Wiki 33          Moanibong

Warekan ana Kaotioti Ioane. 1: 1 – 4, 2: 1 – 5

Aei te Kaotioti are anganaki Iesu Kristo iroun te Atua, ba E na kaoti baika nangi roko nakoia ana tabonibai. E kanakoa ana anera nakon ana tabonibai ae Ioane. Ao e kaotiota ana taeka te Atua Ioane, ma ana kaotioti Iesu Kristo, ao bai nako ake e nori. E kabaia te aomata ane wareki, ma n ongora n taeka ni burabeti akanne, ngkana e kawakini kanoaia; ba e a kaan te tai. Aikai ana taeka Ioane nakoia Ekaretia kana itiua, akana i Atia. Te akoaki ma te raoi nakoimi mairoun Teuare iai ngkai, iai ngkoa, ao ae nakomai, ao mairouia tamnei aika itiman aika tei i matan ana kaitokanuea. I ongo ana teaka te Ue ae kangai nakoiu: “Korea ae kangai nakon aneran te Ekaretia are Ebeto: Aei ana rongorongo Teuare tau itoi aika itiua ni baina ae ataina, ae nakonako n otabaniniaki n taura koora aika itiua: I atai am makuri, am kekeiaki ma nanomakam. I ataiko ba ko aki kona n taona nanom irouia akana buakaka. Ko a tia ni kataia uake a kan arania ba Abotoro, ao ko noria ba bon tani kewe. I ataiko naba ba ko nanomaka, ba ko maraki i bukin arau n aki barannnao. Ma i nanokawaki iroum ngkai e a riki ni mamara am tangira nakon are mai maina. Ma ngaia ae iringa nnem ae ko baka mai iai: raira nanom, ao okira moan arom?”                                                                     

Te Taramo 1: 1 – 4, 6 

Kaekana: Ane tokanikai, ao e na amarake ni kain te maiu.

E kabaia te aomata ae aki irarang irouia akana buakaka,

ae aki toua kawaia tani bure, ae aki raonia tani kakaniko,

ma e kukurei n ana tua te Uea, ae mamanewea ana tua ni ngaina ao ni bong. K.

E katotonga te kai ae unikaki i etani karanga, ae anga uana n taina;

a aki rarai bana, a mate raoi ana makuri nako. K.

Tiaki aroia akana buakaka, tiaki aroia! ba a kakatonga te mange ae ubara nako n te ang.

Ba E kawakini kawaia akana raoiroi te Uea. ma a bua kawaia akana buakaka. K.

 

Alleluia, alleluia.

Butiamaea ma te nanoraoi te taeka ae unikaki i nanomi, ba e kona ni kamaiu tamneimi. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka.18: 35 – 43

Ngke E a kani Ieriko Iesu, ao e tekateka temanna te mataki i rarikin te kawai, ni bubuti kanana. E ongo nakonakon te koraki, ao e titiraki ba tera. Ao e kaongoaki ba boni Iesu are te I Natareta are toua te kawai. Ao e takarua ni kangai: “ Iesu ae natin Tawita, nanoangaai.” A tiringnga uake a rimoa ba e na aki karongoa. Ma e a tiba takarua riki ni kangai: “ Natin Tawita, nanoangaai.” E tei Iesu, ao E tua ba e na kairaki nakoina. Ngke e roko,ao E titirakinna ni kangai: “ Tera ae ko tangiria ba N na karaoia nakoim?” E taku teuarei: “ Te Uea, I bia noraba.” E taku iesu nakoina: “Ko na noraba, e a kamaiuko am onimaki.” Ao e noraba naba. Ao e ira nako Iesu ma n neboa te Atua. Ao a bane ni kamoamoa te Atua aomata ake a nora anne.

 __________________________________________________________

Tibatiba: Ti na katotonga te kai ae e tei i etan te karanga  

N te taramo n te bong aio ao e maneweaki iai aron te kai ai e tei ke e unikaki ietan te karanga;ae maiu reirei ibukina ba a ruo wakana ni katika ranin te  karanga are e tei iaona. Ngai e tei iaon te maitoro ma te maiu te kai aio ao e na bon anga uana aila raraoi aika a bati;e na nateraoi bukini maiuna ngkai e bon kariki ua ao e anga te maiu nakoia aomara aika a bati.

