Imwin ana bowi te NSC ao te Komete n reitaki n te bong ae te Kaabong 13 Meei 2010, ao e a maroroakinanki kanoan te katauraoi ibukin te toa Bentekota.  Teuana mai buakon kanoan aia bowii bon rinanoakin kanoan aia reta ni bubuti kain Makin ibukin kawaran naba aia abamakoro imain te Bentekota.  E raba te Uea ba e karaoa nanona ao e na mananga temanna man te NSC n nako Makin.

I kitana Tarawa n te Katenibong 19th Meei 2010.  Ngke I roko i Makin ao akea ae tei imaaiu n te marae ma e raba te Uea ba e a buokai te mataniwii ni Katekiti ae Mataroo ba e roko n te marae n te tai anne ba e na butimaea ana bai te Tina Teitirua mai Tarawa.  E a kairai ngkanne nakon te o ni Katorika ae St Mikaere Parish.  N rokou n ana auti te Tama ao ngaia a bon kaman kabane kain te karetimatiki n ana maneaba te Tama irabong imain rokou ni kakatauraoi imain rokon te Bentekota.  E raba te Uea ba I a roko naba n aki iruaa ba I a raoniia naba n aia katauraoi.  E wawakinaki kanoan te rei ibukin te Tutia n aron te taramo, uaboki, uakarea ao bon anene n tutia aika a riai ni kamateaki.

N te Kanimabong 20th Meei n te aoa 7pm ao e a bon kaukaki iai ana rereua te charismatic mani kaukaki naba iroun te Tama Michael n te tutia.  Imwina ao a reitaki kain te charismatic n te maneaba ni maroroakina kanoan aia kaetieti ibukin te tantani ma te Eukari ni moanaki imwin te Tutia ao e kaokaki te Eukari n te nukanibong.  N te Kaonobong ngkanne e nebonebo te aba n te aoa 5am.  Ti a manga tutia n te aoa 7am ao imwina ai te reirei are moanaki man te aoa 9am ao ai bon te tiku irouna te aomata ni mamaroro ma ana Uea n irianaki ma te aki mamatam.  E karaoaki te Baunnanoanga n te aoa 3pm, ao te kawaini kaibangaki n te aoa 5pm ao ti a manga reirei iroun te Tama Michael n te aoa 7pm.  E a manga kaotinakoaki naba te Eukari imwin te reirei ao n tantanii te koraki ni karokoa ae e a manga kaokaki naba n 12 n te nukanibong.  N te Tabati are bon toan iai ruon te Tamnei ae Raoiroi ao e bon boo te Tutia 10am ni kairaki irouia kain te charismatic.  Imwin te Tutia ao ti a kanakoaki iroun Fr. Michael n tibaa ana raoi ma ana tangira Iesu nakoia kain Makin ni kabane aika katorika iaani mwengaia.  Ti a tibatibaira ni kaka 2 ao 3 ao ti a buti naba ni karaoa tabera ri an auti.  Inanon butira anne ao ti nooria ba a rawata ake a anga araia natiia ibukin babetitoaia ao e rawata naba ake a tangira te takaramentu ni mare.  E raba te Uea ba a manga rawata riki tarira ao manera aika a manga kaina ara botaki ni charismatic.

E a toki ikai ara mwakuri ma tia manga karoko iaon Kiebu n te bong are imwina Moanibong 23/05/10 ike ti bon karaoa naba aekan are n te Tabati.  Ti bon tibatibaaki naba nakon kaka 2-3 ao ni kawarii mweenga ni uota ana raoi ma ana tangira ara Uea are ti bane n toro irouna inanon maeura.  E rabwa te Uea e bon koro naba nanon anne.  A rawata naba aika a manga uki nanoia nakon te Uea ao ni manga tangiria ni waaki inanon aia maeu ae onraken te maeu. Bon iai nooran te maeu ao te marurung irouia kain Makin ao I kakoaua ba e rangi ni maeu reirei te karea n tangira irouiia.  E raba te Uea. 

