Wiki 33           Katenibong 

Warekan te kauoua ni Boki ae taekaia Makabe…7: 1, 20-31

A kabureaki tari ake itiman, ma neiere tinaia. E tebonia ma n bubutia te uea ba a na kana te iriko ni beki, are tabuaki n te Tua; ao e oroia n te ueba ma te kai ni kataere.

Moan te kamimi aron tinaia, ao e riai ni kamoamoaki ma n ururingaki. Ba e noriia natina ake itiman ni mate n ti tebongina; ao e taona nanona iai ma te ninikoria, kioina ngke e onimakina te Atua. E kaungai nanoia, temanna i muin temanna, n aia taetae aia baktibu. E ninikoria te aine arei, ao e nanomaka n ai aron te mane; ao e kangai nakoia: “I aki atai aromi n riki i nanou; tiaki ngai are I angani ngkami te ikeike ma te maiu; ao tiaki ngai are I bairei aron rabatami. Bon te tia karika aonaba ae moa ni karaoa te aomata ma ni kariki bai ni kabane. E na nanoangai ngkami ni kaoka te ikeike ma te maiu nakoimi, ngkai kam kaki oin aromi i bukin tangiran ana tua.”

E taku Antiokuti ba e kakanikoaki ma ni kabuakakaki n taeka akanne. E tuai ni mate are te bina, ao e taetae te uea nakoina, n ana nanona; e taetae n tuea nakoina ba e na kabatia kaubaina ma kabaiana, ngkana e kaki aia katei ana bakatibu, ao e na riki ba raraona, ao e na karekea nakoana n te tautaeka. Ma e aki mutiakin ana taeka te uea ba e na ana nanon natina, ba e aonga ni maiu. Ngke e bati ana taeka nakoina, ao e kariaia neirei ba e na taetae nakon natina. E baraki nakon natina, ao e kakanikoa te uea n tiritiri, ao e taetae ni kangai n oin aia taetae: “Natiu, nanoangaai. I uouotiko i nanou ruaiua te namakaina; I kamammako tenua te ririki, ao I kaamarakeko ma ni kaikawaiko ni karokoa am tai aei. I a butiko, natiu tara karawa ma aonaba ma kanoaia nako. Uringnga ba bon te Atua are karaoi baikanne ni kabane man te akea, ao ai bon aroia naba aomata. Tai maka te tia tiritiri anne, kaboraoiko ma uake tarim; kariaia te mate, ba I aonga ni manga noriko n tain te nanoanga.” Ngke a bane ana taeka, ao e kangai naba natina: “Tera ae kam taningaia? I aki ira nanon ana moti te uea; I ira nanoni motin te Tua are a anganaki ara bakatibu irouni Mote. Ao ngkoe, ae ko karekei karawawataia Ebera, ko na aki tibanako ma bain te Atua.” 

Te Taramo 16:1, 5-6, 8, 15

Kaekana: E na toki nanou ngkana I nora matam.

Te Uea, ongo te tang ae eti, Kakauongo au wewete.

Anga taningam nakon au tataro, Ba akea te kewe i nanoni wiu. K.

I tou muini manekam, E aki tibanako waeu.

I weteiko, Atuau, Ko na kaekaai: Tanimai, ongora n au taeka. K.

Karabaai n nun baim. Kaniwangan au raoiroi, ngai,

N na katoka nanou, n tara matam ngkana I a uti. K. 

Alleluia, alleluia.

Butimaea te rongorongo aei, ae tiaki aia taeka aomata, ma bon ana taeka te Atua. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka..19: 11-28

Ngke a tabe n ongora aomata irouni Iesu, ao E taetae ni kaikonaki nakoia, ba a kani ma Ierutarem, ao a taku ba e nang kaoti Uean te Atua n te tai naba arei. E kangai: “Temanna ngkoa te aomata ae te toka. E nakon te aba ae raroa ba e na kaueaki, ao e na manga oki. E weteia moa ana tabonibai ake tengaun, ao e angania tebuina te baun; ao e taku nakoia: ‘Kam na karikirakei ni karokoa I a manga oki.’ Ma a riba te aomata arei kain ana kawa, ao a kanakoa te taeka n rimuina, ni kangai: ‘Ti aki tangiria ba ara uea.’Ngke e a oki teuarei ma nakoana n uea, ao e weteia ana tabonibai ake e angania te mane, ba e na nora rakana irouia nako. E roko temanna ao e taku: ‘Te uea, rakan am baun, tebuna riki te baun.’ E kangai nakoina: ‘E tamaroa, te tabonibai ae raoiroi ngkoe. Ngkai ko kakaonimaki n te bai ae uarereke, ao ko na tautaeka i aoni kawa aika tebuina.’ E roko te kauoman ao e taku: ‘Te uea, rakan am baun, nimaua riki te baun.’ E kangai nakoina: ‘Ngkoe naba, ko na tautaeka i aoni kawa aika nimaua.’ E manga roko temanna ao e taku: ‘Te uea, aei am baun ae I kawakinna n te kunnikai, ba I makuko, ba te aomata ngkoe ae ko unun: ko ana ae ko aki anga, ao ko taia ae ko aki unikia.’ Ao ngaia e kangai nakoina: ‘Te toro ae ko buakaka ngkoe: N na motika taekam n oin am taeka. Ko ataai ba I unun, ao I ana ae I aki anga ma n taia ae I aki unikia. Ao ko ti aki karina au mane ni karikirakea, ba N na anaia ma rakana ngkana I oki?’ Ao e taku nakoia aomata ake a mena ikekei: ‘Ana ana baun mairouna, ao angan teuare tebuina ana baun.’ Ma a kangai aomata: ‘Te uea, bon tebuina ana baun!’ I bon tuangingkami: ane iai ana bai, ao e na anganaki; ma ane akea ana bai, ao e na anaki naba ae iai irouna. Ao uake a ribaai n aki tangirai ba aia uea, kairia mai, ao kamateia i matau.’”

I muin ana taeka anne, ao E mananga n rimoaia ni waerake nako Ierutarem.

 

Tibatiba: E na toki nanou ngkana I nora matam