Wiki  19         Katenibong 

Warekan ana Boki te Burabeti ae Etekiera.      9: 1-7; 10: 18-22

Ngke I ongora, ngai ae Etekiera, ao E takarua te Atua ni kangai: “Nakomai ma ami kai n oro, ngkami kain te kawa aika kam tiritiri.” Ao a nakomai aomata ake onoman, man te Kaman are i eta n tannakoiang, ao a toa baia n te kai n oro. E tei i nukaia temanna ae kunnikaia n te mainaina, ao e teke ana kai te tia koroboki n ron nukana. A rin, ao a tei i matan te baonikarea ae te burati. Ao e waerake mimitongin Atuaia Iteraera mai aon te kerubim ike e mena iai nakoni mataroan te Temboro. E wetea te aomata are kunnikaia n te mainaina, are iai ana kai te tia koroboki n ron nukana, ao E kangai nakoina: “Kabutaa te kawa, kabutaa Ierutarem, ao korea te kaibangaki n ramaia aomata aika nanokawaki ma n tang i bukini baika buakaka ni kabane aika karaoaki inanon te kawa.” Ao I ongo ba E taetae nakoia ake raona ni kangai: “Kabutaa te kawa n rimuina, ao oro. Tai nanoanga ao tai tangira, tiringia kamateia ni kabaneia, kara rorobuaka, ataeinaine, ataei ao aine. Ma ane iai te kaibangaki n ramana, ao tai ringnga. Kam na moanna man umau ae tabu.” Ao a moanna mai irouia unimane ake i matan te Temboro; ao E taku nakoia: “Kabareka te Temboro, kaon tabo nako n rabataia mate, ao otinako.” Ao a otinako, ao a ororo rinanon te kawa.

E nako mimitongin te Uea mai etani mataroan te Temboro n tiku i aoia kerubim. A takini baia kerubim, ao a mwemwerake mai aontano, i matau ao a nako ma uiraia; ao a toki ni mataroan te Kaman are i mainikun ana Temboro te Uea, ao e mena mimitongin Atuaia Iteraera i aoia, i eta. Boni ngaia te man are I noria ngkoa i an Atuaia Iteraera, i rarikin te karanga ae keba, ao iai ae kanga bain te aomata i ani baia ni kiba. Moaia, bon aekani moaia ake I nori i rarikin te karanga ae Keba. A bon toua nako kawaia n aki rarairaki. 

Te Taramo  Ieremia  113: 1-6

Kaekana: E mimitong te Uea i eta i karawa

Ana toro te Uea, neboia, Neboan aran te Uea.

E na karaoiroaki aran te Uea, Ma ngkai n aki toki.  K

E na neboaki aran te Uea, man otin taai n ua bungina.

E tei te Uea i eta i aoia botanaomata, ao mimitongina i etani karawa.   K

Antai ae ai aron te Uea ae Atuara, ae waerake n tekateka i eta,

ae baraki mai karawa. n tara karawa ma aonaba?  K 

Alleluia, alleluia

E weteira te Atua n te Euangkerio, Ba ana botanaomata are E karekea  ara Uea ae Iesu Kristo. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mataio…18: 15-20 

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Ngkana e bure tarim nakoim, ao ko na kawaria n tuangnga, n ti ngkoe ma ngaia. Ngkana e ongo, ao e reke tarim iroum. Ma ngkana e aki ongo, ao kaira raom temanna ke uoman, ba a aonga ni baireaki bai ni kabane n aia taeka tani kakoaua aika uoman ke teniman. Ma ngkana e rawa n ongo irouia, ao kaongoa te botaki. Ngkana e rawa n ongo iroun te botaki, ao ko na aranna ba te bekan ao te bubirikano. I bon tuangingkami te koaua: ane kam kabaea i aon te aba, ao e na bae naba i karawa; ao ane kam kabara i aon te aba, ao e na bara naba i karawa. I tuangingkami naba, ba ngkana a botaki uoman iroumi ni bubuti te bai teuana, ao a na anganaki iroun Tamau are i karawa. Ba ngkana a botaki uoman ke teniman n arau, ao I mena i buakoia.”

