Wiki 1           Katenibong 

Warekan te Reta nakoia Ebera..2: 14-18

A buokanibai natia aomata n te rara ma te iriko. Ao ai aron naba Kristo, E buokanibai iai ma ngaia, ba E mate, ni kataea iai ana kai teuare ana bai makan te mate, are bon te riaboro; ao E na kainaomataia iai ake a bane n toronaki ni makakin te mate ni kabanei aia tai ni maku. Ba E aki tabeakinia anera, ma E tabeakinia ana kariki Aberaam. Ai ngaia are E bae n riki ba ai aroia tarina ni bai ni kabane, ba E na riki ba te mataniwi ni berebitero ae nanoanga ma ni kakaonimaki, i bukin aroia ma te Atua, ao E na kaboi muin aia bure te botanaomata. Ba E taonaki Ngaia n te rawawata, ao E kona iai ni buokiia akana karawawataki. 

Te Taramo 104: 1-4, 6-9

Kaekana: E uringa ana berita te Uea n aki toki.

Katituaraoa te Uea, neboa arana, Kaongoia botanaomata ana makuri aika kamimi.

Aneneia, anenea arana, Katanoatai ana makuri aika kamimi. K

Kamoamoai ngkami n arana ae tabu, Ke a kabaia akana ukeria.

Ukera te Ua ma makana, Ukera matana n tai nako. K

Natin Aberaam ae ana toro, Natini Iakoba aika E rineia,

Bon Atuara te Uea, E motikitaeka i aonaba ni kabuta.  K

E uringa ana berita n tai nako, Ba te taeka i bukin te nga n roro,

Ana berita nakon Aberaam, Ao ana taeka n tuea nakoni Itaaka.  K 

Alleluia, alleluia.

Atuau, reireiai am kawai, kairai inanon am koaua.     Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mareko.. 1: 29 – 39.

Ngke E otinako Iesu man te tinakoka, ao E nakon ana auti Timon ma Anterea, ao raona Iakobo ma Ioane. E wene tinani bun Timon, ba e kabuebue, ao E tuangaki Iesu taekana. E nakoina Iesu, ao E taua baina ni kateirakea. Ao e toki kabuebuena, ao e kaamarakeia. Ngke e a tairiki, i muin bungin taai, ao a uotaki nakoina aoraki ni bane ma ake a taniaki irouia taimonio, ao a bane ni botaki kain te kawa i rarikin te mataroa. E kamaiuia ake a maiti man aekan aoraki nako, ao E kanakoia taimonio ake a maiti; ma E tukia taimonio n taetae, ba ataia ba antai ngaia. ngke e a karangaina, i main otin taai, ao E teirake n otinako, ni kaea te tabo ae akea kaina, ao E tataro iai. E mananga n rimuina Timon ma uake raona. Ngke a roko irouna, ao a taku nakoina: “A bane aomata n ukeriko.”e kaekaia ni kangai: “Ti na kitana ikai, ni kawari kawa aika kan, ba N na reirei naba iai, ba bon anne bukini kanakoau.”Ao e mananga ni kabuta Kariraia n reirei n aia tinakoka, ma ni kanakoia taimonio.

 

Tibatiba: E uringa ana berita te Uea n aki toki.

Tariu ao maneu e kona ni maninga taekara te Atua? Ti riai n kakoaua ba e kororaoi ana tangira ma ana nanoanga te Atua n tai nako ibukina ba bon aio anuan ao kabarabaran te Atua. Nge e kariki bai te Atua ao ti ongo ba n tokin te bong teuana man te Moanibong ni karokoa te Kaonobong ao ngkana E tara te bai ae E a tia ni karikia te Atua ba e tamaroa ao e raoiroi. E kaotaki ikai ba bai nako aika E karaoi te Atua a bane n nakoraoi ba a kaota anuan te Atua ae kororaoi n te tamaroa ma te raoiroi. Ngaia are ti kakoaua ikai ba bon akea te tai ae kona ni bitaki iai aron te Atua ba E a bon kokoraoi naba n tai nako. Ti tuangaki n taian wareboki ba e bon aki kona ni manuokina taekara  te Atua ba E a tia ni koroi arara inanon raraun baina ao E tararuaira n tai nako. Ti nora naba aron kakawakin ana berita te Atua ma te boranaomata ba e teimatoa ao e kawakina ana berita n tai nako nakon Aberaam, Itaaka ao Iakoba. Aio are kaotaki iai ba inanon ririki aika bakanako ao E kawakina ana te berita are e a tia karaoia te Atua ma ara bakatibu inanon roro ma roro.

