N te Tabati are n te Bakate are te Mangauti ao I a kaea naba te tutia ma e reke au iango ba ti nang riai ni bita nnera inanon te umantabu. Ti aki toki ni memena ni maninganingan te umantabu are mai maeao ao n te tai aei I a tuangiia natiu ba ti nang nako ni kaitara raoi te Tama. Ngke e a roko te tai are e a tabeka iai te bane te Tama ao I a tuanga natiu ba e na tataro ao man tara te bane are e a tabekaki rake. Ma ai bon  kamimira ngke I a nora ngai Iesu i nanon te bane are tabekakirake! I taku ba e bure au taratara ngaia are I a bon katurua taraana. Kai I bon koaua n au tamnei are I noria ae bon Iesu ae I noria inanon te bane. Tamnein Iesu, I noria ba E tei man katea baina te atai ma te raneanea ae e a bon rangi n riao ao akea n aiarona. Bon iai irou te un teutana ba e aera ngkai Kaman I bon rangi ni kan taekinna nakoia  tabeman ma I makina tuangakiia kain au auti ba mwiina a ngareakinai.

N reitakiu ma Taarai n te ingabong aei ao e ienikuri teutana ba a bati taan kawaria. E tuangai: e bon un irouna ba e aera e aki kaman tetekateka n ninnena arei are e kaitara raoi te Tama ao te baonikarea. Ngkai ai nneu anne ni katoa Tabati.

Nei Tarai Brechtefeld, Suva, Turai, 2010