N te moani warebonki ao e tuangaki Ioane te rongorongo ae na riai n taekinna nakoi kain te Ekaretia ae Ebete ba e ngae ngke a tia ni kaota te kekeiaki ae moan te tamaroa ao e kaota aki kukureina  te Atua n te bai ae a riki ngkai ba ai tiaki aron are mai maina.E kauringaki te tia kiriri n te Ekaretia i Ebeto ba e riai n nora te bai are a tia ni kabaka ao man raira nanona ba ngkana e aki ao e na anai mairouna te muioko ae kakawaki aio te Atua ao E na motikaki taekana nakon te kabuakakaki ao te mate ae akea tokina.Ao e na kanga n reke te kanganga aio? Eng e na bon reke te baka man nnera ae ti mena iai ngkai ngkana ti a manga bita te tabo ae ti tei iai. Ngkana ti tei n te tabo ae mauteretere ao ti na bon aki kairiki ua ao ti rai ao ti na ao tui na rai mani mate. Ngkana akea te Uea iroura ao ti na katotonga te mataki are taekinaki n te ewangkerio. Ti na namakina te rootongtong ngkana ti aki nim ma te Uea. Ti na karekea te kukurei ao materaoin maiura aio ao ngkana ti ngkana ti noraba ao ti taratara n ana ota Iesu are e anganira. Eng ti na bubutia te Atua ana nanoanga nakoira ba ti na taka ni kan nakoina ba e na manga anganira te maiu ni koaua are ti na kona iai ni manga kona n anga nakoia tarira ao manera ni kabane.

 

 

Wiki 32           Kaabong 

Warekan ana Reta Bauro nakon Biremon: 1, 7 – 20

I bati ni kabaia ao e maiu nanou ngke I ongo taekan am tangira, ba ko kabebetei nanoia kiritian. I bon ninikoria i nanoni Kristo n tuatua nakoim te bai ae ko riai ni karaoia; ma e raoiroi riki ba N na butiko n aran te tangira. I taetae nakoim, ngai Bauro ae te kara, ae I kabaeaki ngkai i bukini Kristo. I butiko i bukin natiu are I karikia n au tai ni kabaeaki, ae Onetimo, are aki bongana iroum ngkoa, ma e na bongana iroum ngkai, n ai aron ae e bongana irou. I kaokia nakoim, ngaia ae mamaten nanou. I kan taua i rarikiu ba e na buokai n aram, ngkai I kabaeaki i bukin te Euangkerio. Ma I aki kani karaoa te bai teuana ngkana ko aki kataua moa, ao I aki kan teboniko n akoai, ma ko na karaoia n oin nanom. Tao e a tia n anaki Onetimo mairoum tabeua te tai, ba e aonga n okiriko n aki manga kitaniko. Ma ai tiaki te toro ngkai: e bon rine riki nakon te toro, ba bon tarira ae tatangiraki. E bati n tangirki irou, ma e na bati n tangiriaki riki iroum, n te aro n rabata ao i nanon te Uea. Ma ngaia aei, ngkai raou ngkoe, ao ko na butimaia n ai aroni butimaeau. Ngkana iai ana bure ke baena iroum, ao ai boni baeu. I kaotia, ngai Bauro, n oin au koroboki boni ngai ae N na kabara baena. I aki kani kauringa baem ae ko bae iai irou, ae boni ngkoe. Tariu, I onimakina akoau anne iroum, i nanon te Uea: kamaiua nanou i nanoni Kristo. 

Te Taramo 145: 7 – 10

Kaekana: E kabaia ane E buokia te Uea.

E kakaonimaki te Uea n aki toki, E eti nakoia akana karawawataki.

E kaamarakeia akana baki, E kabaraia akana kabaeaki. K.

E kaurei mataia mataki, E kaetiia akana baoua.

E tangiria akana raoiroi, E kawakina te irua. K.

E buoka ane akea ana karo ma neiere e mate buna,

ma E kaminoi kawaia akana buakaka.

E na tautaeka te Uea n aki toki, ba Atuan Tion n roro nako. K.

 

Alleluia, alleluia

E kamauna te mate ara Tia Kamaiu ae Iesu Kristo ao E anganira te maiu n ana Euangkerio. Alleluia.

