te rongo. Ngkanne e kauki nneni uita Ioteba, ao e kaboa te uita nakoia I Aikubita. E rikirake korakoran te rongo n te aba ae Aikubita. A roko i Aikubita aomata mai aonaba ni kabane ba a na kaboa te uita irouni Ioteba, ba e a rikirake korakoran te rongo i aonaba ni kabuta.

A nako naba natini Iteraera i buakoia tani mananga, ba a na kaboa te uita, ba e taonaki naba n te rongo te aba ae Kanaan. Iai makani Ioteba n te aba arei, ao boni ngaia are kaboa nako te uita nakoia te koraki. Ngke a roko tarini Ioteba ao a bobaraki i aontano i matana. Ngke e noriia tarina Ioteba, ao e kinaia. Ao a kainia ni kabane iai nanon tenibong.

I muin tenibong, ao e taku Ioteba nakoia: “Aei aromi ngkana kam kani maiu, ba I maka te Atua. Ngkana a koaua nanomi, ao ke a tiku tarimi temanna ni kabaeaki n te tabo aei, ao ngkami, kam na mananga ni uota te uita nakoia ami utu aika kainnano. Kam na kaira mai nakoiu tarimi are te bina. Ngkanne a na kakoauaki ami taeka, ao kam na aki mate.” Ao a ira nanona. Ao a kangai i boni irouia: “Te Koaua, a reke kaira ngkai i bukin tarira. Ti nora rawawatan nanona ngke e butira te nanoanga, ao ti aki kan ongo. Ai ngaia ae e bakarira te rawawata aei.” E taku Reuben nakoia: “Tiaki I bon tuangingkami ngkekei ba kam na aki buren nakon te Ataei? Ma kam aki ongo, ao ngkai e ukeraki boon rarana mairoura.” A aki ataia ba e ongo aia taeka Ioteba, ba iai te tia raitaeka I marenaia. Ao e kitania, ao e tang. 

Te Taramo   32: 2-3, 10-11, 18-19

Kaekana: Nanoangaira te Uea ba ti onimakiniko

Katituaraoa te Uea ma te abi, Katanga te raea ae tengauni karaina.

Aneneia n te kuna ae bou, Rungarungaia n ami katangitang.K

E urua aia baire aomata te Uea, E tuki aia iango botanaomata.

Ma e teimatoa ana baire te Uea, ao motin nanona n roro nako. K

E tarataraia akana Makua, te Uea, Akana onimakina ana akoi,

E kawakin tamneia man te mate, E karekei maiuia n taint e rongo.  K

 

Alleluia, alleluia.

Atuau, reireiai am kawai, Kairai i nanon am koaua. Alleluia.

Euangkerio 

 Warekan ana Euangkerio Mataio. 10: 1-7

E weteia ana reirei ake tengauni ma uoman Iesu, ao E angania te maka i aoia tamnei aika kamara ao te maka ni kanakoia ma ni katoki aoraki ma mamara ni kabane. Aikai araia Abotoro ake tengauni ma uoman: Timon moa, ae aranaki ba Betero, Anterea are tarina, Iakobo ae natin Tebetaio, tarina ae Ioane, Biribo, Batoromaio, Toma, Mataio ae te bubirikano, Iakobo ae natin Arebaio, Tataio, Timon ae te I Kanaan, ao Iuta itikariota ae na kamanea. E kanakoia uake tengauni ma uoman Iesu, ao E reireinia ni kangai: “Tai toua kawaia bekan, tai rin n aia kawa I Tamaria ma kam na nakoia tiibun te utu ae Iteraera aika bua. I nanoni kawaimi, ao kaotiotia ba e a kan te Abanuea ae Karawa.” 

Tibatiba: Nanoangaira te Uea ba ti onimakiniko

Tariu ao maneu ao bon aio te tataro ae moan te tikiraoi ba kaotan te nanorinano iroura n ataia ba iai ae ti kainnanoa an buoka ma ana kamaiu inanon maiura. Ti ataia ba iai temanna ae korakora mani maka riki nakoira ao ti ataia ba akea ara kona i bon iroura ni kaitarai kanganga aikai. Te bai riki teuana ae kakawaki  te tataro aio ba bon te onimaki ao te koaua ba akea riki ae ti kona n tan nakoina ba bon ti Iesu ae te Atua ae maka mani korakora ae onrake n te tangira ao te nanoanga ao e na bon aki kona n rawa ni kaekai ara bubuti ao e na bon ongo ara bubuti.

Tariu ao maneu inanon te tataro aio ao e na bon akea te barannano ao te nano uoua iroura ao ti riai ni katikui ara onimaki ma ara koaua ba ti bon aki kona n rota wanwanan ao makan ma korakoram te Atua ngkai boni ngaira ana karikibai. Are nanona ngkanne ba bon ara bai n tai nako ba ti na riki ba toro ngaira ao e na riki te karikibai ba ara Uea ma Atuara. Bon iai riki te bai teuana ae ti riai n ota iai ngkana ti bubut nakon tr Atua  ba ti na riai n onimakina te Atua ba E na bon klaekai ara bubuti. N aron ae ti bon ataia ao ngaira aomata ti taku ba a kaekaki ara bubuti ngkana a reke baike ti bubuti n aron are ti bubuti iai. Ao ti taku ba aki kaekaki ara bubuti ngkana  aki reke baike ti bubuti n aron are ti bubuti iai.

Ma iai te bai ae ti maninga ba ti taku ba ti wanwana riki nakon te Atua ngaia are ti tuanga te Atua ba e na kanga aron kaekan ara bubuti. Eng ti riai n onimakina te Atua ba bon Ngaia te kororaoi n ana tangira ma ana nanoanga ao Ena kaekai ara bubuti n aron ae E noria ba te kabanea n tamaroa ibukira.