Tibatiba: Ngkana a botaki uoman ke teniman ni bubuti n arau ao a na anganaki iroun Tamau

Wiki  19         Kauabong 

Warekan ana Boki te burabeti ae Etekiera.    2: 8; 3:4 

Ngai Etekiera, I ongo te bana ae taetae ni kangai: “Te nati n aomata ongora ni baika N na tuangko; tai rawa n ai aroia ngaia aika tan rarawa. Kaurea wim, ao kana ae N na anganiko.” I taraia, ao iai bain te aomata ae aoraki nakoiu, ae taua te nira ni boki. E takinna i matau, ao iai te koroboki i nanona ao i tinanikuna; e koreaki ae kangai: “Baebaeti, tanginiwenei ao tangitang.” E kangai nakoiu: “Te nati n aomata, ane ko anganaki ao kanna; kana te nira ni boki aei, ao nako taetae nakon te utu ae Iteraera.”I kaurea wiu, ao e kaamarakeai n te nira ni boki ae I anganiko aei.” Ao I kanna, ao e karewerewe i nanoni wiu n ai aron te meri. Ao ngkanne e kangai nakoiu: “Nakon te utu ae Iteraera, ao tuangia au taeka"                                                                      

Te Taramo 119: 14, 24, 72, 103, 11, 131

Kaekana: E karewerewe am taeka i nanoni wiu. 

Boni kawain am tua kabaiau, Ao tiaki taiani kaubai ni bane.

Kukurein nanou, bon am tua; Tani kairai, bon am moti. K

E kakawaki riki irou te tua ae mai wim, Nakon te tirewa ma te koora.

E karewerewe riki am moti, Nakon te meri i nanoni wiu.  K

Bon tibangau am moti, Ao boni kabaian nanou.

I kaurea wiu nako iai, I barua am tua. K

 

Alleluia, alleluia

Butimaea te rongorongo aei, ae tiaki aia taeka aomata, ma bon ana taeka te Atua. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio…18:1-5, 10, 12-14 

A kawara Iesu ana reirei, ao a titirakinna ni kangai: “Antai ae ko taku ba e kakanato riki n te Abanuea ae karawa?” E wetea temanna te ataei ae uarereke, ao E kateia i mataia, ao E taku: “I tuangingkami te koaua: ngkana ka maki okiri aroia ataei, ao kam aki kona n rin n te Abanuea ae karawa. Ma ane kauarerekea n ai aron te ataei ae uarereke aei, ao boni ngaia ae kakanato riki n te Abanuea ae karawa. Ane akoa temanna te ataei ae uarereke n ai aron aei i bukin  arau, ao e bon akoai.Tai kaakeaa bongan temanna ibuakoia aika uarereke aikai, ba I tuangingkami: a aki toki aia anera n nora matan Tamau are i karawa. Tera ami iango? Ngkana tao tebubua ana tibu te aomata temanna, ao akea ba e bua temanna; tiaki e na kitania akana ruangauni ma ruaman i aoni maunga, ao e na nako ni kakaea ane bua? Ao ngkana e a manga reke irouna, ao I tuangingkami ae koaua: e na bati riki kukureina irouna nakon kukureina irouia ruangauni ma ruaman aika aki bua. Arona naba: tiaki nanon Tamami are i karawa ba e na bua temanna ibuakoia aika uarereke aikai.”

 

Tibatiba: Kammarakeai n am Taeka te Uea ao kamaeuai

Wiki  18           Kanimabong           

Warekan ana Boki te burabeti ae Naum.  2: 1, 3; 3:1-3, 6-7 

Noria, e birimai te tia ua rongorongo riaoni maunga, e kangai: “Te raoi!” Iuta, karaoi am toa, kakoroi bukin am taeka ni bau, ba e na aki manga riroum Beriara, e a tia ni kamaunaki. E a manga unika te nne ni kurebe ae Iakoba te Uea.

Ao te nne ni kurebe ae Iteraera. Ba a tia ni kuriaki irouia tani kuribai, ao a tia n ototoi mangaia. E na maraia te kawa ae tiritiri, ae oni n te kewe, ae ti rakeana te kuribai, ae aki toki n urubai. Ongo rebwen te ueba, ongo kekeruatain taiani uira, aoti aika kabanei biria, kaa aika toutou rake, tan tokaria aoti aika birirake, raititini aia kabang. Raneaneani kainewa. E raea te ikoaki, e a tabukirake te mate, e bure warekaia mate, a reke waeia n rabataia mate. N na kabaroa te mange i aom, N na kamamaeko ni kaotiko i mataia aomata. Ngkana iai ae noriko, ao e na tannako, ao e na kangai: “E a maenikun Niniwe.”

Antai ae na nanoangaia? E na reke ia te tia kabebetea nanona? 

 Te Taramo  Tua Kaua 32: 35-36,39, 41

Kaekana: Au bai te maiu ao te mate. 

E a kan aia tai ni kabuanibai, e na waetata ni katiaki aroia.

Ba E na kaeta taekan ana botanaomata te Uea, E na nanoangaia ana aomata.   K

Noria ngkai, ba ai boni Ngai, ao akea riki te Atua temanna.

Boni Ngai ae I kamamate ma ni kakamaiu; ane I oroia, ao I kareirakea.   K

Ngkana I taima au kabang ae raneanea, ao I ira tangan te eti.

