Taeka ni Kabarabara

Te Novena n Bentekota bon ngaia te moan novena are na karaoaki ruaiua te bong imain Bentekota. Imuin waeraken Iesu nako Karawa ao E tuangia ana reirei ba a na bobotaki n te ru are ieta n tataro (Makuri 1:4). A tataro reirei inanon ruaiua te bong imain ae e ruonia te Tamnei ae Raoiroi n te Bentekota.

N Meei 4, 1897, ao e tua Bobe Reo XIII ba e na karaoaki n te Ekaretia Katorika inanon baeriti nako n katoa ririki te novena aio ba te katauraoi imwain te Tabati ni Bentekota. E taekinaki ba e bon katikaki nanon Bobe Reo XIII ni karaoan te novena aio man ana reta temanna te aine iaon Italy. E a manga kamatoa te kairoro aio Bobe Ioane Bauro II.

E bon kaungaki kaean te tutia ni katoa bong inanon karaoan te novena, n reitaki ma te nako ni kaotibure ao kakawaran te Eukari.

 Aron karaoana

1. Karaoa kanikinaean te kaibangaki n Aran te Tama, te Nati ao te Tamnei ae Raoiroi.

2. Anaa te Tataro nakon te Tamnei ae Raoiroi:

Nakomai te Tamnei ae Raoiroi; Kaon nanoia taan onimaki ao kaura ain tangiram inanoia.

V.Kanakomaia am Tamnei ao a na karikai bai,

R. Ao ko na manga bita aron taran aonteaba.

Ti na Tataro: Te Atua are Ko kairi ngkoa nanoia taan onimaki n ana ota te Tamnei ae Raoiroi, Anganira te Tamnei naba arei ba ti na tangiri baika raoiroi ao ti na aki toki ni kakatonga n ana kabebete nano, n iroun Iesu Kristo ae ara Uea, Amen.

3. Wareka ao kananoi ana Taeka te Uea man taian wareboki ake kanoan te bong.

4. Anaa te kabanea n tataro.

Bong 1: Kanimabong imuin Waeraken Iesu

Anaa te Tataro nakon te Tamnei ae Raoiroi.

Wareboki: Makuri 18: 9-18; Ioane 16: 20-23.

Ti na Tataro:

Tamara ae te Atua, n aiaron te tina are e uouota natina inanon birotona inanon ruaiua te namakaina, ao I anga nanou n tauraoi ni butimaea te maraki ibukin tangiram inanon bongin te novena aio. Ti butiko n Aran Iesu Kristo are ara Uea, Amen.

 Bong 2: Konobong imuin Waeraken Iesu

Anaa te Tataro nakon te Tamnei ae Raoiroi.

Wareboki: Makuri 18: 23-28; Ioane 16: 23-28.

Ti na Tataro:

Tamara ae te Atua buokira ba ti na ongotaeka nakon te Tamnei ae Raoiroi n aiaron Aboro, Konenerio (Makuri 10) ao Maria (Ruka 1:38). N aron are riki ni mwegaia Priscilla ao Akuira, ti bia kaonrakeaki naba ngaira n te Tamnei ae Raoiroi. Ti butiko n Aran Iesu Kristo are ara Uea, Amen.

Bong 3: Tabati imuin Warekaen Iesu

Anaa te Tataro nakon te Tamnei ae Raoiroi.

Wareboki: Makuri 7: 55-60; Kaotioti: 22: 12-14, 16-17; Ioane 17: 20-26.

Ti na tataro:

Tamara ae te Atua katiteuanaira n Tamneim ae Raoiroi. N aron are Ko a tia ni kabarai ara bure, ti bia tauraoi naba ni kabarai aia bure akana a tia ni kairua nakoira. Ti butiko n aran Iesu Kristo ae ara Uea, Amen.

Bong 4: Moanibong imain te Bentekota

Anaa te Tataro nakon te Tamnei ae Raoiroi.

Wareboki: Makuri 19:1-8; Ioane 16: 29-33.

Ti na tataro

Te Atua ae Tamara ke ruonira te Tamnei ae Raoiroi ba ti aonga ni tataro n ianena ao man tatae ni burabeti. Ti butiko n aran Iesu Kristo ae ara Uea, Amen.

Bong 5: Kauabong imain Bentekota

Anaa te Tataro nakon te Tamnei ae Raoiroi.

Wareboki: Makuri 20: 17-27; Ioane 17: 1-11.

Ti na tataro:

Tamara ae te Atua kanakomaia te Tamnei ae Raoiroi ba E na anganira te korakora ao te ninikoria n riki ba taan kakoaua ibukin Iesu ao man aki maama n tataekina te Rongorongo ae Raoiroi. Ti butiko n Aran Iesu Kristo ae ara Uea, Amen.

Bong 6: Katenibong imain te Bentekota

Anaa te Tataro nakon te Tamnei ae Raoiroi.

Wareboki: Makuri 20:28-38; Ioane 17: 11-19.

Ti na tataro:

Tamnein te koaua katabuira n te koaua are ti na ongotaeka iai ba ti aonga ni kaitiakaki n aia tangira ae koaua manera ma tarira ni kabane. Ti butiko n Aran Iesu Kristo ae ara Uea, Amen.

Bong 7: Kaabong imain te Bentekota

Anaa te Tataro nakon te Tamnei ae Raoiroi.

Wareboki: Makuri 22: 30; 23: 6-11; Ioane 17: 20-26.

Ti na tataro:

Iesu babetitoira n Tamneim ae Raoiroi ao n uran ain te itiaki. Ti butiko n Aran Iesu Krisdto ae ara Uea, Amen.

 Bong 8: Kanimabong imain te Bentekota

Anaa te Tataro nakon te Tamnei ae Raoiroi.

Wareboki: Makuri 25: 13-21; Ioane 21: 15-19.

Ti na tataro:

Te Tamnei ae Raoiroi kabatia inanora uan am makuri ae te tangira, te kimareirei, te taonannano, te akoi, te raoiroi, te onimaki, te nimamannei, ao te taubang (Karatia 5: 22-23). Ti butiko n Aran Iesu Kristo ae ara Uea, Amen.

Bong 9: Konobong imain te Bentekota

Anaa te Tataro nakon te Tamnei ae Raoiroi.

Wareboki: Makuri 28: 16-20, 30-31; Ioane 21: 20-25.

Ti na tataro:

Tamara ae te Atua manga kaboua inanora korakoran ara Bebetito ao te Kombirimatio ao manga kaura inanora makan ana karea ni kabane te Tamnei ae Raoiroi (Timoteo 1:6-7). Ti butiko n Aran Iesu Kristo ae ara Uea, Amen.