Wiki 27           Moanibong

Warekan ana Boki te burabeti ae Iona…1:1; 2:1-11

 E roko ana taeka te Uea irouni Iona ae natin Amitai, ni kangai: “Teirake, nako Niniwe, ae te kawa ae ababaki, ao kaotia nakoia ba I a rotaki ni buakakaia.” E teirake Iona, ao biri nako Taatiti ba e na kararoa matan te Uea. E ruo nakon te kawa ae Ioba, ao e nora te kaibuke ae nangi borau nako Taatiti. E anga kantokana, ao e toka n nako Taatiti, ba e na kararoa matan te Uea. Ma E orea marawa te Uea n te ang ae korakora, ao e roko te buaka ae korakora i marawa, ao e nang uruaki iai te kaibuke. A rotaki kain te kaibuke n te maku, ao a weteia nako atuaia, ao a tewenakoi kanoan te kaibuke i tari ba a na kabebetea. Ao Iona, e a tia n ruo ma ni wene i kabin te kaibuke, ao e karaua ni matu. E kawaria te kaben, ao e taku nakoina: “E aera ngkai ko matu? Teirake, wetea Atuam, tao E na mutiakinira, ao ti na aki mate.” Rimui a taetae i boni irouia ni kangai: “Ti na kaiwa, ao ti na ataia ba antai ae karekea te kanganga aei nakoira.” Ao a kaiwa, ao e a uia nakoni Iona. A kangai nakoina: “Tera nakoam? Ko nako mai ia? Ia abam? Kain te botanaomata ra ngkoe?” E kaekaia Iona ni kangai: “Te I-Ebera ngai, ao I taromauria te Uea ae Atuani karawa, are karika marawa ma aon te aba.” A ataia ba e kani kararoa te Uea, ba e a tia ni kangoia. A taku nakoina: “Tera ae ti na karaoia nakoim ba e aonga n raoi marawa?” Ba e rikirake buakani marawa. E kaekaia ni kangai: “Tabekai, ao tewenakoai i tari, ao e na reke te raoi. I ataia ba bon au bure ngkai kam reke n te buaka ae korakora aei.” A kakorakoraia kaimoa ni buru ba a na kaea eta, ma a aki kona, ao a rikirake naoni marawa i rarikia. Ao a wetea te Uea ni kangai: “Te Uea, tai kamateira i bukin te aomata aei, ao tai bukiniria ni maten te aomata ae akea ana bure. Ba Ko karaoa ae oin nanom, te Uea.” Ao a tabeka Iona n tewenakoa i tari. Ao e a raoi marawa. Ao a bati ni maka te Uea aomata akekei, ao a anga karea nakoina ma taian taeka ni bau.  E a tia ni baireia te Uea ba e na onga Iona te ika ae bubura. E tiku Iona i nanoni biroton te ika tenua te ngaina ao tenua te bong. Ao E taetae te Uea nakon te ika, ao e mumuta Iona i aon te bike. 

Te Taramo Iona 2:5-3

Kaekana: Te Uea, katikai mai kabini marawa.

I wetea te Uea i nanon rawawatau, Ao E kaekaai;

I wewete mai nanoni mone, Ao Ko ongo banau. K.

Ko tewenakoai i kabini marawa, E rabunai tari,

Ao a baroai Am nao i marawa. K.

Ao I taku: I a kakioaki, mai matam.

N na kanga n manga Nora am Temboro ae tabu? K.

Ngke e a mamara tamneiu i nanou, Ao I a uringa te Uea,

Ao e a roko au tataro iroum, I nanon umam ae tabu. K. 

Alleluia, alleluia.