Inanon naba aia tai n taenikai Iterarea ao aki toki ni manga kauringa te Atua aron ana berita n akoi are a tia ni karaoaia ma aia bakatibu. Tariu ao maneu ti bon riai n aki tabeaianga iroun te Atua ba ti kanga. E bon aki kona ni manuokinira ao e na bon teimatoa ana akoi ma na nanoanga nakoira tr Atua, ti ngkana ti rineia ba ti na maiu n tai nako inanon te raoiroi ao ti na kakaraoa Nanon te Atua.

 

Wiki  i muin te Ephiphany          Kauabong 

Warekan ana moa n Reta Ioane.    4: 7-10

Ngkami aika kam tatangiraki, ti na itangitangiri, ba boni mairoun te Atua te tangira; ane iai ana tangira, ao e riki mairoun te Atua, ao e ata te Atua. Ane akea ana tangira, ao e tuai n ata te Atua, ba bon te tangira te Atua. E kaotaki nakoira ana tangira te Atua n aei: E kanakoa Natina ae te Rikitemanna te Atua nako aon te aba, ba ti aonga ni maiu irouna. Ao aei aron ana tangira: tiaki ngaira aika ti tangira te Atua, ma boni Ngaia are tangirira ao E kanakoa Natina ba te karea i bukini kabaran ara bure.                                                                      

Te Taramo  72: 1-4, 7-8

Kaekana: A na bane botanaomata n taromauriko, te Uea.

Te Atua, angan te Uea am moti, angan natin te Uea am eti,

ba e na kaira am botanaomata ma te eti ma ni kaeti taekaia am aomata

aika kainnano. K

Ke a uota te raoi maunga nakon te botanaomata, ke a uota te eti tabuki.

E na kaeti taekaia akana kananoanga, E na kamaiuia natia kainnano  K

E na rikirake te eti n ana tai, E na matoa te raoi n aki toki.

E na tautaeka mai marawa nako marawa, Ao man te Karanga nako tabon aonaba. K 

Alleluia, alleluia.

E taekina te Rongorongo ae Raoiroi Iesu, Ao e kamaiuia aoraki.  Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mareko.: 6: 34-44

Ngke E aerake Iesu man te boti, ao E noria aomata ake a uanao, ao E nanoangaia, ba ai aroia tibu aika akea te tia kawakinia. Ao E kamanna n reireinia. Ngke e a kaan te bong, ao a nakoina ana reirei, ao a taku: “Bon te rereua te tabo aei, ao e a kaan te bong; kaokiia nakon aia tabo tan ribana ma kawa aika kaan, ba a na kaboi kanaia iai.” E kaekaia ni kangai: “Kaamarakeia, ngkami.” A taku nakoina: “Tao ti na nako ni kaboi bwerena n uabubua te tenario ba kanaia?” Ma E taku Iesu: “Iraua ami bwerena? Nako,noria.” Ngke a tia n noria, ao a taku: “Nimaua, ao uoman te ika.”Ao E tuangia ba a na katekatekaia, n tibatibaia n taiani koraki, i aon te uteute ae mawawa. Ao a tekateka i aontano n taiani koraki ake tatabebubua ke kakanimangaun. Ao E anai bwerena ake nimaua ma ika ake uoman, ao E tararake nako karawa ma n atonga te karaoiroi, ao E ototoi bwerena n angania ana reirei ba ana tibatibai. Ao E tibatibai naba ika ake uoman nakoia ni kabaneia. A bane n rauaki n amarake, ao a rikoaki tengauni ma uakora te baene, ake a on n nikirani bwerena ma ika. Ao maitia mane ake a kangi bwerena, nimanga.  

Tibatiba: E kamarakeira te Atua ma te rauaki ngkana ti maiuakina ana Tangira 

Tariu ao maneu e weteira Iesu ba ti na iriria n tai nako ao ngkana ti kaeka ana wewete ao e berita nakoira ba e na anganira te rauaki n tai. N te bong aio ao ti a manga ongora aron Iesu ni kamarakeia te koraki ae nimanga maitia ake a iriria n ongora n ana reirei ao ana kabarabara.

