Bakate. Wiki   6.                   Katenibong.

 

Warekan aia Makuri Abotoro. 17:15, 22; 18: 1

A kaira Bauro uake raona nako Atenti, ao a oki rikaki n tuangia Tira ma Timoteo ba a na waetata ni kawara Bauro. E tei Bauro i buakoia kain te kabowi ae te Areiobako, ao e taku;

“Ngkami kain Atenti, I bon noria ba bon tan taromauri ngkami, aika akea n ai aroaia. I nakonako i nanon ami kawa, ao ngke I neweabai ami tabo n taromauri, ao I nora te baonikarea teuana ma te koroboki ae kangai:

“Nakon te atua ae aki ataki.” Te Atua a kam taromauria n aki ataia, ao I a nakomai n taekinna nakoimi. Te Atua are karaoa aonaba ma kanoana nako, boni ngaia Ueani karawa ma aonaba, ao E aki maeka i nanon uma aika karaoaki ni baia aomata, E aki akoaki naba ni baia aomata, ba boni Ngaia ae angania aomata nako te maiu, te ikeke ao bai ni kabane. E kamaekaia aomata ni kabaneia aika riki mairoun ae ti temanna i aonaba ni kabuta. E angania botanaomata nako aia tai ma tian abaia. Ba a onga n ukera te Atua aomata ao E aonga n reke irouia, n ai aron ae e kona inanon aia ukeuke. Ao E bon aki raroa te Atua ma ngaira nako. Ba ti maiu ao ti kakamakuri ao iai Ngaira irouna. Ao a taku naba ami tia ototo tabeman, ba a kangai: “Bon natina naba ngaira” Ngkai bon natin te Atua ngaira, ao ti aki riai ni iangoa te Atua ba aongkoa te koora ke te tirewa ke te atibu, are e karaoia te aomata n ana rabakau ma ana iango. E aki taua muin te tai are ngkoa, te Atua, ba tain te nanoro, ma E tuangia aomata ngkai, n tabo nako, ba ana bane n rairi nanoia. Ba E a tia ni bairea te bong te bongina ae  na motikaki iai taekan aonaba ma te eti. E na motikaki taekana iroun temanna te aomara are E a tia n rineia. Ao E a tia ni kauta te aomata anne mai buakoia mate ba ana bai ni kakoaua i bukia aomata nako.”

Ngke a ongo taekani mangautia mate, ao a kakaniko tabeman, ao a kangai tabeman: “Ko na kaongoraira n anne n te taina! Ai ngaira are e nako Bauro ni kitania. Ma a raonna aomata tabeman, ao a taua te onimaki. Temanna i buakoia bon Teonitio ae kain te Areiobako, ao iai naba temanna te aine, ae arana Tamariti, ao tabeman riki. I muin anne, ao e kitana Atenti

 

Te Taramo. 148:1-2, 11-14s

Kaekana:  A oni karawa ma aonaba ni mimitongina.

Alleluia! Neboa te Uea mai karawa, neboia i eta.

Neboia, ngkami ana anera, Neboia, ngkami ana tanga.     K

Neboia, ngkami uea ma botanaomata, Ngkami tan tautaeka ma tani moti,

Ngkami rorobuaka ma taeinaine, Ngkami unimane ma ataei.  K

Ke e neboa aran te Uea, Ti ngaia ae e kakanato arana

E rietata mimitongina, I etan aonaba ma karawa.   K

E angan ana botanaomata te korakora, Boni ngaia atongaia ana aomata,

Ba ana koraki ni Iteraera, ma akana kaani ma ngaia. K

      

Alleluia, alleluia

Ngkami kam a mangauti ma Kristo,  Ao ukeri baika i eta, Ike E tekateka iai Kristo I angatain te Atua. Alleluia.

 

Te Euangkerio

 

Wareken ana Euangkerio Ioane  16: 12-15

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “A bati riki au taeka nakomi, ma kam na aki konai moaia ngkai. Ma ngkana E roko Teuare Tamnein te koaua, ao E na kairingkami nakon te koaua ae banin; ao  E na aki taekina oin ana taeka, ma E na atonga te taeka nako are E ongo. Ao E na taekin nakoimi baika na roko, ao E na neboai, ao E na anai au taeka, ao E na kaoti nakoimi. Te bai nako ae iroun te Tama, ao bon au bai; ai ngaia ae I tuangingkami ba E na anai au bai n taekin nakoimi.”

 

Tibatiba: Ngkana E roko Teuare Tamnein te koaua, ao E na kairingkami nakon te koaua ae banin