Kauabong Wiki 14 

Warekan te Boki ae karikani bai.  32: 23-33

E teirake Iakoba, ao e kairia buna ake uoman ma ana toro aine ake uoman ma natina ake tengauni ma temanna; ao e ri nanon te karanga Iakoba n te tabo ae ora. E kairiia ni kanakoia ri nanon te karanga, ao e kanakoi naba ana bai ni kabane ake irouna. Ao e tiku Iakoba n ti ngaia.

Ao e kaunrabata ma ngaia temanna te aomata ni karokoa te karangaina. Ngke e noria teuarei ba e aki kona aona, ao e orea toman rini babatina, ao e tabiro rini babatini Iakoba ngke e tabe ni kaunrabata ma ngaia. E taku teuarei: “Kaakai, ba e a karangaiana.” Ma e kangai Iakoba: “N na aki Kaakiko ngkana ko aki karaoiroai moa.” Ao e titirakinna ni kangai: “Antai aram?” Ao e kaeka ni kangai: “Iakoba.” Ao e taku teuarei: “Ko na aki manga aranaki ba Iakoba, ma ko na aranaki ba Iteraera, ba ko korakora ni kaitara te Atua; ko na tokanikai i iaoia aomata.” Ao e titirakinna Iakoba ni kangai: “I a butiko, an tuangai aram.” Ma E kaeka ni kangai: “E aera ngkai ko titirakinai arau?” Ao E karaoiroia n te tabo naba arei.

E arana te tabo arei Iakoba ba Beniera, ba etaku: “I a tia n nora te Atua ni kaitara, ao I a maiu naba.” Ngke e a oti taai, ao e kitana Beniera, ao e turatura i bukini babatina. Ai ngaia ae e aki kakanaki irouia Iteraera ni karokoa ngkai te ia are n toman rin te babati, kioina ngke E orea Iakoba n te ia are n toman rin te babati.

 

Te Taramo    16: 1-3, 6-8, 15

 Kaekana:  Kaniwangan au raoiroi Bon tarani matam.

Te Uea, ongo tangiu ae eti, Ongo au wewete,

Ongora n au tataro, Ba akea te kewe i nanoni wiu. K

Ke e oti etin arou I matam, Ba a nora te eti matam,

Ko tuoa nanou, ko kawarai ni bong, Ko ukerai n aki kunea buakakau. K

I weteiko, te Atua, ba ko kaekaai. Katanimaia taninga, ongora n au taeka.

Kaoka am akoi ae kamimi, Ngkoe ae Ko kamaiuia am aomata

Mairouia akana ribaia. K

Alleluia, alleluia.

Te Uea, a kamaiua nanou am taeka, e kaotai matau am reirei. Alleluia.

Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint Matthew 9,32-38.

A demoniac who could not speak was brought to Jesus,
and when the demon was driven out the mute person spoke. The crowds were amazed and said, "Nothing like this has ever been seen in Israel."
But the Pharisees said, "He drives out demons by the prince of demons."
Jesus went around to all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom, and curing every disease and illness.
At the sight of the crowds, his heart was moved with pity for them because they were troubled and abandoned, like sheep without a shepherd.
Then he said to his disciples, "The harvest is abundant but the laborers are few; so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest." 

Tibatiba:  Ao E  rotaki Nanona n te nanoanga n tarakia aomata aika kani buokaki

Inanon tain butin te aoraki ae te Covid 19 ao e kakoauaki ba n aba tabeua ao a rangi ni maiti aomata ake a utuaki n te aoraki ao ai akea taokita aika kona ni buokia. Aio te kanganga ae reke ngkia iaon India ba aikoa tau maitia tan kuakua nakoia aoaraki aika maiti.

E roko Iesu nako aonteaba ba E na buokia akana a taonaki n te aoraki ao tiaki ibukia akana aki aoraki. N te ewangkerio n te bong aio ao ti ongora aron Iesu ni kamaiua te aomata ae taniaki iroun te taimonio. Imuin ae otinako te taimonio mairoun te aoraki ao ti ongo ba e a tiba kona n taetaeimuin te tai ae maan. E noria aomata aika maiti aika kainnanoa te kamaiuaki ma bon akea ae kona ni buokia. N noran aio ao e taonaki nanon Iesu n te nanoanga ao e taku; “ E korakora te tai ma a karako maitia tan tai.

