Kabarabara

E oteaki te Novena aio iroun Pope Pius X ba te katauraoi nakon te toa are te Riki-n-Imakurata ae 8 Ritemba. E tataneiai ni karaoaki man 30 Novemba nakon 8 Ritemba.

Aron Karaoakina

1. Ana te Tataro n te Riki-n-Imakurata

2. Ana kanoan te bong

3. Ana te Litany nakon Nei Maria (kabongana te Litany n

te boki n tataro).

Tataro n te Riki n Imakurata

Te Atua ae Ko angan Nei Maria ae te Baretenia te Riki-n-Imakurata ba katauraoan mengan Natim, Ti butiko rinanon matem Natim are e a tia ni kawakina Nei Maria man barekan te bure, ba ko na karokoira Iroum. Ti butiko iroun ara Uea ae Iesu Kristo ae Natim ae maiu ma n uea ma Ngkoe ao te Tamneri ae Raoiroi, ngkai ao n aki toki.. Amen

Bongi Teuana

Ngkoe ae ko moan te Tabu ao ko baretenia, are ko a tia ni kakukureia Nanon te Atua ngke ko riki ba Tinana, ao are ko moan te itiaki n rabatam, tamneim, n am onimaki ao am tangira, taraira ma te akoi ngkai ti tan nakoim ni butiko makan am ibuobuoki. Tinara ae moan te Tabu, are ko a tia ni kamanatua atun te riaboro man moan Rikim n Imakurata, butimaai ara tataro ngkai ti muiokoiko ba ko na uoti ara bubuti nakon ana Kaintokanuea te Atua ibukin buokara aika ti butiko n ara novena aio….(kaoti ami bubuti).

Nei Maria ae ko Riki-n-Imakurata, Tinan Kristo are ko a tia ni kairoroa ana buoka Natim iaon te aba, kairoroa naba ngkai Ana Buoka Natim mai Karawa. Tataro ao karekei ibukira kaekan ara bubuti mairoun Natim n ai aron Nanona. Amen

Bongi Uoua

Nei Maria ae te Baretenia ae moan te tabu n aki toki, Tinan te Atua ao aia Uea anera ma kain karawa, ti nebokio ma ara karinerine ao ara tangira ae moan te bati ngkai ti iangoa Rikim-n-Imakurata. Ti karabako ibukin am kakawakin n tina ao ibukin taian karaoiroi ake ti a tia ni karekei man uan am nanoanga ma am bubuti ibukira. Ti tan nakoim ma te onimaki ae moan te bati ibukin kainanora ni kabane. Ngkoe te tina ae akoi, ti butiko ngkai ongo ara tataro ao karekei ibukira mairoun Natim ae te Atua, kaekan ara bubuti n ara novena aio….(kaoti ami bubuti).

Nei Maria ae ko Riki-n-Imakurata, Tinan Kristo are ko a tia ni kairoroa ana buoka Natim iaon te aba, kairoroa naba ngkai Ana Buoka Natim mai Karawa. Tataro ao karekei ibukira kaekan ara bubuti mairoun Natim n ai aron Nanona. Amen

Bongi Tenua

Nei Maria ae te Baretenia ae moan te tabu; ngkoe kakatongaia kiritian ni bane, kimareirein te Ekaretia ao tinan ara Uea, taetae ibukira nakon buroon Iesu , ae Natim ao tarira ma manera. Nei Maria ae ko roko n te aonaba inanon te itiaki n Rikim-n-Imakurata, ti butiko inanon am akoi ba ko na karekea mairoun Natim ae Iesu ae te Atua, taian buoka aika ti bubuti n ara Novena aio….….(kaoti ami bubuti).

Nei Maria ae ko Riki-n-Imakurata, Tinan Kristo are ko a tia ni kairoroa ana buoka Natim iaon te aba, kairoroa naba ngkai Ana Buoka natim mai Karawa. Tataro ao karekei ibukira kaekan ara bubuti mairoun Natim n ai aron Nanona. Amen

Bong Aua

Nei Maria ae tinan te Atua, ngkoe ae ko a tia n anganaki inanon Rikim-n-Imakurata ae moan te minmitong te onrake n te karatia, ao are ko kaokoroaki ma aine nako n arom n riki n tina ao ni baretenia, Tinan Kristo ae te Baretenia, Ti butiko taraira ma te nano n akoi man te kaintokanuea ao ongora n ara tataro ngkai ni butiko ba ko na karekei ibukira kaekan ara bubuti n ara novena aio…….(kaoti ami bubuti).

