Wiki 11          Katenibong 

Warekan te kauoua ni Boki ae taekaia Uea. 2:1, 6-1

Aei aron Eria ngke E uotia rake te Atua nako karawa n te ukeukennati. A mananga Eria ma Eritai nako Kirekara. E taku Eria nakon Eritai: “I a butiko ba ko na tiku ikai, ba E ti kanakoai te Atua ao i matam, N na bon aki kitaniko.” Ao a uaia n nakonako, Ngke a tei ngaia uoman i etani Ioretan, ao a roko taria burabeti ake nimangaun, ao a tei n raroa ma ngaia. E ana rabunana Eria, ao e rukumma, ao e orea te ran, ao e tabwenaua nakon te atai ma te maing, ao a ri nanona ngaia uoman n toua te ora. Ngke a roko n are te iterana, ao e taku Eria nakon Eritai: “Tuangai, tera ae N na karaoia i bukim ngkai I tuai uotaki nako mai iroum?” E kangai Eritai: “Anganai tamneim ni kauoua tibangau.” E taku Eria: “E kanganga am bubuti. Ngkana ko noria n te tai ae N na uotaki nako iai mairoum, ao e na reke.” Ngke a tabe n nakonako ma n taetaenikawai, ao e kaoti i marenaia te ka ae te ai, ma aotina aika taian ai; ao e waerake Eria nako karawa n te ukeukennati. E noria Eritai, ao e takarua ni kangai: “Tamau, tamau! Aia ka Iteraera ma tan tokaria aotina!” Ao e aki manga noria, ao e anai rabunana n raeuaia n uamakoro. E anaa rabunan Eria, are baka mai aona, ao e okira Ioretan ma n tei i etana. E taua rabunan Eria, ao e orea te ran, ao e bwenauaki nakon te atai ma te maing, ao e ri nanona. 

Te Taramo 31:19, 20, 23

Kaekana: Kamarurungingkami, onimakina te Uea!

Te Uea, ai bati ra am akoi, ae Ko kataua nakon ane makuko,

ao Ko angan ane katanna iroum, i mataia aomata! K.

Ko katania i matam mane aia kamani aomata;

Ko karabaia n umam, man aia kauntaeka newe. K.

Tangira te Uea, ngkami nako ana aomata, E kawakinia akana kakaonimaki,

ma E aona ana karekeai, akon ane kainikatonga. K 

Alleluia, alleluia.

Atuau, reireiai am kawai, kairai i nanon am koaua. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio. 6:1-6, 16-18

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Kam na tararuai ngkami ba kam na aki kaotioti ami raoiroi i mataia aomata i bukin te kan noraki, ba e na bua iai kaniwangami iroun Tamami are i karawa. Ngkana ko anga am baintangira, ao tai katanga te bu i maim, ba bon aroia tani mamana te aba i nanon tinakoka ao i nanoni kawain te kawa, ba a kani kamoamoaki irouia aomata. Ma ngkoe, ngkana ko anga am bai n angataim, ao ke na tai ataia maingim; e aonga n raba am baitangira, ao E na kaboko Tamam, ba E nora te bai ae raba.

Ngkana kam tataro, ao tai katotongia tani mamana te aba; ngkana a tataro, a kan tei i nanon tinanoka ke i tutani kawai, ba a kan noraki irouia aomata. I tuangi ngkami te koaua: a tia n reke kaniwangaia. Ma ngkoe, ngkana ko tataro, ao rin i nanon am ru, kaina te mataroa, ao tataro nakon Tamam are raba iai, ao E na kaboko Tamam, ba E nora te bai ae raba.

Ngkana kam aki mamatam, ao tai kabubuakai matami, n ai aroia tani mamana te aba. A kabubuakai mataia ba a aonga n ataaki irouia aomata ba a aki mamatam. I tuangi ngkami te koaua: a tia n reke kaniwangaia. Ma ngkoe, ngkana ko aki mamatam, ao kabira atum ao teboka matam, ba e aonga n aki ataiko aomata ba ko aki mamatam, ma E na ataiko Tamam ae raba, ao e na anganiko kaniwangam, ba E nora te bai ae raba.”

