Wiki 2           Kanimabong 

Warekan te Reta nakoia Ebera.. 8: 6-13

E a tia n anganaki Kristo te nakoa ae rine riki, ngkai bon te tia raoi n te berita ae kakanato riki, ae kateaki i aon taiani motintaeka aika raoiroi riki. Ngke arona ba akea waean te moa ni berita anne, ao e na aki bae n oneaki muina n te berita teuana. Ma e boni waeaki iroun te Atua, ba E kangai:

A na roko bong aika N na katea iai te berita ae bou Ma te utu ae Iteraera ao te utu ae Iuta, Tiaki aron te berita are I karaoia ma aia bakatibu, Ngke I tau baia ni kaotinakoia man te aba ae Aikubita. Ngke a rawa n tiku i nanon au berita, ao I kaki taekaia naba Ngai. Bon ana taeka te Uea.

Aei te berita ae N na karaoia ma te utu ae Iteraera i muini bong akanne: Bon ana taeka te Uea-

N na karin au tua irouia, N na koroi i nanoia. N na riki ba Atuaia ao a na riki ba au botanaomata. Akea temanna ae na bae n reireia raona ke n tuanga tarina ni kangai: “Karekea atakin te Uea.” Ba a na bane n ataai akana mangori ma akana kakanato, ba N na kabarai aia bure, ao N na aki manga uring buakakaia. Ngke E taekina te berita ae bou, ao E kaotia ba e a bai ni ikawai te moa ni berita. Ane bai ni ikawai te moa ni berita. Ane bai ni ikawai ma ni mane, ao e nangi boni mauna. 

Te Taramo 84: 8, 10-14

Kaekana: A na botaki te tangira ao te koaua.

Te Uea, kaota am tangira nakoira, ao karekea kamaiuara.

A kai kamaiuaki akana makua, ao e na maeka mimitongina i abara. K

E botaki te tangira ma te koaua,e iraorao te eti ma te raoi.

E riki te koaua man te tano,e baraki te eti mai karawa.  K

E karekea te kabaia te Uea,e anga uana abara.

E rimoana te eti,e rimuina te raoi.  K.

Alleluia, alleluia.

Anganai te maiu, te Uea, ao N na ira nanon am tua.Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mareko. 3: 13 - 19

E ararakea te maunga Iesu, ao E weteia uake E kani weteia. A nakoina, ao E kateia tengauni ma uoman ba raona ba E na kanakoia n reirei ma te maka ni kanakoia taimonio. Ma ngaia ae E kateia uake tengauni ma uoman, ba Timon are E aranna ba Betero, ao Iakobo, ake E arania ba Boanarke, ae nanona natin te aba, ao Anterea, Biribo, Batoromaio`1, Toma, Iakobo ae natin Arebaio, Tataio, Timon te Kananaian, ao Iuta Itikariota are na kamanea.

Tibatiba: E kaboua ana Berita n Akoi te Atua ma ana botanaomata

E kaota kororaoin ana tangira nakoira te Atua inanon taian Berita n akoi ake W karaoi ma ara bakatibu. Ti kakoaua inanon roro ma roro e a manga uruaki ana boraraoi te Atua ibukina ba ti a manga tannako mairoun te Atua. E bon aki kona ni bitaki te Atua ma boni ngaira aika ti bibitaki. Irarikin anne ao inanon taian boraraoi ke Berita n Akoi ao ti ataia ba e kani kamatoa ma ngaira te Atua ba ti na riki ngaira ba ana botanaomata ao Ngaia E na reke ba Atuara. Ba ngkana ti nim ma te Atua ao bon ti ngaia anne te anga ae ti kona iai ni karekea te kamaiuaki ni koaua n riki ba ana botanaomata ao Ngaia e na riki ba Atuara. Ti uringia Iteraera ngkoa ngke e kaotinakoia ba E anga ana Berita n akoi te Atua inanon taian tua aika koreaki iaon baba n atibu. N te bong aio inanon ana reta Bauro nakoia I-Korinto ao E kaotia te Atua ba e a korei ana tua inanora te Atua tiaki n aiaron te tai are taui baia Iteraera ni kaotinakoia mai Aikubita ma n tet tai aio ao e kangai te Uea“N na karin au tua irouia, N na koroi i nanoia. N na riki ba Atuaia ao a na riki ba au botanaomata”. Inanon te berita n akoi ae bou aio ao e na bon aki kainanoaki reiakinan temanna ba e aonga n ata te Atua ma a na bane botannaomata n ataia ba E nanoanga te Atua ao e tauraoi n ni kabarai ara bure.

Ti na butia te Atua ba ti bon aki kona n raure nako ma Ngaia ma ti na nim n tai nako ma Ngaia ao ti na mate ao ni mangauti ma Ngaia nakon te maiu ae akea tokina i Karawa.