Wiki 1            Kaabong 

Warekan te Reta nakoia Ebera.  3: 7-14

E kangai te Tamnei ae Raoiroi: “Ngkana kam ongo banana n te bong aei, ao tai kamatoai nanomi, n ai aromi n tain te kauntaeka ni bongin te kataki i nanon te rereua, ngke a kataai ma ni karawawataai ami bakatibu, i muin noran au makuri i nanon abui te ririki. Ma ngaia are I un nakon te roro arei, ao I kangai: A aki toki ni kairua nanoia, a aki ota n au katei; ai ngaia are I taetae n tuea ma te un ni kangai: A na aki rin i nanon au motirawa.” Tatarai ngkami, tari, ba e na akea temanna i buakomi ae e na reke irouna te nano ae buakaka ma te rawa n onimaki, ba e na kitana te Atua ae maiu. Kaungai nanomi i boni iroumi ni katoa bong ao ni kabongnga, ba e aonga n akea temanna i buakoni ae e na kamatoaki nanona n ana kariri te bure. Ba ti ibuokanibai ma Kristo ti ngkana ti kawakina ara moa n onimaki ni matoatoa, ni karokoa te toki. 

Te Taramo 94: 6-11

Kaekana: Ngkana kam ongo banana,          ao tai kamatoai nanomi.

Rin, bobaraki, katorobubua, Ti na taromauria te Uea ae karikira.

Bon Atuara Ngaia, Ao ngaira ana botanaomata ae E kairia

ma ana nanai ae E kawakinna ni baina. K.

Ongoa n ana taeka n te bong aei: “Tai kamatoai nanomi n ai aromi i Meriba

Ngke kam mena i Matia n te rereua, Ngke a kakatai ma ni kaunai ami bakatibu,

Ao a bon nori au makuri. K

A kaunai te roro aei abui te ririki, ao I kangai: “Bon te botanaomata ae nanoro,

Ae aki Ota n au katei.”Ao I taetae n tuea ma te un, ni kangai:

“A na bon aki rin i nanon au motirawa.” K. 

Alleluia, alleluia.

Te Uea, reireiai kawaiu, Kairai n te kawai ae eti. Alleluia.

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mareko. 1: 40 – 45 

E kawara Iesu temanna te rebera, ni butia, ao e katorobubua ma n taku: “Ngkana nanom, ao Ko kona ni kamaiuai.”e rotaki Iesu n te nanoanga, ao E arora baina n ringnga, ao E taku: “Bon nanou, ko na maiu.” Ao e toki naba reberana, ao e marurung. Ma E karawawata ana taeka nakoina temanna, ma nako, kaotiko nakon te berebitero, ao anga te karea are e baireia Mote, i bukin kamaiuam, ba aia bai ni kakoaua.” Ma ngke e nako, ao e taekinna ma ni katanoata rongorongona. Ao ngkanne E aki kona n rin Iesu n te kawa teuana, n aki karaba; ma E titiku i tinaniku, n tabo aika rereua; ao E kawaraki man tabo nako.

 

Tibatiba: Ngkana kam ongo banana n te bong aei, ao tai kamatoai nanomi

Tariu ao maneu inanon ara kekeiaki inanon maiura aio ao ti riai n ataia ba iai uoua bai aika ti kantaningaira n tokin maiura aio ba te maeka ma te Atua n aki totoki ke te maiu inanon te mate ae aki totoki.Ti riai n ataia ba antai ae karikira ao tera raoi ana kantaninga te Atua ibukira. Eng ti bon riai ni kakoaua ba E karikira te Atua nako aonteaba ao bon ana kantaninga ibukira ba ti na bane karekea te maiu ae tokina ni maeka ma Ngaia n te baretaiti are i Karawa.