Ane kawakina ana taeka Kristo, ao e na kororaoi ana tangira te Atua i nanona. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka..10:25-37

E kani kata Iesu temanna te tia reirei n te Tua, ao e titirakinna ni kangai: “Te Tia Reirei, tera ae N na karaoia ba e aonga n reke irou te maiu ae aki toki?” E kaeka Iesu ni kangai: “Tera ane koreaki n te Tua? E kanga warekana iroum?” Ao e kangi teuarei: “Ko na tangira te Uea ae Atuam ma nanom ni kabanea, tamneim ni kabanea, korakoram ni kabanea, ao am iango ni kabanea; ao ko na tangira raom n ai aron tangiram i bon iroum.” E taku Iesu nakoina: “E eti am kaeka. Karaoa anne ao ko na maiu.” Ma e kani karaoiroia teuarei, ao e manga titirakina Iesu ni kangai: “Ao antai raou?” Ao ngkanne E kangai Iesu: “E ruo temanna te aomata mai Ierutarem nako Ieriko, ao e mane irouia tani kamarua, ake a tanabaia ma n oroia, ao a kitanna ngke e a kani mate. Ao akea ba e toua te kawai naba arei temanna te berebitero, ao e noria, ao e toua nako kawaina. Aron naba temanna te Rewita, e noria, ao e toua nako kawaina. E mananga naba temanna te I Tamaria, ao e noria ao e nanoangaia. E kawaria, e kabiri ikoakina n te ba ma te uain ao e kabaei; ao e katoka i aon ana man ao e uotia nakon te auti ni irua ni kawakinna. Ngke e a ingabong, ao e buti uoua te tenario n angan teuare ana auti te auti, ao e kangai nakoina: ‘Kawakina teuaei, ao am bai ae na manga nako i bukina, ao N na kaboa muina ngkana I oki.’ E uara? Antai raon teuare reke irouia tani kamarua mai buakoia uake teniman?” Ao ngaia e kangai: “Teuare nanoangaia.” E taku Iesu: “Nako, ao ai arom naba anne.”

 

Tibatiba: Te Uea katikai mai kabini marawa

Tariu ao maneu n te maini wareboki n te bong aio ao ti ongora aron Iona ni birinako mairoun te Atua ba e rawa ni karaoa muiokoakana iroun te Atua ba e na nako Niniwe ni karokoa ana taeka te Atua ba a na riai n rairi nanoia. E a kataia ni karaba Iona mairoun te Atua ao e iangoa tokana n te kaibuke nakon te tabo ae raroa.

Eng ti riai ni karaua n iangoa te bai ae karaoia te Iona ba iai tibangara ae kona mai iai. Te moanai bai ae riai ni matata iroura ba ngkana ti kataia ni karabaira mai matan te Atua ao ti riai n ataia ba bon akea te tabo ae ti kona ni karabaira iai ba ngkana taberan te maunga ae moan te rietata ke ti karabaira i kabini marawa ao e bon norira te Atua. Ngkana ti karekerekea ma ana titiraki te tia reirei n te tua nakon Iesu n te ewangkerio ba tera ae riai ni karaoia ba e aonga n reke te maiu ae tokina ao e oti ba ti riai n ira te tua n tangira te Atua ma rabatara, nanora ao tamneira ao korakorara ni ikabane ao iaoni bai ni kabane ao ti na tangiria naba raora. Ti riai n tauraoi n tai nako ni karaoa Nanon te Atua ao ni kaotia ba e moanibai tangiran te Atua iaoni bai nako. Te kauoua ba ti karikaki nako aonteaba ibukin karaoan Nanon te Atua ba ti ngaia te anga ae ti kona ni kamaiuaki iai. Ti riai n riki ba tan tia uota ana tangira, ana nanoanga ao ana kamaiu te Atua nakoia aomata nako. Ti riai n ataia are raora ni koaua bon aomata ake a taonaki n te rawawata ma te kananoanga ba a raoranako ma ana tangira ao ana nanoanga te Atua are nanona ba iaoni kawaia ni mate. Ti na kakoaua ba ti na anganaki te kaniwanga ae moan te bati ngkana ti kona ni kairia tarira ao manera nakon te maiu ae onrake n te maiu ngkana ti kona kaokia ba a na nim ma Teuare koburaken te kamaiu ae Iesu Kristo. Irarikin anne ao ti riai naba ni katotonga Iona n raraoma nakon te Atua ibukin ara aki ongotaeka ni karaoa te muioko are anganira te Atua ao ti riai n tauraoi n tai nako n nanomaraki n ara kairua nakon te Atua ao ni butia Uea ba E na katikira mai kabini marawa bat i aonga ni kamaiuaki.

