Wiki 28           Kanimabong           

Warekan ana Reta Bauro nakoia I Ebeto..1: 11 – 14

Ti a kamani kaokoroaki i nanon naba Kristo ma n rineaki mai maina, n ai aron te baire ae kamani katiaki iroun Teuare kamakuri bai ni kabane n ai aron oin nanona. Ti rineaki ba ti na onimakina Kristo naba i main rokona, i bukin neboani mimitongina. Ngkami naba aika kam ongo te taeka ae te koaua, ba te Rongorongo ae Raoiroi, ae taekani kamaiuami; ngkami aika kam kakoauaa, kam a tia naba ni kanikinaeaki n ana kanikina Tamnein te motintaeka. Boni Ngaia te Tamnei ae Raoiroi ae kakoauaira ba tan ababa, ao E katauraoa kamaiuan te botanaomata are E karekea te Atua i bukin neboan arana. 

Te Taramo     32(33): 1 – 2, 4 – 5, 12 – 13   

Kaekana: E kabaia ana botanaomata te Uea.

Kamoamoa te Uea, ngkamai aika kam raoiroi, e kakan neboana irouia akana a eti nanoia.

Katituaraoa te Uea ma te abi, Katanga te raea ae tengauni karaina. K.

E koaua ana taeka te Uea, a eti ana makuri nako.

E tangira te eti ma te raoiroi, e on aonaba n ana akoi te Uea.

E noriia aomata ni kabaneia. K. 

Alleluia, alleluia.

Anganai te maiu, te Uea, ao N na ira nanon am tua. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka…12: 1 – 7 

A botaki te koraki aika nga ma nga n te aro ae a ibetaotao, ao E taetae moa Iesu nakoia ana reirei ni kangai: “Kawakini ngkami man aia bai ni kariki burawa Baritaio, ae te kewea te aba. Akea te bai ae raba ae na aki kaotaki; ao akea te bai ae karabaki ae na aki ataki. Ma ngaia ae te bai nako ane kam taekinna n te ro, ao e na katanoataki n te ngaina; ao ane kam wirikirikia n ae raba, ao e na takaruaeaki i aon taubukin auti. I tuangingkami, ngkami aika raou, tai makuia akana kamatea te rabata, ao i muina akea riki te bai ae a kona ni karaoia. N na tuangingkami ane kam na makua: kam na maka teuare kona n tewenakoi ngkami i Keenna ngkana e a tia ni kamatei ngkami; kam na maka teuanne. Tiaki a kaboaki niman te tibaro n uoua te bene? Ao akea temanna i buakoia ae manuokinaki iroun te Atua; a bane naba iran atumi ni warekaki. Tai maku: Kam bongana riki nakoia tibaro aika moan te maiti.”

 

Tibatiba: Kam na maka teuare kona n tewenakoi ngkami i Kenna

Wiki 28           Kaabong 

Warekan ana Reta Bauro nakoia I Ebeto..1: 3 – 10

Bauro – ae weteaki iroun te Atua ba ana Abotoro Kristo Iesu – nakoia akana raoiroi ma akana onimaki i nanoni Kristo Iesu. E na karaoiroaki te Atua ae Taman ara Uea ae Iesu Kristo, ae karaoiroira i nanoni Kristo n taiani karaoiroi n tamnei ni bane aika mai karawa. E rineira i nanoni Kristo i mani karikan aonaba, ba ti na raoiroi ma ni itiaki i matana i nanon te tangira, ao E a kamani baireia ma maina ba E na natinira iroun Iesu Kristo. Bon anne oin nanona are E tangiria, ba e aonga n neboaki mimitongin ana akoi, are E akoira iai iroun Teuare tatangiraki. E kamaiuira n rarana, ao E kabarai ara bure. E kaota iai kaubain ana akoi, are E anganira ni kabatia, n te wanawana ma te ataibai ni kabnea. E kaota nakoira nanona ae raba, ae nanona n akoi, are E iangoia mai maina i nanona, ba E na kakoroa bukina ngkana e roko taina; ba E na boti bai ni kabane i an te mataniwi ae ti temanna, ae boni Kristo, ba baini karawa ma bain aon te aba. 

Te Taramo 97(98): 1 – 6

Kaekana: A bane botanaomata n nora ana kamaiu Atuara.     

Anenea te Uea n te kuna ae bou, ba E karaoi kamimi.

E karekea buokana, ni baina ae tabu. K.

E kaota ana kamaiu te Uea, E kaota ana eti nakoia botanaomata.

E uringa ana akoi ma ana kakaonimaki, nakon te utu ae Iteraera. K.

A bane tabon aonaba,  n nora ana kamaiu Atuara.

Neboa te Uea, aonaba ni bane, karebwea te kukurei ma te anene. K

Anenea te Uea ma te abi, ma bai ni katangitang;

Katanga te bu ma te bikura, i matan te Uea ae te Atua. K. 

