Wiki  i mwin te Ephihany          Katenibong 

Warekan ana moa n Reta Ioane: 4: 11-18 

Ngkami aika kam tatangiraki, ngkai E bati n tangirira te Atua, ao ti riai naba ngaira ni itangitangiri. Bon akea temanna ae a tia n nora te Atua. Ngkana ti itangitangiri, ao E maeka te Atua i nanora, ao e kororaoi ana tangira i nanora. Ti ataia ba ti maeka i nanona ao Ngaia i nanora, ba E a tia n anganira Tamneina. Ao ngaira ti a tia n noria, ao ti kakoaua ba E kanakoa Natina te Tama ba te tia kamauia aonaba? Ane kakoaua Iesu ba Natin te Atua, ao E maeka te Atua i nanona ao ngaia i nanon te Atua. Ao ngaira ti kina ana tangira te Atua nakoira ao ti kakoua. Bon te tangira te Atua: ane maeka inanon te tangira, ao e maeka i nanon te Atua, ao e maeka te Atua i nanona. E na kororaoi te tangira i nanora ngkana ti aki maku n bongin te motikitaeka, ba arona Ngaia, ao ai arora naba i aon te aba. Akea te maku i nanon te tangira, ma e kamauna te maku te tangira ae kororaoi, ba e reke te maku man te karekekai: ane maku, ao e tuai kororaoi ana tangira. 

Te Taramo  72: 1-2, 10, 12-13

Kaekana: A na bane botanaomata n taromauriko, te Uea.

Te Atua, angan te uea am moti, angan natin te uea am eti,

ba e na kaira am botanaomata ma te eti, ao e na kaeti taekaia am aomata

aika kainano.  K

A na angabai nakoina uean Taatiti ma abamakoro,

a na anganna aia karea uean Tieba ma Teba. K

E na kamauia te kainano ae wewete ma te kananoanga ae akea buokana.

E na nanoangaia mamara ma kainnano, E na kamaiu tamneia kainano.  K 

 Alleluia, alleluia.

 E kanakoai te Uea ba N na taekina te Rongorongo ae Raoiroi nakoia kainnano

ao te inaomata nakoia akana kainaki. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mareko. 6: 45-52 

Ngke a tia n amarake ma n rauaki aomata ake nimanga, ao E kairoroia ana reirei Iesu ba a na toka n te booti, ao a na rimoa n nako Betetaita, ao Ngaia E na kanakoia te koraki. Ngke E tia ni kanakoia, ao E nako n tataro i aon te maunaga. Ngke e a tairiki, ao e mena te boti i nukan te nama, ao Ngaia E mena i eta n ti ngaia. E nori kainnanoia ni buru, ba e tutuki te ang; ao ngke e a boni kaan te ngaina, ao E kawariia n nakonako i aon te nama, ao E nang kitania. Ngke a noria ba E nakonako i aon te nama, ao a taku ba te anti, ao a takarua, ba a bane n noria, ao a maku. Ma E taetae naba Iesu nakoia ao E taku: “Karau nanomi, boni Ngai, tai maku.” Ao E toka i rarikia n te boti, ao e baka te ang. E koro te maku i nanoia, ba a aki ata nanon te kakai are (kamaitakin) te bwerena; a aki ota nanoia iai.

 

Tibatiba: Ane kakoaua Iesu ba Natin te Atua, ao E maeka te Atua i nanona ao ngaia i nanon te Atua 

Tariu ai maneu ti a manga reita ara maroro are ngkoananoa iaon te maiu n Atua ae ti anganaki iroun Iesu ae Natin te Atua ao are e na noraki inanora ngkana ti maiuakoina te tangira. Te tangira bon maiun te Atua inanora ae na noraki ao e na kaokoroira ma aomata nako aika aki ata te Atua.  Te tai aio ao ti karekea te maiu n Atua aio ngkana ti katonga Rabatan ao Raran Iesu n te takaramentu ae te Eukari. Ao ti ataia ba ti na ti kona ni katonga Rabatan ma Raran Iesu ngkana ti maiu inanon  te raoiroi ao ti kakaraoa Nanon te Atua.

N te bong aio ao e a manga kamatoaki nakoira kakawakin maiuakinan te tangira are ti kaota iai te reitaki ma te Atua n te aro are ti maiu inanon te Atua ao Ngaia E maiu inanora. Ma ti ataia ba ti na kona ni maiuakina te tangira ngkana ti kakoaua Iesu ba Natin te Atua are kanakoaki nakoira ba ti aonga ni kamaiuaki.

E taku te boto n iango ae ti kataia ni kananoa n te bong aio ba “Ane kakoaua Iesu ba Natin te Atua ao e maeka inanon te Atua ao te Atua E maeka inanona. Are nanona ba ti riki n ti teuana ma te Atua.

Ti kauringkai n te ewangkerio ba ngkana ti maeka ma Iesu ao ti na bon namakina tai nako te rauaki ao te mweraoi. Ba ngkai ti riki n ti teuana ma te Atua ao ti ataia ba boni ngaia ae na buokira ao E na kawakinira ma taian kabuanibai n te maiu aio. Inanon katongan Rabatan ao Raran Iesu ao ti anganaki te aki kona ni maku ngkai ti ataia ba bon raora Iesu n tai nako. Ngkana ti raurenako ma Iesu ao ti na bon maku n tai nako ngkai ti namakinna ba ti aki kona n reitaki ma te Atua ngkai bon tan bure ngaira.

Inanon te takaramentu ae te Eukari ao ti weteaki ba ti na uota Rabatan Iesu nakoia tarira ao manera nni kaota te taangira nakoia ba aonga n maeka naba inanon te mweraoi ma te raoi ngkai bon raoia te Atua n tai nako.