   

Wiki 26          Kanimabong  St Teretia ni Iesu Te TEI

Warekan ana Boki te burabeti ae Itaia.  66: 10-14

Kam na kukurei ma Ierutarem, kimareirei irouna, ngkami nako aika kam tangiria. Kam na raonna ni kabaiana, ngkami nako ake kam tanginiweneia. Ba kam aonga ni kamammaaki ma n rauaki ni mammana ae kabebete nano, kam na mamma ma te kukurei ni mammana ae katoki nano.

Ba E kangai te Uea: Noria, N na karaangaa te raoi nakoina n ai aron te karanga, ao kakanatoia botanaomata n ai aron te karanga, ao kakanatoia botanaomata n ai aron te karanga ae taonako. Kam na kamammaaki, kam na rarikinaki, kam na babakoaki i aoni bubuaniwae. N na kabebetei nanomi, n ai aron ane kabebeteaki iroun tinana. Kam na nora anne, ao a na kabaia nanomi, ao a na manga maiureirei rabatami n ai aron te uteute, ao e na namakinaki bain te Uea irouia ana toro. 

Te Taramo 15: 1-2, 5, 7-8, 11

Kaekana: Tibangau Ngkoe, te Uea.

Atuau, kawakinai, katanau Ngkoe, I kangai nakon te Uea: “Au Uea Ngkoe.”

Boni Ngkoe tibangau ma au mangko, Boni Ngkoe ae ko kawakina tibau.  K

I karaoiroa te Uea ae buoka au iango, E reireiai oin nanou ni bong.

I kawakina taran te Uea n tai nako; Ngkai bon raou, ao N na aki baka.  K

Reireiai kawain te maiu; E kororaoi te kabaia i matam,

Akea tokin te kimareirei i rarikim. K 

Warekan ana Reta Bauro nakoia I Roma. 8: 14-17

Akana kairaki iroun Tamnein te Atua, ao bon natin te Atua. Kam aki anganai te nano n toro, ae kam na tiku iai i nanon te maku; ma kam anganaki te nano n nati, ba te natinaki ae ti kangai iai: “Abba! Te Tama!” Bon te Tamnei raon tamneira, ni kakoauaira ba natin te Atua naba, ba tan ababa iroun te Atua, ao raoni Kristo n ababa, ngkai ti maraki ma Ngaia ba ti na neboaki ma ngaia. 

Alleluia, alleluia.

Ko karaoiroaki, te Tama Ae Ueani karawa ma aonaba, Ba ko kaoti miterion te Abanuea nakoia aika uarereke. Alleluia 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mataio 18: 1-4

A kawara Iesu ana reirei, ao a titirakinna ni kangai: “Antai ae ko taku ba e kakanato riki n te Abanuea ae karawa?” E wetea temanna te ataei ae uarereke Iesu, ao E kateia i mataia, ao E taku: “I tuangi ngkami te koaua: ngkana kam aki okiri aroia ataei, ao kam aki kona n rin n te Abanuea ae karawa. Ma ane kauarerekea n ai aron te ataei ae uarereke aei, ao boni ngaia ae kakannato riki n te Abanuea ae karawa.” 

Tibatiba: Antai ae na rin n te Abanuea ae Karawa?