 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka. 17: 20 – 25

Ngke E titirakinaki Iesu irouia Baritaio te tai ae e na roko iai Uean te Atua, ao E kaekaia ni kangai: “E aki kona n noraki rokon uean te Atua, ao e aki kona n taekinaki ni kangai: ‘Aei’ ke: ‘Arei!’ ma kam riai n ataia ba bon ane i buakomi uean te Atua.” E kangai naba nakoia ana reirei: “E na roko ami tai ni kan nora ana bong Natin te aomata ae ti te bongina, ao kam na aki noria. Kam na tuangaki ae kangai: ‘Aei! Arei!’ Tai nako iai, tai mananga. Ba aron te iti, ae kia man iterani karawa nakon iteran, ao ai aron naba Natin te aomata n ana bong. Ma e riai moa ba E na bati ni maraki ma ni kakiaki irouia kain te roro aei.”

___________________________________________________________________ 

Tibatiba: E na kanga aron rokon Uean te Atua?

Tariu ao maneu n te ewangkerio n te bong aio ao e titirakinaki Iesu irouia Baritario te titiraki aio ba e na kanga aron rokon Abanuean te Atua. Tariu ao maneu irou ao I iai uouoa iteran te titiraki ae kakawaki nakoira. Ba teuana ba aekakira abanuean te Atua are ti na kona n ota raoi iai ba bat i aonga n ataia ba tera raoi bonganan ao materaoin ara kekeaiki. Ao te kauoaua ba e kanga aron raoi te abanuea aio e moanaki n te tai aio ke n te tai ae na roko? Iaon te moan itera ao ao I ataia ao I onimaki ba Abauean te Atua bon te kona ni maeka ma te Atua n aki totoki. Ba ti bane ni karikaki ibukin aio ba ti na maeka ma te Atua inanon kororaoin te kukurei ao te mimitong ae akea tokina. Boni ngaira ana bai te Atua ao bon ana kantaninga te Atua ba ti na bane n mwemwerake nako Karawa ba ti karekea te kabaia ao te kimareirei ae akea tokina. Maiura iaon te aba bon ti te rubenimata ae bon aki ona ni kabotauaki ma abanuean te Atua. Te maiu aio bon te bai ae toki norana i tabon bairira ao te maiu are are iroun te Atua bon te bai ae ti aki kona n nora tokina ba bon akea tokina.

Te kauoua n iterana n te titiraki aio ba bon ana kaeka Iesu are kangai, Abanuean te Atua bon tiaki te bai are ti kona ni kangai “ ‘Aei’ ke ‘Arei!’ ma kam riai n ataia ba bon ane i buakomi uean te Atua.”    E kamatataira ikai Iesu ba abanuiean te Atua e bon mena ibuakora ao inanora are nanona ba e moanaki ma ngkai. Abanuean te Atua e maeka inanora ao iroura iroun te Tamanei ae Raoiroi are ,a,aeka inanora ao Iesu are maiu ni koaua n te Eukari. Ti riai ni kakoaua ngkanne ba ngkana ti kan katonga Karawa ikai iaon te aba ao ti riai kakaraoa ae raoiroi ao ni katotonga maiun Iesu ae Natin te Atua ae mamaeka ibuakora. Ti riai naba n nora Iesu inanoia aomata nako ao n tabo nako.

Wiki 32          Kauabong 

Warekan ana Reta Bauro nakoia Tito 2: 1 – 8, 11 – 14

Ko na reirei ngkoe n te reirei ae raoiroi. A riai unimane ba a na taubang, a na kawakin aroia, a na korakora n te onimaki, n te tangira ao n te botumaka. Aroia naba unaine, a na baini katei aika riai n ai aroia kiritian; a na aki winanti, a na aki mamanging, ma a na ibuobuoki n reirei, a na reireinia ainenuma n tangiria buia ma natia, a na karau aroia, a na itiaki, a na tararuai mwengaia, a na nimamannei, ao a na antaeka irouia buia, ba e aonga n aki taetaebuakaki ana taeka te Atua. Ko na anai naba nanoia rorobuaka ba a na kaota te iangoraoi; ao e na riki arom ngkoe, ba te bai ni katoto i bukin te raoiroi. E na itiaki am reirei, ao e na raoiroi am katei, e na koaua am taeka, n akea waeana, ba e aonga n aki reke ana taeka te kairiribai, ba akea te bai ae na kona ni kabuakakaira iai. Noria, e kaotaki ana akoi te Atua, ae kanoana te maiu i bukia aomata nako. Ao e reireinira ba ti na kaki arora ae te aki mutiakina te Atua ma tangirani bain aonteaba. Ba ti aonga ni maiu i aon te aba aei i nanon te taubang ma te eti ao tangiran te Atua, ngkai ti karia kakoroani bukin te kantaninga ae te kabaia, ma kaotini mimitongin Atuara ae kakanato, ae te Tia Kamaiu, ae Iesu Kristo, are anga Ngaia i bukira ba E na kamaiuira man te buakaka nako, ao E na karekea iai oin ana botanaomta, ae itiaki, ae na maururung nakon te raoiroi.  

