Aika a mananga nako Marakei bon Nei Tearaa, Nei Makurita ao ai Nei Babane.  
 
A kitana Tarawa te tiim iaoni baoia te wa-uoua ae St Teretia n te moaningabong n te aoa 10.  A roko raoi i Marakei n te Moanibong n te moanibong.  Ngke a roko ao a bon aki ataaki ba akea te katanoata nako Marakei ni kaongoia kain Marakei te roko.  Ma ana tangira te Uea, ba iai temanna te aine ae a tei ietan te matabaiaoa are e a kangoaki naba iroun temanna kain te wa-uoua are e roko naba n te tai anne, ao e a butimaia naba kain te tiim aio ni kairiia nakon te maneaba  ae Atiniban Iesu are bon maneaban te Katorika i Rawannawi are kautun te Aro iaon Marakei. 
 
N te tai anne, ao a bon butimaeaki naba kain te tiim irouia kain te Charismatic ikekei ao a maroro naba ma ngaia, ao ni kaongoraia iai kain te botaki ikekei, bukin rokoia ibukin kawaran Marakei man ana muioko te NSC iaani ngkoa kainnanoakin te roko ikekei irouia kain te Abamakoro n te botaki ni Charismatic. N te tairiki anne, ao e a moanaki naba te reirei iaon taekan te charismatic n aron kamatatakina raoi, ao e a karaoaki naba te nebonebo.  
 
Bon teniua (3) maitin aia bong n tiku i Rawannaui, ao ana tangira te Uea are a noria bon iai te kukurei ni butimaai, ao te ingainga ao te bonnano, ao te reitaki ae moan te tamaroa ma kain te botaki ni charismatic ikekei.   N te kateniua ni bong ao e a tuatua naba kain te botaki ae ana Tanga Nei Maria, ba a kukurei n reitaki ni karaoa te butimaai ke ni waraurau ma te tiim aio imwain manga nakoia nakon kaawa ake imwiina n aron aia program are a na manga waaki iai. 
N rokoia i Temotu ao a bon tiku iai 3 maitin aia bong.  A bon butimaeaki raoi, ao a bon wakina naba aia waaki n aron te reirei, mani kanoan te Maiu ae Onraken te Maiu, ao te tibatiba ao ni kaota ana kamimii ma ana tangira te Uea ao a noria ba iai manga te unga n nano irouia kain te botaki ikekei, ao te uki n nano nakon riki te manga kakaonimaki.    A rangin ringaki nanoia n aia tibatiba kain te tiim iroun temanna kaina ae Makurita are e a tiba iai ana kamimi te Uea n rokon ngkoa teuare Teema n urua te bangota are i Nikunau n ana tai te botaki n charismatic ni moan roko iaon te abamakoro ae Nikunau. 
 
Imwina ao a manga mananga nakon te kawa ae Raweai, ao bon aroia naba arei are manga te reirei ao man kaungai naba nanoia kain te botaki n te kawa arei.   Bon tenibong (3) naba aia bong ao a noria ae bon iai naba te kan reitaki ma te ungannano irouia kain te botaki n te kawa arei.   Ana tangira te Uea ae a noria, ba manga iai maitia tabeman ake a manga waaki ni karaoa aia kooti n te Maiu ae Onraken te Maiu.  
 
Imwin te kawa anne, ao a manga nako Tekarakan, ao a noria ba a maiti riki kain te kawa arei n roko.  Bon iai naba te nano ni kani butimaai, te kan reitaki ao te nano riki ni kan ongora nakon te roko.   A noria n rokoia ikekei ba iai te rikirake n te kakaonimaki nakon te waaki n nebonebo, ao man kan iriira te nebonebo are aki toki ni kakaraoia kain te tiim arei n te karangaina koraki inanon tenibong aia bong n tikuia ikekei.  
 