Eng te bai ae nanonna raoi Iesu ikai bon maitia aomata aika ti tabeman aika a tauraoi  n anga nanoia ba a na buokia kainnano. Eng te bai ae nanonna Iesu ba a karako maitia aomata aika a tauraoi n anga maiuia ao nanonoia n tauraoi ni  buokia aoraki ke a karako maitia aomata aika tauraoi ni karaoa Nanon Iesu inanon maiua ba aonga ni uota te kamaiuaki nakoia raoia. Eng te bai ae kainnanoia te Ekaretia n tai aikai bon aomata aika tauraoi n anga mauia ba a na karokoa ana tangora, ana nanoanga ao ana kamaiu Iesu nakoia aomata. E weteira Iesu ba ti na anga maiura ba ti na riki ba tan tai n ana onaroka te Atua ba aonga ni bane ni kamauiaki aomata.

 

Monday, July 5 of the Fourteenth week in Ordinary Time

Warekan te Boki ae Karikani bai

E kitana Beerateba Iakoba, ao e mananga nako Aran. E roko n te tabo teuana, ao e tikuia ni ua te ngaina, ba e a tia ni bungi taai. E ana teuana te atibu n te tabo arei, ao e uningaia, ao e matu n te tabo arei. E mi: e nor ate kaintamarake ae kateaki i aon te aba, ao e rota karawa taberana, ao a wawaerake ma n ruruo iai ana anera te Atua. Ao akea ba E tei te Uea I matana, ao E taku nakoina: “Boni Ngai te Uea ae Atuan Aberaam ae am bakatibu ao Atuani Itaaka. Te aba ae ko wene iai, ao I anganiko, ngkoe ma am kariki. A na riki ni maiti am kariki n ai aron tanon aon te aba; ko na raka nako ni wairio ma ni waerake ao n nakoiang ao n nako aiaki, ao a na bane botanaomatan aonaba ni kabaia iroum ao irouia am kariki. Bon raom Ngai: N na kawakiniko n tabo nako ike ko na nako iai, ao N na kaokiko nakon te aba aei, ba N na aki kitaniko i maini kakoroani bukin au taeka nakoim.”E uti ni matu Iakoba, ao e taku: “E Koaua, E mena te Uea n te tabo aei, ao I aki ataia.” Ao e maku, ao e taku: “Ai kakamakura te tabo aei! E teirake n te moa n ingabong, ao e ana te atibu are e uningaia, ao e kateia ba te boua ao e kabaroa te ba i aona. E arana te tabo arei ba Betaera; ma arana i maina bon Ruti.

Ao e atonga te taeka ni bau ae kangai Iakoba; “Ngkana raou te Atua ni kawakinai i aoni kawaiu ae N na toua; ngkana E anganai te amarake ae N na kanna, ma te kunnikai ba N na rabunai; ngkana I a manga okira ana auti tamau ma te marurung, ao E na riki te Uea ba Atuau, ao te atibu ae I kateia aei ba te boua, e na riki ba uman te Atua.”

Te Taramo   90:  1-4, 14-15

 Kaekana: Au onimaki, boni Ngkoe, Atuau.

Ane katanna iroun Teuare moan te Rietata, ma ni maeka irarikin Teuare moan te Maka,

ao e kangai nakon te Uea: “Katanau ma au, nono Ngkoe, Atuau, ba I onimakiniko.” K

E na kawakiniko man ana kaintaware, teuare iangoa kamaneam;

E na rabuniko ni baina, e na reke katanam i ani baina. K

N na kamaiua ngkai e nimatai, N na kawakinna ngkai e ata arau.

Ngkana e weteai, ao N na kaekaa, Raona Ngai n te rawawata,

N na kamaiua ao N na neboia. K

 Alleluia, alleluia.