N te bong aio ao E taetae te Tamnei ni kaota Nanon te Tama nakoira ba ti riai n aki kamatoai nanora ngkana ti ongo banana n te bong aio. Ngkana ti ongo n ana Taeka te Tamnei ae Raoiroi ao nanona ba ti a tia ni kabongana te wanwana are ti tia n anganaki   ao ti a tia n rineia ba ti na karaoa te bai ae na anganira kororaoin te maiu iroun Iesu. Ba ti riai ni kakoaua ba bon ti iroun Iesu ae ti kona ni karekea te maiu ae aki totoki. Ti na bubutia ngkanne te Atua ba ti na anganaki te wanawana n ongo banan te Atua nakoira ao riki ti na bubuti te korakora n toua kawain te Koaua ngkana e taonira ana kariri te bure n rawa n ongo banana te Atua are bon maten nanona ibukira ba ti kamaiuaki. Ti riai n tai nako n irira te Atua ao ni kakaraoa Nanona inanon maiura aio ba ti aonga ni karekea te maiu ae akea tokina.

 

Wiki 1           Katenibong 

Warekan te Reta nakoia I-Ebera. 2: 14-18

A buokanibai natia aomata n te rara ma te iriko. Ao ai aron naba Kristo, E buokanibai iai ma ngaia, ba E mate, ni kataea iai ana kai teuare ana bai makan te mate, are bon te riaboro; ao E na kainaomataia iai ake a bane n toronaki ni makakin te mate ni kabanei aia tai ni maiu. Ba e aki tabeakinia anera, ma E tabeakinia ana kariki Aberaam. Ai ngaia are E bae n riki ba ai aroia tarina ni bai ni kabane, ba E na riki ba te mataniwi ni berebitero ae nanoanga ma ni kakaonimaki, i bukin aroia ma te Atua, ao E na kaboi muin aia bure te botanaomata. Ba E taonaki Ngaia n te rawawata, ao E kona iai ni buokiia akana karawawataki. 

Te Taramo 104: 1-4, 6-9

Kaekana: E uringa ana berita te Uea n aki toki

Katituaraoa te Uea, neboa arana, Kaongoia botanaomata ana makuri aika kamimi.

Aneneia, anenea arana, Katanoatai ana makuri aika kamimi. K.

Kamoamoai ngkami n arana ae tabu, Ke a kabaia akana ukeria.

Ukera te Uea ma makana, Ukera matana n tai nako. K.

Natin Aberaam ae ana toro, Natini Iakoba aika E rineia,

Bon Atuara te Uea, E motikitaeka i aonaba ni kabuta. K.

E uringa ana berita n tai nako, Ba te taeka i bukin te nga n roro,

Ana berita nakon Aberaam, Ao ana taeka n tuea nakoni Itaaka. K. 

Alleluia, alleluia.

Atuau, reireiai am kawai, kairai i nanon am koaua. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mareko. 1: 29 – 39. 

Ngke E otinako Iesu man te tinakoka, ao E nakon ana auti Timon ma Anterea, ao raona Iakobo ma Ioane. E wene tinani bun Timon, ba e kabuebue, ao E tuangaki Iesu taekana. E nakoina Iesu, ao E taua baina ni kateirakea. Ao e toki kabuebuena, ao e kaamarakeia. Ngke e a tairiki, i muin bungin taai, ao a uotaki nakoina aoraki ni bane ma ake a taniaki irouia taimonio, ao a bane ni botaki kain te kawa i rarikin te mataroa. E kamaiuia ake a maiti man aekan aoraki nako, ao E kanakoia taimonio ake a maiti; ma E tukia taimonio n taetae, ba ataia ba antai ngaia. Ngke e a karangaina, i main otin taai, ao E teirake n otinako, ni kaea te tabo ae akea kaina, ao E tataro iai. E mananga n rimuina Timon ma uake raona. Ngke a roko irouna, ao a taku nakoina: “A bane aomata n ukeriko.”e kaekaia ni kangai: “Ti na kitana ikai, ni kawari kawa aika kan, ba N na reirei naba iai, ba bon anne bukini kanakoau.”Ao e mananga ni kabuta Kariraia n reirei n aia tinakoka, ma ni kanakoia taimonio.

 

Tibatiba: Atuau, reireiai am kawai, kairai i nanon am koaua

 

Wiki 1           Moanibong

 

Warekan te Reta nakoia Ebera.  1: 1-6

E taetae te Atua ngkoa nakoia ara bakatibu, n tai aika maiti ao n aro aika maiti, ni wia burabeti. Ao ni bong aikai, aika kaitira ni bong, E taetae nakoira ni win Natina. E katea Natina ba te tia baibai ni bai ni kabane, ao E kariki bai ni kabane Irouna. Ao Natina anne, bon raneaneani mimitongina ma katotongan arona. Boni Ngaia ae katia te makuri ae kaitiakakini bure; ao E nako ngkanne n tekateka i angatain Teuare mimitong i eta. E riki iai ni kakanato i aoia anera, ba bon oin ana bai te ara ae moan te rine nakon araia nako.