 

Tibatiba: Atuau, reireiai am kawai, kairai i nanon am koaua

Wiki 11          Kauabong 

Warekan te moa ni Boki ae taekaia Uea. 21:17-29

E roko iroun Eria ana taeka te Atua ae kangai: “Teirake, ruo ni butimaea Akaba ae aia uea Iteraera i Tamaria. Ane e mena i aban Nabota, ba e na tia n ruo nako iai ba e na abanna. Ko na kangai nakoina: ‘Aei ana taeka te Atua: Ko a tia ni kamatea te aomata, ao ngkai ko rawea abana. Ma ngaia ae E kangai te Atua: Te tabo are newenewea iai raran Nabota kiri, ao e na newenewea naba iai raram.’” E taku Abaka nakon Eria: “Ngaia I a reke iroum, ngkoe au kairirbai!” E kangai Eria nakoina: “Ko a reke irou. Ngkai ko a tia ni mamanaki ma ni karaoa e buakaka i matan te Atua, ao N na karekea kaim: N na kamaunaia am kariki, N na kamateia mane ni kabaneia n ana utu Akaba, aika kainaki ma aika inaomata, kioina ngke ko kaunai ma ni karekea aia bure Iteraera. E taekinna naba Ietebera te Atua ni kangai: ‘A na kana Ietebera kiri n te aba ae Ietireera.’ Kain ana utu Akaba ae na mate i nano nte kawa, ao e na kanaki irouia kiri; ane mate n te nukamotu, ao e na kanaki irouia mannikiba.”

Bon akea temanna n ai aron Akaba ae kamarua ma ni karaoa ae buakaka i matan te Atua, ba e mamanaki iroun buna ae Ietebera. Moan te buakaka arona, ba e toro irouia anti n ai aroia Amoraite, ake a kakioaki nako iroun te Atua i maia natini Iteraera. Ngke e ongo ana taeka Eria Akaba, ao e raeuai kunnikaina, ao e karina te bua i aon rabatana, ao e aki mamatam, ao e wene i aon te bua, ao e nakonako ni karaurau. E roko iroun Eria ana taeka te Atua ae kangai: “Ko nora Akaba, Ngkai e karinanoa i matau, ao N na aki karekea kaina n ana tai, ma N na karekea kain ana utu n ana tai natina.” 

Te Taramo 51:1-6, 11, 16

Kaekana: Nanongaai, te Uea, ba I bure.

Te Atua, nanoangaai n am akoi, kabarai au bure ba Ko nanoanga.

Tebokai mani buakakau, kaitiakai man au bure. K.

I bon ata au bure, E aki mauna bureu mai matau.

I bure nakoim n ti Ngkoe, I karaoa ae buakak i matam. K.

Tannako man au bure, kamauna buakakau nako.

Te Atua, kamaiuai, Ngkoe te tia buokai, ao N na kaota neboan am eti. K. 

Alleluia, alleluia

Ane kawakina ana taeka Kristo, Ao e na kororaoi tangiran te Atua irouna. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mataio. 5:43-48

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Kam a tia n ongo ba e kangai ngkoa te taeka: ‘Ko na tangira raom, ao ko na riba am kairiribai.’ Ao ngai I taku nakoimi ba kam na tangiria ami kairiribai, ao kam na tataro i bukia akana bainikirini ngkami, ba kam aonga n riki ba natin Tamami are i karawa. Ba E kaota ana taai i aoia akana buakaka ma akana raoiroi, ao E kabaka ana karau i aoia akana raoiroi ma akana buakaka. Ba ngkana kam tangiria akana tangiringkami, ao tera boomi ae kam riai n anganaki?

Tiaki ae a karaoa naba anne Bobirikano? Ngkana kam kamauria ti tarimi ao tera rakami iai? Tiaki bon aroia naba bekan? Ma ngaia ae kam na moaniba n te raoiroi n ai aron Tamami are i karawa, ngkai moaniban te raoiroi.”