Taetae, te Uea, ba e ongora am toro: a mena iroum taekan te maiu ae aki toki. Alleluia.

Euangkerio: Mataio 9,18-26.

While Jesus was speaking, an official came forward, knelt down before him, and said, "My daughter has just died. But come, lay your hand on her, and she will live."
Jesus rose and followed him, and so did his disciples.
A woman suffering hemorrhages for twelve years came up behind him and touched the tassel on his cloak.
She said to herself, "If only I can touch his cloak, I shall be cured."
Jesus turned around and saw her, and said, "Courage, daughter! Your faith has saved you." And from that hour the woman was cured.
When Jesus arrived at the official's house and saw the flute players and the crowd who were making a commotion, he said, "Go away! The girl is not dead but sleeping." And they ridiculed him.
When the crowd was put out, he came and took her by the hand, and the little girl arose. And news of this spread throughout all that land.

Tibatiba: Te Atua bon katanau ao au nono ni  kamaiu bon Atuau ae I onimakinna

Tariu ao maneu n taian wareboki n te bong aio ao ti kauringaki ba ti riai motiki tawara ra n tai iroun te Uea Ngaia are E na tararuaira man taian kanganga ma kabuanibai ao E na kawakinira ma taian kabuanibai. N te moan wareboki ao ti ongara aron Iakoba ni mananga n ai aron are tuanga te Atua ao arona ni muiokoa te Atua n arona ni kabane ba E na kawakinna. Eng ti ongo n te karaki Iakoba ni motirawa n te bangota teuana ngke e a taonna te bong ao ngke e matu ao e kaotia te Atua nakoina n tuangnga ba te tabo are wene iai bon tabo are mena iai te Atua. Ngkai bon ana tabo te Atua te tabo are motirawa iai ao E kaotia te Atua ba e na bon kawakinna ao E na bon akea te kanganga ma te kabuanibai ae na rotaki ba E na kawakinna.

Tariu ao maneu ti ongora n te ewangkerio ba ngkana ti ukera ao ti butia te Atua ibukina ba ti onimakinna ao E na bon tararuaira ao E na bon kamaiuira te Atua mani kainnanora ao aorakira. Ti nora aron te mataniwi n te tanga ni buaka ngke E katorobubua imatan Iesu ao e butia ba e na kamaiua natina te ataeinaine are e a tia ni mate. Iaon kawaina Iesu ni kawara te ataeinaine ao ao E kaitinbo ma te aine temanna ae e enrara are karaba n ringa kunikain Iesu iaan ana onimaki are ngkana e taua kunikain Iesu ao e kamaiuaki naba. Ti noria n te karaki aio ba E tauraoi n tai nako ni kaekai kainnanora Iesu ngkana ti butia ma te onimaki.

Man taian karaki aikai ao E tuangira te Atua ba E na mena iaora n tai nako ana karaoiroi ma na kakawakin te Atua ngkana ti maeka irarikina ao Irouna n tai nako ao ngkana ti onimakinna ba akea riki ae kona n anganira te kamaiuaki ma bon ti te Atuairoun Natina ae Iesu. Ngkana ti onimakina te Atua n tai nako ao ti na bon nim n tai nako ma te Atua, Ngaia are te tia kawakinira ao te tia tararuaira. Ti na tataro ni bubutia te Atua ba E na anganira ana karea ae te onimaki ba ti kabanei maiura ni maeka irarikina ao Irouna Ngaia ae bon  katanara ao ara nono ni kamaiu.

Wiki 13           Kaabong 

Warekan te Boki ae Karikani bai. 22: 1-19

E kani kata Aberaam te Atua, ao E kangai nakoina: “Aberaam, Aberaam!” Ao e taku aBeraam: “Aei ngai.” E taku te Atua: “Ana natim ae am rikitemanna, ae ko tatangiria, ae Itaaka, nakon te aba ae Moria, ao ko na kareanna iai b te karea ni kabuokaki, i aon te maunga ae N na kaotia nakoim.”

