St Padre Pio, ti nakoim ma ara tataro ni kaota tangiram ma karineam iroura ao onimakinan am buoka ma aron tatangiram iroun te Atua.

Inanon taian ikoaki ake E a tia n anganiko te Atua ba e na kaotaki ao ni kamoamoaki iai Marakin Iesu aika moan te Tabu iaon te Kaibangaki, buokira ni karekea iroura te rairannano ni koaua ba ti aonga n aki manga kammaraka Atiniban Iesu n ara bure, ma ti na kateimatoa boiararan te maiu ae tabu n ai arom.

Tataro ibukira ba ti na tauraoi ni katotongko n irira Iesu ao ni butimaai taian maraki ma ikoaki inanoni maiura n te aro ba ti na kona iai ni karokoa Ana Nanoanga, Ana Tangira, ma Ana Kamaiu Atiniban Iesu ae Moan te Tabu nakoia aomata nako.

St Padre Pio, ae boni ngkoe te tia kawakinira, buokira ba ti na kona ni katotonga maium ae tabu ni maiura, ao tataro ibukira ba ti na kakaonimaki ni karikirakei ao ni kabonganai ana karea te Tamnei ae Raoiroi ake ti tia ni muiokoaki iai ibukin neboan te Uea ao katongan karawa ikai i aonteaba. Amen.