 

Tibatiba: Nanoangaai, te Uea, ba I bure

Tariu ao maneu ti n ana reirei temanna te  Ebikobo ae rangi ni kinaki ae Robert  Barron ao e taku ba ibuakon bure aika a rangi ni kamamate ao teauana ae moan te kamamate bon te bure ni kamoamoa ke ni kainikatonga. Bon aio te bure are baka iai Rutibero ma i Karawa ba ana bure n rawa ni kan kairaki ke n ongotaeka iroun te Atua. Eng te bure aio e bon reke ibukin akean te nanorinano ke te tauraoi ni mena inano. Eng te kamoamoa bon te rawa ni kan kaotiko ba te tia bure ngkoe ao te aki nanomaraki ibukin am makuri are bure imatan te Atua are e tia ni karekea te rawawata ma te maraki nakoia tarim ao manem.

N te bong aio ao ti ongora taekan te uea are Akaba are mataai n ana nne ni kurebe Nabota. E kataia te uea n tuangnga ba e na kaibibiti abana ma Nabota ma e rawa. N tokina ao e mwane iroun buna ao e tuanga ba e na kamatea Nabota ba e aonga ni kabongana ana nne ni kurebe. Ao te Atua are rangi n urarake n un E taetae ba e riai ni kamateaki Akaba ibukin ana bure ma ana babakanikawai. E kangoa Eria te Atua ana babaire nakon Akaba ba E na tiringaki ibukin ana bure. Ngke e ongo ana taeka te Atua Akaba ao e rotia te nanokawaki ao te raraoma ao e raeuai kunikaina man nanomaraki ao e moana ana aki mamatam. Ngke nora aio te Atua ao E bita ana motikitaeka nakon Akaba mani kangai; “Ngkai e karinanoa i matau, ao Nna aki karekea kaina n ana tai”. E oti ikai ba man ana nanrinano Akaba n ataia ba te bure ngaia ao e nanomaraki n ana bure ma ana tauraoi ni karinanoa ao E bita ana baire te Atua n aki karekea kain Akaba n ana tai. Ti riai n onimakina aio n tauraoi n nanomaraki ibukin ara kairua ao ara bure ao n tataro ni butia te Atua ba E na nanoangaira.

 

Wiki 10 Kanimabong 

Warekan te moa ni Boki ae taekaia Uea. 19: 9, 11-16 

Ngke e roko Eria n ana maunga te Atua, ae Oreba ao e rin n te nangananga, ao e tiku iai n ua te ngaina. E roko irouna ana taeka te Atua ae kangai: “Otinako, ao tei i aon te maunga i matan te Atua.” Ao E rikekei te Atua. E rook te ukeukenanti ae korakora ae bwenai maunga ma ni ibei ba, n rimoan te Atua; ma akea te Atua i nanon te ukeukenanti. I muin rurun te aba, ao e kaoti te ai, ma akea te Atua i nanon te ai. I mwin te ai, ao e roko tangin te angakaau ae kanamwemwe. Ngke e ongo Eria ao e karaba matana n rabunana, ao e otinako n tei i matan te nangananga. Ngkanne e ongo te bana ae kangai nakoina: “Eria, ko aera ikanne?” Ao e taku: ‘E korakora nanou ni ira tangan te Atua ae maka, ngkai a kitaniko natini Iteraera, ao a kabakai baonikaream ma ni kamateia am burabeti n te kabang. Ti ngai nikiraia, ao a kani kamateai.” E kangai te Atua nakoina: “Nako, okira Tamateko ri nanoni kawain te rereua. Ko na kabira Ataera ba uean Aram. Ko na kabira Ieu ae natini Nimti ba aia uea Iteraera, ao ko na kabira Eritai ae natin Tiabata, mai Abera-Meora ba te burabeti n ruamuim.” 

Te Taramo 27: 7-9, 13-14

Kaekana:  E ingainga nanou, te Uea, ni kan nora matam.

