Wiki 23          Katenibong 

Warekan ana Boki te burabeti ae Mik..5: 1-4

Ngkoe, Betereem Ebarata, ae te mangori i buakoni barongani Iuta, e na bungiaki mairoum teuare na tau taekaia Iteraera, are riki ma rimoa ni bong ake ngkoangkoa. Ma ngaia ae e na kaki taekaia ni karokoa e a bung neiere ariri. A na oki ngkanne nikiraia tarina nakoia natini Iteraera. E na teirake ni kaamarakea ana nanai ni korakoran te Uea ao ni mimitongin aran te Atua. A na tiku ni maeka, ba e na kakanato ni karokoa tian te aba. Uotana bon te raoi. 

Te Taramo 126: 6-7

Kaekana: E kukurei nanou iroun te Uea.

Te Uea, I onimakina am akoi, ngai; ke e kabaia nanou n am makuri ni kamaiu. K.

N na anene nakon te Uea, i bukin ana akoi nakoiu. K. 

Alleluia, alleluia.

Ko a kabaia, Nei Maria ae te Bareteneia, Ao ko riai ni kamoamoaki, Ba E oti mairoum taai ae te eti Ae boni Kristo ae Atuara. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio..1: 1-16, 18-23 (1: 18-23)

Bokini kateirikini Iesu Kristo ae natin Tawita, are natin Aberaam.

Aberaam, e karika Itaaka,

Itaaka, e karika Iakoba, Iakoba, e karika Iuta ma uakeke tarina;

Iuta e karika Bereti ma Tera iroun Nei Taama;

Bereti, e karika Etiron, Etiron, e karika Aram, Aram, e karika Aminataba,

Aminataba, e karika Naation, Naation, e karika Taremon, Taremon, e karika Boati, iroun Nei Raaba, Boati, e karika Obeta, iroun Nei Ruta,

Obeta, e karika Iete, Iete, e karika Tawita ae te uea.

Tawita ae te uea, e karika Toromon, iroun neiere bun Uria,

Toromon, e karika Roboam, Roboam, e karika Abia, Abia, e karika Ata,

Ata e karika Ieotiabata, Ieotiabata, e karika Ioram, Ioram, e karika Otia,

Otia, e karika Ioatam, Ioatam, e karika Akatai,

Akati, e karika Etekia, Etekia, e karika Manate, Manate, e karika Amon,

Amon, e karika Iotia, Iotia, e karika Iekonia ma tarina, n tain te kairaki nako Baburon.

 

I muin te kairaki nako Baburon, ao Iekonia, e karika Taratiera, Taratiera, e karika Terubabera; Terubabera, e karika Abiuta, Abiuta, e karika Eriakim; Eriakim, e karika Atora;

Atora, e karika Tiatoka; Tiatoka, e karika Akim, Akim, e karika Ereata; Ereta, e karika Matan; Matan, e karika Iakoba. Iakoba, e karika Ioteba are bun Nei Maria are E bungiaki mairouna Iesu ae atongaki ba Kristo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ao aei aroni bungiakin Iesu Kristo. Ngke e kainrouaki Maria are Tinana ma Ioteba, ao ngke a tuai ni botaki, ao E riki Natina n ana makuri te Tamnei ae Raoiroi. Ma bon te aomata ae raoiroi Ioteba are buna, ao e aki kani kabuakaka Maria i mataia aomata, ao e reke ana iango ba e na kanakoa, ni karaba. E tia ana iango anne, ao e kaoti naba i matana ana anera te Uea n te mi, ao e kangai ana taeka: “Ioteba ae natin Tawita, tai maku ni kaira Maria ae bum, ba te baere riki irouna, boni mairoun te Tamnei ae Raoiroi. E na bungia natina te mane, ao ko na aranna ba Iesu, ba boni Ngaia ae na kamaiuia ana botanaomata man aia bure.”

A bane n riki baikanne ba kakorani bukini ana taeka te Uea, ngke E kangai iroun te burabeti”

“E na kariki te ataeinaine, ao e na bungia natina te mane, ao e na aranaki ba Emanuera, are nanona ‘Raora-te-Atua!’”

 

Tibatiba: Ko na mauri Maria ae Ko on n te karatia

Nakomai aba nako nakomai botanaomata nako ma reeti ao taetae nako ao man roro nako. Ti a bane n runga te bong aio ma te kukurei ao te kimareirei are bon ana rekenibong Neiere e a tia ni uota te kakukurei ae moan te bati nakon te aonnaba, ngaia are a tia n rineaki ba Tinan te Atua are boni ngaia ae a tia ni bita aron te aomata nakon te natinaki ao te mimitong. Bon Nei Maria are a tia ni bita aron buangira inanon te maraki mairoun te moan Eva (Karikanbai 3:16) nakon te kauoman n Eva are kangai te anera nakoina;”Ko a kakabaia  ngkoe ae raka tangiram iroun te Atua ba E mena iroum te Uea” (Ruka 1:28).  

Ke a bane karikibai nako n runga te bong aio ma te anene n neboneboa te aine ae moan te tabu mani karaoiroaki are e a tia ni uota nako aonteaba te kaubai ae akea n aiarona. Rinanon Nei Maria E a tia ni karikaki ana Taeka te Atua ba E na ikotaki ma te karibai ni kabane ao ti a neboa ngkai tokin ana kanoabo te aomata ao tokin te aoraki are kararoaira ma karekean te raoiroi. E a tia naba te karikibai ni bungia te karatia are karokoa te karikiua nako aonteaba. Eng bon te karatia aio ae kauka biroton te Tina ba e na bungia te moan ua are Ngaia are taui man kamatoai taian karikibai nako.

Ara tataro ni katituaraoi nakon Ioakim ma Nei Anna ngkai rinanoia ao e roko iaon te aba te angakarea ae moan te kakannato are bon te Tina ae te tia neboaki ngkai e a tia ni bungia nako aonteaba Te Tia Karikibai are a karikai bai Irouna ao Ibukina ao boni Ngaia ae E angan te Tina kaknnatona. Ti reitaki n neboa Nei Maria n te bong aei n ara tataro are kangai: “Ko na mauri Maria ae ko on te karatia, E mena te Uea iroum, ko karaoiroaki ibuakoia aine ao E karaoiroaki uan birotom ae Iesu.”