Ba antai te anera ae E tia ni kangai te Atua nakoina: “Natiu ngkoe, I karikiko n te bong aei?” Ke tao E kangai: “N na riki ba Tamana, ao e na riki Ngaia ba Natiu.” Ao Ngke E karokoa am moa n Nati i aon te aba, ao E manga kangai: “Ke a bane ana anera te Atua n taromauria.”

 

Te Taramo 96: 1-2, 6-7, 9 

Kaekana: Ke a bane ana anera n taromauria.

E tautaeka te Uea, ke e kukurei aonaba, Ke a kimareirei abamakoro nako.

E rabunaki n te nang ma te ro, E tei kaintokana i aon te Raoiroi ma te Eti. K.

E kaota ana eti karawa, A bane botanaomata n nora mimitongina.

Bobaraki i matana, ngkami tamnei nako. K.

Ba boni Ngkoe te Uea, Ko rietata i etan aonaba,

Ko raroa i aoia tamnei nako. K.

 

Alleluia, alleluia.

Taetae, te Uea, ba e ongora am toro: A mena iroum taekan te maiu ae aki toki. Alleluia.

 

 

Euangkerio

 

Warekan ana Euangkerio Mareko.1: 14 - 20

 

Ngke e a tia ni kabureaki Ioane, ao E nako Iesu nako Kariraia. E taekina te Rongorongo ae Raoiroi ae mairoun te Atua, ni kangai: “Rairi nanomi, ao kakoaua te Euangkerio.” Ngke E ri rarikin namani Kariraia, ao E nora Timon ma Anterea ae tarina ba a kabaka aia karaun n te nama ba bon tan akawa ngaia. E taku Iesu nakoia: “Nakomai, irai, ao N na karaoingkami ba tan akawaia aomata.”Ao a kitan naba aia karaun, ao a iria. Ngke E nako riki teutana, ao E nora Iakobo ae natin Tebetaio, ao Ioane are tarina, ba a mena naba n aia boti, ao a karaoi aia karaun. E weteia; ao a kitana tamaia ae Tebataio i nanon te boti, ma aia tia makuri, ao a iria.

 

Tibatiba: Natiu ngkoe, I karikiko n te bong aei

Tariu ao maneu akea ba ti a roko ni moan wikin te ririki aio imuin te Kiritimati ao te Epibane. Ao ni kaukan te ririki aio ao e moanaki n te toa ae babetitoan Iesu iroun St Ioane te tia Babetito. Eng n te bong aio ao ti a kitana te tai are ti tara ngkoa Iesu ba te merimeri are a tiba bungiaki ao ti neboia n aron kanakoana iroun te Tama ba E na uota Otan te Kamaiuaki nakon aonnaba ke E na kainaomataraira man rotongitongin te bure are e taona te aonnaba. N te tai aio ao ti a bane nora Iesu ba ai tiaki te merimeri ma ai bon te ikawai ae a tauraoi ni moana ana makuri ibukin kamaiuan aonnaba.

Inanon te Ebibane are a katanoataki iai ba Iesu boni Ngaia te Messia ibukin aonnaba ni bane ao n te tai aio ao ti a manga nora aron Iesu ba e kaotaki ba bon Ngaia Natin te Atua ae a karikaki bai ni kabane Irouna ao Ibukina ao are ti riai ni bane n ongo Irouna ao ni kakoaua ao ni maiuakina ana tangira ba ti aonga ni bane ni kamaiuaki. Are nanona ba ni babetitoan Iesu ao ti noria ba ai aron ae katabuaki iai Iesu ibukin te muiokoaki ae anganaki ba E na kamaiua aonnaba. Ao bon iai te taeka ae ti ongo n ana tai ni babetitoaki ae kangai; “Aio Natiu ae bane Nanou Irouna.. Kam na Ongo Irouna.