Te Uea, ongo banau ni wewete, Nanoangaai, kaekaai.

E taku nanou n taekam: “Ukera matana.”     K

Te Uea, I ukera matam, Tai karaba matam nakoiu.

Tai kanakoa am toro n unim. Ba boni Ngkoe buokau.   K

I bon ataia: N na nora ana akoi te Uea, I abaia akana maiu.

Onimakina te Uea, keiaki, kamarurungko, Onimakina te Uea.        K 

Alleluia, alleluia

Te Uea, kauki nanora n ongora ana taeka Natim. Alleluia 

Warekan ana Euangkerio Mataio 5: 27-32 

E kangai Iesu nakoia ana reirei: Kam ongo ba e kangai ngkoa te taeka: ‘Tai wenenibure.’  Ao Ngai I taku nakoimi: ba ane tara te aine temanna ma te nano ni kaitatan ao e a tia ni wenenibure ma ngaia i nanona. Ngkana e kairiko nakon te bure matam ae mai ataim, ao autia tewenakoa mairoum. E raoiroi riki i bukim ba e na bua bain rabatam ae ti teuana, nakon ae e na kabaneaki rabatam n te wenakoaki i Keenna.  Ngkana e kabakako n te bure baim ae ataim, ao koroia, tewenakoa mairoum.  E raoiroi riki i bukim ba e na bua bain rabatam ae ti teuana, nakon ae e na kabaneaki rabatam n tewenakoaki i Keenna.E atongaki naba ae kangai: ‘Te mane ae kanakoa buna, ao e na anganna te beba n raure.’  Ao Ngai I taku nakoimi:  ane kanakoa buna, ae tiaki buna ni kewe, ao e kairia nakon te wenenibure; ao ane buna neiere kanakoaki, ao e wenenibure. 

 

Tibatiba: E ingainga nanou te Uea ni kan nora matam

Tariu ao maneu n te bong aio ae katea te Uea nakoira te rongorongo ae kakawaki ba kaotakira n te bai ae ti riai n uakiinna inanon maiura aio. Inanon warekan te ewnagekerio ao ti ongora ana reirei Iesu nakoira ba ti riai ni kabanei korakorara ni karekea te kaniwanga ae katauraoia te Atua ibukira. Eng, E taekinna Iesu ba iai uoua te bai ae kona n riki nakoira ngkana ti kitana te maiu aio. Teuana bon te nora matan te Atua ke te kauoua bon te teweakinako i Kenna. Ao n aron karakinan te tabo ae Kenna ao ti tuangaki ba Kennna bon te tabo i tinanikun Ierutarem are ura iai te ai n tai nak ao naki totoki ibukin kabuekan taian mange ma ma baika a maung man ino ao bon akea ae kona ni maeka iai ibukin te maung, te boira ma te kabuebue ao taian ino ma taian mwwata aik a miau iaon a boira mani maung. Ibukin teimatoan te kabuebue ma te boira ao te maung n te tabo aio ao e kabonganaki Kenna ba e tei ibukin te rekenikai ae na reke iroura ngkana ti kakaraoa te bure ao te buakaka. Eng ngkana ko karenakoaki i Kenna ao nanona kanga ai bon aron te mange ma te bai ae maug mani boira ngkoe are na riai ni karenakoaki n tabo ae na kabuokaki iai n aki totoki.

Ma n aron ae ti warekia n te taramo ao ti nora iai te kaniwanga ae ti riai ningainga ni kan karekea are bon te kona n nora matan te Atua. Ba ngkana ko maeka n te tabo ae ko nora matan te Atua iai ni katoa bong ao n aki totoki ao nanona ngkanne ba ko maeka n te Abanuea ae Karawa. Ti tuangaki ikai ngkanne ba te kaniwanga ae ti riai n uaiakinna bon tiaki taekan te tabo teuana ma bon taekan te mwenga are ti na kona n matan te Atua iai n aki totoki. N aron ae taekinaki n te moan warekboki ao ti ongora aron Eria n ukeukera te Atua are aki reke inanon te rebwetau ma te maeiei ke te iti ma e reke inanon te angkaau ae kamwemwe. Moan kaotin te Uea iroura bon reken te raoi n te aro are ti na kona n nora matan te Atua ao ngkana ti maeka ma te Uea ao ti na rinnako inanon kororaoi bai nako ao ti na onrake te kabwaia ao te mimitong ae aki totoki. 

