Mauri  n Ana Tangira Te Uea,
Arau Katarake Tabera ao Tinau Teangawa ao au ririki ni maiu 24 ao aran kainabau bon Nei Tearimawa ao temanna natira te aine ao kain ngai Arorae, Tamana ao Maiana.
Rongongou n te 1999 nakon 2004 ao bon te Mormon ngai ao imarenan ririki akanne inanon 2002 ke 2003 ao n te tairiki teuana ao I mii inanon matu ba I anganaki teuana te bai n tatakaro ae aknga te bai ni katomatoma (te puzzle) ba Nna katomatoma, ao I a kubanako ba e aki te roko n toma te bai are I anganaki, ngaia are I a angan tariu ae karimuin karimuiu ba e na katoma. Ngke e a katoma tariu arei ao I rangi ni mimi ngke e a anganai ao e a toma ao ai tamnein Nei Maria ae toba natina Iesu Kristo ao I a bon uti naba. Ngaia are e a ingabong ao I a karakinna nakoia kain au auti aron miiu are I aki ata nanona.
Ngaia tao bon nanona ae I a Katorika n te ririki aei,ao  nang bon tiku n ana aro tinau ae Nei Maria ao Nna teimatoa n au onimaki ni karokoa ae I a manga kaina te botaki ae te kareitimatiki. Ngai bon kaain naba te kainaomataki nte Tabati ae nako 26th Tebetemba 2010. Ko raba tinau Nei Maria ma Natim ae Iesu Kristo.

Katarake Tabera, St Faustina, Betio Parish