4th NSC Meeting Minute, 31st August 2010

Te Tabo: Fr Koru's Residence, Teaoraereke

Aika a roko: Fr Koru, Ian Namakin, Ioane, Tiria Riwata, Eritabeta Katimiri ao Kantarawa Yeeting.

Aika aki roko: Toom Timee.

E kaukaki te bowi n te tataro iroun Nei Kantarawa.

Kanoan te Bowi

1) Araia taan tararua te Karea

Bikenibeu: Ten Kaitu, Nei Nikiaba ao Nei Terimwa.

Teaoraereke: Ten Bwebweua, Nei Maing ao Nei Teakoua

Betio: Ten Utimawa, Ten Kamoa ao Nei Tearaa.

2) Katokabai ao ni kakorakora

Ana katokabai te Tama Koru ibukiia taan tararua te Karea n te Tabati 05/09/10 n tain te reitaki n nebonebo I Ambo.

3) Workshop

E na karaoa ana workshop te Tama ibukiia taan tararua te Karea n te Kauabong 07/09/10.

4) Fund Raising ibukin buokan te kantoka nako Aonnaba

E tauraoi te Tama Koru ni katauraoa te reta ibukin te bubuti te buoka nakon taabo, kambana, business(private) ma aomata are ti kan karekea buokan ara kantoka mairouiia. Ti na uota te reta anne bwa ngaia are tina anganiia naake tina bubuti nakoia. Te reta are ko na anga te original n taai nako ao ti aki te katoto.

5) Kantokaia NSC reps ni manangaia ibukin te charismatic

E motikaki naba bwa e na kabonganaaki mwanen te NSC ngkana ana mananga ibukin kawarakin aonnaba ibukin kamaiuan te botaki ni charismatic. (kaineti ma kainnanoaia ma I aonnaba.

6) Ana Work Plan te NSC ibukin 2010

E a tia ngkai ana workplan te NSC ibukin 2010 ma iai riki bwaai tabeua aika a na riai ni karinaki inanon te Work Plan aio n aron:

a) Aia bong ara Taama aika karineaki ni katabuaki nakon te nakoa ae tabu (Ordination Anniversaries).

b) Kanikinaean taai ake a na riki bwa ana tai n reitaki te charismatic aika aki kauntaba ma te Ekaretia ae bwanin.

7) Te Reitaki n Rereua ni kabane

Aio are e kaineti ti ibukiia tarira ma manera ake anang tauraoi ni butimaea te Kainaomata iroun te Tamnei ae Raoiroi. E noraki riaina ao e boutokaaki anne.

8) Kanoan te Tabati 05/09/10 (reitaki n Nebonebo I Ambo)

E tiku nakoia kain Betio te program ni kanoan te Umantabu ao te MC n te maneaba. Ibukin te Moi a katabeaki iai kain Teaoraereke ao te kabuki a katabeaki iai kain Betio ao Bikenibeu. Ena iai naba te kainaomata n te Tamnei ae Raoiroi.

9) Te Katei ni bubutimaei ao n tangira

E na kateimatoaaki te katei ni bubutimaei ao n tangira nakoia aomata ni kabane ake a boou ao ake a tibwa tabe ni kaninganinga aron ara botaki ni charismatic. Ti bon kona ni kinaia tarira ao manera akanne ngaia are kaota am butimaei ao am tangira nakoina ni weteia ao ni karikia bwa tarim ao manem ni koaua are e na feel at home.

10) Raumea ibukin butimaean te Takaramentu

Aio are e na bon karaoaki te raumea raoi irouiia Leaders ni kabane ibukia aia koraki nako ake ana kainnanoa te Takaramentu ao aia list anne are e na kabonganaaki ni weteaki te ara iai imain are e na anga te Takaramentu te Tama n te tai are e baireia.

11) AOB

a) E bubuti Bikenibeu representative Kantarawa bwa tera ngke e kona naba n reke ana tai te Tama Koru n anga reirei nakoia kain Bikenibeu charismatic renewal iaon ana karea te Tamnei ae Raoiroi n te Moani Kanimabong ae 03/09/10 – 05/09/10. E rabwa te Tama Koru bwa e kukurei ao akea te kanganga ma e kainnanoa moa ae ana reitaki ma aia Tama n aia parish ibukin ana kariaia ao imwin anne ao e a manga bon ongora te Tama.

b) Rereua ao teuana ni bong Workshop ibukin te Charismatic ae banin

N te Kaonobong 11/09/10 ao e na karaoa te reirei te Tama Koru I Teaoraereke ibukiia kain te botaki ni charismatic ni kabane.

c) Kainaomata I Onotoa

Ana iango te Tamnei ae Raoiroi are e kauringa Onotoa bwa e riai ni kawaraki ibukin te Kainaomata. Ibukin tabetaben te Tama ae bati ao e anga nanona manera ma tarira ae Ioane ao e na mananga n te Katenibong 08/09/10. E tiku bwa taben te tia Babaire Iaen kabaean aran Ioane n te Air Kiribati ao Nei Tiria te tia mwane ni buta te kantoka ae $300.00 bwa $150 te nako ao te oki.

d) Mwanen te CD are e kabonakoaki

Aio are e a bon roko tangirakina mai Fiji ao are a bubuti ngkana e kona ni uotia Fr Patrick ni manangana next week. E baireaki bwa e a butaaki naba man manen te NSC ae $250.00 are bon manen raoi te CD ngkana e bane.

e) E anga ana karabwarabwa te Tia Babaire ibukin te bowi ae nakoraoi ao riki ngkai moan te bati naba te bwai ae karaoaki iai.