Ngaira ni kabane aika ti kainnanoa te kamaiuaki iai te bai ae ti anganaki n te bong aio ba ti na kakoaua Iesu ae bon Natin te Atua. Ao inanon te onimakai aio ao ti na reitaki ma anera inanon te taramo n te bong aio n taromauria te Uea.  Ti bon weteaki naba iroun te Atua ba ti na bane  n rairi nanora ba ti aonga n anaganaki nab ate korakora ao te kakaonimaki ni karaoi tabera ae ti muikoaki iai iroun te Atua bat i na reitaki ana makiuri Iesu obiki  kamaiuaia tarira ma manera.

 

   

Wiki 1           Kauabong.

Warekan te Retanakoia Ebera. 2: 5-12

E aki kateia anera te Atua ba tan tautaeka n te aba ae na roko, ae ti taekinna ngkai. Iai ana taeka temanna n te tabo teuana ae kangai: “Tera te aomata ngkai Ko iangoia? Tera Natin te aomata ngkai Ko mutiakinna? Teutana am tai ni karinanoa aia anera. Ko baunna n te mimitong ma te kakanato. Ko kawenei bai n kabane i ani waena.” Ngkai E kawenei bai ni kabane i ana, ao e aki tiku te bai teuana ae na aki mena i ana. Bon te koaua ba ti tuai n noria ngkai ba a bane bai i ana; ma Teuare karinanoaki tabeua te tai i aia anera, ae boni Iesu, ao ti noria ba E baunaki n te mimitong ma te kakanato, kioina ba E a tia n taonaki n te mate: e riai ba E na nora te mate, n ana akoi te Atua, i bukia aomata nako. 

Te Taramo 8: 2, 5-9

Kaekana: Ko katea Natim i aoni bai ni kabane.

Te Uea ae Atuara, ai kakanato ra aram, i aonaba ni kabuta!

Ao ai tera te aomata ngkai Ko rekennanoia? Tera natin te aomata ngkai Ko mutiakinnna? K.

Ko karaoia n tei teutana i an te Atua, Ko rabaunna n te mimitong ma te kakanato;

Ko kateia i aoni baike Ko karaoi ni baim, Ko kawenei bai nako i ani waena. K.

Tibu ma kao ni bane, ao manin naba buakonikai,

mannikiba ma ikan tari, aika tou kawaini marawa. K. 

Alleluia, alleluia.

Te Uea, e maiu nanou n am taeka, A ota matau n am reirei. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mareko.1: 21 - 28

A rin i Kaberenaum Iesu ma ana reirei. Ngke e a roko te bong ae te Tabati, ao E rin n te tinakoka, ao E reirei. A teke nanoia n ana reirei, ba E reirei n ai aron te aomata ae iai makana, ao tiaki n ai aroia tani koroboki. N te tai naba anne, iai n te tinakoka temanna te aomata ae taniaki iroun te tamnei ae kamara, ao e takarua ni kangai: “Ko na iranira, Iesu te I Natareta? Ko nakomai ba Ko na kamaunaira? I ataiko ba Teuare Tabu ae ana aomata te Atua.” Ma E kamatoa ana taeka Iesu nakoina ni kangai: “Kainababu, ao otinako mairoun teuanne.”Ao e ioioa te tamnei ae kamara, n aki karaua, ao e otinako mairouna ma te takarua ae korakora. A bane ni maku aomata, ao a titiraki i bon irouia ni kangai: “Ai tera aei? Bon te reirei ae bou ae iai makana! E tuatua naba nakoia tamnei aika kamara, ao a ongo irouna!”Ao e buti naba rongorongona n tabo nako, ni kabuta te aba ae Kariraia.

 

Tibatiba: Ko katea Natim i aoni bai ni kabane.