I kaboi aia bure aiau, I ribaia akana ribaai.  K 

Alleluia, alleluia

Ke E kaotai nanora Taman ara Uea ae Iesu Kristo,   ba ti na nora abakin te kantaninga ae ti weteaki nako iai.   Alleluia.

 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mataio…16: 24-28

E kangai Iesu nakoia ana reirei; “Ngkana iai ae kan rimuiu, ao ke e kaakeaa boni ngaia, ke e tabeka ana kaibangai, ao ke e irai. Ane kani kawakina maiuna, ao e na kabua; ma ane kabua maiuna i bukiu, ao e na karekea. Tera manena iroun te aomata ngkana e kabanea aonaba ba ana bai, ma e kabua oini maiuna iai? Ke tera ae e kona n anga te aomata i nanoni mimitonginn  Tamana, ma ana anera, ao E na kaboa te aomata nako n ai aron ana makuri. I tuangingkami te koaua: iai, aika mena ikai, aika na aki mate imain noran Natin te aomata n nakomai ma Ueana.”

______________________________________________________________________ 

Tibatiba: Ane kan rimuiu, ao ke e kaakeaa boni ngaia, ke e uouota ana kaibangai, ao ke e irai

Wiki  19           Moanibong 

Warekan ana boki te burabeti ae Etekiera.     1: 2-5, 24-28 

N te bong are te kanimaua n te namakaina, n ana kanimaua n ririki n taenikai te uea ae Ioiakin, ao e roko ana taeka te Uea irou te berebitero ae Etekiera ae natini Buti, i abaia I Kareria, i rarikin te karanga ae Keba. E toka bain te Uea i aou n te tabo arei. I taratara nako: iai te ang ae baibati ae oro mai meang, ao te nang ae ababaki ae otabaniniaki n te ota, te ai ae e  kianako te iti mai iai, ao i nuka te ura ae ai aron te burati i nanon te ai. I nuka, I noria kanga man aika aman, ao ai aron taran te aomata taraaia.

Ao I ongo neani baia ni kiba ngke a kakamakuri, ai aron rurungan te nao, ao ai aroni banan Teuare moan te Rietata, ba kanga oron te ang ae korakora, ao bukibukini manangaia tanga ni buaka. Ngke a tei, ao a rukum baia ni kiba, ao iai te rebwe.

I aon te uma are i etan atuia, ao e oti te bai ae ai aron te atibu ae te tabeiro, ae katotonga te kaintokanuea; ao i aona, i eta, e toka ae ai aron te aomata. I noria ba e raneanea n ai aron te burati, ao i rarikina iai te bai ae ai aron te ai ni katobibia mani kanga nukana ni waerake; ao mani kanga nukana rikaki, I nora ae ai aron te ai ae katobibia; ai aron neiwirara, ae kaoti i buakon te nang n tain te karau; bon anne aron taran te ota are katobibia. Bon te bai ae ai aroni mimitongin te Uea. I taraia, ao I baka ni bobaraki i aontano.                                                                     

Te Taramo  148:1-2,11-14

Kaekana: A oni karawa ma aonaba ni mimitongim 

Alleluia! neboa te Uea mai karawa, neboia ieta.

Neboia, ngkami ana anera, neboia, ngkami ana tanga.  K

Neboia, ngkami uean aonaba ma botanaomata, ngkami tan tautaeka ma tani moti i aon te aba;

ngkami rorobuaka ma ataeinaine, ngkami unimane ma ataei. K

Ke e neboa aran te Uea; E kakanato arana n ti ngaia,

E rietata mimitongina i etan aonaba ma karawa. K

E angan ana botanaomata te korakora, Bon atongaia ana aomata,

Ba Iteraera ma ana koraki aika kani ma Ngaia. K 

Alleluia, alleluia.

Katituaraoa te Atua ae Tamara, iroun ara Uea ae Iesu Kristo; ao ke e maiu i nanomi ana taeka ae banin raoi.Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mataio…17: 22-27 

N te bongina ngke a botaki I Kariraia, ao E kangai Iesu nakoia ana reirei: “E na kabureaki Natin te aomata i nanoni baia aomata, ao a na kamatea, ao E na mangauti i muin tenibong.” Ao a bati n rawawata iai.

Ngke a roko I Kaberenaum, ao e kawara Betero te tia rikoa te angabai ae te itera n tiekera, ao e taku nakoina: “E anga te itera n tiekera am tia reirei ke e aki?” E taku Betero: “E anga.” Ngke E roko n te auti, ao E rimoa ni kangai Iesu nakoina: “Tera am iango, Timon, a karekea te angabai mai ia uean aon te aba? Mairouia nati ke mairouia ianena?” E kaeka Betero ni kangai: “Ianena.” E taku Iesu nakoina: “Ma ngaia ae a aki bae iai nati. Ma a kawa ni irarang iai; ma ngaia ae nakon te nama, tewenakoa te matau, ana te ika ae moa n teke iai, ao kaurea wina: ko na kunea iai teuana te tiekera; ko na anaia n angania, i bukiu ao i bukim.” 

