Wiki 27           Moanibong

Warekan ana Boki te burabeti ae Iona…1:1; 2:1-11

 E roko ana taeka te Uea irouni Iona ae natin Amitai, ni kangai: “Teirake, nako Niniwe, ae te kawa ae ababaki, ao kaotia nakoia ba I a rotaki ni buakakaia.” E teirake Iona, ao biri nako Taatiti ba e na kararoa matan te Uea. E ruo nakon te kawa ae Ioba, ao e nora te kaibuke ae nangi borau nako Taatiti. E anga kantokana, ao e toka n nako Taatiti, ba e na kararoa matan te Uea. Ma E orea marawa te Uea n te ang ae korakora, ao e roko te buaka ae korakora i marawa, ao e nang uruaki iai te kaibuke. A rotaki kain te kaibuke n te maku, ao a weteia nako atuaia, ao a tewenakoi kanoan te kaibuke i tari ba a na kabebetea. Ao Iona, e a tia n ruo ma ni wene i kabin te kaibuke, ao e karaua ni matu. E kawaria te kaben, ao e taku nakoina: “E aera ngkai ko matu? Teirake, wetea Atuam, tao E na mutiakinira, ao ti na aki mate.” Rimui a taetae i boni irouia ni kangai: “Ti na kaiwa, ao ti na ataia ba antai ae karekea te kanganga aei nakoira.” Ao a kaiwa, ao e a uia nakoni Iona. A kangai nakoina: “Tera nakoam? Ko nako mai ia? Ia abam? Kain te botanaomata ra ngkoe?” E kaekaia Iona ni kangai: “Te I-Ebera ngai, ao I taromauria te Uea ae Atuani karawa, are karika marawa ma aon te aba.” A ataia ba e kani kararoa te Uea, ba e a tia ni kangoia. A taku nakoina: “Tera ae ti na karaoia nakoim ba e aonga n raoi marawa?” Ba e rikirake buakani marawa. E kaekaia ni kangai: “Tabekai, ao tewenakoai i tari, ao e na reke te raoi. I ataia ba bon au bure ngkai kam reke n te buaka ae korakora aei.” A kakorakoraia kaimoa ni buru ba a na kaea eta, ma a aki kona, ao a rikirake naoni marawa i rarikia. Ao a wetea te Uea ni kangai: “Te Uea, tai kamateira i bukin te aomata aei, ao tai bukiniria ni maten te aomata ae akea ana bure. Ba Ko karaoa ae oin nanom, te Uea.” Ao a tabeka Iona n tewenakoa i tari. Ao e a raoi marawa. Ao a bati ni maka te Uea aomata akekei, ao a anga karea nakoina ma taian taeka ni bau.  E a tia ni baireia te Uea ba e na onga Iona te ika ae bubura. E tiku Iona i nanoni biroton te ika tenua te ngaina ao tenua te bong. Ao E taetae te Uea nakon te ika, ao e mumuta Iona i aon te bike. 

Te Taramo Iona 2:5-3

Kaekana: Te Uea, katikai mai kabini marawa.

I wetea te Uea i nanon rawawatau, Ao E kaekaai;

I wewete mai nanoni mone, Ao Ko ongo banau. K.

Ko tewenakoai i kabini marawa, E rabunai tari,

Ao a baroai Am nao i marawa. K.

Ao I taku: I a kakioaki, mai matam.

N na kanga n manga Nora am Temboro ae tabu? K.

Ngke e a mamara tamneiu i nanou, Ao I a uringa te Uea,

Ao e a roko au tataro iroum, I nanon umam ae tabu. K. 

Alleluia, alleluia.