 

Wiki i muin te Epiphany           Kanimabong           

Warekan ana moa n Reta Ioane…5: 5-13

Antai ae kataea ana kai aonteaba? Bon teuare kakoaua Iesu ba Natin te Atua. Boni Ngaia Iesu Kristo are roko n te ran ao n te rara; tiaki ti te ran, ma boni n te ran ao te rara. Bon te Tamnei te tia kakoaua. Ma ngaia ae bon teniman tani kakoaua: ba te Tamnei, te ran ao te rara, ao a boraoi ngaia n teniman. Ti kariaia aia kakoaua aomata, ma e kakanato riki ana kakoaua te Atua. Ao aei ana kakoau te Atua n taekan Natina: ane kakoaua Natin te Atua, ao e mena i nanona ana kakoaua te Atua. Ane aki kakoaua te Atua, ao e arana te Atua ba te tia kewe ngkai e rawa n ana kakoaua te Atua n taekan Natina. Ao aei te kakoaua anne: E anganira te maiu ae aki toki te Atua, ao e mena te maiu anne i nanon Natina. Ane iai te Nati irouna, ao iai te maiu irouna; ane akea te Nati irouna, ao akea te maiu irouna.

I koroi baikanne nakoimi ba kam aonga n ataia ba iai te maiu ae aki toki iroumi, ngkai kam kakoaua aran Natin te Atua. 

Te Taramo      147: 12-15, 19-20

Kaekana: Ierutarem, neboa te Uea.  

Ierutarem, neboa te Uea, Tion, neboa Atuam.

E kamatoai kaini mataroam, E kakabaiaia natim akana i nanom. K

E kawakina te raoi i aon tiam, E kanuaiko ni burawan te uita.

E kanakoa ana taeka nako aon te aba, e buti maka ana rongorongo i aona. K

E kaota ana taeka nakoni Iakoba, ao ana tua ma ana moti nakoni Iteraera.

E aki karaoa anne nakon te aba riki teuana: a aki atai ana makuri. K 

Alleluia, alleluia

E na neboaki Kristo ae kaoti i aon te aba, E na neboaki irouia akana kakoaua. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka. 5: 12-16

E mena Iesu n te kawa teuana, ao e roko temanna te aomata ae e buta rabatana n te rebera. Ngke e nora Iesu, ao e baka ni bobaraki i matana ma ni butia ni kangai: “Te Uea, ngkana nanom, ao Ko kona ni kamaiuai.” E arora baina Iesu n ringnga, ao E kangai: “Bon nanou, ko na maiu.” Ao e a mauna naba reberana. E tua Iesu nakoina ba e na aki kaongoa temanna, ao E kangai nakoina: “Nako, kaotiko nakon te berebitero, ao anga te karea i bukini kamaiuam, n ai aron ana baire Mote, ba te bai ni kakoaua i bukia.”

E buti nako taekana ma n raka nako, ao a baneakinna aomata ake a maiti, ba a na ongora irouna ao ana katokaki aorakia. Ma E nanako Ngaia nakon tabo aika rereua, ao E tataro.

 

Tibatiba: E anganira te maiu ae aki toki te Atua, ao e mena te maiu anne i nanon Natina.

Tariu ao maneu bon aio te bai ae moan te kakawaki ba e na reke iroura inanon ara borau n te maiu aio ba bon karekean te maiu ae akea tokina. Bon ana kakoaua te Atua ae ti tuangaki n te moan wareboki n te bong aei ba bon Natina ae Iesu ae Ngaia ae anganira te maiu ae akea tokina. Ngkana ti aki kakoaua aio ao ti arana ngkanne te Atua ba te tia kewe ao ti na bon aki kamaiuaki. Ma ane kakoaua ba E anganira te Maiu ae aki toki te Atua iroun Natina ae Iesu ao ti na bon kamaiuaki. Te bai kakawaki ngkanne iroura ba ti na kakoaua ba ngkana e maiu te Nati iroura ao ti na bon kamaiuaki. Ngkai E a tia ni kawarira Iesu are bungiaki inanon te Kiritimati ao nanona ngkanne ba bon iai te maiu ae maeka iroura ma ti te bai ae ti kainanoia ngkai ba ti na kakoaua Iesu ae boni Ngaia te Maiu ao ti na rairi nanora ao ni motikia ba ti na uouota ara kaibangaki ao ti irira Iesu ni katoa bong. Eng ngkana ti nim n tai nako ma Iesu ae bon te Maiu n aki toki ao ti na bon kakoaua ba E na kawakinira ao E na tararuaira ba ti na aki mwane iroun teuare buakaka are bon nanona n tai nako ba e tangiria ba ti na raonna inanon te buakaka ao te maraki i mone n aki totoki.