Tariu ao maneu aei teuana te bong ae kakawaki iroura ae e moanaki iai Okitoba are bon ataaki n arana ae ana namakaina Nei Maria. Bon te tai ae ti na manga kabouai iai ara tangira ao ara reitaki ma Nei Maria n aron are E anganira Tinana Iesi imain matena ngke E tine iaon te kaibangaki. Ti riai n karaua ni kaotaira n ana kantaninga Iesu ba tera raoi bukina ngke E kaburea tinana ngkoira Iesu imain are a nang bane bai nako ni karaoaki ibukin kamaiuara ao imain motin ikena. Eng ngke nang bon bane n tia bai nako ni karaoaki ao e ataia ba ibukin kamatoan te kamaiuaki are nang reke iroura ao E ataia Iesu ba ti kainanoa ana buoka tinana ao tinara ae Nei Maria ba e na kawakinira ao e na katanira mairoun teuare buakaka ba ti aonga ni bane ni kamaiuaki. Inanon naba te tai aio ngke e taetae Iesu nakon te abotoro are Ioane ba e nang riki Nei maria ba tinana ao ti ataia ba imuin arei ao Ioane e karekea nnen Nei Maria inanon ana auti ke e kamaeka Nei Maria irarikina. Are nanona ba Ioane e karika Nei Maria ba tinana ni koaua ao e kamaeka  Nei Maria n ana auti ba ti aonga nu buokaki ba ti na rin n te Abanuea ae Karawa man baibai irarikin Iesu iroun te Tama.

Ma n reitaki ma karakin anganakira Nei Maria iroun Natina ae Iesu ao ti ataia ba Iesu ai bon iaon kawaina n tokinikai iaon te mate ba E na mangauti. Teuana te titiraki ae tabekaki n te ewangkerio n te bong aio bon te titiraki ae kangai; “ba antai ae ae na rin te Abanuea ae Karawa? Eng ti kauringaki n te bong ba te koraki aika a na rin n te Abanuea ae Karawa bon ake a nanorinano n aroia ataei aika uarereke. Ataei aika uarereke bon te koraki ake a muiokoi aroia inanon bain tinaia are boni ngaia ae tauraoi ni buokira ao ni kawakinira ba ti bane n roko n tokin kawaira are E a tia ni katauraoia Iesu ibukira.

N te bong aio ao ti bon kauringa naba ana toa St Teretia n Iesu Te Tei are e a tia kabanea maiuna ni kukureia Iesu n ana ongotaeka, ana nanorinano, ao ana nimamanei. Teuana ana reirie ae moan te tikiraoi ba te kona ni katonga Karawa ikai iaon te aba mani karaoan raoi makuri aika a managori mani uarereke ma te kukurei ao te kakaonimaki. Ti na butia naba St Teretia ba e na buokira mai Karawa ni kakaraoa Nanon te Atua.

Wiki 26          Kauabong 

Warekan ana Boki te burabeti ae Takaria.  8: 20-23 

E kangai Uean aonaba:“A na roko riki botanaomata ma kaini kawa aika ababaki. A nako kain te kawa teuana nakon te kawa teuana, ao a na kangai: ‘Ti na nako ni butia te Atua; ti na ukera matan Uean aonaba; N na bon nako ngai.’ A na maiti botanaomata ma kain aba aika korakora, aika na roko i Ierutarem, ba a na butia Uean aonaba ma n ukera matana.

Ni bong akekei, ao e na kawaraki tatabeman te I Iutaia irouia tatabengaun te aomata man taetae ma botanaomata nako, ao a na taua kunnikaina ma ni kangai nakoina: ‘Ti a raoni ngkami, ba ti ongo ba E  mena te Atua i buakomi.” 

Te Taramo  86

Kaekana: Neboa te Uea, botanaomata nako.

E kateaki i iaoni maunga aika tabu, Te kawa ae tangiraki iroun te Uea.

E tangira riki Tion te Uea, Nakon ana tabo nako Iakoba. K

E kakanato taekam, Ngkoe ana kawa te Atua.

A warekaki Baburon ma Aikubita, i buakoia akana kinako.  K

A taekinaki Biritia, Turo ma Etiobia, ni kangai: ‘E bungiaki iai Naewa.’

Ma e kangai taekan Tion: ‘Tinau.’ Ba a bane ni bungiaki iai aomata. K

E kamatoa ana kawa ni nnena, Teuare moan te Rietata ae te Uea.

E koroi araia botanaomata n te boki: “E bungiaki iaki Naewa.”