E teirake Aberaam n te karangaina, ao e kabaea ron ana man te aaati, ao e kairiia ana tabonibai aika uoman ao natina are Itaaka. Ao bwenabwena te aia i bukin te karea, ao e mananga nakon te tabo are E kotoia te Atua. N ana katenibong, ao e tararake Aberaam, ao e nora te tabo arei mai ike e raroa. Ao e taku Aberaam nakoia ana tabonibai: “Kam na tiku ikai ma te aati, ao ngai ma natiu, ti na nako ikekei ba ti na taromauri, ao ti na okiri ngkami.”

E ana te aia Aberaam i bukin te karea ni kabuokaki, ao e katoka i aoni Itaaka, ao ngaia e uota te ai ma te biti, ao a uaia ni mananga. E taetae Itaaka nakon tamana ae Aberaam ni kangai: “Tamau!” Ao e taku Aberaam: “Tera natiu?” E kangai Itaaka: “Aei te ai ao te aia, ma e nga te tibutetei i bukin te karea?” E taku Aberaam: “Natiu, E na bon iangoia te Atua.” Ao a uaia n nakonako.

Ngke a roko n te tabo are E kotoia te Atua, ao e katea te baonikarea Aberaam, ao e katoka te aia i aona, ao e kabaea natina ae Itaaka ni katokaa n te baonikarea i aon te aia. Ao e arora baina Aberaam ao e ana te biti ba e na tiringa natina.

Ma e weteia ana anera te Uea mai karawa ni kangai: “Aberaam, Aberaam!” Ao e taku Aberaam: “Aei ngai.” E kangai te anera: “Tai katoka baim i aon te ataei, ao tai ringnga. I ataiko ngkai ba ko maaka te Atua: ko aki rawa n anga natim ae am rikitemanna.” Ao e tararake Aberaam, ao e nora te tiibu mane ae reke korona i buakon te kai, ao e nako n anaia Aberaam, ao e kareanna n onea muin natina. Ao e arana te tabo anne Aberaam ba “E iangoia te Uea.” Ai ngaia ae e atoatongaki ngkai ae kangai: “E iangoia te Atua i aon te maunga.”

E manga wetea Aberaam ana anera te Uea, ao e kangai: “I bon kaotioti ba bon  ana taeka te Uea: ngkai ko karaoa anne, n aki rawa n anganai natim ae am rikitemanna, ao N na kabatia kabaiam, N na kamaitiia am kariki n ai aroni itoini karawa ma biken tari, ao e na taona korakoraia ana kairiribai am kariki. A na bane ni kabaia te botanaomata aonaba n am kariki, kioina ba ko ongo irou.”

E okiriia ana tabonibai Aberaam, ao a uaia ni mananga nako Beerateba. Ao e maeka Aberaam i Beerateba. 

Te Taramo 114: 1-6, 8-9

Kaekana: N na nakonako I matan te Uea    I abaia akana maiu

E reke tangiran te Uea irou, Ngke E ongo au tataro,

Ba E anga taningana, Ngke I weteia. K.

A tierai ana kabaebae te mate, Ao ana karaun mone;

I taonaki n te rawawata ma te nanokawaki, Ao I wetea aran te Uea.

Te Uea ae Atuau, kamaiuai. K.

E eti te Uea, ao E nanoanga, E akoi Atuara.

E kawakinia akana mangori:  E kamaiuai ngke I mamara. K.

E kawakina tamneiu man te mate, E tuka rannimatau

ma tibanakoni wiu. K. 

Alleluia, alleluia.

Butimaea ma te nanoraoi te taeka ae unikaki i nanomi,

Ba e kona ni kamaiu tamneimi. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio.9: 1-8

E toka n te boti Iesu n riaon te nama, ao E roko n ana kawa. Ao akea ba e uotaki nakoina temanna te nakibaina i aon te kainiwene. Ngke E nora aia onimaki Iesu, ao E taku nakon te nakinbaina: “Natiu, karaua nanom, a kabaraki am bure.” A taku tani koroboki tabeman i bon irouia: “E bakanatua Teuanne.” Ma E atai aia iango Iesu, ao E taku: “E aeraa ngkai kam iangoa ae buakaka i nanomi? Tera ae bebete riki atongana, ‘A kabaraki am bure’ ke ‘Teirake ao nakonako?’ Ma kam aonga n ataia ba iai makan natin te aomata ni kabarai bure i aon te aba – ao E kangai nakon te nakibaina – teirake, tabeka am kainiwene ao nakon am auti.” Ngke a nora anne te koraki, ao a rotaki n te maku, ao a neboa te Atua, ngkai E angania aomata te aeka ni maka anne. 

