Ti na kakawakina tabun te Tabati ao ti na  kabanea ara bong aio ni karau ara iango ma nanora, ao n neboa te Atua ba aio ana bong ae e tabu.
E tangiria ba ti na reitaki ni koaua ma ngaia iai ao E na riki Ngaia ba tabetaben nanora.
N te wareboki n te bong aio man ana Euangkerio Mataio, ao e kaotaki iai aron te karo ma natina ake uoman. 
E kaekaa te moan nati  ao E tuangnga ba e na nako ni makuriia ana onaroka ni kai ni kurebe.
Ti kaongoaki ba e kaeka te moan nati ba e rawa ao e tabeakina are bon oin nanona. Ma e uringaaba n ana aki ongotaeka ao e nako.
Teuana te bai ae e karaoia ba e aki irannanoa tarina ma e waki n karaoa tuangakina.
Te nati are temanna, e tuangaki naba ba e na nako ni makuri ao e kaeka ni karaoiroia ba aongkoa e  a nako ao e aki nako. 
Te nati are e moan kaekaaki, e kabaia ba e nori kamimin ao kakukurein ana karikibai te Atua, ngke e nako n rin ni makuria te tabo ni kurebe.
Ti kona n raonna n te bong aio, n tarai kanoan bong aika a nako ake e a tia n ongotaeka ao n makuri korakora iai inanon te onaroka ao ti a uaia n raonna naba n neboneboa te Atua ni baike e a tia n nori ao ni kakoauai.
Tera ae e noria n te onaroka ao tera ana namakin ngkai? 
Ni moan rokona n te onaroka ao e nora tamaroan ueen te kai ni kurebe, maiureirein baana ma kaina, taian man ni kiba, ao manin aontano. 
E nora tamaroan karawa ma te ang ae e ukii  taian banikai. E ikeike n te eea ae e boou man kamaiu.
E nori naba uteute ake a karibai maiun kainikurebe ao e kanakoi.
E nori kai ake a nimamate ao e tabeakinia
E nori ake a tangira tebokaia te ran ao e tebotebokiia.
E nori ake a kan kamarakeaki ba a maii baia ao e kakamarakeia.
Akea ba e a nori uaaia aika a tiinako ao a bubura man koro tamaroaia ao kangkangiia.
Ngke e a roko tain te tai ao e a nora te uaa ae e kororawatana ao e a booti nakon Tamana.
Ao e a manga kaboua naba ana tano ni manga moana karikan te maiu ae boou.
E bon aki nori tamaroan aikai te nati are e kaenga ma e aki makuri.
Ti a butia te Atua n te tai aio ba e na anganira te ongotaeka n tainako.
N ara tai ni makuri n ana onaroka aika e katikuira iai n tatabemanira, ao ti na butia te Iesu ba e na anganira te aki irannano nakoia tarira ao manera ma ti te ongotaeka ao te kabaneira nakon are E tangiria.
Ai uana naba inanon ara botaki nako ao riki, ara botaki n tataro ao inanon ara tai n nebonebo; ti na aki irannanoia tarira ao manera ma ti na bane ni koobane nakon neboana ao karaoan nakoara irouna iaan te ongotaeka Irouna ao te kairiri.
Tia butia te Atua ba e na anganira ana karatia ba tina nora kakawakin nakoara irouna ao tamaroan ana karikibai n ara aonnaba ae anganira, aika a kakoaua mimitongina ibuakora.
Ke e riki ba tabetaben nanora ni koaua, ana wewete ara Uea ae Iesu ni kan buokaki n ana onaroka, ni katoa bongin maiura