N rokoia i Bainuuna, ao a bon nora naba aron te nano ni butimaai, ao a nora naba ana tangira te Uea nakon temanna te unimane.  Te unimane arei e bon tuai man ririn n te umantabu, ao te kamimi ba e a bon katikaki naba nanona ni kan ira te nebonebo n te karangaina arei.   Ao e a bon n iriiri naba te unimane arei inanon tenibong ana bong. 
N te kawa are imwina ae bon Norauea, ao bon 3 naba aia bong, ao bon aron naba aia program arei, ao ana tangira te Uea ba bon iai naba ake a kooti n te Maiu ae Onraken te Maiu ao a nora naba teimatoan aia onimaki kain te botaki ikekei.   Iai naba ana tangira te Uea are a noria n noran temanna te unimane ae bon tataua inaomatana, man botakin te aro, ao e aki naba tataromauri, ao ngkanne e a bon rangin kakaraba naba te Uea n te tai anne, ba e a bon kan roko naba ni kan ira buakon te maroro, ao e a roko naba inanon te umantabu.   Te bai ae kamimii riki ae bon noraki irouia kain te tiim n te kawa arei, ba ni moan rokoia ao n aia moa ni bong n nebonebo, ao bon ti tabeman n roko n iira te tataro, ma n te Kauabong, ao a maiti riki ake a roko, ao n te kabanea ni bong ao a bon rangin maiti n roko ake ana reita te tataro n nebonebo, ao a bon maiti naba ake a tang inanon tain te nebonebo, man ringaki nanoia, ao e bon reke naba te tai ni katokabai iaoia ao te kakorakora are a bon reitaki naba kain te tiim ma ngaiia inanon aia tai n reitaki n nebonebo. 
 
I Tekuanga, ao n rokoia ikekei ao a boni bane n roko kain te kawa ma kain te botaki ni kan ongora n aia kaongora kain te tiim mani kan reitaki.   E bon reke aia tai kain te tiim ni kabarabara aron te botaki ae te charismatic.  Bon te mamaroro ni kiritian, ao a rangin karabaraba n noran ana boutoka ma ana ibuobuoki te katekiti ikekei n aron boutokakiia kain ana kawa.    Bon anne naba are a tia n noria kain te tiim ni kawa ake mai maina, n aron aia boutoka taiani katekiti ni kawa akanne.  Iai naba ana tangira te Uea iroun temanna te aoraki ae teteinnaine are e a tangira naba te katokabai n te tai arei, are e a karaoaki naba.   N aron are a noria kain te tiim ao teteinnaine aio, e bon kainnanoa ana katokabai te Uea, ao aorakin neiei bwa e kabuingoingo, n taai nako, ma e bon kakaonimaki n tai nako nakon te tutia ao te tataro, ma e a bubuti tinana bwa e na katokabai te aba iaona.  Iai naba temanna te unaine ae tangira te katokabai ao e bon karaoaki naba aio nakoina.  Oin kainnanoakin ana tangira te Uea iroun te unaine aio n aron are e tibaia kain te tiim temanna, ba e bon rangin kainnanoa ana buoka te Uea ibukin natina ae tabe ni kataa te nakoa ngkai.  Bon iai naba manga utin nanon aia Tiibi riita are e a bon moanna ni kani bubai rikaaki man nakoana, ma inanon kaotiia kain te tiim aei, ao e a manga anganaki te nano ni kakorakoraaki man unga ni kan waki nakon ana botaki ni Charismatic.   A bon roko naba kain te tiim ni kawara batan temanna te unaine ae bon kain te charismatic are e mauku ao e a bon roko irouna te kara, are e roko irouna te taka ni kan karokoaki ana tangira te Uea irouna ao are e a reke ana tai naba ni butimaea ana tangira te Uea ni kawarana ni mwengana irouia kain te tiim aio. 
 
N rokon te tiim i Antaai, ao a noria, ba bon akea mitinarena ba e mena i Tarawa n te tai arei.  Bon iai naba te kan reitaki, ao te ingainga ni kan ongora irouia kaina.   Ana tangira te Uea ae a noria kain te tiim ba n te kawa aio, ao e a bon moanna ni mamara te charismatic iaona, ma n rokoia kain te tiim, aio, ao a noria ba a manga moanna ni bobota aia botaki mani manga kan waaki.  Bon iai naba ake a manga waakina aia kooti iaon te Maiu ae Onraken te Maiu n te tai arei.
 
Ikanne are e a bon bane naba iai kawa iaon Marakei ma bon iai riki teuana te kawa are e aikoa reke kawarakina irouia kain te tiim, ba e bon boo aia baka ibukin aia maneaba, ma a nora te taka irouia kain te kawa aio ngke a manga kainnoia kain te tiim n okiia nako Rawanawii ike a kariabao iai ibukin baoia n oki nako Tarawa.  Te kawa aio, bon Kaukiaang, ma e bon reke naba aia tai kain te tiim aio ni kawariia, ao ni karaoa naba aia makuri are a tia ni kakaraoia ni kawa ake nikirana.  Bon iai te nano ae a noria kain te tiim aio irouia kain te kawa aio, ni butimaea te roko ao n te unga n nano.  
 
Teuana tabun te namakaina manin tikun te tiim aio iaon Marakei.