St Mikaere te Akanera, ko na kawakiniira n ara tai ni buaka.
Ko na kataniira man ana ioawa ma ana kamane nako te riaboro.
Ti butiko ma te nanorinano ba e bia taonna nako te Atua.
Ao ngkoe ae mataniwiia tangani Karawa, ko na kakioia nako mone, ni makan te Atua, tatan ao tamnei aika buakaka, aika a ririaki i aonteaba ba a na kamaneia aomata. Amen.