Alleluia, alleluia

Te Atua, raira nanou nakoim, ao reireiai am tua.Allelua.

 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka…11: 47 – 54

E kangai Iesu nakoia tan reirei te Tua: “Kam na maraia, ngkami aika kam karaoi ruaia burabeti, ao a kamateaki irouia ami bakatibu! Kam kaotia iai ba kam kariai aia makuri ami bakatibu; a kamateia burabeti ngaia, ao kam karaoi ruaia, ngkami! Ai ngaia are e kangai wanawanan te Atua: ‘N na kanakoia burabeti ma abotoro nakoia; a na kamateia ma ni bainikirinia temangina i buakoia, ba e aonga ni bukinaki te roro aei n raraia burabeti ni bane ake a kawawaeaki mai moani karikan aonaba, mairoun Abera ni karokoa Takaria, are tiringaki i marenan te baonikarea ma te ru ae tabu. I bon tuangingkami: e na bukinaki iai te roro aei.

Kam na maraia, ngkami taan reirei te Tua, ba kam uota nako kingin te rabakau! Kam aki rin ngkami ao kam tukia ake a kan rin.”

Ngke E kitana te tabo arei, ao e koro unia tani koroboki ma Baritaio irouna, ao a kataetaea  n taekani baika moan te maiti, ba a na kamanea n te taeka teuana mai wina.

 

Tibatiba: E akoi te Uea, Akea tokin ana tangira

Wiki 28          Kauabong 

Warekan ana Reta Bauro nakoia I Karatia. 5: 1 - 6

E kainaomataira Kristo ba ti aong an tiku ni inaomata. Ma ngaia ae, teimatoa ao tai manga bae n te amo n toronaki. I bon tuangingkami, ngai Bauro: ngkana kam korotobibingkami, ao akea maneni Kristo iroumi. I bon manga kaotia naba, ba te aomata nako ae kariaia te korotobibiaki, ao e bae ni kawakina te tua ni kabanea. Ngkami aika kam ukera te raoiroi man te tua, ao kam a raure ma Kristo, ao kam a baka man te akoaki. Ba ngaira, ti tuangaki iroun te Tamnei ba ti na karekea man te onimaki te kaniwanga ae kantaningaki man te raoiroi. Akea nanon te korotobibiaki ke te aki korotobibiaki irouni Kristo Iesu, ma e ti manena te onimaki ae makuri n te tangira. 

Te Taramo 118 (119): 41, 43 – 45, 47 – 48

Kaekana: Te Uea, ke e mena iroura am akoi.

Te Uea, ke e roko irou am akoi, ao am kamaiu n ai aron am motintaeka.

Tai ana te taeka ae koaua mai wiu, ba I onimakin am moti. K.

I kani kakawakina am tua, n tai nako ao n aki toki.

N na nakonako ni inaomata, ba I ukeri am baire. K

Boni kabaiau am tua, I bon tangiri.

I arori baiu nakon am tua, I iaiangoi am baire. K. 

Alleluia, alleluia.

Reireiai am kawai ma am tua, ao N na iangoi am makuri aika kamimi. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka. 11: 37 – 41

E kaoa Iesu temanna te Baritaio ba e na amarake n ana auti. Ngke E roko, ao E kaea nnena n amarake. Ngke e nora anne te Baritaio, ao e mimi, ba E aki tebokia moa i main amarakena. Ma E taku te Uea nakoina: “Bon aekami anne, ngkami Baritaio! Kam kaitiaka tinanikun te mangko ma te raurau, ao a on nanomi n te babakanikawai ma te buakaka! Kam nanobaba! Teuare karaoa tinanikuia ao tiaki e karaoa naba nanoia? An anga ami bai ba bai n tituaraoi, ao a na bane bai ni itiaki i bukimi.”

____________________________________________ 

Tibatiba: Anga am bai nako ao e na itiaki nanom

Tariu ao maneu bon aio te rongorongo ae moan te kakawaki nakoira n te bong aio ba ti na butia te Uea ba E na kaitiaki nanora ba ti aonga ni kamauiaki. N te ewangkerio n te bong aio ao ti kauringaki ba te bai ae kakawaki iroura ba a riai n itiaki nanora ao tiaki ti akura ti riai ni katiakia ba te Uea e aki kawawaki irouna aron taran te bai mai akuna ma ae kakawaki riki bon nanon te bai teuana ba e na itiaki.

