Wiki 1           Katenibong 

Warekan te Reta nakoia I-Ebera. 2: 14-18

A buokanibai natia aomata n te rara ma te iriko. Ao ai aron naba Kristo, E buokanibai iai ma ngaia, ba E mate, ni kataea iai ana kai teuare ana bai makan te mate, are bon te riaboro; ao E na kainaomataia iai ake a bane n toronaki ni makakin te mate ni kabanei aia tai ni maiu. Ba e aki tabeakinia anera, ma E tabeakinia ana kariki Aberaam. Ai ngaia are E bae n riki ba ai aroia tarina ni bai ni kabane, ba E na riki ba te mataniwi ni berebitero ae nanoanga ma ni kakaonimaki, i bukin aroia ma te Atua, ao E na kaboi muin aia bure te botanaomata. Ba E taonaki Ngaia n te rawawata, ao E kona iai ni buokiia akana karawawataki. 

Te Taramo 104: 1-4, 6-9

Kaekana: E uringa ana berita te Uea n aki toki

Katituaraoa te Uea, neboa arana, Kaongoia botanaomata ana makuri aika kamimi.

Aneneia, anenea arana, Katanoatai ana makuri aika kamimi. K.

Kamoamoai ngkami n arana ae tabu, Ke a kabaia akana ukeria.

Ukera te Uea ma makana, Ukera matana n tai nako. K.

Natin Aberaam ae ana toro, Natini Iakoba aika E rineia,

Bon Atuara te Uea, E motikitaeka i aonaba ni kabuta. K.

E uringa ana berita n tai nako, Ba te taeka i bukin te nga n roro,

Ana berita nakon Aberaam, Ao ana taeka n tuea nakoni Itaaka. K. 

Alleluia, alleluia.

Atuau, reireiai am kawai, kairai i nanon am koaua. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mareko. 1: 29 – 39. 

Ngke E otinako Iesu man te tinakoka, ao E nakon ana auti Timon ma Anterea, ao raona Iakobo ma Ioane. E wene tinani bun Timon, ba e kabuebue, ao E tuangaki Iesu taekana. E nakoina Iesu, ao E taua baina ni kateirakea. Ao e toki kabuebuena, ao e kaamarakeia. Ngke e a tairiki, i muin bungin taai, ao a uotaki nakoina aoraki ni bane ma ake a taniaki irouia taimonio, ao a bane ni botaki kain te kawa i rarikin te mataroa. E kamaiuia ake a maiti man aekan aoraki nako, ao E kanakoia taimonio ake a maiti; ma E tukia taimonio n taetae, ba ataia ba antai ngaia. Ngke e a karangaina, i main otin taai, ao E teirake n otinako, ni kaea te tabo ae akea kaina, ao E tataro iai. E mananga n rimuina Timon ma uake raona. Ngke a roko irouna, ao a taku nakoina: “A bane aomata n ukeriko.”e kaekaia ni kangai: “Ti na kitana ikai, ni kawari kawa aika kan, ba N na reirei naba iai, ba bon anne bukini kanakoau.”Ao e mananga ni kabuta Kariraia n reirei n aia tinakoka, ma ni kanakoia taimonio.

 

Tibatiba: Atuau, reireiai am kawai, kairai i nanon am koaua