Wiki 10 Katenibong 

Warekan te moa ni Boki ae taekaia Uea. 18: 20-39 

E weteia Iteraera ni kabaneia te uea ae Akaba, ao e botia burabeti i aon te maunga ae karemero. E roko Eria i mataia te koraki, ao e taku: “Kam na tiotio ni karokoa ningai i marenani kawai aika uai? Ngkana bon te Uea te Atua, ao Kam na iria; ma ngkana Baara, ao kam na iria.” MA e aki reke aia taeka te koraki. E taku Eria nakoia: “Ai ti ngai te nikira i buakoia ana burabeti te Atua, ao ana burabeti Baara, bon abubua nimabui maitia. Anganira uoman te kao mane: a na rinea temanna ibukia, ao a na korokoroia ni katoka i aon te aia, ma a na aki kaura aina. Ao ngai N na katauraoa te kao are temanna, ao N na aki kaura aina. Kam na wetea aran atuami, ao ngai N na wetea aran te Uea ae Atuau. Te Atua ae na kaeka, ni kaura te ai, ao boni Ngaia te Atua ni koaua.” A bane ni kangai te koraki: “E raoiroi anne!” E taku Eria nakoia ana burabeti Baara: “Rinea moa ami kao, ngkami, ba kam maiti riki; wetea aran atuami, ma tai kaura te ai.” A ana te kao, ao a katauraoia, ao a wetea arani Baara man te ingabong ni karokoa te tawanou, ni kangai: “Baara, kaekaira|” Ma akea te bana, ao akea te kaeka. Ao a ewewe man tutura i matan te baonikarea are a karaoia. Ngke ea tawanou, ao e kakanikoia Eria ni kangai: “Kakorakorai banami, ba bon te atua ngaia, ma iai tabena ke ana makuri, ke e nakonako ke tao e matu, ma e aonga n uti.” A kanenei riki banaia, ao a korokoroia i boni irouia n aia taaba ma aia kabang, n ai aron aia katei, ni karokoa tinakon te rara. Ngke e a bakanako tawanou, ao a taetae ni burabeti ni karokoa taini karean te tairiki, ma akea te bana, akea te kaeka ao akea te kanikina. Ngkanne e kangai Eria nakon te koraki: “Nakomai, kaningkami.” Ao a bane ni kania. Ao e manga karaoa baonikarean te Atua are uruaki. E anai atibu ake tebui ma uoua, n ai aroni maitin aia baronga natini Iakoba, are E kangai nakoina ngkoa te Atua: “Iteraera aram.” Ao e katea iai te baonikarea, ae kanoana aua te karan. E bairea te aia, ao e korokorea te kao ni katoka i aon te aia.” Ao a ira nanona. E manga taku: “Kauoua karaoana.” Ao a kauoua karaoana. E manga taku; “Katenua karaoana.” Ao a katenua karaoana. E baro te ran i rarikin te baonikarea, ao e tao naba te niba n te ran. Ngke e roko tain te angakarea, ao e kania te baonikarea Eria, ao e kangai: “Te Uea ae Atuan Aberaam ma Itaaka ma Iteraera, e na ataki n te bong aei ba te Atua Ngkoe i buakoia Iteraera, ao am toro ngai; ao e na ataki ba I karaoi baikai ni kabane n am taeka. Kaekaai, te Uea, ba e aonga n ataiko te botanaomata aei ba boni Ngkoe te Atua ae ko rairi nanoia.” Ao e baka ana ai te Atua, ao e kabuoka te karea ma te aia, ao e temeka te ran ni kabanea mai nanon te niba. A bane n rotaki te koraki n te maku, ao a kangai: “Bon te Uea te Atua, bon te Atua.

Te Taramo 16:1-2, 4-5, 8, 11

Kaekana:  Kawakinai, Atuau, ba I onimakiniko.

Kawakinai te Atua, Ba katanau Ngkoe.

I kangai nakon te Uea: “Atuau Ngkoe, Boni Ngkoe tibangau ma au mangko.” K

A maitikurikuri anti: a baneakinaki. N na aki anga kareaia te rara,

N na bon aki atonga araia ni wiu. K

Te Uea, Ngkoe tibangau ma au mangko, Boni Ngkoe ae Ko kawakina tibau.

E mena te Uea i matau n tai nako, I teimatoa ngkai E mena i rarikiu. K

Ko na reireiai kawain te maiu: Ane iroum te kabaia ae kororaoi,

Ane iroum te kimareirei ae akea tokina. K 

Alleluia, alleluia

Kaurei matau, te Uea, ao N na nori kamimi aika muin am tua. Alleluia 

Warekan ana Euangkerio Mataio 5: 17-19

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Tai taku ba I roko ni kamauna te Tua ma burabeti. I aki roko ni kamaunai, ma I roko ni kakoroi bukia. Ba I tuangingkami te koaua: i maini maunani karawa ma aonaba, ao akea te iota ke te tantan teuana ae na bua man te Tua n ua a koro bukini bai ni kabane.  Ma ngaia ae te aomata ae riaon te tua teuana i buakon akana uarereke akanne, ma n reireia aomata arona naba anne, ao e na atongaki ba moan te mangori n te Abanuea ae karawa. Ma ane kawakin, ma n reireia aomata iai, ao e na atongaki ba e kakanato n te Abanuea ae karawa.

 

Tibatiba: Kawakinai, Atuau, ba I onimakiniko

Tariu ao maneu ngkoananoa ao ti taekina kakawaakin te maku iroun te Atua ba ti aonga ni karekea te maiu ae akea tokina. N te bong aio ao ti reita ongorara n taekan Eria are e kamatoa nakoia te koraki ba a n a riai ni katoka te waki n nanououa ba antai ae a na iriria ke antai te Atua ae a na kakoaua man onimakinna. E tuangira ikai Eria ba ti riai ni katoka te aro n nanououa. N te bong ao e tuangia te koraki Eria ba E na karaoa te kamataku teuana are e na kaotaki iai ba bon antai te Atua raoi ke ni koaua. Ao e tua Eria ba a na karekeaki uoman kao ao a na rinea aia kao tan onimakina te anti are Baara. A na rinea naba aia kao Iteraera ao man katauraoia ni korokoreia ao imuina ao a na wetei Atuaia Iterera ao tan omikanika Baara. Ngkanae a katokai aia kao iaon aia baoni karea ao Atuia ba E na karuoa te ai ba e na kaura te kao iaon aia baonikarea. E moani weteaki Baara ba e na karuoa te ai iaon aia baonikarea ana aomata. A wetea Baara man te ingabong ni karokoa te tairiki ao bon akea te bai ae riki. Imuina ao e tataro Eria nakon te Atua ni butia ba e na kaota maakana ba aongan rairaki nanoia tan aki kakoaua. Imuina ana tataro Eria ao rina n ruo te ai are kabuoka te kao ao man toama te ran are taraki aon te baonikarea iai.

Tariu ao maneu n tokina ao a bane ni mimi te koraki ao a takarua n tataro ni kangai;”Bon te Uea te Atua…Bon te Atua.

Eng ti riai ni waekoa n te bong aei ni kaotia ba antai te Atua ae ti na iriria ao tin a onimakinna. Boni Ngaia ae E na kawakinira ao E na karokoira n tokin kawaira i Abaia Akana a Maiu n te Abanuea ae Karawa.