N te moani wareboki ao ti kauringaki ba ti riai n taraia ba a na itiaki nanora ba ti aonga ni kona n nora te Uea are boni Ngaia kororaoin bai nako. A na bon tauraoi nanora ni kaonarakeaki iroun te Atua ngkana e noria ba aki karibabaki nanora ni baikorakin te maiu aio ma a na kaonrakeaki ni bain eta are mairoun te Atua. Kawaira ni kaitiaki nanota bon te tauraoi ni kakeaira i bon iroura ao n tabeka ara kaibangaki ni katoa bong ao n irira Iesu. A na moanna n itiaki nanora ngkana ti tauraoi ti tauraoi n anganako ao ti aki moanibaia taran te bai ae kona n reke nakoira ma te bai ae ti kona n anganako.Ngkana ti anganko ao ti aki karimoa reken arora ma bon buokaia moa aomata.  

Tariu ao maneu ti bon katuruturui ara taratara karekean te onimaki baa kea riki te baa e kakawaki are bon to atan te Atua ao tangirana inanon maiura. Ba kaonrakean nanora ni baikorakin te aonnba aio e na kairira nakon te bai ae bon te akea ae a na aki kona n toki nanora iai ao a na kairira nakon te mate ma ti na kabanei ara tai ibukin bai aika aki mamauna aika a na karokoira n te kabaia ae akea tokina i Karawa

Wiki 28          Katenibong 

Warekan Reta Bauro nakoia I Karatia 5: 18 – 25

Ngkana kam kairaki iroun te Tamnei, ao kam aki kabaeaki n te tua. A bon ataki ana makuri te rabata, ba te wenenibure, te kamaira, te kamara, te taromauri boua, te tabunea, te kairiribai, te kauntaeka, te tauaninne, te un, te irantanga, te koroutu, te katei, te bakantang, te manging, te aki taubang, ma baika ai aron akanne. I a tia n tuangingkami, ao I mang tuangingkami riki, ba a na aki ababa n uean te Atua akana karaoi baikanne. Ao aikai uan te Tamnei: te tangira, te kabaia, te rau, te taonannano, te akoi, te nimamannei, te nanoraoi, te maem, te taubang. Akea te tua ae na waei baikanne. Ao ana aomata Kristo, a tia n tauri rabataia n te kaibangaki ma buakakan nanoia ma kaibabaruia. Ngkai boni maiura te Tamnei, ao ke E kamakurira naba te Tamnei. 

Te Taramo  1: 1 – 4, 6

Kaekana: Irian te Uea otan te maiu.

E kabaia te aomata, ae aki irarang irouia akana buakaka,

ao aki toua kawaia tani bure, ae aki tekateka i buakoia tani kakaniko;

ma e kukurei n ana tua te Uea, ao mamanewea ana tua ni ngaina ao ni bong. K.

E kakatonga te kai ae unikaki, i etani karanga,

ae anga uana n taina; a aki rarai bana,

a materaoi ana makuri nako. K.

Tiaki aroia akana buakaka, tiaki aroia! ba a katotonga te mange

ae ubara nako n te ang. Ba E kawakini kawaia akana raoiroi te Uea,

ma e na bua kawaia akana buakaka. K. 

Alleluia, alleluia.

Kaongoai nanom am tua, te Uea, ao N na kabanea nanou ni kawakinna.  Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka. 11: 42 – 46.

E kangai Iesu nakoia Baritaio: “Kam na maraia, ngkami Baritaio, aika kam anga kabuian ami bait e minte ma te ruo ao kainamarake ni bane, ao kam kaki te eti ma tangiran te Atua! Kam riai ni karaoi baikai n aki kaki baikekei. Kam na maraia, ngkami Baritaio! Kam tangiri moa ni nne n tekateka i nanon tinakoka, ao kam kani kamauraki ni maraen te kawa! Kam na maraia, ba ai aron reanimate ngkami, aika aki noraki ao a toubekaki n aki ataki.”

E taetae ngkanne temanna te tia reirei te Tua ni kangai: “Te Tia reirei, ti matauninga naba ngaira n am taeka anne!” E kaekaia ni kangai: “Kam na maraia naba ngkami, tan reirei te Tua, ba kam katokai uota aika moan te rawawata i aoia aomata, ao kam aki ring n tabonibaimi teaina!”

 

 

Tibatiba: Mwengau bon Uman te Uea

 

Wiki 28          Moanibong

Warekan ana Reta Bauro nakoia I Karatia…4: 22 – 24, 26 – 27, 31 – 5:1
E koreaki ba uoam natin Aberaam, ba temanna mairoun te toro, ao temanna maiorun te inaomata. E bungiaki natin neiere te toro n ai aroia aomata nako, ma e bungiaki natin neiere te inaomata ba muin te motintaeka. Bon te taetae ni kaikonaki anne. Ba aine akanne, boni berita aika uoua. Temanna, bon aomatan Tinai, ao e kariki i bukin te toronaki; bon neiere Aka. Ma e inaomata Ierutarem are i eta, ao bon tinara, ba e koreaki ae kangai: “Kukurei, ngkoe te kanoabo; takarua ni kukurei, ngkoe ae ko aki ariri, ba a maiti riki natin neiere kaakiaki nakoia natin neiere bunaki.” Ma ngaia ae, tariu, tiaki natin te toro ngaira, ma bon natin te inaomata. E kainaomataira Kristo ba ti aong an tiku ni inaomata. Ma ngaia ae, teimatoa ao tai manga bae n te amo ae te toronaki. 