                              OR

 Warekan ana Euangkerio Ioane….12: 24-26 

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “I tuangingkami te koaua: ba ngkana e aki baka n te tano koraan te uita, ao ngkana e aki mate, ao e tiku n ti ngaia; ma ngkana e mate, ao e kariki ua aika bati. Ane tangira maiuna, ao e kawakinna ba te maiu ae akea tokina. Ane toro irou, ao ke e rimuiu; ike I mena iai, ao e na mena naba iai au toro. Ane toro irou, ao E na neboia Tamau.”

 ________________________________________________

Tibatiba: A oni Karawa ma Aonnaba ni Mimitongina

 

Wiki  18           Kaabong 

Warekan ana Boki te Burabeti ae Ieremia. 31: 31-34   

E kangai te Uea: A nangi roko bong ike N na katea iai au berita, ae bou ma te utu ae Iteraera (ao te utu ae Iuta). Tiaki aron au berita are I karaoia ma aia bakatibu, ngke I tau bai ani kaotinakoia man te aba ae Aikubita. Ba a urua te berita anne, ae au berita; ao I kaotia nakoia ba boni Ngai te tia kairiia. Bon ana taeka te Uea. Aei, bon te berita ao N na karaoia ma te utu ae Iteraera i muini bong akanne. Bon ana taeka te Uea. N na unika au tua i kabin nanoia N na koroia i nanoia. N n ariki ba Atuaia, ao a na riki ba au botanaomata. A na aki manga bae n reireinia temanna iroun temanne, ma n tuatua ni kangai: “Reireingkami atakin te Uea.” Ma a na bane n ataai, mairouia ataei ni karokoia ikawai. Bon ana taeka te Uea. Ba N na kabara aia bure n aki manga uringnga. 

Te Taramo  51:10-15, 18-19

Kaekana: Atuau, karika nanou ae itiaki. 

Te Atua, karika nanou ae itiaki, Karina te iango ae matoa i nanou;

Tai karaoaai ma Ngkoe, Tai ana mairou tamneim ae raoiroi.  K

Kaoka nakoiu kabaiani kamaiuau, Kamatoa irou te nanomaka,

Ba N na reireinia tani bure am kawai, Ao a na okiriko akana buakaka. K

Ko aki kukurei n te angakarea, Ko rawa n te karea ni kabuokaki.

Au karea ngai, te nano ae uruaki, Ko aki rawa nakon te nano

Ae uruaki ae raraoma. K 

Alleluia, alleluia.

E raoiakina aonaba te Atua I nanoni Kristo; Ao E angira taekan te raoi. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio..16: 13-23 

E roko Iesu n te aba ae Kaitareia Biribi, ao E titirakinia ana reirei ni kangai: “A taku aomata ba antai Natin te aomata?” Ao a kaeka ni kangai: “A taku temangina ba Ioane te tia Babetito, ao temangina ba Eria, ao a taku tabeman ba Ieremia ke temanna mai buakoia burabeti.” E taku Iesu nakoia: “Ao ngkami, kam taku ba antai Ngai?” E taetae Timoni Betero, ao e kangai: “Bon te Kristo Ngkoe, ae natin te Atua ae maiu.” E kaeka Iesu ni kangai nakoina: “Ko a kabaia, Timon ae natini Ioane, ba e aki kaota anne nakoim te iriko ma te rara, ma bon Tamau are I karawa. Ao Ngai I taku nakoim, ba Betero ngkoe, ao i aon te ba anne N na katea au Ekaretia; ao na anganiko kingin te Abanuea ae karawa; ane ko na kabaea i aon te aba, ao e na bae naba I karawa; ane ko na kabara i aon te aba, ao e na bara naba I karawa.” Ngkanne E kamatoa ana taeka nakoia ana reirei ba a na aki kaongoa temanna ba te Kristo Ngaia. Ngkanne E moa ni kaotia Iesu nakoia ana reirei ba E riai n nako Ierutarem, ba E na bati ni maraki iai irouia unimane ao mataniwia berebitero ma tani koroboki, ao E na kamateaki ao E na mangauti i muin tenibong. Ngkanne e katikia Betero, ao e boaia ni kangai: “Te Uea, ke E kawakiniko te Atua mai iai! E na tai karaoaki anne nakoim!” Ma E rairaki Iesu, ao E taku nakoni Betero: “Nako akuu, Tatan! Ko kautabaai, ba am iango tiaki ana iango te Atua, ma bon aia iango aomata!”

 

Tibatiba: Te Atua anganai te rairannano ni koaua ao kaitiakai