 

Wiki 11          Moanibong

Warekan te moani Boki ae taekaia Uea. 21: 1-16

Iai aban Nabota, are kain Ietireera, ba ana nne ni kurebe are kaan ma ana auti Akaba ae uean Tamaria. E tatae Akaba nakon Nabota ni kangai: “Anganai nnen am kurebe ba nnen au kai n amarake, ba e a boni kaan ma au auti, ao N na anganiko te nne ni kurebe ae raoiroi riki, ke ngkana nanom, ao N na anganiko te mane ba boona.” Ma e taku Nabota nakon Abakaba: “E na tukai te Atua ba N na aki anganiko abaia au bakatibu!” Ao e okira ana auti Akaba ma e rawawata ao te un i bukin te taeka arei. Ao e wene iaon ana kainiwene ao e tannako, ao e rawa n amarake. E roko buna ae Ietebera, ao e taku naoina: “E aera ngkai ko rawawata? Ao e aera ngkai ko rawa n amarake?” E kaeka ni kangai: “I a tia n taetae nakon Nabota ba N na kaboa nnen ana kainikurebe n te mane ke n te nne ni kurebe ae raoiroi riki, ao e rawa.” E taku buna ae Ietebera nakoina: “Teirake ao amarake, ao ke e kukurei nanom, N na anganiko nnen ana kurebe Nabota.”

Ao e koroi reta neierei, n aran Akaba ao e kanima iai ana kanikina te uea, ao e kanakoi nakoia unimane ma toka ake a maeka i rarikin Nabota. E kangai kanoan reta akekei: ‘Kam na tua te aki mamatam, ao katea Nabota i mataia aomata; karekeia uoman aomata aika buakaka ba a na kaitara ma ni bukinna ni kangai: ‘Ko taetaebuakaea te Atua ma te uea.’ Ao kam na katikia nako ni karebanaia ba e aonga ni mate.” Ao a ira nanoni Ietebera kain ana kawa Nabota, ma unimane ao toka, n ai aroni kanoan te reta ake e kanakoi. A tua te aki mamatam, ao a katea Nabota i mataia te koraki, ao a roko uoman aomata ake a buakaka ni kaitara, ao a bukinna ni kangai: “E taetaebuakaea te Atua ma te uea Nabota.” E kaitikaki Nabota nako tinanikun te kawa, ao e karebanaki, ao e mate. E kanakoaki te rongorongo nakon Ietebera ni kangai: “E karebanaki Naboa, ao e mate.” Ngke e ongo Ietebera ba e karebanaki ma ni mate Nabota, ao e taku nakon Akaba: “Teirake, abana te nne ni kurebe are e rawa n anganiko Nabota: e aki maiu Nabota ba e a tia ni mate.” Ngke e ongo Akaba, ba e mate Nabota, ao e teirake ao e ruo nakon nnen ana kainikurebe nabota ae kaini Ietireera ba e na abanna. 

Te Taramo 5:2-3, 5-7 

Kaekana: Te Uea, ongo tangiu.

Te Uea, ongora n au taeka, Ko na ongo tangiu.

Kakauongo banau ni wewete, au Uea ae Atuau. K.

Ba te Atua Ngkoe ae Ko aki tangira te buakaka, Ko aki butimaea te aomata ae buakaka,

A aki tei i matam akana kamoamoa. K.

Ko ribaia ni kabaneia tani buakaka, Ko kamaunaia tani kewe.

Te tia tiritiri ma te tia kamani, E ribaia te Uea. K. 

Alleluia, alleluia.