                                                                    

Te Taramo 36: 3 – 4, 18, 23, 27, 29

Kaekana: Bon te Uea, te Tia Kamaiu.

Onimakina te Uea, karaoa ae raoiroi, maekana te aba, maiu ma te rau,

ukera kabaiam iroun te Uea, ao  E na anganiko ae e tangiria nanom. K

E kawakini maiuia akana raoiroi, e na teimatoa tibangaia.

E kairira te aomata te Uea, E kamatoa kawain ane E tangiria. K.

Kaki te buakaka, karaoa ae raoroi, ao e na teimatoa mwengam.

A na abana te aba akana raoiroi, a na maeka iai n aki toki. K

 

Alleluia, alleluia.

Butimaea te rongorongo aei, ae tiaki aia taeka aomata, ma bon ana taeka te Atua. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka 17: 7 – 10

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Ngkana tao iai temanna iroumi ae iai ana toro, ma e tabe n ribana ke ni kawakinia man, ao ngkana e oki man te tawana, tao ko na kangai nakoina: ‘Kawaetatako, nakomai, amarake?’ Tiaki ko na kangai: ‘Katauraoa kanau, kabaea nukam, ao touatinai ba N na amarake ma ni moi, ao i muina ko na amarake ma ni moi naba.’ Tao ko na karaba am toro ngke e ira nanon tuangana? Ai aroma naba: ngkana kam a tia ni karaoi ba ni kabanea aika E tuangingkami te Atua, ao kam na kangai: ‘Toro ngaira aika akea manera, ba bon ti baera ti karaoia.’”

 ______________________________________________________________________

Tibatiba: Karika maium ba te Rongrongo ae Raoiroi nakoia aomata

Tariu ao maneu n te moani wareboki n te bong aio ao ti kauringaki arora aika ti riai ni karaoi ae ti na ira iai ke ni karaoa iai Nanon te Atua. E koaua ba ti a tia ni bane ni kamauiaki iroun Iesu are kaota te kawai, te maiu ao te koaua nakoina iroun Natina ae Iesu are kanakomaia ba E na maeka i bukaora. E a tia n riki ba te te rongorngo ae maiu nakoira ni kabane Iesu ao ti a tia n anganaki Irouna te aro ni maiu ae ti na toua ba ti aonga ni karekea te maiu ae akea tokina i Karawa inanon te mimitong ma te Atua.

Eng, bon ana kantaninga Iesu ibukira ni kabane ba ti tauraoi ni katotonga maiuna ma aron ni kabane ba ti aonga ni kamaiuaki. Bon nanon Iesu ibukira ba ti ria ni ukera moa te Uea inanon maiura ba a aonga n reke iroura bai nako. Tariu ao maneu bon aio kawaira ae a tia n anganira Iesu ba ti na tauraoi ni kakeaira i bon iroura, ti na uouota ara kaibangaki ni katoa ao ti na iriria. Ngana akea te kaibangaki inanon maiura ao tin a bon aki kona n irira Iesu ao tyi aki kona ni kamaiuaki. Inanon te kateniua ni miterio n Ota ti weteaki ba ti na katanaoata te Rongroongo ae Raoiroi ao tin a karekea uana ae butimaean Iesu ae ana Taeka te Atua ae maiu, Bon aio ngkanne te bai ae kakawaki ngkana ti na kakoroa nanon weteakira ba ti na kabuta te Rongorongo ae Raoiroi ba ti na butimaea moa Iesu ao imuina ti na maiuakina maiun Iesu anne n riki ba te rongorongo ae raoiroi nakoia tarira ma manera.