Ao a kimareirei ma n anene ni kangai: “A bane n reke mwengaia i nanom.”K 

Alleluia, alleluia.

Te Uea, reireiai am kawai ma am tua, ao N na iangoi am makuri aika kamimi.  Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka: 9 : 51-56

Ngke e a kan ana tai Iesu ni uotaki nako mai aon te aba aei, ao E mananga ma te nanomatoa nako Ierutarem. E kanakoia ana aomata n rimoana: ao a nako, ao a roko n aia kawa i Tamaria teuana, ba a na katauraoa rokona iai. Ma e tei butimaeakina, kioina ngke E na nako Ierutarem. Ngke a nora anne reirei ake Iakobo ao Ioane, ao a taku: “Te Uea, e uara nanom ngkana ti tua ba e na bakaria te ai mai karawa ni kamaunaia?” Ma E rairaki Iesu n tiringia. Ao a mananga nakon te kawa teuana.

 

Tibatiba: E kamatoa Nanona Iesu ba E na anko Ierutarem

Wiki 26          Kaabong 

Warekan ana Boki Neemia. 8: 1-12

N te namakaina ae te kaitiua, ao a bane ni botaki te koraki, ma te nano ae ti teuana, i nanon te marae ae kaitara mataroan te ran. Ao a butia Etira, ae te tia koroboki, ba e na uota ana Boki Mote, are kanoana te Tua are E anga te Uea nakoia Iteraera. Ao e uota te Boki te berebitero ae Etira, i nanon te marae, n te bana ae korakora, man te ingabong ni karokoa te tawanou, nakoia mane ma aine ni bane ake a kona n ongo, Ao e wareka te Boki Etira, inanon te marae, n te bana ae korakora, ma te ingabong ni karokoa te tawanou, nakoia mane ma aine ni bane ake a kona n ongo; ao a bane ni kakauongo.

E toka Etira i aon te bao te rai are kateaki i bukina. A bane n noria te koraki ngke e kauka te Boki, ba e bura i aoi ni nnena; ao a bane n teirake. E katituaraoa te Uea ae te Atua ae moan te maka; ao a bane te koraki n tabeki baia, ma ni kangai: “Amen! Amen” Ao a bobarki ma ni katorobubua i aontano n taromauria te Atua. Ao e karauakini warekaki Bokin ana Tua te Atua, ma ni kabaraki nanona; ao  bane berebitero ae Etira ao Rewita ake a reireinia te koraki:

“Te bong aei, bon ana bong te Uea ae Atuara, tiaki te tai n nanokawaki ma n tang.” Ba a bane n tang ngke a ongo taekan te Tua. E manga kangai Etira nakoia: “Nako, amarake ni irikoia man aika marika, moi ninima aika karewerewe, ao kaonoia akana akea rekenibaia. Ba bon te bongi n toa aei ibukin ara Uea, ao tiaki te bongi n nanokawaki. Boni korakorani ana kabaia te Uea.”

Ao a karauia te koraki Rewita ni kangai: “Karauingkami, ba te bong ae tabu aei; tai nanokawaki.” Ao a bane n nako te koraki, ao a amarake ma ni moi, ao a bati ni kimareirei; ba a bon ata nanon te taeka are e kaongoraeaki iai.  

Te Taramo  18: 8-11

 Kaekana: A kakamaiu ana tua te Uea.

Koron te raoiroi ana tua te Uea, E wanawana iai te nanoro.  K

A eti ana moti te Uea, E maiu te nano iai;

E itiaki ana taeka te Uea, E ota iai te mata.  K

E raoiroi makakin te Uea, akea bibitakina.

Bon te koaua ana moti te Uea, A eti n tai nako.

A kakawaki riki nakon te koora, Nakon te koora ae moan te itiaki;

A karewerewe riki nkon te meri, Ao nakoni nnen te meri. K 

Alleluia, alleluia.