Anganai te maiu, te Uea, ao N na ira nanon am tua. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mataio. 5:38-42

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Kam ongo ba e kangai te taeka ngkoa: ‘Boon te mata te mata, ao boon te wi te wi.’ Ao Ngai I taku nakoimi: tai kauntaba te aomata ae ioawa, ma ngkana iai ae orea tabam teuana, ao anga tabam are teuana; Ngkana e kan ana am kabaraki i matan te kabowi, ao anganna naba rabunam. Ngkana e kani kairiko teuana te maire, ao raonna uoua te maire. Ane butiko, ao anganna; ane kan tangoa am bai, ao tai tannako mairouna.”

 

Tibatiba: Tangira am kairiribai ao tataro ibukina

Wiki 10 Katenibong 

Warekan te moa ni Boki ae taekaia Uea. 18: 20-39 

E weteia Iteraera ni kabaneia te uea ae Akaba, ao e botia burabeti i aon te maunga ae karemero. E roko Eria i mataia te koraki, ao e taku: “Kam na tiotio ni karokoa ningai i marenani kawai aika uai? Ngkana bon te Uea te Atua, ao Kam na iria; ma ngkana Baara, ao kam na iria.” MA e aki reke aia taeka te koraki. E taku Eria nakoia: “Ai ti ngai te nikira i buakoia ana burabeti te Atua, ao ana burabeti Baara, bon abubua nimabui maitia. Anganira uoman te kao mane: a na rinea temanna ibukia, ao a na korokoroia ni katoka i aon te aia, ma a na aki kaura aina. Ao ngai N na katauraoa te kao are temanna, ao N na aki kaura aina. Kam na wetea aran atuami, ao ngai N na wetea aran te Uea ae Atuau. Te Atua ae na kaeka, ni kaura te ai, ao boni Ngaia te Atua ni koaua.” A bane ni kangai te koraki: “E raoiroi anne!” E taku Eria nakoia ana burabeti Baara: “Rinea moa ami kao, ngkami, ba kam maiti riki; wetea aran atuami, ma tai kaura te ai.” A ana te kao, ao a katauraoia, ao a wetea arani Baara man te ingabong ni karokoa te tawanou, ni kangai: “Baara, kaekaira|” Ma akea te bana, ao akea te kaeka. Ao a ewewe man tutura i matan te baonikarea are a karaoia. Ngke ea tawanou, ao e kakanikoia Eria ni kangai: “Kakorakorai banami, ba bon te atua ngaia, ma iai tabena ke ana makuri, ke e nakonako ke tao e matu, ma e aonga n uti.” A kanenei riki banaia, ao a korokoroia i boni irouia n aia taaba ma aia kabang, n ai aron aia katei, ni karokoa tinakon te rara. Ngke e a bakanako tawanou, ao a taetae ni burabeti ni karokoa taini karean te tairiki, ma akea te bana, akea te kaeka ao akea te kanikina. Ngkanne e kangai Eria nakon te koraki: “Nakomai, kaningkami.” Ao a bane ni kania. Ao e manga karaoa baonikarean te Atua are uruaki. E anai atibu ake tebui ma uoua, n ai aroni maitin aia baronga natini Iakoba, are E kangai nakoina ngkoa te Atua: “Iteraera aram.” Ao e katea iai te baonikarea, ae kanoana aua te karan. E bairea te aia, ao e korokorea te kao ni katoka i aon te aia.” Ao a ira nanona. E manga taku: “Kauoua karaoana.” Ao a kauoua karaoana. E manga taku; “Katenua karaoana.” Ao a katenua karaoana. E baro te ran i rarikin te baonikarea, ao e tao naba te niba n te ran. Ngke e roko tain te angakarea, ao e kania te baonikarea Eria, ao e kangai: “Te Uea ae Atuan Aberaam ma Itaaka ma Iteraera, e na ataki n te bong aei ba te Atua Ngkoe i buakoia Iteraera, ao am toro ngai; ao e na ataki ba I karaoi baikai ni kabane n am taeka. Kaekaai, te Uea, ba e aonga n ataiko te botanaomata aei ba boni Ngkoe te Atua ae ko rairi nanoia.” Ao e baka ana ai te Atua, ao e kabuoka te karea ma te aia, ao e temeka te ran ni kabanea mai nanon te niba. A bane n rotaki te koraki n te maku, ao a kangai: “Bon te Uea te Atua, bon te Atua.