Ane kawakina ana taeka Kristo, ao e na kororaoi ana tangira te Atua i nanona. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka..10:25-37

E kani kata Iesu temanna te tia reirei n te Tua, ao e titirakinna ni kangai: “Te Tia Reirei, tera ae N na karaoia ba e aonga n reke irou te maiu ae aki toki?” E kaeka Iesu ni kangai: “Tera ane koreaki n te Tua? E kanga warekana iroum?” Ao e kangi teuarei: “Ko na tangira te Uea ae Atuam ma nanom ni kabanea, tamneim ni kabanea, korakoram ni kabanea, ao am iango ni kabanea; ao ko na tangira raom n ai aron tangiram i bon iroum.” E taku Iesu nakoina: “E eti am kaeka. Karaoa anne ao ko na maiu.” Ma e kani karaoiroia teuarei, ao e manga titirakina Iesu ni kangai: “Ao antai raou?” Ao ngkanne E kangai Iesu: “E ruo temanna te aomata mai Ierutarem nako Ieriko, ao e mane irouia tani kamarua, ake a tanabaia ma n oroia, ao a kitanna ngke e a kani mate. Ao akea ba e toua te kawai naba arei temanna te berebitero, ao e noria, ao e toua nako kawaina. Aron naba temanna te Rewita, e noria, ao e toua nako kawaina. E mananga naba temanna te I Tamaria, ao e noria ao e nanoangaia. E kawaria, e kabiri ikoakina n te ba ma te uain ao e kabaei; ao e katoka i aon ana man ao e uotia nakon te auti ni irua ni kawakinna. Ngke e a ingabong, ao e buti uoua te tenario n angan teuare ana auti te auti, ao e kangai nakoina: ‘Kawakina teuaei, ao am bai ae na manga nako i bukina, ao N na kaboa muina ngkana I oki.’ E uara? Antai raon teuare reke irouia tani kamarua mai buakoia uake teniman?” Ao ngaia e kangai: “Teuare nanoangaia.” E taku Iesu: “Nako, ao ai arom naba anne.”

 

Tibatiba: Te Uea katikai mai kabini marawa

Tariu ao maneu n te maini wareboki n te bong aio ao ti ongora aron Iona ni birinako mairoun te Atua ba e rawa ni karaoa muiokoakana iroun te Atua ba e na nako Niniwe ni karokoa ana taeka te Atua ba a na riai n rairi nanoia. E a kataia ni karaba Iona mairoun te Atua ao e iangoa tokana n te kaibuke nakon te tabo ae raroa.

Eng ti riai ni karaua n iangoa te bai ae karaoia te Iona ba iai tibangara ae kona mai iai. Te moanai bai ae riai ni matata iroura ba ngkana ti kataia ni karabaira mai matan te Atua ao ti riai n ataia ba bon akea te tabo ae ti kona ni karabaira iai ba ngkana taberan te maunga ae moan te rietata ke ti karabaira i kabini marawa ao e bon norira te Atua. Ngkana ti karekerekea ma ana titiraki te tia reirei n te tua nakon Iesu n te ewangkerio ba tera ae riai ni karaoia ba e aonga n reke te maiu ae tokina ao e oti ba ti riai n ira te tua n tangira te Atua ma rabatara, nanora ao tamneira ao korakorara ni ikabane ao iaoni bai ni kabane ao ti na tangiria naba raora. Ti riai n tauraoi n tai nako ni karaoa Nanon te Atua ao ni kaotia ba e moanibai tangiran te Atua iaoni bai nako. Te kauoua ba ti karikaki nako aonteaba ibukin karaoan Nanon te Atua ba ti ngaia te anga ae ti kona ni kamaiuaki iai. Ti riai n riki ba tan tia uota ana tangira, ana nanoanga ao ana kamaiu te Atua nakoia aomata nako. Ti riai n ataia are raora ni koaua bon aomata ake a taonaki n te rawawata ma te kananoanga ba a raoranako ma ana tangira ao ana nanoanga te Atua are nanona ba iaoni kawaia ni mate. Ti na kakoaua ba ti na anganaki te kaniwanga ae moan te bati ngkana ti kona ni kairia tarira ao manera nakon te maiu ae onrake n te maiu ngkana ti kona kaokia ba a na nim ma Teuare koburaken te kamaiu ae Iesu Kristo. Irarikin anne ao ti riai naba ni katotonga Iona n raraoma nakon te Atua ibukin ara aki ongotaeka ni karaoa te muioko are anganira te Atua ao ti riai n tauraoi n tai nako n nanomaraki n ara kairua nakon te Atua ao ni butia Uea ba E na katikira mai kabini marawa bat i aonga ni kamaiuaki.