Wiki 11           Kaabong.

 

Warekan ana Boki Tiraka. 48:1-14

E teirake Eria n ai aron te ai, e urarake ana taeka n ai aron te oi. E karokoa te rongo i aoia Iteraera, e kauarerekei maitia ni korakoran nanona. E kaina karawa n ana taeka te Uea, ao tenua ana tai ni kabaka te ai. Ai kakanato ra ngkoe, Eria, n am kakai! Antai ae na kabotaua ma ngkoe? Ko kateirakea te aomata mai buakoia mate n ana taeka Teuare moan te Rietata. Ko karekea te kabuanibai nakoia uea, ko kabakaia ake a kakanato mani nneia ni wene. Ko ongo taekan te kaburebure i aon te maunga ae Tinai, ao taekan te karekekai i aon te maunga ae Oreba. Ko kabiria uea ba tani kaeta te tua, ko kabiria burabeti ba tan rua muim. Ko uotaki nako n te ukeukenanti ae te ai i aon te ka ae aotina taian ai. Ko rineaki i buakon te taeka ni bukibuki ae taekan te tai ae na roko, ba ko na kamaraua te un i main rebwetauana, ao ko na raoiakin nanoia karo ma natia, ao ko na manga katei ana baronga Iakoba. A kabaia akana Noriko, akana mate i nanon te tangira, ba ti na bon maiu naba ngaira.

E rabunaki Eria n te ukeukenanti, ao e kaonaki Eritai n tamneina. N ana tai ni maiu ni kabanea, ao e aki konaki iroun te uea temanna, ao e aki tauaki arona iroun temanna. E aki kona aonaba te bai teuana, ao ngke e mate, ao e taetae ni burabeti naba rabatana. E karaoi kakai n ana tai ni maiu, ao e karaoi kamimi i muini matena.

 

Te Taramo 97:17

Kaekana: A kabaia akana raoiroi.

E tautaeka te Uea, ke e kukurei aonaba, Ke a kukurei abamakoro nako.

E rabunaki n te nang ma te ro, Kaintokana te Raoiroi ma te Eti. K.

E rimoana te ai, Ae kabuokia aiana mai rarikina.

A kaotaa aonaba ana iti: E noria aon te aba, ao e maku. K.

A neinei maunga n ai aron te nenea, i matan uean aonaba.

A taekina arona n eti karawa, A bane n nora mimitongina botanaomata. K.

Ke a mama tan taromauria anti, a kamoamoaia n aia boua.

Ke a bane atua ni bobaraki i matana. K.

 

Alleluia, alleluia.

I arangingkami ba raou, ba I kaongoingkami Ana taeka ni bane te Tama nakoiu. Alleluia.

 

Euangkerio

 

Warekan ana Euangkerio Mataio. 6: 7-15

Ngkana kam tataro, ao tai kau barantiko n ai aroia bekan; a taku ba e ongo riki te aba ngkana a kabati aia taeka. Tai kakairi irouia, ba E atai kainnanomi Tamami i main ami bubuti. Ngkami, kam na tataro ni kangai: Tamara are i karawa, ke e tabuaki aram, ke e roko ueam, ke iraki nanom i aon te aba n ai arona i karawa. Anganira n te bong aei karara ae tau. Kabarai ara bure n ai arora ngkai ti kabarai naba aia bure akana bure nakoira. Ao tai taonira n te kaririaki, ma kamaiuira man te buakaka. Ba ngakana kam kabarai aia bure aomata, ao E na kabarai naba ami bure Tamami are i karawa; ma ngkana kam aki kabarai aia bure aomata, ao E na aki kabarai naba ami bure Tamami.

 

Tibatiba: E atai kainnanomi Tamami i main ami bubuti