 E kauringira ikai Iesu ba ngkana ti tauraoi n anga maiura ma arora ni kabane nakoina ao n tabeakina Nanon ao E na bon tabeakinira n arora ni kabane ao a na bon akea tabeaiangara ba E na tararuaira n tai nako. Bon Nanon te Atua ibukira ba ti na muiankina ana tangira nakoia tarira ma manera ba ti aonga ni kaotia ba ti mananga mairoun ao E maeka te Atua inanora ao ti na bon raonna naba ni mate ao nu mangauti ma Ngaia nakon te mimitong.

Ti na kekeiaki n tai nako ni butimaea te amarake are kakatauraoi Iesu ibukira n te Eukari. Bon aio te amarake ni borau ae ruo mai Karawa ae na karokoira n te Abanuea ae Karawa. Ngkana  ti teimatoa ni maiuakina ana tangira Iesu ao n tabeka ara kaibangaki ao n irira Iesu ao ngkanne ti na bon koaua ba ti na roko n tokin kawaira are bon mwengara ni koaua  are E a tia katauraoia te Uea ibukira. Ti na butia tinara Nei Maria ba e na taui baira n tai nako ba ti aonga n totoua kawain Natina ae Iesu.ao ni katonga te kabaia ae akea tokina I Karawa.

 

Wiki i muin te Epiphany           Kanimabong           

Warekan ana moa n Reta Ioane. 5: 5-13 

Antai ae kataea ana kai aonteaba? Bon teuare kakoaua Iesu ba Natin te Atua. Boni Ngaia Iesu Kristo are roko n te ran ao n te rara; tiaki ti te ran, ma boni n te ran ao te rara. Bon te Tamnei te tia kakoaua. Ma ngaia ae bon teniman tani kakoaua: ba te Tamnei, te ran ao te rara, ao a borai ngaia n teniman. Ti kariaia aia kakoaua aomata, ma e kakanato riki ana kakoaua te Atua. Ao aei ana kakoau te Atua n taekan Natina: ane kakoaua Natin te Atua, ao e mena i nanona ana kakoaua te Atua. Ane aki kakoaua te Atua, ao e arana te Atua ba te tia kewe ngkai e rawa n ana kakoaua te Atua n taekan Natina. Ao aei te kakoaua anne: E anganira te maiu ae aki toki te Atua, ao e mena te maiu anne i nanon Natina. Ane iai te Nati irouna, ao iai te maiu irouna; ane akea te Nati irouna, ao akea te maiu irouna.

I koroi baikanne nakoimi ba kam aonga n ataia ba iai te maiu ae aki toki iroumi, ngkai kam kakoaua aran Natin te Atua.                                                                     

 Te Taramo     147: 12-15, 19-20

Kaekana: Ierutarem, neboa te Uea.  

Ierutarem, neboa te Uea, Tion, neboa Atuam.

E kamatoai kaini mataroam, E kakabaiaia natim akana i nanom. K 

E kawakina te raoi i aon tiam, E kanuaiko ni burawan te uita.

E kanakoa ana taeka nako aon te aba, e buti maka ana rongorongo i aona. K 

E kaota ana taeka nakoni Iakoba, ao ana tua ma ana moti nakoni Iteraera.

E aki karaoa anne nakon te aba riki teuana: a aki atai ana makuri. K 

Alleluia, alleluia

E na neboaki Kristo ae kaoti i aon te aba, E na neboaki irouia akana kakoaua. Alleluia.  

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka…5: 12-16 

E mena Iesu n te kawa teuana, ao e roko temanna te aomata ae e buta rabatana n te rebera. Ngke e nora Iesu, ao e baka ni bobaraki i matana ma ni butia ni kangai: “Te Uea, ngkana nanom, ao Ko kona ni kamaiuai.” E arora baina Iesu n ringnga, ao E kangai: “Bon nanou, ko na maiu.” Ao e a mauna naba reberana. E tua Iesu nakoina ba e na aki kaongoa temanna, ao E kangai nakoina: “Nako, kaotiko nakon te berebitero, ao anga te karea i bukini kamaiuam, n ai aron ana baire Mote, ba te bai ni kakoaua i bukia.”

E buti nako taekana ma n raka nako, ao a baneakinna aomata ake a maiti, ba a na ongora irouna ao ana katokaki aorakia. Ma E nanako Ngaia nakon tabo aika rereua, ao E tataro.  