Te Taramo 112 (113): 1 – 7

Kaekana: E na neboaki ara te Uea n aki toki.

Ana toro te Uea, neboia, neboa aran te Uea.

E na neboaki aran te Uea, mangkai n aki toki. K

Man otin taai n ua bungina. e na neboaki aran te Uea.

E rietata te Uea i aoia botanaomata, ane i etani karawa mimitongina. K.

Antai ae ai aron te Uea ae Atuara, ae tekateka i karawa

ao E ruo n tara karawa ma aonaba? E tabeka ane mangori mai buakon te tano,

E ana te kainnano mai buakon te mange. K 

Alleluia, alleluia.

Kaurei matau, te Uea, ba N na nori kamimi aika muin am tua. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka…9: 29 – 32

A maiti te koraki ake a Kariba rarikin Iesu, ao E taetae ni kangai: “Bon te roro ae buakaka te roro aei; e tangira te kanikina, ma akea te kanikina ae a na anganaki, ba tit e kanikina ae a na anganaki, ba tit e kanikina ae Iona. Ba ai aroni Iona ngke e riki ba te kanikina i bukia kain Niniwe, ao ai aron naba Natin te aomata: E na riki ba te kanikina i bukin te roro aei. N taint e motikitaeka e na teirake neiere ueani Maiaki ma aomatan te roro aei, ao e na kabuakakaia, ba e mananga ngaia mai tabon aonaba ba e na ongora ni wanawanan Toromon, ao boni iai ikai ae kakanato riki nakon Toromon, ao boni iai ikai ae kakanato riki nakon Toromon. N tain te Motikitaeka a na teirake kain Niniwe ma te roro aei ao a na kabuakakaia, ba a rairi nanoia ngaia n ana taeka Iona, ao boni iai ikai ae kakanato riki nakoni Iona.”

 

Tibatiba: Te Onimaki ae Maiuakinaki

Tariu ao maneu tao a bon bane n reke otara aiak matata nte rongorongo are ti anganaki n te Tabati are ngkoananoa. Eng, bon oin te iango man ana taeka te Uea bon Nanon te Atua are e a tia ni katangaina nakon te aonnaba ba te kamaiuaki ae reke iroura ngkana ti kakaraoa Nanon Iesu ni katoa bong. Ma e na bon ti reke aio ngkana iai te onimaki iroura ba Iesu bon Natin te Atua are ruo mai Karawa ba E na anganira kororaoin te kamaiuaki man marakin ao maten Iesu iaon te kaibangaki ibukira n aki toki. Eng bon aio oin te rongorongo; ba a maiti aika weteaki ma a karako aika rineaki. Ao te koraki aika rineaki bon te koraki ake a rairi nanoia, a kakeaia i bon irouia, a tabeka aia kaibangaki ao ririmuin Iesi ni katoa.

E mataata n te rongorongo are ngkoananoa ba ti bane ni kaoaki nakon te bakanamarake are bon te kukurei ao te I rinnako i Karawa ni kaea te bakanamarake ae akea aki totoki. Ao ti ongo n te Ewangkerio ba te koraki ake a weteaki mani kaoaki a bon rawa n roko ni kaea te baka n amarkae ba a taku ba a tabetabe. Ao n tokina E kanakoa riki aomata te Uea nakoia ake a mena i tutaniukawai. Ao ibuakoia ake a roko ao temanna are akea ana kunaikai ae baainna ibukin te mare are kaoaki nako iai. Ngke E noria te toka ao e taku nakoina; Raou e aera ngkai ko aki kunikainiko n te onea ibukin te baka n marake? I aana ao E tua ba e na kabaeaki baina ao e na teweakinako i ao ike e bo iai te tang ao te kangengewi- are boni moone.

Oin ngkanne te rongorongo nakoira n te Tabati are ngkoananoa ba ti na iangoia ba ti kaeka ana kakao te Atua nakon ana bakanamarake ma ae kakawaki riki ba ti na riki ba te koraki ake a na rianeaki n rin nako nakon te baka n amarake are bon Karawa. Eng ti na bon riki ba tan rineaki ba tan rinako Karawa ibukina ba iai kunikaira nakon te baka n amarake are bon kaniwangan ara kekeiaki ni maiuakina te onimaki are ti a ti a tia n anaganaki iroun Iesu ngke e roko i aonteaba ba E na kairira nako Karawa.