E rangi ni kakawaki aron mengaraoin nanora n tainako ba e na itiaki ao e na rau man raoi, ao e na aki kiriwe,  ba ti ataia ba e maeka inanora Iesu ngkana e raoi nanora ao ti namakina ana Tangira.
Ti ataia naba ba ngkana iai te aki rau ao te kiriwe ao iai teuare e buakaka are e kataia n tautaeka inanora.
Ti kakoaua ba ana bai ni buakanira bon kakiriwean  nanora n te un, te kairiribai, te tabeaianga, te kaibabaru ao a bon rangi ni maiti riki.
Aio ana tibatiba Santo Baraniko (St Francis de Sales) ibukin arora ni aki katokanikaia te un, ao e na bon ibuobuoki naba n anganira te tokanikai iaon kakiriwe ake ana anaa te raoi mai nanora.
"Ko titiraki ba ko na kanga n totokoa te un? N te tai are ko namakina iai angin te kairiribai ma te un, ao angita korakoram ni kabane, tiaki ni kawaekoa ma karaurau ao nanonna raoi. Ba n aiaron tabo ni kabowi tabeua, ao nake nakoaia te karekea te rau, e korakora riki aia tatakarua ni kataia ni katoka te karongoa, nakoia nake a karongoa. Ma ngaia are ngkana ti rokonnano n ara waki n totokoa unra, ao ti na karekea riki te kiriwe inanora nakon are imaina, ao n te tai are e bure iai baerantin mengaraoin nanora, ao e na bua inaomatana."(St Francis de Sales).
Ti a taraa nanon ana ibuobuoki Santo Baraniko aio ao ti kona ni kauaea n itera aika a maiti ba ngaia ana ibuobuoki ibukin kairan maiura nakon rikirakera n te maiu ae e tabu iaonteaba.
E kaungaira ba e riai ni maeka inanora Iesu n tainako. Maekan Iesu inanora bon ti ngkana ti reireinira arora n babaina te taonannano ma tiaki te rokonnano; te kainabaabu  ao tiaki te karongoaa, te karaurau ma n nanona raoi te bai ae ti karaoia ma tiaki te teruarua ke te kabarabae.
Ti a butia Iesu n te bong aio ba e na anganira korakorana, ba ti na kaitarai iai baika ana urua nnena inanora ao n urua marenara ma Ngaia. Ti  a butia ba e na karikirakea arora aio ni kaitaraa te un ma kakiriwe ma kariri nako,  ba e na reke ba kairan maiura  ba ti na uaia ni mengaraoi ma Ngaia inanora n tainako. Tia bon butia naba Santo Baraniko ana tataro n ibuobuoki ibukira ao ba e na raonira ni kaitarai unra ao kataakira,  n ana kawai aio n tainako.