Tibatiba: Tera te bai ae ti kainnanoi mairoun Iesu? Kabaran ara bure ke kamaiuara man aorakin rabatara?

Wiki 13           Kanimabong           

Warekan te Boki ae Karikani bai. 23: 1-4, 19; 24: 1-8, 62-67.

Ananauni maiun Tara tebubua uabui ma itiua ana te ririki. Ao e mate I Kiriata-areba, ae bon Eberon, n te aba ae Kanaan. Ao e rin Aberaam ba e na nanokawaki ma n tanginiweneia.

E teirake Aberaam mai matan te mate, ao e taetae nakoia natin Eta ni kangai: “Bon te irua ngai i buakomi. Kam na anganai te aba teuana i bukin te taunimate, ba N na uota nako au mate n taunna.”

Ao e tauna buna ae Tara Aberaam i nanon te nangananga are i abani Makebera, ni kaitara Mamre, n te aba ae Kanaan.

E a unimane Aberaam ngkekei, ao e a kara, ao e a tia ni karaoiroaki iroun te Uea ni bai ni kabane. E taku Aberaam nakon ana toro ae te ikawai riki n ana auti, ae te tia tau muin ana baire ni kabane: “Kamena baim i an rangau, ao taetae n tuea iroun te Uea ae Atuani karawa ma Atuan aonaba, ba ko na aki karekea bun natiu irouia aika natina i Kanaana, aika I maeka i buakoia. Ma ko na nako abau ao nakoia au utu, ao ko na karekea iai bun natiu ae Itaaka.” E taku te toro nakoina: “Ngkana tao e rawa ni iri te aine arei, nakon te aba ae ko na nako mai iai.” E kangai Aberaam nakoina: “Ko na bon aki kaoka natiu nakon te tabo arei. E  tia ni kairai te Uea ae Atuani karawa ma aonaba man ana auti tamau ao man abaia au utu, ao E a tia n taetae n tuea nakoiu ba E na anganai te aba aei ma au kariki. E na kanakoa ana anera te Uea i maim, ba ko na kareke bun natiu ikekei. Ngkana tao e rawa ni iriko te aine, ao ko a bara man te taetae n tuea nakoiu. Ma ko na bon aki kaoka natiu nakon te tabo arei.” 

E roko Itaaka n te rereua, n te maniba ae Raai Roi, ba e maeka i Nekebo. Ao e otinako Itaaka n te tairiki teuana, ba e na nakonako i nanon te tawana; ao ngke e taratara nako, ao e noriia kamero ake a nakomai. Ao e taratara nako Rebeka, ao e nora Itaaka. E ewe nako mai aon ana kamero ao e titirakina te tabonibai ni kangai: “Antai te aomata ane nakomai n te tarawa ni kawarira?” E taku te tabonbai: “Bon au toka.” Ao e ana rabunana ni karaba matana. Ao e kaongoa Itaaka ba te tabonibi taekani bai nako ao e kaira Rebeka Itaaka nakon umana, ao e anaia ba buna, ao e tangiria. Ao e bebete iai nanon Itaaka ni maten tinana. 

Te Taramo     105: 1-5

Kaekana: Katituaraoa te Uea, ba E akoi.

Katituaraoa te Uea, ba E akoi, Akea tokin ana tangira.

Antai ae na taekin ana makuri te Uea? Antai ae na katanoata mimitongina? K.

A kabaia akana kawakina te eti, Akana karaoa ae riai n tai nako.

Uringai, te Uea, Ngkai Ko tangira am botanaomata. K.

Kawarai ma am kamaiu, Ba a na nori kabaia am botanaomata,

Ao N na neboaki ma am aomata. K. 