Wiki 32          Katenibong 

Warekan ana Reta Bauro nakon Tito: 3: 1 – 7

Kauringia aomata nako ba a na antaeka irouia mataniwi ma tan tautaeka, a na iri nanoia, a na tauraoi nakoni makuri nako aika raraoi, n aki kamatauninga temanna ao n aki kabotaeka, ma a na nanoraoi, ao a na nimamanei ni koaua nakoia aomata nako. Ba ti nanobaba ngaira naba rimoa, ao ti tautau arora ma n tiotio nako, ao ti toronaki n taiani kaibabaru ma taiani kukurei i nanon te ioawa ma te bakantang, ti riribaki ao ti riribaira i boni iroura. Ma e kaoti ana akoi te Atua ae ara Tia Kamaiu, ma ana tangira i bukia aomata, tiaki i bukina ba e rotaki nanona n ara makuri aika raraoi: bon ti te nanoanga ae ana nanona ba E na kamaiuira n te teboka ae te manga bungiaki, ma n onikira iroun te Tamnei ae Raoiroi. E urakina te Tamnei ae Raoiroi i aora te Atua, ni kabaitia irouni Iesu Kristo ae ara Tia Kamaiu. Ba ti aonga ni karaoiroaki n ana karatia Iesu Kristo, ao ti aonga n anganaki te ababa n te kabaia ae akea tokina ae ti onimakinna, i nanoni Iesu Kristo ae ara Uea. 

Te Taramo  22

Kaekana: E kawakinai te uea, akea kainnanou.

Bon au tia kawakintibu te Uea, akea kainnanou.

E kaweneai i buakon te uteuteu ae maiureirei;

E kairai ni motirawa i rarikin te ran. K

E kairai n te kawai ae raoiroi i bukin arana.

Ngkana I toua te marua ae ro, ao i aki maka te kabuanibai,

ba raou Ngkoe ao iai ekom ma am kai, e rau nanou iai. K.

Ko katauaraoa au taibora i mataia tan ribaai;

Ko kabira atuu n te ba, e taonako au mangko. K.

Bon iriau te akoaki ma te tangira, ni katoa bongini maiu;

mwengau bon uman te Uea n au bongi nako. K. 

Allleuia, alleluia.

E weteira te Atua n te Euangkerio, ba ana botanaomata are E karekea ara Uea ae Iesu Kristo. Alleluia.  

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka: 17: 11 – 19

I aoni kawaina nako Iereutarem, ao E ri marenan Tamaria ma Kariraia Iesu. Ngke E roko n te kawa teuana, ao E butimaeaki riouia rebera ake tengaun ake a tau raroaia. A kanenei banaia ni kangai: "Iesu ae te Tia Reirei, nanoangaira.” Ngke E noriia, ao E taku nakoia: “Nako, kaotingkami nakoia berebitero.” Ngke a tabe n nako, ao a itiaki naba man reberaia. Ao temanna mai buakoia, ngke e nora ba itiaki man reberana, ao e oki rikaki, ao e kakorakora banana n neboa te Atua. Ao e bobaraki i matani Iesu ni katituaraoia. Ao bon te I Tamaria teuarei. E taku Iesu nakoina: “Tiaki tengaun ake a kaitiakaki? ao a nga akana ruaman? Ti te irua aei ae oki n angan te Atua neboana?” Ao E kangai nakoina: “Teirake, nako, e kamaiuko am onimaki.”

 

Tibatiba: Te Tia kawakinai te Uea, akea kainnanou Irouna

Tariu ao maneu ti riai ni bane n ataia ba bon te Atua ae E babairei butin bai nako inanon ao iaon te aonnaba ae ti maiu iai. Ti tuangaki ba te bai ae kakawaki bon te tauraoi n anga boni ngaira ba ti na tautaekanaki ao ti na kairaki Irouna Ngaia ae Oesu ae te Atua ae a karikaki bai nako Irouna ao ibukina. Ngkana ti onimakina aio ao ti nim ma te Uea ni maiuakin ana tua ao ni karaoa Nanona ao ngkanne bon akea te bai ae ti na maaku iai ba ti na bon kawakinaki ba ti aki raurenako ma Iesu. Ba ngkana ti raurenako ma Iesu ao ti koreaki nako n aki toma ma Iesu ao ngkanne a na bon akea te maiu iroura ao ti na mate. Ngkana ti nim ma te Uea ao bon akea te bai ae ti kona n rotaki iai ngkai bon te Uea ae na bon kakawakinira n tai nako. Ti na kaitibo ma taian kanganga ma kabuanibai ma ti na onimaki ba iai Iesu irarikira ae na tei ma ekona are bon makana n Atua are na tokanikai iai iaon bai nako. Ma ngkana ti raroa ma te Uea ao ti na bon rotaki n te maaku ngkai bon akea raora ae te tia kawakinira.