Tibatiba: Ane iai te Nati irouna, ao iai te maiu irouna

Tao e na riai ni matata raoi iroura ngkai ba tera nanon Kiritimati ao tera oin kantaninga te Atua ibukira ba ti aonga n reita nako ana baintangira te Atua ae ti a tia ni karekea n te Kiritimati. N te bong aio ti a manga kauringaki ba e na koro nanon te kiritimati nakoira ngkana ti onimaki ao ti kakoaua ba Iesu bon Natin te Atua ae e roko ni kawarira ba ti aonga ni bane ni kamauiaki. Ao ngkana ti kakoaua Iesu ba natin te Atua ao e na maeka ni koaua ngkana ti maiuakina te tangira are E tia n anganira ngke e maraki ao mani mate ibukira iaon te kaibangaki. Eng e na bon maeka ni koaua inanora Iesu ngkana ti kakoaua ao ti ira nanona ni maiuakina ana tangira nakoia raora. Ao ngkana ti maiuna ana tangira ao ngkanne E na bon maiu ni koaua inanora Iesu. Are nanona ba ngkana E maiu inanora te Nati ao ngkanne e na bon iai te maiu inanora.

Ao ngkana ti maiu ibukin te Uea ao ngkannne ti na botaki ni mate ma Ngaia ao ti na mangauti naba ma Ngaia inanon te mimitoing ao te kabaia ae akea tokina. Ma ngkana ti aki kakoaua Iesu ba Natin te Atua ao ti aki maiuakina ana tangira ao ngkanne ti na bon raure nako ma Ngaia ao ti na mate n aki totoki.

Tariu ao maneu ngkana ti kani kamateraoa te baintangira ae ti tia anganaki n te Kiritimati aio ao ti riai ni kamaiua Iesu n tai nako inanora. Ti na butia tinara Nei Maria ba e na buokira ao ni kawakinira inanon ara kekeiaki ba ngkai bon tinara ngaia ao e na taui baira n tai nako ba ti na toua kawain Natina ae Iesu. Ao ti na roko n tokin kawaira are bon te rinnako n te Abanuea ae Karawa inanon te kabaia ao te mimitong ae akea tokina.

 

 

Wiki 1           Moanibong 

Warekan te Reta nakoia Ebera. 1: 1-6

E taetae te Atua ngkoa nakoia ara bakatibu, n tai aika maiti ao n aro aika maiti, ni wia burabeti. Ao ni bong aikai, aika kaitira ni bong, E taetae nakoira ni win Natina. E katea Natina ba te tia baibai ni bai ni kabane, ao E kariki bai ni kabane irouna. Ao Natina anne, bon raneaneani mimitongina ma katotongan arona. Boni ngaia ae kawakina aona ba n ana taeka ae maka. Boni Ngaia ae katia te makuri ae kaitiakakini bure; ao E nako ngkanne n tekateka i angatain Teuare mimitong i eta. E riki iai ni kakanato i aoia anera, ba bon oin ana bai te ara ae moan te rine nakon araia nako.

Ba antai te anera ae E tia ni kangai te Atua nakoina: “Natiu ngkoe, I karikiko n te bong aei”? ke tao E kangai: “N na riki ba Tamana, ao E na riki Ngaia ba Natiu.” Ao Ngke E karokoa ana moan Nati i aon te aba, ao E manga kangai: “Ke a bane ana anera te Atua n taromauria.”

 

Te Taramo 96: 1-2, 6-7, 9

Kaekana: Ke a bane ana anera n taromauria.

E tautaeka te Uea, ke e kukurei aonaba, Ke a kimareirei abamakoro nako

E rabunaki n te nang ma te ro, e tei kaintokana i aon te Raoiroi ma te Eti. K

E kaota ana eti karawa, a bane botanaomata n nora mimitongina,

Bobaraki i matana, ngkami tamnei nako. K

Ba boni ngkoe te Uea, Ko rietata i etan aonaba,

Ko raroa i aoia tamnei nako.  K

 

Alleluia, alleluia.

 Taetae, te Uea, ba e ongora am toro:  a mena iroum taekan te maiu ae aki toki.    Alleluia.