N te Kauabong are ai bon au kaitira ni bong irarikia ao ti a karaoa te rinerine ibukin manga kabouan te taibora iaon Makin n aron are kakaraoaki. Ngke e a tia mwiin te rinerine are bon karaoaki imwin te nebonebo are boo n te aoa 5am ni karangaina ao a reke ngkanne kain te taibora ae boou n aron aikai ba te tiibiriita bon Aritiera, kauoman Nei Mariina Tiim, Tia Koroboki, Nei Areau ao te Tia Mane ngkanne Nei Maria Batiku.  Tiaki maninga naba taekan aia chaplain kain te charismatic ae Katekiti Beteroo.  E ngae ngke bon iai aia chaplain kain te charismatic ae a rereitaki ma ngaia n aia bobotaki ao a rangi n raba naba aia ibuobuoki ma aia boutoka te mataniwi ni katekiti ae Mataroo ao raona ni katekiti aika Kakiakia, Nakia, Beiaun, Tabera ao Motee ba ti noora aroia ni karokaro ae rangin kororaoi nakoia aia nanai iaon Makin.  E raba te Uea.

Ni kabanean au bowi ma kain te taibora ae boou n reitaki ma aia chaplain ao e oti nanoia ae a nang kateimatoa kanakoan aia ribooti rongorongon aia waaki mai Makin nakon te NSC Tarawa ba e a aonga n teimatoa te reitaki ao n ataki teimatoan te maeu irouia.  Irarikin anne ao a bon bubuti naba ngkana e kona ni karekea ana buraeki (flag) te NSC ae te Tamnei ae Raoiroi ike e na kona iai ni kabutaki ke ni karaunaki iaon abamakoro aika iai ke ni maeu iai te charismatic.  N aron aio:- Ngkana ngkoe te abamakoro ae ko rangi n kakaonimaki ni kakanakoa am ribooti ke rongorongon maeun am charismatic nako Tarawa nakon te NSC, Teaoraereke ao ngkana e noraki ba e rangin maiti ana ribooti teuana te abamakoro iaoia raona n aron Makin ba ngkana ngaia ae e bati riki n roroko ana ribooti ao ngaia ngkanne ae e na kanakoaki nakoina ana buraeki te charismatic ba e na katioa iaon ana abamwakoro (anne te katoto).

Ngaia aio kanoan ana bubuti Makin are ngkana e na kona naba n rinanona te NSC ma aia Tama aika Fr Michael ao Fr. Koru ao e raba te Uea ba ngaia bon nanona.

E raba te Uea Alleluia.

Kantarawa Uriam Yeeting, Bikenibeu, Turai, 2010

RUON TE TAMNEI AE RAOIROI IAON MAKIN

Kantarawa Uriam Yeeting, Bikenibeu

 

Imwin ana bowi te NSC ao te Komete n reitaki n te bong ae te Kaabong 13 Meei 2010, ao e a maroroakinanki kanoan te katauraoi ibukin te toa Bentekota.  Teuana mai buakon kanoan aia bowii bon rinanoakin kanoan aia reta ni bubuti kain Makin ibukin kawaran naba aia abamakoro imain te Bentekota.  E raba te Uea ba e karaoa nanona ao e na mananga temanna man te NSC n nako Makin.

 

I kitana Tarawa n te Katenibong 19th Meei 2010.  Ngke I roko i Makin ao akea ae tei imaaiu n te marae ma e raba te Uea ba e a buokai te mataniwii ni Katekiti ae Mataroo ba e roko n te marae n te tai anne ba e na butimaea ana bai te Tina Teitirua mai Tarawa.  E a kairai ngkanne nakon te o ni Katorika ae St Mikaere Parish.  N rokou n ana auti te Tama ao ngaia a bon kaman kabane kain te karetimatiki n ana maneaba te Tama irabong imain rokou ni kakatauraoi imain rokon te Bentekota.  E raba te Uea ba I a roko naba n aki iruaa ba I a raoniia naba n aia katauraoi.  E wawakinaki kanoan te rei ibukin te Tutia n aron te taramo, uaboki, uakarea ao bon anene n tutia aika a riai ni kamateaki.

 