I araningkami ba raou, ba I kaongoingkami ana taeka ni bane te Tama nakoiu. Alleluia.Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka: 10: 1-12

E rineia riki ana aomata ake itingauni ma uoman te Uea. Ao E kanakoia ni kakauoman, ba a na rimoana nakoni kawa ma tabo nako ike E kan nako iai. Ao E kangai nakoia: “E boni karuo nako te tai, ma a karako tani makuri. Ma ngaia ae kam na butia Uean te tai, ba E na kanakoia tani makuri nakon ana tai. Kam na nako buakoia kameanti. Tai ua bua ni mane, tai ua tianaki, tai ua kauniwae, ao tai kamaura temanna i nanon te kawai. Ngkana kam rin n te auti teuana, ao kam na kangai moa: “Te raoi nakon te auti aei.” Ao ngkana iai natin te raoi i nanona, ao e na tiku i aona ami raoi, ma ngkana tao akea, ao e na okiringkami. Kam na maeka n te auti arei, ao amarake ma ni moi ni baika a anganingkami, ba e riai n anganaki te tia makuri boon ana makuri. Tai kitana te auti teuana n nakon te auti teuana. N te kawa nako ike  kam rini iai, ngkana kam akoaki iai, ao kam na kang baika uotaki nakoimi. Kamaiuia aoraki, ao kangai: ‘Ti taea naba tanon ami kawa ae nimti waera, ba e na tiku iroumi. Ma kam na ataia ba e a roko Uean te Atua.’ I bon tuangingkami, ba n te bongi ni motiki taeka, ao e na bebete riki aron totoma nakon te kawa anne.”

 

Tibatiba: E boni karuo nako te tai, ma a karako tani makuri

 Tariu ao maneu iai te taeka ae kakawaki ae aki toki n okiokiokiria Iesu ba te tai n te onaroka. Ba inanon te tai ao a kabonganaki iai ana karea te Atua ba a aonga reke taian ua aika bati ibukin neboan te Atua n ana tituaraoi ma ana akoi ae moan te bati nakoia ana botanaomata.Inanon te tai ao E kainnanoira Iesu ba ti na bane ngaira n tatabemanira ni makuri korakora n ana onaroka te Atua ba e aonga karuonako te tai ao ni kabaia te botanaomata. E kakawaki iroura tan tai ba ti na marurung ao ti na korakora ni karaoi tabera ba aonga ni bane ni kamaiuaki aomata nako. Uan ara makuri ao ara kakaonimaki bon te ua are ti na kaotia nakon Iesu ao ti na kamiauaki iai ba ti a tia ni kakaonimaki nakon te muioko are ti anganaki n ana onaroka te Atua. Inanon karaoan tabera n te onaroka ao ti na bon taonaki n te rawawata ma te tang ao te maraki ma ngkana ti a tia ni maiuakina te kakaonimaki ao ti na babati uotara aika bati man ara tai. Aio bon te bai ae kaman kabarabaraki n taian taramo are kangai; “A na nako a nako n uniki aia kora ma te tang ao te rawawata; a oki a oki ma uotaia uanikai aika bati ma ngarengare ao te kimareirei.

Ti weteaki inanon maiura aio ba ti na makuri n tai nako n te onaroka ma te marurung ao te kakaonimaki ba ti aonga ni karekea uan ao kiwangan ara kekeiaki n rinnako n te Abanuea ae Karawa are kabaia iai inanon te mimitong ae akea tokina.

 

 

Wiki 26          Moanibong

Warekan ana Boki te burabeti ae Takaria. 8: 1-8

E roko irou ana taeka Uean aonaba, ni kangai: E korakora nanou ni ira tangan Tion, e urarake nanou i bukina. I a manga okira Tion, N na maeka i nanoni Ierutarem. E na aranaki Ierutarem ba te Kawa ae Kakaonimaki, ao ana maunga te Uea ba te maunga ae tabu. A na manga tekateka unimane ma unaine i nanoni maraeni Ierutarem, ma ekoia i nanoni baia i bukini maitin aia ririki. Ao a na kebo maraen te kawa irouia ataeinimane ma ataeinaine aika takakaro i nanoni marae. Ngkana tao e kamimi anne irouia nikiran te botanaomata, ao e bon aki kamimi irou. N nang kamaiua au botanaomata man abani Mainiku ma abani Maeao. N na manga kaokiia, ao a na maeka i nanoni Ierutarem. A na riki ba au botanaomata, ao N na riki ba Atuaia i nanon te eti ma te koaua. 