 

Euangkerio

 

Warekan ana Euangkerio Mareko. 1: 14 - 20

Ngke e a tia ni kabureaki Ioane, ao E nako Iesu nako Kariraia. E taekina te Rongorongo ae Raoiroi ae mairoun te Atua, ni kangai: “Rairi nanomi, ao kakoaua te Euangkerio.” Ngke E ri rarikin namani Kariraia, ao E nora Timon ma Anterea ae tarina ba a kabaka aia karaun n te nama ba bon tan akawa ngaia. E taku Iesu nakoia: “Nakomai, irai, ao N na karaoingkami ba tan akawaia aomata.”Ao a kitan naba aia karaun, ao a iria. Ngke E nako riki teutana, ao E nora Iakobo ae natin Tebetaio, ao Ioane are tarina, ba a mena naba n aia boti, ao a karaoi aia karaun. E weteia; ao a kitana tamaia ae Tebataio i nanon te boti, ma aia tia makuri, ao a iria. 

 

Tibatiba: A kitana tamaia ao a ira Iesu

Inanon bong aika a nako ao ti ongora bukin rokon Iesu iroun Itaia are kaotaki ba E kabiraki ao e katabuaki Iesu ba e na uota te kamaiu ao te ririki n akoaki nakon te botanaomata ba e aonga ni kabaraki ma te tautoronaki ao ni kamaiuaki man aorakina ao ni maeka inanon te mweraoi ao te eiti.

N te bong aio ao ti ongora aron taekan weteaia moan abotoro are muiokoia Iesu ba tan buoka ana makuri ni karokoa te rongorongo ae raoiroi nakoia aomata ba aonga ni babetitoaki n aran te Tama te  Nati ao te Tamnei ae Raoiroi.

Te bai ae ti kakoaua ni weteaia abotoro ba e rineia aomata aika a mangori aika tan akawa ao tiaki tan kairiri aika kinaki man rabakau. Te itera ae ti noria  bon aron kaekan ana wetewete Iesu irouia tan weteaki ba a bon tauraoi naba ni kitan bai are a karaoi ke aia utu ao n ira Iesu.

Ti nora ikai bai aika a kakawaki ibukin kaekan ana wewete Iesu- ba e aki kakawaki te rabakau ma te wanawana iroun Iesu ibukina ba boni Ngaia ae na makuri ao n taetae iroura ngkana ti kakoaua ba ake akea te bai ae ti kona ni karaoia ma bon man ana buoka te Atua. E na bon kanganga irirakin Iesu ngkana bon iai ara eti ke ti taku ba ti aki kainnanoa te Uea ibukin karaoan tabera. Te kauoua ngkanne ba ngkana ti kaeka ana wetewete Iesu ao ti riai n tauraoi ni katikui bai nako- ara utu ke ara makuri. Ti riai n tauraoi ni karimoa tangiran te Atua iaon bai nako. Ti riai n aki kataui kaubain te maiu aio ba ti ni tautorinaki iai ba e na kabua ,ao orura te maiu ae akea tokina, E aitiara te Uea ao e nroira ni mamarara ao kabakara ma e nage n annne ao e bon weteira naba ni kaotia ba e kaninnaoira bat i karekea tinagarea ni kamuaian aonnaba. E bia rele ara tataro ni kaeka ana wewete te Uea nakoita ae kangai; “Aio ngai te Uea; I tauraoi ni karaoa ae nanom”

 

Wiki i muin te Ephiphany           Kaabong 

Warekan ana moa n Reta Ioane  4:19;   5:4

Ti na tangira, ba E a tia n tangirira moa te Atua. Ngkana e kangai temanna: “I tangira te Atua”, ma e riba tarina, ao bon te tia kewe. Te aomata ae aki tangira tarina are e noria, ao e aki kona n tangira te Atua ae E aki noria. Ao bon aei, te tua ae ti anganaki irouna: Ane tangira te Atua, ao ke e tangira naba tarina.

Ane kakoaua Iesu ba te Kristo, ao e rki mairoun te Atua. Ane tangira te Tama are karika te Nati, ao e tangira naba te Nati ae riki mairouna. Ti ataira ba ti tangiriia natin te Atua ngkana ti tangira te Atua ma ni karaoa are E tuangira. Ba tangiran te Atua boni kawakinan an atua, Ao aki rawawata ana tua, ba ne riki mairoun te Atua, ao e a tia ni kataea ana kai aonteaba. Ao te tokanikai ae kataea ana kai aonteaba, bon ara onimaki.

Te Taramo 72: 1-2, 14-15, 17

Kaekana: A na bane botanaomata n taromauriko, te Uea.

