Wiki 1            Kaabong 

Warekan te Reta nakoia Ebera.  3: 7-14

E kangai te Tamnei ae Raoiroi: “Ngkana kam ongo banana n te bong aei, ao tai kamatoai nanomi, n ai aromi n tain te kauntaeka ni bongin te kataki i nanon te rereua, ngke a kataai ma ni karawawataai ami bakatibu, i muin noran au makuri i nanon abui te ririki. Ma ngaia are I un nakon te roro arei, ao I kangai: A aki toki ni kairua nanoia, a aki ota n au katei; ai ngaia are I taetae n tuea ma te un ni kangai: A na aki rin i nanon au motirawa.” Tatarai ngkami, tari, ba e na akea temanna i buakomi ae e na reke irouna te nano ae buakaka ma te rawa n onimaki, ba e na kitana te Atua ae maiu. Kaungai nanomi i boni iroumi ni katoa bong ao ni kabongnga, ba e aonga n akea temanna i buakoni ae e na kamatoaki nanona n ana kariri te bure. Ba ti ibuokanibai ma Kristo ti ngkana ti kawakina ara moa n onimaki ni matoatoa, ni karokoa te toki. 

Te Taramo 94: 6-11

Kaekana: Ngkana kam ongo banana,          ao tai kamatoai nanomi.

Rin, bobaraki, katorobubua, Ti na taromauria te Uea ae karikira.

Bon Atuara Ngaia, Ao ngaira ana botanaomata ae E kairia

ma ana nanai ae E kawakinna ni baina. K.

Ongoa n ana taeka n te bong aei: “Tai kamatoai nanomi n ai aromi i Meriba

Ngke kam mena i Matia n te rereua, Ngke a kakatai ma ni kaunai ami bakatibu,

Ao a bon nori au makuri. K

A kaunai te roro aei abui te ririki, ao I kangai: “Bon te botanaomata ae nanoro,

Ae aki Ota n au katei.”Ao I taetae n tuea ma te un, ni kangai:

“A na bon aki rin i nanon au motirawa.” K. 

Alleluia, alleluia.

Te Uea, reireiai kawaiu, Kairai n te kawai ae eti. Alleluia.

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mareko. 1: 40 – 45 

E kawara Iesu temanna te rebera, ni butia, ao e katorobubua ma n taku: “Ngkana nanom, ao Ko kona ni kamaiuai.”e rotaki Iesu n te nanoanga, ao E arora baina n ringnga, ao E taku: “Bon nanou, ko na maiu.” Ao e toki naba reberana, ao e marurung. Ma E karawawata ana taeka nakoina temanna, ma nako, kaotiko nakon te berebitero, ao anga te karea are e baireia Mote, i bukin kamaiuam, ba aia bai ni kakoaua.” Ma ngke e nako, ao e taekinna ma ni katanoata rongorongona. Ao ngkanne E aki kona n rin Iesu n te kawa teuana, n aki karaba; ma E titiku i tinaniku, n tabo aika rereua; ao E kawaraki man tabo nako.

 

Tibatiba: Ngkana kam ongo banana n te bong aei, ao tai kamatoai nanomi

Tariu ao maneu inanon ara kekeiaki inanon maiura aio ao ti riai n ataia ba iai uoua bai aika ti kantaningaira n tokin maiura aio ba te maeka ma te Atua n aki totoki ke te maiu inanon te mate ae aki totoki.Ti riai n ataia ba antai ae karikira ao tera raoi ana kantaninga te Atua ibukira. Eng ti bon riai ni kakoaua ba E karikira te Atua nako aonteaba ao bon ana kantaninga ibukira ba ti na bane karekea te maiu ae tokina ni maeka ma Ngaia n te baretaiti are i Karawa.

N te bong aio ao E taetae te Tamnei ni kaota Nanon te Tama nakoira ba ti riai n aki kamatoai nanora ngkana ti ongo banana n te bong aio. Ngkana ti ongo n ana Taeka te Tamnei ae Raoiroi ao nanona ba ti a tia ni kabongana te wanwana are ti tia n anganaki   ao ti a tia n rineia ba ti na karaoa te bai ae na anganira kororaoin te maiu iroun Iesu. Ba ti riai ni kakoaua ba bon ti iroun Iesu ae ti kona ni karekea te maiu ae aki totoki. Ti na bubutia ngkanne te Atua ba ti na anganaki te wanawana n ongo banan te Atua nakoira ao riki ti na bubuti te korakora n toua kawain te Koaua ngkana e taonira ana kariri te bure n rawa n ongo banana te Atua are bon maten nanona ibukira ba ti kamaiuaki. Ti riai n tai nako n irira te Atua ao ni kakaraoa Nanona inanon maiura aio ba ti aonga ni karekea te maiu ae akea tokina.