Allleuia, alleluia.

E teimatoa n aki toki ana taeka te Uea; Bon te Rongorongo ae Raoiroi ae kam anganaki. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mataio.9:9-13

E otinako Iesu, ao ngke E nakonako, ao E nora temanna te aomata ba e tekateka n te tabo n angabai, ao arana Mataio. E taku nakoina: “Ko na irai.” Ao e teirake naba ni iria. Ngke E amarake i nanon te auti, ao a roko bobirinako ma tani bure ake a maiti ba a na amarake ma Iesu ao ana reirei. Ngke a nora anne Baritaio, ao a kangai nakoia ana reirei: “E aera ami Tia Reirei ngkai E amamarake ma bobirikano ao tani bure?” E ongo Iesu, ao E taku: “A aki kainnano iroun te tia katoki aoraki aomata aika marurung, ma bon akana aoraki. Ma ngaia ae kam na nako, ao reirei ngkami nanon te taeka ae kangai: ‘I tangira te nanoanga, ao tiaki te angakarea. Ba I roko ni weteia tani bure, ao tiaki akana raoiroi.” 

Tibatiba: I tangira te nanoanga, ao tiaki te angakarea. Ba I roko ni weteia tani bure, ao tiaki akana raoiroi

Wednesday, June 30 of the Thirteenth week in Ordinary Time

Book of Genesis 21,5.8-20.

Abraham was a hundred years old when his son Isaac was born to him.
Isaac grew, and on the day of the child's weaning, Abraham held a great feast.
Sarah noticed the son whom Hagar the Egyptian had borne to Abraham playing with her son Isaac; so she demanded of Abraham: "Drive out that slave and her son! No son of that slave is going to share the inheritance with my son Isaac!"
Abraham was greatly distressed, especially on account of his son Ishmael.
But God said to Abraham: "Do not be distressed about the boy or about your slave woman. Heed the demands of Sarah, no matter what she is asking of you; for it is through Isaac that descendants shall bear your name.
As for the son of the slave woman, I will make a great nation of him also, since he too is your offspring."
Early the next morning Abraham got some bread and a skin of water and gave them to Hagar. Then, placing the child on her back, he sent her away. As she roamed aimlessly in the wilderness of Beer-sheba, the water in the skin was used up. So she put the child down under a shrub, and then went and sat down opposite him, about a bowshot away; for she said to herself, "Let me not watch to see the child die." As she sat opposite him, he began to cry.
God heard the boy's cry, and God's messenger called to Hagar from heaven: "What is the matter, Hagar? Don't be afraid; God has heard the boy's cry in this plight of his.
Arise, lift up the boy and hold him by the hand; for I will make of him a great nation." Then God opened her eyes, and she saw a well of water. She went and filled the skin with water, and then let the boy drink. God was with the boy as he grew up.

Psalms 34(33),7-8.10-11.12-13.

When the poor one called out, the LORD heard, and from all his distress he saved him.
The angel of the LORD encamps, around those who fear him, and delivers them.
Fear the LORD, you his holy ones, for nought is lacking to those who fear him.
The great grow poor and hungry; but those who seek the LORD want for no good thing.
Come, children, hear me; I will teach you the fear of the LORD.
Which of you desires life, and takes delight in prosperous days?

Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint Matthew 8,28-34.

When Jesus came to the territory of the Gadarenes, two demoniacs who were coming from the tombs met him. They were so savage that no one could travel by that road.
They cried out, "What have you to do with us, Son of God? Have you come here to torment us before the appointed time?"
Some distance away a herd of many swine was feeding.
The demons pleaded with him, "If you drive us out, send us into the herd of swine."
And he said to them, "Go then!" They came out and entered the swine, and the whole herd rushed down the steep bank into the sea where they drowned.
The swineherds ran away, and when they came to the town they reported everything, including what had happened to the demoniacs. Thereupon the whole town came out to meet Jesus, and when they saw him they begged him to leave their district.

Tibatiba: Ti na uota ana Raoi Iesu nakoia Raora