Te Taramo: 101: 16-21, 29, 22-23   

Kaekana:  E na neboaki te Uea ma mimitongina i Tion.

A na maka aran te Uea bekan, a na maka mimitongin uean aon te aba,

Ngkana E manga katea Tion te Uea, Ba E na noraki ni mimitongina.  K.

E na ongo ana tataro teuare kuribaiaki, E na aki rawa nakon ana bubuti.

E na koreaki aei i bukin tai aika na roko, Ba e na neboa te Atua te botanaomata ae bou. K

E baraki te Uea n umana are i eta, E tara aon te aba mai karawa,

ba E na ongo tangia taenikai, ma ni kamaiuia akana nangi mate. K

A na reke mwengaia natia am toro, ao a na teimatoa aia kariki i matam,

ba a na taekina aran te Uea i Tion ao neboana i Ierutarem,

Ngkana a botaki botanaomata ma abanuea, n taromauria te Uea.  K 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka. 9: 46-50

E riki te kauntaeka i marenaia reirei, ba antai ae kakanato riki i buakoia. Ma E atai aia iango Iesu, ao E kaira temanna te ataei ae uarereke ni kateia i rarikina, ao E taku nakoia: “Ane akoa te ataei ae uarereke aei i bukin arau ao e akoai; ane akoai, ao e akoa Teuare kanakoai; ba ane mangori riki i buakomi ni bane, ao boni ngaia ae kakanato.”

E taetae Ioane, ao e taku: “Te Tia Reirei, ti nora temanna ba e kanakoia taimonio n aram, ao ti kan tukia, ba tiaki raora ni iririko.” Ma E kangai Iesu nakoina: “Tai tukia, ba ane aki kairiribai nakoimi, ao bon raomi. 

Tibatiba: A na riki ba au botanaomata, ao N na riki ba Atuaia i nanon te eti ma te koaua.

Tariu ao maneu, inanon moan bakaia ara moani karo ao e tuura aonnaba ao te botanaomata te bure n riki are kamaenakoira ma te Atua ao te botanaomata. Ma e korakora ana tangira te Atua ao E baireia ba E na manga anga Natina ae te Rikitemanna ae Iesu Kristo ba E na maraki ao man tiringaki iaon te kaibangaki ni kaboira ba ti aonga ni manga natinaki ao n riki ba tan baibai ngaira ma Natina ae Iesu i Karawa.  Inanon maten ao mangautin Iesu ao e a manga kabouaki aonnaba ba a na taromauria man neboa te Atua iaon ana maunga ae Tion. Iaon te maunga aio ao ti a bane n takaruea Iesu ba boni Ngaia ara Uea ao Atuara ae maka mani mimitong ae E riai n neboneboakai man taromauriaki iaoia uea nako. Inanon Iesu Kristo ao e reke te kamaiuaki irouia aomata nako ao ti a manga nora otan raneanean mimitongin te Atua are kainaomataira man roon te buakaka ao te bure. Ngaia are kabaran ara bure bon kawain reken te karatia ni kamaiu iroura are ti a karikaki ba ti nati ngaira ni koaua ao tani baibai n Abanuean te Atua i Karawa are boni ngaia mwenagara ni koaua ngkai ao n aki totoki.

Ti na takaruaea ana kamaiu te Atua nakon aonnaba ba a onga n ongo tarira ao manera ao man kamaiuaki naba. Ti na bubuti ba ti na karekea te kamaiuaki ni koaua ao ni kabuta te rongorongo ae raoiroi nako tokin aonnaba ao ni babetitoia te botanaomata n aran te Tama, te Nati ao te Tamnei ae Raoiroi. A,em