Te Uea, angan te uea am moti, angan natin te uea am eti,

ba e na kaira am botanaomata me te eti ao e na kaeti taekaia am aomata aika kainano K

E na kamaiuia man te ioawa ma te tiritiri, a na kakawaki maiuia i matana.

E na aki toki te tataro i bukina, e na bane botanaomata n atonga kabaiana. K

E na neboaki arana n aki toki, e na teimatoa i an taai.

A na bane kain aonaba ni kabaia irouna, a na bane botanaomata n atonga kabaiana.  K 

Alleluia, alleluia.

E kaoti te burabeti ae kakanato i buakora: E roko te Atua ni kawara ana botanaomata. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka. 4:14-22

E okira Kariaraia Iesu, ma makan te Tamnei ae Raoiroi, ao e buta te aba arei n taekana. E reirei n aia tinakoka, ao a bane aomata ni kamoamoaa. E roko i Natareta ike E kaikawaki iai, ao E rin n te tinakoka, n ai aroni katein te tabati, ao E teirake ni wareboki. E anganaki ana boki te burabeti ae Itaia; ngke E kauka te boki, ao E bo ma te koroboki aei:           

E mena i aou Tamnein te Uea, ba E kabirai ni katabuai.  E kanakoai ba N na uota te Rongorongo ae raoiroi nakoia kainnano, ao N na kaota te bara nakoia aika kainaki, te manga noraba nakoia mataki, ao N na kainaomataia aika karawawtaki ma ni katanoata te ririki n akoi mairoun te Uea. 

Ao E kaina te boki, ao E kaokia nakon te tabonibai, ao E tekateka. A bane mataia kain te tinakoka irouna. Ao E taetae nakoia ni kangai: “E kakoroaki bukin te koroboki anne i taningami n te bong aei.” Ao a bane ni butimaea ana rongorongo, ao a mimi n taeka n akoi ake E atong.

 

Tibatiba: E mena i aou Tamnein te Uea, ba E kabirai ni katabuai.

Ti ongora inanon te Kiritimati aron Iesu te Tei ngke e kaotaki n te temboro ni klakoroa nanon te tua are na kareanaki te nati te mane nakoin te Atua. Ao tao kam uringa ana baebaeti te burabeti are Timeon iaona n taku nakon te Atua ba e a kona ngkai n anaa ana toro ngkai e a tia n nora te Messia i matana. E oti ikai ba oin ke bukin rokon Iesu i aonteaba  ba e na kamaiuia aonnaba. N te bong aio ao ti ongora iroun Ruka koron nanon taeka ae taekin Itaia ngke e kanga; “E mena i aou Tamnein te Uea, ba E kabirai ni katabuai. E kanakoai ba N na uota te Rongorongo ae raoiroi nakoia kainnano, ao N na kaota te bara nakoia aika kainaki, te manga noraba nakoia mataki, ao N na kainaomataia aika karawataki ma ni katanoata te ririki n akoi mairoun te Uea nakoia aoamata.

Man ana taeka Itaia aikai ao ti a reita kaotakira ba tera bukin rokon Iesu nako aonteaba. Ba e na kabaraira man te toronaki, e na kaurei mataia mataki, e na kabebeteia akana a rawawata ao e na uota te ririki n akoi mairoun te Uea. N tokin ana waereboki Iesu ao e motikia n tuangia ake a ongora ba e a kakoroaki bukin koroboaki aikai n te bong aei.

Tariu ao maneu bon aio ngkanne ana muioko Iesu nakoira n te bong aio ba ti na uota te rongorongo ae raoiroi nakoia aomata, tin a katoki aorakia, ao ti kaokia nakon te Uea. N aron Iesu ae roko ba E na karaoa nanon Tamana ao ai arora naba ba ti a manga kanakoaki iroun Iesu ba ti na karaoa nanon te Tama ba ti aonga ni bane ni karekea te maiu ae aki totoki. Eng bon akea riki te kawai ae tu na kamaiuaki iai ma ti ngkana ti anga ao ti kaburei maiura ibukin karaoakin nanon te Uea ni manga karokoa te rongorongo ae raoiroi nakoia aomata nako ao ni babetitoia n aran te Tama te Nati ao te Tamnei ae Raoiroi. Ti na kabiraki ao ni katabuaki ibukin kaburean maiura ni karaoan nanon te Atua.