Nei Maria ae ko Riki-n-Imakurata, Tinan Kristo are ko a tia ni kairoroa ana buoka Natim iaon te aba, kairoroa naba ngkai Ana Buoka natim mai Karawa. Tataro ao karekei ibukira kaekan ara bubuti mairoun Natim n ai aron Nanona. Amen

Bong Nimaua

Te Uea ae Ko a tia ni katauraoa mwengan Natim iroun Nei Maria n Rikina n Imakurata, ti butiko ni uan maten Natim ba Ko na kawakinira mani barekan te bure. Anganira n uan ana ibuobuoki Nei Maria, taian karatia ake ti bubuti n ara novena aio….….(kaoti ami bubuti).

Nei Maria ae ko Riki-n-Imakurata, Tinan Kristo are ko a tia ni kairoroa ana buoka Natim iaon te aba, kairoroa naba ngkai Ana Buoka natim mai Karawa. Tataro ao karekei ibukira kaekan ara bubuti mairoun Natim n ai aron Nanona. Amen

Bong Onoua

Ueani karawa ae ko mimitong ao ko aki boo n te bure, ti kaota ara kakoaua n Rikim-n-Imakurata are a kaman katabuko n uan raoiroin Natim ae te Atua. Ti kimareirei ma ngkoe n Rikim-n-Imakurata. Nakon te Atua ae tautaeka n aki toki ae te Teniman-n-Temanna ae Te Tama, Te Nati, ao te Tamnei ae Raoiroi, ti anga ara katituaraoi ibukin Rikim-n-Imakurata. Ngke Tinan te Taeka ae riki n riko ibuakora, ongo ara bubuti ibukin taian karatia aika ti kainanoi ao ni bubuti n ara novena aio…….(kaoti ami bubuti).

Nei Maria ae ko Riki-n-Imakurata, Tinan Kristo are ko a tia ni kairoroa ana buoka Natim iaon te aba, kairoroa naba ngkai Ana Buoka natim mai Karawa. Tataro ao karekei ibukira kaekan ara bubuti mairoun Natim n ai aron Nanona. Amen

Bong Itiua

Te Baretenia ae Imakurata, ngkoe tinan te Atua, taraira ma te akoi inanon te mimitong ao te kororaoi are ko baunuenaki iai, ngkai ti onimakina kororaoin am tangira ao n iangoa Rikim-n-Imakurataao makam ni buokira. Butia Natim ae te Atua ibukira kaekan ara bubuti n ara novena aio….….(kaoti ami bubuti).

Nei Maria ae ko Riki-n-Imakurata, Tinan Kristo are ko a tia ni kairoroa ana buoka Natim iaon te aba, kairoroa naba ngkai Ana Buoka natim mai Karawa. Tataro ao karekei ibukira kaekan ara bubuti mairoun Natim n ai aron Nanona. Amen

Bong Waniua

Te Baretenia ae ko onrake n te karatia, Tinan Iesu Kristo ae ara tia kamaiu ae moan te tangiraki, tataro ibukira ma Natim ba ti na anganaki taian buoka aika ti kainanoi ao ni bubuti n ara novena aio… Tinan te Taeka ae maiu ibuakora, ti onimaki ni koaua ba a na kaekaki am tataro ni kabane ibukira imatan ana kaintokanuea te Atua. Tinan te Atua ae mimitong, ti butiko ngkai ti iangoa Rikim-n-Imakurata ae moan te kakukurei ba ko na ongo ara tataro ao ni karekei ibukira kaekan ara bubuti n ara novena aio…….(kaoti ami bubuti).

Nei Maria ae ko Riki-n-Imakurata, Tinan Kristo are ko a tia ni kairoroa ana buoka Natim iaon te aba, kairoroa naba ngkai Ana Buoka natim mai Karawa. Tataro ao karekei ibukira kaekan ara bubuti mairoun Natim n ai aron Nanona. Amen

Bong Ruaiua

Tinan Uean Aonaba, ae moan te kororaoi ibuakoia aomata nako mani kamoamoaki, ti tan nakoim ngkoe tinara ae te tia buokira ao te tia tei imarenara ma te Atua. Nei Maria ae ko tabu, buokira ni kainanora nako. N uan Rikim-n-Imakurata Nei Maria ae ko aki boo n te bure, ti butiko ma te nanorinano ba ko na tataro ibukira ma Natim ae te Atua ao ni bubuti ba ti na karekei taian buoka ake ti kainanoi ao ni bubuti inanon ara novena aio….(kaoti ami bubuti).

Nei Maria ae ko Riki-n-Imakurata, Tinan Kristo are ko a tia ni kairoroa ana buoka Natim iaon te aba, kairoroa naba ngkai Ana Buoka natim mai Karawa. Tataro ao karekei ibukira kaekan ara bubuti mairoun Natim n ai aron Nanona. Amen