Wiki 28          Kauabong 

Warekan ana Reta Bauro nakoia I Karatia. 5: 1 - 6

E kainaomataira Kristo ba ti aong an tiku ni inaomata. Ma ngaia ae, teimatoa ao tai manga bae n te amo n toronaki. I bon tuangingkami, ngai Bauro: ngkana kam korotobibingkami, ao akea maneni Kristo iroumi. I bon manga kaotia naba, ba te aomata nako ae kariaia te korotobibiaki, ao e bae ni kawakina te tua ni kabanea. Ngkami aika kam ukera te raoiroi man te tua, ao kam a raure ma Kristo, ao kam a baka man te akoaki. Ba ngaira, ti tuangaki iroun te Tamnei ba ti na karekea man te onimaki te kaniwanga ae kantaningaki man te raoiroi. Akea nanon te korotobibiaki ke te aki korotobibiaki irouni Kristo Iesu, ma e ti manena te onimaki ae makuri n te tangira. 

Te Taramo 118 (119): 41, 43 – 45, 47 – 48

Kaekana: Te Uea, ke e mena iroura am akoi.

Te Uea, ke e roko irou am akoi, ao am kamaiu n ai aron am motintaeka.

Tai ana te taeka ae koaua mai wiu, ba I onimakin am moti. K.

I kani kakawakina am tua, n tai nako ao n aki toki.

N na nakonako ni inaomata, ba I ukeri am baire. K

Boni kabaiau am tua, I bon tangiri.

I arori baiu nakon am tua, I iaiangoi am baire. K. 

Alleluia, alleluia.

Reireiai am kawai ma am tua, ao N na iangoi am makuri aika kamimi. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka. 11: 37 – 41

E kaoa Iesu temanna te Baritaio ba e na amarake n ana auti. Ngke E roko, ao E kaea nnena n amarake. Ngke e nora anne te Baritaio, ao e mimi, ba E aki tebokia moa i main amarakena. Ma E taku te Uea nakoina: “Bon aekami anne, ngkami Baritaio! Kam kaitiaka tinanikun te mangko ma te raurau, ao a on nanomi n te babakanikawai ma te buakaka! Kam nanobaba! Teuare karaoa tinanikuia ao tiaki e karaoa naba nanoia? An anga ami bai ba bai n tituaraoi, ao a na bane bai ni itiaki i bukimi.”

____________________________________________ 

Tibatiba: Anga am bai nako ao e na itiaki nanom

Tariu ao maneu bon aio te rongorongo ae moan te kakawaki nakoira n te bong aio ba ti na butia te Uea ba E na kaitiaki nanora ba ti aonga ni kamauiaki. N te ewangkerio n te bong aio ao ti kauringaki ba te bai ae kakawaki iroura ba a riai n itiaki nanora ao tiaki ti akura ti riai ni katiakia ba te Uea e aki kawawaki irouna aron taran te bai mai akuna ma ae kakawaki riki bon nanon te bai teuana ba e na itiaki.

N te moani wareboki ao ti kauringaki ba ti riai n taraia ba a na itiaki nanora ba ti aonga ni kona n nora te Uea are boni Ngaia kororaoin bai nako. A na bon tauraoi nanora ni kaonarakeaki iroun te Atua ngkana e noria ba aki karibabaki nanora ni baikorakin te maiu aio ma a na kaonrakeaki ni bain eta are mairoun te Atua. Kawaira ni kaitiaki nanota bon te tauraoi ni kakeaira i bon iroura ao n tabeka ara kaibangaki ni katoa bong ao n irira Iesu. A na moanna n itiaki nanora ngkana ti tauraoi ti tauraoi n anganako ao ti aki moanibaia taran te bai ae kona n reke nakoira ma te bai ae ti kona n anganako.Ngkana ti anganko ao ti aki karimoa reken arora ma bon buokaia moa aomata.  

Tariu ao maneu ti bon katuruturui ara taratara karekean te onimaki baa kea riki te baa e kakawaki are bon to atan te Atua ao tangirana inanon maiura. Ba kaonrakean nanora ni baikorakin te aonnba aio e na kairira nakon te bai ae bon te akea ae a na aki kona n toki nanora iai ao a na kairira nakon te mate ma ti na kabanei ara tai ibukin bai aika aki mamauna aika a na karokoira n te kabaia ae akea tokina i Karawa