N te Kanimabong 20th Meei n te aoa 7pm ao e a bon kaukaki iai ana rereua te charismatic mani kaukaki naba iroun te Tama Michael n te tutia.  Imwina ao a reitaki kain te charismatic n te maneaba ni maroroakina kanoan aia kaetieti ibukin te tantani ma te Eukari ni moanaki imwin te Tutia ao e kaokaki te Eukari n te nukanibong.  N te Kaonobong ngkanne e nebonebo te aba n te aoa 5am.  Ti a manga tutia n te aoa 7am ao imwina ai te reirei are moanaki man te aoa 9am ao ai bon te tiku irouna te aomata ni mamaroro ma ana Uea n irianaki ma te aki mamatam.  E karaoaki te Baunnanoanga n te aoa 3pm, ao te kawaini kaibangaki n te aoa 5pm ao ti a manga reirei iroun te Tama Michael n te aoa 7pm.  E a manga kaotinakoaki naba te Eukari imwin te reirei ao n tantanii te koraki ni karokoa ae e a manga kaokaki naba n 12 n te nukanibong.  N te Tabati are bon toan iai ruon te Tamnei ae Raoiroi ao e bon boo te Tutia 10am ni kairaki irouia kain te charismatic.  Imwin te Tutia ao ti a kanakoaki iroun Fr. Michael n tibaa ana raoi ma ana tangira Iesu nakoia kain Makin ni kabane aika katorika iaani mwengaia.  Ti a tibatibaira ni kaka 2 ao 3 ao ti a buti naba ni karaoa tabera ri an auti.  Inanon butira anne ao ti nooria ba a rawata ake a anga araia natiia ibukin babetitoaia ao e rawata naba ake a tangira te takaramentu ni mare.  E raba te Uea ba a manga rawata riki tarira ao manera aika a manga kaina ara botaki ni charismatic.

 

E a toki ikai ara mwakuri ma tia manga karoko iaon Kiebu n te bong are imwina Moanibong 23/05/10 ike ti bon karaoa naba aekan are n te Tabati.  Ti bon tibatibaaki naba nakon kaka 2-3 ao ni kawarii mweenga ni uota ana raoi ma ana tangira ara Uea are ti bane n toro irouna inanon maeura.  E rabwa te Uea e bon koro naba nanon anne.  A rawata naba aika a manga uki nanoia nakon te Uea ao ni manga tangiria ni waaki inanon aia maeu ae onraken te maeu. Bon iai nooran te maeu ao te marurung irouia kain Makin ao I kakoaua ba e rangi ni maeu reirei te karea n tangira irouiia.  E raba te Uea. 

 

N te Kauabong are ai bon au kaitira ni bong irarikia ao ti a karaoa te rinerine ibukin manga kabouan te taibora iaon Makin n aron are kakaraoaki. Ngke e a tia mwiin te rinerine are bon karaoaki imwin te nebonebo are boo n te aoa 5am ni karangaina ao a reke ngkanne kain te taibora ae boou n aron aikai ba te tiibiriita bon Aritiera, kauoman Nei Mariina Tiim, Tia Koroboki, Nei Areau ao te Tia Mane ngkanne Nei Maria Batiku.  Tiaki maninga naba taekan aia chaplain kain te charismatic ae Katekiti Beteroo.  E ngae ngke bon iai aia chaplain kain te charismatic ae a rereitaki ma ngaia n aia bobotaki ao a rangi n raba naba aia ibuobuoki ma aia boutoka te mataniwi ni katekiti ae Mataroo ao raona ni katekiti aika Kakiakia, Nakia, Beiaun, Tabera ao Motee ba ti noora aroia ni karokaro ae rangin kororaoi nakoia aia nanai iaon Makin.  E raba te Uea.

 

Ni kabanean au bowi ma kain te taibora ae boou n reitaki ma aia chaplain ao e oti nanoia ae a nang kateimatoa kanakoan aia ribooti rongorongon aia waaki mai Makin nakon te NSC Tarawa ba e a aonga n teimatoa te reitaki ao n ataki teimatoan te maeu irouia.  Irarikin anne ao a bon bubuti naba ngkana e kona ni karekea ana buraeki (flag) te NSC ae te Tamnei ae Raoiroi ike e na kona iai ni kabutaki ke ni karaunaki iaon abamakoro aika iai ke ni maeu iai te charismatic.  N aron aio:- Ngkana ngkoe te abamakoro ae ko rangi n kakaonimaki ni kakanakoa am ribooti ke rongorongon maeun am charismatic nako Tarawa nakon te NSC, Teaoraereke ao ngkana e noraki ba e rangin maiti ana ribooti teuana te abamakoro iaoia raona n aron Makin ba ngkana ngaia ae e bati riki n roroko ana ribooti ao ngaia ngkanne ae e na kanakoaki nakoina ana buraeki te charismatic ba e na katioa iaon ana abamwakoro (anne te katoto).

 

Ngaia aio kanoan ana bubuti Makin are ngkana e na kona naba n rinanona te NSC ma aia Tama aika Fr Michael ao Fr. Koru ao e raba te Uea ba ngaia bon nanona.

 

E raba te Uea Alleluia.