E bon riai gkannne iroura ba ti na waekoa n rairi nanora man arora aika ti atai ba a kararoaira ma te Atua are bon te bure. Ti na butia Iesu ba e na anganira ana karatia ni kona n aki raurenako ma Ngaia ba E aonga ni kairira nakon mwengara ni koaua are ti na katonga iai te kabaia ao te kimareirei ae aki totoki inanon te mimitong.

Kabong Wiki 31 

Reading 1: PHIL 3:3-8A

Brothers and sisters: We are the circumcision, we who worship through the Spirit of God,
who boast in Christ Jesus and do not put our confidence in flesh, although I myself have grounds for confidence even in the flesh.

If anyone else thinks he can be confident in flesh, all the more can I.  Circumcised on the eighth day, of the race of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrew parentage,
in observance of the law a Pharisee, in zeal I persecuted the Church, in righteousness based on the law I was blameless. But whatever gains I had, these I have come to consider a loss because of Christ.
More than that, I even consider everything as a loss because of the supreme good of knowing Christ Jesus my Lord. 

Responsorial Psalm: PS 105:2-3, 4-5, 6-7

R:  Let hearts rejoice who search for the Lord.
Sing to him, sing his praise, proclaim all his wondrous deeds.
Glory in his holy name; rejoice, O hearts that seek the LORD! R. 

Look to the LORD in his strength; seek to serve him constantly.
Recall the wondrous deeds that he has wrought, his portents, and the judgments he has uttered. R. 

You descendants of Abraham, his servants, sons of Jacob, his chosen ones!
He, the LORD, is our God;b throughout the earth his judgments prevail. R.  

Alleluia, alleluia.
Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest, says the Lord. Alleluia.

Gospel: LK 15:1-10

The tax collectors and sinners were all drawing near to listen to Jesus, but the Pharisees and scribes began to complain, saying, “This man welcomes sinners and eats with them.” 
So Jesus addressed this parable to them.“What man among you having a hundred sheep and losing one of them would not leave the ninety-nine in the desert and go after the lost one until he finds it?
And when he does find it, he sets it on his shoulders with great joy and, upon his arrival home, he calls together his friends and neighbors and says to them, ‘Rejoice with me because I have found my lost sheep.’ I tell you, in just the same way there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous people who have no need of repentance. “Or what woman having ten coins and losing one would not light a lamp and sweep the house, searching carefully until she finds it?
And when she does find it, she calls together her friends and neighbors and says to them,
‘Rejoice with me because I have found the coin that I lost.’ In just the same way, I tell you,
there will be rejoicing among the angels of God over one sinner who repents.”

 

Tibatiba: E na kabaia te nano ae ukeukera te Uea

Tariu ao maneu ti kauringaki n te bong aio ba ti riai ni kabanei ara tai ni maiura aio n ukeukera moa Uean te Atua ba  ti aonga ni karekei bai nako ao e na kororaoi te kukurei iroura ao inanora. N te moani wareboki n te bong aio ao e taekina Bauro aron noran baai ake a reke ngkoa irouna imain kinan te Uea are e taku ba a rangi ni bongana mani kakawaki ao ngkai e a kunea te Uea ao e tarai baikanne baa bon akea bonganaia.

Ao aera ngkai e taetae Bauro ni kanganne? Eng bon te oinibai ae moan te kakawaki bon reken te bai ae aki kona ni bua ke ni mamauna.Ba bai nako ake a karaureira ma te Uea bon akea manenaia ibukina ba a kai toki taia. Ngkai ti boni bane ni mananga mairoun te Atua are e karikira ao bon ana kantaninga te Atua ibukira ba ti na bane n okira te Aua. Ngkai e kororaoi ana tangira te Atua ibukira ao ngaia anne bukina ngkai E kanakoa ana Rikitemanna ae Iesu ba e na ruo nako aonteaba, e na maraki ao  ni mate iaon te kaibangaki ba ti aonga ni bane ni kamaiuaki. Ti riai ngkanne ni kabanei ara bong ni maiura aio ni ukeukera Uean te Atua ba ti aonga ni karekea te kaniwanga ae te kona ni maeka ma te Atua inanon te mimitong ae akea tokina i Karawa.