Te Taramo 16:1-2, 4-5, 8, 11

Kaekana:  Kawakinai, Atuau, ba I onimakiniko.

Kawakinai te Atua, Ba katanau Ngkoe.

I kangai nakon te Uea: “Atuau Ngkoe, Boni Ngkoe tibangau ma au mangko.” K

A maitikurikuri anti: a baneakinaki. N na aki anga kareaia te rara,

N na bon aki atonga araia ni wiu. K

Te Uea, Ngkoe tibangau ma au mangko, Boni Ngkoe ae Ko kawakina tibau.

E mena te Uea i matau n tai nako, I teimatoa ngkai E mena i rarikiu. K

Ko na reireiai kawain te maiu: Ane iroum te kabaia ae kororaoi,

Ane iroum te kimareirei ae akea tokina. K 

Alleluia, alleluia

Kaurei matau, te Uea, ao N na nori kamimi aika muin am tua. Alleluia 

Warekan ana Euangkerio Mataio 5: 17-19

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Tai taku ba I roko ni kamauna te Tua ma burabeti. I aki roko ni kamaunai, ma I roko ni kakoroi bukia. Ba I tuangingkami te koaua: i maini maunani karawa ma aonaba, ao akea te iota ke te tantan teuana ae na bua man te Tua n ua a koro bukini bai ni kabane.  Ma ngaia ae te aomata ae riaon te tua teuana i buakon akana uarereke akanne, ma n reireia aomata arona naba anne, ao e na atongaki ba moan te mangori n te Abanuea ae karawa. Ma ane kawakin, ma n reireia aomata iai, ao e na atongaki ba e kakanato n te Abanuea ae karawa.

 

Tibatiba: Kawakinai, Atuau, ba I onimakiniko

Tariu ao maneu ngkoananoa ao ti taekina kakawaakin te maku iroun te Atua ba ti aonga ni karekea te maiu ae akea tokina. N te bong aio ao ti reita ongorara n taekan Eria are e kamatoa nakoia te koraki ba a n a riai ni katoka te waki n nanououa ba antai ae a na iriria ke antai te Atua ae a na kakoaua man onimakinna. E tuangira ikai Eria ba ti riai ni katoka te aro n nanououa. N te bong ao e tuangia te koraki Eria ba E na karaoa te kamataku teuana are e na kaotaki iai ba bon antai te Atua raoi ke ni koaua. Ao e tua Eria ba a na karekeaki uoman kao ao a na rinea aia kao tan onimakina te anti are Baara. A na rinea naba aia kao Iteraera ao man katauraoia ni korokoreia ao imuina ao a na wetei Atuaia Iterera ao tan omikanika Baara. Ngkanae a katokai aia kao iaon aia baoni karea ao Atuia ba E na karuoa te ai ba e na kaura te kao iaon aia baonikarea. E moani weteaki Baara ba e na karuoa te ai iaon aia baonikarea ana aomata. A wetea Baara man te ingabong ni karokoa te tairiki ao bon akea te bai ae riki. Imuina ao e tataro Eria nakon te Atua ni butia ba e na kaota maakana ba aongan rairaki nanoia tan aki kakoaua. Imuina ana tataro Eria ao rina n ruo te ai are kabuoka te kao ao man toama te ran are taraki aon te baonikarea iai.

Tariu ao maneu n tokina ao a bane ni mimi te koraki ao a takarua n tataro ni kangai;”Bon te Uea te Atua…Bon te Atua.

Eng ti riai ni waekoa n te bong aei ni kaotia ba antai te Atua ae ti na iriria ao tin a onimakinna. Boni Ngaia ae E na kawakinira ao E na karokoira n tokin kawaira i Abaia Akana a Maiu n te Abanuea ae Karawa.