Wiki 1           Moanibong 

Warekan te Reta nakoia Ebera. 1: 1-6

E taetae te Atua ngkoa nakoia ara bakatibu, n tai aika maiti ao n aro aika maiti, ni wia burabeti. Ao ni bong aikai, aika kaitira ni bong, E taetae nakoira ni win Natina. E katea Natina ba te tia baibai ni bai ni kabane, ao E kariki bai ni kabane irouna. Ao Natina anne, bon raneaneani mimitongina ma katotongan arona. Boni ngaia ae kawakina aona ba n ana taeka ae maka. Boni Ngaia ae katia te makuri ae kaitiakakini bure; ao E nako ngkanne n tekateka i angatain Teuare mimitong i eta. E riki iai ni kakanato i aoia anera, ba bon oin ana bai te ara ae moan te rine nakon araia nako.

Ba antai te anera ae E tia ni kangai te Atua nakoina: “Natiu ngkoe, I karikiko n te bong aei”? ke tao E kangai: “N na riki ba Tamana, ao E na riki Ngaia ba Natiu.” Ao Ngke E karokoa ana moan Nati i aon te aba, ao E manga kangai: “Ke a bane ana anera te Atua n taromauria.”

 

Te Taramo 96: 1-2, 6-7, 9

Kaekana: Ke a bane ana anera n taromauria.

E tautaeka te Uea, ke e kukurei aonaba, Ke a kimareirei abamakoro nako

E rabunaki n te nang ma te ro, e tei kaintokana i aon te Raoiroi ma te Eti. K

E kaota ana eti karawa, a bane botanaomata n nora mimitongina,

Bobaraki i matana, ngkami tamnei nako. K

Ba boni ngkoe te Uea, Ko rietata i etan aonaba,

Ko raroa i aoia tamnei nako.  K

 

Alleluia, alleluia.

 Taetae, te Uea, ba e ongora am toro:  a mena iroum taekan te maiu ae aki toki.    Alleluia.

 

Euangkerio

 

Warekan ana Euangkerio Mareko. 1: 14 - 20

Ngke e a tia ni kabureaki Ioane, ao E nako Iesu nako Kariraia. E taekina te Rongorongo ae Raoiroi ae mairoun te Atua, ni kangai: “Rairi nanomi, ao kakoaua te Euangkerio.” Ngke E ri rarikin namani Kariraia, ao E nora Timon ma Anterea ae tarina ba a kabaka aia karaun n te nama ba bon tan akawa ngaia. E taku Iesu nakoia: “Nakomai, irai, ao N na karaoingkami ba tan akawaia aomata.”Ao a kitan naba aia karaun, ao a iria. Ngke E nako riki teutana, ao E nora Iakobo ae natin Tebetaio, ao Ioane are tarina, ba a mena naba n aia boti, ao a karaoi aia karaun. E weteia; ao a kitana tamaia ae Tebataio i nanon te boti, ma aia tia makuri, ao a iria. 

 

Tibatiba: A kitana tamaia ao a ira Iesu

Inanon bong aika a nako ao ti ongora bukin rokon Iesu iroun Itaia are kaotaki ba E kabiraki ao e katabuaki Iesu ba e na uota te kamaiu ao te ririki n akoaki nakon te botanaomata ba e aonga ni kabaraki ma te tautoronaki ao ni kamaiuaki man aorakina ao ni maeka inanon te mweraoi ao te eiti.

N te bong aio ao ti ongora aron taekan weteaia moan abotoro are muiokoia Iesu ba tan buoka ana makuri ni karokoa te rongorongo ae raoiroi nakoia aomata ba aonga ni babetitoaki n aran te Tama te  Nati ao te Tamnei ae Raoiroi.

Te bai ae ti kakoaua ni weteaia abotoro ba e rineia aomata aika a mangori aika tan akawa ao tiaki tan kairiri aika kinaki man rabakau. Te itera ae ti noria  bon aron kaekan ana wetewete Iesu irouia tan weteaki ba a bon tauraoi naba ni kitan bai are a karaoi ke aia utu ao n ira Iesu.

Ti nora ikai bai aika a kakawaki ibukin kaekan ana wewete Iesu- ba e aki kakawaki te rabakau ma te wanawana iroun Iesu ibukina ba boni Ngaia ae na makuri ao n taetae iroura ngkana ti kakoaua ba ake akea te bai ae ti kona ni karaoia ma bon man ana buoka te Atua. E na bon kanganga irirakin Iesu ngkana bon iai ara eti ke ti taku ba ti aki kainnanoa te Uea ibukin karaoan tabera. Te kauoua ngkanne ba ngkana ti kaeka ana wetewete Iesu ao ti riai n tauraoi ni katikui bai nako- ara utu ke ara makuri. Ti riai n tauraoi ni karimoa tangiran te Atua iaon bai nako. Ti riai n aki kataui kaubain te maiu aio ba ti ni tautorinaki iai ba e na kabua ,ao orura te maiu ae akea tokina, E aitiara te Uea ao e nroira ni mamarara ao kabakara ma e nage n annne ao e bon weteira naba ni kaotia ba e kaninnaoira bat i karekea tinagarea ni kamuaian aonnaba. E bia rele ara tataro ni kaeka ana wewete te Uea nakoita ae kangai; “Aio ngai te Uea; I tauraoi ni karaoa ae nanom”