Wiki 11          Kauabong 

Warekan te moa ni Boki ae taekaia Uea. 21:17-29

E roko iroun Eria ana taeka te Atua ae kangai: “Teirake, ruo ni butimaea Akaba ae aia uea Iteraera i Tamaria. Ane e mena i aban Nabota, ba e na tia n ruo nako iai ba e na abanna. Ko na kangai nakoina: ‘Aei ana taeka te Atua: Ko a tia ni kamatea te aomata, ao ngkai ko rawea abana. Ma ngaia ae E kangai te Atua: Te tabo are newenewea iai raran Nabota kiri, ao e na newenewea naba iai raram.’” E taku Abaka nakon Eria: “Ngaia I a reke iroum, ngkoe au kairirbai!” E kangai Eria nakoina: “Ko a reke irou. Ngkai ko a tia ni mamanaki ma ni karaoa e buakaka i matan te Atua, ao N na karekea kaim: N na kamaunaia am kariki, N na kamateia mane ni kabaneia n ana utu Akaba, aika kainaki ma aika inaomata, kioina ngke ko kaunai ma ni karekea aia bure Iteraera. E taekinna naba Ietebera te Atua ni kangai: ‘A na kana Ietebera kiri n te aba ae Ietireera.’ Kain ana utu Akaba ae na mate i nano nte kawa, ao e na kanaki irouia kiri; ane mate n te nukamotu, ao e na kanaki irouia mannikiba.”

Bon akea temanna n ai aron Akaba ae kamarua ma ni karaoa ae buakaka i matan te Atua, ba e mamanaki iroun buna ae Ietebera. Moan te buakaka arona, ba e toro irouia anti n ai aroia Amoraite, ake a kakioaki nako iroun te Atua i maia natini Iteraera. Ngke e ongo ana taeka Eria Akaba, ao e raeuai kunnikaina, ao e karina te bua i aon rabatana, ao e aki mamatam, ao e wene i aon te bua, ao e nakonako ni karaurau. E roko iroun Eria ana taeka te Atua ae kangai: “Ko nora Akaba, Ngkai e karinanoa i matau, ao N na aki karekea kaina n ana tai, ma N na karekea kain ana utu n ana tai natina.” 

Te Taramo 51:1-6, 11, 16

Kaekana: Nanongaai, te Uea, ba I bure.

Te Atua, nanoangaai n am akoi, kabarai au bure ba Ko nanoanga.

Tebokai mani buakakau, kaitiakai man au bure. K.

I bon ata au bure, E aki mauna bureu mai matau.

I bure nakoim n ti Ngkoe, I karaoa ae buakak i matam. K.

Tannako man au bure, kamauna buakakau nako.

Te Atua, kamaiuai, Ngkoe te tia buokai, ao N na kaota neboan am eti. K. 

Alleluia, alleluia

Ane kawakina ana taeka Kristo, Ao e na kororaoi tangiran te Atua irouna. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mataio. 5:43-48

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Kam a tia n ongo ba e kangai ngkoa te taeka: ‘Ko na tangira raom, ao ko na riba am kairiribai.’ Ao ngai I taku nakoimi ba kam na tangiria ami kairiribai, ao kam na tataro i bukia akana bainikirini ngkami, ba kam aonga n riki ba natin Tamami are i karawa. Ba E kaota ana taai i aoia akana buakaka ma akana raoiroi, ao E kabaka ana karau i aoia akana raoiroi ma akana buakaka. Ba ngkana kam tangiria akana tangiringkami, ao tera boomi ae kam riai n anganaki?

Tiaki ae a karaoa naba anne Bobirikano? Ngkana kam kamauria ti tarimi ao tera rakami iai? Tiaki bon aroia naba bekan? Ma ngaia ae kam na moaniba n te raoiroi n ai aron Tamami are i karawa, ngkai moaniban te raoiroi.”

 

Tibatiba: Nanoangaai, te Uea, ba I bure

Tariu ao maneu ti n ana reirei temanna te  Ebikobo ae rangi ni kinaki ae Robert  Barron ao e taku ba ibuakon bure aika a rangi ni kamamate ao teauana ae moan te kamamate bon te bure ni kamoamoa ke ni kainikatonga. Bon aio te bure are baka iai Rutibero ma i Karawa ba ana bure n rawa ni kan kairaki ke n ongotaeka iroun te Atua. Eng te bure aio e bon reke ibukin akean te nanorinano ke te tauraoi ni mena inano. Eng te kamoamoa bon te rawa ni kan kaotiko ba te tia bure ngkoe ao te aki nanomaraki ibukin am makuri are bure imatan te Atua are e tia ni karekea te rawawata ma te maraki nakoia tarim ao manem.

N te bong aio ao ti ongora taekan te uea are Akaba are mataai n ana nne ni kurebe Nabota. E kataia te uea n tuangnga ba e na kaibibiti abana ma Nabota ma e rawa. N tokina ao e mwane iroun buna ao e tuanga ba e na kamatea Nabota ba e aonga ni kabongana ana nne ni kurebe. Ao te Atua are rangi n urarake n un E taetae ba e riai ni kamateaki Akaba ibukin ana bure ma ana babakanikawai. E kangoa Eria te Atua ana babaire nakon Akaba ba E na tiringaki ibukin ana bure. Ngke e ongo ana taeka te Atua Akaba ao e rotia te nanokawaki ao te raraoma ao e raeuai kunikaina man nanomaraki ao e moana ana aki mamatam. Ngke nora aio te Atua ao E bita ana motikitaeka nakon Akaba mani kangai; “Ngkai e karinanoa i matau, ao Nna aki karekea kaina n ana tai”. E oti ikai ba man ana nanrinano Akaba n ataia ba te bure ngaia ao e nanomaraki n ana bure ma ana tauraoi ni karinanoa ao E bita ana baire te Atua n aki karekea kain Akaba n ana tai. Ti riai n onimakina aio n tauraoi n nanomaraki ibukin ara kairua ao ara bure ao n tataro ni butia te Atua ba E na nanoangaira.