Wiki 3           Kaabong 

Warekan te Reta nakoia Ebera.10: 19-25

Ti kona n rin, n aki maku, i nanon te Tabo ae Tabu, i bukin rarani Iesu, ba iai te kawai ae E a tia ni kaukia i bukira, ba te kawai ae bou ae maiu ae kauka te roki (ba te roki ae rabatana). Ao iai ara mataniwi ni berebitero ae tei n uman te Atua. Ma ngaia ae ti na rin ma te nano ae koaua ao te onimaki ae kororaoi, ma nanora aika kaitiakaki mani barekan te buakaka nako, ao rabatara aika tebokaki n te ran ae itiaki. Ti na kawakina matoan te kantaninga ae ti kaotia, ba E kakaonimaki Teuare atonga te motintaeka. Ti na ibuobuoki ma ni kaungaira i boni iroura, i nanon te tangira ma makuri aika raraoi. Tai kaki am tai ni bobotaki, n ai aroia tabeman i buakomi, ma kam na anai nanomi i marenami. E riai riki aromi anne ngkai kam noria ba e a kan te bong arei. 

Te Taramo 23: 1-6

Kaekana: Aikai, te Uea, akana ukera matam.

Ana bai te Uea aonaba ma kanoana, aon te aba ma kaina nako.

E katoroa i aoni marawa, E kateimatoa i aoni karanga. K

Antai ae na ararakea ana maunga te Uea? Antai ae na tei n ana tabo ae tabu?

Ane a itiaki baina, ae e raoiroi nanona, Ane aki ri ni baika akea maneia. K

E na kakabaiaki iroun te Uea, e na anganaki ae riai iroun te Atua

ae ana tia kamaiu. Bon anne aroia akana ukeria, Akana ukera matan Atuani Iakoba.  K 

Alleluia, alleluia.

Bon te taura ae na kaota rangau am taeka ao te ota ae na kaira kawaiu Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mareko. 4: 21-25 

E kangai Iesu nakoia nakoia ana reirei:“Tao e uotaki te taura ba e na karabaki i an te taabu ke i an te kainiwene? Tiaki e na katokaki i aoni nnena? Ba akea te bai ae karabaki ae na aki kaotaki, ao akea te bai ae raba ae na aki ataki. Ane iai taningana n ongo, ao ke e ongo!” E taku naba nakoia: “Iangoa raoi ane kam ongo. Te baire ae kam babaire iai nakoia aomata, ao e na babaireaki naba iai nakoimi, ao e na karabaki riki ami bai. Ba ane iai ana bai ao e na anganaki; ane akea ana bai, ao e na anaki ana bai mairouna.” 

Tibatiba Aikai, te Uea, akana ukera matam

Tariu ao maneu bon aikai taeka aika a na taekinaki ibukira ngkana arona ba ti a tauraoi n rinnako te Tabo ae Tabu are boni Karawa. Ba bon aio kaniwangan ara kekeiaki aika tamaroa iaon te aba aio ba ti na kona n nora matan te Atua n te Abanuea ae Karawa. Eng, bon aio te bai ae ti kainanoia ba e aongan reke iroura koraoin te kukurei inanon te mimitong i Karawa. Bon aio kabarabran te kimarerei are ti bane n ingainga ni kan roko iai ba ti aonga n katonga kororaoin te kukurei are e a tia ni katauraoia Iesu ibukira ba te kona n nora matan te Atua ao n neneboia ni kabenei bongin maiura.

Tariu ao maneu ao bon iai riki reitan te kabarabarara are na taekina ibukira ba taekan kunikaira aika ti na bainii n te  tai anne are bon ara kamarai aika mainaina man takaebuebu itiakia. Eng e na kangai te taeka ;”Bon aikai te koraki aika a tia ni kaitiakaki kunikaia n Raran Iesu, te Tibu Te Tei ae moan te Tabu. Ae kamaunai buren aonnaba. Bon raran Iesu ae ti na tebokaki iai ba ti aonga ni kaitiaki man ara bure ao n riki ba nati ngaira aika tan baibai iroun te Tama ma Natina ae Iesu. Ti na karekea te kaniwanga ae te Maiu ae akea tokina i Karawa ngkana ti a tia ni maiu ni kekeiaki ni kakaraoa ae raoiroi ao n irira Iesu ao ni uouota ara kaibangaki ni katoa bong. Ti na bon aki maku n rin te tabo ae moan te tabu ibukina ba E a tia ni mate ibukira Iesu iaon te kaibanga ao ti a tia n teimatoa ni kakaraoa nanon Iesu inanon maiura  iaon te aba.